1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za avtomobil

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za avtomobil"

Transkripcija

1 Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda izdelka: ZP Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za avtomobil 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: Distributer za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija Tel.: , fax: Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: Proizvajalec: ZOBELE HOLDING S.p.A, Via Fersina 4, Trento, Italija Tel.: , fax: Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni 1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite (ZOBELE HOLDING S.p.A, v delovnem času) ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev snovizmesi v skladu z Direktivo Sveta 67548EGSDirektivo ES: - Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67548EGS oziroma Direktivo ES ni klasificiran kot nevaren. 2.2 Elementi etikete: Po Direktivi Sveta 67548EGSDirektivi ES: Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67548EGS oziroma Direktivo ES ni klasificiran kot nevaren. S2 Hraniti izven dosega otrok. Dodatne informacije: Ni dodatnih informacij. 2.3 Druge nevarnosti: Ni drugih nevarnosti.

2 Stran 2 od 7 ODDELEK 3: Sestavapodatki o sestavinah 3.1 Zmesi: Ime snovi Št. EC Konc. [%] Razvrstitev v Razvrstitev v Št. CAS skladu z Uredbo skladu z Direktivo Št. INDEX (ES) št EGS 2,6-dimetilokt-7-en-2-ol (ali dihidromircenol(2,6-dimetil-7- okten-2-ol)) Reach reg. št.: Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Xi; R38 Linalol (ali 1,6 oktadien-3-ol, 3,7- dimetil) (Z)-3,4,5,6,6-pentametilhept-3-en-2 -on Skin Irrit. 2 H315 Xi; R38 3,5 Aquatic Chronic 3, R5253 H412 Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: Vdihavanje: Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč Stik s kožo: Kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko količino vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč Stik z očmi: Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč Zaužitje: Ne izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

3 Stran 3 od 7 ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje: Ustrezna sredstva za gašenje: Voda. Ogljikov dioksid (CO2) Neustrezna sredstva za gašenje: Niso znana. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Ne vdihavati plinov, ki nastanejo pri gorenju ali eksploziji. Pri gorenju nastaja gost dim. 5.3 Nasvet za gasilce: Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Izpostavljene kontejnerje odstraniti na varno, če je to možno varno storiti. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Za neizučeno osebje: Nositi primerno zaščitno opremo. Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam Za reševalce: Ni posebnih napotkov. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izpust v vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Primerne tehnike zadrževanja: Primerni postopki čiščenja: Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Mesto razlitja sprati z vodo Drugi podatki: Ni drugih podatkov. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

4 Stran 4 od 7 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Preprečiti vdihavanje hlapov in meglic. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Skladiščiti v dobro prezračevanem prostoru. 7.3 Posebne končne uporabe: ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenostiosebna zaščita 8.1 Parametri nadzora: Proizvod ne vsebuje snovi za katere so določene mejne vrednosti. 8.2 Nadzor izpostavljenosti: Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Zagotoviti zadostno prezračevanje Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema: Zaščita za očiobraz: Pri normalnih pogojih uporabe ni potrebna. Upoštevati pravila dobre industrijske prakse. Zaščita kože: Pri normalnih pogojih uporabe ni potrebna. Zaščita dihal: Pri normalnih pogojih uporabe ni potrebna. Zaščita pred toplotno nevarnostjo: Nadzor izpostavljenosti okolja:

5 Stran 5 od 7 ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Videz: Fluidna tekočina, brezbarvne do svetlo rumene barve. Vonj: Karakterističen. Mejne vrednosti vonja: ph: Tališčeledišče: Začetno vrelišče in območje vrelišča: Plamenišče: 82 C Hitrost izparevanja: Vnetljivost (trdno plinasto): Zgornjespodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Parni tlak: Parna gostota: Relativna gostota: 0,935-0,955 Topnost: Porazdelitveni koeficient n-oktanolvoda: Temperatura samovžiga: Temperatura razpadanja: Viskoznost: Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: 9.2 Drugi podatki: Ni drugih podatkov. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost: Proizvod ni reaktiven pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenju Kemijska stabilnost: Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenju Možnost poteka nevarnih reakcij: Niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenju Nezdružljivi materiali: Niso znani Nevarni produkti razgradnje: Niso znani.

6 Stran 6 od 7 ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: Ni toksikoloških podatkov za proizvod.toksikološke informacije za glavne komponente: 2,6-dimetilokt-7-en-2-ol, CAS: : LD50 (oralno, podgana): 3600 mgkg LD50 (koža, kunec): 5000 mgkg LD50 (koža, podgana): 5000 mgkg (Z)-3,4,5,6,6-pentametilhept-3-en-2-on, CAS: LD50 (oralno, podgana): 4000 mgkg LD50 (oralno, pmiš): 2830 mgkg LD50 (koža, kunec): 3000 mgkg Linalol, CAS: : LD50 (oralno, podgana): 2790 mgkg LD50 (koža, kunec): 5000 mgkg ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost: Ekotoksikološke informacije za glavne komponente: 2,6-dimetilokt-7-en-2-ol, CAS: : LC50 (testirani organizem ni znan): 0,05 mgl 12.2 Obstojnost in razgradljivost: 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: 12.4 Mobilnost v tleh: 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb: Vsebuje snov škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki na vodno okolje: (Z)-3,4,5,6,6-pentametilhept-3- en-2-on, CAS: Drugi škodljivi učinki: Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.

7 Stran 7 od 7 ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. ODDELEK 14: Podatki o prevozu Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport. ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisizakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni izvedena. ODDELEK 16: Drugi podatki Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista: Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu: LD50- ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu. LC50- smrtonosna koncentracija kemikalije, ki pobije 50 % vzorčne populacije Reference ključne literature in virov podatkov: Varnostni list proizvajalca Zobele Holding S.p.A, FRA-LIQ.-STC-OCEANO 10263P, izdan Metode uporabljene za razvrstitev zmesi: Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov inali previdnostnih stavkov: Xi Dražilno. R38 Draži kožo. R5253 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja: Ni posebnih nasvetov.