Matrika kakovosti FDV 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Matrika kakovosti FDV 2018"

Transkripcija

1 Matrika kakvsti FDV 18 1 najpmembnejših kazalnikv Dkument je bil bravnavan in ptrjen na 13. seji Kmisije za kakvst dne in 23. seji Senata FDV dne Pripravila: Mateja Zrk Stpar Služba za pedagšk dejavnst in kakvst Ljubljana, april 19

2 Vsebina 1 UVOD 2 Najpmembnejši kazalniki Matrike kakvsti FDV 2.1 Kazalniki izbraževalne dejavnsti Mbilnst študentv FDV v kviru Erasmus+ izmenjav Mbilnst TUJIH (izmenjalnih) študentv na FDV Mbilnst pedaggv FDV v kviru Erasmus+ izmenjav Mbilnst (izmenjava) TUJIH pedaggv na FDV 2.1. Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih predmetih 2.2 Kazalniki znanstvenraziskvalne dejavnsti Raziskvalna uspešnst p A", A', CI Prijavljeni nacinalni in mednardni prjekti Odbreni nacinalni in mednardni prjekti ter pridbljena sredstva za FDV 2.3 Kazalnik strkvnpdprne dejavnsti Zadvljstv študentv s strkvnimi službami FDV 3 ZAKLJUČEK 4 PRILOGA

3 1 UVOD Z namenm spremljanja kakvsti izvajanja izbraževalne, znanstvenraziskvalne ter strkvnpdprne dejavnsti fakultete, letn v skladu s Pslvnikm kakvsti FDV pripravljam Matrik kakvsti. V dkumentu je predstavljenih 1 najpmembnejših kazalnikv, ki pnazarjaj kakvst delvanja FDV glede zgraj navedenih treh dejavnsti. Kmisija za kakvst FDV, je v sdelvanju s Kmisij za študijske zadeve ter prdekanm* 1 za znanstvenraziskvaln pdrčje v letu 18 iz bstječe Matrike kakvsti, ki vsebuje kazalnikv, blikvala 1 najpmembnejših kazalnikv, ki jih je ptrdil tudi Senat FDV. Med izbranimi kazalniki je 6 kazalnikv izbraževalne dejavnsti, 3 kazalniki znanstvenraziskvalne in 1 kazalnik strkvnpdprne dejavnsti. Izbrani kazalniki kažej na dseganje rezultatv v kledarskem z. študijskem letu, ter uspešnst delvanja fakultete v štiriletnem bdbju. Prikazana je stpnja internacinalizacije pedagškega prcesa, bremenjenst pedagškega sebja za zadnji dve študijski leti, raziskvalna uspešnst fakultete, splšn zadvljstv študentv s študijem na fakulteti, ter zadvljstv študentv s stritvami zapslenih v strkvnih službah. V prilgi dkumenta je FDV primerjana z izbranimi članicami Univerze v Ljubljani (UL) in Univerze v Maribru (UM). Pri vseh naštetih kazalnikih ni bil mžn izpeljati primerjav, ker pdatkv ni bil mžn pridbiti. V Matriki je tak prikazana dličnst FDV, pdrčja na katerih sm hranili kakvst, kakr tudi pdrčja, ki nakazujej, da se lahk na fakulteti še izbljšam ter skupaj napredujem. Prav tak je prikazan, kje se nahajam v primerjavi z izbranimi članicami UL in UM. 1 V dkumentu uprabljeni mški slvnični spl (prdekan, študent, učitelj, raziskvalec, strkvni sdelavec, itn.) se nanaša na kateri kli spl. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 2

4 Števil študentv Števil študentv 2 KAZALNIKI MATRIKE KAKOVOSTI FDV 2.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST MOBILNOST ŠTUDENTOV Pdatki za prikaz mbilnsti s pridbljeni iz fakultetne Službe za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst Mbilnst študentv FDV v kviru vseh izmenjav V grafu je prikazana mbilnst FDV študentv v kviru vseh vrst izmenjav za zadnja štiri študijska leta. Študenti FDV na izmenjavi Študijsk let Mbilnst TUJIH (izmenjalnih) študentv na FDV V grafu je prikazana mbilnst tujih študentv, ki s v zadnjih štirih študijskih letih prišli v kviru različnih izmenjav na FDV. Izmenjave tujih študentv vključujej Erasmus+ za študij, drug, EU prgram Vseživljenjsk učenje Erasmus, Erasmus Mundus, meduniverzitetni sprazum, meddržavni sprazum, prgram CEEPUS, Erasmus+ za praks med študijem, Erasmus+ za praks diplmantv. Tuji študenti na izmenjavi na FDV Študijsk let MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 3

5 Števil pedaggv KOMENTAR Izmenjava študentv FDV v zadnjih štirih študijskih letih mal niha, vendar je gledan v celti precej stabilna. Pdbn velja za izmenjav tujih študentv, ki prihajaj na naš fakultet. FDV je glede izmenjave študentv najbljša ali med najbljšimi (graf v prilgi). Iz grafv v prilgi je razvidn, da glede na stpnj študija dhaja na izmenjav največ študentv 1. stpnje. V zadnjih štirih študijskih letih se je mal pvečala tudi izmenjava študentv na drugi stpnji, vendar bstaja tukaj še kar nekaj mžnsti za izbljšave. Pvečanje je mžn pričakvati s pričetkm prenvljenih magistrskih prgramv, k bm na tej stpnji študija začeli izvajati dva letnika. Najnižja je izmenjava študentv 3. stpnje, vendar pa je t p eni strani razumljiv, saj s dktrski študenti večinma že v rednem delvnem razmerju, ter imaj prav tak tudi družinske bveznsti in se zaradi tega pgst ne dlčaj za izmenjav. V zadnjih štirih študijskih letih dhaja na izmenjav največ študentv iz Oddelka za plitlgij, in sicer iz študijskega prgrama Mednardni dnsi, kar je glede na specifik prgrama tudi pvsem razumljiv. Sledij jim študenti Oddelka za kmuniklgij, kjer največ študentv dhaja na izmenjav iz študijskega prgrama Kmuniklgija tržn kmuniciranje in dnsi z javnstmi ter študenti Nvinarstva. Najmanj študentv dhaja na izmenjav iz Oddelka za kulturlgij. Prav tak je še nekaj prstra za izbljšave na Oddelku za scilgij, predvsem na viskšlskem študijskem prgramu Družbslvna infrmatika, kar pa je p drugi strani pvezan s specifik študijskega prgrama. MOBILNOST PEDAGOŠKEGA OSEBJA Pdatki za prikaz mbilnsti s pridbljeni iz fakultetne Službe za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst Mbilnst pedaggv FDV v kviru Erasmus+ izmenjav V grafu je prikazana izmenjava pedaggv FDV, ki s v kviru Erasmus+ izmenjave dšli v tujin. V kviru Erasmus+ s vključene le izmenjave, ki trajaj največ en teden. Vse stale izmenjave, ki trajaj več kt en teden se štejej kt gstvanja pedaggv v tujini Pedaggi FDV na Erasmus+ izmenjavi Mbilnst (izmenjava) TUJIH pedaggv na FDV V grafu je prikazana mbilnst tujih pedaggv (tujcev), ki s v študijskem letu sdelvali za najmanj ur v pedagškem prcesu na 2. in 3. stpnji študija. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 4

6 Števil tujih pedaggv Tuji pedaggi na izmenjavi na FDV za najmanj ur Študijsk let KOMENTAR Mbilnst pedagškega sebja FDV v kviru Erasmus+ izmenjav (izmenjave d enega tedna) med študijskimi leti neklik niha in kaže trend upadanja. V zadnjem letu se je bistven pvečal sdelvanje tujih pedaggv (tujcev), ki s v pedagškem prcesu na FDV sdelvali vsaj za ur. Res pa je, da se je sdelvanje tujih pedaggv pred tem v prejšnjih treh letih skraj razplvil. P dsttku vseh izmenjav je FDV najuspešnejša ali med najuspešnejšimi (graf v prilgi). Kt je razvidn iz grafa v prilgi, je največja mbilnst pedagškega sebja zntraj Oddelka Plitlgije, saj je v štiriletnem bdbju na Erasmus+ izmenjav dšl največ pedaggv iz Katedre za mednardne dnse, sledij jim pedaggi iz Katedre za analiz plitik in javn uprav. V štiriletnem bdbju s najmanj dhajali na Erasmus+ izmenjav pedaggi iz Oddelka za kulturlgij. SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV s ŠTUDIJEM na FDV 2.1. Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV V grafu je za štiriletn bdbje prikazan splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV, na vseh treh stpnjah študija. Vir pdatkv za prikaz s pvprečne cene iz Prčila splšne študentske ankete, kjer s študenti FDV cenjevali dejavnik, kak s v splšnem zadvljni s študijem na fakulteti. Študenti s zadvljstv cenjevali na lestvici d 1. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18

7 Pvprečna cena Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, 14-1* Študijsk let *Pvprečna cena splšnega zadvljstva študentv FDV za študijsk let 14/1 ne vključuje cene zadvljstva študentv na 3. stpnji, saj pdatki nis dstpni. KOMENTAR Študenti FDV s v splšnem s študijem na fakulteti zadvljni. Pvprečne cene v štiriletnem bdbju mal nihaj, rahl naraščaj in še ne presegaj pvprečja 4. Kt je razvidn iz tabele in grafv v prilgi s študenti FDV zel kritični študenti. Pvprečje zadvljstva študentv FDV je pd pvprečjem UL, tak na prvstpenjskih prgramih (pvprečje FDV: 3,6; pvprečje UL: 3,9), kt tudi drugstpenjskih prgramih (pvprečje FDV: 3,8; pvprečje UL: 3,9). Iz prilge je razvidn, da s v študijskem letu 17/18 v splšnem s študijem na FDV med študenti magistrskega študijskega prgrama najblj zadvljni študenti študijskega prgrama Plitlgija plitična plitlgija, sledij jim študenti Družbslvne infrmatike in Kmuniklgije. Med študenti magistrskega prgrama s glede splšnega zadvljstva s študijem najblj kritični študenti študijskega prgrama Mednardni dnsi. Prav tak je iz grafv v prilgi razvidn, da s v študijskem letu 17/18 na prvstpenjskih študijskih prgramih v splšnem s študijem na FDV najblj zadvljni študenti študijskega prgrama Obrambslvje, sledij jim študenti študijskega prgrama Družbslvna infrmatika (UNI) ter študenti Kulturlgije. Med prvstpenjskimi študijskimi prgrami s v študijskem letu 17/18 bili glede splšnega zadvljstva s študijem najblj kritični študenti študijskega prgrama Evrpske študije družbslvni vidiki, sledij jim študenti Analitske scilgije ter Mednardnih dnsv. ŠTEVILO ŠTUDENTOV na ENEGA PEDAGOGA pri OBVEZNIH in PROGRAMSKIH IZBIRNIH PREDMETIH Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih Za prikaz kazalnika je v letu 18 bila spremenjena metdlgija zbiranja pdatkv, zat je primerljivst prikazana za zadnji dve študijski leti. Za izračun števila študentv na enega pedagga je bila uprabljena naslednja metdlgija: iz bremenitev za psamezn študijsk let s vključeni tisti izvajalci, ki s imeli pri bveznih in MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 6

8 Števil študentv prgramskih izbirnih predmetih 1 ali več ur bremenitev. Izvzeti s vsi zunanji izvajalci sdelujči p pgdbi, tujci. Prav tak s izvzeti vsi upkjeni prfesrji v psameznem študijskem letu, ter izvajalci šprtne vzgje. Med predmeti s bili izvzeti: tuji jeziki, diplmsk del, tutrstv, bštudijska dejavnst. Glede števila študentv s upštevani: prvič, pnvn vpisani študenti, vpisani s pdaljšanim statusm ter tuji (vpisani) študenti na 1. in 2. stpnji študija. V izračun nis všteti študenti 3. stpnje, saj je tam razmerje 1:1 ali še manj. Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 1. in 2. stpnje p katedrah - primerjava p št. l ,7 233,33 183,7 192, ,2 168,66 142,26 123,13 27, 223,11 242,2 189,3 81,9 161, , 14,41 281,66 198,9 337,7 8,64 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra KOMENTAR Števil študentv v študijskem letu 17/18 pri najblj bremenjenih katedrah pada. Največje je na Katedri za teretsk analitsk plitlgij (TAP), sledi jim Katedra za medijske in kmunikacijske študije (MKŠ). Najmanj študentv na enega pedagga imaj pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih pedaggi na Katedri za analiz plitik in javn uprav (APJU). Iz grafa v prilgi je razvidn, da je glede na stpnj študija ugdnejše števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih na 2. stpnji, kar je pvezan z manjšim vpism študentv na tej stpnji študija. Največ drugstpenjskih študentv na enega pedagga je v študijskem letu 17/18 na Katedri za tržn kmuniciranje in dnsi z javnstmi (TKOJ), sledi jim Katedra za nvinarstv (NOV). Najmanj študentv 2. stpnje na enega pedagga je v študijskem letu 17/18 na Katedri za Analitsk scilgij (AS), sledi jim Katedra za medijske in kmunikacijske študije (MKŠ). MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 7

9 2.2 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZISKOVALNA USPEŠNOST FDV Pdatki za prikaz raziskvalne uspešnsti FDV s pridbljeni iz fakultetne Službe za pdpr raziskvalni dejavnsti. V tabelah je prikazana raziskvalna uspešnst FDV v štiriletnem bdbju, za uspešnst p A', A, CI1, A3. Prav tak je v grafih prikazan števil prijavljenih in dbrenih nacinalnih, mednardnih prjektv ter pridbljena sredstva za FDV v kledarskem letu. Pdatki glede prjektv s pridbljeni iz fakultetne Službe za mednardne raziskvalne in študijske prjekte ter Službe za pdpr raziskvalni dejavnsti Raziskvalna uspešnst p: A' zel kvalitetni dsežki v zadnjem letu FDV ,6 6228,6 73,21 961,8 A izjemni dsežki v zadnjem letu na FDV FDV ,7 3224,42 21,32 34,6 CI1 števil čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet FDV A3 - sredstva izven ARRS za FDV FDV Legenda: A1 - bjave Citiranst A3 - sredstva izven ARRS Upštevane tčke: CI1 - števil čistih citatv znanstvenih del v zadnjih 1 letih A32 - sredstva p pgdbah z gspdarstvm A'' - izjemni dsežki CImax - najdmevnejše del v zadnjih 1 letih A31 - sredstva mednardnih prjektv A' - zel kvalitetni dsežki h-indeks v zadnjih 1 letih A33 - sredstva drugih ministrstev A 1/2 - pmembni dsežki A34 - druga sredstva A3 - druga gspdarska sredstva KOMENTAR Raziskvalna uspešnst p A' se v štiriletnem bdbju pstpma pvečuje, p A med leti neklik niha, narašča pa števil čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet (CI1). Pridbljena raziskvalna sredstva izven ARRS, ki vključujej sredstva pridbljena p pgdbah iz gspdarstva, sredstva mednardnih prjektv, sredstva drugih ministrstev, druga sredstva in druga gspdarska sredstva v zadnjem štiriletnem bdbju stajaj nespremenjena. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 8

10 Glede raziskvalne uspešnsti sm med izbranimi članicami UL in UM (p pdatkih iz tabel v prilgi) v letu 18 zel uspešni p A', saj sm takj za UL, FF. Glede izjemnih dsežkv v zadnjem letu (p A ) sm bili v letu 18 med izbranimi članicami neklik manj uspešni, vendar bljši d izbranih članic UM. P CI1 sm med izbranimi članicami UL bili neklik manj uspešni, vendar pa uspešnejši d članic UM. NACIONALNI in MEDNARODNI PROJEKTI Števil prijavljenih nacinalnih in mednardnih prjektv Prijavljeni mednardni in nacinalni prjekti prijavljeni mednardni prjekti prijavljeni nacinalni prjekti Števil dbrenih nacinalnih in mednardnih prjektv ter pridbljena sredstva za FDV Odbreni mednardni in nacinalni prjekti ter pridbljena sredstva za FDV v 18; , 17; , 31; 1..3, 2; , 7; 14; 13; , , ,6 * 18 dbreni mednardni prjekti dbreni nacinalni prjekti 23; 1.63,4 * *Sredstva iz PS + TP MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 9

11 Pvprečna cena KOMENTAR Števil prijavljenih nacinalnih prjektv v zadnjih štirih letih staja nespremenjen. Števil prijavljenih mednardnih prjektv se je v letu 17 v primerjavi z letm 16 in 1 pvečal, vendar pa nat v letu 18 upadl. Glede števila dbrenih nacinalnih in mednardnih prjektv sm bili v letu 18 blj uspešni kt pred tremi leti. Predvsem narašča uspešnst glede dbrenih nacinalnih prjektv, saj se je v kledarskem letu 18 števil dbrenih nacinalnih prjektv bistven pvečal, psledičn s se pvečala tudi pridbljena sredstva za FDV. Števil dbrenih mednardnih prjektv v štiriletnem bdbju niha. V letu 17 se je v primerjavi z letm 16 ta številka zel pvečala, v letu 18 pa upadla, vendar pa sm glede števila dbrenih mednardnih prjektv v letu 18 še zmeraj uspešnejši kt v letu 16. Prav tak s se v letu 18 pvečala tudi pridbljena sredstva za FDV. 2.3 STROKOVNOPODPORNA DEJAVNOST ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV FDV Zadvljstv študentv s strkvnimi službami FDV V grafu s prikazane pvprečne cene glede zadvljstva študentv FDV s stritvami, dzivnstj, dnsm zapslenih v Službi za pedagšk dejavnst in kakvst, zapslenih v ODKJG, v Službi za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst. Prikazani s pdatki za zadnja štiri študijska leta za celtn fakultet in sicer na lestvici d 1. Glavni vir pdatkv za analiz je Prčil splšne študentske ankete na 1. in 2. stpnji ter Prčil splšne študentske ankete na 3. stpnji. Zadvljstv študentv s strkvnimi službami FDV 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Služba za pedagšk dejavnst in kakvst Služba za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst ODKJG Služba za infrmatik* *D študijskega leta splšna študentska anketa ni vključevala cenjevanega dejavnika glede zadvljstva študentv s stritvami zapslenih v Službi za infrmatik, zat primerjava za nazaj z stalimi fakultetnimi službami ni mžna. KOMENTAR V štiriletnem bdbju s študenti FDV s stritvami zapslenih v strkvnih službah FDV zadvljni, saj dns zapslenih d študentv, strkvnst in pravčasnst pdajanja infrmacij cenjujej pzitivn. Pvprečne cene med psameznimi študijskimi leti in strkvnimi službami neklik nihaj. Iz grafv v prilgi je razvidn, da je zadvljstv študentv s strkvnimi službami v študijskem letu 17/18 enak pvprečju UL. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 1

12 3 ZAKLJUČEK V zadnjih štirih letih sm na Fakulteti za družbene vede uspešni glede: stabilne viske izmenjave študentv v be smeri; pvečanja števila tujih (gstujčih) pedaggv, ki s v pedagškem prcesu sdelvali vsaj ur; pvečanja zel kvalitetnih dsežkv v zadnjem letu (A'); pvečanja izjemnih raziskvalnih dsežkv v zadnjem letu (A ); pvečanja števila čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet (CI1); pvečanja števila dbrenih nacinalnih prjektv; pvečanja pridbljenih sredstev iz mednardnih prjektv za FDV; hranjanja splšnega zadvljstva študentv s stritvami zapslenih v strkvnih službah FDV. Senat FDV je na 23. seji ptrdil naslednje predlagane ukrepe Kmisije za kakvst FDV ter Kmisije za študijske zadeve FDV: Glede pvečanja mbilnsti dmačih študentv se v študijskem letu 19/ nadaljuje z že sprejetimi ukrepi samevalvacije študijskih prgramv, za kar s zadlžene katedre v sdelvanju s Služb za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst. V študijskem letu 19/ je ptrebn z večj prmcij prgrama Erasmus+ na ravni kateder pvečati mbilnst pedagškega sebja. Za večj prmcij prgrama s zadlžene katedre v sdelvanju s Služb za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst. V prvi plvici študijskega leta 19/ se med študenti pravi pizvedba (npr. fkusne skupine) za ugtavljanje splšnega zadvljstva s študijem na fakulteti. Za pizvedb sta zadlžena prdekana, izr. prf. dr. Katja Lzar Manfreda ter izr. prf. dr. Sam Krpivnik, ki rezultatih prčata bema kmisijama. Prdekan za znanstvenraziskvaln dejavnst ter Znanstveni svet FDV, raziskvalne centre spdbudita k aktivnemu vključevanju v nve meduniverzitetne mreže, del katerih je UL, z namenm blikvanja uspešnih prijav v kviru Obzrij in Obzrij Evrpa. Rk za realizacij tega ukrepa je čim prej. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 11

13 4 PRILOGA V prilgi je prikazana primerjava 1-ih kazalnikv p katedrah, ddelkih, primerjava FDV z izbranimi članicami Univerze v Ljubljani (UL) in sicer z Eknmsk fakultet (UL, EF), Pedagšk fakultet (UL, PEF), Fakultet za uprav (UL, FU), Filzfsk fakultet (UL, FF), Fakultet za scialn del (UL, FSD) ter članicami Univerze v Maribru (UM): s Filzfsk fakultet (UM, FF), Eknmsk pslvn fakultet (UM, EPF), Pedagšk fakultet (UM, PEF). Pdatki glede primerjave mbilnsti študentv ter pedagškega sebja med članicami UL s pridbljeni iz prtala UL, glede mbilnsti študentv ter pedagškega sebja s članicami UM, s pridbljeni iz Mednardne pisarne UM. Pdatki za primerjav raziskvalne uspešnsti s pridbljeni iz fakultetne Službe za pdpr raziskvalni dejavnsti in sicer iz SICRIS baze Primerjava raziskvalne uspešnsti je v tabelah prikazana s članicami UL, članicami UM ter članic Univerze na primrskem in sicer s Pedagšk fakultet (UP, PEF). 4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST MOBILNOST ŠTUDENTOV Primerjava mbilnsti študentv FDV in mbilnsti na stalih članicah UL ter UM FDV študenti na izmenjavi v kviru vseh izmenjav p ddelkih ODDELEK za SOCIOLOGIJO ODDELEK za POLITOLOGIJO ODDELEK za KOMUNIKOLOGIJO ODDELEK za KULTUROLOGIJO MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 12

14 Števil študentv FDV študenti na izmenjavi v kviru vseh izmenjav glede na stpnj študija stpnja stpnja stpnja Študijsk let 1. stpnja 2. stpnja 3. stpnja MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 13

15 FDV študenti na izmenjavi v kviru vseh izmenjav p študijskih prgramih AS DI - UNI DI - VSP SOC - UOČ VZ POL - POL - ŠPID ŠDU MO EŠ - DV POL - OBR KOM KOM - MKŠ NOV - TKOJ KULT DI SOC SOC - UOČ VZ MO EŠ OBR POL - APJU POL - PT SŠ KOM NOVŠ STK Števil študentv KULT - KRŠ dr. HID MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 14

16 Števil študentv Števil študentv Primerjava mbilnsti SLO študentv med članicami UL v kviru vseh izmenjav UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FU UL, FF UL, FSD Članice UL Primerjava mbilnsti FDV študentv v kviru Erasmus+ izmenjav s članicami UM UL, FDV UM, FF UM, EPF UM, PEF Fakulteta Odsttek SLO študentv na izmenjavi d vseh vpisanih študentv p članicah UL UL, FDV UL, EF UL, FF UL, PEF UL, FU UL, FSD ,2%,% 4,% 3,12%,62% 1,61% 16-17,7% 4,% 4,% 1,81% 1,82% 3,84% %,7% 4,7% 3,% 1,% 4,26% MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 1

17 4.1.2 Primerjava mbilnsti TUJIH (izmenjalnih) študentv na FDV in mbilnsti TUJIH (izmenjalnih) študentv na stalih članicah UL ter UM Primerjava mbilnsti tujih (izmenjalnih) študentv FDV z stalimi članicami UL UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FU UL, FF UL, FSD Primerjava mbilnsti tujih (izmenjalnih) študentv FDV s članicami UM* UL, FDV UM, FF UM, EPF UM, PEF *Pdatki za članice UM s dstpni za zadnja tri študijska leta. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 16

18 MOBILNOST PEDAGOŠKEGA OSEBJA Primerjava mbilnsti FDV pedaggv z stalimi članicami UL ter UM Katedra za AS Katedra za DIM Katedra za RMOČ V *V prikaz s vključene izmenjave d enega tedna. Pedaggi FDV na Erasmus+ izmenjavi p katedrah* Katedra Katedra za APJU za MO Katedra za OBR Katedra za TAP Katedra za MKŠ Katedra Katedra za za NOV TKOJ Katedra za KULT Katedra za TJ SKUPAJ FDV Oddelek za SOCIOLOGIJO Oddelek za POLITOLOGIJO Oddelek za KOMUNIKOLOGIJO Oddelek za KULTUROLOGIJO 1 1 SKUPAJ FDV* *V prikaz ni vključena Katedra za tuje jezike (TJ). Pedaggi FDV na Erasmus+ izmenjavi p ddelkih* MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 17

19 Števil pedaggv Števil pedaggv Primerjava mbilnsti (SLO) pedagškega sebja v kviru vseh izmenjav p članicah UL UL, FDV UL, EF* UL, FF UL, PEF UL, FU UL, FSD Članice UL *Pdatki za EF za študijsk let 16/17 nis dstpni Primerjava mbilnsti (SLO) pedagškega sebja FDV v kviru vseh izmenjav s članicami UM UL, FDV UM, FF UM, EPF UM, PEF Fakulteta MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 18

20 Odsttek mbilnsti SLO pedaggv p članicah UL UL, FDV UL, EF* UL, FF UL, PEF UL, FU UL, FSD % 12%,7% 19% 18,% % 3% 17% 13% 31% 18% *Ker abslutna številka dhajajčih pedaggv UL, EF za študijsk let ni dstpna, tudi ni prikazanega pdatka v dsttkih Primerjava mbilnsti tujih (izmenjalnih) pedaggv na FDV in članicami UL ter UM *Vključene s izmenjave d enega tedna. Tuji pedaggi na izmenjavi na FDV v kviru Erasmus+ izmenjave* p katedrah AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO MKŠ NOV TKOJ KULT TJ Katedra SKUPAJ FDV MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 19

21 Števil pedaggv Sdelvanje tujih pedaggv, ki s sdelvali v pedagškem prcesu na FDV vrsta sdelvanja v pedagškem prcesu en cel predmet del predmeta Tuji pedaggi, ki s sdelvali v pedagškem prcesu za vsaj en predmet - primerjava p članicah UL UL, FDV UL, EF UL, FU UL, FF* UL, FSD *Za študijsk let 1/16, 17/18 pdatki za FF nis dstpni, prav tak ni dstpnih pdatkv za PEF. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18

22 Pvprečna cena Tuji pedaggi, ki s sdelvali v pedagškem prcesu vsaj del predmeta - primerjava med članicami UL UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FU UL, FF UL, FSD SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV s ŠTUDIJEM 4.1. Primerjava splšnega zadvljstva študentv s študijem na FDV in članicami UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV glede na stpnj študija stpnja 3,77 3,64 3,8 3,8 2. stpnja 3,69 3,78 4 3,94 3. stpnja* 4,2 4,2 4,1 *S pdatkm pvprečne cene študentv na 3. stpnji za študijsk let 14/1 ne razplagam. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 21

23 , 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, AS DI - UNI DI - VSP SOC - KM/S OC - UOČV Z mag. DI Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV p prgramih - vse tri stpnje študija mag. SOC mag.s OC - UOČV Z AP (3. in 4. letnik: 14-1)** POL - ŠPID (1. in 2. letnik: 14-1, 3. letnik:2 1-16) POL - APJU/ POL - ŠDU MO EŠ - DV *S pdatkm pvprečne cene za 3. stpnj za študijsk let 14/1 ne razplagam. **Prgram se je v študijskem letu 1/16 preimenval in s cene zapisane v stlpcu prenvljenega prgrama (POL-ŠPID). POL - OBR MO EŠ OBR POL - PT KOM KOM - MKŠ NOV - TKOJ KOM NOVŠ STK KULT KULT - KRŠ ,9 3,9 4, 3,7 3,4 3,9 3,4 3,3 4,3 3,6 3,8 3,8 3,7 3,3 2,9 4, 3,6 3,9 3,7 3,6 4,3 3,7 4,1 3,6 4, ,7 3,8 3,6 3, 4,2 3,8 3,6 3,9 3,6 3,6 3,8 3,6 3,2 3,6 4, 3, 3,7 3,4 4, 3,8 4,1 3,9 3,6 4, 4, ,9 3,9 3,6 3,7 3,7 4,2 3,8 4, 3,6 3,8 4,1 3,8 4,1 4,3 4,3 4, 3,8 3,4 3,7 3,9 4,3 3,4 4,1 4, 4, ,7 4, 3,9 3,9 4,3 4, 3,8 3,8 3,9 3,7 3, 4,1 3, 3,8 4, 4,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,8 4, 4, 4,2 4, dr. HID* MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 22

24 Primerjava splšnega zadvljstva študentv s študijem na članicah UL za 1. in 2. stpnj študija V tabelah s prikazane pvprečne cene p članicah UL glede splšnega zadvljstva s študijem. Tabela ne zajema pdatkv za EF, FE, FKKT, FRI in FU, saj na teh članicah pteka anketiranje študentv na drugačen način in pdatki na UL še nis združeni. Pvprečne cene p psameznih članicah prikazujej cenjevan dejavnik v splšnem sem s študijem na fakulteti zadvljen. Glavni vir za tvrstn primerjav, s pdatki iz prčila Pregledna analiza p članicah UL. 1. stpnja 2. stpnja Članica UL Članica UL AG 4,1 3,7 3,8 AG 4 4,1 4,1 AGRFT 4,3 3,9 3,8 AGRFT 4,3 4,1 3,9 ALUO 3,9 4,1 3,9 ALUO 3,8 3,8 3,9 BF 4 4 4,1 BF 3,8 3,9 3,9 FA 4,3 4 4,1 FA 3,9 4,1 3,6 FDV 3,9 3,7 3,6 FDV 4 4 3,8 FF 3,8 3,8 3,8 FF 3,8 3,7 3,7 FFA 4,2 3,7 4 FFA 4,1 4,1 4,1 FGG 4 4,1 4,1 FGG 3,9 3,9 3,6 FMF 4,3 4,3 4,2 FMF 4,4 4,1 4,3 FPP 4, 4,1 4,2 FPP 4,6 4,4 4,1 FS 3,7 3,9 3,9 FS 3,9 3,7 3,9 FSD 4,1 3,8 3,8 FSD 3,8 3,8 3,8 FSP 4,1 4 4,1 FSP 4,3 4,2 3,7 NTF 4 3,9 3,9 NTF 3,9 3,8 3,8 PEF 3,9 3,7 3,8 PEF 3,7 3,8 3,7 PF 3,9 3,9 3,8 PF 3,7 3,6 3,6 TEOF 4,3 4, 4,4 TEOF 4 4,4 4,2 ZF 3, 3,8 3,8 ZF 3,8 3,6 3, pvprečje UL 4 3,9 3,9 pvprečje UL 4 4 3,9 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 23

25 Števil študentv Števil študentv ŠTEVILO ŠTUDENTOV na ENEGA PEDAGOGA pri OBVEZNIH in PROGRAMSKIH IZBIRNIH PREDMETIH na FDV Primerjava števila študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih na FDV Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 1. stpnje p katedrah - primerjava p št. l ,7 166,37 37,12 136,33 131,33 129,1 8,8 182,69 7,27 123,7 139,2 97,41 268,11 23,4 174,7 1,4 167,12 326,9 23,8 2,2 199,21 19,62 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 2. stpnje p katedrah - primerjava p št. l. 34,7 33,87 24, ,83 46,66, ,71,33 28,8 12,7 41, , 37,16 29, ,4 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 24

26 Števil študentv Števil študentv Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 1. stpnje v št. l p katedrah ,7 268,11 23,4 166,37 174,7 167,12 1,4 136,33 131,33 129,1 7,27 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra ,71 Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 2. stpnje v št. l p katedrah 34,7 33,87 24, , ,66,33 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra,33 28,8 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 2

27 Števil študentv 1. stpnje na enega pedgga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih p ddelkih - primerjava p št. l. Oddelek za SOCIOLOGIJO Oddelek za POLITOLOGIJO Oddelek za KOMUNIKOLOGIJO Oddelek za KULTUROLOGIJO ,88 1,3 242,61 199, ,11 1,9,92 1, Števil študentv 2. stpnje na enega pedagga pri bveznih in izbirnih prgramskih predmetih p ddelkih - primerjava p št. l. Oddelek za SOCIOLOGIJO Oddelek za POLITOLOGIJO Oddelek za KOMUNIKOLOGIJO Oddelek za KULTUROLOGIJO ,8 31,83 31,3 36, ,73 33,73 34,41 28,8 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 26

28 4.2 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZISKOVALNA USPEŠNOST Primerjava raziskvalne uspešnsti FDV s članicami UL, UM ter članic UP p: A' zel kvalitetni dsežki v zadnjem letu Fakulteta/ kledarsk UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FF UL, FU UL, FSD UM, EPF UM, PEF UM, FF UP, PEF let ,6 4319,38 329, ,97,6 1, 2776,92 186,36 44, , ,6 6673, , , ,49 278, ,73 978,6 38, , ,21 47,8 189, ,12 171,89 437,92 23,16 366,1 427,8 18, ,8 7942,3 27, ,4 1191,96 1, ,1 1162,42 767, 221,72 A izjemni dsežki v zadnjem letu na FDV Fakulteta/ kledarsk FDV, UL EF, UL PeF, UL FF, UL FU, UL FSD, UL EPF, UM PeF, UM FF, UM PeF, UP let 1 268,7 13,8 167,68 37,82,14, 1182,18 244,63 833,42 783, ,42 378,1 742,84 99,77 394,68,37 9, 13,71 166,38 26, ,32 233,27 8,83 49,9 2,3,, 49,4 132,3 488, , 393,4 1718, ,6 124,18, 97,97 238, 1973,31 662,2 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 27

29 CI1 števil čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet Fakulteta/ kledarsk FDV, UL EF, UL PeF, UL FF, UL FU, UL FSD, UL EPF, UM PeF, UM FF, UM PeF, UP let A3 - sredstva izven ARRS Fakulteta/ kledarsk FDV, UL EF, UL PeF, UL FF, UL FU, UL FSD, UL EPF, UM PeF, UM FF, UM PeF, UP let Legenda: A1 - bjave Citiranst A3 - sredstva izven ARRS Upštevane tčke: CI1 - števil čistih citatv znanstvenih del v zadnjih 1 letih A32 - sredstva p pgdbah z gspdarstvm A'' - izjemni dsežki CImax - najdmevnejše del v zadnjih 1 letih A31 - sredstva mednardnih prjektv A' - zel kvalitetni dsežki h-indeks v zadnjih 1 letih A33 - sredstva drugih ministrstev A 1/2 - pmembni dsežki A34 - druga sredstva A3 - druga gspdarska sredstva MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 28

30 EU prjekti na FDV in primerjava s članicami UL COST HORIZON EU prjekti na FDV ERASMUS+ CEF AAL ERA NET ETC (Eurpean territrial cperatin Rights, Equality and Citizenship Prgramme 14- Eurpe fr Citizens' Prgramme Primerjava EU prjektv (COST, Erasmus+, Hrizn) med članicami UL UL, UL, FDV FF UL, EF UL, UL, PEF FSD UL, FDV UL, FF UL, EF UL, UL, PEF FSD UL, FDV UL, FF UL, EF UL, UL, PEF FSD UL, FDV UL, FF UL, EF UL, UL, PEF FSD COST ERASMUS HORIZON MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 29

31 Pvprečna cena Pvprečna cena 4.3 STROKOVNOPODPORNA DEJAVNOST ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV Primerjava zadvljstva študentv s strkvnimi službami na FDV ter zadvljstva študentv članic UL s strkvnimi službami psamezne članice a) Služba za pedagšk dejavnst in kakvst FDV 3,7 Zadvljstv študentv z zapslenimi v Službi za pedagšk dejavnst in kakvst glede na stpnj študija 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3, 4, 4, stpnja 2. stpnja 3. stpnja* *S pdatkm glede zadvljstva študentv 3. stpnje z zapslenimi v Službi za pedagšk dejavnst in kakvst za študijsk let 14 1 ne razplagam. b) Primerjava zadvljstva s stritvami študentskih služb/referatv p članicah UL Primerjava zadvljstva študentv 1. in 2. stpnje s fakultetnimi študentskimi službami/referati UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, UL, FDV UL, FF UL, PEF UL, FSD pvprečje UL MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 3

32 Pvprečna cena Pvprečna cena c) Služba za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst FDV Zadvljstv študentv z zapslenimi v Službi za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst glede na stpnj študija* 3,8 3,8 4, 3,8 3,9 3,9 3,9 3, stpnja 2. stpnja *Zadvljstv študentv 3. stpnje z zapslenimi v Službi za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst ni prikazan, saj splšna študentska anketa na 3. stpnji ne vključuje cenjevanih dejavnikv te službe. d) Primerjava zadvljstva s stritvami služb za pdpr mednardni mbilnsti p članicah UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Primerjava zadvljstva študentv 1. in 2. stpnje s stritvami zapslenih v strkvnih službah za pdpr mednardni mbilnsti UL FDV FF PEF FSD pvp. UL MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 31

33 Pvprečna cena Pvprečna cena Pvprečna cena e) Zapsleni v Osrednji družbslvni knjižnici Jžeta Gričarja (ODKJG) Zadvljstv študentv z sebjem v ODKJG glede na stpnj študija 4,2 4,4 4,1 3,6 3,8 4, 4,1 4,1 4,1 4,3 3, Študijsk let 1. stpnja 2. stpnja 3. stpnja* *Zadvljstv študentv 3. stpnje z zapslenimi v ODKJG ni prikazan, saj splšna študentska anketa na 3. stpnji ne vključuje cenjevanih dejavnikv te službe. f) Primerjava zadvljstva s stritvami knjižnic p članicah UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Primerjava zadvljstva študentv 1. in 2. stpnje s stritvami zapslenih v fakultetnih knjižnicah UL 4,7 4, 4, 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,3 3,9 FDV FF PEF FSD pvp. UL d) Služba za infrmatik FDV Zadvljstv študentv z zapslenimi v Službi za infrmatik glede na stpnj študija* 3,7 3,8 3,8 1. stpnja 2. stpnja FDV pvprečje *D študijskega leta splšna študentska anketa za 1. in 2. stpnj ni vključevala cenjevanih dejavnikv glede zadvljstva študentv z zapslenimi v Službi za infrmatik, zat primerjava za nazaj z stalimi fakultetnimi službami ni mžna, prav tak ni mžna primerjava z stalimi članicami UL. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 32