Matrika kakovosti FDV 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Matrika kakovosti FDV 2018"

Transkripcija

1 Matrika kakvsti FDV 18 1 najpmembnejših kazalnikv Dkument je bil bravnavan in ptrjen na 13. seji Kmisije za kakvst dne in 23. seji Senata FDV dne Pripravila: Mateja Zrk Stpar Služba za pedagšk dejavnst in kakvst Ljubljana, april 19

2 Vsebina 1 UVOD 2 Najpmembnejši kazalniki Matrike kakvsti FDV 2.1 Kazalniki izbraževalne dejavnsti Mbilnst študentv FDV v kviru Erasmus+ izmenjav Mbilnst TUJIH (izmenjalnih) študentv na FDV Mbilnst pedaggv FDV v kviru Erasmus+ izmenjav Mbilnst (izmenjava) TUJIH pedaggv na FDV 2.1. Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih predmetih 2.2 Kazalniki znanstvenraziskvalne dejavnsti Raziskvalna uspešnst p A", A', CI Prijavljeni nacinalni in mednardni prjekti Odbreni nacinalni in mednardni prjekti ter pridbljena sredstva za FDV 2.3 Kazalnik strkvnpdprne dejavnsti Zadvljstv študentv s strkvnimi službami FDV 3 ZAKLJUČEK 4 PRILOGA

3 1 UVOD Z namenm spremljanja kakvsti izvajanja izbraževalne, znanstvenraziskvalne ter strkvnpdprne dejavnsti fakultete, letn v skladu s Pslvnikm kakvsti FDV pripravljam Matrik kakvsti. V dkumentu je predstavljenih 1 najpmembnejših kazalnikv, ki pnazarjaj kakvst delvanja FDV glede zgraj navedenih treh dejavnsti. Kmisija za kakvst FDV, je v sdelvanju s Kmisij za študijske zadeve ter prdekanm* 1 za znanstvenraziskvaln pdrčje v letu 18 iz bstječe Matrike kakvsti, ki vsebuje kazalnikv, blikvala 1 najpmembnejših kazalnikv, ki jih je ptrdil tudi Senat FDV. Med izbranimi kazalniki je 6 kazalnikv izbraževalne dejavnsti, 3 kazalniki znanstvenraziskvalne in 1 kazalnik strkvnpdprne dejavnsti. Izbrani kazalniki kažej na dseganje rezultatv v kledarskem z. študijskem letu, ter uspešnst delvanja fakultete v štiriletnem bdbju. Prikazana je stpnja internacinalizacije pedagškega prcesa, bremenjenst pedagškega sebja za zadnji dve študijski leti, raziskvalna uspešnst fakultete, splšn zadvljstv študentv s študijem na fakulteti, ter zadvljstv študentv s stritvami zapslenih v strkvnih službah. V prilgi dkumenta je FDV primerjana z izbranimi članicami Univerze v Ljubljani (UL) in Univerze v Maribru (UM). Pri vseh naštetih kazalnikih ni bil mžn izpeljati primerjav, ker pdatkv ni bil mžn pridbiti. V Matriki je tak prikazana dličnst FDV, pdrčja na katerih sm hranili kakvst, kakr tudi pdrčja, ki nakazujej, da se lahk na fakulteti še izbljšam ter skupaj napredujem. Prav tak je prikazan, kje se nahajam v primerjavi z izbranimi članicami UL in UM. 1 V dkumentu uprabljeni mški slvnični spl (prdekan, študent, učitelj, raziskvalec, strkvni sdelavec, itn.) se nanaša na kateri kli spl. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 2

4 Števil študentv Števil študentv 2 KAZALNIKI MATRIKE KAKOVOSTI FDV 2.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST MOBILNOST ŠTUDENTOV Pdatki za prikaz mbilnsti s pridbljeni iz fakultetne Službe za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst Mbilnst študentv FDV v kviru vseh izmenjav V grafu je prikazana mbilnst FDV študentv v kviru vseh vrst izmenjav za zadnja štiri študijska leta. Študenti FDV na izmenjavi Študijsk let Mbilnst TUJIH (izmenjalnih) študentv na FDV V grafu je prikazana mbilnst tujih študentv, ki s v zadnjih štirih študijskih letih prišli v kviru različnih izmenjav na FDV. Izmenjave tujih študentv vključujej Erasmus+ za študij, drug, EU prgram Vseživljenjsk učenje Erasmus, Erasmus Mundus, meduniverzitetni sprazum, meddržavni sprazum, prgram CEEPUS, Erasmus+ za praks med študijem, Erasmus+ za praks diplmantv. Tuji študenti na izmenjavi na FDV Študijsk let MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 3

5 Števil pedaggv KOMENTAR Izmenjava študentv FDV v zadnjih štirih študijskih letih mal niha, vendar je gledan v celti precej stabilna. Pdbn velja za izmenjav tujih študentv, ki prihajaj na naš fakultet. FDV je glede izmenjave študentv najbljša ali med najbljšimi (graf v prilgi). Iz grafv v prilgi je razvidn, da glede na stpnj študija dhaja na izmenjav največ študentv 1. stpnje. V zadnjih štirih študijskih letih se je mal pvečala tudi izmenjava študentv na drugi stpnji, vendar bstaja tukaj še kar nekaj mžnsti za izbljšave. Pvečanje je mžn pričakvati s pričetkm prenvljenih magistrskih prgramv, k bm na tej stpnji študija začeli izvajati dva letnika. Najnižja je izmenjava študentv 3. stpnje, vendar pa je t p eni strani razumljiv, saj s dktrski študenti večinma že v rednem delvnem razmerju, ter imaj prav tak tudi družinske bveznsti in se zaradi tega pgst ne dlčaj za izmenjav. V zadnjih štirih študijskih letih dhaja na izmenjav največ študentv iz Oddelka za plitlgij, in sicer iz študijskega prgrama Mednardni dnsi, kar je glede na specifik prgrama tudi pvsem razumljiv. Sledij jim študenti Oddelka za kmuniklgij, kjer največ študentv dhaja na izmenjav iz študijskega prgrama Kmuniklgija tržn kmuniciranje in dnsi z javnstmi ter študenti Nvinarstva. Najmanj študentv dhaja na izmenjav iz Oddelka za kulturlgij. Prav tak je še nekaj prstra za izbljšave na Oddelku za scilgij, predvsem na viskšlskem študijskem prgramu Družbslvna infrmatika, kar pa je p drugi strani pvezan s specifik študijskega prgrama. MOBILNOST PEDAGOŠKEGA OSEBJA Pdatki za prikaz mbilnsti s pridbljeni iz fakultetne Službe za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst Mbilnst pedaggv FDV v kviru Erasmus+ izmenjav V grafu je prikazana izmenjava pedaggv FDV, ki s v kviru Erasmus+ izmenjave dšli v tujin. V kviru Erasmus+ s vključene le izmenjave, ki trajaj največ en teden. Vse stale izmenjave, ki trajaj več kt en teden se štejej kt gstvanja pedaggv v tujini Pedaggi FDV na Erasmus+ izmenjavi Mbilnst (izmenjava) TUJIH pedaggv na FDV V grafu je prikazana mbilnst tujih pedaggv (tujcev), ki s v študijskem letu sdelvali za najmanj ur v pedagškem prcesu na 2. in 3. stpnji študija. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 4

6 Števil tujih pedaggv Tuji pedaggi na izmenjavi na FDV za najmanj ur Študijsk let KOMENTAR Mbilnst pedagškega sebja FDV v kviru Erasmus+ izmenjav (izmenjave d enega tedna) med študijskimi leti neklik niha in kaže trend upadanja. V zadnjem letu se je bistven pvečal sdelvanje tujih pedaggv (tujcev), ki s v pedagškem prcesu na FDV sdelvali vsaj za ur. Res pa je, da se je sdelvanje tujih pedaggv pred tem v prejšnjih treh letih skraj razplvil. P dsttku vseh izmenjav je FDV najuspešnejša ali med najuspešnejšimi (graf v prilgi). Kt je razvidn iz grafa v prilgi, je največja mbilnst pedagškega sebja zntraj Oddelka Plitlgije, saj je v štiriletnem bdbju na Erasmus+ izmenjav dšl največ pedaggv iz Katedre za mednardne dnse, sledij jim pedaggi iz Katedre za analiz plitik in javn uprav. V štiriletnem bdbju s najmanj dhajali na Erasmus+ izmenjav pedaggi iz Oddelka za kulturlgij. SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV s ŠTUDIJEM na FDV 2.1. Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV V grafu je za štiriletn bdbje prikazan splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV, na vseh treh stpnjah študija. Vir pdatkv za prikaz s pvprečne cene iz Prčila splšne študentske ankete, kjer s študenti FDV cenjevali dejavnik, kak s v splšnem zadvljni s študijem na fakulteti. Študenti s zadvljstv cenjevali na lestvici d 1. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18

7 Pvprečna cena Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, 14-1* Študijsk let *Pvprečna cena splšnega zadvljstva študentv FDV za študijsk let 14/1 ne vključuje cene zadvljstva študentv na 3. stpnji, saj pdatki nis dstpni. KOMENTAR Študenti FDV s v splšnem s študijem na fakulteti zadvljni. Pvprečne cene v štiriletnem bdbju mal nihaj, rahl naraščaj in še ne presegaj pvprečja 4. Kt je razvidn iz tabele in grafv v prilgi s študenti FDV zel kritični študenti. Pvprečje zadvljstva študentv FDV je pd pvprečjem UL, tak na prvstpenjskih prgramih (pvprečje FDV: 3,6; pvprečje UL: 3,9), kt tudi drugstpenjskih prgramih (pvprečje FDV: 3,8; pvprečje UL: 3,9). Iz prilge je razvidn, da s v študijskem letu 17/18 v splšnem s študijem na FDV med študenti magistrskega študijskega prgrama najblj zadvljni študenti študijskega prgrama Plitlgija plitična plitlgija, sledij jim študenti Družbslvne infrmatike in Kmuniklgije. Med študenti magistrskega prgrama s glede splšnega zadvljstva s študijem najblj kritični študenti študijskega prgrama Mednardni dnsi. Prav tak je iz grafv v prilgi razvidn, da s v študijskem letu 17/18 na prvstpenjskih študijskih prgramih v splšnem s študijem na FDV najblj zadvljni študenti študijskega prgrama Obrambslvje, sledij jim študenti študijskega prgrama Družbslvna infrmatika (UNI) ter študenti Kulturlgije. Med prvstpenjskimi študijskimi prgrami s v študijskem letu 17/18 bili glede splšnega zadvljstva s študijem najblj kritični študenti študijskega prgrama Evrpske študije družbslvni vidiki, sledij jim študenti Analitske scilgije ter Mednardnih dnsv. ŠTEVILO ŠTUDENTOV na ENEGA PEDAGOGA pri OBVEZNIH in PROGRAMSKIH IZBIRNIH PREDMETIH Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih Za prikaz kazalnika je v letu 18 bila spremenjena metdlgija zbiranja pdatkv, zat je primerljivst prikazana za zadnji dve študijski leti. Za izračun števila študentv na enega pedagga je bila uprabljena naslednja metdlgija: iz bremenitev za psamezn študijsk let s vključeni tisti izvajalci, ki s imeli pri bveznih in MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 6

8 Števil študentv prgramskih izbirnih predmetih 1 ali več ur bremenitev. Izvzeti s vsi zunanji izvajalci sdelujči p pgdbi, tujci. Prav tak s izvzeti vsi upkjeni prfesrji v psameznem študijskem letu, ter izvajalci šprtne vzgje. Med predmeti s bili izvzeti: tuji jeziki, diplmsk del, tutrstv, bštudijska dejavnst. Glede števila študentv s upštevani: prvič, pnvn vpisani študenti, vpisani s pdaljšanim statusm ter tuji (vpisani) študenti na 1. in 2. stpnji študija. V izračun nis všteti študenti 3. stpnje, saj je tam razmerje 1:1 ali še manj. Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 1. in 2. stpnje p katedrah - primerjava p št. l ,7 233,33 183,7 192, ,2 168,66 142,26 123,13 27, 223,11 242,2 189,3 81,9 161, , 14,41 281,66 198,9 337,7 8,64 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra KOMENTAR Števil študentv v študijskem letu 17/18 pri najblj bremenjenih katedrah pada. Največje je na Katedri za teretsk analitsk plitlgij (TAP), sledi jim Katedra za medijske in kmunikacijske študije (MKŠ). Najmanj študentv na enega pedagga imaj pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih pedaggi na Katedri za analiz plitik in javn uprav (APJU). Iz grafa v prilgi je razvidn, da je glede na stpnj študija ugdnejše števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih na 2. stpnji, kar je pvezan z manjšim vpism študentv na tej stpnji študija. Največ drugstpenjskih študentv na enega pedagga je v študijskem letu 17/18 na Katedri za tržn kmuniciranje in dnsi z javnstmi (TKOJ), sledi jim Katedra za nvinarstv (NOV). Najmanj študentv 2. stpnje na enega pedagga je v študijskem letu 17/18 na Katedri za Analitsk scilgij (AS), sledi jim Katedra za medijske in kmunikacijske študije (MKŠ). MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 7

9 2.2 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZISKOVALNA USPEŠNOST FDV Pdatki za prikaz raziskvalne uspešnsti FDV s pridbljeni iz fakultetne Službe za pdpr raziskvalni dejavnsti. V tabelah je prikazana raziskvalna uspešnst FDV v štiriletnem bdbju, za uspešnst p A', A, CI1, A3. Prav tak je v grafih prikazan števil prijavljenih in dbrenih nacinalnih, mednardnih prjektv ter pridbljena sredstva za FDV v kledarskem letu. Pdatki glede prjektv s pridbljeni iz fakultetne Službe za mednardne raziskvalne in študijske prjekte ter Službe za pdpr raziskvalni dejavnsti Raziskvalna uspešnst p: A' zel kvalitetni dsežki v zadnjem letu FDV ,6 6228,6 73,21 961,8 A izjemni dsežki v zadnjem letu na FDV FDV ,7 3224,42 21,32 34,6 CI1 števil čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet FDV A3 - sredstva izven ARRS za FDV FDV Legenda: A1 - bjave Citiranst A3 - sredstva izven ARRS Upštevane tčke: CI1 - števil čistih citatv znanstvenih del v zadnjih 1 letih A32 - sredstva p pgdbah z gspdarstvm A'' - izjemni dsežki CImax - najdmevnejše del v zadnjih 1 letih A31 - sredstva mednardnih prjektv A' - zel kvalitetni dsežki h-indeks v zadnjih 1 letih A33 - sredstva drugih ministrstev A 1/2 - pmembni dsežki A34 - druga sredstva A3 - druga gspdarska sredstva KOMENTAR Raziskvalna uspešnst p A' se v štiriletnem bdbju pstpma pvečuje, p A med leti neklik niha, narašča pa števil čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet (CI1). Pridbljena raziskvalna sredstva izven ARRS, ki vključujej sredstva pridbljena p pgdbah iz gspdarstva, sredstva mednardnih prjektv, sredstva drugih ministrstev, druga sredstva in druga gspdarska sredstva v zadnjem štiriletnem bdbju stajaj nespremenjena. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 8

10 Glede raziskvalne uspešnsti sm med izbranimi članicami UL in UM (p pdatkih iz tabel v prilgi) v letu 18 zel uspešni p A', saj sm takj za UL, FF. Glede izjemnih dsežkv v zadnjem letu (p A ) sm bili v letu 18 med izbranimi članicami neklik manj uspešni, vendar bljši d izbranih članic UM. P CI1 sm med izbranimi članicami UL bili neklik manj uspešni, vendar pa uspešnejši d članic UM. NACIONALNI in MEDNARODNI PROJEKTI Števil prijavljenih nacinalnih in mednardnih prjektv Prijavljeni mednardni in nacinalni prjekti prijavljeni mednardni prjekti prijavljeni nacinalni prjekti Števil dbrenih nacinalnih in mednardnih prjektv ter pridbljena sredstva za FDV Odbreni mednardni in nacinalni prjekti ter pridbljena sredstva za FDV v 18; , 17; , 31; 1..3, 2; , 7; 14; 13; , , ,6 * 18 dbreni mednardni prjekti dbreni nacinalni prjekti 23; 1.63,4 * *Sredstva iz PS + TP MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 9

11 Pvprečna cena KOMENTAR Števil prijavljenih nacinalnih prjektv v zadnjih štirih letih staja nespremenjen. Števil prijavljenih mednardnih prjektv se je v letu 17 v primerjavi z letm 16 in 1 pvečal, vendar pa nat v letu 18 upadl. Glede števila dbrenih nacinalnih in mednardnih prjektv sm bili v letu 18 blj uspešni kt pred tremi leti. Predvsem narašča uspešnst glede dbrenih nacinalnih prjektv, saj se je v kledarskem letu 18 števil dbrenih nacinalnih prjektv bistven pvečal, psledičn s se pvečala tudi pridbljena sredstva za FDV. Števil dbrenih mednardnih prjektv v štiriletnem bdbju niha. V letu 17 se je v primerjavi z letm 16 ta številka zel pvečala, v letu 18 pa upadla, vendar pa sm glede števila dbrenih mednardnih prjektv v letu 18 še zmeraj uspešnejši kt v letu 16. Prav tak s se v letu 18 pvečala tudi pridbljena sredstva za FDV. 2.3 STROKOVNOPODPORNA DEJAVNOST ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV FDV Zadvljstv študentv s strkvnimi službami FDV V grafu s prikazane pvprečne cene glede zadvljstva študentv FDV s stritvami, dzivnstj, dnsm zapslenih v Službi za pedagšk dejavnst in kakvst, zapslenih v ODKJG, v Službi za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst. Prikazani s pdatki za zadnja štiri študijska leta za celtn fakultet in sicer na lestvici d 1. Glavni vir pdatkv za analiz je Prčil splšne študentske ankete na 1. in 2. stpnji ter Prčil splšne študentske ankete na 3. stpnji. Zadvljstv študentv s strkvnimi službami FDV 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Služba za pedagšk dejavnst in kakvst Služba za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst ODKJG Služba za infrmatik* *D študijskega leta splšna študentska anketa ni vključevala cenjevanega dejavnika glede zadvljstva študentv s stritvami zapslenih v Službi za infrmatik, zat primerjava za nazaj z stalimi fakultetnimi službami ni mžna. KOMENTAR V štiriletnem bdbju s študenti FDV s stritvami zapslenih v strkvnih službah FDV zadvljni, saj dns zapslenih d študentv, strkvnst in pravčasnst pdajanja infrmacij cenjujej pzitivn. Pvprečne cene med psameznimi študijskimi leti in strkvnimi službami neklik nihaj. Iz grafv v prilgi je razvidn, da je zadvljstv študentv s strkvnimi službami v študijskem letu 17/18 enak pvprečju UL. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 1

12 3 ZAKLJUČEK V zadnjih štirih letih sm na Fakulteti za družbene vede uspešni glede: stabilne viske izmenjave študentv v be smeri; pvečanja števila tujih (gstujčih) pedaggv, ki s v pedagškem prcesu sdelvali vsaj ur; pvečanja zel kvalitetnih dsežkv v zadnjem letu (A'); pvečanja izjemnih raziskvalnih dsežkv v zadnjem letu (A ); pvečanja števila čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet (CI1); pvečanja števila dbrenih nacinalnih prjektv; pvečanja pridbljenih sredstev iz mednardnih prjektv za FDV; hranjanja splšnega zadvljstva študentv s stritvami zapslenih v strkvnih službah FDV. Senat FDV je na 23. seji ptrdil naslednje predlagane ukrepe Kmisije za kakvst FDV ter Kmisije za študijske zadeve FDV: Glede pvečanja mbilnsti dmačih študentv se v študijskem letu 19/ nadaljuje z že sprejetimi ukrepi samevalvacije študijskih prgramv, za kar s zadlžene katedre v sdelvanju s Služb za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst. V študijskem letu 19/ je ptrebn z večj prmcij prgrama Erasmus+ na ravni kateder pvečati mbilnst pedagškega sebja. Za večj prmcij prgrama s zadlžene katedre v sdelvanju s Služb za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst. V prvi plvici študijskega leta 19/ se med študenti pravi pizvedba (npr. fkusne skupine) za ugtavljanje splšnega zadvljstva s študijem na fakulteti. Za pizvedb sta zadlžena prdekana, izr. prf. dr. Katja Lzar Manfreda ter izr. prf. dr. Sam Krpivnik, ki rezultatih prčata bema kmisijama. Prdekan za znanstvenraziskvaln dejavnst ter Znanstveni svet FDV, raziskvalne centre spdbudita k aktivnemu vključevanju v nve meduniverzitetne mreže, del katerih je UL, z namenm blikvanja uspešnih prijav v kviru Obzrij in Obzrij Evrpa. Rk za realizacij tega ukrepa je čim prej. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 11

13 4 PRILOGA V prilgi je prikazana primerjava 1-ih kazalnikv p katedrah, ddelkih, primerjava FDV z izbranimi članicami Univerze v Ljubljani (UL) in sicer z Eknmsk fakultet (UL, EF), Pedagšk fakultet (UL, PEF), Fakultet za uprav (UL, FU), Filzfsk fakultet (UL, FF), Fakultet za scialn del (UL, FSD) ter članicami Univerze v Maribru (UM): s Filzfsk fakultet (UM, FF), Eknmsk pslvn fakultet (UM, EPF), Pedagšk fakultet (UM, PEF). Pdatki glede primerjave mbilnsti študentv ter pedagškega sebja med članicami UL s pridbljeni iz prtala UL, glede mbilnsti študentv ter pedagškega sebja s članicami UM, s pridbljeni iz Mednardne pisarne UM. Pdatki za primerjav raziskvalne uspešnsti s pridbljeni iz fakultetne Službe za pdpr raziskvalni dejavnsti in sicer iz SICRIS baze Primerjava raziskvalne uspešnsti je v tabelah prikazana s članicami UL, članicami UM ter članic Univerze na primrskem in sicer s Pedagšk fakultet (UP, PEF). 4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST MOBILNOST ŠTUDENTOV Primerjava mbilnsti študentv FDV in mbilnsti na stalih članicah UL ter UM FDV študenti na izmenjavi v kviru vseh izmenjav p ddelkih ODDELEK za SOCIOLOGIJO ODDELEK za POLITOLOGIJO ODDELEK za KOMUNIKOLOGIJO ODDELEK za KULTUROLOGIJO MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 12

14 Števil študentv FDV študenti na izmenjavi v kviru vseh izmenjav glede na stpnj študija stpnja stpnja stpnja Študijsk let 1. stpnja 2. stpnja 3. stpnja MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 13

15 FDV študenti na izmenjavi v kviru vseh izmenjav p študijskih prgramih AS DI - UNI DI - VSP SOC - UOČ VZ POL - POL - ŠPID ŠDU MO EŠ - DV POL - OBR KOM KOM - MKŠ NOV - TKOJ KULT DI SOC SOC - UOČ VZ MO EŠ OBR POL - APJU POL - PT SŠ KOM NOVŠ STK Števil študentv KULT - KRŠ dr. HID MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 14

16 Števil študentv Števil študentv Primerjava mbilnsti SLO študentv med članicami UL v kviru vseh izmenjav UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FU UL, FF UL, FSD Članice UL Primerjava mbilnsti FDV študentv v kviru Erasmus+ izmenjav s članicami UM UL, FDV UM, FF UM, EPF UM, PEF Fakulteta Odsttek SLO študentv na izmenjavi d vseh vpisanih študentv p članicah UL UL, FDV UL, EF UL, FF UL, PEF UL, FU UL, FSD ,2%,% 4,% 3,12%,62% 1,61% 16-17,7% 4,% 4,% 1,81% 1,82% 3,84% %,7% 4,7% 3,% 1,% 4,26% MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 1

17 4.1.2 Primerjava mbilnsti TUJIH (izmenjalnih) študentv na FDV in mbilnsti TUJIH (izmenjalnih) študentv na stalih članicah UL ter UM Primerjava mbilnsti tujih (izmenjalnih) študentv FDV z stalimi članicami UL UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FU UL, FF UL, FSD Primerjava mbilnsti tujih (izmenjalnih) študentv FDV s članicami UM* UL, FDV UM, FF UM, EPF UM, PEF *Pdatki za članice UM s dstpni za zadnja tri študijska leta. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 16

18 MOBILNOST PEDAGOŠKEGA OSEBJA Primerjava mbilnsti FDV pedaggv z stalimi članicami UL ter UM Katedra za AS Katedra za DIM Katedra za RMOČ V *V prikaz s vključene izmenjave d enega tedna. Pedaggi FDV na Erasmus+ izmenjavi p katedrah* Katedra Katedra za APJU za MO Katedra za OBR Katedra za TAP Katedra za MKŠ Katedra Katedra za za NOV TKOJ Katedra za KULT Katedra za TJ SKUPAJ FDV Oddelek za SOCIOLOGIJO Oddelek za POLITOLOGIJO Oddelek za KOMUNIKOLOGIJO Oddelek za KULTUROLOGIJO 1 1 SKUPAJ FDV* *V prikaz ni vključena Katedra za tuje jezike (TJ). Pedaggi FDV na Erasmus+ izmenjavi p ddelkih* MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 17

19 Števil pedaggv Števil pedaggv Primerjava mbilnsti (SLO) pedagškega sebja v kviru vseh izmenjav p članicah UL UL, FDV UL, EF* UL, FF UL, PEF UL, FU UL, FSD Članice UL *Pdatki za EF za študijsk let 16/17 nis dstpni Primerjava mbilnsti (SLO) pedagškega sebja FDV v kviru vseh izmenjav s članicami UM UL, FDV UM, FF UM, EPF UM, PEF Fakulteta MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 18

20 Odsttek mbilnsti SLO pedaggv p članicah UL UL, FDV UL, EF* UL, FF UL, PEF UL, FU UL, FSD % 12%,7% 19% 18,% % 3% 17% 13% 31% 18% *Ker abslutna številka dhajajčih pedaggv UL, EF za študijsk let ni dstpna, tudi ni prikazanega pdatka v dsttkih Primerjava mbilnsti tujih (izmenjalnih) pedaggv na FDV in članicami UL ter UM *Vključene s izmenjave d enega tedna. Tuji pedaggi na izmenjavi na FDV v kviru Erasmus+ izmenjave* p katedrah AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO MKŠ NOV TKOJ KULT TJ Katedra SKUPAJ FDV MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 19

21 Števil pedaggv Sdelvanje tujih pedaggv, ki s sdelvali v pedagškem prcesu na FDV vrsta sdelvanja v pedagškem prcesu en cel predmet del predmeta Tuji pedaggi, ki s sdelvali v pedagškem prcesu za vsaj en predmet - primerjava p članicah UL UL, FDV UL, EF UL, FU UL, FF* UL, FSD *Za študijsk let 1/16, 17/18 pdatki za FF nis dstpni, prav tak ni dstpnih pdatkv za PEF. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18

22 Pvprečna cena Tuji pedaggi, ki s sdelvali v pedagškem prcesu vsaj del predmeta - primerjava med članicami UL UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FU UL, FF UL, FSD SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV s ŠTUDIJEM 4.1. Primerjava splšnega zadvljstva študentv s študijem na FDV in članicami UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV glede na stpnj študija stpnja 3,77 3,64 3,8 3,8 2. stpnja 3,69 3,78 4 3,94 3. stpnja* 4,2 4,2 4,1 *S pdatkm pvprečne cene študentv na 3. stpnji za študijsk let 14/1 ne razplagam. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 21

23 , 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, AS DI - UNI DI - VSP SOC - KM/S OC - UOČV Z mag. DI Splšn zadvljstv študentv s študijem na FDV p prgramih - vse tri stpnje študija mag. SOC mag.s OC - UOČV Z AP (3. in 4. letnik: 14-1)** POL - ŠPID (1. in 2. letnik: 14-1, 3. letnik:2 1-16) POL - APJU/ POL - ŠDU MO EŠ - DV *S pdatkm pvprečne cene za 3. stpnj za študijsk let 14/1 ne razplagam. **Prgram se je v študijskem letu 1/16 preimenval in s cene zapisane v stlpcu prenvljenega prgrama (POL-ŠPID). POL - OBR MO EŠ OBR POL - PT KOM KOM - MKŠ NOV - TKOJ KOM NOVŠ STK KULT KULT - KRŠ ,9 3,9 4, 3,7 3,4 3,9 3,4 3,3 4,3 3,6 3,8 3,8 3,7 3,3 2,9 4, 3,6 3,9 3,7 3,6 4,3 3,7 4,1 3,6 4, ,7 3,8 3,6 3, 4,2 3,8 3,6 3,9 3,6 3,6 3,8 3,6 3,2 3,6 4, 3, 3,7 3,4 4, 3,8 4,1 3,9 3,6 4, 4, ,9 3,9 3,6 3,7 3,7 4,2 3,8 4, 3,6 3,8 4,1 3,8 4,1 4,3 4,3 4, 3,8 3,4 3,7 3,9 4,3 3,4 4,1 4, 4, ,7 4, 3,9 3,9 4,3 4, 3,8 3,8 3,9 3,7 3, 4,1 3, 3,8 4, 4,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,8 4, 4, 4,2 4, dr. HID* MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 22

24 Primerjava splšnega zadvljstva študentv s študijem na članicah UL za 1. in 2. stpnj študija V tabelah s prikazane pvprečne cene p članicah UL glede splšnega zadvljstva s študijem. Tabela ne zajema pdatkv za EF, FE, FKKT, FRI in FU, saj na teh članicah pteka anketiranje študentv na drugačen način in pdatki na UL še nis združeni. Pvprečne cene p psameznih članicah prikazujej cenjevan dejavnik v splšnem sem s študijem na fakulteti zadvljen. Glavni vir za tvrstn primerjav, s pdatki iz prčila Pregledna analiza p članicah UL. 1. stpnja 2. stpnja Članica UL Članica UL AG 4,1 3,7 3,8 AG 4 4,1 4,1 AGRFT 4,3 3,9 3,8 AGRFT 4,3 4,1 3,9 ALUO 3,9 4,1 3,9 ALUO 3,8 3,8 3,9 BF 4 4 4,1 BF 3,8 3,9 3,9 FA 4,3 4 4,1 FA 3,9 4,1 3,6 FDV 3,9 3,7 3,6 FDV 4 4 3,8 FF 3,8 3,8 3,8 FF 3,8 3,7 3,7 FFA 4,2 3,7 4 FFA 4,1 4,1 4,1 FGG 4 4,1 4,1 FGG 3,9 3,9 3,6 FMF 4,3 4,3 4,2 FMF 4,4 4,1 4,3 FPP 4, 4,1 4,2 FPP 4,6 4,4 4,1 FS 3,7 3,9 3,9 FS 3,9 3,7 3,9 FSD 4,1 3,8 3,8 FSD 3,8 3,8 3,8 FSP 4,1 4 4,1 FSP 4,3 4,2 3,7 NTF 4 3,9 3,9 NTF 3,9 3,8 3,8 PEF 3,9 3,7 3,8 PEF 3,7 3,8 3,7 PF 3,9 3,9 3,8 PF 3,7 3,6 3,6 TEOF 4,3 4, 4,4 TEOF 4 4,4 4,2 ZF 3, 3,8 3,8 ZF 3,8 3,6 3, pvprečje UL 4 3,9 3,9 pvprečje UL 4 4 3,9 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 23

25 Števil študentv Števil študentv ŠTEVILO ŠTUDENTOV na ENEGA PEDAGOGA pri OBVEZNIH in PROGRAMSKIH IZBIRNIH PREDMETIH na FDV Primerjava števila študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih na FDV Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 1. stpnje p katedrah - primerjava p št. l ,7 166,37 37,12 136,33 131,33 129,1 8,8 182,69 7,27 123,7 139,2 97,41 268,11 23,4 174,7 1,4 167,12 326,9 23,8 2,2 199,21 19,62 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 2. stpnje p katedrah - primerjava p št. l. 34,7 33,87 24, ,83 46,66, ,71,33 28,8 12,7 41, , 37,16 29, ,4 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 24

26 Števil študentv Števil študentv Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 1. stpnje v št. l p katedrah ,7 268,11 23,4 166,37 174,7 167,12 1,4 136,33 131,33 129,1 7,27 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra ,71 Števil študentv na enega pedagga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih 2. stpnje v št. l p katedrah 34,7 33,87 24, , ,66,33 AS DI UOČVZ APJU TAP OBR MO NOV TKOJ MKŠ KULT Katedra,33 28,8 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 2

27 Števil študentv 1. stpnje na enega pedgga pri bveznih in prgramskih izbirnih predmetih p ddelkih - primerjava p št. l. Oddelek za SOCIOLOGIJO Oddelek za POLITOLOGIJO Oddelek za KOMUNIKOLOGIJO Oddelek za KULTUROLOGIJO ,88 1,3 242,61 199, ,11 1,9,92 1, Števil študentv 2. stpnje na enega pedagga pri bveznih in izbirnih prgramskih predmetih p ddelkih - primerjava p št. l. Oddelek za SOCIOLOGIJO Oddelek za POLITOLOGIJO Oddelek za KOMUNIKOLOGIJO Oddelek za KULTUROLOGIJO ,8 31,83 31,3 36, ,73 33,73 34,41 28,8 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 26

28 4.2 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZISKOVALNA USPEŠNOST Primerjava raziskvalne uspešnsti FDV s članicami UL, UM ter članic UP p: A' zel kvalitetni dsežki v zadnjem letu Fakulteta/ kledarsk UL, FDV UL, EF UL, PEF UL, FF UL, FU UL, FSD UM, EPF UM, PEF UM, FF UP, PEF let ,6 4319,38 329, ,97,6 1, 2776,92 186,36 44, , ,6 6673, , , ,49 278, ,73 978,6 38, , ,21 47,8 189, ,12 171,89 437,92 23,16 366,1 427,8 18, ,8 7942,3 27, ,4 1191,96 1, ,1 1162,42 767, 221,72 A izjemni dsežki v zadnjem letu na FDV Fakulteta/ kledarsk FDV, UL EF, UL PeF, UL FF, UL FU, UL FSD, UL EPF, UM PeF, UM FF, UM PeF, UP let 1 268,7 13,8 167,68 37,82,14, 1182,18 244,63 833,42 783, ,42 378,1 742,84 99,77 394,68,37 9, 13,71 166,38 26, ,32 233,27 8,83 49,9 2,3,, 49,4 132,3 488, , 393,4 1718, ,6 124,18, 97,97 238, 1973,31 662,2 MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 27

29 CI1 števil čistih citatv v zadnjih 1-ih letih za celtn fakultet Fakulteta/ kledarsk FDV, UL EF, UL PeF, UL FF, UL FU, UL FSD, UL EPF, UM PeF, UM FF, UM PeF, UP let A3 - sredstva izven ARRS Fakulteta/ kledarsk FDV, UL EF, UL PeF, UL FF, UL FU, UL FSD, UL EPF, UM PeF, UM FF, UM PeF, UP let Legenda: A1 - bjave Citiranst A3 - sredstva izven ARRS Upštevane tčke: CI1 - števil čistih citatv znanstvenih del v zadnjih 1 letih A32 - sredstva p pgdbah z gspdarstvm A'' - izjemni dsežki CImax - najdmevnejše del v zadnjih 1 letih A31 - sredstva mednardnih prjektv A' - zel kvalitetni dsežki h-indeks v zadnjih 1 letih A33 - sredstva drugih ministrstev A 1/2 - pmembni dsežki A34 - druga sredstva A3 - druga gspdarska sredstva MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 28

30 EU prjekti na FDV in primerjava s članicami UL COST HORIZON EU prjekti na FDV ERASMUS+ CEF AAL ERA NET ETC (Eurpean territrial cperatin Rights, Equality and Citizenship Prgramme 14- Eurpe fr Citizens' Prgramme Primerjava EU prjektv (COST, Erasmus+, Hrizn) med članicami UL UL, UL, FDV FF UL, EF UL, UL, PEF FSD UL, FDV UL, FF UL, EF UL, UL, PEF FSD UL, FDV UL, FF UL, EF UL, UL, PEF FSD UL, FDV UL, FF UL, EF UL, UL, PEF FSD COST ERASMUS HORIZON MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 29

31 Pvprečna cena Pvprečna cena 4.3 STROKOVNOPODPORNA DEJAVNOST ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV Primerjava zadvljstva študentv s strkvnimi službami na FDV ter zadvljstva študentv članic UL s strkvnimi službami psamezne članice a) Služba za pedagšk dejavnst in kakvst FDV 3,7 Zadvljstv študentv z zapslenimi v Službi za pedagšk dejavnst in kakvst glede na stpnj študija 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3, 4, 4, stpnja 2. stpnja 3. stpnja* *S pdatkm glede zadvljstva študentv 3. stpnje z zapslenimi v Službi za pedagšk dejavnst in kakvst za študijsk let 14 1 ne razplagam. b) Primerjava zadvljstva s stritvami študentskih služb/referatv p članicah UL Primerjava zadvljstva študentv 1. in 2. stpnje s fakultetnimi študentskimi službami/referati UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, UL, FDV UL, FF UL, PEF UL, FSD pvprečje UL MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 3

32 Pvprečna cena Pvprečna cena c) Služba za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst FDV Zadvljstv študentv z zapslenimi v Službi za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst glede na stpnj študija* 3,8 3,8 4, 3,8 3,9 3,9 3,9 3, stpnja 2. stpnja *Zadvljstv študentv 3. stpnje z zapslenimi v Službi za pedagšk mednardn sdelvanje in mbilnst ni prikazan, saj splšna študentska anketa na 3. stpnji ne vključuje cenjevanih dejavnikv te službe. d) Primerjava zadvljstva s stritvami služb za pdpr mednardni mbilnsti p članicah UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Primerjava zadvljstva študentv 1. in 2. stpnje s stritvami zapslenih v strkvnih službah za pdpr mednardni mbilnsti UL FDV FF PEF FSD pvp. UL MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 31

33 Pvprečna cena Pvprečna cena Pvprečna cena e) Zapsleni v Osrednji družbslvni knjižnici Jžeta Gričarja (ODKJG) Zadvljstv študentv z sebjem v ODKJG glede na stpnj študija 4,2 4,4 4,1 3,6 3,8 4, 4,1 4,1 4,1 4,3 3, Študijsk let 1. stpnja 2. stpnja 3. stpnja* *Zadvljstv študentv 3. stpnje z zapslenimi v ODKJG ni prikazan, saj splšna študentska anketa na 3. stpnji ne vključuje cenjevanih dejavnikv te službe. f) Primerjava zadvljstva s stritvami knjižnic p članicah UL 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, Primerjava zadvljstva študentv 1. in 2. stpnje s stritvami zapslenih v fakultetnih knjižnicah UL 4,7 4, 4, 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,3 3,9 FDV FF PEF FSD pvp. UL d) Služba za infrmatik FDV Zadvljstv študentv z zapslenimi v Službi za infrmatik glede na stpnj študija* 3,7 3,8 3,8 1. stpnja 2. stpnja FDV pvprečje *D študijskega leta splšna študentska anketa za 1. in 2. stpnj ni vključevala cenjevanih dejavnikv glede zadvljstva študentv z zapslenimi v Službi za infrmatik, zat primerjava za nazaj z stalimi fakultetnimi službami ni mžna, prav tak ni mžna primerjava z stalimi članicami UL. MATRIKA KAKOVOSTI FDV 18 32

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mreža NORFACE dr. Mark Perdih, ARRS, član Netwrk Bard, NORFACE Kaj je NORFACE? Mreža evrpskih raziskvalnih agencij d 2004, ARRS članica d leta 2005 ERA-NET (Plus, Cfund) Nalge in cilji: RAZSKOVALNA SKUPNOST

Prikaži več

Microsoft Word - FUPI Program dela 2018 sprejeto na UO.docx

Microsoft Word - FUPI Program dela 2018 sprejeto na UO.docx FAKULTETA ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN INFORMATIKO NOVO MESTO LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2018 Letni prgram dela je bil sprejet na seji senata, dne 19. 02. 2018, in na seji upravnega dbra, dne 21. 02.2018.

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime POROČILO O ANKETIRANJU DIPLOMANTOV FOŠ ZA LETO 2018 Str.1/13 Izdelali: prf. dr. Urš Pinterič, izr. prf. dr. Annmarie Grenc Zran, Ema Husič, Zdenka Bajuk, Anja Brvinšek Dne: 2019-02-01 Dstavljen (e-mail):

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar dr. Barbara N. Brečko Ljubljana, 2017 ŠTUDENTSKE ANKETE

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

Kbwžćkbđwo

Kbwžćkbđwo Številka: 353-04-0001/2018-806 Datum: marec 2019 KAKOVOST ZRAKA V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ, OBČINI ŠMARTNO OB PAKI POROČILO O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

PROJEKTNO VODENJ IN GDPR ANTON PEVEC, ŠPELA URH POPOVIČ, MAJA FERLE, VESNA KOBAL

PROJEKTNO VODENJ IN GDPR ANTON PEVEC, ŠPELA URH POPOVIČ, MAJA FERLE, VESNA KOBAL PROJEKTNO VODENJE IN GDPR ANTON PEVEC, ŠPELA URH POPOVIČ, MAJA FERLE, VESNA KOBAL GDPR General Data Prtectin Regulatin Cilj uvedbe GDPR: Pvečanje varnsti pri shranjevanju in bdelavi sebnih pdatkv zaradi

Prikaži več

POLITIKA UPRAVLJANJA

POLITIKA UPRAVLJANJA POLITIKA UPRAVLJANJA družbe INTEREUROPA, Glbalni lgistični servis, d. d., Kper Dkument se nanaša na matičn družb Intereurpa, Glbalni lgistični servis, d. d., Kper (v nadaljevanju Intereurpa) in dvisne

Prikaži več

0F5F7C549B0CE2BBC12583B _0.in.docx

0F5F7C549B0CE2BBC12583B _0.in.docx POSEBNI VLADNI PROJEKT PREDSEDOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021 ----------------------------------- PROJEKTNA NALOGA Ljubljana, marec 2019 Vsebina UVOD...........................................................................3

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Microsoft Word - LDN_ vrtec

Microsoft Word - LDN_ vrtec OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA JAGRA MAREZIGE VRTEC MAREZIGE LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 V Marezigah, 30. 8. 2016 KAZALO: I. OPREDELITEV 3 1.1. Opredelitev 3 1.2. Cilji 3 II. OKOLIŠ 3 III.

Prikaži več

Novi slovenski muzejski standardi - Pot naprej

Novi slovenski muzejski standardi - Pot naprej Nvi slvenski muzejski standardi Pt naprej Minimalni standardi in kazalci uspešnsti za nv akreditacijsk shem muzejskih standardv 1 VSEBINA Kazal 1. Uvd...6 1.1 Prjekt.....6 1.1.1 Mandat...6 1.1.2 Pt naprej...6

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČ ILO O DELU ČMK

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČ ILO O DELU ČMK U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČ ILO O DELU ČMK V LETU 2017 LJUBLJANA, 2018 Uvd CMK je v skladu s

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

1

1 EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA S PRORA ČUNSKIM FINANCIRANJEM 1.CILJI IN ZNAČILNOSTI PROFITNE IN NEPROFITNE ORG. PROFITNE: - SAMOSTOJNOST NA VSEH PODROČJIH (POSLOVNEM, EKONOMSKEM, PRAVNEM, KADROVSKEM); - CILJ

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD R A D O V L J I C A - VRTEC RADOVLJICA Kopališka cesta RADOVLJICA Telefon: 04/ E-pošta:

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD R A D O V L J I C A - VRTEC RADOVLJICA Kopališka cesta RADOVLJICA Telefon: 04/ E-pošta: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD R A D O V L J I C A - VRTEC RADOVLJICA Kpališka cesta 10 4240 RADOVLJICA Telefn: 04/ 53 25 720 E-pšta: uprava@vrtec-radvljica.si E-naslv: www.vrtec-radvljica.si Številka: 430 / 2015

Prikaži več

2018_Activity_Report

2018_Activity_Report SL 2018 Prčil dejavnstih 02 EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxemburg LUKSEMBURG Tel.: +352 4398-1 Vprašanja: eca.eurpa.eu/sl/pages/cntactfrm.aspx Spletišče: eca.eurpa.eu Twitter:

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v Ljubljani Nosilka naloge: Vanja Perovšek (poročilo sprejeto na 10. seji Senata

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

1

1 SP 7.5.1/14 Pravila pstpka certificiranja varilnih pstpkv Izdelal: Ambrž Ržman Datum: Pdpis: Pregledal in dbril: Andrej Lešnjak Datum: Pdpis: SP-7.5.1/14 Rev02 Stran 1 d 8 Kazal Stran Pglavje 1. NAMEN

Prikaži več

Entwurf 1 / 15

Entwurf 1 / 15 1 Evropska listina za raziskovalce Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev STRATEGIJA UL ZA RAZVOJ KARIER RAZISKOVALCEV ZBIRNI VPRAŠALNIK ZA INTERNO ANALIZO STANJA IN IDENTIFICIRANJE POMANJKLJIVOSTI

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - promet_vaje_03_04_1.2_nal.doc

Microsoft Word - promet_vaje_03_04_1.2_nal.doc 1. nalga Pvezava med tremi naselji je izvedena z dvema parma kanalv. Prv naselje ima 1000 telefnskih priključkv, v pvprečju pa je telefn bremenjen s 50 merl prmeta. Drug ima 2000 priključkv, vsak uprabnik

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A     G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF 2019

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF 2019 Številka razpisa: 8023-1/2019-3 Slvenski reginaln razvjni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na pdlagi Zakna uprabi sredstev, pridbljenih iz naslva kupnine na pdlagi Zakna lastninskem preblikvanju pdjetij (Uradni

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Obvestilo o zaključku javnega poziva 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture Eko sklad, Slo

Obvestilo o zaključku javnega poziva 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture Eko sklad, Slo Obvestil zaključku javnega pziva 65SUB-LSKI18 Nepvratne finančne spdbude bčinam za nalžbe v izgradnj klesarske infrastrukture Ek sklad, Slvenski kljski javni sklad, bjavlja, da je Javni pziv 65SUB-LSKI18

Prikaži več

FILOZOFIJA ŠOLSKEGA OZ

FILOZOFIJA ŠOLSKEGA OZ FILOZOFIJA ŠOLSKEGA OZ. VRTČEVSKEGA SVETOVANJA IN SVETOVALNE SLUŽBE Psplšena stališča in pgledi na svet. del z trkm v institucinalnem klju in pgjih predstavljaj filzfij šlskega z vrtčevskega svetvanja.

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Obrazec št

Obrazec št Pnudnik: Obrazec št. 1 Narčnik: PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU Pdatki gspdarskem subjektu Naziv pdjetja Naslv pdjetja Zakniti zastpnik pdjetja Davčna številka pdjetja Matična številka pdjetja Številka

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza - vaja evakuacije.doc

Microsoft Word - Analiza - vaja evakuacije.doc 1. UVOD Na pdlagi 1. dstavka 109. člena in 1. dstavka 38. člena Zakna varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS št.64/94) in 35. člena Zakna varstvu pred pžarm (UL RS št.3/07) ter 3. dstavka 97.

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

- številka 137 LETO Xlii 28. FEBRUAR 1979 brestov lasilo delovne o 'V Zivljenje za naš narod~ za delavstvo vsega sveta REVOLUCIONARJA EDVARDA KARDELJA

- številka 137 LETO Xlii 28. FEBRUAR 1979 brestov lasilo delovne o 'V Zivljenje za naš narod~ za delavstvo vsega sveta REVOLUCIONARJA EDVARDA KARDELJA številka 137 LETO Xlii 28 FEBRUAR 1979 brestv lasil delvne 'V Zivljenje za naš nard~ za delavstv vsega sveta REVOLUCIONARJA EDVARDA KARDELJA NI VEČ OSTALE BODO NJEGOVE IDEJE KOT KAŽIPOT NAŠEMU PRIHODNJEMU

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Odziv na predlog Evropskega soglasja o razvoju z dne 16. februarja 2017 Več kot 10 let po tem, ko je EU sprejela zadnje soglasje o razvoju, je oblikov

Odziv na predlog Evropskega soglasja o razvoju z dne 16. februarja 2017 Več kot 10 let po tem, ko je EU sprejela zadnje soglasje o razvoju, je oblikov Odziv na predlg Evrpskega sglasja razvju z dne 16. februarja 2017 Več kt 10 let p tem, k je EU sprejela zadnje sglasje razvju, je blikvanje nvega sglasja prilžnst, da se pnvn ukviri načelen pristp EU k

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - diplomsko_delo_Primoz_Lajovic

Microsoft Word - diplomsko_delo_Primoz_Lajovic UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Študijski prgram: Matematika in računalništv SISTEM ZA PODPORO UČENJU Z UPORABO VEČPREDSTAVNOSTI DIPLOMSKO DELO Mentr: prf. dr. Jže Rugelj Kandidat: Primž Lajvic

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Računovodsko poročilo REKTOR: prof. dr. Igor Papič Sprejeto na seji Senata Univerze v Lj

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Računovodsko poročilo REKTOR: prof. dr. Igor Papič Sprejeto na seji Senata Univerze v Lj LETNO POROČILO 218 Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Računovodsko poročilo REKTOR: prof. dr. Igor Papič Sprejeto na seji Senata Univerze v Ljubljani dne 26. 3. 219 in na seji Upravnega odbora Univerze

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Microsoft Word - Diplomska-Uros-Koncna

Microsoft Word - Diplomska-Uros-Koncna UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Urš Vincetič RAZVOJ IN IZVEDBA PROTOTIPNEGA SISTEMA ZA VIZUALNO KOMISIONIRANJE Diplmsk del Maribr,

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 9. 2016 07:26:49 4.ag 27. 9. 2016 4.ag Elektrotehnika (ELE) 7. ura Preizkus znanja 10. 10. 2016 4.ag Matematika (MAT) 3. ura 18. 10. 2016 4.ag Računalništvo - izbirni (RAči) 9. ura (13:40-14:25)

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I ZA LETO 2010 Komisija za sestavo poročila:

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko LETNO POROČILO 2013 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo

Prikaži več

izpitne_pole_ pdf

izpitne_pole_ pdf v Pdatki kandidatu Ime in priimek: Datum rjstva: Ipitna pla - M4 - drugi del - Čas reševanja 90 minut. Datum preikusa: 20. 12. 2018 Naslv stalnega prebivališča: Pdpis kandidata: Prn preberite navdila a

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Letno poročilo o izvajanju medfakultetnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika za študijsko leto 2017/18 Uvod V študijskem letu 2017

Letno poročilo o izvajanju medfakultetnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika za študijsko leto 2017/18 Uvod V študijskem letu 2017 Letno poročilo o izvajanju medfakultetnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika za študijsko leto 2017/18 Uvod V študijskem letu 2017/18 je Fakulteta za elektrotehniko opravljala vlogo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI INFORMATIVNI SESTANEK ERASMUS RAZPISA NA PF UL ZA ŠT. LETO 2018/19 doc. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator Darja Rabzelj, Mednarodna pisarna Ljubljana, 28. in 29. november 2017 ERASMUS+ Erasmus+ je program

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več