ZBOR ČLANOV AVTO MOTO DRUŠTVA KOČEVJE Z A P I S N I K

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZBOR ČLANOV AVTO MOTO DRUŠTVA KOČEVJE Z A P I S N I K"

Transkripcija

1 ZBOR ČLANOV AVTO MOTO DRUŠTVA KOČEVJE Z A P I S N I K Kočevje, 25. februar 2014

2 ZBOR ČLANOV AMD KOČEVJE 25. februar 2014 Z A P I S N I K Zbor članov je bil v torek 25. decembra 2014 v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj TZO 32a, Kočevje. Pričetek Zbora je bil ob 18,00 uri, nato pa premaknjen za 15 minut, kot to predvideva Statut društva, če se ne zbere večina članov. V času čakanja so si prisotni ogledali film»družinska ura, prometna varnost«. Sklic Zbora je bil opravljen na osnovi sklepa Upravnega odbora društva z dne Vabila so bila poslana: - vsem članom organov društva - vsem častnim članom - nekaterim mentorjem Vabila so bila še na oglasni deski Rekreacije Gaj, na AMZS bazi v Kočevju in na internetni strani društva htpp:/ www,amd-kocevje.si. Vabilo je sestavni del tega zapisnika Ob 18,22 uri je predsednik društva Robert Somensary pozdravil vse prisotne in da bi Zbor članov potekal nemoteno predlagal da izvolimo organe Zbora članov: Predlagani so bili: Delovno predsedstvo: Zapisničarka: Overovatelja zapisnika: Robert Somensary, predsednik, Andrej Cilenšek in Goran Šneperger, člana Mojca Pelc Jožica Šerbec in Jože Corel Zbor je potrdil predlagane in je zato predsednik povabil delovno predsedstvo, da prevzame vodenje Zbora članov.

3 Delovni predsednik je predlagal, da se sprejme dnevni red, kot je bil naveden na vabilu. SKLEP: Sprejme se dnevni red: 1. Izvolitev organov Zbora članov: - delovno predsedstvo (3), - zapisnikar, - overovatelja zapisnika (2) 2. Sprejem dnevnega reda 3. Poročilo nadzornega odbora 4. Letno poročilo 5. Razprava po poročilih 6. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa za leto 7. Podelitev priznanja AMZS 8. Razno Po sprejemu dnevnega reda je delovni predsednik zaprosil g. Zemljak Nejca, da poda poročilo nadzornega odbora. Ad.3 POROČILO NADZORNEGA ODBORA V imenu nadzornega odbora je poročal predsednik NO Nejc Zemljak. Nadzorni odbor je ugotovil, da se je preteklo leto dobro delalo in tudi gospodarno porabljalo sredstva. To se bo rezultiralo tudi s tem, da bo društvo zelo verjetno imenovano kot društvo v javnem interesu. NO bo še naprej vršil nadzor nad delom društva, ta pa naj še naprej tako nadaljuje s svojim delom. Poročilo nadzornega odbora AMD Kočevje in realizacija plana prihodkov in odhodkov za leto 2013 je sestavni del tega zapisnika (3 listi) Sprejet je bil SKLEP: Sprejme se poročilo Nadzornega odbora AMD Kočevje Ad.4 LETNO POROČILO Letno poročilo so izdelali in bili tudi poročevalci na Zboru, Robert Somensary, Vinko Zajec,Brane Šaver in Gorazd Kužnik.

4 Poročilo je v pisni obliki in je tudi na internetni strani društva. Nekaj poudarkov pa so dali tudi izdelovalci poročila. Robert Somensary: Upravni odbor je imel 5 sej, kar je več kot jih predvideva Statut. Sklicevale so se po potrebi. Vmes je bilo več sestankov predsedstva in zelo veliko neformalnega sestajanja komisije za cestno prometno varnost in drugih, ko so se obravnavali posamezni primeri in ko so se pripravile načrtovane akcije. Brane Šaver: Vse leto se je skrbelo za ohranjanje števila članstva. Bilo je precej akcij in raznih ukrepov za dosego tega cilja. Žal se število zmanjšuje, vendar ne v taki meri kot na nivoju celotne zveze. Vinko Zajec: Izrazil je zadovoljstvo pri izvedbi plana in poudaril, da brez sodelovanja z drugimi, ki delajo na prometni preventivi ne bi uspeli v taki meri. To so šole, vrtci, policija, občinski SPV, reševalci, AMZS, AMZS baza Kočevje in še mnogi drugi. Posebej so zaslužni tudi mentorji iz šol in vrtcev. Letno poročilo 2013 je sestavni del tega zapisnika (5 listov) SKLEP: Sprejme se letno poročilo 2013 Ad.5 RAZPRAVA PO POROČILIH ---- Pod to točko se je razpravljalo o podanih poročilih. Poročila so bila dovolj podrobna in prisotni so bili zadovoljni z opravljenim delom. Nejc Zemljak in Julij Rupnik so predlagali, da se opravi analiza odnos števila članov in prihodki iz članarine in da se članstvo obvesti koliko odvajamo po posameznih kategorijah članstva Avto-moto zvezi. SKLEP: Opravi se analiza odnos števila članov in prihodki iz članarine in da se članstvo obvesti koliko odvajamo po posameznih kategorijah članstva Avtomoto zvezi.

5 Ad.6 PREDLOG LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA in FINANČNEGA PROGRAMA za leto -- Predlog letnega delovnega načrta in finančnega programa za leto 2014 je na internetni strani društva. Letni delovni načrt je predlagal Zboru Upravni odbor. Je dokaj ambiciozen, vendar je treba poudariti, ja dejal Vinko Zajec, da nikakor ne moremo računati na toliko razpoložljivih sredstev kot smo jih imeli preteklo leto ko smo dobili sredstva iz projekta SOL- varujemo življenja in iz pogodbe z AMZS za ohranjanje članstva. SOL je zaključen, po dobljenih obvestilih pa letos ne bo razpisa za ohranjanje članstva. Tudi test prehodov za pešce je zelo drag, saj je treba Italijanom plačati licenco 500. Plan bomo realizirali le s skupnimi močmi (v planu določeni nosilci: članstvo Brane Šaver, kolesarji Gorazd Kužnik i n drugi). Robert Somensary obljublja, da bo UO naredil vse, da se plan izvrši racionalno in v celoti. Program dela Avto moto društva Kočevje za leto in finančni plan za leto2014 sta sestavna dela tega zapisnika (2 lista) SKLEP: Sprejme se letni delovni načrt in finančni program za leto 2014 Ad.6 PODELITEV PRIZNANJA AMZS --- Bojana Oberstar mentorica na OŠ Stara Cerkev. S svojim delovanjem je dosegla posebne uspehe na področju vzgoje in prometne preventive. Vsako leto pripravlja in vodi osnovnošolce na kolesarska tekmovanja FIA. Posebno se je izkazala pri projektu SOL varnostni pas. Skupščina AMZS je sprejela sklep, da se Bojani Oberstar podeli odličje AMZS. Odličje sta ji podelila Robert Somensary in Vinko Zajec.

6 Ad.7 RAZNO -- Pod točko razno je bilo podano vabilo našim članicam, da se udeležijo avtomobilskega SPA za voznice na Vranskem, ki bo 29.marca Urejeno bo tudi varstvo za otroke. Če bo dovolj prijav, bomo organizirali prevoz. ZAKLJUČEK Ta zapisnik je pisan v dveh enakih izvodih, ki ima vse v zapisniku omenjene priloge. V vednost: 1. Predsednik AMD Kočevje 2. Arhiv AMD Kočevje Kočevje, Zapisničarka: Mojca Pelc Overovatelja: Jožica Šerbec. Jože Corel.