MED RAZGL 1994; 33: Deskriptorji. Descriptors

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MED RAZGL 1994; 33: Deskriptorji. Descriptors"

Transkripcija

1 MED RAZGL 1994; 33: Zgodnji rak `elodca primerjava endoskopske ocene stadija bolezni z dokon~no patohistolo{ko zamejitvijo, na~inom zdravljenja in pre`ivetjem bolnikov* Early gastric cancer comparison of endoscopic stage evaluation, definitive histological stage assessment, treatmant and survival rate Alja` Rep{e**, Helena Rupnik*** Deskriptorji `elodec, novotvorbe gastroskopija novotvorba, stadij pre`ivetje Izvle~ek. Pri 51 od 262 bolnikov z rakom `elodca je bila ugotovljena klini~na diagnoza zgodnji rak. Ugotoviti smo hoteli, kak{na je zanesljivost klini~ne diagnoze, kak{no je bilo zdravljenje in kak{no je pre`ivetje bolnikov z zgodnjim rakom. Pri 41 od 51 bolnikov smo lahko klini~no diagnozo primerjali z izvidom patohistolo{- kega pregleda resektata. Zgodnje rake smo razdelili po lokalizaciji, makroskopskem videzu in histolo{kem tipu po Laurenu. 27 od 41 bolnikov je imelo zgodnji rak. 26 bolnikov je bilo operiranih, pri enem pa je bila narejena endoskopska polipektomija. 5-letno pre`ivetje bolnikov z zgodnjim rakom `elodca je 77,3 %. Zgodnji rak `elodca je pri ve~ini bolnikov ozdravljiv, zato je treba na~rtno iskati bolezen vsaj pri rizi~nih skupinah ljudi. Sedanje diagnosti~ne metode {e ne omogo~ajo zanesljive klini~ne zamejitve. Endoskopski ultrazvok bo pove~al zanesljivost klini~ne ocene in tako omogo~il lokalno zdravljenje pri izbranih bolnikih. Descriptors stomach neoplasms gastroscopy neoplasm staging survival rate Abstract. Clinical diagnosis of early gastric cancer was established in 51 of 262 patients with gastric cancer. The aim of the study was to determine the accuracy of clinical diagnosis, and to evaluate the terapy and 5-year survival rate in patients with early gastric cancer. We compared clinical diagnosis and histological findings of the resected specimens in 41 out of the 51 cases studied. Early gastric cancers were classified by location, gross appearance and histological type according to Lauren. 27 out of 41 patients had early gastric cancer. 26 patients were treated by surgery and one by endoscopic polypectomy. Their 5-year survival rate was 77,3 %. In view of the fact that early gastric cancer is curable in most cases, screening for the disease is necessary at least in high-risk population groups. Current diagnostic methods do not yet allow for an accurate clinical staging of the disease. Endoscopic ultrasound examination will improve the accuracy of clinical assessment and make local treatment possible in selected patients. Uvod Zgodnji rak `elodca (early gastric cancer EGC) je rak, ki se ne vra{~a globlje kot do lamine muskularis proprije, ne glede na velikost sprememb na sluznici in na morebitno zasevanje v obmo~ne ali oddaljene bezgavke ter oddaljene metastaze (T1) (1, 2). *Objavljeno delo je bilo nagrajeno s Pre{ernovo nagrado za {tudente v letu **Alja` Rep{e, {tud. med., Gastroenterolo{ka klinika, Japljeva 2, Klini~ni center Ljubljana, Ljubljana. ***Helena Rupnik, {tud. med., Gastroenterolo{ka klinika, Japljeva 2, Klini~ni center Ljubljana, Ljubljana. 261

2 MED RAZGL 1994; 33 Glede na globino vra{~anja procesa v `elod~no steno razlikujemo: mukozni tip (m) zgodnjega raka, ki je omejen na mukozo, in submukozni tip (sm) zgodnjega raka, pri katerem je poleg mukoze prizadeta tudi submukoza (1, 3). Dele` bolnikov z zgodnjim rakom je po svetu zelo razli~en. V Evropi, ZDA in tudi pri nas je 4 15 %, na Japonskem pa ponekod dosega tudi 50 % (3, 4). Pri opisovanju lokalizacije raka na `elodcu se je uveljavila delitev `elodca na tretjine (zgornjo, srednjo, spodnjo), ki ima poleg ostrih mej tudi prognosti~ni pomen (1, 5). Japonsko dru{tvo za gastroenterolo{ko endoskopijo je leta 1962 uvedlo delitev zgodnjega raka `elodca glede na makroskopski videz sprememb pri gastroskopiji (2). Lo~imo (slika 1): tip I polipoidni zgodnji rak, tip II plo{~ati tip, ki se deli na tri podtipe: IIa nad nivojem, IIb v nivoju, IIc pod nivojem okolice, tip III eksulcerirani zgodnji rak. Slika 1. Tipi zgodnjega raka `elodca glede na makroskopski videz. Rak `elodca razvr{~amo po razli~nih patohistolo{kih klasifikacijah (1, 6, 7). V Evropi in tudi pri nas se je najbolj uveljavila Laurenova klasifikacija (1965), ki deli rak `elodca glede na na~in rasti in invazivnost na intestinalni tip, difuzni tip in me{ani tip, kadar procesa ne moremo uvrstiti v nobeno od obeh skupin (6, 8). Pri napredovalem raku `elodca ima intestinalni tip bistveno bolj{o prognozo kot difuzni. Pri zgodnjem raku `elodca se prognoza raka intestinalnega tipa ne razlikuje bistveno od prognoze difuznega tipa. Globina infiltracije in prizadetost bezgavk sta za prognozo veliko pomembnej{i kot histolo{ki tip raka (9). Raz{irjenost bolezni (zamejitev) ozna~ujemo s TNM-stadijem. T ozna~uje globino infiltracije tumorja (T0-T4), N prizadetost bezgavk (N0-N2), M oddaljene metastaze (M0-M2) (2). 262

3 REP[E A, RUPNIK H: ZGODNJI PRIMERJAVA ENDOSKOPSKE OCENE STADIJA BOLEZNI Bolezen zamejimo klini~no in patolo{ko. Klini~no zamejitev bolezni (ctnm) dolo~imo v predoperativnih diagnosti~nih postopkih, kar nam pomaga pri na~rtovanju zdravljenja. [ele patohistolo{ki pregled resektata omogo~i zanesljivo zamejitev bolezni. Patolo{ki TNM stadij (ptnm) je dokon~en in je tudi prognosti~no pomemben (4). Diagnoza Danes je najbolj{a in najzanesljivej{a diagnosti~na metoda endoskopija. Ta omogo~a neposreden pregled `elod~ne sluznice in odvzem ciljanih biopsij za histolo{ko preiskavo. Ob~utljivost in specifi~nost endoskopije z biopsijami je preko 95 % (1, 10, 11). Ponekod si pri odkrivanju zgodnjega raka pomagajo z barvilom (China ink), ki olaj{uje lo~evanje med normalno in spremenjeno sluznico (12). Poleg makroskopskega endoskopskega videza in vtisa o elasti~nosti stene `elodca pri odvzemanju biopsij mora domnevo o zgodnjem raku potrditi tudi histolo{ki pregled biopsij. Vseeno je taka diagnoza samo bolj ali manj verjetna, saj lahko globino vra{~anja natan~no ugotovi {ele histolo{ka preiskava celotnega tumorja v resektatu (4, 13). V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja endoskopska ultrazvo~na preiskava. Z njo lahko zanesljiveje ocenimo globino infiltracije tumorja v `elod~no steno kot s klasi~no endoskopijo z biopsijami. Natan~nost dolo~itve globine infiltracije (T) je 78 % (14). Ta preiskava omogo~a celo lo~evanje med mukoznim in submukoznim tipom zgodnjega raka `elodca ter omogo~a oceno prizadetosti regionalnih bezgavk (80 % ob~utljivost in specifi~nost) (11, 14). Zdravljenje Samo radikalna operacija nudi bolniku z rakom `elodca (zgodnjim ali napredovalnim) mo`nost ozdravitve. Cilj radikalne operacije je odstranitev tumorja z dovolj velikim varnostnim robom in odstranitev vseh prizadetih bezgavk (15). Resekcija `elodca je lahko subtotalna (distalna ali proksimalna) ali totalna (16 18). Zaradi manj{e pooperativne obolevnosti in smrtnosti ter bolj{e kakovosti `ivljenja se je za~elo uveljavljati tudi endoskopsko zdravljenje zgodnjega raka. V po{tev pride le, kadar rak ni ve~`ari{~en in {e nima zasevkov v bezgavkah. Predoperativno to je te`ko zanesljivo ugotoviti (3, 4). Lo~imo dve vrsti lokalnega zdravljenja. Prvi na~in je resekcija (mukozektomija, polipektomija), ki omogo~a histolo{ki pregled odstranjenega tkiva. Drugi na~in je uni~enje tkiva (laserska fotokoagulacija, elektrokoagulacija), kjer histolo{ki pregled tkiva ni mogo~ (3, 19). Do sedaj je le malo izku{enj z lokalnim zdravljenjem. [e najve~ ga uporabljajo na Japonskem. Najpogostej{i na~in je uni~enje tkiva z laserjem. [tudij o 5-letnem pre`ivetju {e ni. Pri 90 % od 770 endoskopsko zdravljenih bolnikov so z biopsijami v razmiku med 1 in 5 let po posegu dokazali lokalno odsotnost tumorja (3). 263

4 MED RAZGL 1994; 33 Namen naloge Glede na znano nezanesljivost klini~ne zamejitve bolezni nas je predvsem zanimala zanesljivost klini~ne diagnoze zgodnji rak `elodca (ct1) pri bolnikih z rakom `elodca, endoskopiranih na Gastroenterolo{ki interni kliniki (GEIK) v Ljubljani v letih od 1983 do Namen naloge je bil tudi zbrati podatke o bolnikih z zgodnjim rakom `elodca (pt1) lokalizaciji procesa, patohistolo{kem tipu raka, tipu zgodnjega raka po japonski klasifikaciji, prizadetosti bezgavk, pa tudi podatke o vrsti zdravljenja in pre`ivetju bolnikov. Bolniki V ~asu od do je bilo na GEIK v Ljubljani endoskopiranih ljudi, med njimi je bilo 262 bolnikov z rakom `elodca. Pri 51 bolnikih (19,4 %) je bila na osnovi endoskopskega vtisa in pregleda biopsij postavljena klini~na diagnoza zgodnji rak `elodca (ct1). 10 bolnikov smo morali izklju~iti iz raziskave; za 5 bolnikov ni bilo mogo~e dobiti podatkov o zdravljenju, pri dveh so odkrili oddaljene metastaze in nista bila operativno zdravljena, en bolnik za operativno zdravljenje ni bil sposoben, 2 bolnika pa sta zdravljenje odklonila. Pri teh bolnikih dokon~na patohistolo{ka zamejitev ni bila mogo~a. Ostalo je 41 bolnikov z domnevnim zgodnjim rakom `elodca (ct1), starih med 29 in 80 let, s povpre~no starostjo 59,7 (±13,3) let. Med njimi je bilo 13 `ensk in 28 mo{kih. Zdravljenje 40 bolnikov z domnevnim zgodnjim rakom `elodca je bilo operativno zdravljenih, pri enem pa je bil proces odstranjen endoskopsko. Najpogosteje je bila narejena distalna subtotalna resekcija `elodca z rekonstrukcijo Billroth II (pri 29 bolnikih). Totalna gastrektomija je bila narejena pri 8, pri enem proksimalna resekcija, pri enem distalna resekcija Billroth I in pri enem bolniku samo gastroenteroanastomoza. Rezultati Dokon~na patohistolo{ka zamejitev bolezni Dokon~na patohistolo{ka zamejitev bolezni (ptnm) je bila mogo~a pri 40 bolnikih. V 39 primerih je bil histolo{ko pregledan odstranjeni `elodec in bezgavke, v enem primeru pa endoskopsko odstranjeni polip. V tem primeru histolo{ka ocena bezgavk ni bila mogo~a. Pri bolniku, kjer je bila narejena le paliativna operacija brez resekcije, patohistolo{ka zamejitev bolezni ni bila mogo~a. Med operacijo je bil dolo~en stadij st4. Med 41 bolniki z endoskopsko diagnozo zgodnji rak `elodca (ct1) je imelo 27 bolnikov (65,8 %) patohistolo{ko potrjeno diagnozo (pt1). Med njimi je bilo 17 (63 %) bolnikov z mukoznim in 10 (37 %) bolnikov s submukoznim tipom zgodnjega raka. 264

5 REP[E A, RUPNIK H: ZGODNJI PRIMERJAVA ENDOSKOPSKE OCENE STADIJA BOLEZNI Tabela 1. Dokon~na patohistolo{ka zamejitev domnevnih zgodnjih rakov `elodca (pt). pt [tevilo bolnikov % pt0 2 4,9 pt ,8 pt2 4 9,8 pt3 7 17,1 pt4 1 2,4 Skupaj ,0 Metastaza v bezgavki je bila najdena le pri eni bolnici s submukoznim tipom zgodnjega raka (pt1, sm). Pri vseh drugih bolnikih s patohistolo{ko potrjenim zgodnjim rakom (pt1) so bile bezgavke negativne. Lokalizacija zgodnjih rakov `elodca (pt1) V 14 primerih (51,8 %) je bil zgodnji rak v spodnji, v osmih (28,8 %) v srednji in v dveh (7,4 %) v zgornji tretjini `elodca. Dvakrat (7,4 %) je {lo za mutipli zgodnji rak, enkrat (3,7 %) pa je rak nastal na krnu `elodca. Razdelitev zgodnjih rakov `elodca (pt1) po makroskopskem videzu pri gastroskopiji Tabela 2. Razdelitev zgodnjih rakov `elodca (pt1) po makroskopskem videzu. Tip [tevilo bolnikov % I 6 22,2 IIa 2 7,5 IIb 3 11,1 IIc 5 18,5 III 7 25,9 Me{ani 4 14,8 Skupaj ,0 Histolo{ki tip zgodnjega raka (pt1) po Laurenu 17 bolnikov (62,9 %) je imelo zgodnji rak intestinalnega tipa, 7 (25,9 %) difuznega tipa, 2 (7,5 %) sta imela zgodnji rak me{anega tipa, v enem primeru (3,7 %) pa histolo{ki tip po Laurenu ni bil dolo~en. Vrsta operacije pri bolnikih z zgodnjim rakom (pt1) Pri 21 bolnikih (77,8 %) je bila narejena distalna subtotalna resekcija `elodca z rekonstrukcijo Billroth II. Pri {tirih (14,8 %) so odstranili cel `elodec (pri treh so napravili rekonstrukcijo Roux en Y, pri enem po Grahamu), pri enem (3,7 %) je bila narejena proksimalna subtotalna resekcija in pri enem (3,7 %) je bil zgodnji rak odstranjen endoskopsko. 265

6 MED RAZGL 1994; 33 Pre`ivetje bolnikov z zgodnjim rakom (pt1) V pooperativnem poteku (30 dni) je umrlo 5 bolnikov, 17 bolnikov je pre`ivelo ve~ kot 5 let, 5 bolnikov pa manj kot 5 let po operaciji. 5-letno pre`ivetje bolnikov z zgodnjim rakom (pt1) po od{teti pooperativni smrtnosti je bilo 77,3 %, pri mukoznem 87,5 % in pri submukoznem tipu 50 %. Razprava Prognoza bolnikov z rakom `elodca je slaba (1, 20). Edina mo`nost ozdravitve je radikalna operacija v ~asu, ko je bolezen {e omejena (15). Odlo~ilnega pomena za prognozo bolnikov je globina vra{~anja tumorja (T) in prizadetost regionalnih bezgavk (N) v ~asu operacije (1). Zgodnji rak je pogostej{i v distalnih delih `elodca. Posebnost zgodnjega raka je tudi mo`nost ve~`ari{~ne lokalizacije (3, 4, 13, 21). To ugotavljamo tudi v na{i raziskavi. Najpogostej{a lokalizacija zgodnjega raka je bila v distalni tretjini (51,8 %). V 7,5 % primerov pa je bil rak ve~`ari{~en, kar je bilo ugotovljeno {ele pri pregledu resektata. Endoskopsko sta bila oba bolnika uvr{~ena med bolnike z rakom v srednji tretjini `elodca. Multiplih `ari{~ zgodnjega raka tudi v drugih serijah pogosto niso ugotovili (21). Razporeditev zgodnjih rakov po makroskopskem videzu pri na{ih bolnikih ne odstopa bistveno od podatkov v drugih serijah. Najpogostej{a sta tip I (22,2 %) in tip III (25,9 %), podobno kot v serijah Millerja (1975) in Schlaga (1978). V serijah Moreauxa (1993), Matsue (1980) in nem{ki TNM-{tudiji (1984) pa je najpogostej{i tip IIc, ki je v na{i seriji z 18,5 % po pogostosti na tretjem mestu. Tipa IIa (7,5 %) in IIb (11,1 %) sta redkej{a. Glede na druge serije je bil v na{i razmeroma pogost me{ani tip (14,8 %) (2, 4, 22). Razmerje med intestinalnim in difuznim tipom raka `elodca po Laurenu se po svetu zelo razlikuje (1, 6). Med bolniki z zgodnjim rakom `elodca (pt1) v na{i raziskavi prevladuje intestinalni tip (63 %). Izrazitej{e prevladovanje intestinalnega tipa pri bolnikih z zgodnjim rakom v primerjavi z napredovalim rakom najdemo tudi v literaturi; intestinalni tip v %, difuzni v pribli`no 30 % (4, 13). Sorazmerno pogosta lokalizacija zgodnjega raka v distalnem delu `elodca in prevladovanje intestinalnega tipa omogo~ata pri ve~ini bolnikov distalno subtotalno resekcijo (4, 13, 22). Totalna gastrektomija je zato pri bolnikih z zgodnjim rakom redkej{a kot pri bolnikih z napredovalim rakom. To vpliva na rezultate zdravljenja. Pooperativna smrtnost po subtotalni resekciji `elodca je ni`ja kot po totalni gastrektomiji (1,6 % : 4,0 %), manj je zapletov in tudi kakovost `ivljenja je bolj{a (4, 16). Slaba stran subtotalne distalne resekcije pa je mo`nost lokalne ponovitve bolezni na krnu `elodca (21). V enem primeru (n = 1/21, 4,7 %) se je to zgodilo tudi v na{i seriji bolnikov. Rezultati na{e serije so podobni podatkom Reersa in sodelavcev, ki poro~ajo o distalni subtotalni resekciji v 79,9 % in totalni gastrektomiji v 18 % (13). V nem{ki TNM-{tu- 266

7 REP[E A, RUPNIK H: ZGODNJI PRIMERJAVA ENDOSKOPSKE OCENE STADIJA BOLEZNI diji je bil dele` subtotalnih distalnih resekcij z 58 % nekoliko ni`ji, totalna gastrektomija pa je bila s 34,6 % pogostej{a (4). Proksimalno subtotalno resekcijo pri zgodnjem raku `elodca opu{~ajo. Zgodnji rak je v zgornji tretjini redek, rezultati pa so zaradi pogostej{ih zapletov slab{i. Ob lokalizaciji raka v zgornji tretjini `elodca se raje odlo~ijo za totalno gastrektomijo (16, 22). Tudi pri zgodnjem raku `elodca je potrebna sistemati~na limfadenektomija (3, 16, 23). Nekateri avtorji menijo, da zado{~a odstranitev bezgavk 1. skupine (D1) in zato bezgavk 2. skupine ne odstranjujejo (13, 22). Drugi so mnenja, da je opustitev odstranitve bezgavk 2. skupine dopustna samo pri histolo{ko potrjenem mukoznem tipu zgodnjega raka (3, 16, 23). Pri na{ih bolnikih so bile v vseh primerih odstranjene bezgavke 1. skupine (D1), najve~krat tudi ve~ji del bezgavk 2. skupine, sistemati~na limfadenektomija bezgavk 1. in 2. skupine (D2) pa je bila narejena pri 10 bolnikih. Morda je nepopolna limfadenektomija tudi eden od vzrokov za ni`je 5-letno pre`ivetje bolnikov te serije v primerjavi s podatki iz literature (1, 3, 22). Za pravilno na~rtovanje zdravljenja je pomembna natan~na klini~na zamejitev bolezni (ctnm). Z razvojem novih, manj invazivnih metod zdravljenja (endoskopska resekcija, laserska fotokoagulacija, elektrokoagulacija) postaja {e pomembnej{a (3, 19). Uporaba teh metod zdravljenja je dopustna le ob zanesljivi in natan~ni dolo~itvi globine infiltracije ter izklju~itvi prizadetosti regionalnih bezgavk (3, 4). Danes je tako zdravljenje zgodnjega raka dopustno le, ~e bolnik ni sposoben za operacijo (3, 4). V primeru bolnika iz na{e serije (pt1, m-tip) se je ta metoda izkazala za uspe{no, saj je bolnik pre`ivel 58 mesecev in umrl v starosti 73 let. Diagnosti~ne metode, ki so danes v {iroki uporabi (gastroskopija z biopsijami, rentgenske preiskave z dvojnim kontrastom), {e ne omogo~ajo dovolj zanesljive predoperativne zamejitve bolezni za uporabo manj invazivnih metod zdravljenja (3, 4, 21). To je pokazala tudi na{a raziskava. Med 41 bolniki s klini~no diagnozo zgodnji rak `elodca (ct1), postavljeno po endoskopski preiskavi in histolo{kem pregledu biopsij, je bil patohistolo{ko ugotovljen in potrjen zgodnji rak `elodca (pt1) le pri 27 bolnikih (65,8 %). Ta rezultat je nekoliko bolj{i kot ga navajata Buhl in Schlag (4) v poro~ilu o nem{ki TNM- {tudiji ( ), kjer so pri patohistolo{kem pregledu resektatov potrdili zgodnji rak `elodca (pt1) v 54 % (n = 67/124) domnevnih zgodnjih rakov (ct1) (4). Razlika med serijama ni statisti~no zna~ilna (p > 0,05). Med domnevnimi zgodnjimi raki v TNM-{tudiji je bilo {e 26 rakov pt2 (21 %), 26 rakov pt3 (21 %) in 5 rakov pt4 (4 %). Tudi v na- {i seriji najdemo med domnevno zgodnjimi raki rake vseh stopenj. Posebej zanimivo je, da v dveh primerih (4,9 %) ob patohistolo{kem pregledu resektata malignega tkiva sploh niso mogli dokazati (pt0). Mo`nih razlag tega dejstva je ve~. Lahko je bilo malignega tkiva zelo malo in so vsega od{~ipnili `e pri odvzemanju biopsij. Lahko je bil histolo{ki izvid biopsij napa~en, komaj verjetno pa se zdi, da je rak spontano regrediral. V petletni endoskopski seriji 262 bolnikov z rakom `elodca na Gastroenterolo{ki interni kliniki je bilo v fazi zgodnjega raka odkritih 27 bolnikov (10,3 %). Glede na rezultate 267

8 MED RAZGL 1994; 33 nem{ke TNM-{tudije (4), kjer so od 165 patohistolo{ko potrjenih zgodnjih rakov (pt1) kot zgodnji rak klini~no opredelili (ct1) le 67 primerov (40,6 %), lahko sklepamo, da je tudi med bolniki z domnevno napredovalim rakom bilo {e nekaj primerov zgodnjega raka. Vendar je `e dokazanih 10,3 % bolnikov v fazi zgodnjega raka na evropskem nivoju (3, 4, 22). Metastaze v bezgavkah so pri bolnikih v na{i seriji na{li le v enem primeru pri submukoznem tipu zgodnjega raka. Prizadeta je bila bezgavka 1. reda (N1) ob mali krivini `elodca. To pomeni 3,7 % (n = 1/27) prizadetost bezgavk pri zgodnjem raku nasploh in 10 % (n = 1/10) prizadetost bezgavk pri bolnikih s submukoznim tipom zgodnjega raka. V primerjavi s podatki iz literature je 3,7 % N+ zelo nizka {tevilka. V seriji Reersa in sodelavcev (13) so sicer na{li zasevke le v 4,8 % primerov, prevladujejo pa podatki o bistveno pogostej{i prizadetosti bezgavk pri zgodnjem raku `elodca: Guadagni (1993) 20,1 % N+ (m 9 %, sm 26 %) (24), Moreaux (1993) 18,8 % N+ (m 3 %, sm 26 %) (22), nem{ka TNM-{tudija (1984) 14 % N+ (4), Ichiyoshi (1990) 8,4 % N+ (m 3 %, sm 15,2 %) (21). Tako redka prizadetost bezgavk v na{i raziskavi je najbr` deloma posledica izrazitega prevladovanja bolnikov z mukoznim tipom zgodnjega raka (63 %), ki prevladuje tudi v seriji Reersa (53,8 %). Vzrok za tak rezultat pa je lahko tudi majhno {tevilo bolnikov v seriji, nepopolna limfadenektomija (samo D1 in ne D2) in sorazmerno nizko {tevilo pregledanih bezgavk (1 12, povpre~no 7) pri bolnikih z zgodnjim rakom v na{i seriji. [tevilo pregledanih bezgavk je v nekaterih serijah bistveno vi{je, v zadnjem ~asu povpre~no med 20 in 30 (6, 16). Pre`ivetje bolnikov z zgodnjim rakom `elodca (pt1) v na{i seriji je ni`je kot v tujih (6, 13, 22, 24). Petletno pre`ivetje bolnikov po od{teti pooperativni smrtnosti je 77,3 % (n = 17/22), kar je v primerjavi s prevladujo~imi podatki iz literature malo (6, 13, 22, 24). Podobno nizko pre`ivetje navajata tudi Lawrence in Shiu iz New Yorka za serijo 60 bolnikov (18). Slabo je bilo predvsem pre`ivetje na{ih bolnikov s submukoznim tipom (n = 3/6, 50 %), medtem ko je bilo pre`ivetje bolnikov z mukoznim tipom raka (n = 14/16, 87,5 %) le malo slab{e od navedenega v literaturi (okrog 90 %) (3, 22). Zaklju~ki Endoskopska ocena stadija bolezni je nezanesljiva. V na{i seriji bolnikov je na ravni drugih raziskav (zanesljivost 65,8 %). Bolj{o oceno globine infiltracije tumorja v `elod~no steno obeta endoskopski ultrazvok. Zdravljenje bolnikov je bilo praviloma operativno (26/27): distalna subtotalna resekcija v 21 primerih, totalna gastrektomija v 4 primerih, proksimalna subtotalna resekcija v enem primeru in endoskopska polipektomija v enem primeru. 5-letno pre`ivetje je bilo 77,3 %. Pri mukoznem tipu zgodnjega raka je bilo podobno (87,5 %), pri submukoznem tipu pa slab{e (50 %) kot v drugih serijah. 268

9 REP[E A, RUPNIK H: ZGODNJI PRIMERJAVA ENDOSKOPSKE OCENE STADIJA BOLEZNI Zahvala Za pomo~ pri izdelavi naloge se zahvaljujeva mentorju prof. dr. Igorju Kri`manu, dr. med. in prim. Tilki Mozeti~, dr. med. Literatura 1. Mazzeo F, Mozzillo N, Forestieri P. Cancer of the stomach. In: Veronesi U, ed. Surgical oncology. Berlin: Springer-Verlag, 1989: Berger HG, Buechler M, Bittner R, Queisser W, Karstens JH. Tumoren des Gastrointestinaltraktes Magen-Karzinom. In: Herfarth Ch, Schlag P, eds. Richtlinien zur operativen Therapie maligner Tumoren. Graefeling: Demeter V, 1992: Schildberg FW, Stangl MJ. Operative Behandlung beim Magenfrühkarzinom. Langenbeck Arch Chir Suppl (Kongressbericht 92) 1992: Buhl K, Schlag P. TNM-Studie Erste Ergebnisse beim Magenfrühkarzinom. In: Gall FP, Hermanek P, Hornig D, eds. Magenkarzinom. Epidemiologie, Pathologie, Therapie, Nachsorge. München: Zuckschwerdt W, 1986: Japanese Research Society for Gastric Cancer. The general rules for the gastric cancer study in surgery and pathology. Jap J Surg 1981; 11: Hermanek P. Magenkarzinom Typing, Grading, Staging. In: Gall FP, Hermanek P, Hornig D, eds. Magenkarzinom. Epidemiologie, Pathologie, Therapie, Nachsorge. München: Zuckschwerdt W, 1986: Giedl J. TNM-Validierungsstudie Magenkarzinom: Histologische Klassifikation. In: Gall FP, Hermanek P, Hornig D, eds. Magenkarzinom. Epidemiologie, Pathologie, Therapie, Nachsorge. München: Zuckschwerdt W, 1986: Lauren P. The two histological main types of gastric carcinoma: diffuse and so-called intestinal type carcinoma. An attempt of a histo-clinical classification. Acta Pathol Microbiol Scand 1965; 64: Boddie AW, McBride CM, Balch CM. Gastric cancer. Am J Surg 1989; 157: Lux G, Matek F, Riemann JF et al. Checkliste Gastroenterologie. Stuttgart: Thieme, 1986: Colin-Jones DG, Roesch T, Dittler HJ. Staging of gastric cancer by endoscopy. Endoscopy 1993; 25: Takagi K. Surgery of early gastric cancer in Japan. In: Gall FP, Hermanek P, Hornig D, eds. Magenkarzinom. Epidemiologie, Pathologie, Therapie, Nachsorge. München: Zuckschwerdt W, 1986: Reers B, Sprakel B, Schilke R, Langhans P, Meyer J, Sasse W. Chirurgische Therapie des Magenfrühkarzinoms gemäss Lauren-Klassifikation und Lokalisation. In: Schmoll HJ, Meyer JJ, Wilke H, Pichlmayr R, eds. Das Magenkarzinom. Berlin: Springer-Verlag, 1993: Grimm H, Binmö ller KF, Hamper K, Koch J, Henne-Bruns D, Soehendra N. Endosonography for preoperative locoregional staging of esophageal and gastric cancer. Endoscopy 1993; 25: Rep{e S, Jelenc B et al. Rak `elodca spremembe v na{i patologiji v dveh desetletjih. Zdrav Vestn 1991; 60: Gall FP. Histologie- und stadiengerechte Chirurgie beim Magenkarzinom. In: Gall FP, Hermanek P, Hornig D, eds. Magenkarzinom. Epidemiologie, Pathologie, Therapie, Nachsorge. Muenchen: Zuckschwerdt W, 1986: Siewert JR. Magencarcinom. In: Allgoewer M, Harder F, Hollender LF, Peiper HJ, Siewert JR, eds. Chirurgische Gastroenterologie. Berlin: Springer-Verlag, 1981: Lawrence M, Shiu MH. Early gastric cancer. Twenty-eight-year experience. Ann Surg 1991; 213: Jelenc F, Rep{e S. Endoskopski posegi v `elodcu. In: Smrkolj V, ed. Zbornik predavanj XXIX. podiplomskega te~aja kirurgije. Ljubljana: Kirur{ka slu`ba, Klini~ni center Ljubljana, 1993: Lehnert T, Sternberg SS, Sprossmann M, DeCosse JJ. Early gastric cancer. Am J Surg 1989; 157:

10 MED RAZGL 1994; Ichiyoshi Y, Toda T, Minamisono Y, Nagasaki S, Yakeishi Y, Sugimachi K. Recurrence in early gastric cancer. Surgery 1990; 107: Moreaux J, Bougaran J. Early gastric cancer. A 25-year surgical experience. Ann Surg 1993; 217: Hioki K, Nakane Y, Yamamoto M. Surgical strategy for early gastric cancer. Br J Surg 1990; 77: Guadagni S, Reed PI, Johnston BJ et al. Early gastric cancer: follow-up after gastrectomy in 159 patients. Br J Surg 1993; 80: Prispelo

Spremembe v patologiji kolorektuma v slovenskih bolnišnicah 5 let po uvedbi programa SVIT

Spremembe v patologiji kolorektuma v slovenskih bolnišnicah 5 let po uvedbi programa SVIT Spremembe v patologiji raka debelega črevesa in danke v slovenskih bolnišnicah 5 let po uvedbi programa SVIT (kirurski aspekt) S. Potrč, F. Jelenc*, U. Marolt Oddelek za abdominalno in splosno kirurgijo,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Zagotavljanje kakovosti v Programu Svit na področju patohistologije Snježana Frković Grazio Patologija v presejanju za raka DČD dejavnost patologije igra v presejanju pomembno vlogo, saj je obravnava udeležencev

Prikaži več

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik POROČILO BOLNIŠNIČNEGA REGISTRA TUMORJEV PRSNEGA KOŠA KLINIKE GOLNIK 2010 2017 Razlaga uporabljenih kratic KG OP RT KT + RT ST KT BSC RP N Me Univerzitetna klinika Golnik Operacija, kirurško zdravljenje

Prikaži več

Rak TREBUŠNE SLINAVKE Kaj mora vsakdo vedeti o tej bolezni 1

Rak TREBUŠNE SLINAVKE Kaj mora vsakdo vedeti o tej bolezni 1 Rak TREBUŠNE SLINAVKE Kaj mora vsakdo vedeti o tej bolezni 1 V življenju ni rešitev. So sile na poti: treba je verovati vanje in rešitve bodo sledile. Antoine de Saint-Exupery Želimo, da vas uvodna misel,

Prikaži več

1_2005_nov.qxd

1_2005_nov.qxd Dvojni primarni rak jajènikov in dojk: dejavniki tveganja in napovedni dejavniki Mirjam Cvelbar, Marjetka Uršiè-Vršèaj in Stelio Rakar Uvod Rak jaj~nikov je tako v svetu kot v Sloveniji najve~ji problem

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Patologija v programu Svit Snježana Frković Grazio Laboratorij za patologijo, GK- UKC Ljubljana SVITOV DAN 2018 Pomen patologije v presejanju pravilna interpretacija histoloških sprememb je pomembna, saj

Prikaži več

Bilten 03.p65

Bilten 03.p65 BILTEN julij 2007, letnik 23, {tevilka 3 105 PRETOK IN UPORABA INFORMACIJ V REGISTRU RAKA NAJSTAREJ[EM ZDRAVSTVENEM REGISTRU V SLOVENIJI Tina @agar 1, Maja Primic @akelj 1, Vesna Zadnik 1 POVZETEK Register

Prikaži več

Microsoft Word - Diplomsko delo, združeno.doc

Microsoft Word - Diplomsko delo, združeno.doc UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE OBRAVNAVA PACIENTA PO ODSTRANITVI ŽELODCA (Diplomsko delo) Maribor, 2008 Irena Führer UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Mentor: predav.

Prikaži več

Nika

Nika šč š š č š č š š č č č šč ž č š ž š ž š š č š č č ž š š č ž š ž č š š č č č č šč č š č ž š ž šč č š č šč ž š č č č č šč č š č šč žč č č ž č š Š Š Č č č š š š š č š č š Š Ž Ž Č š š š ž č č Ž Ž Č Š Ž Č Č

Prikaži več

MED RAZGL 1999; 38: 91 96; STROKOVNI ^LANEK Napovedni dejavniki pri raku jaj~nikov Prognostic factors in ovarian cancer Iztok Taka~* Klju~ne besede ja

MED RAZGL 1999; 38: 91 96; STROKOVNI ^LANEK Napovedni dejavniki pri raku jaj~nikov Prognostic factors in ovarian cancer Iztok Taka~* Klju~ne besede ja MED RAZGL 1999; 38: 91 96; STROKOVNI ^LANEK Napovedni dejavniki pri raku jaj~nikov Prognostic factors in ovarian cancer Iztok Taka~* Klju~ne besede jaj~nika novotvorbe prognoza Izvle~ek. Upo{tevanje napovednih

Prikaži več

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu 1 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu Ljubljana 2019

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu 1 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu Ljubljana 2019 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu 1 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu Ljubljana 2019 2 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu ZDRUŽENJE

Prikaži več

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL Priloga II Znanstveni zaključki in podlaga za dopolnilo povzetkov glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo, ki jih je predstavila Evropska agencija za zdravila 75 Znanstveni zaključki Splošni

Prikaži več

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/si/intro Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je to? Kronični rekurentni multifokalni osteomielitis (angl.

Prikaži več

ONKOLOGIJA / pregledi leto XII / št. 2 / december 2008 Vpliv pooperativne radioterapije pri multimodalnem zdravljenju lokalno napredovalega raka dojke

ONKOLOGIJA / pregledi leto XII / št. 2 / december 2008 Vpliv pooperativne radioterapije pri multimodalnem zdravljenju lokalno napredovalega raka dojke Vpliv pooperativne radioterapije pri multimodalnem zdravljenju lokalno napredovalega raka dojke Jasna But Hadžić in Cvetka Bilban - Jakopin Uvod Kljub naporom za zgodnje odkrivanje ostaja lokalno napredovali

Prikaži več

54 ONKOLOGIJA ISSN SMERNICE LETO XXIII ŠT. 1 JUNIJ 2019 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu Reccomendations for diagn

54 ONKOLOGIJA ISSN SMERNICE LETO XXIII ŠT. 1 JUNIJ 2019 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu Reccomendations for diagn 54 ONKOLOGIJA ISSN 1408-1741 SMERNICE LETO XXIII ŠT. 1 JUNIJ 2019 Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu Reccomendations for diagnosis, treatment and follow-up of patients with cervical

Prikaži več

MED RAZGL 2001; 40: RAZISKOVALNI ^LANEK Jerneja Vide~nik 1, Peter Zorman 2 Klini~ne in epidemiolo{ke zna~ilnosti bolnikov z erythema migrans 3

MED RAZGL 2001; 40: RAZISKOVALNI ^LANEK Jerneja Vide~nik 1, Peter Zorman 2 Klini~ne in epidemiolo{ke zna~ilnosti bolnikov z erythema migrans 3 MED RAZGL 2001; 40: 383 400 RAZISKOVALNI ^LANEK Jerneja Vide~nik 1, Peter Zorman 2 Klini~ne in epidemiolo{ke zna~ilnosti bolnikov z erythema migrans 3 Clinical and Epidemiological Characteristics of Patients

Prikaži več

rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da po

rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da po rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da pomislite nase. 1 Rak debelega črevesa in danke prikriti

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Antibiotična kirurška profilaksa Prof. dr. Bojana Beović, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence

Prikaži več

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc)

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc) Javni zdravstveni zavod SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15 8250 BREŽICE KLINIČNA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA ( OSM ) Prostor za nalepko SPREJEMNI ZDRAVNIK DATUM OPERACIJE

Prikaži več

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Izdalo: Združenje Europacolon Slovenija Strokovni pregled vsebine: doc. dr. Janja Ocvirk dr. med. Pozdravljeni,

Prikaži več

National mozobil expirirence

National mozobil expirirence Zdravljenje z azacitidinom - naše izkušnje Matjaž Sever, dr. med. KO za hematologijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Uvod Mielodisplastični sindromi so heterogena skupina klonskih bolezni. Značilna

Prikaži več

60-77.qxd

60-77.qxd Tehnolo{ki napredek v naj{ir{em pomenu je pogosto povezan z razli~nimi oblikami nevarnosti in tveganj tako nami{ljenih kot dejanskih. Industrijska, komercialna in doma~a uporaba izdelkov, ki povzro~ajo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev DRUŽINSKO BREME RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI Milan Stefanovič, DC Bled RDČD in dedni sindromi FAP (Familiarna ademomatozna polipoza) Hamartomski polipozni sindromi (Peutz-Jaeghers sindrom, Juvenilni

Prikaži več

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Presaditev ledvice je najboljši način nadomestnega zdravljenja KOL... ...za bolnike, ki so

Prikaži več

28 ONKOLOGIJA ISSN IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK LETO XXIII ŠT. 1 JUNIJ 2019 Vloga Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana T

28 ONKOLOGIJA ISSN IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK LETO XXIII ŠT. 1 JUNIJ 2019 Vloga Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana T 28 ONKOLOGIJA ISSN 1408-1741 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK LETO XXIII ŠT. 1 JUNIJ 2019 Vloga Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana The role of Hospital-based Cancer Registry of the Institute

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Seznam predoperativnih preiskav in testov za pripravo pacienta na poseg v osnovnem zdravstvu Zahtevnost posega MALI SREDNJE VELIKI VELIKI ASA razred ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA

Prikaži več

Voda za zdravje in ivljenje 1. POGLAVJE ZMOTA SODOBNE MEDICINE Najve~ja tragedija sodobne medicine je po mojem mnenju predpostavka, da naj bi bila suh

Voda za zdravje in ivljenje 1. POGLAVJE ZMOTA SODOBNE MEDICINE Najve~ja tragedija sodobne medicine je po mojem mnenju predpostavka, da naj bi bila suh 1. POGLAVJE ZMOTA SODOBNE MEDICINE Najve~ja tragedija sodobne medicine je po mojem mnenju predpostavka, da naj bi bila suha usta edini znak, da telo potrebuje vodo. Slone~ na tej predpostavki, je sodobna

Prikaži več

Microsoft Word - MD_1_IJS_Mrovlje.doc

Microsoft Word - MD_1_IJS_Mrovlje.doc Aplikacija za merjenje razdalj s pomojo stereoskopskih posnetkov Jernej Mrovlje 1, amir Vrani 1 Institut»Jožef Stefan«1 Jamova cesta 39, 1 Ljubljana, Slovenija jernej.mrovlje@ijs.si, damir.vrancic@ijs.si

Prikaži več

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje KAJ SO EVROPSKE REFERENČNE MREŽE? Evropske referenčne mreže združujejo zdravnike in raziskovalce

Prikaži več

Urednika: Matija Kozak, Aleš Blinc Oblikovanje in DTP: Tomaž Mrevlje Lektorirala: Vida Ana Politakis Založil: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zd

Urednika: Matija Kozak, Aleš Blinc Oblikovanje in DTP: Tomaž Mrevlje Lektorirala: Vida Ana Politakis Založil: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zd Urednika: Matija Kozak, Aleš Blinc Oblikovanje in DTP: Tomaž Mrevlje Lektorirala: Vida Ana Politakis Založil: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo Naklada: 100 izvodov Tisk: Tiskarna

Prikaži več

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc Tehnina navodila za popis tipinih gospodarskih objektov, ki pripadajo kmetiji Popis nepreminin je namenjen pridobitvi dejanskih podatkov o stavbah in njenih delih. Podatki o stavbah se vodijo v javni evidenci

Prikaži več

VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Martina Vrankar Karmen Stanič 1

VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Martina Vrankar Karmen Stanič 1 VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Martina Vrankar Karmen Stanič 1 KAZALO VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Avtorici: doc. dr. Martina Vrankar,

Prikaži več

Letno porocilo 2006 APRIL - Onkoloski institut z ovitkom.qxd

Letno porocilo 2006 APRIL - Onkoloski institut z ovitkom.qxd EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA EPIDEMIOLOGY AND CANCER REGISTRY REGISTER RAKA ZA SLOVENIJO CANCER REGISTRY OF SLOVENIA INCIDENCA RAKA V SLOVENIJI CANCER INCIDENCE IN SLOVENIA Poročilo RR št. 45 Report

Prikaži več

NAVODILA IN VPRAŠALNIK ZA PREGLED Z MAGNETNO RESONANCO MR PROSTATE Spoštovani, Vabimo vas na pregled v Dvorec Lanovž, specialistična klinika, dne ob u

NAVODILA IN VPRAŠALNIK ZA PREGLED Z MAGNETNO RESONANCO MR PROSTATE Spoštovani, Vabimo vas na pregled v Dvorec Lanovž, specialistična klinika, dne ob u NAVODILA IN VPRAŠALNIK ZA PREGLED Z MAGNETNO RESONANCO MR PROSTATE Spoštovani, Vabimo vas na pregled v Dvorec Lanovž, specialistična klinika, dne ob uri. Magnetna resonanca prostate in okolnih struktur

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2. STOPNJE URBAN GIOVANI POJAV ZAPLETOV NA UROTRAKTU PO KURATIVNEM OBSEVANJU RAKA MA

UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2. STOPNJE URBAN GIOVANI POJAV ZAPLETOV NA UROTRAKTU PO KURATIVNEM OBSEVANJU RAKA MA UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2. STOPNJE URBAN GIOVANI POJAV ZAPLETOV NA UROTRAKTU PO KURATIVNEM OBSEVANJU RAKA MATERNIČNEGA VRATU MAGISTRSKO DELO LJUBLJANA, 2015 UNIVERZA

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

Moja rožnata knjižica z nasveti za zdrave dojke

Moja rožnata knjižica z nasveti za zdrave dojke Moja rožnata knjižica z nasveti za zdrave dojke Samopregledovanje dojk Pregled, ki vam lahko reši življenje Rak dojke je v Sloveniji, kot tudi v svetu, najpogostejša oblika raka pri ženskah. Najnevarnejša

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Microsoft Word - Zaloznik2006

Microsoft Word - Zaloznik2006 Informacijska družba IS 2006 / Information Society IS 2006 9. mednarodna multi-konferenca / 9th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

moski-zenske-2007-za 3-korekturo.pmd

moski-zenske-2007-za 3-korekturo.pmd DEJSTVA O @ENSKAH IN MOŠKIH V SLOVENIJI 1 Uvodna beseda V bro{uri `elimo poudariti le nekatere opaznej{e razlike in podobnosti med podatki, ki se nana{ajo na `enske, in podatki, ki se nana{ajo na mo{ke.

Prikaži več

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše)

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše) Cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV) predstavitev za starše Cepljenje in cepiva S cepljenjem izzovemo imunost tako, da s cepivom v telo vnesemo oslabljene ali uničene bakterije, viruse

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

MED RAZGL 2000; 39: 3 21 RAZISKOVALNI ^LANEK Matev` Srp~i~ 1 Regeneracija po{kodovanega perifernega `ivca podgane brez celi~ne podpore distalno od mes

MED RAZGL 2000; 39: 3 21 RAZISKOVALNI ^LANEK Matev` Srp~i~ 1 Regeneracija po{kodovanega perifernega `ivca podgane brez celi~ne podpore distalno od mes MED RAZGL 2000; 39: 3 21 RAZISKOVALNI ^LANEK Matev` Srp~i~ 1 Regeneracija po{kodovanega perifernega `ivca podgane brez celi~ne podpore distalno od mesta po{kodbe 2 Regeneration of Injured Peripheral Rat

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE

O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE LASERSKA ODSTRANITEV DIOPTRIJE PRESBYOND Kaj pomeni»starostna daljnovidnost«? Starostna daljnovidnost ali t.i. presbiopija

Prikaži več

Knjiga 1 crna.qxd

Knjiga 1 crna.qxd Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanj{ane zmo`nosti, invalidnosti in zdravja SZO, @eneva IVZ RS in IRSR, Ljubljana Naslov: Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanj{ane zmo`nosti, invalidnosti

Prikaži več

kolofon

kolofon 1 Uredni{ki odbor Jana [ubic Prislan, Irena Porekar Kacafura, Igor Ravbar, Nada Mad arac, Eva Ilec in Zoran Mili} Glavni in odgovorni urednik Zoran Mili} Tehni~ni urednik Zoran Mili}, Gorazd Lemaji~ Lektorica

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Zdru`enje zdravnikov dru`inske medicine Zavod za razvoj dru`inske medicine v sodelovanju s Katedro za dru`insko medicino 22. SCHROTTOVI DNEVI Ljubljana, 15. in 16. marec 2019 Cankarjev dom Linhartova dvorana

Prikaži več

2_2006_prelom.qxd

2_2006_prelom.qxd 2_2006_prelom.qxd 11/30/2006 7:47 PM Page 75 Ali je med pre`ivelimi raka v otro{tvu ve~ depresivnosti in samomorilnega vedenja? J. Sveti~i~, A. Maru{i~, B. Jereb Odkar se je v zadnjih desetletjih z napredkom

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

MED RAZGL 2004; 43: RAZISKOVALNI ^LANEK Petra Er`en 1, Martina Ribi~ - Pucelj 2 Ultrazvo~ne zna~ilnosti maternice in jaj~nikov pri `enskah z z

MED RAZGL 2004; 43: RAZISKOVALNI ^LANEK Petra Er`en 1, Martina Ribi~ - Pucelj 2 Ultrazvo~ne zna~ilnosti maternice in jaj~nikov pri `enskah z z MED RAZGL 2004; 43: 123 130 RAZISKOVALNI ^LANEK Petra Er`en 1, Martina Ribi~ - Pucelj 2 Ultrazvo~ne zna~ilnosti maternice in jaj~nikov pri `enskah z zgodnjimi spontanimi splavi 3 Ultrasound Characteristics

Prikaži več

Sinopsis

Sinopsis Socialno integracijski vidiki vkljuevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo in vrtec Avtorji: Lebari Nada, Grum Kobal Darja, Kolenc Janez V izhodišu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:

Prikaži več

Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc

Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc VARNOST PROIZVODOV V EVROPI Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom v pomo podjetjem pri zašiti potrošnikov pred nevarnimi proizvodi Podprto s subvencijo Evropske Komisije Generalni direktorat

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Malabsorpcija pri odraslih s cistično fibrozo – izziv za prehransko podporo

Malabsorpcija pri odraslih s cistično fibrozo –  izziv za prehransko podporo Celostna obravnava bolnikov s cistično fibrozo s tranzicijo izzivi po prehodu v odraslo dobo v Sloveniji Barbara Salobir, Izidor Kos 1 Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Interna klinika, UKC

Prikaži več

Kvartarna preventiva- Mateja Bulc

Kvartarna preventiva- Mateja Bulc PREVEČ MEDICINE? Mateja Bulc Kvartarna preventiva WONCA 2003 - identifikacija bolnikov, ki jih ogroža pretirano zdravljenje - varovanje bolnikov pred invazivnimi ukrepi - svetovanje takšnega zdravljenja,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev smernic - osteoporoza mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med. Zdravstveni dom Maribor Katedra za DM MF Maribor 28. modularna skupina 01.03.2013 1 Viri 1. http://www.endodiab.si/ priporocila/osteoporoza/

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

Medicinski_05_03.indd

Medicinski_05_03.indd MEDICINSKI MESE~NIK LETNIK 1 [T. 3 MAREC 2005 Kazalo 2 Pogovor: prof. Viljem Brumec 5 Jetrne resekcije 10 Primer meseca: Raynaudov fenomen? Primer 38 letnega mo{kega z akutno ishemijo zgornjega uda 14

Prikaži več

LETNO POROČILO 2018 o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA Datum priprave: januar 2019 Izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana Državni pre

LETNO POROČILO 2018 o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA Datum priprave: januar 2019 Izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana Državni pre LETNO POROČILO 2018 o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA Datum priprave: januar 2019 Izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana Državni presejalni program za raka dojk DORA Avtorji: Sodelavci

Prikaži več

VLOGA ANESTEZIJSKE MEDICINSKE SESTRE PRI PRIPRAVI BOLNIKA NA OPERATIVNI POSEG

VLOGA ANESTEZIJSKE MEDICINSKE SESTRE PRI PRIPRAVI BOLNIKA NA OPERATIVNI POSEG 332D VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ANESTEZIJI PRI PRIPRAVI BOLNIKA NA OPERATIVNI POSEG THE NURSE ANAESTHETIST S ROLE IN PATIENT S PREPARATION TO THE OPERATIVE PROCEDURE Mateja Repinc dipl.m.s., Sandi Novak,

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ

O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ LASERSKA ODPRAVA DIOPTRIJE Kaj je laserska korekcija dioptrije? Laserska operacija oči je postopek, s katerim se trajno odpravi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 TARČNO ZDRAVLJENJE KLL IN NHL NATAŠA FIKFAK SB NOVA GORICA MARIBOR, OKTOBER 2015 IDELALIZIB SMERNICE ZDRAVLJENJA R/R KLL IN R INDOLENTNEGA NHL SMERNICE ESMO 2015 PRIPOROČILA NCCN 2015 ŠTUDIJA 101-09

Prikaži več

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015 Jasmina Hauptman, Maja Majal UKC Maribor Laško,7.4. - 9.4.2016 AKUTNE LEVKEMIJE Heterogena skupina klonskih bolezni, ki so posledica pridobljene somatske mutacije in nato nenadzorovane rasti multipotentne

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

PRVA Zdravje Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do zdravnika DO STORITVE v največ 10 delovnih dneh Specialisti Operativni posegi Rehabilitac

PRVA Zdravje Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do zdravnika DO STORITVE v največ 10 delovnih dneh Specialisti Operativni posegi Rehabilitac PRVA Zdravje Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do zdravnika DO STORITVE v največ 10 delovnih dneh Specialisti Operativni posegi Rehabilitacije 080 88 08 www.prva.si Poskrbite za svoje zdravje

Prikaži več

IKT-ovitek-publikacije.cdr

IKT-ovitek-publikacije.cdr NEKATERI KAZALNIKI IKT ZA PODPORO STRATEGIJI i2010 1 Uvodna beseda Evropska komisija je sprejela 1. junija 2005 strategijo i2010 z namenom podpreti cilje prenovljene lizbonske strategije. Predstavlja strate{ki

Prikaži več

3. izobraževalni dan programa ZORA - ZORA 2012 Nosečnost po zdravljenju cervikalne intraepitelijske neoplazije (CIN) in začetnega raka materničnega vr

3. izobraževalni dan programa ZORA - ZORA 2012 Nosečnost po zdravljenju cervikalne intraepitelijske neoplazije (CIN) in začetnega raka materničnega vr Nosečnost po zdravljenju cervikalne intraepitelijske neoplazije (CIN) in začetnega raka materničnega vratu (RMV) Branko Cvjetićanin, Borut Kobal, Leon Meglič Ginekološka klinika UKC Ljubljana Ključne besede:

Prikaži več

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana september 2014

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana september 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.9.2014 Ljubljana september 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.9.2014 Pripravil: David Breznikar

Prikaži več

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana,

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, 28.03.2019 Uvod Načini izboljšanja izbire bolnikov za zdravljenje s presaditvijo

Prikaži več

Microsoft Word - UNI_Diplomska Naloga_Ungar_Kora

Microsoft Word - UNI_Diplomska Naloga_Ungar_Kora UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE PROTIBOLEČINSKA OBRAVNAVA KOSTNIH METASTAZ PACIENTOV Z RAKOM PROSTATE S STRONCIJEM 89 (Diplomsko delo) Maribor, 2010 Kora Ungar UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA

Prikaži več

naslov 73_1.qxd

naslov 73_1.qxd Geografski vestnik 73-1, 2001, 73 87 Metode METODE METODA IZDELAVE RAZVOJNEGA PROGRAMA AVTOR Lojze Gosar Naziv: dr., univerzitetni diplomirani geograf Naslov: Pod gradom 21, Lukovica pri Brezovici, SI

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Revija 3_06.p65

Revija 3_06.p65 126 Zdrav Var Zdrav 2006; Var 45: 2006; 126-139 45 PREPOVEDANE DROGE V SLOVENSKIH MNO@I^NIH MEDIJIH ILLICIT DRUGS IN SLOVENE MASS MEDIA Andreja Drev 1, Maja Sever 2,Tanja Kamin 1,3 Izvle~ek Prispelo: 13.

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

MED RAZGL 1997; 36: Operativno zdravljenje raztrganja Ahilove kite* Surgical treatment of Achilles tendon rupture* Jurij Bon**, Martin Mikek**

MED RAZGL 1997; 36: Operativno zdravljenje raztrganja Ahilove kite* Surgical treatment of Achilles tendon rupture* Jurij Bon**, Martin Mikek** MED RAZGL 1997; 36: 289 296 Operativno zdravljenje raztrganja Ahilove kite* Surgical treatment of Achilles tendon rupture* Jurij Bon**, Martin Mikek*** Klju~ne besede Ahilova tetiva po{kodbe ruptura kirurgija

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Onkološko genetsko svetovanje in testiranje dedni rak debelega črevesa in danke Mateja Krajc Onkološki inštitut Ljubljana SVITOV DAN 2015 Ogroženost za raka debelega črevesa in danke Splošna populacija

Prikaži več

geologija 265 do konca.indd

geologija 265 do konca.indd GEOLOGIJA 51/2, 270-274, Ljubljana 2008 doi:10.5474/geologija.2008.027 Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na podro~ju geologije v Sloveniji Mihael BREN^I^ Katedra za geologija krasa in hidrogeologijo,

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode] Izhodia delovanja podjetja Askit d.o.o. Dvig uspenosti poslovanja naih strank. Dodana vrednost za stranko je osnova prepoznavanja koristnosti naega angamaja. Omogoamo vam zunanji neodvisen in strokoven

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R VIDIM, očesni kirurški center d.o.o. Mariborska cesta 88, 3000 Celje CENIK STORITEV SAMOPLAČNIŠKE ORDINACIJE datum cenika 01.

O Č E S N I C E N T E R VIDIM, očesni kirurški center d.o.o. Mariborska cesta 88, 3000 Celje CENIK STORITEV SAMOPLAČNIŠKE ORDINACIJE datum cenika 01. O Č E S N I C E N T E R VIDIM, očesni kirurški center d.o.o. Mariborska cesta 88, 3000 Celje CENIK STORITEV SAMOPLAČNIŠKE ORDINACIJE datum cenika CENE OSNOVNEGA PREGLEDA IN PREDOPERATIVNEGA POSTOPKA Tel.:

Prikaži več

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A CHILD WITH EPILEPSY Študentka: SUZANA ZABUKOVNIK Mentorica:

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

MAGISTERIJ

MAGISTERIJ UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE MAGISTRSKO DELO ORGANIZACIJSKI MODEL SPREMLJANJA ZASEDENOSTI IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH STORITEV Mentor: izred. prof. dr. Robert Leskovar Kandidat: Emil

Prikaži več

Microsoft Word - Series 9_rezultati raziskave_slo.docx

Microsoft Word - Series 9_rezultati raziskave_slo.docx Series 9 Rezultati raziskav, ki dokazujejo trditev»najbolj učinkovit in udoben brivnik/britje na svetu, testiran(o) na nekajdnevni bradi.«za utemeljitev reklamnega sporočila:»najbolj učinkovit in udoben

Prikaži več

MODELA.PDF

MODELA.PDF BANKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLOVENIJE Prikazi in analize III/4 (december 1995), Ljubljana KVANTITATIVNA ANALIZA TRGOVINSKE

Prikaži več

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc)

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu UVEDBA IN ANALIZA SLUŽBE ZA PODPORO UPORABNIKOM V PODJETJU SRC.SI Mentor: doc. dr. Igor Bernik Kandidat:

Prikaži več

0 Osnovni podatki o zbirki

0  Osnovni podatki o zbirki SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV ISTEGA TIPA (SPP) Kontaktni podatki Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ga. I. Zupanc, sbo@nijz.si Pravna podlaga za zbiranje

Prikaži več

MARIE SKŁODOWSKA CURIE ( )

MARIE SKŁODOWSKA CURIE ( ) MARIE SKŁODOWSKA CURIE (1867-1934) OTROŠTVO Rodila se je v Varšavi 7. 11. 1867 kot Marya Salomee Skłodowska, kot peti otrok v družini učiteljev Imela je neverjeten spomin, pri petih letih je znala brati

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Značilnosti odzivanja ciljne populacije v Program Svit Tatjana Kofol Bric, Marcel Kralj, Aleš Korošec, Dominika Novak Mlakar, Tanja Metličar, Ana Lucija Škrjanec SVITOVI DNEVI 2014 Vključevanje oseb v

Prikaži več

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: /2016/80 Ljubljana, EVA G

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E:   Številka: /2016/80 Ljubljana, EVA G Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si Številka: 4110-47201680 Ljubljana, 24. 7. 2018 EVA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Zdravje

Zdravstveno zavarovanje Zdravje Zdravstveno zavarovanje Zdravje Čas je, da zdravje postavimo na prvo mesto Z ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM VAM V PRIMERU NOVO NASTA Ključne prednosti 1 2 3 4 ENOSTAVNO IN HITRO DO ZDRAVSTVENIH STORITEV PRIČETEK

Prikaži več

5. KONGRES DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Rimske Terme, maj 2020 Navodila avtorjem prispevkov

5. KONGRES DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Rimske Terme, maj 2020 Navodila avtorjem prispevkov 5. KONGRES DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Rimske Terme, 22. 23. maj 2020 Navodila avtorjem prispevkov Od avtorjev, ki bi želeli aktivno sodelovati s predavanjem na 5. kongresu Društva radioloških

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ulica 9, 1234 Mengeš,Slovenija, bostjan.stempelj@moj.net V zavarovalnici do sedaj ni bilo sistema za sledenje

Prikaži več

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471 Priloga IV Znanstveni zaključki 1 Znanstveni zaključki Zdravila, ki vsebujejo sartan, so pomembna možnost za zdravljenje resnih in morebitno resnih stanj, kot so hipertenzija in določene bolezni srca ali

Prikaži več