Predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017)"

Transkripcija

1 Številka: /2017-O802 Datum: / 10. seja / točka Zadeva: Predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017) Predlagatelj: mag. Miran Stanko, župan Občine Krško Pripravil: Oddelek za javne finance in proračun Poročevalca: Postopek sprejemanja: Matično delovno telo: Predlog sklepa: mag. Miran Stanko, župan Občine Krško Melita Čopar, direktorica Občinske uprave Predlog za sprejem poročila Odbor za finance in občinsko premoženje Občinski svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017) mag. Miran Stanko, l.r. župan Priloga: - predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017);

2 PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS- UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na. seji, dne 2017, sprejel P O R O Č I L O o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017) Občinski svet Občine Krško sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017). Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017) je sestavni del tega sklepa. I. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. II. Številka: /2017-O802 Datum: mag. Miran Stanko župan

3 P O R O Č I L O O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2017 (v obdobju JANUAR - JUNIJ 2017) Številka: /2017-O802 Krško, Predlagatelj: mag. Miran Stanko župan

4 KAZALO 1. UVOD 3 2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO Prihodki Davčni prihodki (70) Davki na dohodek in dobiček (700) Davki na premoženje (703) Domači davki na blago in storitve (704) Drugi davki (706) Nedavčni prihodki (71) Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) Takse in pristojbine (711) Globe in druge denarne kazni (712) Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) Drugi nedavčni prihodki (714) Kapitalski prihodki (72) Prejete donacije (73) Transferni prihodki (74) Prejeta sredstva iz Evropske Unije (78) Odhodki Plače in drugi izdatki zaposlenim in prispevki delodajalcev za socialno varnost (400 in 401) Izdatki za blago in storitve (402) Plačila domačih obresti (403) Rezerve (409) Splošna proračunska rezervacija Proračunska rezerva Subvencije (410) Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) Drugi tekoči domači transferi (413) Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (4131) Tekoči transferi v javne sklade (4132) Tekoči transferi v javne zavode (4133) Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 24 proračunski uporabniki (4135) Tekoči transferi v tujino (414) Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)) Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 26 (431) Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB RAČUN FINANCIRANJA Zadolževanje za financiranje izvrševanja proračuna 29

5 Dolgoročno zadolževanje Kratkoročno zadolževanje Odplačila dolga OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA VKLJUČEVANJE NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN OBRAVNAVANJE IN POTRJEVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE V 33 SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO POROČILO O ODPISIH DOLGA PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE MED NAMENI OBRAZLOŽITEV III. DELA PRORAČUNA - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZAKLJUČEK 41

6 SEZNAM PRILOG Priloga 1: Pojasnila službe in oddelkov k izvrševanju posebnega dela proračuna in NRP za obdobje januar - junij 2017 ter poročilo o porabi proračunske rezerve Priloga 2: Poročilo o realizaciji proračuna Občine Krško za obdobje januar - junij 2017, I. Splošni del proračuna Priloga 3: Poročilo o realizaciji proračuna Občine Krško za obdobje januar - junij 2017, II. Posebni del proračuna Priloga 4: Realizacija Načrta razvojnih programov proračuna Občine Krško za obdobje januar - junij 2017, III. del proračuna Priloga 5: Poraba nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP)

7 1. UVOD Proračun Občine Krško za leto 2017 je občinski svet sprejel , ki je bil objavljen v Uradnem listu republike Slovenije, št. 86/16, dne Občinski svet Občine Krško je na 24. redni seji, dne , sprejel Odlok o spremembi Odloka proračunu Občine Krško za leto Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/17 in se uporablja od Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za prvo polletje 2017 temelji na primerjavah sprejetega in veljavnega proračuna, ki je bil objavljen v Ur. l. dne , uporabljal pa se je od do V oceni realizacije za leto 2017 pa so zajeti podatki iz sprejetega rebalansa 2017, ki se uporablja za izvrševanje proračuna od dalje. Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) mora župan predložiti Občinskemu svetu Občine Krško poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov, izdatkov v obdobju januar junij tekočega leta in ocene realizacije do konca leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve ter podatke o poroštvih. Podrobnejše je izvrševanje proračuna v prvem polletju leta 2017 izkazano v posameznih prilogah k temu poročilu. 2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ZA LETO Prihodki Prihodki v veljavnem proračunu za leto 2017 so bili načrtovani v skupni višini EUR. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta 2017 znaša EUR in predstavlja 53,7 % prihodkov načrtovanih v veljavnem proračunu. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2017 znašala EUR, kar je za EUR več kot znaša veljavni plan za leto Tabela 1: Primerjava polletne realizacije pomembnejših kategorij prihodkov občinskega proračuna 3

8 %(RE_06.17, K3 K3 OPIS VP_17p RE_06.17 OCE_17 VP_17p) 700 Davki na dohodek in dobiček , Davki na premoženje , Domači davki na blago in storitve , Drugi davki in prispevki ,22 Udeležba na dobičku in dohodki od 710 premoženja , Takse in pristojbine , Globe in druge denarne kazni , Prihodki od prodaje blaga in storitev , Drugi nedavčni prihodki ,15 Prihodki od prodaje osnovnih 720 sredstev ,72 Prihodki od prodaje zemljišč in 722 neopredmetenih sredstev , Prejete donacije iz domačih virov ,00 Transferni prihodki iz drugih 740 javnofinančnih institucij ,87 Prejeta sredstva iz proračuna iz sredstev proračuna 741 Evropske unije in iz drugih držav ,19 SKUPAJ , Davčni prihodki (70) Vsi davčni prihodki so bili v prvem polletju leta 2017 realizirani v višini EUR ter predstavljajo 46,8 % realizacijo načrtovanih davčnih prihodkov v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2017, predvsem zaradi nizke realizacije davkov na nepremičnine v prvem polletju. Ocenjuje se, da bo do konca leta 2017 realizacija davčnih prihodkov znašala EUR Davki na dohodek na dobiček (700) Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine. Iz podatkov sprejetega proračuna za leto 2017 pripada Občini Krško prihodkov iz naslova dohodnine. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež 44,5 %. Pri planiranju višine dohodnine v veljavnem proračunu na dan je bil upoštevan dopis Ministrstva za finance z dne, , št /2015/4, v katerem je tudi pojasnilo, da je povprečnina za leti 2017 določena v višini 530 EUR ter za leto 2018 v višini 536 EUR. V prvem polletju so bili ti prihodki realizirani v višini EUR. Realizacija v obdobju januar junij 2017 predstavlja 50,0 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto Dne je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 80/16 in 33/17), ZIPRS1718-A. Dne so občine strani Ministrstva za finance prejele nov izračun primerne porabe, dohodnine in finančen izravnave za leto 2017, dopis MF /2015/7. 4

9 Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od do določena v višini 533,50 EUR. Po novem izračunu pripada Občini Krško v letu EUR iz naslova dohodnine ter EUR sredstev iz naslova finančne izravnave (konto 7400), kar je skupaj za 854 EUR več kot znaša ocena realizacije za leto Davki na premoženje (703) Davki na premoženje so bili v času od januarja do junija 2017 realizirani v višini EUR in predstavljajo 29,0% načrtovanih prihodkov iz tega naslova v sprejetem proračunu za leto Tako široko odstopanje je posledica predvsem nizke realizacije prihodkov iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, kjer se realizacija po oceni oddelka za urejanje prostora in varstva okolja pričakuje v drugi polovici leta. Skupaj so davki na premoženje za leto 2017 ocenjeni v višini EUR Davki na nepremičnine V tem sklopu davkov so zajeti: davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb EUR, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo EUR, zamudne obresti od davkov na nepremičnine 53 EUR nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb EUR, od planiranih EUR nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb EUR, od planiranih EUR in zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavbnega zemljišča EUR Davki na premičnine V obdobju januar junij 2017 so bili davki na premičnine realizirani v višini 390 EUR, kar v primerjavi z načrtovanimi prihodki v veljavnem proračunu za leto 2017 pomeni 7,8 % realizacijo. Prihodki predstavljajo plačani davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine Davki na dediščine in darila Prihodki od davkov na dediščine in darila so bili v prvem polletju 2017 doseženi v višini EUR in to pomeni 124,0 % realizacijo v primerjavi z načrtovanimi prihodki za leto Do konca leta 2017 ocenjujemo, da bodo realizirani v višini EUR Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so bili v obdobju januar junij 2017 doseženi v višini EUR, kar znaša 64,5 % načrtovanih prihodkov za leto V okviru te vrste prihodkov so zajeti: davki na promet nepremičnin od pravnih oseb EUR, davki na promet nepremičnin od fizičnih oseb EUR in zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 53 EUR Domači davki na blago in storitve (704) 5

10 Realizacija domačih davkov na blago in storitve v obdobju januar junij 2017 znaša EUR (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadkov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, davek na dobitek od iger na srečo, turistična taksa in občinske takse), kar predstavlja 47,8 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova v veljavnem proračunu za leto Davki na posebne storitve Realizacija davkov na posebne storitve (zajeti davek na dobitke od iger na srečo ter zamudne obresti davka na dobitke od iger na srečo) je v prvem polletju znašala EUR, to pa je 58,6 % predvidenih prihodkov v veljavnem proračunu za leto Drugi davki na uporabo blaga in storitev V sklop drugih davkov na uporabo blaga in storitve sodijo okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih oseb, občinske takse od fizičnih oseb, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. V občinski proračun je bilo iz tega naslova v prvi polovici leta vplačanih za EUR prihodkov, kar je 47,6% prihodkov, ki so načrtovani v veljavnem proračunu za leto Tabela 2: Razčlenitev drugi davki na uporabo blaga in storitev K6 K6 OPIS %(RE_06.17, VP_17p RE_06.17 OCE_17 VP_17p) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , Turistična taksa , Občinske takse od pravnih oseb , Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov , Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ,51 SKUPAJ , Drugi davki (706) Drugi davki obsegajo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov. Na konto drugi davki davčni organ prerazporeja nerazporejene davke in prispevke, ki v prvi polovici leta izkazujejo stanje EUR. Stanje je usklajeno z B2 obrazcem Uprave Republike Slovenije za javna plačila Nedavčni prihodki (71) Nedavčni prihodki so bili realizirani v skupni višini EUR, kar glede na veljavni plan pomeni 54,2 % realizacije Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) Skupina prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja vključuje prihodke od udeležbe na dobičku od dividend ter presežkov prihodki nad odhodki, prihodke od obresti ter prihodke od premoženja. V prvih šestih mesecih je bilo iz tega naslova realizirano EUR prihodkov. V primerjavi z načrtovanimi prihodki za leto 2017 pa so bili ti prihodki realizirani v višini 78,3 % Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki V veljavnem proračunu so predvideni prihodki iz naslova dividend v višini EUR. V prvem polletju realizacije iz tega naslova še ni bilo, priliv iz naslova izplačanih dividend v 6

11 višini EUR pričakujemo konec meseca julija 2017, kolikor znaša tudi ocena realizacije za leto Prihodki od obresti V prvem polletju so bili prihodki od obresti realizirani v višini EUR, v veljavnem proračunu pa so planirana sredstva v višini EUR. Največje odstopanje v višji realizaciji predstavljajo nakazila Republike Slovenije za poplačilo kapitaliziranih obresti v višini ,58 EUR in poplačilo zamudnih obresti v višini ,96 EUR na podlagi sodbe Okrožnega sodišča Krško Pg 1/2016, ki je dne postala pravnomočna. Gre za delno ugodno rešeno tožbo Občine Krško zoper Republiko Slovenije iz naslova Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditev kom.inf. na območju Občine Krško, sklenjenega dne med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Krško. V sprejetem proračunu za leto 2017 ti prihodki od obresti iz naslova protokolov niso bili planirani Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili v obdobju januar junij 2017 doseženi v višini, ki znaša EUR, tako da je v primerjavi z načrtovanimi prihodki v veljavnem proračunu za leto 2017 realizacija 39,5 %. Tabela 3: Prihodki od premoženja K6 K6 OPIS VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove , Prihodki od najemnin za poslovne prostore , Prihodki od najemnin za stanovanja , Prihodki od najemnin za opremo , Prihodki od drugih najemnin , Prihodki od zakupnin , Prihodki iz naslova podeljenih koncesij ,43 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico ,61 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico ,57 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice , Drugi prihodki od premoženja ,00 SKUPAJ , Takse in pristojbine (711) V upravnih postopki je bilo s strani zavezancev v proračun občine v prvem polletju vplačanih EUR upravnih taks in pristojbin. V primerjavi z načrtovanimi taksami in pristojbinami za leto 2017 je realizacija 65,2 % Globe in denarne kazni (712) 7

12 V prvi polovici leta je bilo iz naslova glob in denarnih kazni vplačanih EUR, kar je v primerjavi z planiranimi prihodki iz tega naslova za leto 2017 realizirano za 62,4 %. Za leto 2017 so ocenjeni prihodki iz naslova glob in denarnih kazni v višini EUR Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) V sklopu so zajeti prihodki od prodaje blaga in storitev EUR, prihodki od počitniške dejavnosti EUR ter drugi prihodki od prodaje v višini 140 EUR. V obdobju januar junij 2017 je bilo iz tega naslova vplačanih skupaj za EUR prihodkov. To je v primerjavi z načrtovanimi prihodki v veljavnem proračunu za leto ,0 % Drugi nedavčni prihodki (714) Tabela 4: Drugi nedavčni prihodki K6 K6 OPIS VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) Drugi nedavčni prihodki , Prihodki od komunalnih prispevkov ,29 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja ,60 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja ,00 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta ,71 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj ,00 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla , Drugi izredni nedavčni prihodki ,70 SKUPAJ ,15 V prvem polletju 2017 so bili drugi nedavčni prihodki realizirani v višini EUR, kar predstavlja 48,15 % realizacije v primerjavi s planiranimi prihodki za tekoče leto. Največji delež v sklopu drugih nedavčnih prihodkov predstavlja nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, ki je bilo realizirano v višini EUR; od tega NEK EUR in Sklad za financiranje razgradnje NEK EUR, kar na načrtovane prihodke v veljavnem proračunu pomeni 51,71 %. Prav tako pa so v okviru teh prihodkov izkazani tudi prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, ki so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini EUR in to je v primerjavi s načrtovanim obsegom v veljavnem proračunu 44,3 % realizacija. Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so bili realizirani v višini EUR, kar je za 60,40 % manj kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu. Prihodki vsebinsko predstavljajo prilive od tuje nege in pomoči ter družinskega pomočnika ter poplačilo oskrbnih stroškov po pokojnemu. Drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini EUR, kar je 3,7 % od predvidenega zneska v veljavnem proračunu za leto Vsebinsko prilivi pomenijo vračilo preveč izplačanih odhodkov preteklih let iz naslova plačanih oskrbnin, realizacija KS, in poplačilo izvršnih stroškov v višini 114,24 EUR na podlagi sodbe Okrožnega sodišča Krško Pg 1/

13 Kapitalski prihodki (72) Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (zgradbe in prostori) ter od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. V prvem polletju 2017 je bilo realiziranih za EUR kapitalskih prihodkov, kar predstavlja za EUR višjo realizacijo plana glede na veljavni proračun za leto Po oceni oddelka za urejanje prostora in varstva okolja bodo kapitalski prihodki realizirani v večjem deležu tudi v drugi polovici letošnjega leta. Skupaj se ocenjuje, da bo realizacija v letu 2017 znašala EUR. K6 K6 OPIS %(RE_06.17, VP_17p RE_06.17 OCE_17 VP_17p) Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj , Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,66 SKUPAJ , Prejete donacije (73) V prvem polletju 2017 je bilo realizacije iz naslova donacij v skupni višini EUR. V veljavnem proračunu so donacije planirane v višini EUR. Do konca leta 2017 se predvideva, da bo realiziranih za EUR donacije. Tabela 5: Prejete donacije razčlenjene po proračunskih uporabnikih PU NAZIV PU PP Naziv PP NRP NRP NAZIV VP 2017 RE OCENA.REAL.17 DRUŽBENE Investicije v objekte in opremo za področje OB Športni objekti v lasti 3000 DEJAVNOSTI 3761 športa 0022 Občine Krško DRUŽBENE DEJAVNOSTI KS MESTA KRŠKO 8054 Investicije v objekte in opremo za področje športa OB Stadion Matija Gubec Praznovanje krajevnega praznika KS NI V NRP KS PODBOČJE 8082 Materialni stroški NI V NRP KS RAKA 8094 Materialni stroški NI V NRP SKUPAJ

14 Transferni prihodki (74) V veljavnem proračunu za leto 2017 so bili transferni prihodki načrtovani v skupni višini EUR. V prvem polletju za leto 2017 so bili transferni prihodki realizirani v višini EUR ali 83,4 % glede na veljavni plan. Za leto 2017 se ocenjuje, da bo realizacija transfernih prihodkov znašala EUR, kar je za EUR več kot znaša veljavni plan za leto Tabela 6: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) in Prejeta sredstva iz proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) po področjih financiranja PU Naziv PU PP Naziv PP Konto Naziv konta NRP NRP Naziv VP KABINET ŽUPANA SPSZ SKUPNI ORGANI SKUPNI ORGANI DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3361 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3661 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3161 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3621 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3862 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3667 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3464 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4050 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4751 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks Materialni stroški za delo OO in OU Sredstva za materialne stroške SPO Sredstva za materialne stroške SPO Sredstva za vzdrževanje in obnovo Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov Materialni stroški v osnovnih šolah Urejanje infrastrukture v romskih naseljih Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolahsredstva DP Investicije in invest. vzdrževanje v vrtcih člen ZFO -1- nepovratna sredstva Kanalizacija in čistilne naprave Odprava posledic naravnih nesreč Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz občinskih proračuno za Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sred.iz občinskih proračunov za OB REAL OCENA REAL.17 VIR Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks NAZIV VIRA PV - Transfer iz proračuna tekočo porabo NI V NRP Druga prejeta sredstva iz proračuna za tekočo pora NI V NRP Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo NI V NRP Sofinanciranje vlaganj v PV - osnovna Transfer iz OB054- sredstva - ZD Krško proračuna OB OB Osnovne šole v Občini Krško Obnova Hočevarjevega mavzoleja PV - Transfer iz proračuna PV - Transfer iz proračuna tekočo porabo NI V NRP Prejeta sredstva iz Urejanje PV - infrastrukture v Transfer iz proračuna za OB054- romskih investicije naseljih proračuna Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za investicije OB OB OB OB Energetska sanacija OŠ Podbočje Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica Komunalna infrastruktura - naselja Gorica, Jelše, V.Podlog, Pristava Odprava posledic naravnih nesreč PV - Transfer iz proračuna PV člen ZFO-1, nepovratna sredstva PV - Transfer iz proračuna PV - Transfer iz proračuna 10

15 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4430 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4500 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4430 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4430 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4751 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4500 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4221 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4410 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5069 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5069 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5069 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5069 Celostna prometna strategija - CPS (SUMP) Izgradnja in obnova lokalnih cest Celostna prometna strategija - CPS (SUMP) Celostna prometna strategija - CPS (SUMP) Povrač. Stroškov škode Izgradnja in obnova lokalnih cest Vzdrževanje goznih cest in poti Ostala prometna infrastruktura Urejanje kmetijskih zemljišč Urejanje kmetijskih zemljišč Urejanje kmetijskih zemljišč Urejanje kmetijskih zemljišč 0 PRAZNJENJE Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za OB Celostna prometna strategija - CPS (SUMP) PV - Transfer iz proračuna investicije PROTOKOLI Prej.sred.iz PV - drž.pror. iz Celostna Transfer iz sred.eu za prometna kohezijsko OB054- strategija - CPS proračuna politiko (SUMP) (EU) Druga prejeta sredstva iz proračuna za tekočo pora Druga prejeta sredstva iz proračuna za OB Celostna prometna strategija - CPS (SUMP) PV - Transfer iz proračuna tekočo pora NI V NRP Prejeta sredstva iz PV - Cesta V.Podlog- Transfer iz proračuna za OB054- M.Podlog- investicije Velika vas proračuna Druga prejeta sredstva iz proračuna za tekočo pora NI V NRP Prejeta sredstva iz proračuna za investicije PROTOKOLI Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev EU izv. skup.kmet.pol Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev EU izv. skup.kmet.pol OB OB OB OB Komasacija Veliki Podlog Komasacija Veliki Podlog Agromelioracije Gorica Agromelioracije Gorica Prej. sr. iz nasl.tek. obv. iz drž. prorač.- finančna izravn PV - Transfer iz proračuna PV - Transfer iz proračuna (EU) PV - Transfer iz proračuna PV - Transfer iz proračuna (EU) FINANČNA IZRAVNAVA SKUPAJ

16 Glede na podkonto (K6) pa je v prvem polletju realizacija sledeča: K6 K6 OPIS VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti proračuna ,00 Prejeta sredstva iz proračuna za investicije ,13 Druga prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo ,75 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo ,20 Prejeta sredstva iz proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike ,00 Prejeta sredstva iz proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada ,40 SKUPAJ ,37 12

17 2.1.6 Prejeta sredstva iz Evropske Unije (78) V proračunu za leto 2017 ni planiranih prejetih sredstev iz Evropske Unije, realizacije iz tega naslova ni. 13

18 2.2. ODHODKI V veljavnem proračunu za leto 2017 so odhodki proračuna načrtovani v skupni višini EUR. V obdobju januar junij 2017 so bili odhodki realizirani v višini EUR, kar predstavlja 35,6 % načrtovane porabe za leto Ocenjuje se, da bo do konca leta 2017 realizacija znašala EUR, kakor je tudi bilo sprejeto z rebalansom proračuna za leto 2017, dne, Plače in drugi izdatki zaposlenim in prispevki delodajalcev za socialno varnost (400, 401) Za plače neposrednih proračunskih uporabnikov so bile v veljavnem proračunu za leto 2017 zagotovljene pravice v skupni višini EUR na podskupinah kontov: Plače in drugi izdatki zaposlenim, kjer se izkazujejo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim, Prispevki za socialno varnost, kjer se izkazujejo obveznosti delodajalcev iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev in V obdobju od do je bila dosežena skupna realizacija sredstev za plače in prispevke delodajalcev pri neposrednih proračunskih v višini EUR, kar predstavlja 51,11 % v veljavnem proračunu predvidenih sredstev za te namene. Tabela 7: Realizacija izdatkov za plače in po podskupinah kontov K3 K3 OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 RE_06.17 / VP_17 Plače in drugi izdatki 400 zaposlenim ,12 Prispevki delodajalcev za 401 socialno varnost ,14 SKUPAJ ,11 Tabela 8: Realizacija izdatkov za plače po proračunskih uporabnikih PU PU OPIS K3 K3 OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 RE_06.17 / VP_17 KABINET Plače in drugi izdatki 1002 ŽUPANA 400 zaposlenim ,10 KABINET 1002 ŽUPANA Prispevki delodajalcev 401 za socialno varnost , MI - SPO Prispevki delodajalcev 401 za socialno varnost , MI SPO Plače in drugi izdatki 400 zaposlenim ,57 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE Plače in drugi izdatki 2000 ZADEVE 400 zaposlenim , SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,69 SKUPAJ SKUPINA 400 IN ,11 14

19 Izdatki za blago in storitve (402) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinskih organov, krajevnih skupnosti in skupnega medobčinskega organa, kakor tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačilo prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačilo najemnin in zakupnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Poraba proračunskih sredstev, ki so bila v prvem polletju namenjena za izdatke za blago in storitve, je predstavljena z vidika ekonomskih namenov in z vidika proračunskih uporabnikov. Za izdatke za blago in storitve je v veljavnem proračunu predvidenih EUR kar znaša 15,46 % vseh izdatkov proračuna. Poraba v prvem polletju 2017 je znašala EUR in to pomeni, da je bilo porabljenih 44,0 % sredstev predvidenih z veljavnim proračunom za te namene. Tabela 9: Realizacija pravic porabe izdatkov za blago in storitve po ekonomskem namenu K4 K4 OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 RE_06.17 / VP_17 Pisarniški in splošni 4020 material in storitve , Posebni material in storitve ,13 Energija, voda, komunalne 4022 storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve ,68 Izdatki za službena 4024 potovanja , Tekoče vzdrževanje ,75 Poslovne najemnine in 4026 zakupnine , Kazni in odškodnine , Drugi operativni odhodki ,11 SKUPAJ ,00 Največji delež porabljenih sredstev za izdatke za blago in storitve je bilo v višini EUR porabljenih za Tekoče vzdrževanje, kar predstavlja 56,95 % vse porabe v okviru podskupine. Največ sredstev, in sicer EUR, je bilo namenjenih za področje tekočega vzdrževanja drugih objektov (letno vzdrževanje cest, zimska služba, realizacija FN KS,..). Za Druge operativne odhodke je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR kar v deležu izdatkov za blago in storitve predstavlja 11,06 %. Tu so izkazani odhodki, ki se nanašajo na izvajanje nalog, ki jih ni možno razporediti na druge konte v okviru podskupine izdatki za blago in storitve, tako so tu zajeti tudi izdatki, ki se nanašajo na izvajanje nekaterih programskih nalog, ki so splošnega značaja in jih zaradi tega ni možno razvrstiti med izdatke investicijskega značaja. V okviru tega ekonomskega namena so tu zajeti tudi izdatki za sejnine, plačila za nepoklicno opravljanje funkcij, stroški sodnih postopkov, članarine, avtorski honorarji, stroški strokovnega usposabljanja, stroški plačilnega prometa idr.. Po deležu porabe so na tretjem mestu izdatki za Energijo, vodo komunalne storitve in komunikacije, za katere je bilo v prvem polletju namenjenih EUR. V tem sklopu 15

20 predstavljajo največji delež stroški električne energije EUR, v sklopu katere so tudi izdatki za javno razsvetljavo. Za Posebne materiale in storitve je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR. V tem sklopu predstavljajo večji delež stroški za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve EUR, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev EUR, protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve EUR, ter drug posebni material in storitve v realizirani višini EUR (deratizacija brežin, izdelava študije prometa na Vidmu okoli tržnice, realizacije KS, pustni in velikonočni sejem na Tržnici Videm, izvajanje svetovalnih storitev plaz Šoln, izdelava idejne zasnove projekta Zelena doživetja Posavja, ). Za Pisarniški in splošni material in storitve je bilo v prvem polletju porabljenih EUR, za Poslovne najemnine in zakupnine EUR, za Prevozne stroške in storitve EUR, za Izdatke za službena potovanja EUR ter za Kazni in odškodnine EUR Plačila domačih obresti (403) Realizacija domačih obresti je v prvih šestih mesecih znašala EUR kar pomeni 41,7 % realizacijo v primerjavi z načrtovano višino plačila obresti za leto Vse realizirane obresti v prvem polletju 2017 nanašajo na obresti, ki izhajajo iz naslova dolgoročnega zadolževanja v znesku EUR. V prvem polletju 2017 realizacija plačil obresti ni dosegla polovice načrtovanih letnih obveznosti v vrednosti EUR. Zaradi negotovosti evrske obrestne mere je bilo potrebo pri pripravi finančnega načrta za leto 2017 prvotno upoštevati tudi morebitno rast euriborja. Dejansko pa se v prvem polletju euribor ni močno spreminjal. V oceni realizacije za leto 2017 pa je tako načrtovanih obresti v višini EUR, kar je za EUR manj kot znaša vrednost v veljavnem proračunu za leto Najetih likvidnostnih posojil v prvem polletju ni bilo Rezerve (409) V okviru podskupine so zajeta sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve Splošna proračunska rezervacija Ob sprejetju proračuna za leto 2017 je bila splošna proračunska rezervacija predvidena v višini EUR. V obdobju januar junij 2017 skladno z 42. členom Zakona o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2017 ni bilo potrebe po razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije Proračunska rezerva Za namen proračunske rezerve so bila v sprejetem proračunu za leto 2017 predvidena na glavnem programu»posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč«na proračunski postavki»7050 Obvezna proračunska rezerva«načrtovana sredstva v višini EUR. Skladno z določilom 13. člena Odloka o proračunu Občine Krško, ki določa, da se v proračunsko rezervo izloča 0,75 % realiziranih prihodkov proračuna, je bilo v obravnavanem obdobju izločeno v posebni proračunski sklad proračunske rezerve EUR kar v primerjavi z načrtovano izločitvijo pomeni 36,8 %. Razkorak je nastal zaradi nižje realiziranih prihodkov v prvem polletju. 16

21 2.2.5 Subvencije (410) Za subvencije je v veljavnem proračunu za leto 2017 skupno načrtovano za EUR izplačil. Predvidena izplačila se glede na ekonomski namen nanašajo na subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu ter druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Izplačila se vsebinsko nanašajo na sofinanciranje mestnega avtobusa, izplačila subvencij v kmetijstvu, olajšave pri obračunu komunalnega prispevka ter subvencija za kritje omrežnine GJI. Skupno je bilo v obdobju januar junij 2017 realizirano za EUR izplačil iz proračuna kar na načrtovano višino porabe znaša 31,8 %. Tabela 10: Razporeditev sredstev iz naslova subvencij po proračunskih uporabnikih in ekonomskim namenom 17

22 PU PU OPIS PP PP OPIS K6 K6 OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) DRUŽBENE Sofinanciranje najemnin za uporabo športnih Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in 3000 DEJAVNOSTI 3748 objektov zasebnikom , GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4014 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5006 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5007 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5065 KABINET ŽUPANA 1132 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3741 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3748 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3852 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4050 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5002 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5221 UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 6940 UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 6941 Subvencije mestnega prometa - NORP Program podpor. za prestr.in prenovo kmet.prizv.- sredstva NORP Varstvo tradicionalne krajine in stavb - NORP Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov Kulturne prireditve, proslave in prazniki Dotacije za športne dejavnosti Sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov Počitniško delo mladih - sredstva NORP Kanalizacija in čistilne naprave Izobraževanje in dotacije Razvoj malega gospodarstva - sofinanciranje - NORP Subvencije komunalni prispevek - NORP Subvencije komunalni prispevek Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom ,47 Kompleksne subvencije v kmetijstvu ,09 Kompleksne subvencije v kmetijstvu ,00 Kompleksne subvencije v kmetijstvu ,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,91 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,69 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,72 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,75 SKUPAJ 410 SUBVENCIJE ,82 18

23 2.2.6 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) Za izplačila transferjev posameznikom in gospodinjstvom je bilo v obdobju januar junij 2017 skupno realizirano EUR oziroma 48,7 % z veljavnim proračunom predvidenih sredstev za leto Daleč največ sredstev, in sicer EUR, kar znaša 98,67 % realiziranih transferov posameznikom in gospodinjstvom je bilo realiziranih za druge transfere posameznikom (konto 4119), katerih večji del predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Tabela 11: Razporeditev transferov posameznikom in gospodinjstvom glede na ekonomski namen K6 K6 OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) Darilo ob rojstvu otroka ,59 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti , Druge štipendije , Regresiranje prevozov v šolo , Doplačila za šolo v naravi , Denarne nagrade in priznanja , Regresiranje oskrbe v domovih , Subvencioniranje stanarin ,87 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , Izplačila družinskemu pomočniku ,90 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,05 SKUPAJ ,65 19

24 Tabela 12: Poraba drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom po proračunskih uporabnikih in ekonomskemu namenu PU PU OPIS K6 K6 OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Darilo ob rojstvu otroka ,59 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti ,20 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Druge štipendije ,01 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Regresiranje prevozov v šolo ,79 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Doplačila za šolo v naravi ,30 SLUŽBA ZA PRAVNE IN Denarne nagrade in 2000 SPLOŠNE ZADEVE priznanja ,20 DRUŽBENE Regresiranje oskrbe v 3000 DEJAVNOSTI domovih ,67 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Subvencioniranje stanarin ,87 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ,28 DRUŽBENE Izplačila družinskemu 3000 DEJAVNOSTI pomočniku ,90 GOSPODARSKE Drugi transferi posameznikom in 5000 DEJAVNOSTI gospodinjstvom , GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO KABINET ŽUPANA DRUŽBENE DEJAVNOSTI KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,20 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,94 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,04 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,88 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,81 SKUPAJ ,65 20

25 2.2.7 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) V prvem polletju 2017 je bilo izplačil za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam EUR od skupno predvidenih EUR, tako da pomeni to 32,2 % realizacije glede na načrtovana sredstva v veljavnem proračunu za leto V tej podskupini odhodkov se iz proračuna financirajo javne in privatne neprofitne institucije, med katere sodijo dobrodelne organizacije, društva (športna, humanitarna, invalidska, ), kulturna organizacije in društva in druge podobne organizacije, ki izvajajo med drugim tudi programe v javnem interesu in katerih cilj ni pridobitev dobička. Med transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imamo tako zajeto: sofinanciranje političnih strank, transferi Občinski gasilski zvezi in Poklicni gasilski enoti, stroške mednarodnega sodelovanja, dotacije za športne dejavnosti, sofinanciranje letovanja otrok, itd. Tabela 13: Razporeditev transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam po neposrednih proračunskih uporabnikih in namenu porabe PU PU OPIS PP PP OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) 1000 OBČINSKI SVET 1051 Sofinanciranje političnih strank , KABINET ŽUPANA Kulturne prireditve, proslave in 1132 prazniki , KABINET ŽUPANA Stroški pokroviteljstev in 1138 prireditev - NORP , KABINET ŽUPANA Dotacije organizacijam in 1139 društvom - NORP ,21 Sredstva za dejavnost GZ Krško in 1002 KABINET ŽUPANA 2012 PGD - NORP ,97 Sofinanciranje usposab. in opremljanja društev in drugih 1002 KABINET ŽUPANA 2372 organ. - NORP ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Sredstva za financiranje kulturnih 3142 programov ,74 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI 3146 Druga plačila v kulturi ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Vzdrževanje in obnova kulturnih 3152 spomenikov - sredstva NORP ,90 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI 3182 Druga plačila v kulturi ,72 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Tehnična kultura - dejavnost 3248 društev ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI 3349 Program za krepitev zdravja ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Sofinanc.delovan. Rdečega križa Slovenije-Območ.združ.Krško NORP ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Dotacije društvom in 3541 organizacijam - sredstva NORP ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Javna dela na programih 3551 socialnega varstva - NORP ,30 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI 3741 Dotacije za športne dejavnosti ,88 DRUŽBENE Dotacije društvom in 3000 DEJAVNOSTI 3744 organizacijam ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Dotacije za druge športne 3745 dejavnosti ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI 3746 Dotacije športni zvezi ,52 DRUŽBENE Sofinanciranje najemnin za 3000 DEJAVNOSTI 3748 uporabo športnih objektov ,59 21

26 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3749 Ostala plačila na področju športa ,05 DRUŽBENE Javna dela na programih športa - DEJAVNOSTI 3751 NORP ,03 DRUŽBENE Sredstva za delovanje društev in DEJAVNOSTI 3840 organizacij ,07 DRUŽBENE Javna dela na programih dela z DEJAVNOSTI 3851 mladimi - sredstva NORP ,10 DRUŽBENE Sofinanciranje drugih DEJAVNOSTI 3853 zaposlitvenih programov ,60 GOSPODARSKO Strokovne podlage za izvajanje INFRASTRUKTURO 4019 dejavnosti ,00 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5002 Izobraževanje in dotacije ,00 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5070 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5221 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5524 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5530 UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 6031 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 8000 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 8041 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 8047 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 8031 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 8036 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 8053 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 8054 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 8059 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 8070 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 8080 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo ,00 Razvoj malega gospodarstva - sofinanciranje - NORP ,00 Razvojne aktivnosti na področju turizma ,00 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij - NORP ,00 Javna dela na področju naravovarstva in komunale - NORP ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevnih skupnosti ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,00 Sredstva za izdajo publikacij in organiz.okroglih miz ,00 Donacije kulturnim društvom in organiz.za programe ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,00 Praznovanje krajevnega praznika KS ,57 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,50 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,67 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,87 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,09 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,00 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti , KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 8091 KRAJEVNA SKUPNOST 8011 ROŽNO - PRESLADOL 8100 KRAJEVNA SKUPNOST 8012 SENOVO 8120 KRAJEVNA SKUPNOST 8013 SENUŠE 8130 KRAJEVNA SKUPNOST 8014 VELIKI PODLOG 8140 KRAJEVNA SKUPNOST 8014 VELIKI PODLOG 8228 Praznovanje krajevnega praznika , KRAJEVNA SKUPNOST 8150 Pokroviteljstva in dotacije ,48 22

27 8016 VELIKI TRN krajevne skupnosti KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 8160 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti ,80 SKUPAJ , Drugi tekoči domači transferi (413) Za druge tekoče domače transfere je v veljavnem proračunu za leto 2017 načrtovano EUR sredstev, od tega je bilo v prvem polletju realiziranih EUR oziroma 46,2 % načrtovane porabe Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (4131) Iz občinskega proračuna so v okviru teh transferov predvidena sredstva v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb. V prvi polovici leta 2017 so bila realizirana sredstva v višini EUR kar predstavlja 48,2 % predvidenih sredstev v veljavnem proračunu Tekoči transferi v javne sklade (4132) Za tekoče transfere v javne sklade so bila v veljavnem proračunu predvidena sredstva v višini EUR, in sicer za sofinanciranje kulturnih programov, ki se izvajajo v okviru Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Območne izpostave Krško. V prvem polletju je bilo razporejenih EUR kar predstavlja 36,1 % predvidenih sredstev Tekoči transferi v javne zavode (4133) Največji delež sredstev v okviru drugih tekočih transferov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode. V prvi polovici leta je bilo za ta namen realiziranih EUR kar glede na višino v veljavnem proračunu pomeni 46,1 % realizacijo. Tabela 14: Razporeditev tekočih transferov v javne zavode po področjih proračunske porabe PPP PPP OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 4 STORITVE ,69 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,42 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,40 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,00 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ,00 14 GOSPODARSTVO ,24 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,15 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,81 19 IZOBRAŽEVANJE ,43 20 SOCIALNO VARSTVO ,00 SKUPAJ ,07 23

28 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (4135) V okviru ekonomskega namena so sredstva namenjena za plačila obveznosti drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabniki, in nastanejo v zvezi z opravljanjem mrliških ogledov ter jih je v skladu s predpisi dolžna plačati občina (mrliški ogledi, obdukcije,..). V obravnavanem obdobju je bilo teh plačil za EUR, kar na planirano višino sredstev v veljavnem proračunu pomeni 50,3 % Tekoči transferi v tujino (414) Tekoči transferi za tujino v letu 2017 niso predvideni, v prvem polletju tudi ni bilo realizacije Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v veljavnem proračunu za leto 2017 načrtovano EUR, kar predstavlja 37,55 % vseh predvidenih odhodkov za to leto. Realizacija investicijskih odhodkov je v prvem polletju dosegla EUR in to pomeni 20,3 % realiziranih sredstev glede na planirano porabo za te namene. Glede na vrsto investicijskih izdatkov je bilo v prvem polletju največ sredstev porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove EUR, za nakup opreme EUR, za nakup zemljišč in naravnih bogastev EUR, za nakup zgradb in prostorov EUR in za nakup nematerialnega premoženja EUR. Po proračunskih uporabnikih so stopnje realizacije različne, na kar so pač vplivale različne dinamike izvajanja posameznih investicijskih projektov, izvedbe postopkov javnega naročanja in ne nazadnje tudi same vremenske razmere. Tabela 15: Nakup in gradnja osnovnih sredstev, realizacija po proračunskih uporabnikih PU PU OPIS SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 %(RE_06.17, VP_17p) 1002 KABINET ŽUPANA ,90 24

29 2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE , DRUŽBENE DEJAVNOSTI , GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO , GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ,21 UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 6000 OKOLJA , KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA , KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS , KRAJEVNA SKUPNOST GORA , KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA , KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO , KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE , KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC , KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE , KRAJEVNA SKUPNOST RAKA , KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL , KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO , KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE , KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG , KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN , KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE , KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA ,00 SKUPAJ ,34 25

30 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je v veljavnem proračunu za leto 2017 predvideno EUR in je od tega bilo v prvem polletju realiziranih za EUR kar glede na predvideno višini pomeni 30,8 %. Tabela 16: Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki po porabnikih PU PU OPIS PP PP OPIS %(RE_06.17, SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 VP_17p) Sredstva za izgrad.in obn.obj.ter 1002 KABINET ŽUPANA 2064 nakup in obn.opre. GZ Krško - NORP , KABINET ŽUPANA Sofinanciranje gasilske in reševalne 2091 opreme iz požarnih taks , KABINET ŽUPANA 2362 Opremljanje enot in služb CZ - NORP ,00 DRUŽBENE Sofinanciranje nabav osnovnih 3000 DEJAVNOSTI 3743 sredstev - sredstva NORP ,00 DRUŽBENE Vlaganja v področja programov za 3000 DEJAVNOSTI 3861 mladino - sredstva NORP ,00 GOSPODARSKE Obnova induvidualnih hiš v mestnih 5000 DEJAVNOSTI 5762 jedrih ,00 SKUPAJ ,84 26

31 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom je za leto 2017 v veljavnem proračunu načrtovano za EUR izdatkov, ki so bilo v obdobju januar junij 2017 realizirani v višini EUR, kar glede na načrtovano porabo pomeni 18,0 %. Za leto 2017 je predvideno, da se bo za odhodke iz naslova investicijskih transferov PU porabilo EUR. Tabela 17: Investicijski transferi proračunskim uporabnikom po proračunskih porabnikih PU PU OPIS PP PP OPIS %(RE_06.17, SP_17 VP_17p RE_06.17 OCE_17 VP_17p) Sredstva za izgrad.in obnovo obj.ter nakup in obn.opreme PGE 1002 KABINET ŽUPANA NORP ,00 Sofinanciranje gasilske in 1002 KABINET ŽUPANA 2091 reševalne opreme iz požarnih taks ,96 DRUŽBENE Ohranjanje premične kulturne 3000 DEJAVNOSTI 3172 dediščine - sredstva NORP ,70 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Vlaganja v druge kulturne 3173 programe - sredstva NORP ,00 DRUŽBENE Sredstva za vzdrževanje in 3000 DEJAVNOSTI 3361 obnovo ,11 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Sredstva za vzdrževanje in obnove 3363 v zdravstvu - sredstva NORP ,00 DRUŽBENE Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih - sredstva 3000 DEJAVNOSTI 3463 NORP ,35 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI 3533 Pomoč na domu ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Sofinanciranje investicij in 3561 investicijskega vzdrževanja ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Ljudska univerza Krško - sredstva 3641 NORP ,00 DRUŽBENE 3000 DEJAVNOSTI Investicije in investicijsko 3662 vzdrževanje v glasbeni šoli ,00 DRUŽBENE Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah DEJAVNOSTI 3665 sredstva NORP ,79 DRUŽBENE Vlaganja v področja programov za 3000 DEJAVNOSTI 3861 mladino - sredstva NORP ,00 GOSPODARSKO 4000 INFRASTRUKTURO Izgradnja in obnova pločnikov sredstva NORP ,79 SKUPAJ ,00 27

32 3 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL V letu 2017 ni planiranih sredstev. 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV V sprejetem in v veljavnem proračunu za leto 2017 v računu finančnih terjatev in naložb so bili prejemki planirani v višini 259 EUR. V prvi polovici leta je znašala realizacija EUR, kolikor znaša tudi ocena realizacije za leto Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah Knjigovodska vrednost delnic znaša 259,27 EUR. Občina Krško je dne, , prejela kupnino iz naslova prodanih delnic po ceni 2 EUR na delnico, kar skupaj znaša 146 EUR, kar se planira tudi v rebalansu 2017 oceni realizacije za leto Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev Ustanova štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško je okrog leta 2004 prenehala z delovanjem, saj je s šolskim letom 2003/2004 po pristopu občine Sevnica in Brežice začela delovati nova štipendijska shema z nazivom Posavska štipendijska shema, ki je nadaljevala z namenom Fundacije Adama Bohoriča Krško. Dne smo s strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli odločbo o neizpolnjevanju pogojev fundacije, tj. o prenehanju, zato smo lahko začeli s postopkom prisilne poravnave. Sodišče je, po končanem postopku, preostala sredstva na računu v višini 3.396,31 EUR, dne , preneslo ustanoviteljici Občini Krško in s tem zaključilo prisilno poravnavo. 28

33 4 RAČUN FINANCIRANJA 4.1 Zadolževanje za financiranje izvrševanja proračuna Dolgoročno zadolževanje Novo zadolževanje v letu 2017 Občina Krško se za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče leto za investicije pri poslovnih bankah ne bo zadolžila. Skladno s 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 se bo za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče leto zadolžila pri državnem proračunu v višini EUR, z obrestno mero 0,00 %, ki ne gre v največji obseg zadolževanja občine. Skupaj planirana nova zadolžitev v letu 2017 znaša EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Obstoječa zadolžitev Stanje glavnice že najetih kreditov pri poslovnih bankah iz preteklih let na dan znaša ,42 EUR. Tabela 18: Stanje glavnice in odplačil na dan pri poslovnih bankah Leto najema Doba odpl. stanje GLAVNICE odplačila GLAVNIC stanje GLAVNICE na dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 SKUPAJ , , ,42 29

34 Tabela 19: Stanje glavnice in odplačil na dan pri državnem proračunu Leto najema Doba odpl. stanje GLAVNICE odplačila GLAVNIC stanje GLAVNICE na dan ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 SKUPAJ ,00 V skupen obseg zadolžitve mora Občina Krško šteti tudi finančne leasinge: Tabela 20: Stanje dolga iz naslova finančnih leasingov, ki se štejejo v skupen obseg možne zadolžitve Občine Krško LETO NAJEMA Stanje dolga OBČINA KRŠKO- NLB LEASING 17837/ ,33 SKUPAJ , Kratkoročno zadolževanje Zaradi viška sredstev na podračunu se likvidnostna posojila pri zakladnici v prvem polletju 2017 niso najemala in zato tudi ni bilo stroškov za obresti od kratkoročnih posojil. Likvidnostne zadolžitve na dan ni bilo. Občina je na podračunu vseskozi izkazovala višek sredstev, vendar zaradi obrestne mere za vloge do 6 mesecev v višini 0,00 %, sredstev ni vezala. Likvidnostni načrt za obdobje jul-sept po trenutnih podatkih, potrebe po najemanju posojil ne izkazuje. Bolj natančno oceno glede najemanja kratkoročnih, likvidnostnih posojil bo prikazal likvidnostni načrt za zadnje tromesečje. Občina Krško načrtuje ob koncu leta 2017 pri državnem proračunu črpati dolgoročni kredit za investicije, predvidene v občinskem proračunu. Do takrat bo, če bo to potrebno, za plačilo zapadlih obveznosti namesto dolgoročnega, črpala zelo ugodna likvidnostna posojila pri zakladnici. V skladu z navedenim ocenjujemo, da se bo za obresti od likvidnostnih posojil za leto 2017 porabilo največ 100,00 EUR Odplačilo dolga Realizacija odplačila vseh glavnic poslovnim bankam v prvih šestih mesecih leta 2017 je skupno znašala ,10 EUR, kar predstavlja 50,00 % načrtovanih odplačil glavnic v sprejetem proračunu za leto Odplačila glavnic v prvi polovici leta so bila realizirana skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranja dolga. 30

35 V rebalansu proračuna za leto 2017 se za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov, ki jih je Občina Krško najela v letih , načrtuje EUR, kar je za EUR več kot v veljavnem proračunu. Zaradi ugodne likvidnostne situacije se za ta znesek planira predčasno dokončno poplačilo kredita s fiksno obrestno mero, najetega v letu Ocenjujemo, da bo plan do konca leta realiziran v celoti, v višini EUR. Občina Krško ima do leta 2017 najetih devet kreditov, in sicer: Tabela 21: Odplačila glavnice v letu 2017 Leto najema Doba odpl. stanje GLAVNICE odplačilo GLAVNICE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 SKUPAJ , ,97 31

36 5 OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA Na osnovi novih dejavnikov, ki vplivajo na možno realizacijo prihodkov proračuna, ocenjujemo, da bo znašala skupna višina prihodkov do konca leta EUR oziroma za EUR več kot je višina prihodkov v veljavnem proračunu za leto Na strani odhodkov proračuna dosedanja realizacija, zakonsko določene obveznosti in sprejete obveznosti nakazujejo, da do konca leta lahko pričakujemo realizacijo v višini EUR, kar znaša za EUR več od sedaj veljavnega obsega proračunskih odhodkov. 6 VKLJUČEVANJE NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN V SKLADU S 6. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2016 V skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Krško za to leto 2017, ki določa, da se v primeru, ko se med letom v proračunu zagotovijo dodatna namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. V prvem polletju 2017 ni bilo v proračun občine Krško dodatno vključenih namenskih sredstev. 32

37 7 OBRAVNAVANJE IN POTRJEVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2017 V skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017, ki določa, da župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do EUR z DDV ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise; je župan v prvi polovici leta potrdil naslednjo investicijsko dokumentacijo: Zp. št. Naziv DIIP Številka NRP Naziv NRP Vrednost potrjenega DIIP-a 1. Zelena doživetja Posavja OB Zelena doživetja Posavja ,92 2. Povezani s Savo OB Povezani s Savo ,49 3. Varuj vodo OB Varuj vodo ,75 4. Nakup terminalov za reševalne postaje in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev Sofinanciranje vlaganj v osnovna sredstva - ZD OB Krško 9.659,00 5. Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica (sprememba) OB Agromelioracija Gorica ,78 Izvedba komasacije in agromelioracije na Agromelioracija Veliki 6. območju Veliki Podlog OB Podlog ,77 Opomba : Poročilo pripravil oddelek za gospodarske dejavnosti 8 POROČILO O ODPISIH DOLGA V skladu s 14. členom Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) je župan Občine Krško v prvem polletju 2017 odpisal terjatve v skupnem znesku 946,20 EUR. 33

38 9 PRENOS NAPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Krško za posamezno leto so določena vrste posameznih namenskih prihodkov. Glede na določbe 44. člena Zakona o javnih financah so bila tista namenska sredstva, ki niso bila v preteklem letu porabljena prenesena v proračun tekočega leta. Iz leta 2016 je bilo preneseno v leto 2017 za EUR neporabljenih namenskih sredstev. V prvi polovici leta 2017 se je nateklo še za EUR namenskih prihodkov in porabilo za EUR; torej je na dan še EUR neporabljenih namenskih sredstev. Tabela 21: Izvenbilančni promet namenskih sredstev STANJE NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV NA DAN PROMET PODKONTO NAZIV Z.st debet kredit Saldo PORABA TAKS ZA OBREMENJEVANJE VODA , , , , PORABA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 0, , , ,06 NAMENSKI PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI (manip.str.,počit.dej. kto 713) 0, , , , NAMENSKI PRIHODKI IZ NASLOVA POŽARNIH TAKS 0, , ,00 0, NAMENSKI PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA 0, , , , NAMENSKI PRIHODKI NAJEMNINA GJS KOSTAK , , , ,78 NAMENSKI PRIHODKI-NAJEMNINE, ODŠ.SLUŽNOST (DEL KTO 7103) , ,30 0, ,40 NAMENSKI PRIHODKI-KONCESIJA ZA TRAJNOST.GOSPOD.Z DIVJADJO 3.447,28 0, ,23 0, NAMENSKI PRIHODKI GJS-CEROD , ,28 0, , NAMENSKI PRIHODKI-PROTOKOL ARAO 0, ,00 0, ,00 NAMENSKI PRIHODKI-ODŠKODNINE IZ SKLENJENIH ZAVAROVANJ IN DRUGE ODŠKODNINE (KONTO 7141) , ,95 191, , NAM. PRIH. IZ NASLOVA KUPNIN OD PRODAJE KAPITAL. NALOŽB IN VLOG 0, ,31 0, , NAMENSKA SREDSTVA -STANOVANJA SM , , , , NAMENSKI PRIHODKI OD TURISTIČNIH TAKS 0, ,10 0, , NAMENSKI PRIHODKI-KONCESIJA ANSAT 545,13 0,00 0,00 545, TRANSFERNI PRIHODKI ZA INVESTICIJE, RAZEN POŽARNIH TAKS - SLO (KTO.740) 0, , ,38 0, TRANSFERNI PRIHODKI ZA INVESTICIJE-IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV EU (KTO.741) 0, , ,12 0,00 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO (KTO ) 0, , , , NORP - OSTANEK SREDSTEV , , , ,57 NAMENSKI PRIHODKI - PRIHODKI ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 0, ,85 0, , NAMENSKI PRIHODKI NAJEMNINA ŠOEK 0, , , , NAMENSKI PRIHODKI - IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 0,00 0, , ,68 SKUPAJ , , , ,64 34

39 10 PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE V skladu z 38. členom ZJF in in 19. členom odloka o proračunu občine Krško za leto 2017 (v nadaljevanju: odlok) so bile glede na sprejeti proračun opravljene spremembe proračuna, ki so razvidne v stolpcu veljavni proračun 2017 tako splošnega kakor tudi posebnega dela proračuna. V 38. členu ZJF določa, da proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih v primeru občinskega proračuna določa odlok, s katerim je bil občinski proračun sprejet. Zato so v odloku o proračunu občine Krško za leto 2017 v členih 7, 8, 9, 10 in 19 določbe, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko prerazporeja pravice porabe med oziroma v okviru finančnih načrtov, ki sestavljajo posebni del proračuna in načrt razvojnih programov. V 7. členu odloka je določba, ki občinskemu svetu daje pravico, da na predlog župana neomejeno prerazporeja v okviru posebnega dela proračuna. Pooblastila županu za prerazporejanje pravic porabe so določena v 8. členu odloka. Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta lahko odloča: - neomejeno o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, če se prerazporeditev nanaša na isti projekt in - na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna - posamezno povečanje ali zmanjšanje ne sme presegati 5 % finančnega načrta predlagatelja. V 9. členu odloka je dano pooblastilo predlagatelju FN, da lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne sme spremeniti vrednost posameznega programa ali projekta. V 10. členu odloka je dano pooblastilo županu, da lahko v okviru načrta razvojnih programov spreminja vrednost posameznih projektov ali programov, pri čemer spremembe ne smejo presegati 20% vrednosti programa ali projekta. O spremembah vrednosti projektov, ki presega 20%, odloča občinski svet. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov v NRP v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna. V 19. členu so določbe o pravicah prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti ter o spremembah načrtov razvojnih programov krajevnih skupnosti. 35

40 Tabela 22: Seznam evidentiranih prerazporeditev na osnovi 8. in 10. člena sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Obrazec Pr 1) Zap.št. Naziv stroškovnega mesta IZ PP NA PP ZNESEK NRP 1 KMETIJSTVO OB KMETIJSTVO ,00 OB KMETIJSTVO OB ŠPORT IN REKREACIJA ,42 OB STAVBNA ZEMLJIŠČA ,09 OB ŠPORT IN REKREACIJA ,56 OB POSLOVNI PROSTORI ,00 OB POSLOVNI PROSTORI ,00 OB ŠPORT IN REKREACIJA ,06 OB KULTURA PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE ŽUPAN ,00 13 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 OB SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 15 TURIZEM ,00 16 TURIZEM ,00 17 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,36 18 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 19 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 20 KMETIJSTVO ,00 21 CESTE ,00 22 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 23 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 24 KOMUNALA ,00 OB CESTE ,00 26 ŠPORT IN REKREACIJA ,53 OB ŠPORT IN REKREACIJA ,16 OB ŠPORT IN REKREACIJA ,16 OB KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - 29 OBDAVČENA DEJAVNOST ,00 OB CESTE ,00 OB SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 32 KMETIJSTVO ,00 33 KMETIJSTVO OSTALA INFRASTRUKTURA OB ŠPORT IN REKREACIJA ,10 OB ŠPORT IN REKREACIJA

41 Tabela 23: Seznam evidentiranih prerazporeditev na osnovi 9.. in 10. člena sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Obrazec Pr 2) Zap.št. Naziv stroškovnega mesta IZ PP NA PP ZNESEK NRP 1 OSTALA INFRASTRUKTURA OB JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV ,00 3 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,57 4 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,58 5 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,22 6 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,83 7 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,81 8 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,42 9 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,04 10 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,55 11 KMETIJSTVO ,17 12 ŠPORT IN REKREACIJA ,38 OB VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ,00 OB OSTALA INFRASTRUKTURA ,00 OB OSTALA INFRASTRUKTURA OB CESTE OB CESTE ,00 OB SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,43 19 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,49 20 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,15 21 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,66 22 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,03 23 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,72 24 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,14 25 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,42 26 CESTE OB CESTE OSTALA INFRASTRUKTURA ,00 OB ŠPORT IN REKREACIJA ,00 30 OSTALA INFRASTRUKTURA ,00 OB OSTALA INFRASTRUKTURA ,00 OB CESTE ,90 OB KOMUNALA ,8 OB PREDŠOLSKA VZGOJA ,00 OB POSLOVNI PROSTORI OB DELO Z MLADIMI ,00 OB CESTE ,00 OB DELO Z MLADIMI ,00 39 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,43 40 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,49 41 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,15 37

42 42 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,66 43 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,03 44 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,72 45 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,14 46 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,42 47 KULTURA OSTALA INFRASTRUKTURA ,00 OB CESTE ,00 OB OSTALA INFRASTRUKTURA ,2 OB CESTE ,00 OB SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,39 53 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,44 54 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,01 55 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,56 56 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,37 57 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,29 58 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,13 59 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,42 60 OSTALA INFRASTRUKTURA OB CESTE OB CESTE ,00 OB ŽUPAN DELO Z MLADIMI ,00 65 DELO Z MLADIMI ,00 66 ŽUPAN ,00 67 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,43 68 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,49 69 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,15 70 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,66 71 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,03 72 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,73 73 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,14 74 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,42 75 KMETIJSTVO ,00 76 KMETIJSTVO ,00 77 KMETIJSTVO ,00 78 CESTE ,00 OB CESTE ,00 OB ŠPORT IN REKREACIJA ,00 81 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,50 82 SKUPNI PREKRŠKOVNI ORGAN - SPO ,92 83 CESTE ,00 OB SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,60 85 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,62 86 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,34 87 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,8 38

43 88 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,16 89 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,94 90 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,29 91 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,42 92 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 OB SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE ,00 94 ŠPORT IN REKREACIJA KMETIJSTVO KOMUNALA ,00 OB PREDŠOLSKA VZGOJA ,00 OB DELO Z MLADIMI POSLOVNI PROSTORI CESTE ,00 OB ŽUPAN CIVILNA ZAŠČITA IN POŽARNO VARSTVO SOCIALNO VARSTVO , CIVILNA ZAŠČITA IN POŽARNO VARSTVO OB ŠPORT IN REKREACIJA Tabela 24: Seznam evidentiranih prerazporeditev na osnovi 19. člena sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 št. NAZVI PU iz PP na PP znesek prerazporeditve 1 KS BRESTANICA ,32 2 KS BRESTANICA ,31 3 KS BRESTANICA ,00 4 KS BRESTANICA ,00 5 KS BRESTANICA ,49 6 KS DOLENJA VAS ,00 7 KS DOLENJA VAS ,00 8 KS DOLENJA VAS ,00 9 KS GORA ,00 10 KS GORA ,00 11 KS GORA ,00 12 KS GORA ,00 13 KS KOPRIVNICA ,74 14 KS KOPRIVNICA ,19 15 KS KOPRIVNICA ,00 16 KS KRŠKO ,00 17 KS KRŠKO ,00 18 KS KRŠKO POLJE ,50 19 KS KRŠKO POLJE ,06 20 KS KRŠKO POLJE ,15 21 KS KRŠKO POLJE ,27 39

44 22 KS PODBOČJE ,00 23 KS RAKA ,00 24 KS RAKA ,00 25 KS RAKA ,00 26 KS RAKA ,00 27 KS RAKA ,03 28 KS ROŽNO - PRESADOL ,73 29 KS SENOVO ,70 30 KS SENOVO ,21 31 KS SENOVO ,00 32 KS SENOVO ,00 33 KS SENOVO ,00 34 KS SENOVO ,00 35 KS SENUŠE ,05 36 KS SENUŠE ,00 37 KS SENUŠE ,00 38 KS SENUŠE ,00 39 KS SENUŠE ,00 40 KS VELIKI PODLOG ,22 41 KS VELIKI PODLOG ,00 42 KS VELIKI TRN ,00 43 KS VELIKI TRN ,00 44 KS SSSL ,00 45 KS SSSL ,00 46 KS SSSL ,00 47 KS SSSL ,00 48 KS SSSL ,00 40

45 11 OBRAZLOŽITEV III. DELA PRORAČUNA - NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Polletno poročilo o izvršitvi načrta razvojnih programov za obdobje s prikazom realizacije posameznih projektov v letu 2017 je sestavni del Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2017 v obdobju januar junij Realizacija po proračunskih uporabnikih in posameznih projektih je izkazana v posebni Prilogi 5: Realizacija Načrta razvojnih programov proračuna Občine Krško za obdobje januar - junij 2017, III. del proračuna. Obrazložitve po projektih so podane v pojasnilih službe in oddelkov k izvrševanju posebnega dela proračuna in NRP za obdobje januar junij ZAKLJUČEK V primeru, da bo prišlo do večjih odstopanj tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani, bomo pristopili k pripravi še enega rebalansa. 41

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek)

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več