Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II"

Transkripcija

1 Stran 1 od Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi: Mazalna snov Sektor uporabe [SU]: SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah SU21 - Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki) SU22 - Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) Kategorija kemičnega izdelka [PC]: PC24 - Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje Kategorija procesa [PROC]: PROC 1 - Kemična proizvodnja ali prečiščevanje v zaprtih procesih, pri katerih izpostavljenost ni verjetna, ali procesi z enakovrednimi pogoji zadrževanja PROC 2 - Kemična proizvodnja ali prečiščevanje v zaprtem, neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali procesi z enakovrednimi pogoji zadrževanja PROC 8a - Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah PROC 8b - Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na namenskih napravah PROC 9 - Prenos snovi ali zmesi v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) PROC20 - Uporaba funkcionalnih tekočin v malih napravah Kategorije izdelkov [AC]: AC99 - Se ne zahteva. Kategorija sproščanja v okolje [ERC]: ERC 4 - Uporaba nereaktivnega procesnega pripomočka na industrijski lokaciji (brez vključitve v ali na izdelek) ERC 7 - Uporaba funkcionalne tekočine na industrijski lokaciji ERC 9a - Široko razširjena uporaba funkcionalne tekočine (notranja) ERC 9b - Široko razširjena uporaba funkcionalne tekočine (zunanja) Odsvetovane uporabe: O tem trenutno ni nobenih informacij. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Rodener Strasse 25, Saarlouis, Nemčija Telefon:06831/ , Faks:06831/ Naslov e-pošte strokovne osebe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NE uporabljajte za zahtevanje varnostnih listov. 1.4 Telefonska številka za nujne primere Službe za nujne primere / Uradni svetovalni organ: 112 Telefonska številka družbe za klic v sili: +49 (0) 700 / (LMR) ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

2 Stran 2 od 11 Razred Kategorija nevarnosti Stavek o nevarnosti nevarnosti Aquatic Acute 1 H400-Zelo strupeno za vodne organizme. Aquatic Chronic 2 H411-Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 2.2 Elementi etikete Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) H410-Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273-Preprečiti sproščanje v okolje. P391-Prestreči razlito tekočino. P501-Odstraniti vsebino / posodo registriranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov. 2.3 Druge nevarnosti Mešanice ne vsebuje nobene snovi vpvb (vpvb = very persistent, very bioaccumulative / zelo obstojna, zelo strupena) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %). Mešanice ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic/persistent, bioaccumulative, toxic/obstojna, strupena in se lahko kopiči)) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %). 3.1 Snov neuporabno 3.2 Zmes Baker ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Registracijska številka (REACH) Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS % področje 2,5-<10 Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) XXXX Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Besedilo H-stavkov in kratic razvrstitve (GHS/CLP) je navedeno v oddelku 16. Snovi, navedene v tem razdelku je treba navesti z njihovo dejansko zadevno razvrstitvijo! To pomeni, da je treba pri snoveh, navedenih v prilogi VI, preglednica 3.1 uredbe (EU) št. 1272/2008 (Uredba CLP) upoštevati vse morebiti navedene opombe za razvrstitev, ki so navedena tu. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

3 Stran 3 od Opis ukrepov za prvo pomoč Reševalci morajo poskrbeti za lastno varnost! Nezavestni osebi nikoli ničesar ne vlivati v usta! Vdihavanje Osebo odpeljite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo Umazane, prepojene kose oblačil nemudoma odstraniti, jih temeljito oprati z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (rdečina itd.) poiskati zdravniško pomoč. Stik z očmi Odstranite kontaktne leče. Več minut temeljito spirati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravnika. Zaužitje Usta temeljito izplakniti z vodo. Ne izzivati bruhanja, poiskati zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli V kolikor ustreza se lahko pojavijo zakasnitveni simptomi in učinki v razdelku 11. oz. pri načinih absorbiranja v razdelku 4.1. V določenih primerih se lahko zgodi, da se simptomi zastrupitve pojavilo šele po daljšem času/več urah. Pri nastanku oljne meglice: Draži dihala. Glavobol Slabost težave pri dihanju Pri dolgotrajnem stiku: pordelost kože Draži kožo. Zaužitje: Slabost 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Simptomatsko zdravljenje. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje CO2 Pena Suho gasilno sredstvo Neustrezna sredstva za gašenje Polni curek vode 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara lahko nastajajo: Ogljikovi oksidi. Strupeni plini. Dražilno plini Oksidi kovin 5.3 Nasvet za gasilce Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Dihalna naprava (respirator) z neodvisnim izvorom zraka. Skladno z velikostjo požara V danem primeru zaščitite. Kontaminirano vodo za gašenje odstraniti v skladu s oddelek 13. Odstranjevanje. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Zagotoviti zadostno zračenje. Preprečiti stik z očmi in kožo.

4 Stran 4 od 11 V danem primeru ne pozabite na nevarnost drsenja. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi V primeru sproščanja večje količine omejiti širjenje s pregradami. Odpraviti nezatesnjenost, če je mogoče varno. Ne izprazniti v kanalizacijo. Preprečiti vdor v površinske vode, podtalnico in zemljo. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Pobrati z materialom, ki veže nase tekočine (npr. univerzalnim vezivom, peskom, kremenko, žagovino), in v skladu z oddelkom 13 odstraniti med odpadke. Ali: Pobrati mehansko in v skladu z oddelkom 13 odstraniti med odpadke. Popivnan material napolnite v posodo s pokrovom. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Osebna zaščitna oprema je našteta v oddelku 8, navodila za odstranjevanje med odpadke so navedena v oddelku 13. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8 in Varnostni ukrepi za varno ravnanje Splošna priporočila Omogočiti zadostno prezračevanje prostora. Preprečiti stik z očmi. Preprečiti dolgo trajajoč ali intenziven stik s kožo. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila. Krp, napojenih s tem izdelkom, ne nosite v žepu. Upoštevati navodila navedena na etiketi in v navodilu za uporabo. Uporabiti delovni postopek v skladu z navodili. Odstraniti vire vžiga - ne kaditi Navodila za splošne higienske ukrepe na delovnem mestu Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise. Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti izven dosega nepooblaščenih oseb. Izdelka ne skladiščiti na hodnikih in stopniščih. Izdelek skladiščiti samo v zaprtih originalnih posodah. Zanesljivo preprečiti prodiranje v tla. Ne skladiščiti nad temperaturo C. Skladiščiti na dobro prezračenem mestu. Skladiščiti na hladnem. 7.3 Posebne končne uporabe O tem trenutno ni nobenih informacij. 8.1 Parametri nadzora Kemična oznaka ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita Baker MV: 1 mg/m3 (I) KTV : Postopki spremljanja: - % pblast:2,5- <10 ISO (Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), Part (Part 1), 2001(Part 2), 2004 (Part 3) - EU project BC/CEN/ENTR/000/ card 84-1 (2004) MDHS 91 (Metals and metalloids in workplace air by X-ray fluorescence spectrometry) EU project BC/CEN/ENTR/000/ card 84-2 (2004) - - NIOSH 7029 (Copper (dust and fume)) NIOSH 7300 (Elements by ICP (nitric/perchloric ashing)) NIOSH 7301 (Elements by ICP (aqua regia ashing))

5 Stran 5 od 11 - NIOSH 7303 (Elements by ICP (Hot block HCl/HNO3 digestion)) OSHA ID-121 (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (Atomic absorption)) EU project BC/CEN/ENTR/000/ card (2004) OSHA ID-125G (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres - (ICP)) OSHA ID-206 (ICP analysis of metal/metallloid particulates from solder - operations) BAT: --- Drugi podatki: --- Kemična oznaka Mineralno olje, razen kovinskih tekočin % pblast: MV: 5 mg/m3 (čisto, visoko in zelo rafinirano, KTV : ACGIH) Postopki spremljanja: - Draeger - Oil 10/a-P ( ) - Draeger - Oil Mist 1/a ( ) BAT: --- Drugi podatki: --- MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. I = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. (8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). KTV = Kratkotrajna vrednost (faktor). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. I = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. (8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute (2017/164/EU). BAT = Biološke mejne vrednosti (BAT). Drugi podatki: K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo. Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju MV in BAT. TDK = Tehnično dosegljiva koncentracija. EKA = zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu - podana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi). R = rakotvorno - lahko povzroči raka, M = mutageno - lahko povzroči dedne genetske okvare, RF = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje plodnosti, RE = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku, 1A,/1B/2= Številke 1A, 1B in 2 pomenijo skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU razvrstitvi rakotvornih ali mutagenih snovi. 8.2 Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Zagotoviti dobro prezračevanje. To je mogoče doseči z odsesovanjem ali splošnim odvajanjem zraka. Če to ne zadostuje za zmanjšanje koncentracije pod mejno vrednost MV, je potrebno uporabljati primerno dihalno napravo - respirator. Velja samo, če so navedene mejne vrednosti prekoračene. Primerne metode ocenjevanja za preverjanje sprejetih zaščitnih ukrepov zajemajo mersko tehnične in nemersko tehnične metode ugotavljanja. Takšne so opisane npr. v BS EN BS EN "Ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom." Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise. Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Zaščita za oči/obraz: Pri nevarnosti stika z očmi. Zaščitna očala zatesnjena s stranskimi ščitniki (EN 166). Zaščita kože - zaščita rok: Zaščitne rokavice iz nitrila (EN 374). Minimalna debelina plasti v mm: >= 0,38 Permeacijski čas (prepustni čas) v minutah: > 480 Ugotovljeni časi preboja, ki so v skladu z EN , niso preizkušeni v praksi. Priporoča se maksimalni nosilni čas, ki ustreza 50% časa preboja. Priporoča se zaščitna krema za roke.

6 Stran 6 od 11 Zaščita kože - drugo: Zaščitna delovna obleka (npr. zaščitna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi). Zaščita dihal: V normalnih primerih ni potrebno. Pri nastanku oljne meglice: Pri nastanku meglice: Filter A P2 (EN 14387), označevalna barva rjava, bela Upoštevajte časovno omejitev za uporabo dihalne naprave. Toplotno nevarnostjo: Se ne uporablja Dodatna informacija za zaščito rok - niso bila izvedena nobena testiranja. Sestavine za mešanice smo izbirali po najboljšem vedenju in na podlagi informacij. Izbor smo izvedli skladno z navodili proizvajalca rokavic. Pri končni izbiri materiala rokavic je potrebno upoštevati permeacijski čas, razpad in raztrganje. Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih varnostnih pokazateljev, ki se od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. Pri mešanicah ni mogoče izračunati vnaprej obstojnosti materiala za rokavice in ga je treba preveriti pred uporabo. Točno določen čas trganja materiala rokavic je potrebno ugotoviti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga upoštevati Nadzor izpostavljenosti okolja O tem trenutno ni nobenih informacij. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Agregatno stanje: Barva: Vonj: Mejne vrednosti vonja: ph-vrednost: Tališče/ledišče: Začetno vrelišče in območje vrelišča: Plamenišče: Hitrost izparevanja: Vnetljivost (trdno, plinasto): Spodnja meja eksplozivnosti: Zgornja meja eksplozivnosti: Parni tlak: Parna gostota (rak = 1): Gostota: Nasipna teža: Topnost: Topnost v vodi: Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Temperatura samovžiga: Temperatura razpadanja: Viskoznost: Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: 9.2 Drugi podatki Sposobnost mešanja: Topnost v maščobi / topila: Prevodnost: Napetost na površini: Vsebnost topila: Pasta, trda. Baker Karakterističen >150 C (Mineralnega olja) <1 g/cm3 (25 C) neuporabno Ni topen Izdelek ne predstavlja nevarnost eksplozije. Ne ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

7 Stran 7 od Reaktivnost Pri pravilnem skladiščenju in ravnanju je produkt stabilen Kemijska stabilnost Stabilen ob primernem skladiščenju in ravnanju Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti Ogrevanje 10.5 Nezdružljivi materiali Preprečiti stik z močnimi oksidanti Nevarni produkti razgradnje Se ne razgradi pri pravilni uporabi. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Morebitne dodatne informacije o učinkih na zdravje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev). Toksičnost / Učinek Akutna strupenost, pri zaužitju: Akutna strupenost, v stiku s kožo: Akutna strupenost, pri vdihavanju: Akutna strupenost, pri vdihavanju: Jedkost za kožo/draženje kože: Resne okvare oči/draženje: Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: Mutagenost za zarodne celice: Rakotvornost: Strupenost za razmnoževanje: Specifična strupenost za organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE): Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): Nevarnost pri vdihavanju: Simptomi: Končna točka Vrednost Enota Organizem Preizkusna metoda Opomba ATE 3419 mg/kg izračunana vrednost ATE 7 mg/l/4h izračunana vrednost, Megla ATE >20 mg/l/4h izračunana vrednost, Nevarni hlapi ODDELEK 12: Ekološki podatki Morebitne dodatne informacije o učinkih na okolje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev). Toksičnost / Učinek Strupenost za ribe: Končna točka Čas Vredno st Enota Organizem Preizkusna metoda Opomba

8 Stran 8 od Strupenost za nevretenčarje: Strupenost za alge: Obstojnost in razgradljivost: Zmožnost kopičenja v organizmih: Če je mogoče, ločevati preko oljnega separatorja Mobilnost v tleh: Rezultati ocene PBT in vpvb: Drugi škodljivi učinki: ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/mešanico/ostanke količine Krp, napojenih s tem izdelkom, ne nosite v žepu. Prepojene zamazane krpe, papir ali drugi organski material predstavljajo nevarnost požara in se morajo nadzirano zbirati in biti pravilno odstranjeni. Št. navodila ES za odstranjevanje odpadkov: Navedena navodila ES za odstranjevanje odpadkov so priporočila, sestavljena na osnovi predpostavljene uporabe tega produkta. Na podlagi posebne uporabe in pogojev odstranjevanje iz strani uporabnika so lahko pod določenimi pogoji Uvrščena so tudi druga navodila za odstranjevanja odpadkov. (2014/955/EU) Odpadki, ki niso navedeni drugje Priporočila: Odstranjevanje odplak ni zaželeno. Upoštevati krajevne uradne predpise. Odstraniti npr. na primerno odlagališče. Odstraniti npr. v ustrezni sežigalnici. Za onesnaženo embalažo Upoštevati krajevne predpise. Posodo povsem izpraznite. Nekontaminirana embalaža se lahko uporabi ponovno. Embalažo, ki je ni možno očistiti, je potrebno odstraniti na enak način kot snov. ODDELEK 14: Podatki o prevozu Splošne informacije Številka ZN: 3077 Prevoz po cesti / po železnici (ADR/RID) Pravilno odpremno ime ZN: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COPPER) Razredi nevarnosti prevoza: Skupina embalaže: III Razvrstitveni kod: M7 LQ: 5 kg Nevarnosti za okolje: environmentally hazardous Tunnel restriction code: - Prevoz po morju (Kodeks IMDG) Pravilno odpremno ime ZN: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COPPER) Razredi nevarnosti prevoza: Skupina embalaže: III EmS: F-A, S-F Látka znečisťujúca moria (Marine Pollutant): Da

9 Stran 9 od Nevarnosti za okolje: environmentally hazardous Letalski promet (IATA) Pravilno odpremno ime ZN: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (COPPER) Razredi nevarnosti prevoza: Skupina embalaže: III Nevarnosti za okolje: environmentally hazardous Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Osebe, zaposlene s transportom nevarnih tovorov morajo biti poučene. Predpise za varovanje morajo upoštevati predvsem osebe, udeležene pri transportu. Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje škodnih primerov Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Tovor se ne prevaža kot sipki tovor, ampak kot kosovni tovor, zato ne ustreza. Določilo o minimalni količini se tukaj ne upošteva. Številka nevarnosti in kodiranje embalaže na zahtevo. Upoštevati posebne predpise (special provisions). ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Upoštevati omejitve: Upoštevajte predpise stroke/delovne medicine. Direktiva 2012/18/EU ("Seveso-III"), priloga, 1. del - Naslednje kategorije ustrezajo temu izdelku (morda je treba upoštevati tudi druge, odvisno od skladiščenja, postopanja itd.): Kategorije nevarnosti Opombe k Prilogi I Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi v skladu s členom 3(10) za uporabo - zahtev za organizacije nižje stopnje Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi v skladu s členom 3(10) za uporabo - zahtev za organizacije višje stopnje E E Za dodelitev kategorije in mejnih vrednosti količine je treba vedno upoštevati opombe k prilog I direktive 2012/18/EU, še posebej tiste, naštete v tabelah, ki so navedene tu in v op V primeru upoštevati predpis. Zakonodaja: Zakon o kemikalijah z dopolnitvami (ZKem). Uredba o odpadkih. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk Ocena kemijske varnosti Varnostna ocena snovi za mešanice ni predvidena. ODDELEK 16: Drugi podatki Spremenjeni (predelani) oddelki: 15 Potrebno je šolanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi. Ti podatki se tičejo stanja produkta v času dobave. Potrebno je uvajanje/šolanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi. Razvrstitev in uporabljeni postopki za izpeljavo razvrstitve mešanice v skladu z (EU) uredbo 1272/2008 (CLP):

10 Stran 10 od 11 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) štev. 1272/2008 (CLP): Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Uporabljena metoda ovrednotenja Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. Stavki v nadaljevanju predstavljajo izpisane H-stavke, kode razreda in kategorije nevarnosti (GHL/CLP) izdelka in sestavine (imenovane v razdelkih 2 in 3). H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H331 Strupeno pri vdihavanju. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Aquatic Acute Nevarno za vodno okolje - akutno Aquatic Chronic Nevarno za vodno okolje - kronično Acute Tox. Akutna strupenost - vdihavanje Acute Tox. Akutna strupenost - oralno Eye Irrit. Draženje oči Kratice in akronimi, ki so morebiti uporabljeni v tem dokumentu: AC Article Categories (= Kategorije izdelkov) ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbcijske organske spojine halogenov ATE Acute Toxicity Estimate (= Ocena akutne strupenosti) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Zvezni zavod za raziskave in testiranje materialov, Nemcija) BAT Biološke mejne vrednosti (Uradni list RS, št , 39-05, 53-07, , ZVZD-1 in ) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= državna ustanova za varstvo pri delu in medicino dela, Nemčija) BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracijski faktor) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butil-4-metil-fenol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemijska potreba po kisiku - BPK) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight ca. cirka / okoli CAS Chemical Abstracts Service CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakotvorno, mutageno, strupeno za reprodukcijo) COD Chemical oxygen demand (= Kemijska potreba po kisiku - KPK) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= mejna vrednost, pod katero snov nima učinka) DOC Dissolved organic carbon (= Raztopljeni organski ogljik) DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agencija za kemikalije) EGP Evropski gospodarski prostor EGS Evropska gospodarska skupnost EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= Kategorija sproščanja v okolje) ES Evropska skupnost EU Evropska unija Fax. Številka faksa

11 Stran 11 od 11 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij) GWP "Global warming potential (= Potencial učinka ""tople grede"")" HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association (= Mednarodno združenje za zračni transport) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) itd. in tako dalje IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database Kodeks IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju) LQ Limited Quantities MV, KTV MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost), KTV = Kratkotrajna vrednost (faktor) (Uradni list RS, št , 39-05, 53-07, , ZVZD-1 in ) n.n.r. ni na razpolago n.p. ni preizkušeno n.po. neupo. neuporabno NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) npr. na primer ODP Ozone Depletion Potential (= Potencial razgradnje ozona) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organski oz. oziroma PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policiklični aromatski ogljikovodiki) PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= obstojne, bioakumulativne, strupene) PC Chemical product category (= Kategorija kemičnega izdelka) PE Polietilen PNEC Predicted No Effect Concentration (= predvidena koncentracija brez učinka) PROC Process category (= Kategorija procesa) PTFE Politetrafluoretilen REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (UREDBA (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Rčglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= samopospešujoča temperatura razpada) SU Sector of use (= Sektor uporabe) SVHC Substances of Very High Concern (= snov, ki povzroča veliko zaskrbljenost) ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretična potreba po kisiku) TOC Total organic carbon (= Skupni organski ogljik) UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (pomeni priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga) VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Predpis za vnetljive tekočine (Avstrija)) vklj. vključno VOC Volatile organic compounds (= hlapljive organske spojine (HOS)) vpvb very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojna, zelo strupena)) wwt wet weight Tukaj navedeni podatki opisujejo produkt glede na predpisane varnostne ukrepe in ne zagotavljajo lastnosti, ki so opisane na izdelku, zato, ker izhajajo iz današnjega znanja v stroki. Garancija ni možna. Izdala: Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D Steinheim, Telefon: , Telefaks: by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na podrocju nevarnih snovi). Spremembe in kopiranje tega dokumenta je mogoče samo z izrecnim soglasjem firme Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi).

Stran 1 od 11 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Spremenjeno dne / Različica: / 0013 Nadomeščena različica z d

Stran 1 od 11 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Spremenjeno dne / Različica: / 0013 Nadomeščena različica z d Stran 1 od 11 1.1 Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Document

Document Stran 1 od 10 1.1 Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Stran 1 od 10 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Spremenjeno dne / Različica: / 0001 Nadomeščena različica z d

Stran 1 od 10 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Spremenjeno dne / Različica: / 0001 Nadomeščena različica z d Stran 1 od 10 1.1 Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Stran 1 od 11 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Spremenjeno dne / Različica: / 0015 Nadomeščena različica z d

Stran 1 od 11 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Spremenjeno dne / Različica: / 0015 Nadomeščena različica z d Stran 1 od 11 1.1 Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Document

Document Stran 1 od 14 1.1 Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 13.04.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

Varnostni list: Stroncijev karbonat

Varnostni list: Stroncijev karbonat Verzija: 1.0 sl datum priprave: 06.06.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 5376 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 600.015 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

Prikaži več

Varnostni list: Telur (IV) oksida

Varnostni list: Telur (IV) oksida Verzija: 1.0 sl datum priprave: 22.06.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 0321 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

Document

Document Stran 1 od 15 1.1 Identifikator izdelka Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI))

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI)) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Silikonska tesnilna snov 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I Verzija: 1.0 sl datum priprave: 26.08.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Alkali blue 6B C.I. 42750 Številka artikla 5155 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Trypsin inhibitor

Varnostni list: Trypsin inhibitor Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.02.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Trypsin inhibitor Številka artikla 2949 Registracijska

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

Varnostni list: CHAPS

Varnostni list: CHAPS Verzija: 1.0 sl datum priprave: 18.01.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi CHAPS Številka artikla 1479 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

Varnostni list: Nikljev monoksid

Varnostni list: Nikljev monoksid Verzija: 1.0 sl datum priprave: 11.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Nikljev monoksid Številka artikla 5388 Registracijska

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100716 CAS-številka: 100-97-0 Število ES: 202-905-8 Število indeks: 612-101-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Varnostni list: Manganese(II) nitrate hydrate

Varnostni list: Manganese(II) nitrate hydrate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 01.03.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Manganese(II) nitrate hydrate Številka artikla 5392 Registracijska

Prikaži več

CDX _SI

CDX _SI stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: CDX-00001050-001 CAS-številka: 103-90-2 Število ES: 203-157-5 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Datum revidirane izdaje: 17.05.2018 Številka proizvoda: 32373045320002 Stran 1 od 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov stran: 1 / 9 Sprememba: 27.04.2018 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI)

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI) stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI)

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 700288 100460 CAS-številka: 57-63-6 EINECS-številka: 200-342-2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Fujivest_II_Powder[SI_v2]

Fujivest_II_Powder[SI_v2] stran: 1 / 6 datum izdaje: 29.04.2015 Version 2 Sprememba: 29.04.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Fujivest II Liquid 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več