Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje za primer smrti NLB Vita Odgovorna

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje za primer smrti NLB Vita Odgovorna"

Transkripcija

1 Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje za primer smrti NLB Vita Odgovorna I. Del - Uvod 1. Uvodne določbe in pojasnila izrazov 1.1. Življenjsko zavarovanje za primer smrti NLB Vita Odgovorna (v nadaljevanju življenjsko zavarovanje) je življenjsko zavarovanje za primer smrti s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto, ki krije izplačilo zavarovalnine v primeru zavarovančeve smrti in, v kolikor je tako dogovorjeno z zavarovalno pogodbo, izplačilo zavarovalnine v primeru nastopa bolezni Življenjsko zavarovanje se lahko veže na kredit (vezava zavarovanja na kredit), ki ga kreditojemalec najame pri banki po kreditni pogodbi navedeni na polici Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanju splošni pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja, ki je sklenjena med zavarovalcem in zavarovalnico. S sklenitvijo zavarovalne pogodbe zavarovalec soglaša z določili teh splošnih pogojev in jih sprejema Z zavarovalno pogodbo življenjskega zavarovanja (v nadaljevanju zavarovalna pogodba) se zavarovalec obvezuje, da bo zavarovalnici plačal dogovorjeno zavarovalno premijo, zavarovalnica pa se obvezuje, da bo, če bo nastopil dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izpolnila z zavarovalno pogodbo določene obveznosti Poleg teh splošnih pogojev so sestavni deli zavarovalne pogodbe tudi: ponudba, polica, vprašalnik o življenjskem slogu zavarovanca, morebitne posebne pisne izjave zavarovalca, zavarovanca in zavarovalnice ter druge priloge in dodatki k polici Če iz okoliščin posameznega primera ne izhaja drugače, imajo izrazi, navedeni v teh splošnih pogojih oz. v sestavnih delih zavarovalne pogodbe, naslednji pomen: Zavarovalec je fizična ali pravna oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo. Zavarovalnica je v primeru spremembe zavarovalca upravičena obračunati stroške, povezane s spremembo, v višini, kot so določeni v vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice. Zavarovanec (v nadaljevanju tudi zavarovana oseba) je fizična oseba, od katere smrti ali nastopa bolezni je odvisno izplačilo zavarovalnine. Zavarovalnica je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Banka je katera koli banka oz. finančna institucija, ki je kreditojemalcu dodelila kredit. Kreditojemalec je fizična ali pravna oseba, ki ji je bil dodeljen kredit, ki je pogoj za vezavo zavarovanja na kredit. Upravičenec je oseba, ki jo s soglasjem zavarovanca določi zavarovalec in kateri zavarovalnica v primeru nastopa zavarovalnega primera izplača zavarovalnino. Ponudba je na obrazcu zavarovalnice podan pisni predlog za sklenitev ali spremembo zavarovalne pogodbe, ki vsebuje vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločitev zavarovalnice o sprejemu zavarovanca v zavarovanje ali spremembi obstoječega zavarovanja. Polica je listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi, ki vsebuje vse bistvene sestavine zavarovanja. Če se spremenijo bistvene sestavine zavarovalne pogodbe, lahko zavarovalnica polico dopolni ali jo nadomesti z novo polico, ki odraža takšno spremembo. Premija so z zavarovalno pogodbo dogovorjena denarna sredstva, ki jih zavarovalec plača zavarovalnici. II. Zavarovalna vsota je z zavarovalno pogodbo dogovorjen znesek do katerega zavarovalnica jamči izplačilo zavarovalnine po zavarovalni pogodbi. Zavarovalnina je denarni znesek, ki ga zavarovalnica izplača ob nastanku zavarovalnega primera in se določi v skladu z določili teh splošnih pogojev. Zavarovalni primer je smrt zavarovanca ali nastop katere izmed petih bolezni določenih v teh splošnih pogojih, v primeru, da je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno kritje pet bolezni. Zavarovalno leto je obdobje enega leta, ki se prične z dnem začetka zavarovanja, ki je določen na polici. Kritje pet bolezni predstavlja obveznost zavarovalnice izplačati zavarovalnino v primeru nastanka katere izmed naslednjih bolezni v času trajanja tega zavarovalnega kritja: rak, srčni infarkt, možganska kap, operacija koronarnih arterij, ledvična odpoved. Pogoji za sklenitev zavarovalne pogodbe 2. Določitev zavarovanca 2.1. Za zavarovanca v zavarovalni pogodbi se lahko določi samo zdrava oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: (a) da je na datum začetka zavarovanja stara vsaj 18 let in še ni dopolnila 71 let, in ki ob izteku zavarovanja ne bo dopolnila 76 let; da ji v času sklenitve ali trajanja zavarovalne pogodbe ni bila popolnoma odvzeta poslovna sposobnost; (c) da takšna oseba oz. njen morebitni zakoniti zastopnik pisno soglašata s pogoji zavarovalne pogodbe Starost zavarovanca se izračuna kot razlika med letnico začetka zavarovanja in letnico rojstva zavarovanca; ne glede na to dejanska starost zavarovanca ob sklenitvi zavarovanja ne sme biti manj kot 18 let Zavarovanci, ki na podlagi izpolnjenega vprašalnika o življenjskem slogu oz. opravljenega zdravniškega pregleda predstavljajo za zavarovalnico povečano nevarnost, se lahko zavarujejo le po posebnih pogojih, ki jih določi zavarovalnica Nično je zavarovanje za primer smrti osebe mlajše od 14 let in osebe, ki ji je poslovna sposobnost popolnoma odvzeta. 3. Ponudba za sklenitev zavarovanja 3.1. Zavarovalec predloži ponudbo zavarovalnici v pisni obliki na obrazcu zavarovalnice. Ponudba mora vsebovati vse bistvene sestavine zavarovanja. Ponudnik mora v ponudbi navesti resnične, točne in popolne podatke, ki so pomembni za sklenitev zavarovalne pogodbe in oceno nevarnosti Zavarovalnica lahko v roku 8 dni od prejema ponudbe zavarovalca zahteva dodatno preverjanje zdravstvenega stanja zavarovane osebe, in sicer z izpolnitvijo dodatnega zdravstvenega vprašalnika ali napotitvijo na zdravniški pregled Ponudba za sklenitev zavarovalne pogodbe zavezuje zavarovalca: (a) 30 dni od dneva, ko zavarovalnica prejme ponudbo, če zavarovalnica zavarovanca napoti na zdravniški pregled; v vseh drugih primerih 8 dni od dneva, ko zavarovalnica prejme ponudbo Če zavarovalnica v roku iz točke 3.3. ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih se sklepa zavarovanje, se šteje, da je ponudbo sprejela in je zavarovalna pogodba sklenjena. 1 SPL-35/17, veljajo od:

2 3.5. Zavarovalnica lahko zavrne ponudbo brez navajanja razlogov. V kolikor je zavarovalnica pripravljena ponudbo sprejeti pod posebnimi pogoji, se šteje, da je bila poslana nasprotna ponudba. Če zavarovalec v roku 8 dni od dneva prejema nasprotne ponudbe to sprejme oz. plača premijo, se šteje, da je zavarovanje pričelo veljati z dnem, ko je zavarovalec na nasprotno ponudbo pristal in plačal premijo oz. prvi obrok premije Pri zavarovalnih pogodbah sklenjenih na daljavo se šteje, da je pogodba sklenjena s plačilom premije oz. s plačilom prvega obroka premije. 4. Resničnost podatkov, pomembnih za oceno nevarnosti 4.1. Zavarovalnica je pri odločanju o sprejetju vsake ponudbe zavarovalca upravičena domnevati: (a) da so vse trditve o dejstvih in okoliščinah, ki so navedene v ponudbi ali zahtevi zavarovalca, v vprašalniku o življenjskem slogu, dopolnilnem zdravstvenem vprašalniku ali kakšni drugi listini, posredovani zavarovalnici skupaj ali v zvezi z njo, resnične; in da poleg dejstev in okoliščin, ki so razvidne iz listin iz prejšnje točke, ne obstajajo nobene druge okoliščine, ki bi same po sebi ali v povezavi z drugimi okoliščinami lahko vplivale na oceno nevarnosti nastopa zavarovalnega primera v času zavarovalnega obdobja Šteje se, da je zavarovalec z oddajo vsake ponudbe izrecno potrdil in zagotovil zavarovalnici resničnost zgornjih domnev Če je zavarovalec ob oddaji ponudbe namenoma neresnično prijavil ali zamolčal kakšno okoliščino take narave, da zavarovalnica ne bi sklenila zavarovalne pogodbe pod takšnimi pogoji, če bi vedela za resnično stanje stvari, lahko zavarovalnica v treh mesecih od dneva, ko je zvedela za neresničnost prijave ali zamolčanje, zahteva razveljavitev zavarovalne pogodbe ali odkloni izplačilo zavarovalnine Če je zavarovalec ob oddaji ponudbe nenamerno netočno prijavil ali je opustil dolžno obvestilo, lahko zavarovalnica v enem mesecu po prejemu takšne ponudbe, po lastni izbiri: (a) izjavi, da odstopa od zavarovalne pogodbe, pri čemer je zavarovalna pogodba razveljavljena po izteku 14 dni od dneva, ko je zavarovalnica sporočila zavarovalcu svoj odstop od pogodbe; ali predlaga zvišanje riziko premije v sorazmerju z večjo nevarnostjo, pri čemer je zavarovalna pogodba po samem zakonu razveljavljena, če zavarovalec takšnega predloga ne sprejme v 14 dneh od dneva, ko ga je prejel Če je zavarovalni primer nastal prej, preden je bila ugotovljena netočnost ali nepopolnost prijave ali pozneje, vendar pred razvezo zavarovalne pogodbe oz. pred dosego sporazuma o povišanju premije, se zavarovalna vsota zmanjša v sorazmerju med stopnjo plačanih premij in stopnjo premij, ki bi morale biti plačane glede na resnično nevarnost. Če je bilo povečanje nevarnosti takšno, da zavarovalnica ne bi sklenila zavarovalne pogodbe, če bi bila nevarnost takšna že ob sklenitvi, lahko zavarovalnica v takem primeru odkloni izplačilo zavarovalnine Zavarovalnica lahko zahteva povračilo neupravičeno izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, če se ugotovi, da je zavarovanec prijavil nepopolne ali neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pridobitev pravice, višina ali izplačevanje zavarovalnine Ne glede na ostala določila točke 4. se v primeru neresnične prijave starosti zavarovanca uporabljajo zakonska določila, ki urejajo obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji. 2 III. Del - Zavarovanje 5. Začetek zavarovanja in doba kritja 5.1. Začetek zavarovanja in doba kritja je ob 0:00 tistega dne, ki je na polici naveden kot dan začetka zavarovanja, pod pogojem, da je ob sklenitvi zavarovanja plačana prva premija oz. prvi obrok premije. V primeru, da prva premija oz. prvi obrok premije ni bil plačan, prične kritje veljati ob 0:00 uri naslednjega dne po plačilu premije Zavarovalna pogodba in s tem kritje v celoti preneha: (a) ob 24:00 uri tistega dne, ki je na polici naveden kot datum prenehanja zavarovanja; v trenutku nastopa smrti zavarovanca; (c) ko je zavarovancu popolnoma odvzeta poslovna sposobnost; (d) ko je zavarovalna pogodba razvezana v skladu s (e) točkama in 13.5.; ko nastopijo posledice neplačila premije v skladu s točko Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno kritje pet bolezni, to zavarovalno kritje poleg primerov določenih v točki 5.2. preneha tudi: (a) z nastopom katere izmed pet bolezni v času trajanja zavarovanja; z dnem, ko zavarovanec dopolni 66 let S prenehanjem zavarovalne pogodbe je zavarovalnica prosta vseh svojih obveznosti, razen obveznosti v primeru nastopa zavarovalnega primera v času trajanja zavarovalnega kritja Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od sklenitve zavarovanja odstopi od zavarovalne pogodbe. Odstop mora biti pisen in poslan zavarovalnici do izteka roka, pri čemer se šteje, da je oddan v roku, če je do izteka roka priporočeno oddan na pošti. Zavarovalnica je upravičena obračunati stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice. 6. Obseg zavarovalnega kritja in obveznosti zavarovalnice 6.1. Zavarovanje za primer smrti Če v točki 7.1. teh splošnih pogojev ni določeno drugače, je zavarovalnica v primeru smrti zavarovanca v dobi kritja dolžna izplačati upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto, veljavno na dan nastanka zavarovalnega primera Če je tako dogovorjeno z zavarovalno pogodbo, se zavarovalna vsota med trajanjem zavarovanja znižuje skladno s tabelo zavarovalnih vsot, ki je navedena na polici (v nadaljevanju zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto). Zavarovalna vsota se spremeni z začetkom posameznega zavarovalnega leta. V obdobju znotraj zavarovalnega leta se zavarovalna vsota ne spreminja Zavarovalnina se izplača v skladu z določili točke teh splošnih pogojev Kritje pet bolezni Če v točki 7.2. teh splošnih pogojev ni določeno drugače in je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno kritje pet bolezni, je zavarovalnica v primeru nastanka katere izmed bolezni, ki so opredeljene v točki teh splošnih pogojev, dolžna izplačati upravičencu dogovorjeno zavarovalnino v višini zavarovalne vsote za pet bolezni. Z izplačilom zavarovalnine je zavarovalec hkrati oproščen plačila preostalih premij zavarovanja za primer smrti do prenehanja zavarovanja. Zavarovalnica je z izplačilom zavarovalnine prosta vseh obveznosti iz naslova kritja pet bolezni Kritje pet bolezni je mogoče dogovoriti le ob sklenitvi zavarovanja, pod pogojem: (a) da je dogovorjeno zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto in obročnim plačevanjem premije; in

3 je zavarovanec na datum začetka zavarovanja star vsaj 18 let in še ni dopolnil 56 let Zavarovalni primer nastopi, če je v dobi kritja z medicinsko diagnozo ugotovljena in potrjena obolevnost zavarovanca za katero izmed bolezni, ki so opredeljene v točki teh splošnih pogojev, in je zavarovanec preživel vsaj en (1) mesec po dnevu, ko je bila podana medicinska diagnoza bolezni Opredelitev bolezni: (a) Rak Rak je maligni tumor, za katerega sta značilna nenadzorovana rast in širjenje malignih celic ter invazija v tkiva. Diagnoza mora biti dokazana z definitivno histologijo. Pojem rak vključuje tudi levkemijo in maligne bolezni limfatičnega sistema, na primer Hodgkinovo bolezen. Izključeni so neinvazivni karcinom in situ, prvi stadij Hodgkinove bolezni, prvi stadij raka na prostati, vse vrste kožnega raka, razen invazivnega malignega melanoma (od stadija III po Clarku) in kakršni koli maligni tumorji v prisotnosti katerega koli virusa človeške imunske pomanjkljivosti (HIV). Srčni infarkt Srčni infarkt je odmrtje dela srčne mišice zaradi nezadostne oskrbe tega predela s krvjo. Diagnoza mora biti dokazana po vseh naslednjih merilih: - zgodovina značilnih bolečin v prsnem košu, - sveže značilne spremembe v elektrokardiogramu (EKG), - porast koncentracije za infarkt specifičnih encimov, troponinov ali drugih biokemičnih označevalcev. Izključen je srčni infarkt brez dviga spojnice ST (NSTEMI) s porastom troponina I ali T. (c) Možganska kap Možganska kap je vsak cerebrovaskularni dogodek, ki ima za posledico nevrološki izpad, ki traja več kot 24 ur in vključuje infarkcijo možganskega tkiva, možgansko krvavitev in embolijo zunajlobanjskega izvora. Predložiti je treba dokazila o trajnem nevrološkem izpadu. Šteje se, da je izpad trajen, če traja vsaj 3 mesece. (d) Operacija koronarnih arterij Preživetje operacije v odprtem prsnem košu na dveh ali več koronarnih arterijah, ki so zožene ali blokirane, s postopkom obvodne operacije koronarne arterije (CABG). Potrebnost operacije mora biti dokazana s koronarno angiografijo. Iz zavarovalnega kritja so izključeni angioplastika in/ali drugi posegi na arterijah. (e) Ledvična odpoved Ledvična odpoved je končni stadij bolezni ledvic, za katero je značilna kronična ireverzibilna odpoved delovanja obeh ledvic, ki ima za posledico uvedbo redne dialize (hemodialize ali peritonealne dialize) ali presaditev ledvic Zavarovalnina se izplača v skladu z določili točke teh splošnih pogojev. 7. Omejitve in izključitve obveznosti zavarovalnice 7.1. Omejitve obveznosti iz zavarovanja za primer smrti Obveznost zavarovalnice v primeru zavarovančeve smrti je omejena oz. izključena: (a) če je zavarovanec pred smrtjo dopolnil 76 let, je zavarovalnica prosta svojih obveznosti; če je smrt zavarovanca posledica samomora zavarovanca v prvem letu od dneva začetka zavarovanja, je zavarovalnica prosta svojih obveznosti; če pa zavarovančeva smrt kot posledica samomora zavarovanca nastopi po dopolnjenem prvem letu od dneva začetka zavarovanja do vključno treh let od dneva začetka zavarovanja, je izplačilo zavarovalnice omejeno na matematično rezervacijo zavarovalne pogodbe; (c) če je smrt zavarovanca nastopila zaradi namernega ravnanja upravičenca ali osebe, ki bi bila sicer upravičena do izplačila zavarovalnine za takšen zavarovalni primer, je zavarovalnica prosta svojih obveznosti; če pa so bile do takrat plačane vsaj tri letne premije oz. je bila plačana premija vsaj za tri leta, je zavarovalnica dolžna izplačati matematično rezervacijo zavarovalne pogodbe zavarovalcu oz. njegovim dedičem; (d) če je smrt zavarovanca nastopila kot posledica vojnih operacij, zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalne vsote, je pa dolžna izplačati matematično rezervacijo zavarovalne pogodbe Zavarovalnica je vselej prosta svojih obveznosti, če je zavarovančeva smrt nastopila kot posledica: (a) uporov, revolucij, terorističnih dejanj, sabotaž in drugih podobnih dogodkov, neposrednega ali posrednega radioaktivnega sevanja, (c) upravljanja ali vožnje z letali in letalnimi napravami vseh vrst, razen javnega potniškega prometa, (d) (e) (f) udeležbe zavarovanca na dirkah z motornimi kopenskimi vozili ter zračnimi in vodnimi plovili ali na treningih zanje, prostovoljne udeležbe zavarovanca pri kaznivem ravnanju ali pobegu po takšnem kaznivem ravnanju, akutne zastrupitve z alkoholom, drogami ali drugimi psihoaktivnimi snovmi Omejitve obveznosti iz kritja pet bolezni Obveznost zavarovalnice ob nastopu katere koli bolezni iz točke teh splošnih pogojev je izključena v prvih treh (3) mesecih od dneva začetka zavarovanja, razen v primeru, če je nastop bolezni posledica nezgode, kot je opredeljena v točki 8. teh splošnih pogojev Obveznost zavarovalnice ob nastopu katere koli bolezni iz točke teh splošnih pogojev je vselej izključena: (a) če je zavarovanec pred nastopom katere izmed bolezni iz točke teh splošnih pogojev že dopolnil 56 let; če zavarovanec ni preživel vsaj en (1) mesec po dnevu, ko je bila podana medicinska diagnoza bolezni; (c) če je bolezen nastopila kot posledica: - poškodb, ki si jih je namerno povzročil zavarovanec sam; - odvisnosti od alkohola ali drog. 8. Opredelitev nezgode 8.1. Za nezgodo se v skladu s temi splošnimi pogoji šteje zunanji, nenaden, nepredviden, bodoč in od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo Nezgodo v smislu prejšnje točke predstavljajo zlasti povoženje, trčenje, udarec s predmetom ali ob predmet, udar električnega toka ali strele, padec, zdrs, strmoglavljenje, ranitev z različnimi predmeti ali eksplozivnimi snovmi, vbod s predmetom, udarec ali ugriz živali Za nezgodo se štejejo tudi naslednji nenadni, nepredvideni in od volje zavarovanca neodvisni dogodki: (a) utopitev in zadavitev; opekline in oparine, delovanje strele ali električnega toka; (c) (d) okužba rane, ki je nastala zaradi nezgode; zastrupitev zaradi zaužitja strupa v hrani ali kemičnih in jedkih snovi zaradi zavarovančeve nevednosti, ne pa okužba zaradi zaužitja bakterij; 3

4 (e) zastrupitev zaradi vdihavanja strupenih plinov in hlapov, z izjemo poklicnih obolenj; (f) zadušitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in podobno) kot tudi zaradi vdihavanja pare ali plinov, z izjemo poklicnih obolenj; (g) delovanje sončnih žarkov, svetlobe ali temperature, če je bil zavarovanec takšnemu delovanju izpostavljen zaradi nezgode, ki se je zgodila neposredno pred tem, ali zaradi reševanja človeškega življenja Za nezgodo se nikakor ne štejejo: (a) samomor oziroma poskus samomora zavarovanca in njegove posledice; možganska kap, srčni infarkt in njune posledice; (c) okužba s salmonelo in drugimi patogenimi bakterijami in virusi; (d) nalezljive, poklicne in druge bolezni, tudi če so posledica nezgode; (e) bolezni, ki nastanejo zaradi psihičnih vplivov, (f) trebušne, popkovne, vodne in druge kile, razen tistih, ki nastanejo zaradi direktne poškodbe trebušne stene po neposrednem delovanju zunanje mehanične sile in je bila poleg kile klinično ugotovljena poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju; (g) infekcije ali obolenja, ki nastanejo zaradi raznih oblik alergije, rezanja ali trganja žuljev in drugih izrastkov kože, ter aktinično povzročene bolezni; (h) anafilaktični šok, razen če je nastal pri zdravljenju zaradi nezgode; (i) medvretenčne kile (hernia disci intervertebralis), vse vrste lumbalgij, diskopatij, sakralgij, cervicobrahialgij ter drugih oblik draženja živčnih korenin, miofascitisov, kokcigidinij, ishialgij, fibrozitisev in vse spremembe ledveno-križnega predela, ki so označene z analognimi termini; (j) odstop mrežnice (ablatio retinae); (k) posledice, ki nastanejo zaradi delirium tremensa in delovanja mamil ali drugih psihoaktivnih snovi; (l) posledice medicinskih posegov, ki se opravijo zaradi zdravljenja ali preprečevanja bolezni, razen če so posledica dokazane napake medicinskega osebja (vitium artis); (m) poškodbe v predelu patoloških sprememb na kosteh in same patološke spremembe na kosteh. 9. Obveznosti plačila premije in posledice neplačila 9.1. Obveznost plačila premije Premijo in dobo plačevanja premije določita zavarovalec in zavarovalnica po podatkih iz ponudbe. Višina premije je odvisna od starosti zavarovane osebe, dobe trajanja zavarovanja, dogovorjene dobe plačevanja premije, višine zavarovalne vsote, izbire kritij, zdravstvenega stanja in življenjskega sloga zavarovanca ob sklenitvi zavarovanja Z ozirom na zdravstveno stanje in življenjski slog se zavarovanec ob pogojih, ki jih določi zavarovalnica, uvrsti v standardni, prednostni ali super-prednostni premijski razred Zavarovalec je ob predložitvi ponudbe zavarovalnici dolžan plačati celoten (pri enkratnem plačilu) oz. prvi (pri mesečnem oz. letnem plačevanju) znesek premije Če je dogovorjeno mesečno oz. letno plačevanje premije, je zavarovalec dolžan plačevati premijo v dogovorjenih rednih časovnih presledkih in zneskih. V primeru nastopa zavarovalnega primera pripada zavarovalnici premija do konca meseca oz. leta, v katerem nastopi zavarovalni primer; v primeru enkratnega plačila premije pripada zavarovalnici celotna plačana premija Premija se plačuje vnaprej. Višina enkratne, mesečne oz. letne premije je določena na polici za ves čas trajanja zavarovanja in se ne spreminja, razen v primeru spremembe nevarnosti, kot je določeno v točki 11. teh splošnih pogojev, in v primeru spremembe zavarovalne vsote, kot je določeno v točkah in teh splošnih pogojev Zavarovalec je dolžan poleg dogovorjene premije plačati tudi vse prispevke in davke, ki so predpisani ali 4 jih bo zakonodajalec morebiti predpisal v času trajanja zavarovanja Posledice neplačila premije Dogovorjena mesečna oz. letna premija zapade v plačilo na prvi dan mesečnega oz. letnega obdobja, ki je obdobje enega meseca oz. enega leta v odvisnosti od dneva začetka zavarovanja Če zavarovalec premije ali obroka premije, ki je dospel, ne plača v roku 30 dni od dospelosti in tega tudi ne stori kakšna druga oseba, ki ima pravni interes za plačilo, sme zavarovalnica izjaviti, da odstopa od zavarovalne pogodbe brez odpovednega roka. Zavarovalna pogodba je v tem primeru razdrta po 30 dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije oz. obroka premije, pri čemer pa ta rok ne more poteči prej kot 30 dni po zapadlosti premije oz. obroka premije. Premije, ki so bile plačane do razdrtja zavarovalne pogodbe, zavarovalnica obdrži Če je zavarovalec v zaostanku s plačilom ene ali več premij, se s plačilom premije najprej poravnavajo vse neplačane zapadle premije Če se zavarovalna pogodba razdre, zavarovalca bremenijo morebitni stroški in davki, nastali v zvezi z zavarovalno pogodbo, ki so dospeli pred dnem razdrtja zavarovalne pogodbe Če je zavarovalni primer nastal pred izjavo zavarovalnice, da odstopa od zavarovalne pogodbe, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto, znižano za zneske neplačane premije, dospele pred dnem nastanka zavarovalnega primera. 10. Mirovanje plačevanja premije Mirovanje plačevanja premije ni mogoče. 11. Sprememba nevarnosti Zavarovalec je dolžan v času trajanja zavarovalne pogodbe zavarovalnico obvestiti o takšni spremembi dela zavarovanca oz. o pričetku ukvarjanja zavarovanca s takšno prostočasno dejavnostjo, ki predstavlja povečano nevarnost za zavarovalnico in po kateri je zavarovalnica povprašala v vprašalniku o življenjskem slogu zavarovanca Zavarovalnica ima pravico predlagati zavarovalcu povišanje premije v primerih, ko jo je zavarovalec obvestil, da se je povečala nevarnost zaradi spremembe dela zavarovanca ali pričetka ukvarjanja s tvegano prostočasno dejavnostjo Če zavarovalec zavarovalnice ni obvestil o povečani nevarnosti v skladu s točko teh splošnih pogojev oz. če zavarovanec ne pristane na povišanje premije v 14 dneh od prejetega predloga za povišanje, preneha pogodba po samem zakonu Če zavarovalec zavarovalnice ni obvestil o povečani nevarnosti in je vmes že nastal zavarovalni primer, se zavarovalnina v primeru nastanka zavarovalnega primera zmanjša v sorazmerju med plačanimi premijami in premijami, ki bi morale biti plačane glede na povečano nevarnost. 12. Upravičenci iz zavarovanja in izplačila po zavarovalni pogodbi Upravičenec v primeru smrti je naveden na polici. Kadar zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, je za določitev upravičenca potrebno soglasje zavarovanca Zavarovalec lahko s predlogom zavarovalnici naknadno spremeni upravičenca vse dotlej, dokler upravičenec ne izjavi, da sprejema korist iz zavarovanja. Če upravičenec izjavi zavarovalnici, da sprejema korist iz zavarovanja, postane določitev upravičenca nepreklicna in jo lahko zavarovalec spremeni ali prekliče samo s soglasjem upravičenca. Zavarovalnica je v primeru spremembe upravičenca upravičena obračunati stroške, povezane s

5 spremembo, v višini, kot so določeni v vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice Če določeni upravičenec umre, zavarovalna vsota ne pripada njegovim dedičem, temveč naslednjemu upravičencu; če ta ni določen, pa premoženju zavarovalca Upravičenec v primeru nastopa bolezni je določen na polici, v kolikor ni posebej naveden, pa velja za upravičenca vselej zavarovanec Na zahtevo zavarovalnice mora upravičenec zavarovalnici predložiti dokazilo o upravičenosti do izplačila ter osebni dokument za identifikacijo Zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto oz. njen ustrezni del upravičencu v 14 dneh po dnevu popolne prijave zavarovalnega primera oz. v 14 dneh od dneva, ko je nesporno ugotovljen obstoj in višina njenih obveznosti Zavarovalnica izplača zavarovalnino na transakcijski račun upravičenca. Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalnina lahko izplača tudi na transakcijski račun staršev oz. skrbnikov, ki morajo na zahtevo zavarovalnice predložiti dodatna dokazila Zavarovalnica ni dolžna izplačati nobenega zneska, če in dokler oseba, ki zahteva izplačilo, ne predloži zavarovalnici na vpogled osebnega dokumenta, na podlagi katerega lahko zavarovalnica opravi njeno identifikacijo ali ne sporoči podatkov o transakcijskem računu upravičenca (vse to v skladu s točkama in teh splošnih pogojev) Življenjskega zavarovanja ni mogoče odkupiti ali kapitalizirati; lahko pa zavarovalnica izplača odkupno vrednost v primeru predčasnega odstopa od zavarovalne pogodbe, kot je določen v točki teh splošnih pogojev Upravičencu ne pripada udeležba v dobičku registra sredstev življenjskega zavarovanja. 13. Spremembe in prekinitev zavarovalne pogodbe Če je dogovorjeno obročno plačevanje premije, lahko zavarovalec v času trajanja zavarovanja s pisnim obvestilom zavarovalnici predlaga spremembo zavarovalne vsote za primer smrti. Zavarovalnica je v primeru odobrene spremembe upravičena obračunati stroške, povezane s spremembo, v višini, kot so določeni v vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice Zavarovalnica lahko pri odločanju o predlogu za spremembo zavarovalne vsote zahteva ponovno preverjanje zdravstvenega stanja zavarovanca. V kolikor zavarovalnica predlogu ugodi, spremembe stopijo v veljavo s potekom obdobja, za katerega je bila plačana premija, pod pogojem, da se zavarovalec strinja z novo višino premije V kolikor v teh splošnih pogojih ni določeno drugače, lahko zavarovalec predlaga predčasno prekinitev zavarovalne pogodbe le v primeru vezave zavarovanja na kredit ter pod pogoji, kot so določeni v točkah in teh splošnih pogojev Predlog za sporazumno razvezo zavarovalne pogodbe V primeru, ko je z zavarovalno pogodbo dogovorjena vezava zavarovanja na kredit in obročno plačevanje premije, lahko zavarovalec s pisnim obvestilom zavarovalnici predlaga sporazumno razvezo zavarovalne pogodbe pod pogojem, da je bil znesek kredita predčasno poplačan V kolikor zavarovalnica predlogu za sporazumno prekinitev ugodi, zavarovalna pogodba in s tem kritje v celoti preneha po poteku obdobja, za katerega je bila plačana premija, razen če se zavarovalec in zavarovalnica ne dogovorita drugače. Po poteku obdobja se zavarovalna pogodba šteje za razdrto, zavarovalnica obdrži že plačano premije in je prosta svojih obveznosti, z izjemo morebitne obveznosti izplačila zavarovalnine v skladu s točkama 6.1. in 6.2. teh splošnih pogojev Pravica zavarovalca odstopiti od zavarovalne pogodbe V primeru, ko je z zavarovalno pogodbo dogovorjena vezava zavarovanja na kredit in enkratno plačilo premije, lahko zavarovalec s pisnim obvestilom zavarovalnici po poteku enega (1) leta od dneva začetka zavarovanja sporoči odstop od zavarovalne pogodbe pod pogojem, da je bil znesek kredita predčasno poplačan Z dnem, ko zavarovalnica prejme obvestilo o odstopu od pogodbe, se zavarovalna pogodba šteje za razdrto, zavarovalnica je prosta svojih obveznosti, z izjemo morebitnega izplačila odkupne vrednosti življenjskega zavarovanja v skladu s točko teh splošnih pogojev oz. obveznosti izplačila zavarovalnine v skladu s točkama 6.1. in 6.2. teh splošnih pogojev Če zavarovalec odstopi od zavarovalne pogodbe v skladu s točko teh splošnih pogojev, je zavarovalnica dolžna izplačati zavarovalcu odkupno vrednost police. Odkupna vrednost police za vsako zavarovalno leto se določi ob sklenitvi zavarovanja in znaša 95% matematične rezervacije na dan prekinitve zavarovanja, zmanjšane za stroške prekinitve zavarovanja, kot so določeni v vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice. IV. Del - Razno 14. Prijava zavarovalnega primera Oseba, ki zahteva izplačilo zavarovalnine, mora zavarovalnici podati pisno prijavo zavarovalnega primera K pisni prijavi zavarovalnega primera je potrebno priložiti: (a) polico; izpisek iz matične knjige umrlih v primeru smrti zavarovanca; (c) dokazila, da ima prijavitelj pravico zahtevati izplačilo, če to ni razvidno s police; (d) (e) (f) (g) mnenje zdravnika o vzroku smrti zavarovanca; medicinsko diagnozo o obolevnosti zavarovanca za katero izmed bolezni v primeru, da je dogovorjeno kritje pet bolezni; medicinska diagnoza mora biti podprta z ustreznimi kliničnimi, radiološkimi, histološkimi in laboratorijskimi izvidi ter potrjena s strani pooblaščenega zdravnika zavarovalnice (zdravnik cenzor); v primeru vezave na kredit: originalno potrdilo s strani banke kreditojemalca o višini neodplačanega preostanka dolga na dan prijave zavarovalnega primera; druge listine, na podlagi katerih lahko zavarovalnica presodi utemeljenost zahteve upravičenca Če zavarovalnica na podlagi prijave zavarovalnega primera in predloženih listin ne more ugotoviti obstoja ali višine svoje obveznosti do upravičenca, ali če dvomi o resničnost navedb v prijavi ali kateri od priloženih listin, lahko v 10 delovnih dneh po prejemu prijave oz. kakšne kasneje predložene listine: (a) pozove katero koli osebo, vključno z državnimi organi, naj ji zaradi dodatnega preverjanja okoliščin zavarovalnega primera predloži dodatne listine in dokazila, ki jih zavarovalnica potrebuje v ta namen; in/ali zahteva od upravičenca, naj ji na drug primeren način zagotovi možnost neodvisnega preverjanja okoliščin zavarovalnega primera (npr. tako, da osebe, ki so dolžne podatke o zavarovalnem primeru varovati kot poklicno skrivnost ali kot osebne podatke, v ustrezni obliki odveže takšne dolžnosti in jim dovoli posredovanje ustreznih podatkov zavarovalnici) Za dan, ko je zavarovalnica prejela popolno prijavo zavarovalnega primera, se šteje: (a) če zavarovalnica zahteva dodatne listine, dokazila ali dejanja upravičenca v skladu s točko teh splošnih pogojev dan, ko so izpolnjene vse takšne zahteve; oz. v vsakem drugem primeru dan, ko zavarovalnica prejme prijavo in vse listine, ki ji morajo biti priložene S podpisom ponudbe zavarovalec in zavarovanec pooblaščata zavarovalnico, da lahko v skladu z veljavnimi predpisi od katere koli stranke zavarovalne pogodbe, zdravstvene ustanove ali druge pravne ali fizične osebe 5

6 pridobi naknadna pojasnila ter dokazila v zvezi z zavarovalnim primerom. 15. Izdaja dvojnika police Če zavarovalec izgubi polico ali zahteva dodatni izvod police, lahko od zavarovalnice pisno zahteva izdajo dvojnika police Zavarovalnica izda dvojnik police proti povračilu stroškov izdaje v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom zavarovalnice. 16. Način medsebojnega obveščanja Izjave, zahteve, prijave ali druga obvestila, od katerih je odvisen nastanek kakšne posledice v zvezi z zavarovalno pogodbo, je treba posredovati naslovniku v pisni obliki na njegov naslov, naveden na polici, oz. na drug naslov, ki ga določi naslovnik s pisnim obvestilom drugi stranki Če je obvestilo iz prejšnje točke naslovljeno na zavarovalca ali upravičenca in poslano s priporočeno pošiljko, pa takšna oseba priporočene pošiljke ne sprejme, se šteje, da ga je naslovnik prejel na zadnji dan, ko bi še lahko prevzel priporočeno pošiljko Zavarovalec je dolžan nemudoma sporočiti zavarovalnici vsako spremembo svojega imena ali priimka ter naslova dejanskega bivališča, če se ta razlikuje od naslova bivališča navedenega na polici. 17. Reševanje pritožb in sporov Zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec se lahko pritoži zoper ravnanje zavarovalnice tako, da o tem zavarovalnico obvesti v pisni obliki v skladu s Pravili za reševanje pritožb strank, ki so javno objavljena na spletni strani Zavarovalnica obravnava prejeto pritožbo skladno z internim pritožbenim postopkom. Odločitev pritožbenega organa zavarovalnice je dokončna Če se pritožbi ne ugodi ali v primeru, da odločitev pritožbenega organa ni sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe, se lahko postopek za izvensodno reševanje spora nadaljuje pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: 01/ , elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov: Navedeni izvajalec je registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in ga zavarovalnica priznava kot pristojnega za izvensodno reševanje potrošniških sporov V primeru spora, do katerega pride zaradi domnevne kršitve Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke je predviden postopek pri Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. V. Varstvo osebnih podatkov 18. Varstvo in obdelava osebnih podatkov Zavarovalec in zavarovanec s podpisom zavarovalne pogodbe soglašata, da sme zavarovalnica v okviru svojega poslovanja in razmerij z zavarovalci, zavarovanci in upravičenci pridobivati, hraniti, uporabljati, spreminjati, ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih posredujejo te osebe, kar vključuje podatke potrebne za izvedbo informativnega izračuna priporočene zavarovalne vsote (če je bil ta izračun izveden) in katere pridobi ali ustvari zavarovalnica sama, ter ki so potrebni: (a) za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prenehanje zavarovalne pogodbe, za izpolnjevanje obveznosti zavarovalnice in za uveljavljanje njenih pravic, in (c) za morebitne druge namene v skladu z zavarovalno pogodbo, temi splošnimi pogoji ali drugimi pogodbami sklenjenimi dogovori, o katerih so te osebe obveščene in so z njimi izrecno ali smiselno soglašale Poleg podatkov, ki jih zavarovalec ali zavarovanec sam posreduje, sme zavarovalnica sama in iz uradnih evidenc, evidenc bank in prek drugih pogodbenih partnerjev, pridobivati in hraniti osebne, in druge podatke, ki se nanašajo na zavarovalca ali zavarovanca, v skladu in pod pogoji, določenimi s temi splošnimi pogoji, za obdelavo katerih ima pravno podlago Zavarovalnica sme pridobljene podatke o zavarovalcih in zavarovancih obdelovati za namene: (a) uveljavljanja svojih pravic in izvrševanja svojih obveznosti po zavarovalni pogodbi in drugih pogodbah (sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev zavarovalnega in drugega razmerja), reševanja ugovorov ter odkrivanja prevar, (c) vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, spremljanja navad, prilagajanja ponudb, profiliranja, segmentiranja, anketiranja ter izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe in boljši uporabniški izkušnji, (d) neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter (e) za druge podobne namene S sklenitvijo zavarovalne pogodbe zavarovalec in zavarovanec izrecno dovoljujeta, da zavarovalnica za namene izvajanja zavarovalne pogodbe pridobiva podatke o njihovem zdravstvenem stanju, tudi po njihovi smrti ter da sme za namene obveščanja o novostih in ponudbah zavarovalnice ter za namene trženja in prodaje, podatke obdelovati ves čas trajanja zavarovalne pogodbe in še deset (10) let po prenehanju le-te, vendar v vsakem primeru najdalj do preklica danega soglasja. Zavarovalec in zavarovanec lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekličeta s pisno zahtevo poslano na naslov zavarovalnice Zavarovalec in zavarovanec soglašata, da sme zavarovalnica pridobljene podatke posredovati družbam, s katerimi je kapitalsko, pogodbeno ali kako drugače povezana ali je v procesu povezovanja oziroma družbam, ki so članice iste poslovne skupine gospodarskih družb ter pooblaščenim osebam za zastopanje in posredovanje zavarovanj ali tretjim osebam, ki imajo za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov pravno podlago. Navedeni prejemniki lahko podatke obdelujejo v okviru pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov, s katerim v skladu z veljavnimi predpisi, osebno privolitvijo posameznika ali pogodbenim razmerjem razpolaga zavarovalnica in danega pooblastila zavarovalnice posameznemu prejemniku - med drugim tudi za namene neposrednega trženja oziroma obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v njihovi ponudbi ter za namene komuniciranja z zavarovalcem in zavarovancem Zavarovalnica sme za namene navedene v splošnih pogojih obdelovati podatke zavarovalcev in zavarovancev, ki izvirajo iz posameznega pravnega naslova (posamezne zavarovalne ali druge pogodbe), tudi za namene izvajanja svojih obveznosti do istega zavarovalca ali zavarovanca iz drugih pravnih naslovov (zavarovalne ali druge pogodbe) in za namene pogajanj za sklenitev takih pravnih razmerij z istim zavarovalcem in zavarovancem Zavarovalnica je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma zavezana ob sklenitvi življenjskega zavarovanja zbirati osebne podatke o posameznikih (zavarovalcih, upravičencih, dejanskih lastnikih ali njihovih pooblaščencih) za namene poznavanja stranke, odkrivanja sumljivih transakcij in poročanja pristojnim državnim institucijam. Podatke pridobljene na podlagi tega predpisa se hranijo deset let po prenehanju poslovnega razmerja oziroma opravljeni transakciji, če drug zakon ne predvideva daljšega roka hrambe Zavarovanec in zavarovalec potrjujeta, da sta bila seznanjena z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 6

7 VI. Zaključna določila 19. Pravo, ki se uporablja in sodno varstvo Za odnose med zavarovalnico, zavarovalcem, zavarovancem, upravičencem in ostalimi osebami, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo zakonska določila, ki urejajo obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji Terjatve zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca iz zavarovalne pogodbe zastarajo v petih (5) letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem je terjatev nastala Če zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec dokaže, da do dneva, ki je določen v prejšnji točki, ni vedel, da je zavarovalni primer nastopil, začne zastaranje teči od dneva, ko je za to izvedel. V vsakem primeru terjatev zastara v desetih (10) letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem je terjatev nastala V primeru spora je za sojenje stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije, krajevno pa sodišče v Ljubljani. 20. Nadzor nad zavarovalnico Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 21. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice je javno dostopno na spletni strani Cenik zavarovalnice Zavarovalnica ima pravico zahtevati plačilo za vse storitve, povezane z izvajanjem zavarovalne pogodbe ter za storitve, ki jih zavarovalec posebej zahteva od zavarovalnice (spremembe zavarovalne pogodbe, dvojnik police, vinkulacija, priprava dodatnih informativnih izračunov in podobno). Višino vseh stroškov določi zavarovalnica v vsakokratnem veljavnem ceniku, ki je javno dostopen na spletni strani zavarovalnice in na sedežu družbe. 7

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRVA POSLOVNA VARNOST Splošne določbe 1. člen (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanj

1 SPLOŠNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRVA POSLOVNA VARNOST Splošne določbe 1. člen (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanj 1 SPLOŠNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRVA POSLOVNA VARNOST Splošne določbe 1. člen (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem zavarovanju,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

SKB d. d. Ajdovščina 4 SI 1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI SKB TEL: (01) Telefaks: (01) SWIFT naslov (BI

SKB d. d. Ajdovščina 4 SI 1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI SKB TEL: (01) Telefaks: (01) SWIFT naslov (BI SKB d. d. Ajdovščina 4 SI 1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI40502368 SKB TEL: (01) 471 55 55 Telefaks: (01) 231 45 49 www.skb.si SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X Pravna obvestila (v nadaljnjem besedilu:

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper - Capodistria Splošni pogoji zavarovanja Zobje Uvodne določbe

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper - Capodistria Splošni pogoji zavarovanja Zobje Uvodne določbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica 10 6000 Koper - Capodistria Splošni pogoji zavarovanja Zobje 340.113.016.01 Uvodne določbe 1. člen: Zavarovanje Zobje [1] Zavarovanje Zobje (v

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Zavarovalnica na Vaši strani SPLOŠNI POGOJI ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA ZA PRIMER SMRTI, DOŽIVETJA IN NASTOPA DOLOČENE TEŽKE BOLEZNI Z UDELEŽBO NA DOBIČ

Zavarovalnica na Vaši strani SPLOŠNI POGOJI ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA ZA PRIMER SMRTI, DOŽIVETJA IN NASTOPA DOLOČENE TEŽKE BOLEZNI Z UDELEŽBO NA DOBIČ Zavarovalnica na Vaši strani SPLOŠNI POGOJI ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA ZA PRIMER SMRTI, DOŽIVETJA IN NASTOPA DOLOČENE TEŽKE BOLEZNI Z UDELEŽBO NA DOBIČKU (GDN 2014) Vsebina: 1. člen Splošna določila 2.

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Best Doctors Zdravljenje pri najboljših zdravnikih Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors. Kaj je zavarovanje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več