Z A P I S N I K. Prisotni predstavniki javnih medijev: Smilja Radi Posavski obzornik, Vernesa Sadulai in snemalec Ansat TV, Boris Blaič Dolenjski list

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Z A P I S N I K. Prisotni predstavniki javnih medijev: Smilja Radi Posavski obzornik, Vernesa Sadulai in snemalec Ansat TV, Boris Blaič Dolenjski list"

Transkripcija

1 OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: /2019 Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo, , ob uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar. Opravičeno odsotna: Rado Kostrevc in Božidar Groboljšek. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine Prisotni uslužbenci občinske uprave: - Zvone Košmerl, direktor občinske uprave - Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor - Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance - Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti - Alenka Mirt, vodja Splošne službe - Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe - Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve Prisotni predstavniki javnih medijev: Smilja Radi Posavski obzornik, Vernesa Sadulai in snemalec Ansat TV, Boris Blaič Dolenjski list Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 3. redno sejo. Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov sveta. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen. Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlagal je sprejem dnevnega reda. 1

2 Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 3. redne seje. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22). SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta z dne Predlog proračuna Občine Sevnica za leto Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu Seznanitev s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica 6. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 8. Razno Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta z dne Župan: Odpre razpravo o zapisniku. Ni razprave. Župan: Predlaga potrditev zapisnika. Občinski svet je potrdil zapisnik 2. redne seje občinskega sveta z dne Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22). Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podal župan: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 2. redne seje. Občinski svet je potrdil pregled sklepov 2. redne seje občinskega sveta z dne Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). 2

3 Ad 3 Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2019 Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter tehnično obrazložitev priprav, so podali župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn: Osrednji cilj predloga občinske uprave je vključevanje vseh aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Ob izvajanju rednih zakonskih nalog je ključna tudi razvojna in investicijska naravnanost, ob upoštevanju finančne vzdržnosti, politike države do občin in širših makroekonomskih kazalcev. Predlog proračuna glede na znane finančne okvirje znaša okrog 17,4 milijona evrov. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Janez Kukec, Franc Pipan, Božidar Beci, Rok Petančič, Ivan Orešnik, Vincenc Knez, Franc Povše, Janoš Janc, Darja Pompe, Miran Grubenšek, Tanja Novšak, Majda Jazbec, Stanislava Žičkar, Janez Šerjak, Gregor Korene, Marjan Ločičnik, Danica Kramžar, Brigita Karlovšek, Matej Imperl, Aleš Mrgole, Gorazd Zupanc. Povzetek razprave: V razpravi so bili podani sledeči predlogi in pobude svetnikov, ki naj bi se v okviru možnosti upoštevali pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019: - za obnovo bazena pridobiti sofinancerska sredstva - pojasniti finančno konstrukcijo izgradnje stadiona - poiskati možnosti za sofinanciranje ureditev kolesarske infrastrukture - realizirati kolesarsko povezavo in pešpot od Radne do Loga - posodobiti kanalizacijsko in vodovodno omrežje v Boštanju - razširiti cesto od železniške postaje v Boštanju do mostu čez Mirno - poskrbeti za infrastrukturne ureditve z razširitvijo parkirišč ob OŠ Boštanj - zagotoviti dodatna sredstva za spremembo OPPN Sv. Križ Boštanj z namenom uskladitve akta s krajevno skupnostjo - urediti območje v Tržišču od KZ do mrliške vežice - odkupiti objekt v Tržišču za namen ureditve središča kraja - urediti središče Krmelja z dodatnimi parkirišči in ureditvijo parka - nadaljevati z infrastrukturnimi ureditvami v Pijavicah (javna razsvetljava, pločnik, sanacija mostu) - razširiti cesto v Gabrijelah - sanirati most pri vrtcu v Krmelju - sanirati cesto skozi Telče - sanirati cesto Spodnje Vodale Marendol, Slančji Vrh Krsinji Vrh - razširiti cesto na Vrhku (Metelko Kolenc) - urediti rekreativno pot Tržišče Krmelj - urediti pokopališče v Tržišču - nadaljevati s sanacijo državne ceste skozi Mirnsko dolino - pojasniti stanje projekta podvoz v Boštanju - preveriti možnost uvedbe gimnazijskega programa v Sevnici - krepiti zdravstveno preventivo - krepitev mreže defibrilatorjev, sofinancirati cepljenja proti gripi - sofinancirati doktorski študij 3

4 - sofinanciranje šolskih prevozov za srednješolce - zagotoviti stanovanja za mlade družine - zvišati pomoč ob rojstvu otroka za vsakega nadaljnjega otroka - komasacije kmetijskih zemljišč, izvedba ukrepov umetnega namakanja, zaščita pred točo, oroševanje pred pozebo, sofinanciranje rastlinjakov - ustrezno skrbeti za kulturno dediščino - nadaljevati z razvojem Lisce - nadaljevati z ureditvijo cest na območju Lisce (Črni potok - Križ, Loka Radež, Razbor Okroglice) - poiskati možnosti za izvedbo kmetijskega namakanja v okviru JP Komunala Sevnica - izvajati mladinsko politiko z namenom preprečevanja odliva mladih iz občine - okrepiti promocijo za področje turizma - ustrezno prostorsko načrtovanje za gospodarski razvoj in razvoj stanovanjskih področij - slediti dogovorom iz NRP - urediti kanalizacijski sistem s čistilno napravo za kraja Šentjanž in Krmelj - celovita zunanja ureditev pri OŠ Šentjanž - urediti državno cesto Šentjanž Glino - ureditev vodovodnega sistema v kraju Šentjanž - vzpostaviti odseke kolesarskih povezav od Loke do Blance - ureditev vaškega jedra Boštanj - pripraviti strategijo čiščenja komunalnih odpadnih voda - zagotoviti sredstva za nakup vozila z avto-lestvijo (reševanje z višin) - širitev vrtca v Boštanju - zagotoviti zemljišča za poslovno gradnjo - urediti cesto od Bara Tinca proti Grahovici - sanirati ceste Lokve Primož, Zavratec Hubajnica - obnoviti ceste Arto Ponikve Studenec, cesta skozi Studenec, Ponikve Hudo Brezje, križišče Rovišče Studenec, križišče Impolje Studenec - sanirati krajevni urad na Studencu - urediti igrišče na Studencu - čiščenje odpadnih voda na Artu - preveriti možnost odkupa zemljišča pri HE Arto Blanca - urediti vodooskrbo za območje od Ledine do Loke - sanacija potoka in mostu na Bregu, ureditve proti ŽP - obnoviti cesto Račica Breg Loka - ureditev ČN in kanalizacijskega sistema Loka - uvedba pametnih vasi za jutri - ureditev gostinskega objekta v parku ob Savi v Sevnici - preplastitev igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica - priprava strategije športa v Občini Sevnica - za 10% povišati sredstva za šport in kulturo - pristopiti k ureditvi oskrbovanih stanovanj - sanirati OŠ Ane Gale Sevnica in dostop do šole - postaviti nadstrešek pri mrliški vežici v Sevnici - zagotoviti javno razsvetljavo v starem delu Sevnice - rekonstrukcija ceste mimo naselja Pod Vrtačo - osvetlitev pešpoti na grad Sevnica - obnova obzidja pokopališča na Logu in preplastitev parkirišča - ureditev pešpoti ob Savi na Logu - zagotovitev prometne varnosti po odprtju ceste Sevnica - Planina - stanje investicije izgradnje doma upokojencev na Hrastih v Sevnici 4

5 - širitev vrtca v Sevnici, zagotovitev oddelka za otroke s posebnimi potrebami - stanje projekta izgradnje nadvoza na Savski cesti in podvoza pri ŽP v Sevnici - ureditev ceste skozi Lončarjev Dol - nadaljevati z ureditvijo ceste Drožanje Metni Vrh - nadaljevanje ciljev strategije razvoja turizma, krepitev povezovanja turističnih ponudnikov - ureditev javne razsvetljave na Hrastih - postaviti opozorilne table o prisotnosti malih živali na cesti - zvišanje stopnje sofinanciranja izgradnje MČN - zagotovitev nagrad za zlate maturante - štipendiranje uspešnih športnikov - ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol Čanje - ureditev ceste Žurkov Dol Florjanska ulica - ureditev prometnega režima pri OŠ Blanca - ureditev kanalizacijskega sistema na Blanci in Kladju - ureditev lokalne ceste Blanca Poklek Selce - ureditev lokalne ceste Krajna Brda Kladje - ureditev pločnika od Blance proti Radeju - sanacija regionalne ceste Blanca Brezovo - ureditev cestno-železniških prehodov od Blance proti Sevnici - razširitev ceste Blanca Čanje - izgradnja podpornega zidu v Krajnih Brdih - pristopiti k izdelavi OPPN 4 za območje Blance - pristopiti k energetski sanaciji kulturnega doma na Blanci - sanacija državne ceste Loka Račica - opredeliti kreditni potencial občine - nadaljevanje prenove občinskih objektov v Krmelju - kakšen je interes za gradnjo v PC Krmelj - postavitev zunanjih fitnes naprav na Kompolju, Logu in v Tržišču - sanacija ceste od Lisc do Lisce - postavitev cestnih ovir na Razborju - ureditev lastništva občinske ceste (Rudski most) - zagotoviti dodatne zazidalne površine na Razborju - ureditev razgledne ploščadi na Lisci z odstranitvijo drevja - ureditev atletske steze in osvetlitve pri OŠ Tržišče - ureditev Športnega parka Krmelj - ureditev prostora za avtodome v Krmelju - ureditev večnamenske dvorane v Loki - uporaba instituta razlastitve - preveriti možnosti sofinanciranja geodetskih odmer s strani GURS-a - pobuda, da se odmere cest vrnejo v izvajanje GURS-u Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2019 z naslednjimi predlogi in pobudami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019: - za obnovo bazena pridobiti sofinancerska sredstva - pojasniti finančno konstrukcijo izgradnje stadiona - poiskati možnosti za sofinanciranje ureditev kolesarske infrastrukture - realizirati kolesarsko povezavo in pešpot od Radne do Loga 5

6 - posodobiti kanalizacijsko in vodovodno omrežje v Boštanju - razširiti cesto od železniške postaje v Boštanju do mostu čez Mirno - poskrbeti za infrastrukturne ureditve z razširitvijo parkirišč ob OŠ Boštanj - zagotoviti dodatna sredstva za spremembo OPPN Sv. Križ Boštanj z namenom uskladitve akta s krajevno skupnostjo - urediti območje v Tržišču od KZ do mrliške vežice - odkupiti objekt v Tržišču za namen ureditve središča kraja - urediti središče Krmelja z dodatnimi parkirišči in ureditvijo parka - nadaljevati z infrastrukturnimi ureditvami v Pijavicah (javna razsvetljava, pločnik, sanacija mostu) - razširiti cesto v Gabrijelah - sanirati most pri vrtcu v Krmelju - sanirati cesto skozi Telče - sanirati cesto Spodnje Vodale Marendol, Slančji Vrh Krsinji Vrh - razširiti cesto na Vrhku (Metelko Kolenc) - urediti rekreativno pot Tržišče Krmelj - urediti pokopališče v Tržišču - nadaljevati s sanacijo državne ceste skozi Mirnsko dolino - pojasniti stanje projekta podvoz v Boštanju - preveriti možnost uvedbe gimnazijskega programa v Sevnici - krepiti zdravstveno preventivo - krepitev mreže defibrilatorjev, sofinancirati cepljenja proti gripi - sofinancirati doktorski študij - sofinanciranje šolskih prevozov za srednješolce - zagotoviti stanovanja za mlade družine - zvišati pomoč ob rojstvu otroka za vsakega nadaljnjega otroka - komasacije kmetijskih zemljišč, izvedba ukrepov umetnega namakanja, zaščita pred točo, oroševanje pred pozebo, sofinanciranje rastlinjakov - ustrezno skrbeti za kulturno dediščino - nadaljevati z razvojem Lisce - nadaljevati z ureditvijo cest na območju Lisce (Črni potok - Križ, Loka Radež, Razbor Okroglice) - poiskati možnosti za izvedbo kmetijskega namakanja v okviru JP Komunala Sevnica - izvajati mladinsko politiko z namenom preprečevanja odliva mladih iz občine - okrepiti promocijo za področje turizma - ustrezno prostorsko načrtovanje za gospodarski razvoj in razvoj stanovanjskih področij - slediti dogovorom iz NRP - urediti kanalizacijski sistem s čistilno napravo za kraja Šentjanž in Krmelj - celovita zunanja ureditev pri OŠ Šentjanž - urediti državno cesto Šentjanž Glino - ureditev vodovodnega sistema v kraju Šentjanž - vzpostaviti odseke kolesarskih povezav od Loke do Blance - ureditev vaškega jedra Boštanj - pripraviti strategijo čiščenja komunalnih odpadnih voda - zagotoviti sredstva za nakup vozila z avto-lestvijo (reševanje z višin) - širitev vrtca v Boštanju - zagotoviti zemljišča za poslovno gradnjo - urediti cesto od Bara Tinca proti Grahovici - sanirati ceste Lokve Primož, Zavratec Hubajnica - obnoviti ceste Arto Ponikve Studenec, cesta skozi Studenec, Ponikve Hudo Brezje, križišče Rovišče Studenec, križišče Impolje Studenec 6

7 - sanirati krajevni urad na Studencu - urediti igrišče na Studencu - čiščenje odpadnih voda na Artu - preveriti možnost odkupa zemljišča pri HE Arto Blanca - urediti vodooskrbo za območje od Ledine do Loke - sanacija potoka in mostu na Bregu, ureditve proti ŽP - obnoviti cesto Račica Breg Loka - ureditev ČN in kanalizacijskega sistema Loka - uvedba pametnih vasi za jutri - ureditev gostinskega objekta v parku ob Savi v Sevnici - preplastitev igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica - priprava strategije športa v Občini Sevnica - za 10% povišati sredstva za šport in kulturo - pristopiti k ureditvi oskrbovanih stanovanj - sanirati OŠ Ane Gale Sevnica in dostop do šole - postaviti nadstrešek pri mrliški vežici v Sevnici - zagotoviti javno razsvetljavo v starem delu Sevnice - rekonstrukcija ceste mimo naselja Pod Vrtačo - osvetlitev pešpoti na grad Sevnica - obnova obzidja pokopališča na Logu in preplastitev parkirišča - ureditev pešpoti ob Savi na Logu - zagotovitev prometne varnosti po odprtju ceste Sevnica - Planina - stanje investicije izgradnje doma upokojencev na Hrastih v Sevnici - širitev vrtca v Sevnici, zagotovitev oddelka za otroke s posebnimi potrebami - stanje projekta izgradnje nadvoza na Savski cesti in podvoza pri ŽP v Sevnici - ureditev ceste skozi Lončarjev Dol - nadaljevati z ureditvijo ceste Drožanje Metni Vrh - nadaljevanje ciljev strategije razvoja turizma, krepitev povezovanja turističnih ponudnikov - ureditev javne razsvetljave na Hrastih - postaviti opozorilne table o prisotnosti malih živali na cesti - zvišanje stopnje sofinanciranja izgradnje MČN - zagotovitev nagrad za zlate maturante - štipendiranje uspešnih športnikov - ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol Čanje - ureditev ceste Žurkov Dol Florjanska ulica - ureditev prometnega režima pri OŠ Blanca - ureditev kanalizacijskega sistema na Blanci in Kladju - ureditev lokalne ceste Blanca Poklek Selce - ureditev lokalne ceste Krajna Brda Kladje - ureditev pločnika od Blance proti Radeju - sanacija regionalne ceste Blanca Brezovo - ureditev cestno-železniških prehodov od Blance proti Sevnici - razširitev ceste Blanca Čanje - izgradnja podpornega zidu v Krajnih Brdih - pristopiti k izdelavi OPPN 4 za območje Blance - pristopiti k energetski sanaciji kulturnega doma na Blanci - sanacija državne ceste Loka Račica - opredeliti kreditni potencial občine - nadaljevanje prenove občinskih objektov v Krmelju - kakšen je interes za gradnjo v PC Krmelj 7

8 - postavitev zunanjih fitnes naprav na Kompolju, Logu in v Tržišču - sanacija ceste od Lisc do Lisce - postavitev cestnih ovir na Razborju - ureditev lastništva občinske ceste (Rudski most) - zagotoviti dodatne zazidalne površine na Razborju - ureditev razgledne ploščadi na Lisci z odstranitvijo drevja - ureditev atletske steze in osvetlitve pri OŠ Tržišče - ureditev Športnega parka Krmelj - ureditev prostora za avtodome v Krmelju - ureditev večnamenske dvorane v Loki - uporaba instituta razlastitve - preveriti možnosti sofinanciranja geodetskih odmer s strani GURS-a - pobuda, da se odmere cest vrnejo v izvajanje GURS-u Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Ad 4 Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2018 Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt: Občina Sevnica je na podlagi veljavne zakonodaje upravičena v zapuščinskih postopkih zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti 2/3 prejete pomoči iz naslova financiranja institucionalne oskrbe, pomoči na domu in plačila pogrebnih stroškov. V letu 2018 je Občina Sevnica prijavila terjatev v enajstih zapuščinskih postopkih v skupni višini EUR, od katerih je devet zaključenih. Občina Sevnica je v preteklem letu na podlagi sklepov o dedovanju prejela denarna sredstva v skupni višini EUR. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Ad 5 Seznanitev s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica Uvodno obrazložitev podata župan in Roman Perčič: Skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini se je s opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica podelilo Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. Občina Sevnica je pred štirimi leti na podjetje prenesla opravljanje javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest, kar se je izkazalo za pravilno odločitev. Cilj 8

9 občine kot ustanoviteljice je krepiti podjetje kot izvajalca dejavnosti na območju celotne občine, saj gre pri opravljanju javnih služb za sinergijo učinkov znotraj območja, tako da se storitve izvajajo učinkovito in kvalitetno. Zaradi navedenega obstaja interes, da bi JP Komunala d.o.o. Sevnica v prihodnje prevzela izvajala tudi drugih dejavnosti. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Rok Petančič, Franc Povše, Tanja Novšak, župan Povzetek razprave: Prenos izvajanja javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na Komunalo d.o.o. Sevnica je smiseln, saj je bil čas odprave napak s strani koncesionarja predolg. Razmisliti je potrebno o uskladitvi tipov svetilk in svetilnosti javne razsvetljave na celotnem območju, saj prihaja do velikih odstopanj znotraj posameznih območij (npr. stari del Sevnice), nekateri odseki pa so še neosvetljeni (relacija Lidl nadvoz). Na daljši rok je potrebno stremeti k uvedbi elektronskega nadzora javne razsvetljave in k zmanjšanju svetilnosti v nočnem času v smislu racionalizacije porabe energije. Opozorijo tudi, da se lahko tip in višina svetilk, določi že v projektni dokumentaciji za projekte, ki se navezujejo na cesto ali javne površine. Župan pojasni, da se pri novogradnjah in rekonstrukcijah javne razsvetljave v zadnjih letih vgrajujejo varčne led svetilke, ureditev javne razsvetljave od Lidla do nadvoza je v zaključni fazi izvedbe, o posodobitvi celotnega sistema javne razsvetljave pa bo potrebno razmišljati v okviru projekta pametnih mest. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica. Občinski svet je bil seznanjen s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22). Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Ad 6 Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude. Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22). Tanja Novšak: Ad 7 Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 9

10 - Predlaga, da na eni od prihodnjih sej direktorica ZD Sevnica predstavi programe in ambulante, ki delujejo v okviru zdravstvenega doma. Janez Kukec: - Predlaga, da se pripravi strategija priključevanja oz. navedejo pogoji izvedbe komunalnih priključkov za Krajevno skupnost Tržišče za odvajanje komunalnih odpadnih voda na čistilne naprave ali male čistilne naprave. Rok Petančič: - Opozori na onesnaževanje ob cesti v Impoljskem grabnu in predlaga, da se več dejavnosti nameni preventivni ravni oz. ozaveščanju prebivalcev glede onesnaževanja in razmisli o predpisovanju glob; - Predlaga, da se krajane obvešča o možnostih in pogojih priključevanja na kanalizacijo. Tomaž Lisec: - Predlaga, da se zviša višina finančnih sredstev krajevnim skupnostim - Predlaga, da se prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico enakomerno razdelijo krajevnim skupnostim, ki so bile v vplivnem območju gradnje HE Arto Blanca; - Strokovne službe naj pripravijo podatke iz proračuna konto Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje in za konto splošna proračunska rezervacija za obdobje Ivan Orešnik: - Zanima ga, v kakšni fazi je projekt 3. razvojne osi, ki se nanaša na Občino Sevnica. Gregor Korene: - Predlaga, da JP Komunala d.o.o. Sevnica preveri pravilnost postavitve usmerjevalnih in sporočilnih tabel ob cestah v smislu večje preglednosti. Marjan Ločičnik: - Zanima ga, ob kakšnih pogojih je potrebno zaradi zagotavljanja prevoznosti cest postaviti prometni znak»snežne verige«glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Ad 8 Razno Župan je svetnike seznanil s predvidenim datumom za naslednjo sejo občinskega sveta ( ) ter jih povabil na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku. Seja je bila zaključena ob uri. Zapisala: Maja Šušterič, univ. dipl. prav., višja svetovalka za pravne zadeve Srečko Ocvirk župan Občine Sevnica 10

11 11

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik-1.docx

Microsoft Word - zapisnik-1.docx OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2016 Datum: 1.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23.3.2016, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega

Prikaži več

1

1 1 2 OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t.d.r. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 16.1.2019 ZADEVA: Pregled sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta, Darje Pompe Številka: 041-0003/2018 Pripravljavca

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov-2.docx

Microsoft Word - pregled sklepov-2.docx OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2016 Datum: 5.10.2016 P R E G L E D SKLEPOV 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 21.9.2016 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik-1.docx

Microsoft Word - zapisnik-1.docx OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0004/2015 Datum: 29.12.2015 Z A P I S N I K 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 16.12.2015, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. skupne seje docx

Microsoft Word - Zapisnik 1. skupne seje docx Številka: 011-0010/2013-16 011-0011/2013-7 Datum: 15.4.2013 Z A P I S N I K 1. skupne seje Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo, ki je bila v ponedeljek, 8.4.2013, ob 15.00 uri v sejni sobi Občine

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ Z A P I S N I K 7. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je bila dne 20.11. 2011 ob 09. uri v prostorih sejne sobe KS Krmelj Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 24. redne seje doc

Microsoft Word - Zapisnik 24. redne seje doc Številka: 013-0002/2014 ZAPISNIK 24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, ki je bila dne 23. januarja 2014, ob 18.00 uri, v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. Prisotni člani sveta: Androjna Boris,

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word redna seja, doc

Microsoft Word redna seja, doc OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0004/2010 Datum: 03. 05. 2010 Z A P I S N I K 28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 21. 04. 2010, ob 16. uri, v konferenčni dvorani

Prikaži več

Microsoft Word - Z A P I S N I K 13. seje OF.doc

Microsoft Word - Z A P I S N I K 13. seje OF.doc Z A P I S N I K 13. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 20.11.2013 ob 16.30 uri v pisarni župana. Prisotni: Ivan Orešnik, Stanislav Erman, Meri Kelemina, Vincenc Sitar, mag. Vlasta Marn,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - uvod doc

Microsoft Word - uvod doc Številka: 410-0036/2010 Datum: 16.02.2011 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Zadeva: I. OBRAVNAVE ODLOKA O PROU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 Proračunsko gradivo ima tri temeljne sestavine: Splošni del, ki zajema

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 7 redne seja doc

Microsoft Word - zapisnik 7 redne seja doc OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0004/2010 Datum: 10.08.2011 Z A P I S N I K 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 07. 2011, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Pripravljeno: Pojavnost: 19.02.2016 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: NAJEMNIK 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - Izvrsitev NRP.doc

Microsoft Word - Izvrsitev NRP.doc OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2009 UVOD Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/51-12-305, e-pošta: ks@skofja-loka.si Datum: 11.02.2015 Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015, s pričetkom ob 18.

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR:

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: 2171724, ID: SI59571098, št. TRR: 01310-6000000209 tel. 07 81 61 070; fax. 07 81 61

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

OBČINA

OBČINA OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 03 tel: (03) 839-18-50 fax: (03) 839-18-64 E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 22.05. 2014 Naš znak: 03201-0031/2010-2014-14 ZAPISNIK

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK 18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok o ob\350inskem prostorskem na\350rtu Ob\350ine Sevnica.doc)

(Microsoft Word - Odlok o ob\350inskem prostorskem na\350rtu Ob\350ine Sevnica.doc) Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 - popr.), 57/12 ZVO-1E, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 58/12-ZKZ

Prikaži več

Ljubljana, 26. oktober 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Dr. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica Z

Ljubljana, 26. oktober 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Dr. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica Z Ljubljana, 26. oktober 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Dr. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica ZADEVA: Zahteva za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 9. n

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 9. n Številka: 9000-0005/2016-8 Datum: 9.11.2016 Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 9. novembra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več