Predlog za obravnavo na 29. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica. Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica in MONG

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Predlog za obravnavo na 29. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica. Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica in MONG"

Transkripcija

1 Župan Številka: /2013 Datum: OBČINA MIREN KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET TOČKA 6. ZADEVA: PRIPRAVIL: Predlog za obravnavo na 29. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica in MONG NASLOV: Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica prvo b POROČEVALEC: Zobozdravstveno varstvo Marjan Pintar ZD Osnovno varstvo, Darko Tomšič-ZD PRISTOJNO DELOVNO TELO: gospodarstvo Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, Odbor za PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica v prvem branju. PRILOGE: - Analiza pripojitve - Sklep in izhodišča Vlade RS Zlatko Martin Marušič Župan

2 Obrazložitev 1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: odlok): Javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica sta neprofitna javna zavoda, ki delujeta v okviru javne zdravstvene mreže in opravljata dejavnost na območju občin Nova Gorica, Brda, Kanal, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Javna zavoda izvajata preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjata paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika. Javna zavoda se financirata iz prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), prihodkov od prostovoljnega zavarovanja, prihodkov iz državnega proračuna, občinskih proračunov, prihodkov od podjetij in samoplačnikov, obresti, najemnin in drugih prihodkov. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za dodatne programe, ki niso v celoti kriti iz drugih virov. 51. člen Zakona o zavodih določa, da ustanovitelj oz. soustanovitelji lahko določijo, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov. Vlada Republike Slovenije je dne sprejela Izhodišča za organizacijo, vodenje in združevanje javnih zdravstvenih zavodov, ki priporočajo, da se z namenom boljše izmenjave znanja, organizacije dela in učinkovite opreme in drugih virov združi javne zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na isti ravni zdravstvene dejavnosti na posameznem območju. Javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica sta na podlagi zgoraj navedenih Izhodišč pripravila Analizo pripojitve Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, iz katere je razvidno, da znaša dolgoročni prihranek zaradi spremenjene organizacije preko EUR na letni ravni, ki bi se lahko namenili za zdravje uporabnikov. Pripojitev prinaša več prednosti in priložnosti kot slabosti in nevarnosti. Analiza je priložena h gradivu. Predlog pripojitve Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je najprej obravnaval kolegij županov občin ustanoviteljic in na seji dne podal pozitivno stališče k pripojitvi ter sprejel sklep, da se začnejo v zvezi s tem ustrezni postopki. Sledili so sprejemi sklepov o pripojitvi na vseh šestih občinskih svetih občin ustanoviteljic zadnji sklep je bil sprejet dne Po sprejemu odloka sledi podaja soglasja k statutu na vseh občinskih svetih ter uskladitev splošnih aktov zavoda. 25. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti še določa, da se javni zdravstveni zavod na primarni ravni lahko ustanovi, spremeni ali razširi dejavnost ali preneha le s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: S predlogom odloka se Javni zavod Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica pripoji k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (s pripojenim Javnim zavodom Zdravstveni

3 dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica) postane Javni zavod Zdravstveni dom Nova Gorica. Ne nastaja nov javni zavod, temveč se razširi dejavnost dosedanjega Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki dobi novo krajše ime. Predlog odloka natančno določa statusne določbe, organe javnega zavoda, splošne akte javnega zavoda, delovna razmerja, sredstva za delo javnega zavoda, razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja, pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu, odgovornost občin ustanoviteljic za obveznosti javnega zavoda, uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter v prehodnih in končnih določbah ureditev vseh potrebnih postopkov za izvedbo pripojitve. Naj poudarimo, da dejavnosti, ki se združujejo v okviru javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica, v celoti ohranijo strokovno samostojnost pri izvajanju nalog in pristojnosti: na področju osnovnega zdravstvenega varstva deluje strokovni svet osnovnega zdravstvenega varstva, ki ga vodi strokovni vodja osnovnega zdravstvenega varstva, na področju zobozdravstvenega varstva deluje strokovni svet zobozdravstvenega varstva, ki ga vodi strokovni vodja zobozdravstvenega varstva. Cilj pripojitve Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je predvsem racionalizacija poslovanja obeh zavodov, boljša organiziranost, predvsem pa strokovni razvoj ter boljša ponudba zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev za uporabnike. Osnovno poslanstvo Javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica se ne spreminja in ostaja takšno, kot je zapisano v obstoječih aktih o ustanovitvi in statutih obeh zavodov. Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je edini javni zdravstveni zavod v Sloveniji, ki izvaja samo dejavnost zobozdravstvenega varstva. Ta dejavnost je v vseh krajih (tudi v večjih mestih) vključena v en zdravstveni zavod, ki deluje na primarni ravni. Takšno ureditev v 9. členu določa tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti. 3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju - Zakon o zavodih - Zakon o zdravstveni dejavnosti 4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: Pripojitev bo pripomogla k pozitivnim sinergijskim učinkom na področju upravljanja in vodenja ter prispevala k izboljšanju kakovosti storitev in konkurenčnosti javnega zobozdravstva na območju delovanja zavoda. Pripojitev ne bo ogrozila dosedanje avtonomnosti zobozdravstvene stroke, saj predstavlja le skupen administrativni okvir. Tudi vsi ekonomski kazalci in ugotavljanje uspešnosti poslovanja bodo še naprej omogočali transparentnost delovanja zobozdravstvenega varstva. 5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: S sprejetjem odloka glede materialnih obveznosti občin ni sprememb. 6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: S predlogom odloka se Javni zavod Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica pripoji k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Na območju občin ustanoviteljic bo tako na primarni ravni deloval en javni zdravstveni zavod kot priporočajo Izhodišča Vlade RS za organizacijo, vodenje in združevanje javnih zdravstvenih zavodov. Pripojitev prinaša tudi nezanemarljiv finančni prihranek, ki bi se lahko namenil izboljšanju zdravstvenih storitev za naše občane.

4 Zobozdravstvena dejavnost v okviru nove organiziranosti še najprej ohranja svojo avtonomnost, saj odlok določa, da dejavnosti, ki se združujejo v okviru javnega zavoda, v celoti ohranijo strokovno samostojnost pri izvajanju nalog in pristojnosti področje zobozdravstvene dejavnosti ima še naprej strokovni svet zobozdravstvenega varstva, ki ga vodi strokovni vodja zobozdravstvenega varstva. Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog odloka in ga sprejme. Pripravili: Marinka Saksida NAČELNICA-MONG Zlatko Martin Marušič ŽUPAN Tamara Simčič Svetovalka za družbene dejavnosti-mong Aleš Vodičar TAJNIK PRILOGE: - Analiza pripojitve - Sklep in izhodišča Vlade RS

5 V skladu z 51. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 18/98 Odl.US: U-I- 34/94, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) in 25. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 45/01, 2/04, 36/04-UPB1, 80/04, 23/05-UPB2 in 23/08) so: Mestni svet Mestne občine Nova Gorica v skladu z 19. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) na seji dne ; Občinski svet Občine Brda v skladu s 16. členom Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/99) na seji dne ; Občinski svet Občine Kanal ob Soči v skladu s 16. členom Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na seji dne ; Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v skladu z 17. členom Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne ; Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v skladu z 15. členom Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) na seji dne ; Občinski svet Občine Renče-Vogrsko v skladu z 18. členom Statuta Občine Renče- Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 uradno prečiščeno besedilo) na seji dne sprejeli ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica 1. UVODNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občine Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: ustanoviteljice) urejajo medsebojne ustanoviteljske pravice, pravni status, razmerja med ustanoviteljicami in zavodom ter temeljna vprašanja v zvezi s pripojitvijo Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter organizacijo, delovanje in financiranje Javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica 2. člen

6 Z uveljavitvijo tega odloka se Javni zavod Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (prevzeti zavod), ki je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vi. št. 1/01905/00 Srg 2002/00055 pripoji k Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (prevzemni zavod), ki je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št Srg 657/91, in ki postane Javni zavod Zdravstveni dom Nova Gorica. Javni zavod Zdravstveni dom Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) je univerzalni pravni naslednik prevzetega zavoda in vstopi z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil prevzeti zavod. Imena in sedeži ustanoviteljic so: 3. člen Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica; Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo; Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal; Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren; Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga; Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici. 2. STATUSNE DOLOČBE 2.1 Ime in sedež javnega zavoda 4. člen Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Nova Gorica. Skrajšano ime javnega zavoda je: ZD Nova Gorica. Sedež javnega zavoda je: Rejčeva ulica 4, Nova Gorica. Javni zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljic. Javni zavod je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št Srg 657/ Dejavnost javnega zavoda 5. člen Dejavnost javnega zavoda je javna zdravstvena služba, katere izvajanje je v javnem interesu:

7 spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev; splošna oz. družinska medicina, ki zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen; zdravstveno varstvo otrok in mladine, ki zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti; preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo, kirurške in druge posege v ustni votlini, čeljustno in zobno ortopedijo ter izdelavo protetike, ortodontskih aparatov in drugih zobotehničnih naprav; zdravstveno varstvo žensk, ki zajema postopke v zvezi z načrtovanjem družine in zdravljenjem neplodnosti, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter preprečevanje, ugotavljanje in zdravljenje ginekoloških bolezni; skrb za duševno zdravje, aktivno spremljanje populacije, diagnostika ter zagotovitev kvalitetnega in nepretrganega zdravljenja otrok in odraslih ter zdravstvene rehabilitacije otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; preprečevanje, odkrivanje in zdravstvena ter psihosocialna obravnava na področju odvisnosti od prepovedanih drog in na področju ne-kemičnih odvisnosti; fizioterapijo oz. rehabilitacijo zaradi vzdrževanja, vzpostavljanja in izboljšanja psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti pacientov, katerih zdravje je ogroženo ali prizadeto; patronažno zdravstveno varstvo, ki zajema zdravstveno nego bolnikov na domu, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter delovno terapijo na domu; preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo ter obdobne idr. usmerjene preventivne zdravstvene preglede, analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest, zdravstvene preglede za voznike, ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja, preventivne zdravstvene preglede športnikov; nujno medicinsko pomoč pri osebah, ki so zaradi bolezni ali poškodbe neposredno vitalno ogrožene oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do take ogroženosti; nujne in ne-nujne reševalne prevoze pacientov, prevoze onkoloških bolnikov na obsevanja in kemoterapijo ter prevoze dializnih bolnikov v dializni center; specialistično ambulantno dejavnost (okulistika, fiziatrija, ultrazvočna diagnostika, zdravljenje bolezni ščitnice in diabetesa, dermatologija ) preventivno zdravstveno varstvo, zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja; laboratorijske in druge diagnostične storitve. Pri izvajanju nalog se javni zavod povezuje in sodeluje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojnoizobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranjanje in povrnitev zdravja. 6. člen Poleg javne zdravstvene službe iz prejšnjega člena, lahko javni zavod v skladu z zakonom opravlja tudi naslednje dejavnosti:

8 izvajanje zdravstvenih storitev, ki niso javno financirane iz zdravstvenih storitev na trgu (tržna dejavnost, dežurstvo na javnih prireditvah ipd.), ki po svojem namenu dopolnjujejo osnovno dejavnost, izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva, opravljanje finančno-računovodskih in administrativnih del za izvajalce javne službe s področja zdravstva, čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila ter sterilizacija sanitetnega materiala, prevoz krvi in drugega sanitetnega materiala, vzdrževanje objektov in opreme ter upravljanje z objekti ustanoviteljev, ki služijo za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter oddajanje v najem v soglasju z ustanovitelji, gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil javni zavod ustanovljen. 7. člen Dejavnosti iz 4., in 5. člena so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene, kot sledi: Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Zobozdravstvena dejavnost Druge dejavnosti za zdravje Druge zdravstvene dejavnosti Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Drugo izdajanje programja Računalniško programiranje Svetovanje o računalniških napravah in programih Upravljanje računalniških naprav in sistemov Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti Obratovanje spletnih portalov Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije Splošno čiščenje stavb Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme Nudenje celovitih pisarniških storitev Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2.3 Organizacija javnega zavoda 8. člen

9 Notranjo organizacijo javnega zavoda, organizacijske enote ter lokacije, na katerih javni zavod organizira izvajanje dejavnosti, določi javni zavod s statutom in splošnim aktom o organizaciji, ki ga sprejme svet zavoda. 3. ORGANI JAVNEGA ZAVODA Organi javnega zavoda so: svet javnega zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet. 9. člen Javni zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon, statut ali splošni akt javnega zavoda. 3.1 Svet javnega zavoda 10. člen Javni zavod upravlja svet javnega zavoda, ki ima 13 članov in ga sestavlja: osem predstavnikov občin ustanoviteljic, od katerih imenuje mestna občina tri, ostale občine pa po enega predstavnika, štirje izvoljeni predstavniki zaposlenih v javnem zavodu, en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov. Mandat članov sveta javnega zavoda traja štiri leta, po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 11. člen Občine ustanoviteljice imenujejo svojega predstavnika v skladu s svojim statutom in poslovnikom. Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu s svojimi splošnimi akti. Zaposleni v javnem zavodu volijo svoje predstavnike na neposrednih in tajnih volitvah. Tri predstavnike se voli izmed zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti, en predstavnik pa izmed zaposlenih v zobozdravstveni dejavnosti. Sklep o razpisu volitev se objavi na spletnih straneh javnega zavoda, izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Podrobnejša določila o volitvah lahko javni zavod uredi s statutom ali splošnim aktom. 12. člen Svet javnega zavoda: sprejema statut in druge splošne akte, kadar zakon, odlok o ustanovitvi in statut tako določajo,

10 imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z občinami ustanoviteljicami, obravnava in sprejema program dela in razvoja javnega zavoda, obravnava in sprejema letni delovni in finančni načrt ter letno poročilo, spremlja poslovanje javnega zavoda in daje predloge za izboljšanje dela in poslovanja, odloča o najemanju kreditov v soglasju z občinami ustanoviteljicami, sprejema program razreševanja presežnih delavcev javnega zavoda, razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet javnega zavoda, sprejema usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev, v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspešnost zaposlenih in direktorja, odloča o razpolaganju s presežki prihodkov nad odhodki, opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda. 3.2 Direktor 13. člen Poslovodni organ javnega zavoda je direktor, ki ga imenuje oz. razrešuje svet javnega zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod v okviru dejavnosti, za katero je javni zavod registriran ter odgovarja za zakonitost dela. Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: ima najmanj univerzitetno izobrazbo, ima vsaj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, predloži program razvoja javnega zavoda za čas trajanja mandata. Direktor ima namestnika, ki ga izmed zaposlenih v zavodu imenuje v roku 15 dni po imenovanju o čemer obvesti svet zavoda ter občine ustanoviteljice. Namestnik mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj. Namestnik nadomešča direktorja v času daljše odsotnosti in pod pogoji iz sklepa o imenovanju. Direktor lahko namestnika brez navedbe razloga kadarkoli razreši in imenuje novega. Za posamezna opravila iz svoje pristojnosti lahko direktor izdaja posebna pooblastila. 14. člen Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Smer izobrazbe in morebitne druge pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja, naloge, pooblastila in odgovornost direktorja ter pogoje in postopek razrešitve, podrobneje določa statut javnega zavoda. Direktor sklepa delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Direktorju, ki je bil pred imenovanjem zaposlen v javnem zavodu, se po preteku funkcije v skladu s

11 sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom ponudi delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. Če se na razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje svet javnega zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za eno leto. 3.3 Strokovni vodja 15. člen Strokovno delo javnega zavoda vodi in usmerja strokovni vodja. Kandidata za strokovnega vodjo predlaga direktor izmed zaposlenih v javnem zavodu in po predhodnem mnenju strokovnega sveta. Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet javnega zavoda. Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo medicinske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj. Naloge, pooblastila in odgovornosti strokovnega vodje ter pogoje za zasedbo delovnega mesta ter pogoje in postopek razrešitve, podrobneje določa statut javnega zavoda. 3.4 Strokovni svet 16. člen Strokovni svet je kolegijski strokovni organ javnega zavoda, ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu javnega zavoda in direktorju mnenja, predloge in usmeritve glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s predpisi in splošnimi akti javnega zavoda. V strokovnem svetu morajo biti zastopani predstavniki vseh notranjih organizacijskih enot in služb. Podrobno sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta ter morebitne druge naloge strokovnega sveta določa statut javnega zavoda. 4. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA 17. člen Javni zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo javnega zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.

12 Statut javnega zavoda sprejme svet javnega zavoda z dvotretjinsko večino vseh članov sveta javnega zavoda in s soglasjem občin ustanoviteljic. V skladu s statutom ima javni zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javnega zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če statut izrecno ne določa drugače. 4. DELOVNA RAZMERJA 18. člen Delovna razmerja ter udeležba zaposlenih pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se ureja v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega zavoda. Zaposleni v javnem zavodu se lahko organizirajo v enem ali več sindikatih. Vloga sindikata v javnem zavodu se zagotavlja skladno z določili zakona in kolektivne pogodbe. 5. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA 19. člen Javni zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: s plačili za opravljene storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in po pogodbah z zavarovalnicami, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje; s plačili za opravljene storitve na trgu, iz sredstev proračunov ustanoviteljic, proračuna države in sredstev EU, z dotacijami ali darili ter iz drugih virov, v skladu z zakonom. Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za investicije in druge obveznosti ter za programe, sprejete na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 20. člen Javni zavod upravlja s premoženjem občin ustanoviteljic. Premoženje javnega zavoda je v lasti občin ustanoviteljic in se razmejuje med ustanoviteljice v skladu z deleži, ki jih dogovorijo občine ustanoviteljice s pisnim dogovorom, ki ga ustanoviteljice sklenejo najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka. Podlaga za razmejitev so sklepi delitvenih bilanc in zakonska določila. Potrebna sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delo ali širitev zmogljivosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju posamezne občine zagotavljajo občine ustanoviteljice vsaka na svojem območju. Sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delo ali razširitev zmogljivosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki se zaradi specifike izvaja na enem mestu in služi

13 potrebam vseh uporabnikov na območju delovanja javnega zavoda, zagotavljajo ustanoviteljice v skladu z dogovorjenimi deleži iz prvega odstavka oziroma v skladu s posebnim dogovorom med ustanoviteljicami. 21. člen Zavod upravlja samostojno s premoženjem in drugimi sredstvi občin ustanoviteljic, namenjenimi izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki so mu s pogodbo dana v posest in upravljanje. Uporablja jih na način in za namene, ki jih določata zakon in ta odlok. Brez predhodnega soglasja ustanoviteljic zavod ne sme odtujiti nepremičnega premoženja ali ga dati v najem ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni. 22. člen Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam. Zavod mora upravljati s premoženjem občin ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja in v interesu ustanoviteljic. 6. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 23. člen Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga javni zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, javni zavod uporablja za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, izboljšanje opremljenosti in pogojev dela v skladu z dogovorom ustanoviteljic. O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda v soglasju z občinami ustanoviteljicami in po predhodnem mnenju strokovnega sveta. Del presežka, ki ga javni zavod lahko nameni nagrajevanju zaposlenih, se določi v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi. Če v letnem obračunu javni zavod izkaže izgubo oz. presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati sanacijski program in pripraviti predlog za pokritje izgube, o katerem odloči svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljicami. 7. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 24. člen Javni zavod je pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Z nepremičnim premoženjem lahko javni zavod razpolaga samo po predhodnem pisnem soglasju občin ustanoviteljic. Javni zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.

14 Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register. 25. člen Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti javni zavod sodeluje s koncesionarji, ki delujejo v okviru javne mreže osnovnega zdravstvenega varstva. Pod pogoji, ki jih določijo ustanoviteljice, javni zavod koncesionarjem nudi možnost najema poslovnih prostorov, ki jih ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti ter omogoči vlaganje najemnikovih sredstev v prostore in opremo. Najemno pogodbo iz prejšnjega odstavka sklenejo javni zavod, najemnik in občina ustanoviteljica, ki je lastnik prostorov. Sredstva iz naslova najemnin za prostore lahko javni zavod porabi za vzdrževanje prostorov oziroma objektov in opreme, katerih lastnik je ustanovitelj. 26. člen Javni zavod je dolžan skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost ali v soglasju z ustanovitelji oddaja v najem ter vzdrževati in obnavljati nameščeno opremo v prostorih, ki je last ustanovitelja. 8. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA 27. člen Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe ali programov, h katerim so izdale predhodno soglasje. 9. URESNIČEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI 28. člen Javni zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanoviteljic v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva. Javni zavod mora na zahtevo občine ustanoviteljice, najmanj pa enkrat letno, v rokih in na način, ki ga določa veljavna zakonodaja, posredovati podatke o rezultatih dela in poslovanja javnega zavoda. 29. člen Nosilci izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti so mestni svet oz. občinski sveti ustanoviteljic, ki so dolžne svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo javnemu zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok, statut ali drug predpis določa, da mora javni zavod od ustanoviteljic pridobiti soglasje, se

15 šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanoviteljica v roku 60 dni od datuma prejema zahteve izdaje soglasja ne zavrne. 30. člen Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljice zadolžijo izvršilni skupni organ (kolegij županov), ki ga sestavljajo župani vseh občin ustanoviteljic in je pristojen za obravnavo problematike ter izdajo ali zavrnitev soglasij in mnenj. Za udeležbo in odločanje na sejah kolegija županov, lahko župan pisno pooblasti podžupana ali drugo osebo iz svoje občinske uprave. Pooblaščenec, ki se izkaže s pooblastilom, ima enake pravice odločanja, kot župan, razen če v pooblastilu ni izrecnih omejitev. Mandat članov kolegija županov traja štiri leta in je vezan na opravljanje funkcije župana. Sedež kolegija županov je na sedežu Mestne občine Nova Gorica. Strokovne naloge za kolegij županov opravlja občinska uprava Mestne občine Nova Gorica. 31. člen Kolegij županov sprejema odločitve na sejah kolegija županov. Pobudo za sklic seje lahko da vsak član. Seja je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklep na seji kolegija županov je sprejet, če s predlogom soglaša večina prisotnih članov. Na sejah kolegija župana se vodi zapisnik. Sprejete odločitve obvezujejo vse občine. Odločitve, ki jih sprejme kolegij županov, podpisuje župan sedežne občine, ki je tudi predsednik kolegija županov. Člani kolegija županov na prvi seji izvoli podpredsednika kolegija županov, ki nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti. 10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 32. člen Prevzeti in prevzemni zavod sta dolžna izvesti vse aktivnosti za pripojitev in izbris iz sodnega registra najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Z dnem izbrisa iz sodnega registra. prevzeti zavod preneha obstajati kot javni zavod in postane notranja organizacijska enota javnega zavoda. Na javni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Javni zavod prevzame vse delavce, ki so bili zaposleni v prevzetem zavodu. 33. člen Dejavnosti, ki se združujejo v okviru javnega zavoda, v celoti ohranijo strokovno samostojnost pri izvajanju nalog in pristojnosti iz 15. in 16. člena tega odloka:

16 na področju osnovnega zdravstvenega varstva deluje strokovni svet osnovnega zdravstvenega varstva, ki ga vodi strokovni vodja osnovnega zdravstvenega varstva, na področju zobozdravstvenega varstva deluje strokovni svet zobozdravstvenega varstva, ki ga vodi strokovni vodja zobozdravstvenega varstva. Direktor javnega zavoda, strokovni svet in strokovni vodja osnovnega zdravstvenega varstva ter strokovni svet in strokovni vodja zobozdravstvenega varstva nadaljujejo z delom do izteka mandata. 34. člen Predstavnik uporabnikov in predstavniki občin ustanoviteljic v svetu javnega zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče- Vogrsko pa dodatno imenujeta vsaka po enega člana v svet javnega zavoda. Volitve predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda mora svet zavoda razpisati najkasneje roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. 35. člen Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2004). Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2004). Statut javnega zavoda, splošni akt o notranji organizaciji zavoda ter splošni akt o sistemizaciji delovnih mest mora direktor posredovati svetu javnega zavoda v obravnavo in sprejem najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. 36. člen Splošni akti javnega zavoda, ki v skladu s tem odlokom in statutom niso več potrebni za delo in poslovanje javnega zavoda, prenehajo veljati z dnem začetka veljavnosti statuta. Splošne akte javnega zavoda, ki niso v skladu s tem odlokom in statutom, mora javni zavod uskladiti najkasneje v roku šest mesecev od uveljavitve statuta. Če so določbe splošnih aktov v nasprotju s tem odlokom in statutom, se do uskladitve neposredno uporabljajo določbe odloka in statuta. Splošni akti, ki niso v nasprotju s tem odlokom ali statutom, veljajo do sprejetja novih, čeprav so bili sprejeti na podlagi statutov iz prejšnjega člena. 37. člen

17 Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice in stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oz. drugem uradnem glasilu občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica Matej Arčon, župan Občina Brda Franc Mužič, župan Občina Kanal ob Soči Andrej Maffi, župan Občina Miren-Kostanjevica Zlatko Martin Marušič, župan Občina Renče-Vogrsko Aleš Bucik župan Občina Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk, župan Nova Gorica Številka: 014-3/2013- Datum: Dobrovo Številka: Datum: Kanal Številka: Datum: Miren Številka: Datum: Bukovica Številka: Datum: Šempeter pri Gorici Številka: Datum:

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Šifra.: 160-7/06-2 Datum: 21.04.2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica...

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica... ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV... 2 1.1 Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica... 2 1.2 Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več