Duhovnije v ljubljanski nadškofiji med 1788 in 1806

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Duhovnije v ljubljanski nadškofiji med 1788 in 1806"

Transkripcija

1 Duhovnije v ljubljanski nadškofiji med 1788 in Jurij Šilc V desetletju vladanja cesarja Jožefa II. ( ) je prišlo do temeljitih sprememb na področju cerkvene uprave na Slovenskem. Tik pred cesarjevimi reformami je tako imela Ljubljanska škofija 51 duhovnij ( prebivalcev) na Kranjskem, 30 duhovnij ( prebivalcev) na Štajerskem in 13 duhovnij ( prebivalcev) na Koroškem. Skupaj 94 duhovnij s prebivalci. Regulacija škofij, katere pobudnika sta bila ljubljanski škof Karl Janez Herberstein (*1719 Gradec, 1787 Ljubljana, ljubljanski pomožni škof, ljubljanski škof) in krški škof Jožef Franc Anton Auersperg (*1734 Dunaj, 1795 Passau, lavantinski škof, krški škof, passauski nadškof, 1789 kardinal), je postala osrednja državna zadeva jeseni leta Tako bi imela ljubljanska škofija po novi razmejitvi v ljubljanskem okrožju 36 duhovnij ( prebivalcev) iz lastne škofije in 34 duhovnij ( prebivalcev) iz goriške nadškofije; v novomeškem okrožju štiri duhovnije (8.024 prebivalcev) iz lastne škofije in 74 duhovnij ( prebivalcev) iz goriške nadškofije; v postojnskem okrožju 11 duhovnij ( prebivalcev) iz lastne škofije, 29 duhovnij ( prebivalcev) iz goriške nadškofije in osem duhovnij ( prebivalcev) iz tržaške škofije. Skupaj 190 duhovnij s prebivalci. Po številnih zapletih je bila preureditev škofijskih meja izvedena v letih Cesar Jožef II. je Ljubljano povzdignil v nadškofijo in za prvega nadškofa in metropolita imenoval Herbersteina. Papež Pij VI. je soglašal s spremembami meja, strinjal se je tudi s predlogom nove metropolije v Ljubljani, nikakor pa ni bil pripravljen priznati Herbersteina za prvega ljubljanskega nadškofa in metropolita. Tako je prvi ljubljanski nadškof in metropolit postal Herbersteinov naslednik Mihael Leopold Brigido (*1742 Trst, 1816 Trst, 1787 ljubljanski nadškof, 16 spiški škof). V času francoskih vojn 1807 je papež Pij VI. ukinil ljubljansko metropolijo, ljubljansko nadškofijo pa degradiral nazaj v navadno škofijo. Leto 1788 Ob ustanovitvi v letu 1788 je bila ljubljanska nadškofija razdeljena na 32 dekanij. Izven dekanije so bile nadžupnija Sv. Nikolaja pri ljubljanski stolnici, križevniška cerkev Matere božje, mestna župnija Sv. Jakob in predmestna župnija Sv. Petra. Na Gorenjskem je bilo 14 dekanij, in sicer: Marijino oznanjenje v Ljubljani, ki je obsegala župniji Marijino oznanjenje v predmestju in Trnovo ter uršulinsko cerkev v Ljubljani. Sora, ki je obsegala župnije Sora, Brezovica, Dobrova in Šentvid nad Ljubljano ter lokaliji Preska in Jeterbenk. Poljane nad Škofjo Loko, ki je obsegala župnije Poljane nad Škofjo Loko, Trata in Žiri, vikariate Leskovica, Nova Oselica in Stara Oselica ter lokalije Javorje, Lučine, Vrh nad Rovtami in Zavratec. Šmartin pri Kranju, ki je obsegala župnije Šmartin pri Kranju, Kropa in Stara Loka, vikariate Škofja Loka, Besnica in Ovsiše, lokalijo Mavčiče, ekspozituro Sv. Jošt nad Kranjem ter uršulinsko cerkev v Škofji Loki. Železniki, ki je obsegala župnije Zali Log, Železniki in Selce, vikariat Sorica ter lokalije Bukovščica, Dražgoše in Lenart nad Lušo. Kranj, ki je obsegala župnije Kranj, Kovor, Križe, Ljubno, Naklo, Podbrezje, Preddvor, Predoslje in Tržič ter lokalije Duplje, Goriče, Kokra, Lom in Trstenik. Zgornje Gorje, ki je obsegala župnije Zgornje Gorje, Bohinjska Bistrica, Bled, Mošnje, Lesce, Srednja vas v Bohinju, Zasip in Rodine, vikariate Radovljica, Kamna Gorica in Leše ter lokalije Begunje, Bohinjska Bela, Dobrava in Ribno. Kranjska Gora, ki je obsegala župnije Kranjska Gora, Dovje in Jesenice, vikariat Bela Peč in lokaliji Koroška Bela in Rateče. Cerklje na Gorenjskem, ki je obsegala župnije Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Velesovo ter lokalije Olševk, Šenturška Gora in Tunjice. Predvidena je bila tudi ekspozitura Primskovo. Mengeš, ki je obsegala župnije Mengeš, Dol, Šmartno pod Šmarno goro, Smlednik in Vodice, vikariat Črnuče, lokalije Homec, Dolsko in Zapoge ter ekspozituro Trboje. Predvidena je bila tudi lokalija Šentjakob. Kamnik, ki je obsegala župnije Kamnik, Nevlje, Spodnji Tuhinj, Špitalič in Zgornji Tuhinj ter lokalije Mekinje, Rove in Vranja Peč. Dob, ki je obsegala župnije Dob, Brdo pri Lukovici, Ihan, Krašnja in Moravče, vikariat Peče ter lokalije Blagovica, Češnjice, Šentožbolt in Zlato Polje. Ježica, ki je obsegala župniji Ježica in Polje, vikariat Sostro ter lokaliji Dobrunje in Javor. Vače, ki je obsegala župnije Vače, Čemšenik, Kolovrat in Zagorje, vikariata Šentlambert in Trojane ter lokalije Sveta Gora, Hotič in Sveta Planina. Predvidena je bila tudi lokalija Sava. Na Dolenjskem 15 dekanij: Šmarje, ki je obsegala župniji Šmarje in Škocjan pri Turjaku, vikariate Kopanj, Lipoglav in Turjak ter lokalije Št. Jurij pri Grosupljem, Polica, Rudnik in Žalna. Šmartno pri Litiji, ki je obsegala župnije Šmartno pri Litiji, Kresnice in Prežganje ter lokaliji Janče in Velika Štanga. Šentvid pri Stični, ki je obsegala župnije Šentvid pri Stični, Višnja Gora in Stična ter vikariat Primskovo. Svibno, ki je obsegala župniji Svibno in Radeče, vikariat Dobovec ter lokaliji Šentjurij pri Svibnem in Konjšica. Šentrupert, ki je obsegala župnije Šentrupert, Mokronog, Trebelno in Polšnik ter vikariate Dole pri Litiji, Šentjanž in Tržišče. Trebnje, ki je obsegala župniji Trebnje in Dobrnič, vikariate Šentlovrenc, Gabrovka in Mirna ter lokalije Dolenji Ajdovec, Čatež in Sela pri Šumberku. Krško, ki je obsegala župnijo Leskovec in vikariat Cerklje ob Krki. Kostanjevica, ki je obsegala župnije Kostanjevica, Čatež ob Savi, Velika Dolina, Šentjernej, Orehovica in Podbočje ter lokalijo Velike Brusnice. Škocjan, ki je obsegala župnije Škocjan, Bela Cerkev, Šmarjeta in Raka ter vikariat Studenec. Novo mesto, ki je obsegala župnijo in proštijo Novo mesto, župnije Mirna Peč, Šmihel, Soteska, Stopiče in Dolenjske Toplice ter vikariate Šentpeter (Otočec), Prečna in Vavta vas. Metlika, ki je obsegala župnije Metlika, Črnomelj, Podzemelj, Poljane, Semič in Vinica ter vikariat Sinji Vrh. Kočevje, ki je obsegala župnije Kočevje, Črmošnjice, Kostel, Koprivnik, Mozelj, Osilnica, Kočevska Reka, Stara Cerkev in Stari Log ter lokaliji Gotenica in Trava. Ribnica, ki je obsegala župniji Ribnica in Dolenja vas, vikariata Loški Potok in Sodražica ter ekspozituri Grčarice in Gora pri Sodražici. Krka, ki je obsegala župniji Krka in Žužemberk, vikariata

2 Ambrus in Hinje ter lokalijo Zagradec. Dobrepolje, ki je obsegala župniji Dobrepolje in Bloke, vikariata Velike Lašče in Struge ter lokalije Sv. Gregor, Šivče in Žilce. Na Notranjskem pa so bile dekanije: Lož, ki je obsegala župniji Lož in Cerknica, vikariat Planina ter lokaliji Grahovo in Unec. Vrhnika, ki je obsegala župniji Vrhnika in Polhov Gradec, vikariate Godovič, Hotedršica, Šentjošt nad Horjulom, Gorenji Logatec in Rovte ter lokalije Bevke, Podlipa, Zaplana, Črni Vrh pri Polhovem Gradcu in Vrzdenec. Preserje, ki je obsegala župniji Preserje in Ig, vikariate Bistra, Borovnica in Rakitna ter lokalije Golo, Tomišelj, Želimlje in Kurešček. Med 1789 in 1805 Po letopisih iz leta 1793 vidimo, da se je dekanija Preserje ukinila in se je vključila v dekanijo Vrhnika. Leta 1795 se je ukinila še dekanija Marijino oznanjenje v Ljubljani; del je prešel izven dekanij, del pa v novoustanovljeno dekanijo Šentvid nad Ljubljano, kamor je prešla tudi dekanija Sora, ki se je tega leta prav tako ukinila. Število dekanij se je v letu 1796 zmanjšalo še za dve, torej na 28, in pri tem je ostalo vse do ukinitve nadškofije leta. Na Gorenjskem se je ukinila dekanija Ježica; večji del se je vključi v dekanijo Šentvid nad Ljubljano, vikariat Sostro pa se je vključil v dekanijo Šmarje. Na Dolenjskem se je ukinila dekanija Krško, ki se je združila z dekanijo Kostanjevica. Leta 1797 se je dekanija Kostanjevica ukinila in se je ustanovila nova dekanija Raka. Obsegala je duhovnije ukinjene dekanije Kostanjevica, z izjemo župnije Šentjernej in lokalije Velike Brusnice, ki sta prešle v dekanijo Škocjan; župnija Raka pa se je iz dekanije Škocjan premestila v novo dekanijo Raka. Leta 1798 se je v dekaniji Škocjan ukinila lokalija Bučka, vikariat Studenec pa je prešel v dekanijo Raka. Tega leta sta se ukinili tudi lokaliji Zalog v dekaniji Cerklje na Gorenjskem in Javorje pri Litiji v dekaniji Šentvid pri Stični. Leta 1799 so se župnija Poljane, lokalija Nemška Loka in vikariat Sinji Vrh iz dekanije Metlika premestili v dekanijo Kočevje. Leta 1800 se je ekspoziture Šivče iz dekanije Dobrepolje premestila v dekanijo Lož, ekspozitura Grčarice pa iz dekanije Ribnica v dekanijo Kočevje. Leta 1801 so se župnija Ig, lokalija Želimlje in ekspoziture Tomišelj, Golo in Kurešček izločile iz dekanije Šentvid nad Ljubljano in so bile izven dekanij. Leta 1803 se je iz duhovnij, ki so bile izven dekanije ustanovila nova dekanija Ljubljana; ukinla se je dekanija Cerklje na Gorenjskem, vse duhovnije so prešle pod dekanijo Kranj. Leta sta se dekaniji Mengeš pridružili župnija Vodice in ekspoziture Šinkov Turn, nastala dekanije se je preimenovala v dekanijo Šmartno pod Šmarno goro. Leto Ob koncu nadškofije, leta, je bilo 28 dekanij. Na Gorenjskem je bilo 12 dekanij: Ljubljana, ki je obsegala nadžupnijo Sv. Nikolaj pri ljubljanski stolnici, župnije Sv. Jakob v mestu, Sv. Peter v predmestju, Marijino oznanjenje v predmestju, Trnovo, Ig, lokalijo Želimlje, ekspoziture Tomišelj, Golo in Kurešček ter uršulinska cerkev v Ljubljani in križevniška cerkev Matere božje. Šentvid nad Ljubljano, ki je obsegala župnije Šentvid nad Ljubljano, Dobrova, Brezovica, Ježica in Polje, lokalije Jeterbenk, Javor, Rudnik in Dobrunje ter vikariat Lipoglav. Poljane nad Škofjo Loko, ki je obsegala župnije Poljane nad Škofjo Loko, Trata in Žiri, vikariate Stara Oselica, Leskovica in Nova Oselica, lokalije Lučine, Zavratec, Vrh nad Rovtami in Javorje ter ekspozituro Ledine. Šmartin pri Kranju, ki je obsegala župnije Šmartin pri Kranju, Sora, Stara Loka, Škofja Loka, Železniki, Selce in Zali Log, vikariata Ovsiše in Sorica, lokalije Preska, Mavčiče, Bukovščica, Lenart nad Lušo in Dražgoše, ekspozituri Sv. Jošt nad Kranjem in Besnica ter uršulinsko cerkev v Škofji Loki. Kranj, ki je obsegala župnije Kranj, Preddvor, Predoslje, Šenčur, Velesovo, Cerklje na Gorenjskem in Komenda, lokalije Goriče, Trstenik, Kokra, Šenturška Gora in Tunjice, ekspozituro Primskovo in kuracijo Olševk. Naklo, ki je obsegala župnije Naklo, Podbrezje, Ljubno, Kropa, Kovor, Tržič in Križe ter lokalije Lom, Duplje in Dobrava. Zgornje Gorje, ki je obsegala župnije Zgornje Gorje, Bled, Zasip in Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Bistrica, Radovljica, Lesce, Begunje, Rodine in župnija Mošnje, vikariata Leše in Kamna Gorica ter lokalije Ribno, Bohinjska Bela in Gorjuše. Kranjska Gora, ki je obsegala župnije Kranjska Gora, Dovje in Jesenice, vikariat Bela Peč ter lokaliji Rateče in Koroška Bela. Šmartno pod Šmarno goro, ki je obsegala župnije Šmartno pod Šmarno goro, Smlednik, Vodice, Mengeš in župnija Dol, vikariat Črnuče, lokalije Zapoge, Homec, Šentjakob in Dolsko ter ekspozituri Trboje in Šinkov Turn. Kamnik, ki je obsegala župnije Kamnik, Nevlje, Spodnji Tuhinj in Zgornji Tuhinj, vikariat Špitalič ter lokalije Rove, Mekinje, Sela pri Kamniku, Gozd, Vranja Peč in Stranje. Dob, ki je obsegala župnije Dob, Krašnja, Brdo pri Lukovici, Ihan in Moravče, vikariat Peče, lokalije Blagovica, Zlato Polje, Češnjice in Šentožbolt ter ekspozituro Vrhpolje pri Moravčah. Vače, ki je obsegala župnije Vače, Kolovrat, Čemšenik in Zagorje, vikariata Šentlambert in Trojane ter lokaliji Hotič in Sveta Planina. Na Dolenjskem 14 dekanij: Šmarje, ki je obsegala župnije Šmarje, Škocjan pri Turjaku in Turjak, vikariat Sostro ter lokalije Kopanj, Št. Jurij pri Grosupljem, Polica in Žalna. Šmartno pri Litiji, ki je obsegala župnijo Šmartno pri Litiji, vikariata Kresnice in Prežganje ter lokaliji Velika Štanga in Janče. Šentvid pri Stični, ki je obsegala župnije Šentvid pri Stični, Stična in župnija Višnja Gora, vikariat Primskovo ter lokalijo Javorje pri Litiji. Svibno, ki je obsegala župniji Svibno in Radeče, vikariat Dobovec ter lokaliji Šentjurij pri Svibnem in Konjšica. Šentrupert, ki je obsegala župnije Šentrupert, Polšnik, Trebelno, Mokronog in Boštanj, vikariate Dole pri Litiji, Šentjanž in Tržišče ter lokaliji Hrastovica in Kal pri Krmelju. Trebnje, ki je obsegala župniji Trebnje in Dobrnič, vikariate Šentlovrenc, Gabrovka in Mirna ter lokalije Sela pri Šumberku, Dolenji Ajdovec in Čatež. Raka, ki je obsegala župnije Raka, Kostanjevica, Podbočje, Čatež ob Savi, Velika Dolina, Leskovec in župnija Veliki Trn, vikariata Studenec in Cerklje ob Krki ter lokalijo Bučka. Škocjan, ki je obsegala župnije Škocjan, Šmarjeta, Bela Cerkev in Šentjernej ter lokalijo Velike Brusnice. Novo mesto, ki je obsegala župnijo in proštijo Novo mesto, župnije Mirna Peč, Šmihel, Stopiče, Soteska in Dolenjske Toplice, vikariate Prečna, Vavta vas in Otočec ter lokalijo Podgrad. Metlika, ki je obsegala župnije Metlika, Semič, Črnomelj, Vinica, Podzemelj in Adlešiči ter lokalijo Preloka. Kočevje, ki je obsegala župnije Kočevje, Stara Cerkev, Mozelj, Kočevska Reka, Koprivnik, Črmošnjice, Stari Log, Osilnica, Kostel in Poljane, vikariat Sinji Vrh, lokalije Gotenica, Trava, Borovec pri Kočevski Reki, Kočevske Poljane, Planina, Nemška Loka in Banja Loka ter ekspozitura Grčarice. Ribnica, ki je

3 obsegala župnijo Ribnica, vikariata Sodražica in Loški Potok, lokalijo Dolenja vas, ekspozituro Gora pri Sodražici ter kuracijo Nova Štifta. Krka, ki je obsegala župniji Krka in Žužemberk, vikariata Hinje in Ambrus ter lokaliji Zagradec in Šmihel pri Žužemberku. Dobrepolje, ki je obsegala župnijo Dobrepolje, vikariate Struge, Velike Lašče in Žilce ter lokaliji Sv. Gregor in Rob. Na Notranjskem sta bili dve dekaniji: Lož, ki je obsegala župnije Lož, Cerknica in Bloke, vikariat Planina, lokaliji Unec in Grahovo ter ekspozituro Šivče. Vrhnika, ki je obsegala župnija Vrhnika, Polhov Gradec, Horjul, Preserje, Idrija in Spodnja Idrija, vikariate Gorenji Logatec, Hotedršica, Godovič, Rovte, Šentjošt nad Horjulom, Bevke, Borovnica in Rakitna, lokalije Črni Vrh pri Polhovem Gradcu, Zaplana in Podlipa ter ekspozituri Vojsko in Gore. Tako je imela leta, tik pred ukinitvijo, ljubljanska nadškofija 136 duhovnij ( prebivalcev) na Gorenjskem, 107 duhovnij ( prebivalcev) na Dolenjskem in 26 duhovnij ( prebivalcev) na Notranjskem. Skupaj 269 duhovnij s prebivalci. Abecedni seznam duhovnij Opombe: dek. = dekanija, nadžup. = nadžupnija, žup. = župnija, vik. = vikariat, lok. = lokalija, eks. = ekspozitura, kur. = kuracija, sam. cer. = samostanska cerkev, pred. = predvideno; če pri duhovniji ni navedene letnice velja Podatki so zbrani po letopisih ljubljanske nadškofije za leta 1788, , 1803 in. Adlešiči: žup. 1793, dek. Metlika Ambrus: vik., dek. Krka Babna Polica: predv. lok , dek. Lož Banja Loka: lok. 1793, dek. Kočevje Begunje: lok. 1788, žup. 1793, dek. Zgornje Gorje Bela Cerkev: žup., dek. Škocjan Bela Peč: vik., dek. Kranjska Gora Besnica: vik. 1788, eks. 1793, dek. Šmartin pri Kranju Bevke: lok. 1788, vik. 1793, dek. Vrhnika Bistra: vik. 1788, dek. Preserje Bloke: žup., dek. Dobrepolje 1788, Lož 1793 Bohinjska Bela: lok., dek. Zgornje Gorje Bohinjska Bistrica: žup., dek. Zgornje Gorje Borovec pri Kočevski Reki: eks , lok. 1799, dek. Kočevje Borovnica: vik., dek. Preserje 1788, dek. Vrhnika 1793 Boštanj: žup. 1793, dek. Šentrupert Brdo pri Lukovici: žup., dek. Dob Brezovica: žup., dek. Sora , Šentvid nad Ljubljano Blagovica: lok., dek. Dob Bled: žup., dek. Zgornje Gorje Bučka: lok , dek. Škocjan Bukovščica: lok., dek. Železniki , Šmartin pri Kranju Bušinja vas: predv. žup , dek. Metlika Bušeča vas: predv. lok , dek. Kostanjevica Cerklje na Gorenjskem: žup., dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Cerklje ob Krki: vik., dek. Krško , Kostanjevica 1796, Raka 1797 Cerknica: žup., dek. Lož Čatež: lok., dek. Trebnje Čatež ob Savi: žup., dek. Kostanjevica , Raka 1797 Češnjice: lok., dek. Dob Čemšenik: žup., dek. Vače Črmošnjice: žup., dek. Kočevje Črni Vrh pri Polhovem Gradcu: lok., dek. Vrhnika Črnomelj: žup., dek. Metlika Črnuče: vik. 1788, vik , dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Davča: predv. lok , dek. Železniki Dob: žup., dek. Dob Dobliče: predv. žup , dek. Metlika Dobovec: vik., dek. Svibno Dobrava: lok., dek. Zgornje Gorje , Naklo 1795 Dobrepolje: žup., dek. Dobrepolje Dobrnič: žup., dek. Trebnje Dobrova: žup., dek. Sora , Šentvid nad Ljubljano Dobrunje: lok., dek. Ježica , Šentvid nad Ljubljano 1798 Dol: žup., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Dole pri Litiji: vik., dek. Šentrupert Dolenja vas: žup. 1788, lok. 1793, dek. Ribnica Dolenji Ajdovec: lok., dek. Trebnje Dolenjske Toplice: žup., dek. Novo mesto Dolsko: lok., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Dolž: predv. lok , dek. Novo mesto Dovje: žup., dek. Kranjska Gora Draga: predv. eks , dek. Kočevje Drašiči predv. lok , dek. Metlika Dražgoše: lok., dek. Železniki , Šmartin pri Kranju Duplje: lok., dek. Kranj , dek. Naklo Frluga: predv. lok , dek. Kostanjevica Gabrovka: vik., dek. Trebnje Godovič: vik., dek. Vrhnika Golo: lok. 1788, eks., dek. Preserje 1788, Šentvid nad Ljubljano , izven dek. 1801, Ljubljana Golobinjek: predv. lok , dek. Novo mesto Gora pri Pečah: predv. lok , dek. Dob Gora pri Sodražici: eks., dek. Ribnica Gore: eks. 1793, dek. Vrhnika Gorenje Jezero: predv. lok , dek. Lož Gorenji Logatec: vik., dek. Vrhnika Goriče: lok., dek. Kranj Gorjuše: predv. lok. 1793, lok. 1794, dek. Zgornje Gorje Gotenica: lok., dek. Kočevje

4 Gozd: lok. 1793, dek. Kamnik Gradnik: predv. lok , dek. Metlika Grahovo: lok., dek. Lož Grčarice: eks., dek. Ribnica , Kočevje Hinje: vik., dek. Krka Homec: lok., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Horjul: žup. 1793, dek. Vrhnika Hotedršica: vik., dek. Vrhnika Hotič: lok., dek. Vače Hrastovica: lok. 1793, dek. Šentrupert Idrija: žup. 1793, dek. Vrhnika Ig: žup., dek. Preserje 1788, Marijino oznanjenje v Ljubljani , Šentvid nad Ljubljano , izven dek. 1801, Ljubljana Ihan: žup., dek. Dob Janče: lok., dek. Šmartno pri Litiji Javor: lok., dek. Ježica , Šentvid nad Ljubljano 1798 Javorje: lok., dek. Poljane nad Škofjo Loko Javorje pri Litiji: lok , vik. 1795, lok , dek. Šentvid pri Stični Jelševec: predv. lok , dek. Šentrupert Jesenice: žup., dek. Kranjska Gora Jeterbenk: lok., dek. Sora , Šentvid nad Ljubljano Ježica: žup , lok. 1796, dek. Ježica , Šentvid nad Ljubljano 1798 Kal pri Krmelju: lok. 1793, dek. Šentrupert Kamna Gorica: vik., dek. Zgornje Gorje Kamnik: žup., dek. Kamnik Kočevje: žup., dek. Kočevje Kočevska Reka: žup., dek. Kočevje Kočevske Poljane: lok. 1793, dek. Kočevje Kokra: lok., dek. Kranj Kolovrat: žup., dek. Vače Komenda: žup., dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Konjšica: lok., dek. Svibno Kopanj: vik. 1788, lok. 1793, dek. Šmarje Koprivnik: žup., dek. Kočevje Koroška Bela: lok., dek. Kranjska Gora Kostanjevica: žup., dek. Kostanjevica , Raka 1797 Kostel: žup., dek. Kočevje Kovor: žup. 1788, lok , žup , dek. Kranj , Naklo Kranj: žup., dek. Kranj Kranjska Gora: žup., dek. Kranjska Gora Krašnja: žup., dek. Dob Kresnice: žup. 1788, vik. 1793, dek. Šmartno pri Litiji Križe: žup. 1788, lok , žup. 1796, dek. Kranj , Naklo Krka: žup., dek. Krka Kropa: žup., dek. Šmartin pri Kranju , Naklo 1795 Kurešček: lok. 1788, eks. 1793, dek. Preserje 1788, Marijino oznanjenje v Ljubljani , Šentvid nad Ljubljano , izven dek. 1801, Ljubljana Ledine: eks , dek. Poljane nad Škofjo Loko Lenart nad Lušo: lok., dek. Železniki , Šmartin pri Kranju Lesce: žup., dek. Zgornje Gorje Leskovec: žup., dek. Krško , Kostanjevica 1796, Raka 1797 Leskovica: vik., dek. Poljane nad Škofjo Loko Leše: vik., dek. Zgornje Gorje Liberga: predv. lok , dek. Šmartno pri Litiji Lipoglav: vik., dek. Šmarje 1788, dek. Ježica , Šentvid nad Ljubljano 1796 Ljubelj: predv. lok , dek. Kranj Ljubljana križevniki: sam. cer., izven dek , Ljubljana Ljubljana Marijino oznanjenje v predmestju: žup., dek. Marijino oznanjenje v Ljubljani , izven dek , Ljubljana Ljubljana sv. Jakob: žup., izven dek , Ljubljana Ljubljana sv. Nikolaj pri stolnici: nadžup., izven dek , Ljubljana Ljubljana uršulinske: sam. cer., dek. Marijino oznanjenje v Ljubljani , izven dek , Ljubljana Ljubno: žup., dek. Kranj , dek. Naklo Lom: lok., dek. Kranj , dek. Naklo Loški Potok: vik., dek. Ribnica Lož: žup., dek. Lož Lož mesto: predv. lok , dek. Lož Lučine: lok., dek. Poljane nad Škofjo Loko Mavčiče: lok., dek. Šmartin pri Kranju Mekinje: lok., dek. Kamnik Mengeš: žup., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Metlika: žup., dek. Metlika Mirna: vik., dek. Trebnje Mirna Peč: žup., dek. Novo mesto Mokronog: žup., dek. Šentrupert Moravče: žup., dek. Dob Mošnje: žup., dek. Zgornje Gorje Mozelj: žup., dek. Kočevje Naklo: žup., dek. Kranj , dek. Naklo Nemška Loka: predv. lok. 1793, lok , dek. Metlika , Kočevje 1799 Nevlje: žup., dek. Kamnik Nova Oselica: vik., dek. Poljane nad Škofjo Loko Nova Štifta: kur., dek. Ribnica Novo mesto: žup. in proštija, dek. Novo mesto Olševk: lok., dek. Cerklje na Gorenjskem Orehovica: žup. 1788, predv. žup , dek. Kostanjevica Osilnica: žup., dek. Kočevje

5 Otočec: vik., dek. Novo mesto Otovec: predv. lok , dek. Metlika Ovsiše: vik., dek. Šmartin pri Kranju Planina: vik., dek. Lož Planina: lok., dek. Kočevje Planina pod Golico: predv. lok , dek. Kranjska Gora Peče: vik., dek. Dob Podbočje: žup., dek. Kostanjevica , Raka 1797 Podbrezje: žup., dek. Kranj , dek. Naklo Podgrad: lok. 1793, dek. Novo mesto Podlipa: lok., dek. Vrhnika Podzemelj: žup., dek. Metlika Polhov Gradec: žup., dek. Vrhnika Polica: lok., dek. Šmarje Poljane: žup., dek. Metlika , Kočevje 1799 Poljane nad Škofjo Loko: žup., dek. Poljane nad Škofjo Loko Polje: žup., dek. Ježica , Šentvid nad Ljubljano 1796 Polšnik: žup., dek. Šentrupert Prečna: vik., dek. Novo mesto Preddvor: žup., dek. Kranj Predoslje: žup., dek. Kranj Preloka: lok., dek. Metlika Preserje: žup., dek. Preserje 1788, Vrhnika 1793 Preska: lok., dek. Sora , Šmartin pri Kranju 1795 Prežganje: žup. 1788, vik. 1793, dek. Šmartno pri Litiji Primskovo: predv. eks. 1788, eks. 1794, dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Primskovo: vik., dek. Šentvid pri Stični Radeče: žup., dek. Svibno Radomlje: predv. lok , dek. Kamnik Radovljica: vik. 1788, žup. 1793, dek. Zgornje Gorje Raka: žup., dek. Škocjan , Raka 1797 Rakitna: vik., dek. Preserje 1788, dek. Vrhnika 1793 Rateče: lok., dek. Kranjska Gora Ribnica: žup., dek. Ribnica Ribno: lok., dek. Zgornje Gorje Rob: lok., dek. Dobrepolje Rodine: žup. 1788, 1794, dek. Zgornje Gorje Rove: lok. 1788, eks , lok., dek. Kamnik Rovte: vik., dek. Vrhnika Rudnik: lok., dek. Šmarje 1788, dek. Ježica , Šentvid nad Ljubljano 1796 Sava: predv. lok , lok , dek. Vače Sela pri Kamniku: lok., dek. Kamnik Sela pri Šumberku: lok., dek. Trebnje Selce: žup., dek. Železniki , dek. Šmartin pri Kranju Semič: žup., dek. Metlika Sinji Vrh: vik., dek. Metlika , Kočevje 1799 Smlednik: žup., dek. Mengeš , Kranj , Šmartno pod Šmarno goro Sodražica: vik., dek. Ribnica Sora: žup., dek. Sora , Šmartin pri Kranju Sorica: vik., dek. Železniki , dek. Šmartin pri Kranju Sostro: vik., dek. Ježica 1788, Šmarje 1793 Soteska: žup., dek. Novo mesto Spodnja Idrija: žup. 1793, dek. Vrhnika Spodnji Log: predv. lok , dek. Metlika Spodnji Tuhinj: žup., dek. Kamnik Srednja vas v Bohinju: žup., dek. Zgornje Gorje Stara Cerkev: žup., dek. Kočevje Stara Loka: žup., dek. Šmartin pri Kranju Stara Oselica: vik., dek. Poljane nad Škofjo Loko Stari Kot: predv. eks , dek. Kočevje Stari Log: žup., dek. Kočevje Stična: žup., dek. Šentvid pri Stični Stopiče: žup., dek. Novo mesto Stranje: lok., dek. Kamnik Struge: vik., dek. Dobrepolje Studenec: vik., dek. Škocjan , Raka 1797, Škocjan 1798 Sv. Gregor: lok., dek. Dobrepolje Sv. Jošt nad Kranjem: eks., dek. Šmartin pri Kranju Sv. Peter v predmestju Ljubljane: žup., izven dek , Ljubljana Sveta Gora: lok , dek. Vače Sveta Planina: lok., dek. Vače Svibno: žup., dek. Svibno Šenčur: žup., dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Šentjakob: predv. lok. 1788, lok , dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Šentjanž: vik , žup , vik. 1997, dek. Šentrupert Šentjernej: žup., dek. Kostanjevica Šentjošt nad Horjulom: vik., dek. Vrhnika Šentjurij pri Svibnem: lok., dek. Svibno Šentlambert: vik., dek. Vače Šentlovrenc: vik., dek. Trebnje Šentožbolt: lok., dek. Dob Šentrupert: žup., dek. Šentrupert Šenturška Gora: lok., dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Šentvid nad Ljubljano: žup., dek. Sora , Šentvid nad Ljubljano Šentvid pri Stični: žup., dek. Šentvid pri Stični Šinkov Turn: eks., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Šivče: lok. 1788, eks. 1793, dek. Dobrepolje , Lož Škrilj: predv. lok , dek. Kočevje Škocjan: žup., dek. Škocjan Škocjan pri Turjaku: žup., dek. Šmarje Škofja Loka: vik , žup., dek. Šmartin pri Kranju Škofja Loka uršulinke: sam. cer., dek. Šmartin pri Kranju Šmarje: žup., dek. Šmarje Šmarjeta: žup., dek. Škocjan Šmartin pri Kranju: žup., dek. Šmartin pri Kranju Šmartno pod Šmarno goro: žup., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro

6 Šmartno pri Litiji: žup., dek. Šmartno pri Litiji Šmihel: žup., dek. Novo mesto Šmihel pri Žužemberku: lok. 1793, dek. Krka Špitalič: žup. 1788, vik. 1793, dek. Kamnik Št. Jurij pri Grosupljem: lok., dek. Šmarje Telče: predv. lok , dek. Škocjan Tomišelj: lok. 1788, eks. 1793, dek. Preserje 1788, Marijino oznanjenje v Ljubljani , Šentvid nad Ljubljano , izven dek. 1801, Ljubljana Trata: žup., dek. Poljane nad Škofjo Loko Trava: lok. 1788, eks , lok , dek. Kočevje Trboje: eks. 1788, lok. 1793, eks. 1794, dek. Mengeš , Kranj , Šmartno pod Šmarno goro Trebelno: žup., dek. Šentrupert Trebnje: žup., dek. Trebnje Trnovo: žup., dek. Marijino oznanjenje v Ljubljani , izven dek , Ljubljana Trojane: vik., dek. Vače Trstenik: lok., dek. Kranj Tržič: žup., dek. Kranj , Naklo Tržišče: vik., dek. Šentrupert Tunjice: lok., dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Turjak: vik. 1788, žup. 1793, dek. Šmarje Unec: lok., dek. Lož Vače: žup., dek. Vače Vavta vas: vik., dek. Novo mesto Velesovo: žup., dek. Cerklje na Gorenjskem , Kranj Velika Dolina: žup., dek. Kostanjevica , Raka 1797 Velika Štanga: lok., dek. Šmartno pri Litiji Velika vas: predv. lok , dek. Dob Velike Brusnice: lok., dek. Kostanjevica Velike Lašče: vik., dek. Dobrepolje Veliki Trn: žup., dek. Krško , Kostanjevica 1796, Raka 1797 Vinica: žup., dek. Metlika Višnja Gora: žup., dek. Šentvid pri Stični Višnja Gora mesto: ben. 1793, dek. Šentvid pri Stični Vnanje Gorice: predv. lok , dek. Sora Vodice: žup., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Vojsko: eks 1793., dek. Vrhnika Vranja Peč: lok., dek. Kamnik Vrh nad Rovtami: lok., dek. Poljane nad Škofjo Loko Vrhnika: žup., dek. Vrhnika Vrhpolje pri Moravčah: eks. 1793, dek. Dob Vrzdenec: lok. 1788, dek. Vrhnika Zagorje: žup., dek. Vače Zagradec: lok., dek. Krka Zali: Log žup., dek. Železniki , Šmartin pri Kranju Zalog: predv. lok , lok , dek. Cerklje na Gorenjskem Zaplana: lok., dek. Vrhnika Zapoge: lok., dek. Mengeš , Šmartno pod Šmarno goro Zasip: žup., dek. Zgornje Gorje Zavratec: lok., dek. Poljane nad Škofjo Loko Zgornje Gorje: žup., dek. Zgornje Gorje Zgornji Tuhinj: žup., dek. Kamnik Zlato Polje: lok., dek. Dob Žabnica: predv. lok , dek. Šmartin pri Kranju Žalna: lok., dek. Šmarje Železniki: žup., dek. Železniki , Šmartin pri Kranju Želimlje: lok., dek. Preserje 1788, Marijino oznanjenje v Ljubljani , Šentvid nad Ljubljano , izven dek. 1801, Ljubljana Žilce: lok. 1788, vik. 1793, dek. Dobrepolje Žiri: žup., dek. Poljane nad Škofjo Loko Žužemberk: žup., dek. Krka Originalna poimenovanja duhovnij konec 18. stoletja Adleshizh / Adleschitz (Adlešiči) Afriach (Javorje) Aich (Dob) Ainöd (Soteska) Alben (Planina) Alpes / Alpen (Sveta Planina) Alss (Davča) Altlack / Altenlaak (Stara Loka) Altlag / Altlaak (Stari Log) Altosliz / Alt-Oßliz (Stara Oselica) Altwinkel (Stari Kot) Ambrus / Ambruß (Ambrus) Arch (Raka) Asp (Zasip) Assling (Jesenice) Auersberg (Turjak) B.M.V. Annunciatæ in Suburbio / Maria Verkündigung (Ljubljana Marijino oznanjenje) B.M.V. in Campis glej Mariafeld B.M.V. in Valle / U.L.F. im Thal glej Mariathal B.M.V. ordinis Teutonici / Ordenskirche deutsche U.L.F. (Ljubljana križevniki) Babnapoliza (Babna Polica) Banjaloka / Banialoka (Banja Loka) Beuke / Weuke (Bevke) Billichberg / Pillichberg (Polšnik) Billichgraz / Pillichgraz (Polhov Gradec) Birkendorf / Pirkendorf (Podbrezje) Bresoviz (Brezovica) Bründel / Bründl (Studenec) Bukovschiza / Wukouschiza (Bukovščica) Buzhka / Wutschka (Bučka)

7 Commenda / Kommenda St. Peter (Komenda) Döbernik / Döbernig (Dobrnič) Dobovz / Dobouz (Dobovec) Döblizh (Dobliče) Dobrava (Dobrava) Dobrova (Dobrova) Dobruin (Dobrunje) Dousch (Dolž) Draga (Draga) Drashgoshe / Drachgosch (Dražgoše) Drashniz (Drašiči) Duplach / Dupplach (Duplje) Eberg (Vnanje Gorice) Egg penes Podpezh (Brdo pri Lukovici) Eisnern / Eißnern (Železniki) Feistriz (Bohinjska Bistrica) Festniz (Besnica) Flednik / Flödnig (Smlednik) Franzdorf (Borovnica) Freydenthall (Bistra) Gereuth (Rovte) Glogoviz (Blagovica) Godovizh / Godovitsch (Godovič) Gojsd / Goisd (Gozd) Goldenfeld (Zlato Polje) Golo (Golo) Gora / Gorra (Gora pri Sodražici) Goreina (Gora pri Pečah) Goriushe / Goriusche (Gorjuše) Gorizhe / Goritsche (Goriče) Götteniz (Gotenica) Gottschee (Kočevje) Gradnig (Gradnik) Grahovo / Grahova (Grahovo) Grossbrusniz / Großwrusnig (Velike Brusnice) Grossdolina / Großdollina (Velika Dolina) Grossdorf (Velika vas) Grossdorn / Großdorn (Veliki Trn) Gutenfeld (Dobrepolje) Haselbach (Leskovec, Leskovica) Hinah /Hynach (Hinje) Hirtenberg (Jeterbenk) Höflein / Höfflein (Preddvor) Homez (Homec) Hönigstein (Mirna Peč) Horjul (Horjul) Hotederschiz / Hotederschitz (Hotedršica) Hötizh / Hötitsch (Hotič) Idria / Ober Jdria (Idrija) Ig / Jgg (Ig) in monte glej Mons Sanctus Janzhe / Jantschberg (Janče) Jauchen (Ihan) Javor (Javor) Javorje (Javorje pri Litiji) Jesheuza (Jelševec) Jeshza / St. Kanzian bey Jeschza (Ježica) Kaal (Kal pri Krmelju) Kaier / Kayer (Kovor) Kanker (Kokra) Karnervellach (Koroška Bela) Kershstetten / Kerschstetten (Češnjice) Kolovrat / Kollowrat (Kolovrat) Kopain / Kopein (Kopanj) Koprivnik glej Goriushe Koshza (Konjšica) Kostel (Kostel) Krainburg (Kranj) Kraxen (Krašnja) Kresniz (Kresnice) Kronau (Kranjska Gora) Krop / Kropp (Kropa) Kureshek / Kurescheg (Kurešček) Laas / Laaß (Lož) Lack / Laak (Škofja Loka) Landstrass / Landstraß (Kostanjevica) Laserbach (Loški Potok) Lashizh / Laschitsch(Velike Lašče) Laufen /Lauffen (Ljubno) Ledine (Ledine) Lees / Leeß (Lesce) Lengenfeld (Dovje) Leshah / Leschach (Leše) Liberga (Liberga) Lipoglov /Lippoglau (Lipoglav) Lithopolis glej Stein Locopolis glej Lack Loibel (Ljubelj) Lojzh / Loitsch (Gorenji Logatec) Lom (Lom) Lustthal (Dol) Luzhne / Lutschne (Lučine) Maihau / Maichau (Podgrad) Mannsburg (Mengeš) Mariafeld / Marienfeld (Polje) Mariathal (Dole pri Litiji) Masern / Massern (Grčarice) Mauniz / Maunitz (Unec) Mauzhizh / Mautschitsch (Mavčiče) Metling / Möttling (Metlika) Michelstetten (Velesovo) Mitterdorf (Srednja vas v Bohinju, Stara Cerkev) Mons Sanctus (Sveta Gora) Moraeuzh / Moraitsch (Moravče) Morobiz / Moroviz (Borovec pri Kočevski Reki) Mösel / Mößl (Mozelj) Möshnach / Möschnach (Mošnje) Münkendorf / Minkendorf (Mekinje) Naklas / Nakles (Naklo)

8 Neostad / Neustädtel (Novo mesto) Nesselthal (Koprivnik) Neudek / Neudeck (Mirna) Neul (Nevlje) Neumarktl (Tržič) Neuosliz / Neu-Oßliz (Nova Oselica) Neustift (Nova Štifta) Neuthal (Špitalič) Niederdorf (Dolenja vas) Oberfeld (Vrhpolje pri Moravčah) Obergörjach (Zgornje Gorje) Obergrass / Obergraß (Trava) Obergurk / Obergurg (Krka) Oberlaibach (Vrhnika) Obernassenfuss / Obernassenfuß (Trebelno) Oberseedorf (Gorenje Jezero) Obertuhein / Obertuchein (Zgornji Tuhinj) Oblak / Oblack (Bloke) Olshevk / Ollscheug (Olševk) Osivniz / Ossiunitz (Osilnica) Ottavez (Otovec) Ovsishe / Ouschische (Ovsiše) Pezh / Peetsch (Peče) Planina supra Assling (Planina pod Golico) Podlipo / Podlippo (Podlipa) Podseml / Podsemmel (Podzemelj) Pöland / Pölland (Poljane, Poljane nad Škofjo Loko) Pölandl / Pöllandl (Kočevske Poljane) Poliz (Polica) Predasel / Predassel (Predoslje) Preloka / Präloka (Preloka) Preser / Presser (Preserje) Preshgain / Preschgain (Prežganje) Preska (Preska) Prezhna / Pretschna (Prečna) Primskau (Primskovo, Primskovo) Pushendorf (Bušeča vas) Pushinsdorf (Bušinja vas) Rabensberg (Vranja Peč) Radmannsdorf (Radovljica) Radomlje (Radomlje) Rakitna (Rakitna) Rau (Rove) Razhach / Rathschach (Radeče) Razhach / Ratschach (Rateče) Reifen / Reiffen (Ribno) Reifniz / Reifnitz (Ribnica) Rieg / Riegg (Kočevska Reka) Rob / Roob (Rob) Rodain (Rodine) Rudnik / Rudnig (Rudnik) Rudolphswerth glej Neostad S. Bartholomæi in Campis / St. Bartholmä im Felde (Šentjernej) S. Cantiani penes Auersperg / St. Kanzian bey Auersperg (Škocjan pri Turjaku) S. Cantiani penes Gutenwerth / St. Kanzian bey Gutenwerth (Škocjan) S. Crucis penes Landstrass / H. Kreuz bey Landstraß (Podbočje) S. Crucis penes Neumarktl / H. Kreuz bey Neumarktl (Križe) S. Crucis penes Thurn / H. Kreuz bey Thurn (Gabrovka) S. Georgii / St. Gregor (Orehovica) S. Georgii in campis / St. Georg im Felde (Šenčur) S. Georgii penes Samariam / St. Georgen (Št. Jurij pri Grosupljem) S. Georgii penes Scharfeberg / St. Georgen bey Scharfenberg (Šentjurij pri Svibnem) S. Gregorii (Sv. Gregor) S. Helenæ penes Lustthal / St. Helena (Dolsko) S. Jacobi ad Savum / St. Jacob (Šentjakob) S. Jacobum in Civitate / St. Jacob zu Laibach (Ljubljana sv. Jakob) S. Joannis in Valle / St. Johann im Thal (Šentjanž) S. Jodoci in monte / Jodociberg (Sv. Jošt nad Kranjem) S. Jodoci penes Billichgraz / St. Jobst ob Pillichgraz (Šentjošt nad Horjulom) S. Lamberti / St. Lambert (Šentlambert) S. Laurentii in Temeniz / St. Lorenz in Temeniz (Šentlovrenc) S. Leonardi / St. Leonhard (Lenart nad Lušo) S. Magdalenæ in Monte / St. Magdalena (Gore) S. Margaritæ penes Klingenfels / St. Margareth bey Klingenfels (Šmarjeta) S. Martini penes Kahlenberg / St. Martin bey Kahlenberg (Šmartno pod Šmarno goro) S. Martini penes Krainburg / St. Martin vor Krainburg (Šmartin pri Kranju) S. Martini penes Litaj / St. Martin bey Lithai (Šmartno pri Litiji) S. Michaëlis penes Neostadtl / St. Michael (Šmihel) S. Michaëlis penes Seisenberg / St. Michael bey Seisenberg (Šmihel pri Žužemberku) S. Nicolai in cathedrali / St. Niklas Domepharr (Ljubljana sv. Nikolaj pri stolnici) S. Oswaldi / St. Oswald (Šentožbolt) S. Petri penes Weinhof / St. Peter bey Weinhof (Otočec) S. Petrum in Suburbio / St. Peter bey Laibach (Sv. Peter v predmestju Ljubljane) S. Rochum / St. Rochus (Hrastovica) S. Ruperti / St. Ruprecht (Šentrupert) S. Udalrici in monte / Ulrichsberg (Šenturška Gora) S. Viti penes Sitticium / St. Veit bey Sittich (Šentvid pri Stični) S. Viti supra Labacum / St. Veit ob Laibach (Šentvid nad Ljubljano) Safniz (Žabnica) Sagor (Zagorje) Sagraz (Zagradec) Sairach / Seyrach (Žiri) Salilog (Zali Log) Saloh (Zalog) Samaria / St. Marein (Šmarje) Saplana (Zaplana) Sauraz (Zavratec) Sava (Sava) Savenstein / H. Kreuz in Sauenstein (Boštanj)

9 Scharfenberg (Svibno) Schenkenthurn (Šinkov Turn) Schönbrunn (Vrzdenec) Schwarzenberg (Črni Vrh pri Polhovem Gradcu) Schweinberg (Sinji Vrh) Seebach (Zapoge) Seisenberg (Žužemberk) Sela / Selo (Sela pri Kamniku) Selo prope Schönberg / Sello unter Schönberg (Sela pri Šumberku) Selzach (Selce) Semitsch (Semič) Shalna / Schalna (Žalna) Shelimle / Schelimle (Želimlje) Shilzhe / Schiltsche (Žilce) Shivze / Schiuze (Šivče) Sittich (Stična) Soc. S. Ursulæ / Ursuliner Klosterkirche zu Laak (Škofja Loka uršulinke) Soc. S. Ursulæ / Ursuliner Klosterkirche zu Laibach (Ljubljana uršulinke) Sodershiz / Soderschitz (Sodražica) Sostru / Soster (Sostro) Ss. Trinitatis / H. Dreyfaltigkeit (Tržišče) Stangenwald (Velika Štanga) Stein (Kamnik) Steinbüchel (Kamna Gorica) Stockendorf (Planina) Stopizh / Stoppitsch(Stopiče) Streine (Stranje) Strug / Strugg (Struge) Tainiz (Tunjice) Taubenberg (Golobinjek) Terboje (Trboje) Terstenik / Terstenig (Trstenik) Teutsche (Telče) Tirnau / Tyrnau (Trnovo) Tomishel / Tomischel (Tomišelj) Töpliz / Töpplitz (Dolenjske Toplice) Naslovnici šematizma ljubljanske nadškofije za leto 1795 (levo) in škofije za leto 1808 (desno).

10 Trata / Tratta (Trata) Treffen (Trebnje) Trojana (Trojane) Unter-Idria (Spodnja Idrija) Unterdeutschau (Nemška Loka) Unterhaidoviz (Dolenji Ajdovec) Unterlak / Unterlaak (Spodnji Log) Unternassenfuss / Unternassenfuß (Mokronog) Unterskrill (Škrilj) Untertuhein / Untertuchein (Spodnji Tuhinj) Vazh / Waatsch (Vače) Veldes (Bled) Verh / Verch (Vrh nad Rovtami) Verluga (Frluga) Vigaun (Begunje) Vodiz / Wodiz (Vodice) Voisko / Voiska (Vojsko) ima stalnega duhovnika (ekspozita) in je podrejena župniji. Kuracija je cerkveno-upravna enota s stalnim duhovnikom (dušnim pastirjem). Kaplanija je mesto duhovnega pomočnika oz. kaplana, navadno na župniji; nekdaj tudi beneficij z obveznostjo branja ali petja določenega števila maš tedensko; oltarna kaplanija = beneficij z omenjeno obveznostjo, vezano na določen oltar. Beneficij je za trajno ustanovljena cerkvena služba, zvezana z dohodki, zlasti iz nepremičnin. (Povzeto po tekstih prof. dr. Franceta M. Dolinarja in doc. dr. Lilijane Žnidaršič Golec) Jurij Šilc Cesta Cirila Kosmača Lj. Šmartno jurij.silc@ijs.si Z dovoljenjem Slovenskega rodoslovnega društva 2006 Slovensko rodoslovno društvo Drevesa, letn. 13, št. 1 (dec. 2006), str Waltendorf (Vavta vas) Weiniz / Weinitz (Vinica) Weiskirchen (Bela Cerkev) Weissenfels (Bela Peč) Weixelburg (Višnja Gora) Wochain / Wochein glej Mitterdorf (Srednja vas v Bohinju) Wocheiner Velach / Wocheiner Vellach (Bohinjska Bela) Zarz (Sorica) Zeyer (Sora) Zhatesh / Tschadesch (Čatež, Čatež ob Savi) Zhemshenik / Tschemschenig (Čemšenik) Zhermoshniz / Tschermoschniz (Črmošnjice) Zherneml / Tschernembel (Črnomelj) Zhernuzh / Tschernutsch (Črnuče) Zirklach (Cerklje na Gorenjskem) Zirkle (Cerklje ob Krki) Zirkniz / Zirknitz (Cerknica) Nekateri cerkvenoupravni pojmi Škofija je ozemeljsko zamejen sestavni del krščanskih Cerkva, zaupan v pastoralno skrb škofu in njemu podrejenih duhovnikov. Škofi pomembnejših škofij si pridobijo naslov nadškofa. Škofije določenega ozemlja se združujejo v cerkveno pokrajino imenovano metropolija. Za metropolita je imenovan nadškof pokrajine; vsi metropoliti so tudi nadškofje, vsi nadškofje pa seveda niso metropoliti. Župnija oz. fara (prevzeto iz srednjevisokonemške Pharre, verjetno izposojeno iz poznolatinskega parrochia in iz grškega parokia) je osnovna enota cerkvene organizacije. Več sosednjih župnij se združuje v dekanije. Vikariat je enota, skupina vernikov s stalnim duhovnikom (vikarjem), ki opravlja na ozemlju vikariata vsa župnijska opravila (med drugim krščevanje, poročanje, pokopavanje); podrejenost matični župniji se je nekdaj kazala v izkazovanju manjših častnih in služnostnih prednosti. Lokalija je teritorialna in delno upravna enota Cerkve, ki ima stalnega duhovnika (lokalista) in je podrejena župniji. Ekspozitura je cerkvena teritorialno-upravna enota, ki

Microsoft Word - silc.doc

Microsoft Word - silc.doc Arhivi 29 (2006) št. 2, str. 305 336 Iz arhivskih fondov in zbirk 305 1.01 Izvirni znanstveni članek UDK 262.3(497.4)"18" 262.2(497.4)"18" Prejeto: 14. 9. 2006 in njihov krajevni obseg v ljubljanski škofiji

Prikaži več

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, 14.6.2008 MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijanje tarčvezanje vozlprenos žogic Testi TOČKE PGD ZVEZA

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

OBISK MARIJE ROMARICE IZ FATIME V SVETEM LETU USMILJENJA oblikovanje Lojze Čemažar, izvedba Salve d.o.o. Ljubljana MARIJA OKNO UPANJA

OBISK MARIJE ROMARICE IZ FATIME V SVETEM LETU USMILJENJA oblikovanje Lojze Čemažar, izvedba Salve d.o.o. Ljubljana MARIJA OKNO UPANJA OBISK MARIJE ROMARICE IZ FATIME V SVETEM LETU USMILJENJA oblikovanje Lojze Čemažar, izvedba Salve d.o.o. Ljubljana MARIJA OKNO UPANJA PRIPRAVA NA MARIJIN PRIHOD OBHAJANJE PETIH PRVIH SOBOT OD 2. JANUARJA

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Regijsko tekmovanje Gasilske regije Dolenjska 2019 REZULTATI Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke Štafeta na 400m z ov

Regijsko tekmovanje Gasilske regije Dolenjska 2019 REZULTATI Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke Štafeta na 400m z ov Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke ovirami za pionirje in pionirke za pionirje in pionirke 1 MOKRONOG 371 9 82 15,70 0 15,70 83,75-141 -57,25 0,00 0 0,00 994 1035,55 2

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol maloprodajna zimske pnevmatike za osebna vozila 13 80 155/80R13 79T INF-049 221000121 101826 E C 71 2 38,60 28,10 70 155/70R13 75T INF-049 221000090 93601 E C 71 2 38,30 28,00 165/70R13 79T INF-049 221000226

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30 Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 SLOVENIJA: Od 1.1. do 31.12.2018 je bilo v program povabljenih 309.008 oseb in 307.701 osebi je bilo vabilo tudi vročeno.

Prikaži več

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri ne energije v hidroelektrarnah do 10 MW Št. Površinska

Prikaži več

Vozni redi Linija Metnaj - OŠ Stična Torek LINIJA: Metnaj OŠ Stična Metnaj 7.00 Dobrava 7.05 Mekinje 7.10 Stična (K) 7.14 OŠ Stična 7.22 Ostali dnevi

Vozni redi Linija Metnaj - OŠ Stična Torek LINIJA: Metnaj OŠ Stična Metnaj 7.00 Dobrava 7.05 Mekinje 7.10 Stična (K) 7.14 OŠ Stična 7.22 Ostali dnevi Vozni redi Linija Metnaj - OŠ Stična LINIJA: Metnaj OŠ Stična Metnaj 7.00 Dobrava 7.05 Mekinje 7.10 Stična (K) 7.14 OŠ Stična 7.22 LINIJA: Metnaj OŠ Stična Metnaj 7.00 7.30 Dobrava 7.05 7.35 Mekinje 7.10

Prikaži več

Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (za obdobje )

Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (za obdobje ) Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (za obdobje 2017-2020) PLAN PRAZNJENJA ZA LETO 2017 OBČINA KRŠKO BREZOVSKA GORA 27 marec VELIKO MRAŠEVO 44 marec ROŽNO

Prikaži več

Številka: 62-4/2014

Številka: 62-4/2014 OE NOVO MESTO Muzejska 5 SI-8000 Novo mesto t +386 7 39 34 195 f +386 7 39 34 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

Načrt izvedbe izgradnje WLAN omrežij v letu 2019 Če vaše organizacije ne najdete na seznamu izvajalec še ni predstavil letnega načrta. Terminski načrt

Načrt izvedbe izgradnje WLAN omrežij v letu 2019 Če vaše organizacije ne najdete na seznamu izvajalec še ni predstavil letnega načrta. Terminski načrt Načrt izvedbe izgradnje WLAN omrežij v letu 2019 Če vaše organizacije ne najdete na seznamu izvajalec še ni predstavil letnega načrta. Terminski načrt za ostale sklope bo objavljen v prihodnjih dneh. Izjema

Prikaži več

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z maloprodajna letne pnevmatike za osebna vozila Serija 80 13 155/80R13 79T ECOCONTROL 542960 79004 E C 65 ) 54,30 33,10 14 175/80R14 88T ECOCONTROL 533458 146146 E C 68 )) 72,00 43,90 Serija 70 13 155/70R13

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 11. maj 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DOL : NK BARTOG TREBNJE 1:1 Igrišče 1 NK RADOMLJE U10A : NK ŠAMPION 0:2 Igrišče 2 9:00 NK KOMENDA

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 13. april 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DREN VRHNIKA : NK OLIMPIJA BELI Igrišče 1 ND BILJE : NK ŠAMPION Igrišče 2 9:00 NK BARTOG

Prikaži več

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx SEZNAM STACIONARNIH PROJNIH MEST V SISTEMU IJPP Prevoznik Naziv prodjanega mesta Ulica prodajnega mesta Kraj prodajnega mesta Št. prod. mest Obravn. vlog subvenc. voz. Obratovanje (pon.pet.) Obratovanje

Prikaži več

rezultati_mladinsko_obcinsko_2013

rezultati_mladinsko_obcinsko_2013 OBČI SKO LADI SKO TEKOVA JE 203 - DOLOITI Pionirji Vaja z vedrovko za Štafeta s prenosom vode za Vaja razvrščanja pionirje in pionirke pionirje in pionirke esto POLHOV GRADEC 344 9 86 7,90 0 7,90-97 -97,00

Prikaži več

Volilna enota NOVA GORICA

Volilna enota NOVA GORICA Na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, UPB1, št. 69/04, 26/08, 7/09 - odl. US) in v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS,

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

Odobreni projekti 2015

Odobreni projekti 2015 Odobreni projekti 2015 1. PROJEKTI MOBILNOSTI (Ključni ukrep 1) Zap. št. Št. zadeve Organizacija Kraj Skupno št. doseženih točk Odobrena dotacija (v EUR) 1 KA1-SE-10/15 Šolski center Postojna Postojna

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

ff Lovska zveza Številka: LZS/483-2 Datum: Na podlagi 2. odst. 22. čl. Pravil LZS ( in O) v zvezi s spremembami volilnih oko

ff Lovska zveza Številka: LZS/483-2 Datum: Na podlagi 2. odst. 22. čl. Pravil LZS ( in O) v zvezi s spremembami volilnih oko ff Lovska zveza Številka: LZS/483-2 Datum: 7.6.20 Na podlagi 2. odst. 22. čl. Pravil LZS (2.5.2007 in 3.6.20 O) v zvezi s spremembami volilnih okolišev je UO LZS na svoji 35. seji dne 7.6.20 sprejel naslednji

Prikaži več

Osveženo / Updated: Seviqc Brežice 2013 PREGLED FESTIVALSKIH OKOLIJ / OVERVIEW OF THE FESTIVAL LOCATIONS V katerih slovenskih okoljih bodo do

Osveženo / Updated: Seviqc Brežice 2013 PREGLED FESTIVALSKIH OKOLIJ / OVERVIEW OF THE FESTIVAL LOCATIONS V katerih slovenskih okoljih bodo do Osveženo / Updated: 8.4.013 Seviqc Brežice 013 PREGLED FESTIVALSKIH OKOLIJ / OVERVIEW OF THE FESTIVAL LOCATIONS V katerih slovenskih okoljih bodo dogodki festivala Seviqc Brežice 013, je težko napovedati,

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Dosedanji_zmagovalci_2012[1]

Dosedanji_zmagovalci_2012[1] DOSEDANJI ZMAGOVALCI 1. turnir - december 1999 Letnik 89 1. RK Ormož 2. RK Dol TKI Hrastnik 3. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana Letnik 90 1. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana 2. RK Dol TKI Hrastnik

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 13 NK Radomlje/Slovenija Nedelja, 12. maj 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče 9:00 NK RADOMLJE OSE : MNK IZOLA 0:1 Igrišče 1 NK OLIMPIJA : NK SAVA KRANJ 0:0 Igrišče 2 NK TRAVNIK

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO DOLENJSKE TOPLICE Priloga 1 k Povzetku letnega poročila 2017 za Občino Dolenjske Toplice

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO DOLENJSKE TOPLICE Priloga 1 k Povzetku letnega poročila 2017 za Občino Dolenjske Toplice POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO DOLENJSKE TOPLICE Priloga 1 k Povzetku letnega poročila 2017 za Občino Dolenjske Toplice I. STORITVE IN DEJAVNOSTI V KRAJEVNI KNJIŽNICI DOLENJSKE TOPLICE

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 13 NK Radomlje/Slovenija Nedelja, 12. maj 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče 9:00 NK RADOMLJE OSE : MNK IZOLA Igrišče 1 NK OLIMPIJA : NK SAVA KRANJ Igrišče 2 NK TRAVNIK :

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx 42 ČLANI - DOL 54 ČLANICE - DOL 1. ACH Volley Ljubljana 1. Nova KBM Branik 2. Calcit Volley 2. Calcit Volley 3. Salonit Anhovo 3. Formula Formis 4. Panvita Pomgrad 4. Aliansa Šempeter 5. Maribor 5. 6.

Prikaži več

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Načrt izvedbe izgradnje WLAN omrežij v letu 2019 Terminski plan za sklop 4 bo objavljen, ko se zaključi ponovitev javnega naročila. Več informacij o l

Načrt izvedbe izgradnje WLAN omrežij v letu 2019 Terminski plan za sklop 4 bo objavljen, ko se zaključi ponovitev javnega naročila. Več informacij o l Načrt izvedbe izgradnje WLAN omrežij v letu 2019 Terminski plan za sklop 4 bo objavljen, ko se zaključi ponovitev javnega naročila. Več informacij o letu izgradnje omrežja na organizaciji najdete na Edo

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

MEDIJSKI PROGRAM Program obiska Vlade Republike Slovenije v 8. in 9. november 2016

MEDIJSKI PROGRAM Program obiska Vlade Republike Slovenije v 8. in 9. november 2016 MEDIJSKI PROGRAM Program obiska Vlade Republike Slovenije v 8. in 9. november 2016 19.30 Košarkarska tekma med Vlado Republike Slovenije in predstavniki Jugovzhodne Slovenije Lokacija: Telovadnica Osnovne

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis odseka Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m] C Ograja-Hojč

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis odseka Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m] C Ograja-Hojč Opis Konec v sosednji občini 1. 852010 852011 C 352010 Ograja-Hojče C 352020 419 2. 852020 852021 C 352010 Junčje-hiša št. 4 Z HŠ 4 69 3. 852030 852031 C 352010 Marolče-hiša št. 1 Z HŠ 1 135 4. 852030

Prikaži več

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne www.mass.si Nazaj v šolo! 19677-30 (št. 36-41) Na obutev priznanih blagovnih znamk,, Le Coq Sportif,, Polo,, Lacoste, New Balance, Vans, Reebok, Fred Perry. 196770-30 (št. 41,5-46) Popust DO Akcija traja

Prikaži več

untitled

untitled STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Ljubljana, 27.5.2009 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si NAČRT JPP V LUR Vizija in cilji Načrt JPP v LUR Regijsko regulatorno telo Skupne usmeritve

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Potek Konec odseka Dolžina [m] Zadraga 423 Namen uporabe Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Potek Konec odseka Dolžina [m] Zadraga 423 Namen uporabe Preostala dolžina v sosednji občini [m] 1 781550 Zadraga 423 občini 1.1 781551 LC 280-052 Zadraga LC 280-052 423 V 798 Naklo 2 928000 Garni hotel Cerkev Ljubelj 816 2.1 928001 G2 101 Garni hotel hotel 460 V 2.2 928002 JP 928-001 Cerkev Sv. Ane

Prikaži več

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU www.mass.si polovičke Popust Maryann 09302-20 (št. 36-41) TBS 25491-20 (št.41-46) Še več OBUTVE po polovičnih cenah poiščite v naših prodajalnah. Akcija traja od 7.11. do 27.11.2016 oziroma do razprodaje

Prikaži več

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / up

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / up Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / uprava / DOMICIL ŠL DRSALIŠČE ZALOG / uprava / DOMICIL

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+)

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+) SEZNAM CERTIFIKATOV, IZDANIH NA PODLAGI AKTIM-u PODELJENE AKREDITACIJSKE LISTINE SA, PO ZAHTEVAH STANDARDA SIST EN 17065:2012 (CP- 006) VELJAVNI PREJEMNIK CERTIFIKATA OBRAT ŠTEVILKA CERTIFIKATA DATUM 1.

Prikaži več

Lokacije.xlsx

Lokacije.xlsx POLICIJSKA UPRAVA ENOTA VRSTA CESTA (V / IZVEN ) IME NASELJA RELACIJA NAČRTOVANA URA NADZORA PU KRANJ PP TRŽIČ LOKALNA CESTA V NASELJU TRŽIČ, pri bivši izpostavi FURS TRŽIČ BISTRICA 06.00 06.50 PU KRANJ

Prikaži več

IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME

IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME Strokovni vodja PRO ZRKSHP Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot. OSNOVNI PODATKI -Vsi žrebci slovenske hladnokrvne pasme v javni lasti so v

Prikaži več

Reško jezero pri Kočevski Reki

Reško jezero pri Kočevski Reki PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 105 Ime lokacije Reško jezero pri Kočevski Reki Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica JEZERO P1 opomba: umetno jezero na ponikalnici Reka (Reškem potoku).

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd V spodbudo vsem, ki želijo prenehati kaditi V Sloveniji je med dejavniki tveganja kajenje tobaka najpomembnejši preprečljivi dejavnik tveganja za smrt in izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje

Prikaži več

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA,

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 POROČILO Tekmovanje je potekalo, po pravilih ISSF in SZS, na 12. mestnem strelišču v Škofji Loki. FUNKCIONARJI NA REGIJSKO

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx ZAKLJUČNI turnir MLADIH 2017/2018 Komenda; 15. 6. 2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. PRAVILNIK 1. Šahovski klub Komenda organizira CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV MLADIH. 2. Ciklus šahovskih turnirjev

Prikaži več

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls)

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls) Ljubljana, 28.02.2014/TK SEZNAM TURISTIČNIH PISARN, KI IZDAJAJO MEDNARODNE DOKUMENTE IN PRODAJAJO VINJETE CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska 35 3000 CELJE tel.: 03-42 56 560 mihaela.zunter@amzs.si AMD

Prikaži več

koledar TVU 2014_ indd

koledar TVU 2014_ indd Nekaj županovih misli ob Tednu vseživljenjskega učenja Vsako leto znova z velikim veseljem pozdravljam organizatorje in izvajalce Tedna vseživljenjskega učenja ter vse udeležence, ki si vzamejo čas za

Prikaži več

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE november 2012 JAVNA OBJAVA I. Na podlagi 19. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št.

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE november 2012 JAVNA OBJAVA I. Na podlagi 19. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2012 11. november 2012 JAVNA OBJAVA I. Na podlagi 19. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija

Prikaži več

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+)

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+) SEZNAM CERTIFIKATOV, IZDANIH NA PODLAGI AKTIM-u PODELJENE AKREDITACIJSKE LISTINE SA, PO ZAHTEVAH STANDARDA SIST EN 17065:2012 (CP- 006) VELJAVNI PREJEMNIK CERTIFIKATA OBRAT ŠTEVILKA CERTIFIKATA DATUM 1.

Prikaži več

PROGRAM IZLETOV ZA LETO 2016/17 PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL Celovška cesta 160, Ljubljana

PROGRAM IZLETOV ZA LETO 2016/17 PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL Celovška cesta 160, Ljubljana PROGRAM IZLETOV ZA LETO 2016/17 PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL Celovška cesta 160, Ljubljana www.pdintegral.si Plan je okviren, točni datumi bodo določeni v razpisih, objavljenih na oglasni deski in na naši

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

U15 Z_1415_ADRESAR

U15 Z_1415_ADRESAR ADRESAR KLUBOV LIGA U15 ZAHOD 2014/2015 20.03.2015 BIRSA&MATAVŽ BILJE Bilje 3, 5292 Renče Tel: 05/30 11 224 Fax: / U15 Z Internet: www.nkbilje.si rezervna E-pošta: info@nkbilje.si majica črno-bela majica

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Nogometna zveza Slovenije Čerinova 4, p.p. 3986, 1001 Ljubljana tel.: ZAPISNIK 2 seje Registracijske komisije NZS z dne Stran 1/

Nogometna zveza Slovenije Čerinova 4, p.p. 3986, 1001 Ljubljana tel.: ZAPISNIK 2 seje Registracijske komisije NZS z dne Stran 1/ Stran 1/5 Klub: FC Koper - 1 78940 Galešić Goran 11.03.1989 24 Beerschotac (BEL) 105079 Migliorini Andrea 22.03.1988 24 TUJINA 16.02.2013 Klub: ND Gorica - 16 48688 Jerkič Klemen 09.11.1989 17 ND Adria

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

Microsoft Word _naslovi-kategorija_NEH.doc

Microsoft Word _naslovi-kategorija_NEH.doc ČLANI KONZORCIJA PASIVNA HIŠA 2019 Kategorija ZELO DOBRE NIZKOENERGIJSKI HIŠE (poraba energije za ogrevanje od 15 do 25 kwh/(m 2 a) ARHITEKTURA / PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Uniarh, Inštitut za projektiranje,

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Na podlagi 11. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za za

Na podlagi 11. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za za Na podlagi 11. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, objavlja S E Z N A M pooblaščenih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o določitvi

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO CENTER ZA OBVEŠČANJE Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22 F: 01 431 81 17 E: gp.dgzr@urszr.si www.sos112.si DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN I. POMEMBNEJŠI

Prikaži več

OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, DOMŽALE Kriteriji: PP: Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev Datum dokumenta:

OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, DOMŽALE Kriteriji: PP: Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev Datum dokumenta: OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, DOMŽALE Kriteriji: PP: 183300 - Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev : 01.01.2016-31.12.2016 05.04.2017 Kartica finančnega knjigovodstva Stran 1 Opis Tekoči

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo_MZS_zavarovane_glive 2013.doc

Microsoft Word - Porocilo_MZS_zavarovane_glive 2013.doc MIKOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE Trstenjakova ulica 2 1000 Ljubljana POROČILO O ZAVAROVANIH VRSTAH GLIV V LETU 2013 Seznam razstavljenih zavarovanih vrst gliv v letu 2013 na razstavah članic Mikološke zveze Slovenije:

Prikaži več

Ciklus turnirjev mladih Kranj 2017/18 3. turnir Bilten Šenčur,

Ciklus turnirjev mladih Kranj 2017/18 3. turnir Bilten Šenčur, Ciklus turnirjev mladih Kranj 2017/18 3. turnir Bilten Šenčur, 10.11.2017 Lista igralcev Ime Kat ELO LRat Fed. Klub 1. Jeler Lan III 1934 SLO OŠ Šenčur 2. Perme Martin 1007 1749 SLO OŠ Komenda Moste 3.

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

Predlog Oznaka obm. spremembe Prostorska celota urejanja Ime območja urejanja načina urejanja B1 Bežigrad-zahod BO 1/ 1 Lesnina ZN B1 Bežigrad-zahod B

Predlog Oznaka obm. spremembe Prostorska celota urejanja Ime območja urejanja načina urejanja B1 Bežigrad-zahod BO 1/ 1 Lesnina ZN B1 Bežigrad-zahod B B1 Bežigrad-zahod BO 1/ 1 Lesnina ZN B1 Bežigrad-zahod BO 1/ 1 Lesnina ZN BP 1/ 1 Instalacije PUP BP 1/ 2-1 Ljubljanske mlekarne PUP BP 1/ 2-2 Ljubljanske mlekarne PUP BP 1/ 3 Mladinska knjiga ZN, PUP

Prikaži več

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx 72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 SUPER LIGA Komenda:, 10. 1. 2019-11. 4. 2019 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 4. kola 1. 6/2 ŠD DOMŽALE TAJFUN (8) 3:1 (6) ŠK IG 4/2 1/2 Plaskan Jure

Prikaži več