RAZPISNA DOKUMENTACIJA RTP AJDOVŠČINA OBNOVA 20 KV STIKALIŠČA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMENTACIJA RTP AJDOVŠČINA OBNOVA 20 KV STIKALIŠČA"

Transkripcija

1 Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO BLAGA ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet naročila: RTP AJDOVŠČINA OBNOVA 20 KV STIKALIŠČA Štev.: 12-B/2019 MAPA 2/2 Nova Gorica, maj 2019

2 1 Splošno Razpisna dokumentacija obsega dobavo in montažo primarne in sekunrne opreme, resonančne dušilke, zračnega upora, izvedbo elektromontažnih del, šolanj in izdelavo dokumentacije za RTP 110/20 kv Ajdovščina. Ta dokument vsebuje tehnične zahteve in specifikacijo posameznih elementov ter sklopov opreme, ki so predmet dobave. Splošne določbe: A 1 vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehničnih potkov, parametrov, konstrukcijskih risb s položaji kabelskih prehodov v kabelski prostor (v.dwg obliki). Za ponujeno opremo je potrebno predložiti certifikate in izjave o skladnosti. S spiska tehničnih potkov, parametrov in karakteristik ter rezultatov tipskih in kosovnih preskusov, mora biti razvidno, oprema ustreza specifikacijam, ki so pone v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora vso dokumentacijo, ki jo priloži, oštevilčiti. Oštevilči se vse strani dokumentacije. V tabeli posamezne opreme mora nato ponudnik napisati številke strani, na katerih se nahaja dokumentacija opreme. A 2 celotna ponujena oprema in elektromontažna dela morajo biti v skladu z veljavnimi EMC priporočili (poleg optike, se vse sekunrne povezave izvede s kabli s Cu opletom, ki se jih ozemlji na obeh straneh, optični kabli morajo biti mehansko zaščiteni). A 3 oprema mora biti izdelana enovito zaradi enostavnejše uporabe in vzdrževanja. Oprema mora zagotavljati funkcionalno in tehnično zaključeno celoto. Navodila za vzdrževanje, parametriranje in varno obratovanje morajo biti v slovenskem jeziku. Investitorju morajo biti izročena ob dobavi opreme. Oprema za zaščito mora biti izvedena s sodobnimi mikroračunalniškimi napravami (v naljevanju IEN inteligentna elektronska naprava), ki morajo biti hitre, zanesljive in selektivne. IEN mora združevati v sebi funkcije vodenja in zaščite. A 4 ponudnik mora izdelati projekt za izvedbo električnih inštalacij in opreme za vso primarno in sekunrno opremo zajeto v tem dokumentu (podrobni opis dokumentacije je v poglavju 6). Po končanih delih mora izdelati tudi projekt izvedenih del, dokazilo o zanesljivosti ter navodila za obratovanje in vzdrževanje. Vsa dokumentacija mora biti prena v slovenskem jeziku. A 5 pred dobavo opreme je potrebno opraviti pregled pri proizvajalcu (FAT Factory acceptance test). Ob pregledu opreme v tovarni je potrebno testirati signalizacijo, meritve in krmiljenje na lokalnem nivoju. A 7 Ponudnik mora v sodelovanju z investitorjem izvesti preskuse na mestu vgradnje, ki obsegajo primarne preizkuse zaščite, meritev, funkcionalne preizkuse zaščite in vodenja za vsako posamezno opremo. Vsa oprema mora biti po končanih vseh preskusih pripravljena za nemoteno takojšnje obratovanje. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški parametriranja, preizkušanja in spuščanja vse opreme v pogon na objektu. Prav tako mora biti v ceni zajeta izvedba visokonapetostnega preizkusa, meritev električnih inštalacij, končno čiščenje in nulti servis celic. A 8 napisne potkovne tablice vseh posameznih elementov morajo biti gravirane na plastično podlago. Poleg tega morajo biti potki posameznih naprav prikazani na vidnem mestu tudi, ko je naprava v obratovanju (priporočeno na notranji strani NN omarice). NN kabli morajo biti označeni s plastičnimi napisnimi ploščicami in nameščene na vidnih mestih. Vse opozorilne oznake (rumene nalepke z opozorilnim napisom) morajo biti v slovenskem jeziku in nameščene na vidnih mestih. A 9 v ceno mora biti vključen tudi transport in zavarovanje opreme iz tovarne do objekta vgradnje, razlaganje in montaža celic in ostale opreme na projektno predvideno mesto. Prav tako mora biti v ceno vključena tudi vsa ostala oprema za vgradnjo opreme. A 10 dolžnost dobavitelja je, se z investitorjem uskladi glede termina prevoza vsaj 14 dni pred transportom opreme.

3 A 12 za vso ponujeno opremo mora ponudnik zagotoviti dobavljivost rezervnih delov najmanj 10 let. A 13 v obeh prostorih 20 kv stikališča je potrebno dobaviti set pripomočkov oziroma orodij za posluževanje opreme, postavljeno na plošči za montažo na zid. OPOZORILO: Ponudnik mora izpolniti vse tabele v skladu z zahtevami naročnika. Če se zahteva številčna vrednost mora ponudnik navesti številčno vrednost. V kolikor tabele niso izpolnjene, bo ponudba obravnavana kot neprimerna in bo izločena iz naljnjega ocenjevanja. Izpolnjene tabele morajo biti potrjene in podpisane s strani dobavitelja.

4 2 Primarna oprema 2.1 Splošne zahteve primarne opreme 20 kv stikališča Stikalne celice, z nazivno napetostjo 20 kv, morajo ustrezati stanrdu SIST EN Stikališče je potrebno izvesti s kovinsko oklopljenimi, trifaznimi enozbiralničnimi stikalnimi celicami, s tremi ločenimi predeli (klasifikacija LSC-2B) ter z zrakom kot izolacijskim medijem. Stikališče mora biti izvedeno brez SF 6 plina. V primeru opreme, ki je nameščena na vozičku ali v kasetni izvedbi mora voziček ali kaseta ostati v izvlečenem položaju znotraj zaprte celice. Vozički ali kasete z vgrajenimi odklopniki z enakim nazivnim tokom morajo biti medsebojno zamenljivi. Izvedena mora biti fizična varovalka pred izmenjavo vozičkov ali kaset različnih nazivnih tokov ali funkcij celice (transformatorska, izvodna, ). Vsi energetski dovodi in odvodi se priključijo s kabli, spojna povezava med obema sektorjema niza naj bo izvedena znotraj celic. Spojni povezavi na sosednja niza pa s kabelsko povezavo. Med nizkonapetostnimi omaricami je potrebno zagotoviti vse potrebne električne povezave s konektorji in ozemljitvene povezave Enopolna shema in postavitev v prostor V RTP Ajdovščina bosta za vgradnjo 20 kv stikališča pripravljena dva prostora stikališč. V posameznem prostoru bo postavljen po en niz celic, ki ju bosta tvorila dva sektorja SN celic. Skupaj bo tako stikališče sestavljeno iz 2 nizov, ki bosta tvorila štiri sektorje. Sektorji bodo medsebojno povezani v t.i.»ring«. Za nizom v posameznem prostoru mora biti omogočen prehod dostop iz vseh strani. Oprema niza in razpored celic morata funkcijsko slediti obliki enopolne sheme v prilogi 1. Idejna namestitev 20 kv opreme v prostor je prikazana v tlorisu 20 kv stikališča v prilogi 2. Niz AB mora biti sestavljen iz štirinajstih celic, ki sestavljajo dva sektorja po sedem celic, A in B. Niz CD mora biti sestavljen iz štirinajstih celic, ki sestavljajo dva sektorja po sedem celic, C in D. Celice posameznih sektorjev morajo biti označene z zaporednimi znaki:»j«, kateri sledi oznaka sektorja (A, B, C, D) in oznaka celice Celotno stikališče mora biti sestavljeno iz naslednjih celic: Tabela 1: razporeditev SN celic po stikališču glede na niz in sektorje Niz AB Niz CD Sektor A Sektor B Sektor C Sektor D JA01 SPOJNA AD JB01 SPOJNA BA JC01 SPOJNA CB JD01 SPOJNA DC JA02 TR CELICA JB02 IZVODNA CELICA JC02 TR CELICA JD02 IZVODNA CELICA JA03 IZVODNA CELICA JB03 IZVODNA CELICA JC03 IZVODNA CELICA JD03 IZVODNA CELICA JA04 IZVODNA CELICA JB04 IZVODNA CELICA JC04 IZVODNA CELICA JD04 IZVODNA CELICA JA05 IZVODNA CELICA JB05 IZVODNA CELICA JC05 IZVODNA CELICA JD05 IZVODNA CELICA JA06 CELICA KOMPENZACIJE JB06 CELICA LR JC06 IZVODNA CELICA JD06 CELICA LR JA07 SPOJNA AB + JB07 SPOJNA BC JC07 SPOJNA CD JD07 SPOJNA DA MERITVE A +MERITVE B +MERITVE C + MERITVE D Spojne celice AB, BA in CD, DC, morajo imeti spojno povezavo izvedeno skozi steno celic. Ostale spojne celice, ki se navezujejo na sosednji niz v drugem prostoru, morajo biti izvedene s kabelskimi povezavami. Dobava in montaža 20 kv kabelskih povezav ni predmet tega razpisa.

5 Osnovne karakteristike 20 kv stikališča : U n = 20 kv - nazivna napetost omrežja (SIST EN 60038) U m = 24 kv - najvišja napetost opreme (SIST EN 60038) U d = 50 kv - nazivna vzdržna nap. omrežne frekvence (SIST EN 62271) U p = 125 kv - nazivna vzdržna atmosferska urna nap. (SIST EN 62271) f n = 50 Hz - nazivna frekvenca -5 C do +40 C - temperatura stikališča h < 1000 m - nadmorska višina < 95 % - vlažnost v 24 h < 90 % - vlažnost v času 1 meseca Lista 2 - nazivna stopnja izolacije (SIST EN 60071) U = 2 kv - stopnja izolacije za pomožne tokokroge I th(1s) = 20 ka - nazivni kratkotrajni termični tok (1s) I nz = 1250 A - nazivni tok zbiralnic I nz = 630 A - nazivni tok izvodov I nz = 1250 A - nazivni tok spojnih povezav in spojnih celic Varnostni izpuh - navzgor, iz vsakega zaprtega predela posebej v skladu s klasifikacijo IAC AFLR 16 ka 1s po SIST EN IP4X - stopnja zaščite prašno barvano - barva sprednjih vrat in okrasni pokrov celice v sivem odtenku, npr. RAL mm - širina celic V sklopu dobave primarne opreme je potrebno dobaviti tudi sledeče rezervne dele in ostali material: servisni voziček (v primeru kasetne izvedbe) (2 kos), izklopne in vklopne tuljave odklopnikov (2 kpl), signalne pakete posameznih elementov (2 kpl), motorni pogon odklopnika (2 kos), varovalke za napetostni merilni transformator (3 kos), varovalke za odklopni ločilnik (3 kos) sestav za ozemljitev zbiralk.

6 2.2 Sestavni deli 20 kv celic kv kovinska stikalna celica Stikalna SN celica mora biti skladna z veljavno zakonojo in stanrdi. Celica mora predstavljati celoto, z izvedenimi kompletnimi notranjimi električnimi in mehanskimi povezavami za varno normalno obratovanje, ko je v njej nameščena vsa specifična elektromehanska oprema. Vse notranje električne povezave in nizkonapetostne sponke morajo biti označene (alfanumerične oznake po IEC) skladno s pripajočo električno shemo, celice pa morajo biti medsebojno povezane preko konektorjev. Nizkonapetostne sponke morajo biti vijačne izvedbe. Na zunanji strani vrat mora biti nameščena enopolna shema celice (primarne povezave) in napisna tablica z natančnim imenom izvo in tablica s številko celice. Vrsta in izvedba izolacije celic mora biti v skladu s stanrdom SIST EN Ponudnik je dolžan zagotoviti, se ponujeni sklopi celic brez težav vgradijo glede na dimenzije posameznega prostora. Nizkonapetostna omarica posamezne 20 kv celice mora omogočati vgradnjo števca električne energije. V ponudbi mora biti zajeto ožičenje in merilne sponke za priklop števca električne energije. Števec električne energije ni del te razpisne dokumentacije in ga bo zagotovil naročnik sam. Tabela 2: specifikacija 20 kv stikalne celice A Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika 20 kv kovinska stikalna celica (630 A) - Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Nazivni tok zbiralnic Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) Dimenzije celice z NN omarico v mm (širinaxglobinaxvišina) Material tokovnih povezav v celici 20 kv 24 kv 630 A 1250 A 20 ka 800 x max1600 x max2500 E-Cu Medpolovna razlja Krmilna in signalna napetost Omogočen priklop minimalno dveh kablov (240mm 2 ) na fazo s kabelskimi čevlji Omogočena montaža odvodnika prenapetosti Voziček ali kaseta z ročnim pogonom izvleka v testni položaj Signalizacija položaja vozička ali kasete Material ozemljitvenih povezav v celici Enopolna shema in napisna tablica z imenom celice na prednji strani vrat NN omarice 110 V DC E-Cu

7 Dimenzije NN omarice v mm (širinaxglobinaxvišina) * (opozorilo: potrebno zagotoviti, se ponujena sekunrna oprema vgradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev ) Kabelski kanal ali cev do objemnega merilnega tokovnega transformatorja * velja za izvodne celice Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov (E-Cu zbiralka (40 x 5 x širina celice)mm po celotni širini celice in možnost medsebojne povezave med sosednjimi celicami) Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (možnost ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) Oprema za medsebojno sekunrno povezavo med celicami s konektorji (širina skladna z dimenzijami celice) Š x G x V Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika je vključeno v popis posameznega elementa) Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi Kompletno nizkonapetostno ožičenje (AC, DC razvod) s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC Razvod preklopnega stikala vodenja (lokalno/ljinsko) Kompletno opremljena celica (Namestitev in ozemljitev opreme) Sekunrna povezava z vozičkom ali kaseto Prehodi nizkonapetostnih kablov nad celicami in ob straneh posameznih nizov preko (plug-in) konektorja

8 Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pokrivni kanali, ozemljitve in vijačni material) Tabela 3:specifikacija 20 kv stikalne celice A Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika 20 kv kovinska stikalna celica (1250 A) - Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Nazivni tok zbiralnic Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) Dimenzije celice z NN omarico v mm (širinaxglobinaxvišina) Material tokovnih povezav v celici 20 kv 24 kv 1250 A 1250 A 20 ka 800 x max1600 x max2500 E-Cu Medpolovna razlja Zaščita zbiralnic proti širjenju obloka Krmilna in signalna napetost Omogočen priklop minimalno treh kablov (240mm 2 ) na fazo s kabelskimi čevlji razen za JA07, JC07 JB01, JD01 in JC08 (spojna povezava skozi steno) Omogočena montaža odvodnika prenapetosti Voziček ali kaseta z ročnim pogonom izvleka v testni položaj Signalizacija položaja vozička ali kasete Material ozemljitvenih povezav v celici Enopolna shema in napisna tablica z imenom celice na prednji strani vrat Dimenzije NN omarice v mm (širinaxglobinaxvišina) * (opozorilo: potrebno zagotoviti, se ponujena sekunrna oprema vgradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev ) Kabelski kanal ali cev do objemnega merilnega tokovnega transformatorja * velja za izvodne celice 110 V DC E-Cu (širina skladna z dimenzijami celice) Š x G x V

9 Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov (E-Cu zbiralka (40 x 5 x širina celice)mm po celotni širini celice in možnost medsebojne povezave med sosednjimi celicami) Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (možnost ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) Oprema za medsebojno sekunrno povezavo med celicami s konektorji Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika je vključeno v popis posameznega elementa) Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi Kompletno nizkonapetostno ožičenje (AC in DC razvod) s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC Razvod preklopnega stikala vodenja (lokalno/ljinsko) Kompletno opremljena celica (Namestitev in ozemljitev opreme) Sekunrna povezava z vozičkom ali kaseto Prehodi nizkonapetostnih kablov nad celicami in ob straneh posameznih nizov Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pokrivni kanali, ozemljitve in vijačni material) preko (plug-in) konektorja Tripolni 20 kv vakuumski odklopniki Dobavljeni morajo biti dve vrsti 20 kv odklopnikov po zahtevah v popisu. Vakuumski odklopniki morajo biti proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi stanrdi. Posamezen odklopnik mora biti nameščen na izvlčljivem vozičku ali v izvlečljivi kasetni izvedbi. Pogon odklopnika mora biti izveden z električnim motornim pogonom 110 V DC. V ceno odklopnika mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material samega odklopnika in sistema motornega pogona 110 V DC.

10 Odklopniki izvodnih celic Za izvodne celice se dobavi in montira 3 polni vakuumski odklopnik z naslednjimi karakteristikami Tabela 4: specifikacija 3 P vakuumskega odklopnika A Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tripolni vakuumski odklopnik (630 A) kos Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Nazivni kratkostični izklopni tok Urni vklopni tok Stopnja izolacije Operacijski cikel 20 kv 24 kv 630 A 20 ka 50 ka 50/125 kv O-0,3s-CO-15s-CO Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim tokom >= Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim kratkostičnim izklopnim tokom Števec delovanj odklopnika Pokazatelj položaja odklopnika Vrsta pogona Ročno zagotavljanje energije za pogon Tipki za vklop in izklop (posluževanje v delovnem in izvlečljivem položaju vozička oz. kasete) Možnost izklopa brez pomožne napetosti Pomožna napajalna napetost pogona Vklopna tuljava Izklopna tuljava Anti-pumping bloka Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) Signalni paket (min 5 NO(NORMAL OPENED) + 5 NC(NORMAL CLOSED)) Signalizacija napake pogona (nenavita vzmet) Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka >=50 motorni 110 V DC 110 V DC 110 V DC 110 V DC

11 Signalizacija pripravljenosti delovanja odklopnika Za spojne, transformatorske in celico kompenzacije se dobavi in montira 3 polni vakuumski odklopnik z naslednjimi karakteristikami Tabela 5: specifikacija 3 P vakuumskega odklopnika A Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) kos Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Nazivni kratkostični izklopni tok Urni vklopni tok Stopnja izolacije Operacijski cikel 20 kv 24 kv 1250 A 20 ka 50 ka 50/125 kv O-0,3s-CO-15s-CO Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim tokom >= Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim kratkostičnim izklopnim tokom Števec delovanj odklopnika Pokazatelj položaja odklopnika Vrsta pogona Ročno zagotavljanje energije za pogon Tipki za vklop in izklop Možnost izklopa brez pomožne napetosti Pomožna napajalna napetost pogona Vklopna tuljava Izklopna tuljava Anti-pumping bloka Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) Signalni paket (min 5 NO(NORMAL OPENED) + 5 NC(NORMAL CLOSED)) >=60 motorni 110 V DC 110 V DC 110 V DC 110 V DC, 2 kos

12 Signalizacija napake pogona (nenavita vzmet) Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka Signalizacija pripravljenosti delovanja odklopnika Tokovni instrumentni transformatorji Za vgradnjo v 20 kv celice stikališča je potrebno po enopolni shemi v prilogi 1 dobaviti več tipov 20 kv tokovnih instrumentnih, epoksidnih transformatorjev po zahtevah v popisu. Tokovni instrumentni transformatorji morajo biti proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu s stanrdom SIST EN Instrumentni transformatorji transformatorskih celic morajo biti pred dobavo pregleni in potrjeni z žigom Ura RS za meroslovje, ter opremljeni z ustreznimi pisnimi potrdili istoimenskega organa. V ceno posameznega transformatorja mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material. Za spojne in transformatorske celice je potrebno dobaviti in montirati tokovne instrumentne transformatorje z naslednjimi karakteristikami: Tabela 6: specifikacija TT tip A Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tokovni instrumentni transformator - transformatorska celica tip A kos Proizvajalec - Tip - Prestavno razmerje (sekunrna prevezava) Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Trajni termični tok I th Nazivni sekunrni tok Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) I th(1s) Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) Zaščitno jedro (pogrešek-mejni faktor točnosti/nazivna moč) 2 x 600/1/1/1 A 20 kv 24 kv 1200 A 1,2 x I n 1 A 20 ka 0,2 FS5/ 10 VA 0,5 FS5/ 10 VA 10P10/ 10 VA

13 Tabela 7: specifikacija TT tip B Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tokovni instrumentni transformator - spojne celice tip B kos Proizvajalec - Tip - Prestavno razmerje (sekunrna prevezava) Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Trajni termični tok I th Nazivni sekunrni tok Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) I th(1s) Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) Zaščitno jedro (pogrešek-mejni faktor točnosti/nazivna moč) 2 x 600/5/5 A 20 kv 24 kv 1200 A 1,2 x I n 5 A 20 ka 0,5 FS5/ 10 VA 5P10/ 10 VA Za izvodne celice je potrebno dobaviti in montirati tokovne instrumentne transformatorje z naslednjimi karakteristikami: Tabela 8: specifikacija TT - tip C Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tokovni instrumentni transformator - izvodne celice - tip C kos Proizvajalec - Tip - Prestavno razmerje (sekunrna prevezava) Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Trajni termični tok I th Nazivni sekunrni tok Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) I th(1s) 2 x 300/5/5 A 20 kv 24 kv 600 A 1,2 x I n 5 A 20 ka

14 Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) Zaščitno jedro (pogrešek-mejni faktor točnosti/nazivna moč) 0,5 FS5/10 VA 10P 10/ 10 VA Za izvodne celice je potrebno dobaviti in montirati tokovne instrumentne transformatorje z naslednjimi karakteristikami: Tabela 9: specifikacija TT - tip D Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tokovni instrumentni transformator - izvodne celice - tip D kos Proizvajalec - Tip - Prestavno razmerje (sekunrna prevezava) Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Trajni termični tok I th Nazivni sekunrni tok Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) I th(1s) Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) Zaščitno jedro (pogrešek-mejni faktor točnosti/nazivna moč) 2 x 150/5/5 A 20 kv 24 kv 300 A 1,2 x I n 5 A 20 ka 0,5 FS5/10 VA 10P10/ 10 VA Za celico kompenzacije je potrebno dobaviti in montirati tokovne instrumentne transformatorje z naslednjimi karakteristikami: Tabela 10: specifikacija TT - tip E Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tokovni instrumentni transformator celica kompenzacije - tip E kos Proizvajalec - Tip - Prestavno razmerje (sekunrna prevezava) Nazivna napetost omrežja 2 x 75/5/5 A 20 kv

15 Najvišja napetost opreme Nazivni tok 24 kv 150 A Trajni termični tok I th Nazivni sekunrni tok Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) I th(1s) Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) Zaščitno jedro (pogrešek-mejni faktor točnosti/nazivna moč) 1,2 x I n 5 A 20 ka 0,5 FS5/10 VA 10P10/ 10 VA Napetostni instrumentni transformatorji Dobavljeni morajo biti napetostni instrumentni transformatorji po zahtevah v popisu. Instrumentni transformatorji morajo biti pred dobavo pregleni in potrjeni z žigom Ura RS za meroslovje, ter opremljeni z ustreznimi pisnimi potrdili istoimenskega organa. V sklopu napetostnih instrumentnih transformatorjev mora biti dobavljen tudi ves pritrdilni in povezovalni pribor. V kolikor varovalka ni prigrajena v transformator, jo je potrebno določiti v točki Napetostni merilni transformatorji morajo imeti prigrajen pomožni kontakt pregoretja VN varovalk, vezan na urno iglo varovalk. Namestitev napetostnika mora omogočati enostavno menjavo VN varovalk. Tabela 11: specifikacija NT Opis opreme: 20 kv napetostni instrumentni transformator merilni celici Zahteve naročnika: kos Potki ponudnika Proizvajalec - Tip - Prestavno razmerje Nazivna sekunrna napetost Merilno jedro (razred točnosti/nazivna moč) Merilno jedro (razred točnosti/nazivna moč) Zaščitno jedro (pogrešek/nazivna moč) Varovalka (prigrajena/ ni prigrajena) Nazivni tok varovalk Pomožni kontakt pregoretja varovalke / / / kv V 0,2/25 VA 0,2/25 VA 3P/30 VA DA/NE določi ponudnik (izpolniti če je zgoraj DA) DA (izpolniti če je zgoraj DA)

16 2.2.5 SN Talilne varovalke napetostni transformatorji Dobaviti je potrebno SN varovalke za napetostne instrumentne transformatorje po zahtevah v popisu. Izdelane in preizkušene morajo biti v skladu z veljavnim stanrdom SIST EN V sklopu varovalk mora biti dobavljen tudi ves pritrdilni in povezovalni pribor. Poleg varovalk mora biti dobavljeno tudi ustrezno podnožje ali ohišje varovalk in prigrajen pomožni kontakt pregoretja varovalk. V kolikor so varovalke napetostnim instrumentnim transformatorjem že prigrajene, je potrebno potke o varovalkah izpolniti v točki in vpisna polja v tej točki prečrtati. Tabela 12: specifikacija SN varovalk za NT Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Srednjenapetostne talilne varovalke za NT Proizvajalec Tip Nazivna napetost omrežja Nazivna sila urne igle Nazivni tok varovalk kos 20 kv določi ponudnik določi ponudnik Odklopni ločilnik ali odklopnik s prigrajenimi SN varovalkami Dobavljen mora biti 20 kv izvlekljiv odklopni ločilnik z ročnim pogonom ali pa odklopnik s prigrajenimi SN varovalkami po zahtevah v popisu. V sklopu ločilnika mora biti dobavljen tudi ves pritrdilni in povezovalni pribor ter vse posluževalno orodje ročnega pogona. Vgrajen mora biti sprožilnik delovanja v primeru pregoretja varovalke. Na prednji strani odklopnega ločilnika mora biti prikazan položaj odklopnega ločilnika. Odklopni ločilnik mora vsebovati signalni paket najmanj 5 normalno odprtih (NO) ter 5 normalno zaprtih (NC) kontaktov. Tabela 13: specifikacija odklopnega ločilnika Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tripolni odklopni ločilnik Proizvajalec - Tip - Nazivni tok Stopnja izolacije 100 A 50/125 kv SN Talilne varovalke odklopni ločilnik Dobaviti je potrebno SN varovalke za odklopni ločilnik po zahtevah v popisu. Izdelane in preizkušene morajo biti v skladu z veljavnim stanrdom SIST EN V sklopu varovalk mora biti dobavljen tudi ves pritrdilni in povezovalni pribor. Poleg varovalk mora biti dobavljeno tudi ustrezno podnožje ali ohišje

17 varovalk, če to ni zajeto v sklopu odklopnega ločilnika. Podnožje mora imeti mehanizem za izklop odklopnega ločilnika. Tabela 14: SN talilne varovalke za odklopni ločilnik Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika SN talilne varovalke za odklopni ločilnik Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost omrežja Nazivni tok varovalk Varovalni vložek z urno iglo 20 kv 10 A 10 A Tripolni ozemljilni ločilnik Za vgradnjo v 20 kv celice je potrebno dobaviti 20 kv ozemljilne ločilnike po zahtevah v popisu. Tripolni ozemljilni ločilniki morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu s stanrdom SIST EN V ceno ozemljilnega ločilnika mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse orodje za posluževanje ročnega pogona. Izvedena mora biti zaščita proti vklopu ozemljilnega ločilnika na postroj pod napetostjo. Tabela 15: specifikacija 3P ozemljilnega ločilnika Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Tripolni ozemljilni ločilnik kos Proizvajalec - Tip - Nazivni termični tok (1 s) Vrsta pogona Signalni paket (2 NO(NORMAL OPENED) + 3 NC(NORMAL CLOSED)) Pokazatelj položaja ozemljilnega ločilnika 20 ka ročni Objemni tokovni zaščitni transformator Za vgradnjo v kabelskem prostoru ali na dnu stikalnih celic je potrebno dobaviti objemne tokovne transformatorje po zahtevah v popisu. Objemni tokovni transformatorji morajo biti proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi stanrdi. V ceno objemnega tokovnega transformatorja mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material. Tabela 16: specifikacija OT Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) Proizvajalec - Tip - nerazstavljivi min 160 Premer za prehod kablov mm razstavljivi min 135 mm kos

18 Prestavno razmerje 250/5 A Trajno dovoljeni sekunrni tok 6 A Preizkusna napetost 2 kv, 50 Hz, 1 min Maksimalna impenca priključnega bremena / Razred točnosti 10P 10 Možnost razstavitve na dva dela Odvodniki prenapetosti Dobaviti je potrebno odvodnike prenapetosti za 20 kv celice. V ceno odvodnikov mora biti vštet tudi ves pritrdilni in povezovalni material. Omogočati morajo notranjo montažo. Odvodniki morajo biti ustrezno ozemljeni, material ozemljitev pa vključen v ceno posameznega odvodnika. Tabela 17: specifikacija odvodnikov prenapetosti Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Odvodniki prenapetosti Proizvajalec Tip Nazivna napetost Uc Nazivni odvodni tok Razred odvodnika Kovinsko oksidna izvedba Zunanja izolacija kos 24 kv 10 ka SL (station low) ZnO polimerni material silikonska guma Sistem indikacije prisotnosti napetosti Za indikacijo prisotnosti napetosti vseh treh faz v 20 kv celicah je potrebno dobaviti sistem indikacije prisotnosti napetosti po zahtevah v popisu. Sistem indikacije posamezne celice mora biti sestavljen iz kapacitivnih delilnikov, vključenimi odvodniki prenapetosti in vizualnega indikatorja v ohišju. Vizualni indikatorji morajo biti nameščeni na sprednji del celice na dobro vidnem mestu. Sestavni deli morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi stanrdi. V ceno sistema indikacije prisotnosti napetosti morajo biti všteti vsi povezovalni kabli od kapacitivnih delilnikov do indikatorja napetosti in odvodnikov prenapetosti, ter ves pritrdilni material. Sistem mora omogočati faziranje z univerzalnim instrumentom. Tabela 18: specifikacija sistema indikacije napetosti Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Sistem indikacije prisotnosti napetosti Kapacitivni delilniki kpl 3 kos Proizvajalec - Tip - Kabli za povezavo do indikatorja in pritrdilni material

19 Indikator prisotnosti napetosti 1 kos Proizvajalec - Tip - Indikacija prisotnosti v vseh treh fazah Napajanje preko lastnega pretvornika Lastni odvodniki prenapetosti Možnost ljinske signalizacije Možnost testiranja delovanja Ločilno stikalo Dobavljena morajo biti 20 kv ločilna stikala po zahtevah v popisu. Ločilna stikala morajo biti proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušani v skladu z veljavnimi stanrdi. Posamezno ločilno stikalo mora biti nameščeno na izvlečljivem vozičku ali v izvlečljivi kasetni izvedbi. Ločilniki morajo imeti ročni pogon. V ceno ločilnega stikala mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material samega ločilnika. Ločilna stikala bodo vgrajena v spojne celice. Izvedeno morajo imeti električno blokado pred vklopom in izklopom ločilnika, če je na izvodu prisotna napetost oziroma, če je v povezani spojni celici odklopnik v položaju vklopljen. Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Ločilno stikalo kos Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Stopnja izolacije Pokazatelj položaja ločilnika Vrsta pogona Signalni paket (min 5 NO(NORMAL OPENED) + 5 NC(NORMAL CLOSED)) 20 kv 24 kv 1250 A 50/125 kv ročni 2.3 Sestava 20 kv celic SN celice morajo biti sestavljene skladno z enopolno shemo v prilogi 1. V naljevanju tega dokumenta so navedene posamezne komponente določenega tipa SN celice

20 2.3.1 Izvodne celice Izvodne celice morajo biti sestavljene v 3 konfiguracijah. Celice JA03, JA04, JA05, JB02, JB03, JB04, JB05, JC03, JC04, JD03, JD04 in JD05 sestavlja: Tabela 19: sestava izvodne celice 630 A»izvodna A«Sklic Opis opreme količina Izvodna celica (630 A) Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (630 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip D 2x150/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) * (nameščen pod posamezno celico v kabelskem prostoru) 1 kos Celice JC05 in JD02 sestavlja: Tabela 20: sestava izvodne celice»izvodna B«Sklic Opis opreme količina Izvodna celica (630 A) Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (630 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip C 2x300/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) * (nameščen pod posamezno celico v kabelskem prostoru) 1 kos Celice JC06 sestavlja

21 Tabela 21: sestava izvodne celice»izvodna C«Sklic Opis opreme količina Izvodna celica (1250 A) Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip C 2x300/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) * (nameščen pod posamezno celico v kabelskem prostoru) 1 kos Transformatorska celica JA02, JC02 Tabela 22: sestava transformatorske celice Sklic Opis opreme količina transformatorska celica (1250A) Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik 1250 A 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip A 2x600/1/1/1 A 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl

22 2.3.3 Spojne celice Spojne celice se med seboj razlikujejo glede na priklop s sosednjo spojno celico in glede na posamezne komponente same spojne celice. Ločimo 4 tipe spojnih celic »Spojna A«(JA01 in JC01) Tabela 23: sestava spojnih celic JA01 in JC01 Opis opreme: Zahteve naročnika: Spojna celica kabelski priklop na sosednji niz Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik 1250 A 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip B 2x600/5/5 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodniki prenapetosti 3 kos »Spojna B«(JA07 in JC07) Tabela 24: sestava spojne celice JA07 in JC07 sklic Opis opreme: količina Spojna celica z NT (1250A) spojna s sosednjo celico v nizu Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Napetostni instrumentni transformatorji 3 kos SN talilne varovalke 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl »Spojna C«(JB01 in JD01) Tabela 25: sestava spojne celice JB01 in JD01 Opis opreme: količina Spojna celica z odklopnikom spojna s sosednjo celico Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik 1250 A 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip B 2x600/5/5 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl »Spojna D«(JB07 in JD07) Tabela 26: sestava spojne celice JB07 in JD07 sklic Opis opreme: količina Spojna celica z NT (1250A) kab. priklop na sosednji niz Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos

23 2.2.4 Napetostni instrumentni transformatorji 3 kos SN talilne varovalke 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Ločilno stikalo 1 kos Celica lastne rabe JB06, JD06 Tabela 27: sestava celic lastne rabe Sklic Opis opreme količina Celica lastne rabe (630 A) Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos Odklopni ločilnik 1 kos Varovalke 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Celica kompenzacije Tabela 28: sestava celice kompenzacije Sklic Opis opreme količina Celca kompenzacije (1250 A) Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator tip E 2x75/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) * (nameščen pod posamezno celico v kabelskem prostoru) 1 kos

24 3 Sekunrna oprema V sekunrni opremi je zajeta dobava in montaža sledeče sekunrne opreme za: - zaščito in vodenje 20 kv stikališča in 110 kv transformatorskih polj, - zajem in obdelavo meritev električne energije, - zajem in obdelavo kakovosti električne energije, - sistem ljinskega vodenja. Podrobnejši opisi zahtev posameznih naprav so opisani v podpoglavjih. 3.1 Splošne zahteve sekunrne opreme 20 kv stikališča Poleg splošnih določb v razpisu mora sekunrna oprema izpolnjevati tudi naslednje pogoje: - Vsa oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in IEC stanrdom za zaščito in vodenje. - Sekunrna oprema za vse 20 kv celice razen za transformatorske celice se vgrajuje v NN omarice 20 kv celic. - Naprave morajo biti prilagojene za vgradnjo v 20 kv elektroenergetsko omrežje z ozemljeno nevtralno točko preko nizko ohmskega upora oz. dušilke. - Vse notranje električne povezave in nizkonapetostne sponke morajo biti označene (alfanumerične oznake po IEC) skladno s pripajočo električno shemo. Vse naprave morajo biti priključene preko vijačnih priključnih sponk. V sponko se lahko priključi največ ena žica z vsake strani. Vsaka spončna letev mora biti dimenzijsko in prostorsko načrtovana tako, poleg projektno uporabljenih sponk omogoča vgradnjo še najmanj 20% sponk. - Do sponk, priključkov, kot tudi do vgrajene opreme in elementov mora biti omogočen enostaven dostop za namene vzdrževanja. V ta namen morajo biti omogočen dostop in zamenjava vseh elementov in sponk v omarah brez dotnih posegov na drugih elementih. - IEN za 20 kv celice morajo biti prilagojene za vgradnjo v vrata NN omarice. IEN mora biti izvlekljive izvedbe ali pa se morajo vsi konektorji izvleči brez poseganja v ožičenje. Konektorji morajo biti mehansko kodirani, tako se posamezni konektor lahko priključi le v točno določeno vtičnico na IEN. - Ostale IEN naprave morajo omogočati montažo v 19'' okvir. Konektorji morajo biti mehansko kodirani, tako se posamezni konektor lahko priključi le v točno določeno vtičnico na IEN. - Konektorji tokokrogov, ki so povezani s tokovnim merilnim transformatorjem, se morajo pri izvleku sami kratko skleniti. - Redunntna komunikacija mora ustrezati HSR ali PRP, kar zagotavlja, se ob prekinitvi ene od komunikacijskih poti potki ne izgubijo. - Komunikacije med posameznimi IEN in IEN z nadrejeno enoto morajo biti izvedene po protokolu IEC ed. 2. IEN mora imeti certifikat akreditiranega laboratorija za protokol IEC ed Parametriranje oz. dostop do IEN mora biti izvedljivo: o na sami napravi preko funkcijskih tipk in prikazovalnega zaslona, o ljinsko iz postajnega računalnika, o ljinsko iz centra za zaščito, o komunikacijskega (100BASE-TX ali USB) vho za priključitev prenosnega računalnika na prednji strani s pomočjo spletnega brskalnika. 3.2 Zaščita in vodenje 20 kv in 110 kv stikališča Vsa oprema in naprave morajo zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje, ter biti enovite, zaradi enostavnejše uporabe in vzdrževanja.

25 Residualni tok Io, ki se zajema z objemnim merilnim tokovnim transformatorjem, se dovede na poseben zato namenjen tokovni vhod IEN. Napetost odprtega trikota Uo, ki se zajema z ločenim navitjem merilnega napetostnega transformatorja in se dovede na poseben zato namenjen napetostni vhod IEN Zaščita in krmiljenje celic Zaščito in krmiljenje vodnih, spojnih in celic lastne rabe ter kompenzacije se izvede na osnovi IEN, ki mora biti usklajena z energetsko opremo in zahtevami ljinskega vodenja. Zagotavljati mora naslednje funkcije: Tabela 29 - Zaščita in krmiljenje celic Opis opreme Zahtevano Ponujeno Proizvajalec - Tip - Vse smerne/nesmerne, nadtokovne in napetostne zaščite Trifazna kratkostična časovno zakasnjena zaščita (50P, 51P) Trifazna nadtokovna smerna/nesmerna časovno zakasnjena zaščita (50P/67P, 51P/67P) Zemeljskostična smerna časovno zakasnjena zaščita (50N, 51N/ 67N) z možnostjo nastavitev karakterističnega kota in korekcije smerne karakteristike) Občutljiva zemeljskostična časovno zakasnjena zaščita (50SEF) Občutljiva smerna zemeljskostična časovno zakasnjena zaščita (50SEF/67) z možnostjo nastavitev karakterističnega kota in korekcije smerne karakteristike Admitančna zemeljskostična časovno zakasnjena zaščita (67YN) Dvostopenjska podnapetostna časovno zakasnjena zaščita (27-1,27-2) (za vse tri faze) Dvostopenjska prenapetostna časovno zakasnjena zaščita (59-1,59-2) Dvostopenjske prenapetostna časovno zakasnjena zaščita (59N) (napetost odprtega trikotnika) Dvostopenjska nadfrekvenčna in podfrekvenčna zaščita (81-1,81-2) Watt in VAr metrična čas. zakasnjena zaščita (32N) Lokator okvare (do trije različni odseki, prenos razlje okvare v km) Izvoz nastavitev v XRIO formatu Krmiljenje odklopnika točnost ±1,5 % nastavljene vrednosti čas popustitve <40 ms 0,1-40 I n, korak 0,01 I n 0,05-5 I n, korak 0,01 I n čas popustitve <40ms 0,1-5 I n, korak 0,01 I n, 0,01-1 U n, 0,01-5 I n, korak 0,005 I n 0,005-1,0 I n, korak 0,005 I n, 0,01-1 U n, 0,01-1,0 U n, korak 0,01 U n V V V f> 0,9 do 1,2 f<0,8 do 1,1 Avtomatski ponovni vklop (79) ( hitri in počasni ) Termična zaščita I 2 t funkcija (49F) Lokalno in ljinsko parametriranje neodvisno od pozicije preklopnega stikala Lok/l v RTP

26 Signalni modul z interno obdelavo signalov Beleženje dogodkov v internem pomnilniku Opremljanje dogodkov s točnim časom (časovni žig) Kontrola vrednosti vhodnih veličin Nadzor stikalnih elementov Kontrola izklopnega tokokroga (KIT) - meto z nadzorom toka. Statistične obdelave (števci delovanj zaščit, ) Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov, napetosti, delovne, jalove in navidezne moči Trenutna meritev in prikaz ničelnega toka in napetosti odprtega trikotnika Oscilografija za celoten čas nastanka in izklopa okvare - shranjevanje v COMTRADE formatu, zajem 12 analognih in 48 digitalnih signalov, s hitrostjo vzorčenja do 32 vzorcev na periodo Oscilografija hrani vsaj zadnjih 15 oscilografij z dolžino zapisa 2 s pri 32 vzorcih na periodo Periodični prenos oscilografij na računalnik za nadzor zaščite Vhodni nazivni tok Vhodna nazivna napetost Samotestiranje (lastno preverjanje delovanja IEN) Optična povezava z nadrejenim sistemom LED signalizacija pomembnih funkcij Galvanska ločitev vhodov in izhodov Priklop PC-ja sprej Pomožna napajalna napetost Vsi konektorji so izvlečljivi, tokovi se kratko sklenejo, mehansko kodirani konektorji IEN Grafični LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme, alarmov in meritev 4xI, 4xU, P, Q Pravica dostopa zavarovana z vsaj dvema različnima gesloma (posluževanje / dostop do uporabniških nastavitev) Komande (vklop in izklop odklopnika) na vratih NN omarice oz. na releju in prikaz Lok/l Naprava mora omogočati vgradnjo na vrata ms 3I / 3U 1I / 1U 5 A 100 V AC RJ45 Ethernet ali USB 110 V DC Tabela 30 - Dotna oprema za celice Opis opreme Zahtevano Ponujeno Poseben kanal in cev za optiko Pomožna napajalna napetost Dvopolni zaščitni avtomati s pomožnimi signalnimi kontakti 110 V DC 110 V DC

27 Vijačne vrstne, napetostne in tokovne sponke tipa WTL6/2 ali podobno, pomožni releji Preizkusna vtičnica RTXP 18 AD oz. RTXP 18 AR za tokovne, napetostne in pomožne tokokroge Ostali material za polno funkcionalnost omarice Montaža elementov v NN omarico (način vgradnje in razporeditev se uskladi z naročnikom) Razvod merilni napetosti in tokov po celicah Naprava za dušenje feroresonance v merilnih celicah Programska in ostala oprema za parametriranje (brez PC) Izvedba fizičnih, programskih in električnih blokad Priključitev v nadrejeni sistem vodenja z dvojno optično povezavo z LC konektorji Izvedba medsebojne kontrole delovanja IEN naprav (med celicami) Izvedba signalizacije izpa avtomatov za napajanje zaščite in signalizacije med celicami Parametriranje Funkcionalni preizkus Zaščita in krmiljenje transformatorjev Zaščito in krmiljenje transformatorskih celic se izvede na osnovi IEN, ki morajo biti usklajene z energetsko opremo in zahtevami ljinskega vodenja. V zaščito in krmiljenje transformatorjev je potrebno vključiti: - Omara transformatorskega polja; - računalnik polja; - zaščitne naprave; - avtomatski regulator napetosti; - regulator resonančne dušilke; - detektor okvar; - tipka za izklop v sili; - vsa ostala pripajoča oprema do polne funkcionalnosti Omara transformatorskega polja Za vgradnjo opreme za zaščito in krmiljenje transformatorjev je potrebno dobaviti in montirati kovinski omari, z naslednjimi karakteristikami. Tabela 31: omari RV1 in RV2 Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip - dimenzije v mm (Š x G x V) 900 x 800 x 2200 dostop Dostop s prednje in zadnje strani Vrata Na prednji strani enokrilna vrata, v celoti zastekljena z akrilnim steklom, na zadnji

28 Vrtljivi okvir Vgrajeni okvirji za montažo elementov Podstavek za dvojni pod barva Hlajenje strani dvokrilna kovinska vrata DA, sprej in zaj DA DA, višino uskladiti na mestu vgradnje Po izboru naročnika, usklajena z ostalimi omarami v prostoru Dvignjena streha za prezračevanje, odprtine na dnu, na hrbtni strani omare Računalnik polja Računalniki polja morajo biti načrtovani tako, bodo zagotavljali zanesljivo obratovanje pod vsemi obratovalnimi pogoji in morajo biti preizkušeni po stanrdih (IEC 60255, itd.). Izdelani morajo biti na osnovi numerične (mikroprocesorske) tehnike. Komunikacija računalnika polja mora biti skladna s komunikacijskim protokolom IEC preko optične povezave. Za potrebe lokalnega parametriranja mora imeti na čelni plošči ustrezen električen priključek, kot npr. USB ali pa RJ45. Na čelni plošči mora biti vgrajen grafični prikazovalnik, ki omogoča prikaz in krmiljenje 110 kv in 20 kv naprav v transformatorskem polju in celici. Krmarjenje po grafičnem prikazovalniku je lahko omogočena preko funkcijskih tipk ali pa neposredno z prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikaz mora obsegati: - aktualno enopolno shemo 110 kv (s položajem elementov), - aktualno enopolno shemo 20 kv (s položajem elementov), - prikaz vseh meritev in - prikaz alarmov, - prikaz signalizacije zaščit. Poleg grafičnega prikazovalnika mora računalnik polja omogočati tudi LED signalizacijo pomembnih procesnih informacij in informacij o stanju naprav. Računalnik polja mora omogočati izvedbo blokad za posluževanje vseh naprav transformatorskega polja in celice. Tabela 32 Računalnik polja Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip - Nadzor in krmiljenje 110 kv elementov Nadzor in krmiljenje 20 kv elementov Nazivna obratovalna napetost 110 V DC Nazivna napetost vhodov 100/ 3 V, 100 V Merilno območje napetosti 0,05 2,0 Un Minimalno število napetostnih vhodov 6 Nazivni tok vhodov 1 A in 5 A Merilno območje tokov 0,05 1,5 In Minimalno število tokovnih vhodov 3

29 Zahtevana točnost za meritve U, I 0,5 % Izračun moči Pn, Qn Merilno območje moči 0,5 1,2 Pn 0,5 1,2 Qn Zahtevana točnost za meritve P, Q 1 % Čas osveževanja meritev 0,1 s Kontrola vrednosti vhodnih veličin Prikaz statističnih meritev U, I, P, Q, cos,, F, U Prikaz trenutnih meritev U, I, P, Q Ločljivost dogodkov opremljenih s časom 1 ms Število digitalnih vhodov 64 Vgrajena samodiagnostična funkcija Zaščitne naprave (IEN) Zaščitne naprave bodo obsegale: - IEN diferenčne zaščite v sklopu katere bo izvedena diferenčna zaščita kot osnovna zaščita transformatorja, nadtokovna zaščita na 110 kv strani, podnapetostna zaščita na 110 kv strani, zaščita ozemljitvenega upora, detekcija visokoohmskih napak, nadtokovna in kratkostična zaščita na 20 kv strani, prenapetostna zaščita na 20 kv strani) in zaščita premaknitve zvezdišča transformatorja; - IEN rezervne nadtokovne zaščite na 110 kv strani; - funkcijo nadzora upora lahko v sklopu računalnika polja; - primarno zaščito transformatorja - Buchholz rele I. in II. stopnje; - kontaktni termometer I. in II. stopnje; - termostat I. in II. stopnje; - Buchholz rele regulacijskega stikala; - termosliko I. in II. stopnje; - nivo olja kotla in regulacijskega stikala; - kontrolo izklopnih tokokrogov. Zaščitne naprave morajo zagotavljati naslednje funkcije: Tabela 33 Zaščita in krmiljenje transformatorjev Opis opreme Zahtevano Ponujeno Proizvajalec - Tip - Vse nadtokovne in napetostne zaščite Trifazna diferenčna zaščita (87T) točnost ±1,5 % nastavljene vrednosti, čas popustitve (reset time) <40 ms priključitev na 110 kv MTT, 20 kv MTT, kv MNT, 20 kv

30 Trifazna kratkostična časovno zakasnjena zaščita 20 kv strani (50P, 51P) MNT, MTT upora zvezdišča primerna za zaščito transformatorja z dvema navitjema kompenzacija različnih prestavnih razmerij MTT energetskega transformatorja brez dotnih transformatorjev tokovno stabilizirana izklopna karakteristika visoka stabilnost pri zunanjih okvarah izklopni čas <30 ms pri dvakratnem nazivnem toku funkcija detekcije n- tega harmonika toka s pripajočo blokado časovno odvisna in neodvisna karakteristika 0,1-40 I n, korak 0,01 I n, Trifazna nadtokovna časovno zakasnjena zaščita 110 kv in 20 kv strani (50P, 51P) Dvostopenjska podnapetostna časovno zakasnjena zaščita 110 kv strani (27-1, 27-2) Dvostopenjska prenapetostna časovno zakasnjena zaščita 20 kv strani (59-1, 59-2) Enofazna nadtokovna časovno zakasnjena zaščita upora (51P) Dvostopenjska visokoohmska zemeljskostična časovno zakasnjena zaščita (51N); 1.stopnja deluje na alarm, 2.stopnja deluje na izklop Časovno zakasnjena zaščita premaknitve zvezdišča transformatorja (59N) Trifazna rezervna nadtokovna časovno zakasnjena zaščita 110 kv strani (51P) časovno odvisna in neodvisna karakteristika 0,05-5 I n, korak 0,01 I n V V 0,05-5 I n, korak 0,01 I n 0,01-5 I n, korak 0,005 I n 0,01 10 U n korak 0,001 U n časovno odvisna in neodvisna karakteristika 0,05-5 I n, korak 0,01 I n Funkcija nadzora upora 0, ,01 I n,

31 Lokalno in ljinsko parametriranje neodvisno od pozicije preklopnega stikala Lok/l v RTP Signalni modul z interno obdelavo signalov 0,0001 0,01 U n Beleženje dogodkov v internem pomnilniku 1000 Opremljanje dogodkov s točnim časom (časovni žig) Kontrola vrednosti vhodnih veličin Nadzor stikalnih elementov Kontrola izklopnega tokokroga (KIT) - meto z nadzorom toka. Statistične obdelave (števci delovanj zaščit, ) Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov, napetosti, delovne, jalove in navidezne moči Oscilografija za celoten čas nastanka in izklopa okvare - shranjevanje v COMTRADE formatu, zajem 15 analognih in 48 digitalnih signalov, s hitrostjo vzorčenja do 32 vzorcev na periodo Oscilografija naj hrani vsaj zadnjih 15 oscilografij z dolžino zapisa 3 s pri 32 vzorcih na periodo Periodični prenos oscilografij na računalnik za nadzor zaščite Vhodni nazivni tok Vhodna nazivna napetost Samonadzor (lastno preverjanje delovanja IEN) Optična povezava z nadrejenim sistemom LED signalizacija pomembnih funkcij Galvanska ločitev vhodov in izhodov Priklop PC-ja sprej Pomožna napajalna napetost Vsi konektorji so izvlekljivi, tokovi se kratko sklenejo, mehansko kodirani konektorji IEN Grafični LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme, alarmov in meritev 4xI, 4xU, P, Q) Pravica dostopa zavarovana z vsaj dvema različnima gesloma (posluževanje / dostop do uporabniških nastavitev) Komande (vklop in izklop odklopnika) na vratih omare oz. na releju in prikaz Lok/l 1 ms 3I / 3U 1 A in 5 A 100 V AC RJ45 Ethernet ali USB 110 V DC Tabela 34 - Ostala oprema za transformatorske celice Opis opreme Zahtevano Ponujeno

32 Pomožna napajalna napetost Dvopolne avtomatske varovalke s pomožnimi signalnimi kontakti Vijačne vrstne, napetostne in tokovne sponke tipa WTL6/2 ali podobno, pomožni releji Preizkusna vtičnica RTXP 18 AD oz. RTXP 18 AM oz. RTXP 18 AR za tokovne, napetostne in pomožne tokokroge Tipka za izklop v sili, z zaščitnim pokrovčkom, nameščena na vratih omare Ostali material za polno funkcionalnost omare Montaža elementov v NN omarico (način vgradnje in razporeditev se uskladi z naročnikom) Programska in ostala oprema za parametriranje (brez PC) Izvedba programskih in električnih blokad Priključitev v nadrejeni sistem vodenja z dvojno optično povezavo z LC konektorji Izvedba signalizacije izpa avtomatskih varovalk Parametriranje Funkcionalni preizkus 110 V DC 110 V DC Avtomatski regulator napetosti (ARN) ARN se bo uporabil za samodejno regulacijo napetosti energetskega transformatorja potom spremembe položaja regulacijskega stikala s pomočjo motornega pogona. Krmiljenje motornega pogona naj bo tako, koman višje/nižje povzroči ustrezno spremembo koraka na regulacijskem stikalu. Preizkus ARN se izvede preko tipske preizkusne vtičnice. Avtomatski regulator napetosti mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve: - avtomatsko in ročno regulacijo napetosti; - omogočati mora izbiro načina delovanja (avtomatsko/ročno); v primeru ročnega načina delovanja mora omogočati izbiro komande višje/nižje; - krmiljenje regulatorja mora biti lokalno in ljinsko preko sistema SCADA v DCV. Način se izbere na samem regulatorju ali v sistemu SCADA; - omogočati mora blokado delovanja avtomatske regulacije v primeru previsoke ali prenizke sekunrne napetosti, pri preobremenitvah energetskega transformatorja in pri napakah krmiljenja ali okvarah regulacijskega stikala; - ARN mora imeti možnost izbire nastavitve fiksnega oz. variabilnega časa med izjo posamezne komande; - primerno velik in osvetljen LCD grafični prikazovalnik, ki mora omogočati preklop lokalno/ljinsko, možnost ročnega/avtomatskega obratovanja, prikaz vseh osnovnih parametrov (meritev in transformatorskih stopenj), prikaz diagnostike in prikaz parametrov z možnostjo nastavitve; - podpirati mora GOOSE integracijski protokol skladno s skupino stanrdov IEC 61850; - parametriranje preko čelne plošče s pomočjo prenosnega računalnika in ljinsko skladno s skupino stanrdov IEC 61850;

33 - digitalne BCD vhode za zajem stopenj regulacijskega stikala in vsaj 16 dotnih signalnih vhodov; - digitalne izhode za krmilno napetost in vsaj 8 dotnih izhodov. ARN mora zagotavljati naslednje funkcije: Tabela 35 - Avtomatski regulator napetosti Opis opreme Zahtevano Ponujeno Proizvajalec - Tip - Nastavitev vrednosti želene napetosti % U n Nastavitev časa zakasnitve 0 60 s Časovni odziv zakasnitve linearen, integralen U< podnapetostna Blokiranje delovanje regulatorja % U n U> prenapetostna % U n I> nadtokovna LDC kompenzacija padcev napetosti Z kompenzacija padcev napetosti Prilagoditev želene (regulirane) napetosti glede na delovno moč transformatorja % I n 0 15% U n 0 15% U n 99% 103 % U n Beleženje dogodkov v internem pomnilniku 1000 Trenutna meritev in prikaz faznega toka, medfazne napetosti, delovne, jalove in navidezne moči Oscilografija - shranjevanje v COMTRADE formatu, zajem analognih in digitalnih signalov, s hitrostjo vzorčenja do 32 vzorcev na periodo Vhodni nazivni tok Vhodna nazivna napetost Samonadzor (lastno preverjanje delovanja ARN) Optična povezava z nadrejenim sistemom LED signalizacija pomembnih funkcij Galvanska ločitev vhodov in izhodov Priklop PC-ja sprej Pomožna napajalna napetost 5 A oz. 1 A 100 V AC RJ45 Ethernet ali USB 110 V DC

34 Pravica dostopa zavarovana z vsaj dvema različnima gesloma (posluževanje / dostop do uporabniških nastavitev) Tabela 36 - Ostala oprema za ARN Opis opreme Zahtevano Ponujeno Pomožna napajalna napetost Dvopolne avtomatske varovalke s pomožnimi signalnimi kontakti Vijačne vrstne, napetostne in tokovne sponke tipa WTL6/2 ali podobno, pomožni releji Preizkusna vtičnica RTXP 18 AD za tokovne, napetostne in pomožne tokokroge Programska in ostala oprema za parametriranje (brez PC) Izvedba programskih in električnih blokad Priključitev v nadrejeni sistem vodenja z dvojno optično povezavo z LC konektorji Parametriranje Funkcionalni preizkus 110 V DC 110 V DC Regulator resonančne dušilke (RRD) RRD se bo uporabil za samodejno regulacijo stopenj resonančne dušilke potom spremembe položaja regulacijskega stikala s pomočjo motornega pogona. Krmiljenje motornega pogona naj bo tako, koman višje/nižje povzroči ustrezno spremembo koraka na RRD. Preizkus RRD se izvede preko tipske preizkusne vtičnice. Avtomatski regulator napetosti mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve: - omogočati mora izbiro načina delovanja (avtomatsko/ročno); v primeru ročnega načina delovanja mora omogočati izbiro komande višje/nižje; - krmiljenje regulatorja mora biti lokalno in ljinsko preko sistema SCADA v DCV. Način se izbere na samem regulatorju ali v sistemu SCADA; - primerno velik in osvetljen LCD grafični prikazovalnik, ki mora omogočati preklop lokalno/ljinsko, možnost ročnega/avtomatskega obratovanja, prikaz vseh osnovnih parametrov (meritev in transformatorskih stopenj), prikaz diagnostike in prikaz parametrov z možnostjo nastavitve; - avtomatski vklop nizkoohmskega upora zvezdišča transformatorja VN/SN (bypass shema), - lokalno in ljinsko signalizacijo delovanja, - programsko opremo, ki je potrebna za nadzor, upravljanje in parametriranje regulatorja ter njegovo povezavo na sistem ljinskega vodenja. - biti zmožen hraniti kronološke potke (log toteko) o delovanju opremljenih s časovno značko časa nastanka dogodka in karakterističnimi vrednostmi (residualna napetost, kapacitivna komponenta toka kompenzacije, delovna komponenta toka zemeljskega stika ),

35 - omogočati nastavitev kompenzacije kapacitivne komponente toka (30-300A) in vpliv na višino preostalega (residualnega) toka. Regulator mora omogočati: - izbiro načina vodenja ljinsko/lokalno (regulator/dcv), Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika Proizvajalec - Tip - Število tokovnih analognih vhodov 2 Število napetostnih analognih vhodov 2 Tokovni analogni vhod 1/5 A AC Napetostni analogni vhod 100 V AC Nazivna frekvenca analognih vhodov 50 Hz Napajalna in krmilna napetost 110V DC Število programabilnih digitalnih vhodov 16 Število programabilnih digitalnih izhodov 10 Napetost digitalnega vho V AC oz. DC Napetost digitalnega izho AC/DC Možna samodejna nastavitev kompenzacije kapacitivne komponente toka (30-300A) in vpliv na višino preostalega (residualnega) toka Beleženje dogodkov v internem pomnilniku Opremljanje dogodkov s točnim časom (časovni žig) Kontrola vrednosti vhodnih veličin Nadzor stikalnih elementov Oscilografija - shranjevanje v COMTRADE formatu, zajem analognih in digitalnih signalov, s hitrostjo vzorčenja do 32 vzorcev na periodo Možna izbira načina vodenja ljinsko/lokalno, obratovanja avtomatsko/ročno in reguliranja višje/nižje (regulator/dcv) Bloka regulacije v primeru, ko iz kakršnih koli vzrokov ni mogoče določiti resonančne točke Avtomatski vklop nizkoohmskega upora zvezdišča transformatorja VN/SN (bypass shema) Priklop PC-ja sprej Nadzor obratovanja dotnega upora dušilke za povečanje ohmske komponente toka zemeljskega stika Prikaz položaja resonančne dušilke, zamika delovne točke glede na resonanco, napetosti v nevtralni točki in delovnega toka omrežja (izgube) 250/220 V AC/DC ms RJ45 Ethernet ali USB

36 Hranjenje statističnih potkov o delovanju naprave (časi in števci delovanja, število uspešnih in neuspešnih nastavitev resonančne točke, število zemeljskih stikov, število povečanja ohmske komponente toka zemeljskega stika ) Komunikacija z mrežnim stikalom po protokolu IEC preko optičnega LC vmesnika (glass) Hranjenje kronoloških potkov o delovanju (log toteka) Hranjenje statističnih potkov o delovanju naprave Skladnost opreme z IEC (navedite poglavja skladnosti) Detektor okvar Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika Proizvajalec - Tip - Število tokovnih analognih vhodov 4 Število napetostnih analognih vhodov/izhodov 1 Tokovni analogni vhod 1/5 A AC Napetostni analogni vhod 100 VAC Nazivna frekvenca analognih vhodov 50 Hz Napajalna in krmilna napetost 110V DC Število programabilnih digitalnih vhodov/izhodov 1 Število programabilnih digitalnih izhodov/izhodov 2 Napetost digitalnega vho V AC oz. DC Napetost digitalnega izho 250/220 V AC/DC Detekcija zemeljskega stika po tranzientni metodi z uporabo qu algoritma Detekcija zemeljskega stika po watttmetrični metodi brez povečane ohmske komponente toka okvare Detekcija zemeljskega stika po wattmetrični metodi s povečano ohmsko komponento toka okvare Detekcija zemeljskega stika po metodi višjih harmonskih komponent v toku okvare in ovrednotenja smeri harmonskih jalovih moči Omogočena pulzna meto z možnostjo prostega programiranja pulznih vzorcev, ki jih mora detektor prepoznati Omogočena analiza okvar s pomočjo logbook-a (log toteke) Omogočena analiza omrežja s pomočjo dnevnika delovanj in ovrednotenje dozemnih kapacitivnosti za posamezen izvod Priklop PC-ja sprej RJ45 Ethernet Možen vpogled v listo dogodkov Možen vpogled v merjene veličine analognih vhodov v vektorski obliki Možna časovna sinhronizacijo naprave Možnost hranjenja oscilografij ali USB

37 Omogočena komunikacija z regulatorjem in obratno Komunikacija z mrežnim stikalom po protokolu IEC preko optičnega LC vmesnika (glass) Mesto vgradnje Merilna 20 kv celica Število detektiranih izvodov: Meritve električne energije Omara meritev QV1 Za vgradnjo opreme za merjenje električne energije je potrebno dobaviti in montirati kovinsko omaro. z naslednjimi karakteristikami Tabela 37: omara QV1 Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip dimenzije v mm (Š x G x V) 800 x 800 x 2200 dostop Dostop s prednje in zadnje strani Vrata Na prednji strani enokrilna vrata, v celoti zastekljena z akrilnim steklom, na zadnji strani dvokrilna kovinska vrata Vrtljivi okvir DA, sprej in zaj Vgrajeni okvirji 19 za montažo elementov DA Podstavek za dvojni pod DA, višino uskladiti na mestu vgradnje barva Po izboru naročnika, usklajena z ostalimi omarami v prostoru Števci električne energije Dobaviti in montirati je potrebno števec električne energije po spodnji specifikaciji Tabela 38: števec EE Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika Proizvajalec - Tip - merjenje indirektno merjenje, merilna napetost 3 x 58/100V do 3 x 230/400V, 50 Hz nazivno tokovno merilno območje 1A z razširitvijo do 5 A (števec mora ustrezati 1A nazivnega merilnega toka in 5 A nazivnega merilnega toka)

38 razred točnosti 0,2 delovna energija; 1,0 jalova energija merjenje energije v obeh smereh pretoka (jalova energija v 4 kvadrantih) kontrolni vhodi vsaj 2 kontrolna vho zunanjega krmiljenja števca 58 do 240V (preklopi tarif, merilna perio, obračunska perio, sinhronizacija časa) pomožno zunanje napajanje števca 58V-240V, AC/DC rezervno napajanje z litijevo baterijo z dobo delovanja vsaj 20 let podprt komunikacijski protokol DLMS in IEC1107 merilna perio nastavljiva od 1 min do 60 min Interna ura vgrajena interna kolerska ura s preklopom tarif Shranjevanje potkov 2 ločena spominska registra potkov merilne periode (krivulja obremenitev) za 32 kanalov, drugi spominski register rezerviran za merjenje parametrov veličin po EN optični vmesnik za potrebe parametriranja s sondo DA prikazovalnik LCD prikazovalnik po VDEW 2.0 zahtevah št. in tip izhodov vsaj 6 izhodov - optomos, prosto programabilnih vgrajen komunikacijski modul TCP/IP( s konektorjem RJ45) dotni komunikacijski izhod RS485 (spončni konektor) dimenzije Naprava mora ustrezati vgradnji v 19 inch okvir, višine 3H žigosanje naprava mora biti opremljena z črtno kodo, veljavnim žigom Ura za meroslovje in ustrezno plombirana. Imeti mora logotip Elektro Primorske Primerljivost z drugimi napravami (kot npr.) enakovreden/primerljiv s produktom EMH tip XC-Rack-2A3-B0-GMB- LX E50/Q

39 3.3.3 Registrator impulzov Dobaviti in montirati je potrebno registrator impulzov električne energije s konfiguracijo Tabela 39.registrator impulzov Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip št. in vrsta vhodov 16 medsebojno neodvisnih vhodov V AC/DC prosti kontakt Izhodni kontakt 4 izhodni kontakti 250V, programabilni signalizacija delovanja posameznega vho z LED DA interni spomin najmanj 1 MB dotni ta-card modul DA, s spominsko kartico vsaj 2 MB sinhronizacijski vhod za sinhronizacijo z zunanjo anteno DCF77 Prikazovalnik LCD displej z osvetlitvijo za prikaz 4 vrstic in najmanj 20 znakov/vrstico tipkovnica za pregled in nastavitve registratorja DA Vgrajeni vmesniki 1 x vgrajen Ethernet vmesnik z konektorjem RJ45 1 x vgrajen vmesnik z RS485 izhodom (spončni priključek) vgrajena interna ura realnega časa s DA podporo super kondenzatorja vmesnik za parameriranje RS pin port tarifni program interni tarifni program za najmanj 4 tarife za moč in energijo merilna perio in shranjevanje Tm1= 15min in Tm2=24 ur, dva ločena interna spomina za Tm1 in Tm2 Velikost naprave registrator mora biri izdelan v 19 inch varianti za vgradnjo v ločen 19 inch okvir v omari Primerljivost s podobnimi napravami (kot npr.) primerljiv z BAER DLX Napajalnik za napajanje registratorja impulzov Za napajanje registratorja impulzov je potrebno dobaviti in montirati AC/DC napajalnik s karakteristikami:

40 Tabela 40: napajalnik za registrator Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip Primarna napetost 230 V AC Napetost sekunrja 12 V DC Nazivni tok 2 A Brezprekinitveni modul Dobaviti in montirati je potrebno brezprekinitveni modul za napajanje opreme z sledečo konfiguracijo: Tabela 41: brezprekinitveni modul Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip Vhodna napetost 230 V AC Izhodna napetost 230V AC 50Hz, 4 priključni izhodi nazivna moč 1000 VA NTP potkovni vmesnik RJ45 notranje baterije svinčene brez vzdrževanja z življensko dobo 5 let, sistem plug&play najmanjši čas napajanja iz notranjega vira 12 minut vmesnik USB/RS232 z programsko opremo Local View DA dotni nosilci za pritrditev v omaro DA Primerljivost z ostalimi napravami te vrste (kot npr.) primerljiv s Socomec NETSYS PR VA Satelitski sprejemnik točnega časa Dobaviti in montirati je potrebno satelitski sprejemnik točnega časa po naslednji specifikaciji: Tabela 42: satelitski sprejemnik točnega časa Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip - programabilni pulzni izhodi in preklopni časi DA programabilne časovne kode za nastavitev optičnih izhodov DA izhodi RS485 in 2x RS232 DCF 77 simulacija DA antena Zunanja antena s kablom dolžine vsaj 20 m

41 Ohišje in montaža Priložen software za ljinski nadzor delovanja Primerljivost naprave z ostalimi (kot npr.) Sprejemnik vgrajen v Alu ohišju za montažo na DIN letev 35 mm DA Mainberg GNS Potkovni pretvornik Dobaviti in montirati je potrebno potkovni pretvornik RS232, RS485 na Ethernet (TCP/IP) s sledečimi zahtevami Tabela 43: potkovni pretvornik Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip - Serijski vmesnik stanrd RS232, RS422, RS485 priključek vijačni priključek ali RJ45 hitrost prenosa od 300 do bps modulacija 7 ali 8 potkovnih bitov pariteta so, liha ali brez stop biti 1 ali 2 flow control DA programska oprema XON/XOFF strojna oprema RTS/CTS Mrežni vmesnik stanrd vmesnik priključek ARP, UDP/IP, TCP/IP, ICMP, SNMP, BOOTP, DHCP, TFTP, Telnet in HTTP 10Base-T/100Base-TX Ethernet RJ45 napajanje primerljivost naprave z ostalimi (kot npr.) montaža vmesnika vključen apter za napajanje Lantronix XSDRSN-03 montaža na 35mm DIN letev Mrežni delilnik Dobaviti in montirati je potrebno mrežni delilnik z naslednjo konfiguracijo: o o o o 16 modulov, 9 bakrenih priključkov (RJ45), ščitniki vtičnic, povezovalni kabli do naprav v omari.

42 3.3.9 Ostala oprema zaščitni avtomati ABB (110 VDC, 100 VAC) s pomožnimi signalnimi kontakti vrstne, ozemljilne, napetostne, tokovne sponke, pomožni releji svetilka za osvetlitev omare, 1-fazna vtičnica, prostor za naprave telekomunikacij, pomožna napajalna napetost 110 VDC, drobni montažni material, Cu zbiralka na izolatorjih, rele ozemljen s pletenico 16 mm2 montaža elementov, ožičenje, označevanje in funkcionalni preizkusi.

43 3.4 Sistem ljinskega vodenja Obseg ponudbe sistema ljinskega vodenja: tovarniško preizkušanje opreme (tudi predhodno na relaciji lokacij ponudnik DCV EP), omara ljinskega vodenja, komunikacijski računalnik, postajni računalnik z WIN 7 (ali novejši-zaželeno) Professional SP1 64 bit okolje SCADA z vsemi driverji in aplikacijami za delovanje zajemalni modul/naprava za potrebe vodenja lastne rabe mrežna oprema sodelovanje pri zagonskih preizkusih in poskusnem obratovanju, ostalo Vsa nova oprema ljinskega vodenja naj se napaja iz prostih mest obstoječe LR. Oprema za zaščito in vodenje mora biti usklajena z energetsko opremo. Vsa oprema bo montirana v RTP Ajdovščina Koncept ljinskega vodenja RTP Ajdovščina je objekt brez stalne posadke in lokalno ter ljinsko voden. Pri slednjem DCV Elektro Primorska opravlja naloge vodenja, krmiljenja in nadzora 110 in 20 kv stikališča ter TR polj, povezane predvsem z vzdrževanjem opreme in naprav 20 kv sistema v RTP ter vodenjem in krmiljenjem RTP-ju pripajočega 20 kv omrežja. RTP Ajdovščina bo še naprej ljinsko voden objekt po sej veljavnem konceptu ljinskega vodenja Elektro Primorske, ki upošteva obstoječe stanje strojne in programske opreme DCV Elektro Primorska. Prenos potkov med RTP Ajdovščina in DCV EP bo potekal po protokolu IEC Za prenos meritev je zaželena uporaba tipa M_ME_NB_1 ali M_ME_NC_1 po IEC 104 protokolu. Za izmenjavo potkov z ELES-ovo opremo na objektu naj se predvidi komunikacijo po protokolu IEC Osnovno vodilo sistema ljinskega vodenja je njegovo povsem funkcionalno in zanesljivo delovanje. Uporabljen je distribuiran koncept vodenja in zaščite z delitvijo funkcij na nivo posamezne celice (izvo) in nivo centralnega komunikacijskega računalnika. Za opravljanje funkcij zaščite, lokalne avtomatike in vodenja bodo uporabljene porazdeljene mikroračunalniške strukture, medsebojno povezane z dvojno optično zanko (optični kabli). Mikroračunalniki na nivoju celice opravljajo zaščitne in merilne funkcije, funkcije lokalne avtomatike, zajemanja potkov in posredovanja komand primarni opremi. Zajemanje potkov se tako izvaja čim bližje primarni opremi, tam se izvaja tudi lokalna obdelava potkov in posredovanje potkov hierarhično nadrejenemu nivoju vodenja komunikacijskemu računalniku. Zasnova sistema je pona v prilogi 3. Ponudnik mora v ponudbi priložiti blokovno komunikacijsko shemo. Naloga centralnega komunikacijskega računalnika je, pripravi zbrane potke in jih pošilja v nadrejeni center vodenja DCV EP, ter nadzor nad delovanjem modulov vodenja in zaščite na nivoju celice. Vodenje mora biti omogočeno iz naslednjih nivojev: ljinsko iz centra vodenja DCV EP (okolje SCADA), ljinsko iz postajnega računalnika (okolje SCADA), lokalno iz naprav krmilnih omaric (IEN),

44 lokalno mehansko na aparatih. Posamezne IEN, ki v osnovi združujejo funkcije vodenja, morajo biti v sistem vodenja povezane preko optike Omara ljinskega vodenja JY1 Za vgradnjo opreme za ljinsko vodenje je potrebno dobaviti in montirati kovinsko omaro. Omara naj ima z naslednjimi karakteristikami: Tabela 44 Omara ljinskega vodenja JY1 Opis opreme Zahteve naročnika Potki ponudnika proizvajalec - tip dimenzije v mm (Š x G x V) 900 x 800 x 2200 dostop Dostop s prednje in zadnje strani Vrata Na prednji strani enokrilna vrata, v celoti zastekljena z akrilnim steklom, na zadnji strani dvokrilna kovinska vrata Vrtljivi okvir DA, sprej in zaj Vgrajeni okvirji za montažo elementov DA Dno Dvodelno dno s požarno pregrado; Prehod s kovinskimi uvodnicami Podstavek za dvojni pod DA, prilagodljiv dvojnemu podu, višino uskladiti na mestu vgradnje barva Po izboru naročnika, usklajena z ostalimi omarami v prostoru Hlajenje Dvignjena streha za prezračevanje, odprtine na dnu, na hrbtni strani omare Cu zbiralka DA Komunikacijski računalnik Komunikacijski računalnik mora omogočati povezave mikroprocesorskih zaščitno krmilnih enot ter pomožnih naprav in povezavo z DCV EP ter za izmenjavo potkov na objektu z ELES-om. Omogočati mora tudi zgoščevanje in razvrščanje potkov. Nanj mora biti možno priklopiti IEN različnih proizvajalcev. Montiran mora biti v novi omari vodenja in priklopljen na napajanje 110 V DC iz novega razdelilca lastne rabe. Omogočati mora, lahko vsak kanal komunicira z različnim protokolom. Funkcije naprave: komunikacija z enotami za zaščito in krmiljenje, DCV-jem ter pomožnimi napravami

45 komunikacija s postajnim računalnikom, komunikacija s centrom zaščite, komunikacija po protokolu IEC z ELES-om izveden mora biti priklop na optično vozlišče, sinhronizacije časa mora biti poleg iz DCV EP po NTP protokolu tudi omogočena tudi prek GPSa, v skladu s stanrdi IEC in IEC Ed.2, funkcija samotestiranja, kabli, miška, tipkovnica, LCD monitor 19 oz skladen s razpoložljivim prostorom v omari vodenja, DVD RW, dvojni SSD disk v RAID 1 konfiguraciji dotno optično vozlišče za minimalno 24 optičnih vhodov in montažo v 19'' okvir Naprava za vodenje pomožnih naprav Naprava za vodenje pomožnih naprav se montira v novi omari vodenja. Imeti mora naslednje funkcije: nadzor in krmiljenje pomožnih naprav (8 komandnih izhodov), merilni vhodi (3x analogni vhod 4-20 ma ter 2xU AC), zajem signalov in kontrola vrednosti vhodnih veličin (60 digitalnih vhodov), opremljanje signalov s točnim časom, samotestiranje, povezava na PRP omrežje. Izvesti je potrebno sledečo ljinsko signalizacijo in krmiljenje pomožnih naprav: krmljenje: o krmiljenje odklopnikov LR, Dvopoložajna signalizacija o odklopnikov LR, preklopke D/L, Alarmna signalizacija o pomožnih naprav, Meritve o AC 400 V o AC 230 V (razsmerjena) o 2 x DC 110 V o temperatura zunaj objekta o meritev vetra, Merjenje temperature zunaj objekta Dobavi in montira se PT100 son za montažo na steno tip C-PT-PS ali podobna. Poveže se jo preko naprave za vodenje pomožnih naprav. Naprava mora imeti vgrajeni pretvornik mA, omogočati mora montažo na steno, dvožilno ali trožilno priključitev ter imeti PT100 uporovno sondo.

46 3.4.7 Postajni računalnik Za potrebe lokalnega vodenja na samem objektu je potrebno dobaviti, namestiti in preizkusiti novi industrijski postajni računalnik. Montiran mora biti v novi omari vodenja. Ker bo nameščen v omari vodenja, je potrebno zaradi odljenosti od komandnega pulta namestiti še USB Extender (CE100 Mini USB KVM Extender ATEN ali podoben) kot poljšek monitorja, tipkovnice in miške prek mrežnega kabla. Na postajnem računalniku je potrebno dobaviti in namestiti ustrezno okolje SCADA ter urediti oz. parametrirati naslednje procese: prikaz stanja opreme v realnem času, dogodki visoke resolucije, lista dogodkov, lista alarmov, komande z vgrajenimi blokami, prikaz liste trenutnih in nepotrjenih alarmov, arhiviranje potkov, poročila in izpisi na zahtevo operaterja, samotestiranje, možnost parametriranja ciljnih uporabniških naprav, časovni prikaz poteka tokov, napetosti in moči. Imena signalov in vse vrste grafičnih prikazov je potrebno uskladiti z naročnikom ob izdelavi po zgledu zadnje zgrajenih objektov. Vračunana morajo biti vsa potrebna dela pri namestitvi strojne in programske opreme, razvojni in delovni programski paket z ostalo opremo, stroški prevozov, zavarovanj, montaže in parametriranje na objektu ter preizkušanje. Tabela 45 - Postajni SCADA računalnik Aplikativni računalnik SCADA, vključno z monitorjem, tipkovnico in miško licenca Zahteve naročnika Licenca okolja SCADA Potki ponudnika Industrijski računalnik za RACK montažo procesor Intel i7 RAM 8 GB VGA Intel G41, integrirana HDD Dva SSD diska (256 GB) na RAID1 polje mrežna kartica vgradnja mrežne kartice v računalnik; operacijski sistem WIN 10 Professional 64 bit (sprejemljiv tudi WIN 7 Professional 64 bit) ostala oprema računalnika Miška, tipkovnica, USB, DVD/CD Rewritable razdelilec 230 VAC s prenapetostno zaščito in petimi enofaznimi vtičnicami z zaščitnim kontaktom; Ostalo: dobava monitorja HP Z24i LED LCD 24" ali podoben;

47 dobava ustreznega povezovalnega kabla UTP za povezavo sistemske komunikacijske enote in SCADA računalnika; USB extender inštalacija programske opreme; izdelava/ureditev spiskov informacij kot podloga za parametriranje SCADA aplikacije; posredovanje spiskov informacij v pregled in potrditev naročniku; parametriranje aplikacije na podlagi potrjenih spiskov informacij: o izdelava procesne baze; o izdelava aplikativnih slik: slika 110 kv; slike 20 kv; slika sistema vodenja; slika pomožnih naprav; slike komandnih oken; slike števcev, meritev, grafov; izdelava aplikacije za prikaz kronologije; testiranje celotne SCADA aplikacije v tovarni; izdelava obratovalnih navodil Dobava in zagon na terenu vso zgoraj navedeno opremo dobaviti in zagnati na objektu naročnika; testiranje SCADA aplikacije na objektu: o testiranje posameznih polj in izvodov; o testiranje komand; o pregled grafov, statistike, tabel; o izdelava končnega poročila; o ostalo Ostala oprema zaščitni avtomati ABB (110 VDC, 100 VAC) s pomožnimi signalnimi kontakti vrstne, ozemljilne, napetostne, tokovne sponke, pomožni releji svetilka za osvetlitev omare, 1-fazna vtičnica, premična polica za tipkovnico, prostor za naprave telekomunikacij, pomožna napajalna napetost 110 VDC, drobni montažni material, Cu zbiralka na izolatorjih, rele ozemljen s pletenico 16 mm2 preklopka lokalno/ljinsko, patch panel STP cat6 4xRJ45 s ščitniki vtičnic in povezovalnimi kabli STP do naprav v omari montaža elementov, ožičenje, označevanje in funkcionalni preizkusi. kvalitetna premična mizica na kolesih z blokado koles-za delo s PC

48 4 Ozemljitev zvezdišča 20 kv navitja transformatorja Zvezdišče 20 kv navitja transformatorja 110/20 kv TR 2 bo v RTP Ajdovščina ozemljeno preko resonančne dušilke in nizkoohmskega upora. Obe napravi morata biti ustrezno nastavljeni za pravilno delovanje zaščite transformatorja in 20 kv omrežja. Za izvedbo ozemljitve zvezdišča mora ponudba zajeti dobavo in montažo sledeče opreme: - resonančna dušilka, - nizkoohmski upor upor, - regulator (zajet v sekunrni opremi; ), - detektor okvare (zajet v sekunrni opremi; ), - enopolni vakuumski odklopnik 4.1 Resonančna dušilka Dobavi se resonančna dušilka za direktno montažo na temelj dušilke. Dušilka bo mora biti zmožna trajnega obratovanja pri nazivni moči. Resonančna dušilka mora biti izdelana v skladu s stanrdom IEC in naslednjimi specifikacijami. Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika: Proizvajalec - Tip - Nazivna moč - Nazivni tok Nazivna napetost Nazivna frekvenca Stopnja izolacije za ostala navitja Zvezna regulacija toka Nazivni primarni tok TT Nazivni sekunrni tok TT 300 A 20/ 3 kv 50 Hz AC 3 kv A 300 A 5 A Trajni termični tok TT I th Nazivna moč jedra TT Razred točnosti jedra TT Faktor varnosti jedra TT Nazivna primarna napetost NT in pomožnega navitja Nazivna sekunrna napetost NT Nazivna moč navitja NT Razred točnosti navitja NT 1,2 x I n 30 VA / 3 kv 100 V 30 VA Nazivna moč pomožnega navitja za način obratovanja - Nazivni sekunrni tok pomožnega navitja Nazivna sekunrna napetost pomožnega navitja Način obratovanja pomožnega navitja pri nazivni moči Material tokovnih povezav in navitji Hlajenje Krmilna in signalna napetost A 500 V 90 s E-Cu ONAN 110 V DC Priključek glavnega navitja Euromold K400T1, 400A, 24 kv

49 Transformatorsko olje (inhibirano-naftensko): - Ustreznost olja IEC Izolacijski papir: - Stopnja polimernosti (DP) >1000 Vsebnost vlage <0,5% Kontaktni termometer - 2 stopnji Merilnik nivoja olja - 1 stopnja (minimum) Primarna zaščita kovinskih delov: vroče cinkanje nanosa 40 μm ali hladno cinkanje nanosa 80 μm Sekunrna zaščita kovinskih delov: - barvanje RAL 7033 nanosa >100 μm Krmilna omarica iz nerjavečega materiala Nazivna napetost za razsvetljavo in ogrevanje krmilne omarice Razsvetljava krmilne omarice Ogrevanje krmilne omarice preko termostata Prerez Cu ozemljitvene žice primarnega navitja dimenzioniran na nazivni tok dušilke Dimenzijske omejitve ohišja dušilke: Širina Globina Višina - sestavljena Višina - transportna Širina med kolesi 230 V AC mm 2200 mm 2500 mm 2250 mm 1070 mm 4.2 Nizkoohmski upor Upor mora biti zgrajen v zaprtem ohišje s priključki zgoraj. Osnovni potki ozemljitvenega upora Zahteve naročnika: Potki ponudnika: Proizvajalec - Tip - Upornost Nazivna napetost Napetostni preizkus glavnih tokokrogov z 1 min napetostjo 50 Hz Napetostni preizkus pomožnih tokokrogov z 1 min napetostjo 50 Hz Napetostni preizkus z vzdržno atmosfersko napetostjo 1,2/50 s 70 kv z pozitivno in negativno polariteto 80 5 % 12 kv 28 kv 2 kv

50 Nazivni tok Trajni tok Dovoljeni tok (10 min) Vgrajen tokovni transformator 150/5 A Vgrajen objemni tokovni transformator 250/5A Kovinsko ohišje aluminij Za zunanjo montažo S priključno omarico (lokacijo določi naročnik) Odvodnik prenapetosti za zaščito upora 150 A (5 sek) 5 A 10 A 5P10, 30 VA TK880 ali podobno 1 kos Proizvajalec - Tip - Nazivna napetost Ur Odklopna naprava Izolatorska konzola Trajna delovna napetost Uc Nazivni odvodni tok Max preostala napetost 8/20s 10 ka U z [kv] 15 kv tip: <15 kv 10 ka < 36 kv Razred zmožnosti odvajanja energije 2 Izolacija prenapetostnega odvodnika Števec delovanj odvodnika silikonska guma 1 kos Proizvajalec - Podnožje za odvodnik z odklopno napravo Tip - Ob prevzemu upora je potrebno opraviti dielektrični preizkus v skladu z IEC Enopolni vakuumski odklopnik Za vklop nizkoohmskega upora je potrebno dobaviti in montirati enopolni vakuumski odklopnik za montažo na jekleno konstrukcijo. Jeklena konstrukcija je del razpisne dokumentacije za gradbena dela v načrtu G Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Enopolni vakuumski odklopnik kos Proizvajalec -

51 Tip - Nazivna napetost omrežja Najvišja napetost opreme Nazivni tok Nazivni kratkostični izklopni tok Urni vklopni tok Stopnja izolacije Material priključkov Operacijski cikel 20 kv 24 kv 250 A 16 ka 50 ka 50/125 kv Aluminij O-0,3s-CO-15s-CO Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim tokom >= Pokazatelj položaja odklopnika Vrsta pogona Ročno zagotavljanje energije za pogon Tipki za vklop in izklop (neelektrični) Možnost izklopa brez pomožne napetosti Pomožna napajalna napetost pogona Vklopna tuljava Izklopna tuljava Anti-pumping bloka Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) Signalni paket (min 5 NO(NORMAL OPENED) + 5 NC(NORMAL CLOSED)) Signalizacija napake pogona (nenavita vzmet) motorni 110 V DC 110 V DC 110 V DC

52 5 Montažna dela 5.1 Dobava, polaganje in montaža krmilno signalnih in napajalnih kablov Krmilno signalni in napajalni kabli morajo ustrezati zahtevam v spodnji specifikaciji. Količina, presek in število žil v kablu je ocenjena. Točne količine se definirajo glede na PZI, ki ga izdela ponudnik po tem razpisu (7.1). Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Krmilno signalni in napajalni kabli Tip kabla Material m YSLY-CY-JZ Baker Tip vodnika Finožični, razred 5 Zunanji plašč Notranji plašč Ekran Izolacija vodnika Obratovalna napetost U0/U Minimalna testna napetost Notranje polaganje Zunanje polaganje PVC (UV odporen, črne barve) PVC Cu PVC 600/1000 V 2000 V DA DA 5.2 Dobava, polaganje in montaža optičnih kablov za povezave sekunrne opreme Optični kabli morajo ustrezati zahtevam v spodnji specifikaciji. Količina, presek in število žil v kablu je ocenjena. Točne količine se definirajo glede na PZI, ki ga izdela ponudnik po tem razpisu (7.1). Vsi optični kabli, ki se polagajo izven celic in omar morajo biti položeni v zaščitni cevi. Količina, optičnih kablov je ocenjena. Točne količine se definirajo glede na PZI, ki ga izdela ponudnik po tem razpisu (7.1). V ceno kablov morajo biti vključeni tudi konektorji za povezavo na ponujeno opremo. Opis opreme: Zahteve naročnika: Potki ponudnika Optični kabli m Tip vlaken Večrodna 50/125 µm Zunanji plašč Notranje polaganje PVC (v rumenem ali oranžnem odtenku) DA

53 5.3 Dobava, polaganje in montaža Cu obroča Pod obema 20 kv stikališčema je potrebno dobaviti in montirati Cu ozemljitveni obroč, dimenzije 40 mm x 5 mm. V ceno mora biti vključen tudi ves pritrditveni material, ki mora biti iz nerjavečega jekla Dolžina Cu obroča je ocenjena. Točne količine se definirajo glede na PZI, ki ga izdela ponudnik po tem razpisu (7.1). 6 Šolanje Za potrebe vzdrževanja in obratovanja celotnega sistema je potrebno izvesti šolanje vzdrževalcev in uporabnikov ponujenega sistema. Ponudba mora obsegati šolanje za upravljanje in vzdrževanje: - 20 kv stikališča (na objektu), - sistema ljinskega vodenja (pri proizvajalcu in na objektu), - sistema zaščite (pri proizvajalcu in na objektu), - resonančne dušilke in nizkoohmskega upora (na objektu), - regulatorja resonančne dušilke in detektorja okvar (pri proizvajalcu in na objektu). Posamezno šolanje na objektu naj v ponudbi vključuje enodnevne tečaje. Posamezna šolanja pri proizvajalcu pa naj obsega najmanj tridnevne tečaje v istem obdobju. Šolanje na objektu predvideva obseg osmih delavcev na posamezno šolanje, pri proizvajalcu pa obseg dveh uslužbencev na posamezno šolanje. Ponudnik mora, o izvedbi in programu šolanja, obvestiti naročnika 6 tednov pred pričetkom šolanja. 7 Dokumentacija 7.1 Projekt za izvedbo - PZI Za vso opremo, ki je predmet razpisne dokumentacije je potrebno izdelati vezalne sheme po zgledu zadnje zgrajenih objektov naročnika. PZI mora biti izdelan v ločenih mapah po naslednjih sklopih: PZI Primarne in sekunrne opreme stikališča 20 kv, PZI omare transformatorja RV1, PZI omare transformatorja RV2, PZI ozemljitve zvezdišča 20 kv navitja transformatorja, PZI omare vodenja JY1, PZI omare meritev QV1 PZI priklopa obstoječe omare merjenja kvalitete električne energije QV2. PZI mora biti izdelan v sodelovanju z naročnikom in potrjen pred začetkom izdelave opreme. Dokumentacija mora vsebovati PZI v 3 izvodih in v elektronski obliki (dwg + pdf). 7.2 Projekt izvedenih del - PID Za vsa izvedena dela in opremo, ki bo dobavljena in montirana je potrebno izdelati projekt izvedenih del po zgledu zadnje zgrajenih objektov naročnika. PID mora biti izdelan v ločenih mapah po naslednjih sklopih: PID Primarne in sekunrne opreme stikališča 20 kv, PID omare transformatorja RV1

54 PID omare transformatorja RV2, PID ozemljitve zvezdišča 20 kv navitja transformatorja, PID omare vodenja JY1, PID omare meritev QV1, PID omare merjenja kvalitete električne energije QV2. PID mora biti izdelan v sodelovanju z naročnikom in potrjen pred začetkom izdelave opreme. Dokumentacija mora vsebovati PID v 3 izvodih in v elektronski obliki (dwg + pdf). 7.3 Navodila za obratovanje in vzdrževanje - NOV Za vso vgrajeno opremo je potrebno dobaviti Navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Navodila naj bodo smiselno izdelana po sklopih opreme. NOV mora biti izdelan v sodelovanju z naročnikom. Dokumentacija mora vsebovati NOV v 3 izvodih in v elektronski obliki (dwg + pdf). 7.4 Dokazilo o zanesljivosti objekta - DZO Za objekt RTP Ajdovščina je potrebno izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta za vso dobavljeno in montirano opremo, ki je predmet tega razpisa. DZO mora biti izdelan v sodelovanju z naročnikom. Dokumentacija mora vsebovati DZO v 3 izvodih in v elektronski obliki (dwg + pdf).

55 A A B B C C D D E E F F tum: Spremembe: Načrt: Odgovorni projektant: Podpis: tum: Investitor: Elektro Primorska d.d. Projektant: Vrsta projekta: tum: Maj 2019 DZR Risal: Elektro Primorska Vsebina Enopolna shema 20 kv stikališča Podjetje za distribucijo elektri čne energije, d.d. Id.št.: 0128 Merilo: risbe: Uroš Černigoj obstoječe stanje po rekonstrukciji Št. risbe: priloga 1 Naziv objekta: RTP 110/20 kv Ajdovščina Št. proj.: Št. načrta:

56 A A B B C C D D E E F F tum: Spremembe: Načrt: DZR Odgovorni projektant: Podpis: tum: Investitor: Projektant: Naziv Vrsta projekta: DZR RTP 110/20 kv Ajdovščina objekta: Št. proj.: Elektro Primorska d.d. Tloris 20 kv stikališča tum: Št. načrta: Risal: Elektro Primorska Vsebina Idejna postavitev SN celic Id.št.: 0128 Merilo: risbe: Št. risbe: Andrej Koren Priloga 2

57 Priloga 3 - zasnova sistema vodenja RTP Ajdovščina CGR-2010 WAN GPS TR1 RAČ. POLJA TR1 ZAŠČITA TR1 REG. U Lokalna SCADA RTU PRP Gateway IE-4010 PRP LAN A IE-4010 PRP LAN B IE-4010 TR2 RAČ. POLJA TR2 ZAŠČITA TR2 REG. U TR2 REG. L HSR/PRP IE-4000 HSR/PRP IE-4000 HSR/PRP IE-4000 HSR/PRP IE-4000 JA01 ZAŠČITA, VODENJE JB01 ZAŠČITA, VODENJE JC01 ZAŠČITA, VODENJE JD01 ZAŠČITA, VODENJE JA02 ZAŠČITA, VODENJE JB02 ZAŠČITA, VODENJE JC02 ZAŠČITA, VODENJE JD02 ZAŠČITA, VODENJE JA07 ZAŠČITA, VODENJE JB07 ZAŠČITA, VODENJE JC07 ZAŠČITA, VODENJE JD07 ZAŠČITA, VODENJE

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Tehnični podatki ASTI Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 67, Tehnični podatki Nazivna napetost Nazivni tok Nazivna frekvenca Nazivna krat

Tehnični podatki ASTI Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 67, Tehnični podatki Nazivna napetost Nazivni tok Nazivna frekvenca Nazivna krat Inštalacijski odklopnik ETIMAT 7,7 85 0.5 Nazivna napetost Nazivni tok Razred selektivnosti Montaža na nosilno letev Debelina zbiralk 0/00 V AC, max. 0 V DC B:1-A, C:0.5-A, D:0.5-A 50/0 Hz ka 100A gg ;

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

Etibreak_SLO_v2.indd

Etibreak_SLO_v2.indd Serija Etibreak proizvodov ETIBREAK2 KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Nazivnih tokov (In) od 20A do 630A. Izklopnih zmogljivosti (Icu) od 25kA do 70kA pri 400V AC. ETIBREAK KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Nazivnih tokov (In)

Prikaži več

4.1 NASLOVNA STRAN ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME INVESTITOR: Občina Grosuplje, Taborska cesta

4.1 NASLOVNA STRAN ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME INVESTITOR: Občina Grosuplje, Taborska cesta 4.1 NASLOVNA STRAN ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME INVESTITOR: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje OBJEKT: Večnamenski center Mala račna

Prikaži več

Microsoft Word - Elvedin_Dedic_VS Energetika Velenje..

Microsoft Word - Elvedin_Dedic_VS Energetika Velenje.. Elvedin Dedić REKONSTRUKCIJA TRANSFORMATORSKE POSTAJE GOLNIK Velenje, november 2011 Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje REKONSTRUKCIJA TRANSFORMATORSKE POSTAJE GOLNIK

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only] CIRED ŠK 3-15 IZKUŠNJE NADZORA DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORJEV S POMOČJO ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE ŽIGA HRIBAR 1, BOŠTJAN FABJAN 2, TIM GRADNIK 3, BOŠTJAN PODHRAŠKI 4 1 Elektro novi sistemi. d.o.o.,

Prikaži več

Microsoft Word - Radovljica_GIS_sekundarna_DZR_P1

Microsoft Word - Radovljica_GIS_sekundarna_DZR_P1 4/2. 2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME, SEKUNRNA OPREMA 110 kv GIS STIKALIŠČA, OPREMA LASTNE RABE, št. 7006-6E2 4/2. 1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu 4/2.

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 11. junij 2014 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

VAU 7.5-3_Kurz_SL_ indd

VAU 7.5-3_Kurz_SL_ indd Navodilo za upravljanje KRATKO NAVODILO Frekvenčni pretvornik VAU 7.5/3 28100241401 11/12 1 Varnostni napotki Opozorilo na udar električnega toka! Smrtna nevarnost! Udar električnega toka utegne povzročiti

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

VARIMOT® in pribor

VARIMOT® in pribor Pogonska tehnika \ Avtomatizacija pogonov \ Sistemska integracija \ Storitve *2593728_0119* Popravki Variatorska gonila s protieksplozijsko zaščito VARIMOT in pribor Izdaja 01/2019 2593728/SL SEW-EURODRIVE

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

Microsoft Word - NABOR MERILNE OPREME doc

Microsoft Word - NABOR MERILNE OPREME doc organizacijski predpis Na podlagi 5. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC; 4 šuko vtičnica preko UPS-a; 2 šuko

Prikaži več

Vrstne sponke Vrstne sponke Pri nizkonapetostnih povezavah uporabljamo različne spojne elemente za ustvarjanje učinkovitih žičnih povezav. Varnost pov

Vrstne sponke Vrstne sponke Pri nizkonapetostnih povezavah uporabljamo različne spojne elemente za ustvarjanje učinkovitih žičnih povezav. Varnost pov Pri nizkonapetostnih povezavah uporabljamo različne spojne elemente za ustvarjanje učinkovitih žičnih povezav. Varnost povezave je odvisna od tehnike spajanja, ki jo uporabimo (žični priključki, vijačni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Vodila za delo NNELI zagotavljanje avtomatskega odklopa

Microsoft PowerPoint - Vodila za delo NNELI zagotavljanje avtomatskega odklopa VODILA ZA DELO PREGLEDNIKA Zagotavljanje avtomatskega odklopa na sistemih električnih inštalacij (meritve impedanc kratkostične in okvarnezanke, ELR, RCD, IMD, uhajavih tokov) 21. 01. 2018 21. 01. 2018aa

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV TEHNČNO POROČLO NN PRKLJUČEK OBJEKTA 1 SPLOŠNO Projekt za PZ nizkonapetostni priključek za objekt:, investitor: OBČNA ŠMARTNO PR LTJ, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, je izdelan na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 855319 www.conrad.si FANFARE S 5 RAZLIČNIMI ZVOKI LA CUCCARACHA Št. izdelka: 855319 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 OPIS NAPRAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 Kazalo 1. ZAMENJAVA SIJALKE (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 3 2. ZAMENJAVA DUŠILK IN VŽIGALNIH NAPRAV (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 4 3.

Prikaži več

762 TEHNIČNO POROČILO

762 TEHNIČNO POROČILO firma: Matvoz, projektiranje, izvajanje, nadzor d.o.o. sedež družbe: 2000 Maribor, Žolgarjeva ulica 7 družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa: 1/10171/00, osnovni

Prikaži več

Popis del-Vodovodni sistem Nova gora-vodohran Rajh-notranja elektro instalacijska dela.xls

Popis del-Vodovodni sistem Nova gora-vodohran Rajh-notranja elektro instalacijska dela.xls E M O S d.o.o. Načrt št.: 7 / 2007 Elektroinstalacije vodohran Rajh 4.3. Dobava in montaža materiala in opreme v sestavi: 1. Izvod izveden s kablom Olfleks Clas. 110-3x1mm2, položen delno na kab. polico,

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Hz Neomejeno 49,0 Hz-51,0 Hz Neomejeno 51,0 Hz-51,5

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 67 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L Kataloška št.: 51 67 10 KAZALO MODELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

seminarska_naloga_za_ev

seminarska_naloga_za_ev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Matevž Seliger 8-kanalni Lightshow Seminarska naloga pri predmetu: V Horjulu, junij 2008 Kazalo: 1 Uvod... 3 1.1 Namen in uporaba izdelka... 3 2 Delovanje...

Prikaži več

VH kamni vrh

VH kamni vrh N a r o č n ik: U l i c a : K r a j : O b j e k t : Naslov: Vsebina: S o k o l s k a 8 5 I v a n č n a G o r i c a E l e k t r i č n i p o d a t k i : B a r v e ž i c : Priključna č: P r i k l j u č n

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 24 54 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Impulzni števec Hengstler Tico 731, litijeva baterija, 8-mestni CR0731101 Kataloška št.: 10 24 54 Kazalo 1. Navodila

Prikaži več

A A ElektroCAD projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci 44 SI-2259 Ivanjkovci B telefon: telefaks:

A A ElektroCAD projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci 44 SI-2259 Ivanjkovci B telefon: telefaks: lektro projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci SI-9 Ivanjkovci telefon: 0 79 0 telefaks: 0 79 e-pošta: info@elektrocad.si splet: www.elektrocad.si Investitor / aročnik OČI UPLK; Trg slovenske

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

1 1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA A 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

1 1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA A 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 1 1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 1 2 3 4 A 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME INVESTITOR INVESTITOR-UPRAVLJAVEC: DOM UPOKOJENCEV

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Trditev: idealni enosmerni tokovni vir obratuje z močjo

Prikaži več

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ-

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ- RŽ-1, RŽ-2, RŽ-3 Uporaba so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in klima napravah. Lahko jih vgrajujemo samostojno ali v kombinaciji s zaščitnimi ali nadtlačnimi rešetkami.

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Microsoft Word - microtronic1.06

Microsoft Word - microtronic1.06 Konfekcioniranje kablov Konfekcioniranje kablov je ena izmed glavnih dejavnosti s katero se ukvarja podjetje Microtronic. Večletne izkušnje na področju konfekcioniranja, tehnično znanje in primerna orodja,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 5 - LV 1 Meritve dolžine in karakteristične impedance linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Model linije Rs Z 0, Vs u i u l R L V S - Napetost izvora [V] R S -

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 01 Električne inštalacije in zakonodaja.ppt [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - 01 Električne inštalacije in zakonodaja.ppt [Združljivostni način] Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo 3. letnik Elektrotehnika - 64138 Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije Električne inštalacije in zakonodaja

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo energetskega transformatorja moči 31,5 MVA, 110/21/10,5 kv, YNyn6 (d5), ONAN za RTP 110/20 kv RTP Sevnica in Šen

Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo energetskega transformatorja moči 31,5 MVA, 110/21/10,5 kv, YNyn6 (d5), ONAN za RTP 110/20 kv RTP Sevnica in Šen Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo energetskega transformatorja moči 31,5 MVA, 110/21/10,5 kv, YNyn6 (d5), ONAN za RTP 110/20 kv RTP Sevnica in Šentjur V S E B I N A 1. OSNOVNE ZAHTEVE 2 2. POGOJI V

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

Transformator 110/21 kv, 20 MVA (ONAN) 25 MVA (ONAF) Mapa 2/2

Transformator 110/21 kv, 20 MVA (ONAN) 25 MVA (ONAF) Mapa 2/2 Transformator 110/21 kv, 20 MVA (ONAN) 25 MVA (ONAF) Mapa 2/2 TEHNIČNI POGOJI ZA IZDELAVO IN DOBAVO enega energetskega transformatorja moči 20 MVA, 110/21/10.5 kv, YNyn6 (d5), ONAN za RTP 110/20 kv Idrija

Prikaži več

Microsoft Word - Betriebsanleitung ASE 20 bis 48 Stand _slv.doc

Microsoft Word - Betriebsanleitung ASE 20 bis 48 Stand _slv.doc Tel.: +386 (0)1 7865 300 Faks: +386 (0)1 7863 568 Informacije o izdelkih na internetu: www.airsep.si E-pošta: info@gia.si Navodila za uporabo AIR-SEP tip: AS - E 20/4-K AS - E 20/4-M AS - E 48/4-M Serijska

Prikaži več

David Galinec Periodični pregledi naprav za začasno ozemljevanje Diplomsko delo Maribor, maj 2012

David Galinec Periodični pregledi naprav za začasno ozemljevanje Diplomsko delo Maribor, maj 2012 David Galinec Periodični pregledi naprav za začasno ozemljevanje Diplomsko delo Maribor, maj 2012 I Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Periodični pregledi naprav za začasno

Prikaži več

IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na

IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na večjih razdaljah Hitro shranjevanje odčitkov (2 odčitka

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO APARATA CETI MAX MONO Monokularni biološki mikroskop Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi

NAVODILO ZA UPORABO APARATA CETI MAX MONO Monokularni biološki mikroskop Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi NAVODILO ZA UPORABO APARATA CETI MAX MONO Monokularni biološki mikroskop Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih

Prikaži več

Microsoft Word - Varnostna navodila - ucilo2.doc

Microsoft Word - Varnostna navodila - ucilo2.doc www.ps-log.si PS, d.o.o., Logatec Kalce 38b 1370 Logatec Asinhronski motor s frekvennim regulatorjem SKLOP: Elektromotorni pogoni, regulatorji, merilniki Navodila za varno delo Logatec, november 2007 KAZALO

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

Overview

Overview SMETARSKA VOZILA ROS ROCA Olympus nadgradnja na dvoosnem vozilu Olympus nadgradnja na triosnem vozilu Olympus Nova zasnova smetarskega vozila od Januarja 2010 Opravljen trpežnosti test je ekvivalenten

Prikaži več

DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013

DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013 DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013 PRIPRAVA VODE JE LAHKO TEŽKA NALOGA. DOVOLITEM, DA VAM POMAGAMO. Priprava in obdelava vode je lahko težka in kompleksna naloga. Znanje,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

A DODATNA OPREMA_spisek opreme

A DODATNA OPREMA_spisek opreme Mars Commerce d.o.o., Mirka Vadnova 19, 4000 KRANJ, Slovenija tel.: 04 280 74 00, fax: 04 234 08 81 e-pošta: info@mars-commerce.si SPISEK OPREME - DODATNA OPREMA IN KABLI opis proizv. koda KOVINSKA OHIŠJA

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Obrazec 2 priloga 1.xlsx

Obrazec 2 priloga 1.xlsx POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi

Prikaži več

Besedilo naloge:

Besedilo naloge: naliza elektronskih komponent 4. Vaja: Preverjanje delovanja polprevodniških komponent Polprevodniške komponente v močnostnih stopnjah so pogosto vzrok odpovedi, zato je poznavanje metod hitrega preverjanja

Prikaži več

FOTO

FOTO SLO FKP500 Oddaljeni prikazovalnik Navodila za montažo in uporabo DS80KP52-001 LBT80203 1/11 FKP500 1 GLAVNA VARNOSTNA NAVODILA 1.1 VARNOST POSAMEZNIKA Glavnim varnostnim navodilom se mora dosledno slediti.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Digitalni sistemi Vgrajeni digitalni sistemi Digitalni sistem: osebni računalnik

Prikaži več

INVESTITOR :

INVESTITOR : 1. P R O J E K T N A N A L O G A Izdelati je potrebno načrt električnih instalacij za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt: Kajuhov spominski objekt pri Žlebniku za investitorja: Občina Šoštanj Trg

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

Navodila za montažo in vzdrževanje ventilatorjev EOLOSTAR ProFarm Košenina d.o.o. Spodnja Senica Medvode Tel. 01/ Faks: 01/ GSM

Navodila za montažo in vzdrževanje ventilatorjev EOLOSTAR ProFarm Košenina d.o.o. Spodnja Senica Medvode Tel. 01/ Faks: 01/ GSM Navodila za montažo in vzdrževanje ventilatorjev EOLOSTAR Spodnja Senica 9 1215 Medvode Tel. 01/3618-303 Faks: 01/3618-304 GSM. 040/21-33-55 Intenet: Uvod Ta navodila se navezujejo na sledeče tipe ventilatorjev

Prikaži več

Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije LASTNOSTI - Moderna oblika z širokimi lamelami v obliki C, T, S ali Z ; - Lamele so izdelane iz visoko kakovostne aluminijaste zlitine in so zaradi trdnosti obojestransko

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Načrtujemo, razvijamo in izdelamo elektroniko po meri naročnika Svetujemo pri izbiri komponent, optimiziramo stroškovnike in proizvodni proces. Ključne kompetence Razvoj elektronike (hardware) Vgrajeni

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

OGRAJNI SISTEMI POLARGOS UMETNOST JE V OGRAJI 2016

OGRAJNI SISTEMI POLARGOS UMETNOST JE V OGRAJI 2016 SISTEMI POLARGOS UMETNOST JE V OGRAJI 2016 Zakaj se splača izbrati ograjo POLARGOS? 1. Občutek varnosti Ko ogradite parcelo z enim od naših ograjnih sistemov, ustvarite ne samo lastni slog, ampak tudi

Prikaži več