SMERNICE. SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri ( STR) (ECB/2019/19)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SMERNICE. SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri ( STR) (ECB/2019/19)"

Transkripcija

1 L 199/ SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri ( STR) (ECB/2019/19) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) in (5) Pogodbe, ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3 Statuta, ob upoštevanju naslednjega: (1) Referenčne obrestne mere so pomembne za delovanje finančnih trgov in transmisijo denarne politike. Prvič, finančni trgi se nanje močno opirajo in jih uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih pogodbah, na primer pri hipotekah, pogodbah na denarnem trgu, vrednostnih papirjih s spremenljivo obrestno mero in izvedenih finančnih instrumentih. Drugič, te referenčne vrednosti so podlaga za dnevno vrednotenje številnih finančnih instrumentov. Tretjič, transmisija denarne politike se začne s spremembami referenčnih vrednosti na denarnih trgih kot odziv na spremembe obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB). Odsotnost trdnih in zanesljivih referenčnih vrednosti bi zato lahko povzročila motnje na finančnem trgu z možnimi pomembnimi škodljivimi učinki na transmisijo odločitev ECB o denarni politiki in na zmožnost Eurosistema, da prispeva k nemotenemu vodenju politik pristojnih organov glede stabilnosti finančnega sistema, ki sta nalogi Eurosistema po členu 127(2) in (5) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ena od referenčnih vrednosti čez noč, ki se v Uniji splošno uporablja, tj. referenčne obrestne mere za nezavarovana medbančna posojila čez noč v eurih (obrestna mera EONIA), morda ne bo priznana kot skladna z zahtevami Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ). Zato obstaja tveganje, da uporaba te referenčne vrednosti v novih finančnih instrumentih ali pogodbah v prihodnosti ne bo dovoljena. Za izpolnjevanje zgoraj navedenih nalog Eurosistema je pomembno, da Eurosistem določi eursko kratkoročno obrestno mero ( STR) za euroobmočje, ki bi lahko dopolnjevala obstoječe referenčne vrednosti in služila kot nadomestna referenčna obrestna mera, če se obrestna mera EONIA ukine. (2) Eurosistem za izvajanje svojih nalog uporablja podrobne statistične informacije o denarnem trgu, zbrane na podlagi Uredbe (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48) ( 2 ). Navedena uredba zahteva, da poročevalske enote izpolnijo nekatere zahteve za statistično poročanje, in nalaga NCB obveznosti v zvezi z zbiranjem statističnih informacij in zagotavljanjem kakovosti. Poleg tega za poročevalske enote velja okvir Eurosistema o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje. Niz kreditnih institucij, ki jih določi Svet ECB po členu 2 Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), poroča statistične informacije na naslednji delovni dan v sistemu TARGET2 po datumu sklenitve posla. (3) ECB in NCB so odgovorne za zbiranje in obravnavo kakovosti statističnih informacij, ki so potrebne za določitev eurske kratkoročne obrestne mere. ECB kot upravljavec eurske kratkoročne obrestne mere ter NCB, ki imajo obveznosti in naloge v zvezi s procesom določanja eurske kratkoročne obrestne mere, se opirajo na poročevalske enote, da izpolnijo minimalne standarde za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje v zvezi s statističnimi informacijami, ki se zbirajo na podlagi Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) in se določijo za uporabo v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere. ( 1 ) Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, , str. 1). ( 2 ) Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, , str. 97).

2 L 199/9 (4) V zvezi z zbiranjem statističnih informacij na podlagi Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) člen 3(3) navedene uredbe NCB omogoča, da se odločijo, da svoje obveznosti prenesejo na ECB. NCB, ki sprejmejo tako odločitev, iz tega razloga ne bodo upravljale platforme za lokalno zbiranje podatkov na podlagi te smernice. Zlasti taka odločitev NCB te NCB ne bi smela razbremeniti odgovornosti za zanesljivost in celovitost po tej smernici poslanih vhodnih statističnih informacij, saj bo ena poročevalska enota ali več poročevalskih enot še vedno rezidentov njene države članice. Materialna in postopkovna pravila, ki urejajo proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere, je treba sprejeti na ravni Eurosistema. (5) Smernica je potrebna zato, da se uredi eurska kratkoročna obrestna mera ter vzpostavi odgovornost ECB za njeno upravljanje in nadzor nad procesom določanja eurske kratkoročne obrestne mere. Smernica bi morala določiti tudi naloge in obveznosti ECB in NCB v zvezi z njihovim prispevkom k procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere in drugim poslovnim postopkom. (6) Jasen, trden in celovit pravni okvir o določitvi, upravljanju in nadzoru eurske kratkoročne obrestne mere povečuje razumljivost in preglednost procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere in prispeva k varstvu zaupnosti statističnih informacij, zbranih od poročevalskih enot. (7) Res je, da centralne banke že upoštevajo načela, standarde in postopke, ki zagotavljajo celovitost in neodvisnost izvajanja njihovih dejavnosti. Kljub temu je primerno, da je ta pravni okvir, kjer je to mogoče, skladen z mednarodno dobro prakso za zagotavljanje finančnih referenčnih vrednosti in preglednost, zlasti z načeli IOSCO za finančne referenčne vrednosti ( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: načela IOSCO). Čeprav se načela IOSCO in Uredba (EU) 2016/1011 ne uporabljajo za centralne banke, si bo ECB kot upravljavec eurske kratkoročne obrestne mere pri določanju eurske kratkoročne obrestne mere po tej smernici prizadevala za uresničitev namena načel IOSCO, kjer je to pomembno in primerno. Ukrepi, ki jih je treba uporabiti, bi morali biti sorazmerni tveganjem za eursko kratkoročno obrestno mero in proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere. (8) ECB bi morala zagotoviti vzpostavitev ustreznega in preglednega okvira kontrol, skladnega z mednarodno dobro prakso, da se zaščitita celovitost in neodvisnost procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere ter da se obravnava vsako ugotovljeno dejansko ali potencialno nasprotje interesov. Okvir kontrol vključuje spoštovanje Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) ( 2 ), ki določa načela poklicne etike, ki jih je treba spoštovati pri izvajanju nalog Eurosistema. Okvir kontrol se lahko opira tudi na veljavne politike in postopke ECB in NCB, s čimer se zagotovi, da so v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere udeleženi zaposleni z ustrezno stopnjo strokovnega znanja in izkušenj ter da so ti zaposleni deležni ustreznega usposabljanja in da se njihova usposobljenost preverja. (9) Glede na zelo visoko kritičnost informacijskih storitev, ki so potrebne za podporo zagotavljanja eurske kratkoročne obrestne mere, bi morale ECB in NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov, te storitve zagotavljati v skladu z zahtevami za visoko razpoložljivost in raven informacijskih storitev, ki jih določi in vodi ECB SPREJEL NAEDNJO SMERNICO: Člen 1 Vsebina Ta smernica ureja eursko kratkoročno obrestno mero ter vzpostavlja odgovornost ECB za njeno upravljanje in nadzor nad procesom določanja eurske kratkoročne obrestne mere. Ta smernica določa tudi naloge in obveznosti ECB in NCB v zvezi z njihovim prispevkom k procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere in drugim poslovnim postopkom. ( 1 ) OICV-IOSCO Principles for Financial Benchmarks, Final Report, julij ( 2 ) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/855 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB (ECB/2015/11) (UL L 135, , str. 23).

3 L 199/ Člen 2 Opredelitev pojmov V tej smernici se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: (1) NCB pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere valuta je euro; (2) eurska kratkoročna obrestna mera pomeni obrestno mero, ki predstavlja stroške grosističnega nezavarovanega izposojanja bank v euroobmočju čez noč v eurih; (3) sistem eurske kratkoročne obrestne mere pomeni sistem, ki ga ima v lasti in razvija ECB ter se uporablja za prejemanje vhodnih statističnih informacij, validacijo vhodnih statističnih informacij, poročanje o njihovi kakovosti in izračunavanje eurske kratkoročne obrestne mere; (4) platforma za lokalno zbiranje podatkov pomeni sistem NCB z eno ali več poročevalskimi enotami, ki so rezidenti njene države članice, ki se ni odločila za prenos svojih obveznosti na ECB po Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), ali sistem ECB, ki se uporablja za zbiranje vhodnih statističnih informacij, validacijo vhodnih statističnih informacij, poročanje o njihovi kakovosti in pošiljanje vhodnih statističnih informacij v sistem eurske kratkoročne obrestne mere; (5) vhodne statistične informacije pomeni statistične informacije o nezavarovanem segmentu trga, ki jih poročevalske enote poročajo NCB ali ECB po Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48); (6) obravnava kakovosti pomeni izvajanje vrste kontrol kakovosti in analiz vhodnih statističnih informacij, ki so potrebne za določitev eurske kratkoročne obrestne mere in katerih cilj je zagotoviti popolnost, veljavnost, točnost, doslednost, razpoložljivost in pravočasnost vhodnih statističnih informacij, ki se pošljejo v sistem eurske kratkoročne obrestne mere in v njem prejmejo; (7) primeren posel pomeni posel, ki izpolnjuje merila primernosti, opredeljena kot del metodologije za eursko kratkoročno obrestno mero, in se izbere za uporabo pri izračunu eurske kratkoročne obrestne mere; (8) posel pomeni posel, ki je sestavni del vhodnih statističnih informacij; (9) delovni dan v sistemu TARGET2 pomeni delovni dan v sistemu TARGET2, kakor je opredeljen v členu 1 Priloge I k Sklepu ECB/2007/7 ( 1 ); (10) proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere pomeni proces, v katerem se določi eurska kratkoročna obrestna mera in ki obsega dejanja, navedena v členu 4(1); (11) metodologija za eursko kratkoročno obrestno mero pomeni metodologijo za določitev eurske kratkoročne obrestne mere, ki jo opredeli ECB kot upravljavec eurske kratkoročne obrestne mere; (12) uporabniške zahteve pomeni poslovne, tehnične, operativne in prehodne zmogljivosti, omejitve in značilnosti, ki jih morajo zagotavljati informacijski sistemi zadevne NCB ali ECB in se lahko razvrstijo v dve glavni kategoriji, tj. funkcijske zahteve (uporabniške, pravne in regulativne) in nefunkcijske zahteve (arhitekturne, varnostne, operativne in tehnične); (13) arhitektura sistema pomeni opis celotne arhitekture sistema za eursko kratkoročno obrestno mero v smislu komponent strojne in programske opreme, njihovih medsebojnih razmerij in vmesnikov z drugimi sistemi; (14) poročevalska enota pomeni poročevalsko enoto, ki jo je Svet ECB določil kot poročevalsko enoto in je del dejanske poročevalske populacije po členu 2 Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48); (15) deležniki pomeni poročevalske enote in uporabnike eurske kratkoročne obrestne mere; (16) pod običajnimi tržnimi pogoji pomeni posel med dvema strankama, ki ni posel znotraj skupine in se sklene pod pogoji, na katere ne vpliva nasprotje interesov katere koli stranke (npr. nasprotje interesov, ki izhaja iz razmerja, kot je posel med povezanimi družbami); (17) okvir za poklicno etiko v Eurosistemu pomeni načela, določena v Smernici (EU) 2015/855 (ECB/2015/11); (18) nasprotje interesov pomeni situacijo, v kateri ima član organa ali zaposleni v ECB ali NCB osebni interes, ki lahko vpliva ali daje vtis vplivanja na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih dolžnosti; (19) izredni postopek pomeni postopek, ki se vzpostavi z namenom, da se zagotovi objava eurske kratkoročne obrestne mere v primeru nezadostnih vhodnih statističnih informacij, kar je lahko posledica izjemnih razmer ali motenj na trgu, izpada kritične infrastrukture ali drugih zadevnih dejavnikov; ( 1 ) Sklep ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (UL L 237, , str. 71).

4 L 199/11 (20) zaposleni pomeni osebo, ki je v delovnem razmerju z ECB ali NCB, razen tistih, ki so jim zaupane le naloge, ki niso povezane z izvajanjem nalog Eurosistema; (21) član organa pomeni člana organa odločanja ali drugega notranjega organa ECB ali NCB razen zaposlenih; (22) skladišče statističnih podatkov ECB pomeni spletno storitev ECB za dostavo podatkov za statistiko; (23) platforma za razširjanje tržnih informacij pomeni odprt sistem, ki ga ECB uporablja za objavo informacij in podatkov, ki so strukturirani in primerni za samodejno obdelavo; (24) pomembna sprememba pomeni spremembo v metodologiji za eursko kratkoročno obrestno mero ali v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere, ki bi lahko vplivala na interese deležnikov; (25) okvir o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje pomeni okvir Eurosistema o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje, ki vključuje Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 ( 1 ), Uredbo Sveta (ES) št. 2532/98 ( 2 ), Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) ( 3 ) in Sklep ECB/2010/10 ( 4 ); (26) ESR 2010 pomeni Evropski sistem računov, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ); (27) postopki po objavi pomeni dejanja, ki se izvedejo po objavi in/ali ponovni objavi eurske kratkoročne obrestne mere z namenom spremljanja točnosti in popolnosti vhodnih statističnih informacij ter priprave na dejanja, ki jih je treba sprejeti naslednji delovni dan v sistemu TARGET2. Ta dejanja in postopki ne vključujejo dejanj v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere. Člen 3 Osnovni pojav, ki ga predstavlja eurska kratkoročna obrestna mera Eurska kratkoročna obrestna mera odraža stroške grosističnega nezavarovanega izposojanja bank v euroobmočju čez noč v eurih. Eurska kratkoročna obrestna mera se objavi za vsak delovni dan v sistemu TARGET2 na podlagi poslov, ki so bili sklenjeni in poravnani prejšnji delovni dan v sistemu TARGET2 (datum poročanja T ) z datumom zapadlosti T+1 ter se štejejo za izvršene pod običajnimi tržnimi pogoji in zato nepristransko odražajo tržne obrestne mere. Člen 4 Naloge in obveznosti ECB kot upravljavca eurske kratkoročne obrestne mere 1. ECB je odgovorna za proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere, ki obsega naslednja dejanja: (a) vzpostavitev in vzdrževanje ureditev za pošiljanje vhodnih statističnih informacij v sistem eurske kratkoročne obrestne mere in njihovo prejemanje v tem sistemu; (b) obravnavo kakovosti, vključno s filtriranjem podatkov, obogatitvijo podatkov in izbiro primernih poslov; (c) izračun eurske kratkoročne obrestne mere. 2. Kot upravljavec eurske kratkoročne obrestne mere ima ECB naslednje naloge in obveznosti: (a) opredelitev osnovnega pojava, ki ga predstavlja eurska kratkoročna obrestna mera, in metodologije za eursko kratkoročno obrestno mero; ( 1 ) Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, , str. 8). ( 2 ) Uredba Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (UL L 318, , str. 4). ( 3 ) Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (UL L 264, , str. 21). ( 4 ) Sklep ECB/2010/10 z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (UL L 226, , str. 48). ( 5 ) Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, , str. 1).

5 L 199/ (b) izvajanje procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere, vključno z zagotavljanjem, da: (i) proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere teče učinkovito in zanesljivo; (ii) se nemudoma reši vsaka zadeva pod nadzorom ECB, ki škodljivo vpliva ali bi lahko škodljivo vplivala na proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere in njegovo pravilno delovanje; (iii) se objavijo vsebine, politike in postopki v zvezi z eursko kratkoročno obrestno mero in procesom določanja eurske kratkoročne obrestne mere, kadar je to potrebno v skladu s to smernico; (iv) so sistem eurske kratkoročne obrestne mere, uporabniške zahteve, obravnava kakovosti in arhitektura sistema primerni ter da ustrezajo namenu in se ustrezno in pravilno vzdržujejo; (v) ECB in NCB ne izvajajo strokovne presoje glede uporabe vhodnih statističnih informacij za določitev eurske kratkoročne obrestne mere, razen v skladu z jasnimi smernicami, določenimi v metodologiji za eursko kratkoročno obrestno mero ali poslovnih postopkih; (c) upravljanje procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere, vključno z upravljanjem okvira kontrol in funkcije notranjega nadzora, kakor je določeno v členih 8 in 9, ter upravljanjem pritožbenih in revizijskih postopkov, kakor je določeno v členih 11 in 12; (d) objavljanje in, če je potrebno v skladu z metodologijo za eursko kratkoročno obrestno mero, spreminjanje in ponovno objavljanje eurske kratkoročne obrestne mere. Ne glede na zgoraj navedeno ECB in NCB, kolikor slednje prispevajo k procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere, niso odgovorne za uporabo eurske kratkoročne obrestne mere ali opiranje nanjo s strani deležnika ali druge tretje osebe v katerem koli finančnem instrumentu, pogodbi ali trgovanju ali pri kateri koli drugi gospodarski dejavnosti ali investicijski odločitvi. 3. ECB objavi eursko kratkoročno obrestno mero na svoji spletni strani na tri decimalna mesta natančno najpozneje do 9.00 po srednjeevropskem času ( 1 ) na vsak delovni dan v sistemu TARGET2, začenši 2. oktobra Če se po objavi odkrije napaka ali več napak, katerih vpliv na objavljeno eursko kratkoročno obrestno mero je večji od določenega praga bazičnih točk, ki je določen v metodologiji za eursko kratkoročno obrestno mero, ECB spremeni in ponovno objavi eursko kratkoročno obrestno mero še isti dan do po srednjeevropskem času. Po tem času se eurska kratkoročna obrestna mera ne spreminja več. Eurska kratkoročna obrestna mera se objavi skupaj s povezanimi informacijami, kakor je določeno v metodologiji za eursko kratkoročno obrestno mero. 4. ECB na svoji spletni strani objavi izjavo o omejitvi odgovornosti za primer uporabe eurske kratkoročne obrestne mere ali opiranje nanjo v katerem koli finančnem instrumentu, pogodbi ali trgovanju ali pri kateri koli drugi gospodarski dejavnosti ali investicijski odločitvi. Izjava velja za ECB in NCB, kolikor prispevajo k procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere. 5. Eurska kratkoročna obrestna mera se da na voljo tudi prek platforme za razširjanje tržnih informacij in skladišča statističnih podatkov ECB. 6. Ne glede na odstavek 1 velja odgovornost za kakovost in celovitost vhodnih statističnih informacij ter za njihovo pravočasno pošiljanje, kakor je določena v Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) in okviru o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje. Člen 5 Naloge in obveznosti ECB, NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov, in NCB z eno ali več poročevalskimi enotami, ki so rezidenti njihove države članice 1. ECB in NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov, imajo naslednje naloge in obveznosti: (a) zagotovijo, da se vhodne statistične informacije pošljejo v sistem eurske kratkoročne obrestne mere do 7.00 po srednjeevropskem času na vsak delovni dan v sistemu TARGET2; (b) v obdobju, ki se začne najpozneje ob 6.30 in konča ob po srednjeevropskem času, zagotavljajo razpoložljivost zaposlenih, ki rešujejo morebitna vprašanja, ki bi se lahko pojavila v zvezi s procesom zbiranja in pošiljanjem vhodnih statističnih informacij v sistem eurske kratkoročne obrestne mere, in izvajajo obravnavo kakovosti. ( 1 ) Srednjeevropski čas upošteva spremembo na srednjeevropski poletni čas.

6 L 199/13 2. ECB, NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov, in NCB z eno ali več poročevalskimi enotami, ki so rezidenti njihove države članice, izvajajo proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere in postopke po objavi v skladu s poslovnimi postopki, navedenimi v členu 6(3). V ta namen vsak dan v obdobju, ki se začne najpozneje ob 7.00 in konča ob po srednjeevropskem času zagotavljajo razpoložljivost zaposlenih, da sodelujejo z njihovimi poročevalskimi enotami in izvajajo obravnavo kakovosti. 3. ECB in NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov, spoštujejo tudi nekatere zahteve za visoko razpoložljivost in raven informacijskih storitev v zvezi s platformami za lokalno zbiranje podatkov. Te zahteve določi in vodi ECB. Člen 6 Metodologija za eursko kratkoročno obrestno mero 1. Metodologija za eursko kratkoročno obrestno mero vsebuje utemeljitev njenega sprejetja, opredelitev osnovnega pojava, ki ga predstavlja eurska kratkoročna obrestna mera, vire vhodnih statističnih informacij, metodo za izračun, ureditev objave in ponovne objave eurske kratkoročne obrestne mere, politiko preglednosti v zvezi s periodičnim objavljanjem napak, pogoje za začetek izrednega postopka in izračun izredne obrestne mere. 2. Metodologija za eursko kratkoročno obrestno mero in njene spremembe se objavijo na spletni strani ECB. 3. Poleg metodologije za eursko kratkoročno obrestno mero ECB vzpostavi in vzdržuje nekatere poslovne postopke, ki opisujejo dejanja, ki jih morajo ECB in NCB izvesti za izvedbo procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere, objave in ponovne objave eurske kratkoročne obrestne mere ter postopkov po objavi. Člen 7 Zunanje izvajanje nalog in obveznosti 1. Naloge in obveznosti, določene v členih 4 in 5, se ne smejo oddati v izvajanje tretji osebi. 2. ECB in NCB lahko oddata v izvajanje zunanjemu ponudniku storitev vzdrževanje in razvoj informacijske infrastrukture ali druge storitve, ki so v razmerju do izvajanja nalog in obveznosti, določenih v členu 4 ali 5, pomožne ali pripravljalne, pod naslednjimi pogoji: (a) vzpostavljen je okvir stalnega in učinkovitega nadzora te tretje osebe; (b) centralna banka, ki odda dejavnosti v zunanje izvajanje, na podlagi dogovora o zunanjem izvajanju ohrani pravno odgovornost in kontrolo nad zadevnimi dejavnostmi; (c) spoštujejo se pravila o varstvu in uporabi zaupnih statističnih informacij, določena v členu 8 Uredbe (ES) št. 2533/98; (d) pisne pogodbene dogovore o oddaji teh nalog v zunanje izvajanje odobri Svet ECB. 3. ECB in vsaka NCB so odgovorne za spremljanje, ali njihovi pogodbeni izvajalci spoštujejo dogovore o zunanjem izvajanju, ter zagotovijo, da so ECB in NCB o tem ustrezno obveščene. Člen 8 Okvir kontrol 1. Za proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere se uporablja okvir kontrol. 2. Poleg okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in Kodeksa ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke ( 1 ) okvir kontrol obsega: (a) poslovne postopke, navedene v členu 6(3), za zagotavljanje celovitosti in kakovosti eurske kratkoročne obrestne mere in procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere; (b) ureditve, s katerimi se zagotovi, da so pritožbeni in revizijski postopki, določeni v členih 11 in 12, učinkoviti pri obvladovanju tveganj za eursko kratkoročno obrestno mero in proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere. ( 1 ) Kodeks ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke (UL C 89, , str. 2).

7 L 199/ V zvezi z nasprotjem interesov, ki lahko nastane v zvezi z udeležbo člana organa ali zaposlenega v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere, ECB in NCB spoštujejo okvir za poklicno etiko v Eurosistemu ali, kjer pride v poštev, Kodeks ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke. 4. V zvezi s celovitostjo in kakovostjo eurske kratkoročne obrestne mere in procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere ECB zagotovi, da poslovni postopki, navedeni v členu 6(3), vključujejo ukrepe za obravnavo kakovosti, kakor je opisano v metodologiji za eursko kratkoročno obrestno mero, da se določi, kateri posli so primerni posli. Obravnava kakovosti v sistemu eurske kratkoročne obrestne mere vključuje naslednje večstopenjske kontrole kakovosti vhodnih statističnih informacij: (a) izvedbo validacijskih kontrol za zagotovitev, da datoteke, poslane v sistem eurske kratkoročne obrestne mere, izpolnjujejo zahtevane tehnične standarde, da se identificirajo posli z manjkajočimi in/ali morebitnimi napačnimi statističnimi informacijami; (b) izvedbo ciljno usmerjenega preverjanja kakovosti statističnih informacij po vnaprej opredeljenih algoritmih, da se odkrijejo izstopajoči ali neobičajni posli; (c) zahtevanje, da poročevalske enote potrdijo točnost poslov, da se ugotovi, kateri posli so primerni posli. 5. ECB vhodne statistične informacije v sistemu eurske kratkoročne obrestne mere obogati z referenčnimi podatki, ki opisujejo posamezni subjekt in njegovo razvrstitev med institucionalne sektorje po ESR Člen 9 Notranji nadzor 1. ECB vzpostavi notranji odbor za nadzor, ki pregleduje, preverja in poroča o vseh vidikih procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere, vključno z zahtevami za visoko razpoložljivost in raven informacijskih storitev ter poslovnimi postopki, navedenimi v členih 5(3) in 6(3). Odbor za nadzor deluje kot svetovalni organ Izvršilnega odbora in Sveta ECB. 2. Odbor za nadzor sestavlja pet članov, od katerih (a) se trije člani, vključno s predsednikom, izberejo na podlagi predloga ECB, (b) dva člana pa se izbereta na podlagi predloga NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov, v obeh primerih pa se član izbere na predlog Izvršilnega odbora, ki ga odobri Svet ECB. V zvezi s člani, navedenimi v točki (b), velja dvoletna rotacija med NCB, ki upravljajo platformo za lokalno zbiranje podatkov. Predsednik je član Izvršilnega odbora. Člani odbora za nadzor morajo imeti ustrezno kombinacijo tehničnih sposobnosti, znanja in poklicnih izkušenj pri oblikovanju referenčnih obrestnih mer in na področju finančnega trga na splošno, da lahko izvajajo svoje naloge in obveznosti. Zaposleni, udeleženi v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere, ne smejo biti člani odbora za nadzor; lahko pa zagotavljajo podporo za delo odbora za nadzor in se udeležijo sej odbora za nadzor kot opazovalci. 3. Odbor za nadzor se sestane, ko predsednik meni, da je to potrebno ali primerno, vendar najmanj vsake štiri mesece. Pred ustanovno sejo odbora za nadzor Svet ECB odobri seznam članov ter merila za prihodnji izbor in zamenjavo članov. Člani morajo predložiti izjave o vsakršnem nasprotju interesov, in sicer ob imenovanju in ob vsakem dogodku, ki bi po njihovem vedenju lahko povzročil nasprotje interesov. Ti dokumenti in povzetek vsake seje odbora za nadzor se objavijo na spletni strani ECB. 4. Odbor za nadzor se ustanovi v enem mesecu od datuma, ko začne učinkovati ta smernica. 5. Odbor za nadzor ima naslednje pristojnosti: (a) periodično pregleda opredelitev osnovnega pojava, ki ga predstavlja eurska kratkoročna obrestna mera, in metodologijo za eursko kratkoročno obrestno mero; (b) skrbi, da je ustrezno obveščen o vseh tveganjih za proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere, z izvajanjem dejavnosti, kot je naročanje zunanjih pregledov; (c) nadzoruje vse pomembne spremembe metodologije za eursko kratkoročno obrestno mero, vključno z ocenjevanjem, ali eurska kratkoročna obrestna mera še vedno ustrezno meri osnovni pojav, kakor je naveden v metodologiji za eursko kratkoročno obrestno mero; (d) pregleda predlagane in izvedene pomembne spremembe in predlagane politike in postopke o možni ukinitvi eurske kratkoročne obrestne mere ter zahteva, da se ECB pred izvedbo teh pomembnih sprememb ali sprejetjem teh politik ali postopkov posvetuje z deležniki v skladu s členom 14;

8 L 199/15 (e) oceni, ali so poleg zaščitnih ukrepov, zahtevanih po členu 8(3), potrebni dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z nasprotjem interesov; (f) po potrebi prouči pritožbe, vložene po členu 11; (g) Izvršilnemu odboru in Svetu ECB predlaga spremembe okvira kontrol; (h) nadzoruje celovitost procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere in okvira kontrol z dejavnostmi, kot so nadzor nad upravljanjem in delovanjem eurske kratkoročne obrestne mere; presoja rezultatov notranjih in zunanjih revizij; spremljanje izvajanja korektivnih ukrepov, ki se izpostavijo v revizijah, opravljenih po členu 12, in zagotavljanje upoštevanja metodologije za eursko kratkoročno obrestno mero; (i) prouči domnevne kršitve obveznosti na podlagi zahtev za visoko razpoložljivost in raven informacijskih storitev in poslovnih postopkov, navedenih v členih 5(3) in 6(3), ter o tem poroča Izvršilnemu odboru in Svetu ECB; (j) predlaga kakršen koli ukrep, ki je potreben, da se zaščiti celovitost, trdnost in točnost eurske kratkoročne obrestne mere. 6. Za člane odbora za nadzor veljajo okvir za poklicno etiko v Eurosistemu in interna pravila, ki jih za izvajanje navedenega okvira določi njihova NCB. 7. Odbor za nadzor je sklepčen, če so na seji fizično ali prek videokonference/telekonference prisotni trije člani, med katerimi mora biti vsaj en član iz NCB. 8. Člani odbora za nadzor sprejemajo odločitve s konsenzom. Zapisniki vključujejo vsa priporočila Izvršilnemu odboru in Svetu ECB, ki so posledica izvajanja pristojnosti odbora po odstavku 5. Če konsenza ni mogoče doseči, se v zapisniku zabeležijo različna stališča članov. Člen 10 Ukinitev eurske kratkoročne obrestne mere ECB sprejme jasne pisne politike in postopke o možni ukinitvi eurske kratkoročne obrestne mere zaradi situacije ali katerega koli drugega pogoja, zaradi katerega eurska kratkoročna obrestna mera ne predstavlja več osnovnega pojava. Te politike in postopki se objavijo na spletni strani ECB. Člen 11 Pritožbeni postopek 1. Vsaka oseba lahko vloži pri ECB pisno pritožbo glede katerega koli vidika procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere, za katerega utemeljeno meni, da je pomembno vplival na njene interese. Pritožba se lahko vloži po pošti na naslov European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany. 2. ECB se je dolžna pravično, dosledno in pravočasno odzvati na vse utemeljene pritožbe, vložene po odstavku 1. ECB pri odločanju, ali bo pritožbo proučila, upošteva njeno resnost in pomembnost na podlagi informacij iz pisne pritožbe, vključno z vsemi dodatnimi informacijami, ki jih lahko ECB zahteva od pritožnika. Če je po njenem mnenju to potrebno, lahko ECB zahteva, da pritožbo prouči odbor za nadzor. Začetna ocena in proučitev pritožbe se opravita neodvisno od zaposlenih, ki so udeleženi v predmetu pritožbe. Odločitev za proučitev pritožbe ali izid take proučitve v nobenem primeru ne pomeni zagotovila ECB glede točnosti objavljene obrestne mere. 3. Če se pritožba nanaša na naloge in obveznosti NCB v zvezi njenim prispevkom k procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere po tej smernici, ECB sodeluje z NCB, da se razrešijo vprašanja, ki se pojavijo pri proučitvi pritožbe. V ta namen ECB pravočasno obvesti NCB o pritožbi in zahteva, da NCB zagotovi informacije, ki so po mnenju ECB potrebne za proučitev pritožbe. 4. Če NCB izve za vložitev ustne ali pisne pritožbe, zahteva od pritožnika, da pritožbo nemudoma pisno posreduje ECB. NCB sodeluje pri proučitvi pritožbe tako, da zagotovi, da zaposleni, ki so neodvisni od udeleženih v predmetu pritožbe, zagotovijo pravočasne in poštene odgovore na zahteve ECB po predložitvi informacij.

9 L 199/ ECB evidentira in potrdi prejem vseh pritožb ter obvesti pritožnika, ali bo pritožbo proučila. ECB hrani dokumentacijo v zvezi s pritožbo, vključno z dokumentacijo, ki jo pošlje pritožnik, in dokumentacijo ECB, najmanj pet let od datuma prejema pritožbe. ECB o izidu proučitve pritožbe pisno obvesti pritožnika in vse deležnike, ki jih pritožba neposredno zadeva. 6. Odstavki 1 do 4 ne posegajo v nacionalne zakone ali druge predpise, ki se uporabljajo za pritožbo in komunikacijo v zvezi s pritožbo. Člen 12 Revizije in revizijska sled 1. Proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere se revidira v skladu z ustreznim pravilnikom o revidiranju, to je Pravilnikom ECB o revidiranju ali Pravilnikom Eurosistema/ESCB in enotnega mehanizma nadzora o revidiranju. 2. ECB imenuje zunanjega revizorja, da neodvisno oceni skladnost okvira, ki ga ECB uporablja za upravljanje eurske kratkoročne obrestne mere, z načeli IOSCO. Poročilo zunanjega revizorja se objavi na spletni strani ECB. 3. ECB in NCB vodijo vso dokumentacijo, statistične informacije, poročila, druge informacije (vključno z informacijami, ki se nanašajo na izključitve poslov), analize in pritožbe, pomembne za proces določanja eurske kratkoročne obrestne mere, ter identitete poročevalskih enot najmanj pet let. Člen 13 Izjava o skladnosti 1. ECB objavi izjavo o skladnosti okvira, ki ga ECB uporablja za upravljanje eurske kratkoročne obrestne mere, z načeli IOSCO (v nadaljnjem besedilu: izjava o skladnosti) v dvanajstih mesecih od datuma prve objave eurske kratkoročne obrestne mere. 2. Izjavo o skladnosti periodično pregledata ECB in zunanji revizor, imenovan po členu 12(2). Člen 14 Posvetovanje z deležniki 1. Pred izvedbo katere koli pomembne spremembe ali sprejetjem politik ali postopkov o možni ukinitvi eurske kratkoročne obrestne mere po členu 10 in po pregledu teh sprememb, politik ali postopkov s strani odbora za nadzor po členu 9(5)(d) se ECB posvetuje z deležniki, kolikor je to možno ali izvedljivo. 2. ECB objavi začetek posvetovalnega postopka in ga izvede v primernem času pred izvedbo pomembne spremembe ali sprejetjem teh politik ali postopkov. Člen 15 Periodično poročanje in pregled 1. NCB z eno ali več poročevalskimi enotami, ki so rezidenti njihove države članice, poročajo ECB o izvajanju svojih nalog in obveznosti po tej smernici 12 mesecev po začetku učinkovanja te smernice in nato vsako leto. 2. ECB najmanj enkrat na leto pregleda, ali so zaradi sprememb na osnovnem trgu za eursko kratkoročno obrestno mero potrebne spremembe eurske kratkoročne obrestne mere in metodologije za eursko kratkoročno obrestno mero.

10 L 199/17 Člen 16 Začetek učinkovanja in izvedba 1. Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB. 2. NCB ravnajo v skladu s to smernico najpozneje od 1. oktobra Člen 17 Naslovniki Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema. V Frankfurtu na Majni, 10. julija 2019 Za Svet ECB Predsednik ECB Mario DRAGHI

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

CL2012R0024SL bi_cp 1..1

CL2012R0024SL bi_cp 1..1 2012R0024 SL 27.05.2015 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (EU) št. 1011/2012 EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.9.2013 COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta 12.7.2016 SL Uradni list Evropske unije C 252/1 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

EIOPA_2013_ _SL_TRA

EIOPA_2013_ _SL_TRA EIOPACP 13/08 SL Smernice o sistemu upravljanjaa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Smernice o sistemu

Prikaži več

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 SL Kazalo I. Področje uporabe... 3 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov... 4

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin L 93/82 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Smernica dajanja zagotovil in revidiranja IS 2001 Revizijska listina Posebna narava dajanja zagotovil in revidiranja IS in veščine, potrebne za izvaja

Smernica dajanja zagotovil in revidiranja IS 2001 Revizijska listina Posebna narava dajanja zagotovil in revidiranja IS in veščine, potrebne za izvaja Smernica dajanja zagotovil in revidiranja IS 2001 Revizijska listina Posebna narava dajanja zagotovil in revidiranja IS in veščine, potrebne za izvajanje teh poslov, zahtevajo standarde, ki so namenjeni

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council

Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za Mednarodne

Prikaži več

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah izdaja 2019 Posodobitev v letu 2019 Razvoj in izvajanje metodologije v EMN Vsi pristojni nacionalni organi (PNO) od leta 2018 uvajajo metodologijo

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

untitled

untitled 2004R0552 SL 04.12.2009 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (ES) 552/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA

Prikaži več