PREVOZ KOSOVNIH POŠILJK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREVOZ KOSOVNIH POŠILJK"

Transkripcija

1 SŽ Tovorni promet, d. o. o. PC SŽ-Express TARIFA ZA PREVOZ KOSOVNIH POŠILJK SŽ-Express Velja od 1. januarja 2016 LJUBLJANA 2015

2 SZ - Tovorni promet, d.o.o Podatki 0 tarifi Izdelala: Milena Dragos, vodja prodaje PC SZ-Express in skrbnica tarife SZ - Tovorni promet, d.o.o. Datum: Podpis: Pregledala: Datum: Podpis: Odobrila: J...:? // t,...::;.f.5 U"-C/r Borislava Angelovski, vodja projekta PC SZ-Express V /p'~r~ SZ - Tovorn! promet, d.oj.l.:\,~_~..j~0 "\.. 1:;.. ~\ A /1 ~ i) ~, ~ ~- ',',I,,'~,?-, o \i, ~ jail. 0 ~\~ )6 J.. vrrw 0-,j)~\~ '. " " I L ""'. '," ""... '::I / /.. " ]..-=>'~ V mag. Melita Rozman Dacar, direktorica SZ - Tovorni promet, d.o.o Datum: Stev.: Podpis: \ \, Izdaja: Naklada: prva Tarifa je dostopna na spletnih straneh SZ - Tovorni promet, d.o.o. na naslovu: Stevilo strani: 28 Stevilo prilog: 4 Izdal: SZ-Tovorni promet, d.o.o., PC SZ-Express 2

3 SŽ Tovorni promet, d.o.o Tabela sprememb Zaporedna številka spremembe Zadeva Objavljeno v Tarifno-transportnih obvestilih (TTO) Številka Leto Velja od Uveljavitev Sprememba Sprememba

4 SŽ Tovorni promet, d.o.o Podatki o tarifi Tabela spremembe Vsebina Pregled pojmov in kratic 0 Področje veljavnosti VSEBINA 1. del Določila o prevozu 1.1 Obveznost prevoza 1.2 Blago, ki se pogojno sprejema in blago, ki se ne sprejema v prevoz 1.3 Poslovni čas 1.4 Pojem pošiljke 1.5 Vozni list 1.6 Sklenitev prevozne pogodbe 1.7 Stanje, pakiranje blaga in označitev pošiljk 1.8 Preverjanje 1.9 Tehtanje 1.10 Izročilni rok 1.11 Plačilo prevoznih stroškov 1.12 Odkupnina 1.13 Začasno shranjevanje blaga in obračun ležarine 1.14 Opravila carinskih in drugih upravnih organov 1.15 Izročitev pošiljke 1.16 Spremembe v prevozni pogodbi 1.17 Ovira pri prevozu 1.18 Ovira pri izročitvi 1.19 Izguba ali poškodba pošiljke 1.20 Reklamacije zaradi izgube ali poškodbe pošiljke 1.21 Reklamacija obračuna pošiljke 1.22 Zastaranje terjatev 1.23 Prevoz nevarnega blaga po določilih o prevozu ADR in RID 2. del Izračun prevozne cene 2.1 Splošna tarifna določila 2.2 Posebna tarifna določila 3. del Cenik storitev 3.1 Tablica poštnih številk Slovenije s posameznimi obračunskimi conami (od 1 do 5) 3.2 Za dostavo v težje dostopne oz. bolj oddaljene kraje se zaračuna dodatek (šifra 80.65): 3.3 Za dostavo v bolj odmaknjene kraje, kateri so navedeni v spodnji tabeli, si pridržujemo pravico podaljšati izročilni rok do 48 ur, zaradi optimizacije prevozov 3.4 Cenik prevoza od vrat do vrat po Sloveniji, v roku 24 ur 3.5 Cenik v okolici LC Ljubljana Moste, LC Maribor in LC Nova Gorica, na razdalji 15 km, dostava 6 ur 3.6 Cenik za dodatne storitve, dodatke in druge stroške 3.7 Prevoznine in zneski 4. del Priloge 1. priloga Vzorec voznega lista z navodilom za izpolnjevanje 2. priloga Vzorec nalepke 3. priloga Vzorec naročila prevoza 4. priloga Pregled poslovnega časa po službenih mestih 4

5 SŽ Tovorni promet, d.o.o Pregled pojmov in kratic Pojem ADR Blago Ex-30 Carinski zavezanec ISSŽEx LC Ldm Mednarodni promet Naročnik Nalogodajalec Notranji promet PC Plačnik Pošiljatelj Pošiljka Prejemnik Prevozna pogodba Prevoznik Prevoznina RID Storitve Stranka SŽ-TP TTO Vozni list (Ex-01 ali Ex-1a) ZPPŽP Opredelitev pojma Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR je izdelek, namenjen trgu ali drugi porabi. je obrazec za ugotovitev dejanskega stanja pošiljke in evidentiranje reklamacije komisijski zapisnik. je oseba, na katero se glasi prevozna listina, oseba, na katero so prenesene pravice iz prevozne listine, oseba, ki prenaša blago na območje Slovenije ali ga od tod odnaša, kot tudi vsak drug, ki je v primerih, določenih z zakonom, dolžan plačati carino (24. člen Carinskega zakonika). Informacijski sistem SŽ-Express Logistični center PC SŽ-Express. nakladalni meter tovornega vozila prevoz pošiljk iz Slovenje v tujino in nazaj. je fizična ali pravna oseba, ki pri SŽ-TP naroči prevoz. je fizična ali pravna oseba, ki je upravičena dajati naloge v zvezi s pošiljko prevoz pošiljk med kraji v Sloveniji Profitni center oseba, ki plača račun za opravljeno storitev. oseba, ki pošiljko preda v prevoz in s prevoznikom sklene pogodbo. je blago, predano v prevoz z enim voznim listom. oseba, ki v namembnem kraju prevzame pošiljko. Pogodba, sklenjena med SŽ-TP in pošiljateljem; z njo se SŽ-TP zavezuje, da bo pošiljko, prevzeto v prevoz, prepeljal v izročilnem roku do namembnega kraja in jo izročil prejemniku, uporabnik pa, da bo plačal opravljeno storitev. je gospodarska družba, ki opravlja oziroma zagotavlja prevozne storitve in ima za to ustrezno licenco. cena prevoza blaga od kraja njegovega prevzema do kraja predaje. Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga prevoz in druge storitve, ki se opravljajo v povezavi s prevozom ali samostojno. oseba, ki na podlagi pogodbe pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti. SŽ-Tovorni promet, d. o. o., PC SŽ-Express Tarifno-transportna obvestila predpisan spremni dokument, ki ga mora pošiljatelj pri predaji blaga v prevoz predložiti prevozniku. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu 5

6 SŽ Tovorni promet, d.o.o Področje veljavnosti 0.1 Tarifa ureja odnos med SŽ-TP in strankami. Uporablja se pri prevozu kosovnih pošiljk v notranjem prometu. Pri prevozu v mednarodnem prometu pa se uporablja, če za prevoze ni določena uporaba mednarodne tarife ali drugih predpisov ter v primerih, ki niso opredeljeni v mednarodni tarifi. 0.2 SŽ-TP in stranke se lahko dogovorijo tudi za drugačna določila o poslovanju; v takem primeru imajo dogovorjena določila prednost pred to tarifo. 0.3 Pravne podlage: - Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu ZPPŽP, Ur. l. RS. št. 61/2000); - Zakon o prevozu nevarnega blaga ZPNB-UPB1, Ur. I. RS št. 33/2006, 41/2009, 97/2010; - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR); - Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID); - Predpisi, ki jih izdajajo pristojni organi v zvezi z delom železnice in njenimi razmerji z uporabniki prevoznih storitev; 0.4 SŽ-TP uveljavi tarifo z objavo v Tarifno transportnih obvestilih (TTO). Enako uveljavi tudi njene spremembe in dopolnitve. 0.5 Med trajanjem prevozne pogodbe, to je od prevzema blaga v prevoz do izročitve pošiljke prejemniku v namembnem kraju, se prevozi in storitve opravljajo na podlagi prevoznih določil in predpisov, veljavnih ob sklenitvi prevozne pogodbe. 0.6 Prevoznina, dodatki, dodatne storitve in drugi stroški, predpisani s tarifo, ki nastanejo na podlagi prevozne pogodbe, se računajo po predpisih te tarife, ki veljajo na dan sklenitve prevozne pogodbe. 6

7 SŽ Tovorni promet, d.o.o del Določila o prevozu 1.1 Obveznost prevoza Prevoznik prevzame blago v prevoz, če je izpolnjeno naslednje: a) če uporabnik prevoza spoštuje predpise o prevozu; b) če prevoza ne ovirajo okoliščine, ki se jim prevoznik ne more izogniti in ni v njegovi moči, da bi jih spremenil; c) če ima prevoznik posebne naprave, ki so potrebne za naložitev, preložitev ali razložitev določenih vrst blaga Prevoznik lahko povsem ali delno ustavi sprejem ali prevoz pošiljk, če obstajajo razlogi, ki mu onemogočajo prevoz ali izročanje. 1.2 Blago, ki se pogojno sprejema in blago, ki se ne sprejema v prevoz Pogojno se sprejema v prevoz naslednje blago: a) blago v vrednosti več kot EUR posebni dogovor; b) nevarno blago, ki se prevaža po določilih Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga in Pravilnika RID; c) blago, katerega masa na kos je težja od 1000 kg posebni dogovor; d) blago večje velikosti; daljše kot 3 m, višje kot 1,85 m in širše kot 2 m; e) blago, katerega prevoz bi povzročil posebne težave zaradi njegovega obsega, mase ali pakiranja; f) ovojnice z dokumentacijo - posebni dogovor Blago, ki se ne sprejema v prevoz: a) blago, ki glede na naprave in prometna sredstva po svojem obsegu, masi ali pakiranju ni primerno za prevoz; b) blago, ki se prevaža v 6 urah in katerega kos je težji od 40 kg, pošiljka obsežnejša kot 1 m 3 in ena od dimenzij večja od 1 metra; c) nevarno blago: razred 1 (eksplozivne snovi in predmeti) in razred 7 (radioaktivne snovi), po predpisu ADR in Pravilniku RID; d) odpadki in nevarni odpadki; e) blago, katerega prevoz je na podlagi zakonskih in drugih predpisov omejen ali prepovedan; f) blago, ki se prevaža v posebnih razmerah; g) blago večje vrednosti, kot na primer zlatnina in vrednostni papirji; h) živali; i) pisemske pošiljke. 1.3 Poslovni čas Poslovni čas za sprejem in izdajo kosovnih pošiljk je objavljen na vidnem mestu v logističnem centru. 1.4 Pojem pošiljke Kosovna pošiljka Kosovna pošiljka je vse blago, všteto z embalažo in nakladalnimi pripomočki, ki je predano v prevoz z enim voznim listom, za enega prejemnika. 7

8 SŽ Tovorni promet, d.o.o Kamionska pošiljka Kamionska pošiljka je vse blago, všteto z embalažo in nakladalnimi pripomočki, ki je predano v prevoz z enim voznim listom, za enega prejemnika in z enim vozilom. 1.5 Vozni list Pošiljatelj mora za vsako pošiljko predložiti pravilno izpolnjeni vozni list (obrazec Ex-01). Vozni list dobi pri prevozniku in je vštet v ceno prevoza. Če prevoz naroči po spletni aplikaciji, izpolni elektronski vozni list (obrazec Ex- 1a), po določilih te tarife. Določila o voznem listu, navedena v tej tarifi, analogno veljajo tudi za elektronski vozni list, razen če ni drugače opredeljeno Vozni list sestavljajo trije deli, ki so oštevilčeni in imajo naslednje oznake: 1. del - PREJEMNIK - ostane na pošiljki in se skupaj z njo preda prejemniku, 2. del - PREVOZNIK - spremlja pošiljko do odpravnega logističnega centra, kjer se vnese v ISSŽEx, nato se arhivira, 3. del - POŠILJATELJ - se izroči pošiljatelju pri predaji pošiljke. Vzorec voznega lista in navodilo za izpolnjevanje sta v Prilogi 1 te tarife. Vozni list mora biti izpolnjen v slovenskem jeziku, berljivo, z ustreznim pisalom, da se podatki ne morejo izbrisati, navedena morata biti tudi polna naslova pošiljatelja in prejemnika pošiljke Pri naročilu prevoza po spletu naročnik izpolni elektronski vozni list. Če se pošiljatelj in prevoznik dogovorita, da si bosta podatke o primopredaji pošiljke in sledljivosti transporta izmenjevala elektronsko, prej skleneta pisno pogodbo, v kateri opredelita podrobnosti o načinu dela ter medsebojni odgovornosti S soglasjem, na zahtevo in na odgovornost pošiljatelja lahko vozni list izpolni prevoznik, kar pomeni dodatno, plačljivo storitev (80.52) Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo zaradi nepravilnih podatkov ali navedb, ki jih je sam vpisal v vozni list ali jih je na njegovo zahtevo vpisal prevoznik. 1.6 Sklenitev prevozne pogodbe Prevozna pogodba je sklenjena, ko prevoznik pošiljko sprejme v prevoz z voznim listom in potrdi prevzem blaga z datumskim žigom (v polju 13) in ko se pošiljatelj v polje 10 podpiše. Pri elektronskem voznem listu se primopredaja pošiljk med pošiljateljem in voznikom SŽ-TP opravi s podpisom in potrditvijo z žigom na primopredajnem seznamu (obrazec Ex-1b), ki ga pošiljatelj izpiše v dveh izvodih, pri čemer enega zadrži sam, drugega pa izroči vozniku. 8

9 SŽ Tovorni promet, d.o.o Prevoznik prevzema pošiljke pri vratih, ki so dostopna s kamionom Če bo prejemnik prevzel pošiljko v namembnem logističnem centru, vpiše pošiljatelj v vozni list, v polje 3»Priloge, izjava, carinarnica«, opombo»pošiljka se prevzame v LC« Če pošiljatelj želi, da se mu vrne podpisana dobavnica, mora pošiljki priložiti dva izvoda dobavnice in vpisati v vozni list, v polje 3»Priloge, izjava, carinarnica«, opombo»vrniti podpisano dobavnico«. Vračilo se zaračuna kot dodatna storitev (80.54), opredeljena v tej tarifi Če pošiljatelj v voznem listu, v rubriki 15, pošiljko označi kot»nujno«, se prevoznik zavezuje, da bo pošiljko dostavil pravočasno do prejemnika, njen prevoz pa bo, ne glede na morebitne dogovorjene popuste v pogodbi, zaračunal po ceni, določeni v tej tarifi. 1.7 Stanje, pakiranje blaga in označitev pošiljk Blaga, ki je videti poškodovano, prevoznik ne sprejema v prevoz. Izjemoma ga sprejme le, če pošiljatelj v voznem listu natančno opiše in potrdi stanje blaga in če ni nevarnosti, da bi se blago med prevozom še bolj poškodovalo Posamezni kosi blaga, ki so težji od 45 kg, morajo biti pakirani tako, da omogočajo uporabo prekladalne mehanizacije. Če je masa posameznega kosa blaga težja od 1000 kg, je potreben poseben dogovor. Pošiljatelj in prejemnik morata razpolagati z ustrezno prekladalno mehanizacijo Pošiljatelj odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi nezapakiranega ali neustrezno zapakiranega blaga, in mora prevozniku povrniti vso škodo, ki bi zaradi tega nastala Označitev pošiljk Pošiljatelj na en kos pošiljke nalepi vozni list. Na druge kose nalepi nalepko, na katero napiše podatke iz voznega lista, in sicer: - naslov pošiljatelja in prejemnika, - skupno število kosov. Na nalepko se nalepi črtna koda iz voznega lista. Vzorec nalepke je v 2. prilogi te tarife. Pri elektronskem voznem listu se izpiše samo en izvod voznega lista ( ), ki se nalepi na pošiljko, hkrati pa še ustrezno število dodatnih nalepk za vse kose, ki so sestavni del pošiljke. Kosi se v tem primeru olistajo z nalepkami, ki nosijo osnovno številko voznega lista in zaporedno številko kosa ( ,3...). Pošiljka, s katero je treba pazljivo ravnati, mora biti označena z opozorilno nalepko. Za prevoz takega blaga se zaračuna pristojbina po tej tarifi, kot dodatna storitev

10 SŽ Tovorni promet, d.o.o Če pošiljatelj ne označi posameznih kosov pošiljke, to lahko naredi prevoznik in zaračuna pristojbino po tej tarifi, kot dodatno storitev Prevoznik lahko označi pošiljko, če: - pošiljatelj izrazi zahtevo po tej storitvi; pri čemer je pošiljatelj dolžan preveriti, ali so posamezni kosi pošiljke pravilno označeni oziroma je odgovoren za pravilno označitev; - če pošiljka ne vsebuje nevarnih snovi; - če je iz priloženih spremnih dokumentov pošiljatelja nesporno razvidno, za katero vrsto blaga gre; - če so vsi kosi pošiljke na odpremnem mestu zloženi tako, da jih ni mogoče zamenjati s kosi druge pošiljke Če prevoznik prevzame pošiljko v prevoz na paleti in se med transportom ugotovi, da blago ni ustrezno pakirano zavarovano pred poškodbo, si pridružuje pravico, da paleto dodatno ovije, kar zaračuna kot dodatno storitev oz , opredeljeno v tej tarifi. 1.8 Preverjanje Prevoznik ima vselej pravico preveriti, ali vsebina pošiljke ustreza navedbam, ki jih je pošiljatelj vpisal v vozni list. Če gre za prevoz blaga, ki se pogojno sprejema v prevoz, ima prav tako pravico preveriti, ali so izpolnjena ustrezna določila Če prevoznik stehta pošiljko in ugotovi, da je v vozni list vpisana napačna masa, popravi vpis in prevoz zaračuna glede na pravo maso. Če prevoznik ugotovi, da je vozni list izpolnjen nepravilno, zaračuna dodatek (šifra 80.80): - za pošiljko z maso, manjšo od 100 kg: če je v voznem listu navedena za več kot 3 % manjša masa od dejanske in bil zaradi napačne navedbe prevoz zato cenejši; - za pošiljko z maso 100 kg in več: če je v voznem listu navedena za več kot 3% manjša masa. 1.9 Tehtanje Tehtanje pošiljke se zaračuna kot dodatna storitev Prevoznik pošiljko stehta, če tako želi pošiljatelj ali če ta ni vpisal mase pošiljke v vozni list. Pošiljatelj ali njegov pooblaščenec je lahko pri tem navzoč. Masa pošiljke in število kosov, ki jo sestavljajo, se vpišeta v vse dele voznega lista Izročilni rok Izročilni rok začne teči od prevzema pošiljke pri pošiljatelju in se izteče, ko prevoznik pošiljko izroči prejemniku, oziroma ko prejemnik dobi obvestilo, da je pošiljka prispela v namembni kraj in jo lahko prevzame. Izročilni rok v notranjem prometu znaša 24 ur, če ni drugače dogovorjeno. 10

11 SŽ Tovorni promet, d.o.o Če gre za prevoz pošiljk večjih dimenzij ali prevoz v teže dostopne oziroma odročnejše kraje (točka 3.3), si pridržujemo pravico do podaljšanja izročilnega roka do 48 ur. V izročilni rok se ne štejejo sobote, nedelje in prazniki ter dela prosti dnevi, določeni po zakonu. V izročilni rok se tudi ne šteje čas, ko je bil prevoz pošiljke zadržan, in sicer zaradi: - preverjanja vsebine ali mase pošiljke, če se je med preverjanjem ugotovilo, da navedbe v voznem listu niso točne; - carinskih opravil ali opravil drugih upravnih organov; - drugih vzrokov, zaradi katerih pošiljke ni bilo mogoče odpeljati ali je bilo treba prevoz prekiniti, pa za to ni bil odgovoren prevoznik. Vzrok za podaljšanje izročilnega roka in trajanje podaljšanja vpiše prevoznik na dostavnico SŽ Express Če pošiljke ni mogoče takoj izročiti prejemniku oziroma če se čakanje na izročitev pošiljke po krivdi prejemnika nerazumno podaljša, se izročilni rok podaljša. Vsako neupravičeno čakanje več kot 30 minut se zaračuna po tej tarifi, kot dodatna storitev Če pošiljka v notranjem prometu ni bila prepeljana v predpisanem izročilnem roku, ima uporabnik pravico zahtevati odškodnino. Kriteriji za določanje višine odškodnine so navedeni v Zakonu o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP) Plačilo prevoznih stroškov Prevozne stroške v notranjem prometu (prevoznino, dodatke na prevoznino, dodatne storitve in morebitne druge stroške), ki nastanejo od prevzema v prevoz do izročitve pošiljke, plača pošiljatelj ali prejemnik. Izjemoma lahko prevozne stroške plača tudi drug plačnik, naročnik prevoza (čeprav sam ni ne pošiljatelj in ne prejemnik pošiljke), vendar samo, če ima s SŽ-TP sklenjeno pogodbo oziroma posebni dogovor Pošiljatelj v voznem listu obvezno izpolni rubriko»plačnik«: - v polju 1»Pošiljatelj«označi s križcem rubriko Plačnik«, če pošiljatelj plača vse prevozne stroške; - v polju 2»Prejemnik«označi s križcem rubriko «Plačnik«, če stroški prevoza bremenijo prejemnika; - v polje 3»Priloge, izjave, carinarnica«se vpišeta številka pogodbe in naziv plačnika, če gre za drugega plačnika. Če v voznem listu ni oznake o plačniku ali so te dvoumne, prevozni stroški bremenijo pošiljatelja Dodatne storitve in druge stroške po ceniku te tarife mora plačati nalogodajalec oz. povzročitelj stroškov. 11

12 SŽ Tovorni promet, d.o.o Opravljena storitev se plača na podlagi računa. Stranke, ki pogosto oziroma redno uporabljajo prevozne storitve in jih redno plačujejo, lahko sklenejo s SŽ-TP pogodbo, na podlagi katere se izstavi faktura Odkupnina Pri predaji pošiljke v prevoz lahko pošiljatelj obremeni pošiljko z odkupnino. Prejemnik, ki plača odkupnino, je lahko samo fizična oseba Pošiljatelj, ki preda v prevoz pošiljko z odkupnino, mora v vozni list v polje»odkupnina«vpisati znesek odkupnine. Voznemu listu priloži izpolnjeni plačilni nalog oz. poštno nakaznico. Če pošiljatelj ne priloži plačilnega naloga oziroma poštne nakaznice, ga izpiše SŽ-TP, za kar zaračuna pristojbino po tej tarifi, kot dodatno storitev Pošiljka, ki je bila v prevoz predana z elektronskim voznim listom, mora biti dodatno opremljena, in sicer mora biti nanjo nalepljena prosojna vrečka za dokumente ali, izjemoma, običajna ovojnica. Najvišji znesek odkupnine je naveden v točki 3.5 te tarife Prevoznik jamči pošiljatelju za plačilo odkupnine, za kar zaračuna pristojbino po tej tarifi, kot dodatno storitev Začasno shranjevanje blaga in obračun ležarine Za začasno shranjevanje blaga, ki ga poseduje prevoznik na podlagi voznega lista, se zaračuna ležarina po tej tarifi, dodatna storitev oziroma Začasno ni mogoče shranjevati naslednjih vrst blaga: - blaga velike vrednosti, - nevarnega blaga, ki se prevaža po predpisih ADR oz. RID; - blaga, ki se glede na njegove lastnosti ne skladišči, nanj vplivajo temperaturne spremembe ali zaradi poškodovane embalaže skladiščenje ni mogoče Carinsko blago se lahko od vnosa na carinsko območje, po predložitvi pristojnemu carinskemu organu, do začetka carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, začasno shrani pod carinskim nadzorom, v prostorih in pod pogoji, ki jih odobri carinski organ. Za začasno shrambo carinskega blaga veljajo poleg določil tega člena še carinski predpisi Prevoznik lahko za pošiljko, ki je ostala v njegovem skladišču, zaračuna ležarino po tej tarifi, pozneje pa jo lahko proda, po določilih ZPPŽP, oziroma lahko uveljavlja retencijsko pravico. 12

13 SŽ Tovorni promet, d.o.o Opravila carinskih in drugih upravnih organov Pošiljatelj oziroma prejemnik pošiljke ali njun pooblaščenec morata prevozniku izročiti vse listine, ki so potrebne za opravljanje carinskih formalnosti Če je zaradi čakanja na predložitev listin, potrebnih za upravni postopek (carinski, fito-, veterinarski, sanitarni...), pošiljka zadržana, zaračuna prevoznik ležarino in druge stroške, ki nastanejo v takem primeru Za zadrževanje pošiljke zaradi opravil, ki jih predpisujejo pristojni organi državne uprave (carinski postopek, inšpekcijski pregledi, ukrepi policijskega nadzora...), prevoznik ne zaračuna ležarine, če je bil postopek pristojnega organa državne uprave opravljen v takem času, da je mogoče neovirano nadaljevanje prevoza pošiljke z načrtovanim prevoznim sredstvom Če je treba zaradi upravnega postopka pošiljko zadržati, pri tem pa mora biti navzoč pošiljatelj ali prejemnik ali njun pooblaščenec, prevoznik ne zaračuna ležarine za čas 2 (dveh) ur po danem obvestilu o tem, da je pošiljka prispela v logistični center. Če obvestila ni mogoče predati, se rok 2 (dveh) ur šteje od trenutka, ko je prevoznik poskušal oddati obvestilo. Rok začne teči v poslovnem času logističnega centra in upravnega organa ter teče neprekinjeno do prve možne odprave s prevoznim sredstvom. Če prejemnik ne začne zahtevanega upravnega postopka istega dne, ko je prejel obvestilo o prispeli pošiljki, prevoznik obvesti pošiljatelja o oviri pri izročitvi pošiljke in zahteva od njega navodilo, kako ravnati s pošiljko. Stroški zadrževanja pošiljke oziroma skladiščenja in drugi nastali stroški bremenijo pošiljko Pošiljatelj lahko v voznem listu navede zahtevo, da je pri teh formalnosti navzoč sam - ali njegov pooblaščenec Prevoznik za dela pri opravljanju formalnosti carinskih in drugih upravnih organov zaračuna nastale stroške (šifra 80.79). Zaračuna vse morebitne druge stroške ali dejanske izdatke, ki jih je imel v zvezi z opravljanjem teh formalnosti Storitve carinskega zastopanja, ki ga opravi SŽ-TP, se obračunajo ločeno po ceniku Izročitev pošiljke Prevoznik izroči pošiljko prejemniku skupaj s prvim izvodom voznega lista. Za izročitev se šteje, ko prejemnik s podpisom in žigom potrdi prevzem pošiljke na zbirni dostavnici SŽ-Express. Če prejemnik nima žiga, je treba na dostavnico berljivo izpisati ime in priimek osebe, ki je pošiljko prevzela. Voznik SŽ-TP ima pravico zahtevati, da mu prejemnik ob tem pokaže osebni dokument. Če pošiljatelj želi in to vpiše v vozni list da je treba prejemnika pred dostavo poklicati po telefonu, se to zaračuna kot dodatna storitev Prejemnik mora pred sprejemom pošiljke poravnati vse stroške, ki ga bremenijo. 13

14 SŽ Tovorni promet, d.o.o Če prejemnik ob izročitvi pošiljke nima nobenih pripomb v zvezi z njo, pozneje nima pravice zahtevati odškodnine zaradi delne izgube ali poškodbe blaga. Reklamacijo lahko uveljavlja le v izjemnih primerih in po določilih ZPPŽP, na primer ko gre za namerne poškodbe, skrite poškodbe in hude malomarnosti prevoznika Ko v namembni logistični center prispe pošiljka z oznako»pošiljka se prevzame v LC«, se o tem obvesti prejemnika Prevoznik dostavlja pošiljke do vrat, ki so dostopna s kamionom. Po posebnem dogovoru se pošiljke dostavljajo tudi v prostor, kar se zaračuna kot dodatna storitev Spremembe v prevozni pogodbi Pošiljatelj ima pravico zahtevati naslednje spremembe: - da se prevozni stroški, za katere je v voznem listu navedeno, da jih bo plačal prejemnik, zaračunajo njemu, namesto prejemniku; - da se blago naknadno obremeni z odkupnino, da se znesek odkupnine poveča, zmanjša ali da ni odkupnine. Spremembo v prevozni pogodbi je treba natančno zapisati. Ob tem je treba navesti: - naziv, ime in priimek nalogodajalca, - številko voznega lista, - plačnika stroškov, nastalih zaradi spremembe, - datum ter odtisniti žig in se podpisati. Spremembo je treba pravočasno posredovati prevozniku po pošti, faksu, elektronski pošti oziroma mu jo izročiti osebno Prevoznik lahko pošiljateljeve spremenjene zahteve upošteva le, če jih je mogoče izpolniti, drugače ga o nasprotnem takoj obvesti Za spreminjanje prevozne pogodbe prevoznik zaračuna, poleg nastalih stroškov, tudi pristojbino, kot dodatno storitev Če se spremeni naslov prejemnika, gre za novo prevozno pogodbo, in je treba izstaviti nov vozni list Ovira pri prevozu Če med prevozom nastanejo ovire, za katere prevoznik ni odgovoren (elementarne nezgode, nesreče na cesti...) in pošiljke ni mogoče prepeljati po obvozni poti, prevoznik o tem obvesti pošiljatelja in se pri njem pozanima, kako naprej ravnati s pošiljko. 14

15 SŽ Tovorni promet, d.o.o Ovira pri izročitvi Pošiljke ni mogoče izročiti zaradi različnih vzrokov, in sicer: - če prejemnik ni dosegljiv oziroma je dostavno mesto nedostopno s tovornim vozilom; - če prejemnika ni mogoče najti; - če prejemnik zavrne prevzem pošiljke; - če je izročanje prepovedal pristojni organ Če prejemnik ni dosegljiv, se na njegovem naslovu pusti pisno obvestilo. Ponovna dostava se zaračuna kot dodatna storitev Če se prejemnik ne odzove v 24 urah, se o težavah pri izročitvi pošiljke obvesti pošiljatelja. Pri ovirah (2-4 alineja, točka ) prevoznik takoj obvesti pošiljatelja in se pozanima, kako ravnati naprej. Če pošiljatelj ne odgovori v 10 dneh, se mu pošiljka vrne in zaračunajo vsi nastali stroški. Če se pokaže, da je pošiljko vseeno mogoče izročiti, pošiljatelj pa medtem še ni odgovoril, prevoznik izroči pošiljko prejemniku in o tem obvesti pošiljatelja Izguba ali poškodba pošiljke Prevoznik odgovarja za izgubo ali poškodbo pošiljke, razen če dokaže, da je škoda nastala zaradi krivde ali zahtev pošiljatelja, zaradi vrste blaga ali zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti Reklamacije zaradi izgube ali poškodbe pošiljke Če prejemnik ob prevzemu pošiljke ugotovi, da se je eden od njenih delov izgubil ali da pošiljka poškodovana, o tem obvesti voznika ter zahteva, da se v dostavnico SŽ-Express vpiše opomba»komisijski zapisnik«. Preden podpiše, da je prevzel pošiljko, tudi pokliče vodjo dostavnega logističnega centra, kjer sestavijo komisijski zapisnik (Ex-30). Če prejemniku ne uspe obvestiti vodje LC o tem, da ni prejel celotne pošiljke ali da je bila ta poškodovana, to stori voznik, takoj ko prispe v LC Če želi stranka uveljavljati odškodninski zahtevek in se reklamacija pokaže kot upravičena, je dolžna ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo dokazi. SŽ-TP si pridržuje pravico do ogleda pošiljke ter po potrebi predlaga strokovnega izvedenca. Stranka je dolžna dejavno sodelovati med reklamacijo oziroma preiskavo, po določilih ZPPŽP in navodilih SŽ-TP. Stranka ima pravico uveljavljati odškodninski zahtevek, če tako pokaže preiskava ob reklamaciji. Vse ugotovitve se vpišejo v komisijski zapisnik. Odškodninski zahtevek pošlje na naslov: SŽ Tovorni promet, d. o. o. PC SŽ-Express Kajuhova LJUBLJANA 15

16 SŽ Tovorni promet, d.o.o Odškodninski zahtevek mora vsebovati: - opis škodnega primera in vzrokov zanj, - potrjeni komisijski zapisnik (Ex-30), z žigom in podpisom prejemnika, - original oz. fotokopijo voznega lista, - originalni račun oz. fotokopijo računa o vrednosti blaga, - morebitno drugo dokazno gradivo (fotografije, izjave prič, zapisnik stranke oz. policije ) Če je bila pošiljka poslana z elektronskim voznim listom, se pri uveljavljanju reklamacije oz. odškodnine uporablja primopredajni seznam pošiljk in vsa druga razpoložljiva pisna dokumentacija, zbrana iz ISSŽEx Prejemnik lahko reklamacijo za skrite poškodbe pošiljke, ki jih ugotovil potem, ko je z voznikom že podpisal primopredajni dokument, uveljavlja le v roku in po določilih ZPPŽP. Višina odškodnine ne more presegati višine vrednosti blaga, določena mora biti po ZPPŽP, poleg tega SŽ-TP ne odgovarja za posredno škodo Če stranka zahteva izstavitev komisijskega zapisnika pri SŽ-TP in se reklamacija pozneje pokaže kot neutemeljena, se zaračuna dodatna storitev Reklamacija obračuna pošiljke Če stranka reklamira obračun, je dolžna v roku zapadlosti poravnati nesporni del računa, za sporni znesek pa uveljavlja reklamacijo, in sicer pošlje zahtevek na naslov, naveden v točki Če je reklamacija upravičena, je SŽ-TP dolžan v roku petih dni izstaviti dobropis v višini reklamiranega zneska Zastaranje terjatev Za zastaranje terjatev veljajo določila ZPPŽP Prevoz nevarnega blaga po določilih o prevozu ADR in RID SŽ-TP prevzame v prevoz nevarne snovi in predmete pogojno in jih prevaža po predpisih ADR Prevoza listina (vozni list) mora vsebovati naslednje podatke o vsaki nevarni snovi ali predmetu, ki se prevaža: a) UN številko pred katero sta črki»un«, b) uradno ime blaga, in če je treba, dopolnjeno s tehničnim imenom v oklepaju, kot je določeno v razdelku 3.1.2, c) številke vzorcev nalepk nevarnosti, ki so navedene v stolpcu (5) tabele A, v poglavju 3.2 ali se uporabljajo v skladu s posebno določbo, stolpec (6). Če je navedenih več številk vzorcev, se številke, ki sledijo prvi, vpišejo v oklepajih. Za snovi in izdelke, za katere v stolpcu (5) tabele A v poglavju 3.2 ni naveden vzorec nalepke nevarnosti, se namesto tega podatka vpiše razred iz kolone (3 a); 16

17 SŽ Tovorni promet, d.o.o d) embalažno skupino snovi (če obstaja), e) število in opis kosov blaga (embalažna enota iz 6. dela ADR - ne uporablja se kol ali kos ali komad. Prav tako se ne uporablja izraz paleta. Lahko je dodatno napisana vendar mora biti jasno zapisano koliko embalažnih enot je na paleti), f) skupno količino vsake vrste nevarnega blaga z različno UN številko, uradnim imenom blaga ali, kjer je, embalažno skupino, g) ime in naslov pošiljatelja, h) ime in naslov prejemnika (-ov), i) izjavo, če jo predvideva posebni sporazum, j) kot omejitve za predore, če je naveden v stolpcu (15) tabele A, v poglavju 3.2. Kot omejitve za predore ni potreben v prevozni listini, če je vnaprej znano, da prevoz ne bo potekal skozi predor, za katerega veljajo omejitve prevoza nevarnega blaga. Mesto in vrstni red podatkov v prevozni listini nista določena, razen podatkov pod (a), (b), (c), (d), in (j), ki si morajo slediti v zaporedju. Vzorec dovoljenih vpisov nevarnega blaga:»un 1098 ALILALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D) «ali»un 1098, ALILALKOHOL, 6.1 (3), ES I, (C/D)«Podatki v prevozni listini morajo biti čitljivi Nevarno blago mora biti zapakirano v kakovostno embalažo in če v ADR ni drugače določeno, mora vsaka embalaža, razen notranje embalaže, ustrezati preizkušenemu in odobrenemu vzorcu embalaže po ADR. Vsak predmet ali snov morata biti primerno označena z nalepko nevarnosti in črkama UN ter štirimestno številko Združenih narodov Pošiljke nevarnih snovi in predmetov po ADR razreda 1 in 7 se ne sprejemajo v prevoz Za nevarno blago, pakirano v omejenih količinah (majhne embalažne enote), ki ustreza določbam v poglavju 3.4 ADR, ne veljajo nobene druge določbe ADR, razen določb, ki so navedene v točki 3.4. ADR. V prevozno listino (vozni list) ni treba navesti podatkov o nevarni snovi, kot je navedeno v točki te tarife. 17

18 SŽ Tovorni promet, d.o.o del Izračun prevozne cene Stranka se lahko s prevoznikom dogovori o višini prevozne cene in o tem sklene posebno pogodbo. Če tega dogovora ni, veljajo določila te tarife. Določila in načela te tarife se upoštevajo tudi pri sklepanju pogodb. 2.1 Splošna tarifna določila Izračun prevoznine Kosovna pošiljka Prevoznina je prevozna cena za eno pošiljko, pri kateri prevoznik upošteva maso tovora in oddaljenost transportne poti od pošiljatelja do prejemnika, na podlagi poštnih številk. Dodatki na prevoznino, ki se zaračunajo zaradi posebnosti pri prevozu in dodatnih storitev, ter drugi stroški se obračunajo posebej, po določilih te tarife. Najmanjša prevoznina po voznem listu je navedena v točki 3.5 te tarife. Vsak začeti kilogram se zaokroži na cel kilogram navzgor. Pri pošiljkah, sestavljenih iz več kosov, je prevoznik dolžan za obračun prevoznine upoštevati najugodnejšo zložitev kosov pošiljke. Za pošiljke, pri katerih je dejanska teža manjša od 200 kg na 1 m 3, se določi računska masa v kilogramih, na podlagi izračuna prostornine blaga. Prostornino pošiljke izračunamo tako, da pomnožimo največjo dolžino, največjo širino in največjo višino, merjene pravokotno med seboj. Te mere pred množenjem zaokrožimo na cel decimeter tako, da mero pod 5 cm opustimo, mere 5 cm in več pa zaokrožimo na cel decimeter navzgor. Najmanjša obračunska dolžina, širina ali višina znaša 1 decimeter. Računsko maso v kilogramih dobimo tako, da prostornino pošiljke v dm 3 pomnožimo z 0,2. Nakladalni meter tovornega vozila (ldm) se računa po dejanski zasedenosti talne površine vozila obračunske širine 2 m, in sicer 1 ldm je 950 kg. Za računsko maso do kg so prevoznine že izračunane in navedene v ustrezni tablici. Izračun prevoznine za pošiljke nad kg: a) vzame se izračunana prevoznina za kg iz ustrezne tablice; b) za ostanek mase se računa prevoznina na podlagi prevoznega stavka, za vsakih začetih 100 kg; c) vsota obeh prevoznin [a) + b)] je skupna (celotna) prevoznina za pošiljko. Kamionska pošiljka Prevoznina za kamionsko pošiljko se računa za razdaljo in nosilnost tovornega vozila. Cena se oblikuje dogovorno, na podlagi posebne ponudbe prevoznika za vsak prevoz posebej, pri čemer prevoznik upošteva kalkulacijske stroške in konkurenčnost na trgu. 18

19 SŽ Tovorni promet, d.o.o Ceniki: - Prevoz od vrat do vrat po Sloveniji v roku 24 ur (točka 3.1 in 3.2), - Prevoz od vrat do vrat v roku 6 ur: a) Prevoznik opravlja prevoze v krogu do 15 km v okolici LC Ljubljana Moste, LC Maribor in LC Nova Gorica (točka 3.3); b) Prevoze po Slovenji pa le po posebnem dogovoru. Cena se oblikuje za cone 1-2 s povečanjem osnovne cene za koeficient 1,5 in za cone 3-5 za koeficient Zaokroževanje zneskov Prevoznina, dodatki na prevoznino, cene za dodatne storitve in morebitni drugi stroški se pri množenju z določenim koeficientom zaradi povečanja oziroma zmanjšanja zaokrožijo. Zneski so izraženi v EUR in se zaokrožujejo na dve decimalni mesti oziroma na cente. Za zaokroževanje zneskov velja naslednje pravilo: če je število tretjega decimalnega mesta manjše kot pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR). Če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR) Cena za dodatne storitve SŽ-TP poleg prevozov opravlja tudi dodatne storitve po naročilu stranke. Cene za dodatne storitve so povezane s prevozno pogodbo. Če se storitev opravi izven prevozne pogodbe, se cena izračuna na datum začetka opravljanja storitve Določila o davku na dodano vrednost (DDV) Cene, navedene v Tarifi za prevoz kosovnih pošiljk SŽ-Express, so brez davka na dodano vrednost (DDV). DDV se računa v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) in Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. 2.2 Posebna tarifna določila Pri posebnih tarifnih določilih se za računanje prevoznine upoštevajo Splošna tarifna določila ter posebnosti, navedene v tej točki Prevoz nevarnega blaga iz ADR oziroma RID-a Prevoznina za nevarne pošiljke, ki se prevažajo po določilih ADR/RID, se poveča za 30 %. Izjema je le nevarno blago, pakirano v omejenih količinah (majhne embalažne enote), poglavje 3.4 ADR, za katero se dodatek ne zaračunava Prevoz dolgih predmetov Prevoznina za pošiljke predmetov, daljših od 3 m in do všteto 5 m, do teže 50 kg se poveča za koeficient 1,4; za pošiljke predmetov, daljših od 3 m do všteto 5 m, teže več kot 50 kg se poveča za koeficient 2. 19

20 SŽ Tovorni promet, d.o.o Prevoznina za pošiljke predmetov, daljših od 5 m, do teže 50 kg se poveča za koeficient 2,0; za pošiljke predmetov, daljših od 5 m, nad 50 kg se poveča za koeficient 2,4. Če je pošiljka sestavljena iz predmetov različnih dolžin, se pri računanju prevoznine za celotno pošiljko upošteva dolžina najdaljšega predmeta Palete Prevoznina za prevoz praznih ravnih palet in podstavkov je 2 EUR/kos. Ne upoštevajo se določila točke 2.1.1: - obračun po prostornini in - najmanjša prevoznina. Prevoznina za prevoz praznih boks palet se računa po določilih točke te tarife Ponovna dostava Za ponovno dostavo pošiljke na naslov prejemnika se zaračuna 50 % prevoznine po tej tarifi, vendar ne manj od najmanjše prevoznine. 20

21 SŽ Tovorni promet, d.o.o del Cenik storitev Pri obračunu posamezne pošiljke prevoznik upošteva maso tovora in dolžino poti od pošiljatelja do prejemnika, na podlagi poštnih številk. V ta namen uporablja naslednje tablice. 3.1 Tablica poštnih številk Slovenije s posameznimi obračunskimi conami (od 1 do 5): Poštne številke , , 21, , 31, , 41, , 51, , 61, 63, , 81, , 91, 95, Za dostavo v težje dostopne oz. bolj oddaljene kraje se zaračuna dodatek (šifra 80.65): Št. pošta Naziv pošte Naselje Št. pošta Naziv pošte Naselje 1219 Laze v Tuhinju Hruševka 4273 Blejska Dobrava Kočna 1251 Moravče Mošenik 4274 Žirovnica Smokuč 1433 Radeče Močilno v zimskem času 4290 Tržič Dolina, Jelendol, Lom pod Storžičem 2208 Pohorje Vsa naselja 4294 Križe Retnje 2315 Šmartno na Pohorju Vsa naselja 5213 Kanal Kanalski Vrh 2353 Sv. Duh na Ostrem Sv. Duh na Ostrem vrhu 5216 Most na Soči Tolminski Lom, Kanalski Lom vrhu 2372 Libeliče Libeliče 5220 Tolmin Čadrg, Tolminske Ravne 2391 Prevalje Suhi vrh, Šentanel 5223 Breginj Breginj 2393 Črna na Koroškem Bistra, Koprivna 5230 Bovec Bavšica 3214 Zreče Rogla 5231 Log pod Mangartom Log pod Mangartom 3223 Loka pri Žusmu Vsa naselja 5232 Soča Lepena, Soča, Trenta 3262 Prevorje Vsa naselja 5243 Podbrdo Podbrdo 3263 Gorica pri Slivnici Vsa naselja 5282 Cerkno Bukovo 3334 Luče ob Savinji Krnica 5283 Slap ob Idrijci Gorenja Trebuša, Pečine, Ponikve, Šentviška Gora 4000 Kranj Kokrški Breg 6215 Divača Brežec pri Divači 4228 Železniki Davča, Martinj Vrh, Ojstri Vrh 8333 Semič Med vinogradi 4229 Sorica Vsa naselja 8342 Stari trg ob Kolpi Sodevci 4244 Podnart Prezrenje 9204 Šalovci Vsa naselja 4247 Bled Podhom 9205 Hodoš Vsa naselja 4270 Jesenice Javorniški Rovt, Planina pod Golico 9263 Kuzma Trdkova 21

22 SŽ Tovorni promet, d.o.o Za dostavo v bolj odmaknjene kraje, kateri so navedeni v spodnji tabeli, si pridržujemo pravico podaljšati izročilni rok do 48 ur, zaradi optimizacije prevozov Št. pošta Naziv pošte Naselje Št. pošta Naziv pošte Naselje 1273 Dole pri Litiji Vsa naselja 4244 Podnart Ovsiše, Gobovce, Zaloše 1274 Gabrovka Vsa naselja 4246 Kamna Gorica Vsa naselja 1336 Kostel Vsa naselja 4247 Zgornje Gorje Vsa naselja 1337 Osilnica Vsa naselja 4263 Bohinjska Bela Vsa naselja 1338 Kočevska Reka Vsa naselja 4264 Bohinjska Bistrica Vsa naselja 1373 Rovte Vsa naselja 4265 Bohinjsko Jezero Vsa naselja 3225 Planina pri Sevnici Vsa naselja 4267 Srednja vas v Bohinju Vsa naselja 3271 Šentrupert Vsa naselja 4280 Kranjska Gora Vsa naselja 3273 Jurklošter Vsa naselja 4281 Mojstrana Vsa naselja 3334 Luče Vsa naselja 4282 Gozd Martuljek Vsa naselja 3335 Solčava Vsa naselja 4283 RATEČE PLANICA Vsa naselja 3341 Šmartno ob Dreti Vsa naselja 4290 Tržič Hudi Graben, Grahovše, Jelendol, Paloviče, Podljubelj, Potarje, 4000 Kranj Čepulje, Javornik, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem, Šmarjetna Gora, 5280 Idrija Čekovnik, Dole, Gore, Gorenja Trebuša, Idrijska Bela, Vojsko, Vrh Zelj, Idrijske Krnice 4201 Zgornja Besnica Vsa naselja 5281 Spodnja Idrija Govejek, Ledine, Ledinske Krnice, Spodnji Vrstnik, Šebrelje, Idrijske Krnice 4206 Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko, Spodnje Jezersko 5282 Cerkno Čeplez, Dolenji Novaki, Masore, Gorenji Novaki, Gorje, Jazne, Jesenica, Otalež, Orehek, Stopnik, Trebenče, Zakojca, Ravne pri Cerknem 5274 Črni vrh nad Idrijo Vsa naselja 4207 Cerklje na Gorenjskem Šenturška Gora, Štefanja Gora, Sveti Lenart 4209 Žabnica Crngrob 5275 Godovič Godovič, Jelični vrh 4220 Škofja Loka Moškrin, Sv. Barbara, SV Dobrnič Vsa naselja Florijan nad Škofjo Loko, 4223 Poljane Šetena Raven, Dobje, 8342 Stari trg ob Kolpi Vsa naselja Dolenčice, Vinharje, Zakobiljek, Zapreval, Lom nad Volčo 4224 Gorenja vas Lučine, Suša, Kopačnica, Žirovski vrh Sv. Antona, Žirovski vrh Sv. Urbana, Leskovica, Stara Oselica 4225 Sovodenj Laniše, Podjelovo Brdo 4226 Žiri Breznica pri Žireh, Žirovski vrh, Goli vrh, Izgorje, Jarčja dolina, Mrzli vrh, Opale, Osojnica, Zabrežnik 4227 Selca Sv. Lenart, Zgornja Luša, Spodnja Luša, Bukovščica, Golica, Jarečje brdo, Krivo brdo, Lenart nad Lušo, Praprotno, Rovte v Selški dolini, Pozirno, Strpnik, Ševlje, Topolje, Zabrekve 4228 Železniki Kališe, Podlonk, Podporezen, Prtovč, Škovine, Trnje, Zali log 8362 Hinje Vsa naselja 22

23 SŽ Tovorni promet, d.o.o Cenik prevoza od vrat do vrat po Sloveniji, v roku 24 ur Prevoznina v EUR Cona 1 Cona 2 Cona 3 Cona 4 Cona 5 5 3,70 3,82 4,14 4,35 4,56 Masa v kg do 10 4,22 4,78 5,20 5,41 5, ,19 7,00 7,32 7,53 8, ,70 9,02 9,33 9,65 10, ,89 10,19 10,71 11,25 11, ,19 12,20 12,83 13,04 13, ,73 15,91 16,65 17,18 18, ,24 17,82 18,56 19,40 20, ,43 19,94 20,79 21,42 22, ,62 21,85 22,69 23,65 24, ,24 23,65 24,71 25,35 26, ,61 26,20 27,26 28,32 29, ,96 28,42 29,69 30,65 32, ,56 32,03 33,62 34,36 36, ,91 35,64 37,33 38,39 40, ,61 39,98 41,90 43,06 45, ,50 46,45 48,78 50,16 53, ,64 52,92 55,68 56,95 60, ,23 58,54 61,51 63,32 67, ,17 65,33 68,29 70,31 74, ,39 71,90 75,40 77,52 82, ,55 75,72 79,54 81,55 86, ,03 79,43 83,25 85,59 91, ,09 83,36 87,28 89,62 95, ,30 92,26 96,61 99,27 105, ,09 100,54 105,41 108,28 115, ,19 109,55 114,85 117,93 125, ,35 122,17 128,01 131,50 139, ,46 129,70 136,06 139,99 148, ,87 143,59 150,64 154,83 164, ,27 157,49 165,23 169,68 180, ,91 167,09 175,15 179,96 191, ,56 176,68 185,06 190,25 202,45 Nad 3001* 2,20 3,36 3,49 3,74 3,97 * Prevozni stavki za maso nad 3001 kg za vsakih začetih 100 kg. V tablici so prikazane osnovne cene v EUR po teži in posameznih conah, ki veljajo za vse pošiljke, ki v tej tarifi niso posebej opredeljene kot dolgi predmeti, volumenske pošiljke, pošiljke izrednih dimenzij in ADR pošiljke, za katere se obračunavajo dodatki na osnovno ceno, po določilu te tarife. 23

24 SŽ Tovorni promet, d.o.o Cenik v okolici LC Ljubljana Moste, LC Maribor in Nova Gorica, na razdalji do 15 km, dostava 6 ur Masa v kg do Prevoznina v EUR 5 6, , , , , , , , , , , , , , ,49 24

25 SŽ Tovorni promet, d.o.o Cenik za dodatne storitve, dodatke in druge stroške Šifra Dodatne storitve, dodatki in drugi stroški Znesek v Osnova EUR Ovijanje oz. pakiranje palet 3,00 na paleto Serijsko ovijanje nad 12 palet 2,50 na paleto Izpolnjevanje plačilnega naloga oz. poštne nakaznice 1,00 za kos Odkupnina Pristojbina za odkupnino znaša 2 %. Najnižji znesek pristojbine. 1,50 od vpisanega zneska odkupnine Olistavanje 0,15 za kos Izpolnjevanje voznega lista na zahtevo stranke 1) 1,00 za kos Tehtanje pošiljke 1) 0,55 za kos Vračilo podpisane dobavnice 0,60 za kos Izdelava komisijskega zapisnika na zahtevo stranke 11,50 za kos Sprememba v prevozni pogodbi 1,75 za pošiljko Čakanje vozila SŽ-TP Express na prevzem ali izročitev pošiljke ali naročeni in neizveden prevoz po krivdi naročnika 11,50 za vsakih začetih 30 minut Prenos pošiljk v prostor, po dogovoru 2,00 za pošiljko Klicanje na zahtevo stranke 0,80 za klic Ponovna dostava pošiljke prejemniku znaša 50 % prevoznine po tej tarifi, vendar ne more biti nižja od najnižje prevoznine za pošiljko Pazljivo ravnanje lomljivo blago 1,00 za pošiljko Dodatek za dostavo v težje dostopne oz. bolj oddaljene kraje (točka 3.1): - za pošiljke do 100 kg - za pošiljke nad 100 kg 5,00 10,00 za pošiljko 1) Se ne zaračuna v primeru, ko gre za prevoz po določilih točke te tarife. 25

26 SŽ Tovorni promet, d.o.o Šifra Dodatne storitve, dodatki in drugi stroški Znesek v Osnova EUR Ležarina Za ležanje blaga na zemljišču prevoznika v pokritem prostoru ali na odprtem pokritem prostoru 1,15 za vsakih začetih 24 ur in vsakih začetih 100 kg dejanske mase blaga Za ležanje blaga na zemljišču prevoznika na odprtem prostoru 0,32 za vsakih začetih 24 ur in vsakih začetih 100 kg dejanske mase blaga Potrdilo o predaji pošiljke Posredovanje potrdila o predaji pošiljke Fotokopiranje dokumentacije, ki jo opravi SŽ-TP na zahtevo stranke Stroški, ki so nastali zaradi izpolnjevanja carinskih ali drugih upravnih predpisov Zaračunavajo se vsi dejanski stroški, ki nastanejo pri carinskih opravilih (prevoz s cestnimi vozili, obveščanje, parkiranje, poštne pristojbine, carina, špedicijske in posredniške storitve, nadomestila transportnim delavcem itd.) Dodatek zaradi ugotovljene nepravilne teže pošiljke: - za pošiljko z maso, manjšo od 100 kg: če je v voznem listu navedena za več kot 3 % manjša masa od dejanske in bil zaradi napačne navedbe prevoz zato cenejši; - za pošiljko z maso 100 kg in več: če je v voznem listu navedena za več kot 3% manjša masa. 0,60 za kos 3,50 za kos dejanski stroški 5,00 za pošiljko Stornacija računa na zahtevo stranke 5,00 za račun Izstavitev novega računa na zahtevo stranke 3,00 za račun Izpolnjevanje mednarodnega tovornega lista (CMR) 1,00 za kos 26

27 SŽ Tovorni promet, d.o.o Prevoznine in zneski Prevoznine, zneski Znesek Osnova EUR Najmanjša prevoznina 3,70 za pošiljko Odkupnina 450,00 za pošiljko Najvišji znesek odkupnine Če znesek odkupnine presega vrednost iz tč. 2, mora pošiljatelj s SŽ-TP prej skleniti pogodbo, v kateri mora biti naveden najvišji možni znesek odkupnine. 27

28 28 SŽ Tovorni promet, d.o.o

29 SŽ Tovorni promet, d.o.o del PRILOGE 29

30 30 SŽ Tovorni promet, d.o.o

31 28 SŽ Tovorni promet, d.o.o

32 SŽ Tovorni promet, d.o.o priloga priloga Vzorec voznega lista z navodilom za izpolnjevanje 1

33 SŽ Tovorni promet, d.o.o priloga

34 Dodatne storitve Izpolnjevanje VL Tehtanje Pakiranje / Ovijanje Olistavanje Klicanje Pazljivo Vračilo dobavnice NUJNO Dostava 6 ur

35 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VOZNEGA LISTA SŽ EXPRESS (Navodila označena s številkami od 1 do 15 so identična poljem vpisa podatkov v vozni list) 1. Pošiljatelj Vpišite svoj polni naslov, kontaktno osebo, vašo telefonsko številko ali faks ali naslov e-pošte. Svojo šifro vpišite, če vam je bila kot uporabniku storitev SŽ-Tovorni promet, d.o.o., že dodeljena. Identifikacijsko številko za DDV navedite le, če ste davčni zavezanec in z nami še niste sklenili pogodbe o stalnih prevozih. S črko X označite plačnika prevoza in navedite številko vaše pogodbe. 2. Prejemnik Vpišite polni naslov prejemnika, ki vsebuje ime, sedež in poštno številko. Priporočamo, da za kvalitetno in ažurno dostavo pošiljke po možnosti navedete tudi kontaktno osebo, telefonsko številko ali faks ali naslov e-pošte prejemnika. Če je prejemnik davčni zavezanec in tudi plačnik storitve, vpišite njegovo identifikacijsko številko za DDV. S črko X označite plačnika prevoza in navedite številko pogodbe. 3. Priloge, izjave Vpišite dodatne priloge k voznem listu, razne izjave, carino, opombe oz. ostale posebnosti. 4. Prevoz nevarnega blaga V kolikor se v prevoz predaja nevarno blago je to potrebno označiti z X. 4a. Teža Vpisati skupno maso pošiljke v kilogramih. 5. Opis pošiljke Navedite številko posameznih kosov, ki sestavljajo pošiljko, vrsto blaga delno in skupno težo v kilogramih. Primer: - 3 kartoni, tekstilni izdelki, 50 kg - 1 paleta, otroške igrače, 270 kg Skupaj: 4 kosi, 320 kg Če pošiljate blago, ki se opredeljuje kot nevarna snov, morate v polje 4 s črko X to tudi označiti. Nevarne snovi se namreč prevažajo po predpisih ADR. Pri pošiljkah ADR je treba za vsako vrsto blaga posebej navesti črki UN in UN številko nevarnosti, uradno ime snovi iz seznama blaga, razred, embalažno skupino, številko in opis tovorkov, skupno količino vsakega posameznega nevarnega blaga. 6. Obračun pošiljke na osnovi nakladalnega metra cestnega tovornega vozila (LDM) V kolikor gre za pošiljko, ki po svoji naravi v transportu cestnega vozila zaseda večje talne površine, hkrati pa ne predstavlja teže ali volumna, si prevoznik pridržuje pravico da pri obračunu skladno določilom tarife upošteva dejansko zasedenost vozila. V polju 6. označite tako pošiljko z X. 7. Mere pošiljke Vpišite mere pošiljke v centimetrih. Izračun mase na osnovi prostornine blaga se izvede v primeru, ko je masa blaga manjša od 0,2 kg/dm 3 (200 kg/m 3 ). 8. Posebna navodila pošiljatelja Vpišite vaše morebitne posebne zahteve v zvezi s pošiljko. 9. Referenčna številka Vaša referenčna številka ali številka dobavnice, ki jo boste navedli v tem okencu, bo izpisana na fakturi. 10. Podpis pošiljatelja Prosimo, da navedene podatke potrdite s svojim podpisom, v kolikor ste podjetje naj bo odtisnjen tudi vaš žig. 11. Odkupnina Vpišite vrednost odkupnine. 12. Dodatne storitve - 1 do 4 označi delavec SŽ-Tovorni promet d.o.o. z X v kolikor je bila opravljena dodatna storitev. - 5 do 7 označite z X v kolikor želite, da opravimo dodatno storitev; pokličemo prejemnika pred dostavo, vrnemo podpisano dobavnico (pošiljki se priložita dva izvoda dobavnice) in v kolikor je potrebno s pošiljko ravnati pazljivo (pošiljka mora biti označena z dodatno nalepko lomljivo). Polji 13 in 14 izpolnjuje SŽ Express 13. Podpis in žig odgovorne osebe SŽ-Tovorni promet d.o.o., ki je pošiljko prevzela v prevoz. 14. Uradni zaznamki 15. V kolikor želite dostavo v 6 urah ali želite pošiljko uvrstiti med nujne pošiljke, potem označite z X.

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Predstavitev Episcenter programov zvestobe Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev na izbranih produktih v Republiki Sloveniji v letu 2013 September 2013 Naročnik: Agencija

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, 14.6.2008 MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijanje tarčvezanje vozlprenos žogic Testi TOČKE PGD ZVEZA

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Splošni pogoji Razlaga pojmov V teh splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednji pojmi: paket/predmet/pošiljka: p

Splošni pogoji poslovanja 1. Splošni pogoji Razlaga pojmov V teh splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednji pojmi: paket/predmet/pošiljka: p Splošni pogoji poslovanja 1. Splošni pogoji Razlaga pojmov V teh splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednji pojmi: paket/predmet/pošiljka: pošiljka, vključno z njeno vsebino, prevozna storitev:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

KARTOTEČNO KAZALO

KARTOTEČNO KAZALO KARTOTEČNO KAZALO IZ KARTOTEČNEGA KAZALA JE RAZVIDNO: KAKO JE ZADEVA OZNAČENA KAKO JE POSAMEZNA ZADEVA SHRANJENA ALI JE ZADEVA REŠENA ČE NI SE VIDI KDO JO REŠUJE IN KOLIKO ČASA KARTOTEČNO KAZALO SE VODI

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več