NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Štab za civilno zaščito NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH - Verzija 2.0. IZDELAL ORGAN DATUM PODPIS Svetovalec ZRP Bogdan Zoratti Kristina Bandelj, mag. obr. Februar 2015 ODOBRIL Poveljnik CZ Stjepan Mišković Februar 2015 SPREJEL Ţupan Matej Arčon Februar 2015

2 KAZALO 1. NESREČA UVOD VRSTA NESREČE OBSEG NAČRTOVANJA TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI RAVEN NAČRTOVANJA GLEDE NA POSLEDICE MOČNA, ORKANSKA BURJA POPLAVE PLAZOVI POŢAR V NARAVNEM OKOLJU NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI ŢELEZNIŠKA NESREČA NESREČA ZRAKOPLOVA MNOŢIČNI POJAV KUŢNI BOLEZNI PRI ŢIVALIH JEDRSKA NESREČA NESREČE Z ZEMELJSKIM PLINOM ŢLEDOLOM KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI TEMELJNE PODMENE NAČRTA ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI UPORABA NAČRTA KONCEPT ODZIVANJA V PRIMERU NESREČ POTREBNE SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ OBČINSKI ORGANI SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ...21 ORGANI CIVILNE ZAŠČITE...21 ENOTE IN SILE CIVILNE ZAŠČITE...21 Mestna občina Nova Gorica 2

3 JAVNA GASILSKA SLUŢBA...21 PROSTOVOLJNA DRUŠTVA...22 POGODBENA PODJETJA...23 GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE MEDOBČINSKA POMOČ AKTIVIRANJE SIL NA VIŠJI RAVNI OPREMA IN DRUGA MATERIALNA SREDSTVA FINANČNA SREDSTVA ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA NAVODILO O OBVEŠČANJU IN OPOZARJANJU JAVNOSTI OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE NAVODILO O ALARMIRANJU AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ AKTIVIRANJE OBČINSKIH ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŢB AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ AKTIVIRANE JAVNE GASILSKE SLUŢBE UPRAVLJANJE IN VODENJE ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA VODENJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI NA MESTU NESREČE VODENJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI NA RAVNI MONG OPERATIVNO VODENJE INTERVENCIJ...42 OPERATIVNO VODENJE GASILSKIH INTERVENCIJ (poţar v naravi) ORGANIZACIJA ZVEZ UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI UKREPI ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV...52 Mestna občina Nova Gorica 3

4 10.1 RAZLAGA POJMOV RAZLAGA OKRAJŠAV SEZNAM PRILOG IN DODATKOV SEZNAM PRILOG SEZNAM DODATKOV VZORCI OBVEŠČANJA JAVNOSTI Navodila občanom...60 Mestna občina Nova Gorica 4

5 1. NESREČA Mestna občina Nova Gorica 5

6 1.1 UVOD Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah verzija 1.0. je izdelan na podlagi: Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 UPB1, zadnja sprememba, Ur. l. RS, št. 97/2010), Zakona o varstvu pred poţarom (Ur. l. RS, št. 03/07 UPB1, 09/11, 83/12), Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/2005 UPB1), Zakona o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/2006 UPB1), Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB2), Zakona o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001), Zakona o ţelezniškem prometu (Ur. l. RS, št. 11/2011 UPB6), Zakona o varnosti v ţelezniškem prometu (Ur. l. RS, št. 56/2013 UPB3), Zakona o letalstvu (Ur. l. RS, št. 113/06 UPB), Zakona o zagotavljanju navigacijskih sluţb zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 101/03 in 110/05), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 24/12), Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 29/04), Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Ur. l. RS, št. 72/03 in 110/05), Uredbe o varstvu pred poţarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 04/06) ter drugo zakonodajo in izvedbenimi predpisi, ki urejajo to področje. Načrt je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 24/2012), oceno ogroţenosti območja Mestne občine Nova Gorica ter drţavnimi načrti in načrti izpostave URSZR Nova Gorica, ki so izdelani za posamezne nesreče. Pri načrtu so se upoštevala tudi spoznanja različnih strok ter spoznanja in izkušnje iz preteklih intervencij. Načrt je izdelan z namenom, da se zagotovi splošno pripravljenost za izvajanje zaščitnih ukrepov in posredovanje v primeru nastanka določene nesreče. Načrt predvideva pravočasno in učinkovito ukrepanje ter s tem zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči prebivalcem Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica 6

7 1.2 VRSTA NESREČE Podrobnosti o vrsti nesreč so zajete v Oceni ogroţenosti Mestne občine Nova Gorica pred naravnimi in drugimi nesrečami. JEDRSKE NESREČE NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI MNOŢIČNI POJAV KUŢNIH BOLEZNI PRI ŢIVALIH NESREČE ZRAKOPLOVA PLAZOVI NESREČE Z ZEMELJSKIM PLINOM POŢARI V NARAVI ŢLEDOLOM POPLAVE NESREČE V ŢELEZNIŠKEM PROMETU MOČNA, ORKANSKA BURJA OCENA OGROŢENOSTI MONG PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN DRUGE

8 2. OBSEG NAČRTOVANJA

9 2.1 TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah izdelajo poleg drţave tudi občine, ki leţijo na ogroţenem območju. Za nesreče z nevarnimi snovmi pa tudi podjetja in ustanove, ki v svojem delovnem procesu proizvajajo, skladiščijo ali prevaţajo nevarne snovi. Načrt obsega dejavnosti organiziranja, načrtovanja, izvajanja in financiranja v primeru posredovanja, ko pride do nastanka nesreč. Vsako prostovoljno gasilsko društvo je odgovorno za delovanje v mejah poţarnega sektorja, ki ga pokriva. Medtem ko Poklicna gasilska enota Nova Gorica pokriva celotno območje Mestne občine Nova Gorica in je tako nosilka vseh glavnih pristojnosti/funkcij javne gasilske sluţbe. Koncept je izdelan v skladu z veljavnimi predpisi za to področje, ocene ogroţenosti občine, na obstoječi organiziranosti gasilcev, njihove opreme in njihove usposobljenosti. Občinski načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah upošteva izkušnje iz preteklih intervencij ter upošteva načelo postopnosti sodelovanja (ostalih) sil zaščite, reševanja in pomoči. 2.2 NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Pri zaščiti in reševanju je občina dolţna uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in če le te ne zadoščajo in niti ni zadostno vključevanje sil in sredstev mestnih občin, se vključi v pomoč in reševanje drţava. Načelo preventive. Občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo posledice ter aktivnosti, s katerimi spremlja stanje na ogroţenem območju. Načelo pomoči. Ob nesreči je vsak dolţan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna. Načelo javnosti. Občina je dolţna, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z nevarnostjo in kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje posledic nesreč. Načelo pravice do varstva ob nesreči. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi pri teh nesrečah ima reševanje človeških ţivljenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi. Mestna občina Nova Gorica 9

10 Načelo hitre intervencije. Da bi preprečili ali vsaj ublaţili posledice nesreče, je treba ukrepati hitro in učinkovito. Zato morajo biti sile za ZRP organizirane, opremljene in usposobljene tako, da se odzovejo v najkrajšem času. Načelo humanosti. Vse dejavnosti ZRP so človekoljubne narave. Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenj zaščite, reševanja in pomoči temelji na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje CZ in drugih sil za ZRP. 2.3 RAVEN NAČRTOVANJA GLEDE NA POSLEDICE Predmet tega načrta so tiste posledice naravnih in drugih nesreč, ki neposredno vplivajo na poškodbe ljudi, ţivali, okolja, imetja in kulturne dediščine in tako prizadenejo osnovne ţivljenjske pogoje MOČNA, ORKANSKA BURJA Moţne so poškodbe objektov (nepremičnine), tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (odnašanje streh, zrušitev dela objekta ali celega objekta v primeru, da ta ni vzdrţevan ali je ta dotrajan ipd.), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali, zaradi prevračanja in premikanja večjih predmetov (podiranje dreves, reklamnih panojev, prometne signalizacije ipd.), Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi teţav s črpanjem pitne vode v zajetju Mrzlek, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav, zaradi predmetov na cesti, ţeleznici, Moţnost ojačitve pojava ţledoloma (v zimskem času), Moţnost poţara na objektih ali prevoznih sredstvih, Moţnost prometnih nesreč POPLAVE Moţne so poškodbe objektov (nepremičnine), tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (zrušitev dela objekta ali celega objekta v primeru, da ta ni vzdrţevan ali je ta dotrajan, razmočenost objektov), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali, zaradi prevračanja in premikanja večjih predmetov, kot posledica toka voda, proţenja blatnih in/ali muljastih tokov (podiranje dreves, reklamnih panojev, prometne signalizacije, avtomobilov ipd.), Mestna občina Nova Gorica 10

11 Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb IKT infrastrukture, Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav, zaradi predmetov na cesti, ţeleznici, poplavljenih predelov, Moţnost prometnih nesreč, Moţnost nesreč z nevarnimi snovmi, Povečana moţnost plazov, podorov in usadov, zaradi razmočenosti terena, Pojavljanje vodne erozije, Ob trajnejšem poplavljanju se poveča moţnost nastanka epidemij in epizootije PLAZOVI Moţne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (uničenje dela objekta ali celega objekta), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (moţne tudi usodne poškodbe), Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (tudi nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda, zaradi poškodbe plinovodov), Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav (zasutje zaradi nanosa materiala, odnos dela ceste ipd.), Moţnost prometnih nesreč, Moţnost nesreč z nevarnimi snovmi (v primeru, da plaz ogroţa objekte ali prevozna sredstva, ki skladiščijo oz. prevaţajo nevarne snovi), Moţnost poplavljanja (zaradi zajezitve vodotokov ipd.) POŢAR V NARAVNEM OKOLJU Moţne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (uničenje dela objekta ali celega objekta), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (opekline, zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ki nastaja pri izgorevanju, smrt), Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Mestna občina Nova Gorica 11

12 Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (tudi nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda zaradi poškodbe plinovodov), Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav zaradi velikega obsega poţara, ki zajame tudi predele, kjer se te povezave nahajajo, Moţnost prometnih nesreč zaradi zmanjšane vidljivosti ipd., Moţnost nesreč z nevarnimi snovmi, Moţnost eksplozij NUS (v primeru, da se poţar razširi na območje, kjer se nahaja še veliko NUS), Širjenje poţara v naselja (npr. zaradi vetra se lahko poţar hitro razširi do naselij ob neposredni bliţini nastanka poţara), Nastanek ekološke nesreče (poţar lahko onemogoči osnovno funkcijo gozda, zmanjša ali uniči ta naravni vir, dolgotrajna regeneracija okolja, kratkoročni ali dolgoročni vpliv na biološko raznovrstnost, zdravje ljudi ipd.) NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI Onesnaţenje zraka, voda in/ali tal, Zastrupitve ljudi in ţivali, Začasna ali dalj časa trajajoča neuporabnost kmetijskih zemljišč, Moţne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje oziroma ni varen za zadrţevanje v njegovi bliţini (uničenje dela objekta ali porušitev objekta), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (moţne tudi usodne poškodbe), Moţnost poţara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda, zaradi poškodbe plinovodov), Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav (uničenje cestišča ipd.), Moţnost prometnih nesreč ŢELEZNIŠKA NESREČA Onesnaţenje zraka, voda in/ali tal, Zastrupitve ljudi in ţivali (v primeru onesnaţenja virov), Moţne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje oziroma ni varen za zadrţevanje v njegovi bliţini (uničenje dela objekta ali porušitev objekta), Mestna občina Nova Gorica 12

13 Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (moţne tudi usodne poškodbe), Moţnost poţara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda, zaradi poškodbe plinovodov), Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav (uničenje cestišča ipd.) NESREČA ZRAKOPLOVA Onesnaţenje zraka, voda in/ali tal v primeru, da so v nesreči prisotne nevarne snovi, Zastrupitve ljudi in ţivali (v primeru onesnaţenja virov), Moţne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje oziroma ni varen za zadrţevanje v njegovi bliţini (uničenje dela objekta ali porušitev objekta), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (moţnost usodnih poškodb), Moţnost poţara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda, zaradi poškodbe plinovodov), Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav (uničenje cestišča ipd.) MNOŢIČNI POJAV KUŢNI BOLEZNI PRI ŢIVALIH Prenos virusa na človeka in posledično nevarnost epidemij, Neposredna škoda zaradi pogina ţivali, zakolov ali pokončanja ţivali, Zmanjšanje proizvodnje ţivinorejskih in ţivalskih obratov, Stalna nevarnost za zdravje ljudi, Onesnaţenost okolja JEDRSKA NESREČA Kontaminacija tal, rastlin, ţivali, ljudi, vodnih virov, Radiacijske bolezni, Degenerativne spremembe ljudi, ţivali, rastlin, Moţnost prekinitve oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave. Mestna občina Nova Gorica 13

14 NESREČE Z ZEMELJSKIM PLINOM Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (opekline, smrt), Moţnost poţara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda zaradi poškodbe plinovodov) ŢLEDOLOM Moţne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (uničenje dela objekta ali celega objekta zaradi padca drevesa ali drugega predmeta), Moţne so poškodbe ljudi in ţivali (moţne tudi usodne poškodbe), Moţnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma moţnost motene oskrbe s pitno vodo zaradi poškodb vodovodnih sistemov, Moţnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi poškodb električne in IKT infrastrukture, Moţnost prekinjene oskrbe s plinom (tudi nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz plinovoda zaradi poškodbe plinovodov), Moţnost prekinitve cestnih in ţelezniških povezav (podrta drevesa, zaledenele površine, ipd.), Moţnost prometnih nesreč, ipd. Mestna občina Nova Gorica 14

15 3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI Mestna občina Nova Gorica 15

16 3.1 TEMELJNE PODMENE NAČRTA Naravne in druge nesreče lahko ogrozijo človeška ţivljenja, ţivali, materialne dobrine, objekte, infrastrukturo ter kulturno in naravno dediščino, zato so v načrtu predvideni zaščitni ukrepi in naloge ob nastopu nevarnosti. Nevarnost nastane lahko neposredno zaradi plazenja, poplavljanja in drugega delovanja, zaradi poškodbe objektov, naprav v zvezi z nevarnimi snovmi, poškodb infrastrukture in drugo. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo gospodarske javne sluţbe, reševalne sluţbe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje ter občine in drţavni organi. Pri tem sodelujejo tudi podjetja in ustanove, ki so pooblaščeni za upravljanje ţelezniške infrastrukture in tista, ki se ukvarjajo s prevozom, skladiščenjem, proizvodnjo in obdelavo nevarnih snovi, pristojna letališča, prevozniki idr. Aktiviranje zadolţenih gasilskih enot za ukrepanje, glede na njihovo pristojnost, se izvede hkrati z obveščanjem odgovornih oseb prizadete občine. 3.2 ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI Pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči je potrebno upoštevati načelo postopnosti uporabe sil in sredstev ter upoštevati pristojnosti posameznih organov/sil za čim bolj učinkovito in nemoteno izvedbo nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaščitnih ukrepov in zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje. Zaščita in reševanje temelji na principu avtonomnega gasilskega delovanja in poveljevanja JGS, Enote CZ za hitre intervencije, pristojnih javnih služb ter drugih izvajalcev ZRP. Najprej se aktivira poklicno gasilsko enoto Nova Gorica in operativno enoto krajevno pristojnega PGD, ki je najbliţje nesreči. Če so v nesreči poškodovani ljudje se aktivira tudi NMP. Na zahtevo vodje intervencije se aktivira Enoto CZ za hitre intervencije, ostale operativne enote PGD ter pristojne občinske in državne gospodarske javne službe. Pri nesrečah večjih razseţnosti, kjer gasilske sile niso zadostne za obvladovanje nastalih razmer, se vključijo v reševanje in pomoč tudi občinski poveljnik in štab CZ, Mestna občina Nova Gorica 16

17 druge sluţbe in enote CZ, podjetja in organizacije na podlagi sklenjenih pogodb z občino ter določene gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva, katere je določil pristojni drţavni organ. Sistem aktiviranja gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje se izvaja v sistemu tehničnih zvez (v sistemu ZARE pozivniki) ali s sireno za javno alarmiranje z izhodiščem, da se v fazi aktiviranja uporabi čim manj časa za aktiviranje najprimernejše gasilske enote. Podlaga za aktiviranje je Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov. Logistična podpora, ki jo vodi poveljnik CZ, izvajajo pa štab in enote CZ ter sile in sredstva ZRP, obsega: - zagotavljanje opreme, tehničnih sredstev in goriva, - zagotavljanje zvez in informacijske podpore, - zagotavljanje prehrane, prevozov ter morebitne nastanitve gasilcem in reševalcem, - zagotavljanje nujne medicinske pomoči ter po potrebi prve veterinarske pomoči, - izvajanje prostorskih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, - evakuacijo, oskrbo in nastanitev ogroţenih in prizadetih prebivalcev, - zaščito kulturne in naravne dediščine. Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov 3.3 UPORABA NAČRTA Načrt oz. deli načrta se začnejo uporabljati: ko poveljnik CZ oziroma njegov namestnik sprejme odločitev o tem ali od obvestila ustreznih inštitucij o določeni nevarnosti, ki se jo da napovedati (npr. napoved močne, orkanske burje, napoved močnejšega deţevja in naraščanja vodotokov - poplavljanje ipd.). Mestna občina Nova Gorica 17

18 3.4 KONCEPT ODZIVANJA V PRIMERU NESREČ STOPNJA OGROŢENOSTI POMEN/UKREPI OBVEŠČANJE ORGANOV VODENJA ZRP AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZRP (po Načrtu aktiviranja) ZELO NIZKA (1) Ni razloga za skrb. / po potrebi / po potrebi, glede na dogodek NIZKA (2) Pogojna ogroţenost. Izredna vremenska in druga dogajanja niso verjetna, vendar je potrebna previdnost pri dejavnostih, ki so odvisne od vremena in ostalih dejavnikov ter spremljanje informaciji. Svetovalec ZRP Poveljnik CZ Poveljnik JGS / po potrebi, glede na dogodek SREDNJA (3) Vremenska in druga nevarna dogajanja lahko povzročijo gmotno škodo ali nesreče. Napovedano vremensko dogajanje ali nenapovedani dogodki lahko ogroţajo ţivljenje in zdravje ljudi, imetje in kulturno dediščino. Potrebno je spremljati podrobnosti v zvezi z vremenskim in drugim dogajanjem ter upoštevati vsa uradno izdana poročila. Svetovalec ZRP Poveljnik CZ Poveljnik JGS Ţupan Poverjeniki za CZ, ki pokrivajo območje nesreče GE Nova Gorica Operativna enota PGD, ki pokriva območje nesreče Pristojna javna podjetja (Komunala, Ţelva, ) Ostali po potrebi glede na dogodek VISOKA (4) Velika nevarnost zaradi izrednih vremenskih in ostalih nevarnih dogajanj. Verjetna je večja gmotna škoda, ogroţena so človeška ţivljenja, imetje in kulturna dediščina. Nujno spremljati podrobnosti v zvezi z vremenskim in drugim nevarnim dogajanjem ter brezpogojno upoštevati vsa uradno izdana poročila. Pripravljenost na izredne ukrepe. Svetovalec ZRP Poveljnik CZ Poveljnik JGS Ţupan Podţupani Policija Obveščanje in opozarjanje javnosti Štab CZ, Poveljstvo JGS Operativne enote PGD: Nova Gorica, Dornberk, Čepovan Enota CZ za hitre intervencije (ekipa HRI, ekipa RP, ekipa PP, ekipa za reševanje iz ruševin) Sluţba CZ za podporo (ekipa za oskrbo in prevoz, ekipa za zveze in informacijsko podporo, ekipa za tehnično podporo) Pogodbene druţbe in podjetja (Gratip, Pramen s.p., Winkler s.p., EL MONT, Elektro Bavcon, Ţelva, Kobal s.p., Komunala, idr.) Mestna občina Nova Gorica 18

19 DOGODEK OCENA SITUACIJE/DOGODKA NA PODLAGI PODAKOTKOV ReCO DOGODEK MANJŠIH RAZSEŢNOSTI Obveščanje pristojnih organov ZRP in javnosti Aktiviranje sil in sredstev Določitev zaščitnih ukrepov in nalog Izvajanje nalog in ukrepov ZRP Spremljanje stanja DOGODEK SREDNJIH IN VEČJIH Obveščanje pristojnih organov ZRP Aktiviranje sil in sredstev Ocena situacije Določitev zaščitnih ukrepov in nalog ZRP RAZSEŢNOSTI Izvajanje nalog ZRP Obveščanje javnosti Spremljanje situacije in dejavnosti Prilagajanje aktivnosti nastalim razmeram Mestna občina Nova Gorica 19

20 4. POTREBNE SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ Mestna občina Nova Gorica 20

21 Za razpoloţljivost (vrste in število enot in sluţb, njihove naloge, odzivni čas, način kritja stroškov) enot je odgovorna občina. Ţupan Podţupan(i) Občinska uprava 4.1 OBČINSKI ORGANI Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov 4.2 SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ ORGANI CIVILNE ZAŠČITE Poveljnik CZ Namestnik poveljnika CZ Štab CZ Poverjeniki za CZ (po KS) Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov ENOTE IN SILE CIVILNE ZAŠČITE Enota CZ za hitre intervencije: poveljstvo EHI, ekipa HRI, ekipa reševalnih psov, ekipe za reševanje iz ruševin, ekipi RKS za prvo pomoč Služba CZ za podporo: vodstvo sluţbe, ekipa za oskrbo in prevoz, ekipa za tehnično podporo, ekipa za zveze in informacijsko podporo Ekipa za reševanje iz vode in ob vodi (v pristojnosti JGS in DPD Soča) Ekipe za RKB dekontaminacijo (v pristojnosti JGS) Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov JAVNA GASILSKA SLUŢBA V JGS Mestne občine Nova Gorica je Gasilska enota Nova Gorica nosilna gasilska in splošno reševalna enota. Torej je tista, ki je namenjena prvemu, nosilnemu posredovanju na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica. Prostovoljne gasilske enote so pooblaščene za opravljanje javne gasilske sluţbe na območju sektorjev, ki jih določi Ţupan Mestne občine Nova Gorica. Enote JGS namreč nimajo le nalog gašenja poţarov. V skladu s predpisi in glede na ogroţenost območja Mestne občine Nova Gorica imajo tudi naloge zaščite in reševanja ob poplavah, potresih, nesrečah z nevarnimi snovmi, Mestna občina Nova Gorica 21

22 neurjih, visokem snegu, ţledu itd. Mestna občina Nova Gorica pričakuje od Poklicne gasilske enote Nova Gorica izvoz v najmanj eni minuti ter visoko strokovno usposobljenost za vodenje in reševanje. PROSTOVOLJNA DRUŠTVA (POGODBENE NEVLADNE ORGANIZACIJE) v sistemu civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica, ki s svojimi operativnimi enotami sodelujejo so Prostovoljna gasilska društva (96 operativnih gasilcev: po 32 v PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan): poleg Javnega zavoda se pooblasti še 3 prostovoljna gasilska društva oziroma njihove operativne gasilske enote. Ţupan je sprejel Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske sluţbe v Mestni občini Nova Gorica. Na ta način operativna gasilska enota prostovoljnega gasilskega društva ni več le del kakršnegakoli prostovoljnega društva pač pa je del javne gasilske sluţbe, ima javno pooblastilo za izvajanje gašenja in reševanja in s tem povezane pristojnosti in odgovornosti. Za opravljanje javne gasilske sluţbe dobiva določena finančna sredstva Mestne občine Nova Gorica neposredno iz proračuna in posredno preko poţarne takse. Ostali pripadniki prostovoljnih gasilskih društev nudijo pomoč poklicnim gasilcem ter ostalim silam ZRP. Društvo reševalnih psov Nova Gorica (iskanje iz ruševin): sodelujejo predvsem pri reševanju iz porušenih objektov in izpod plazov s pomočjo kinološkega izvidovanja ter pri iskanju pogrešanih oseb in pri nudenju pomoči ob evakuaciji in nastanitvi. Planinsko društvo Nova Gorica: nudi pomoč pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, nudijo pomoč pri evakuaciji ter nudijo oskrbo in nastanitev za 100 ljudi. CB radioklub NG, Radioklub NG: zagotavljajo radijske in druge zveze ob naravnih in drugih nesrečah, zagotavljajo tehnično in informacijsko podporo za potrebe Štaba CZ ter zagotavlja delovne prostore Štaba CZ na rezervni lokaciji. OZRK NG: skrbijo za nastanitev in oskrbo ogroţenih in prizadetih prebivalcev (s kapaciteto do 100 ljudi), nudijo prvo pomoč poškodovanim in obolelim ter nudi pomoč pri izvajanju triaţe, sodelujejo pri prevozu in negi poškodovanih in obolelih, pomoč pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov. Mestna občina Nova Gorica 22

23 DPD Soča (reševanje iz vode): reševanje ob nesrečah v vodi, na vodi in ob vodi, ZRP ob nesrečah z nevarnimi snovmi na vodotokih, pomoč drugim enotam ob intervencijah, organiziranje in izvedba preventivnih ekoloških akcij. Taborniško društvo RSM: postavitev zasilnih bivališč, pomoč pri evakuaciji ter oskrbi in nastanitvi ogroţenega prebivalstva. Drugi po potrebi. Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov POGODBENA PODJETJA - Gratip d.o.o.: izvaja storitve s strojno mehanizacijo, zemeljska, gradbena, tesarska, vodovodna in električarska dela, reševanje iz ogroţenih in poškodovanih objektov, ruševin in zemeljskih plazov, sodelovanje pri popravilu cestne in komunalne infrastrukture, urejanje lokacij za začasno nastanitev ljudi, druge naloge skladno z zahtevo poveljnika CZ ali vodje intervencije. - Euroinvest inţeniring d.o.o.: storitve s strojno mehanizacijo, sodelovanje pri sanaciji posledic nesreč, urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroţenih ljudi, reševanje iz ogroţenih in poškodovanih objektov, idr. - Pramen Plave s.p.: gradbena, rušitvena, obrtniška dela na višini in težko dostopnem terenu, poškodovanih stavbah in drugih objektih, sečnja in odstranitev dreves in drugih ovir, ki so posledica nesreč ali izrednih dogodkov. - Elektro Bavcon s.p.: izvaja tehnično reševanje iz višin, storitve z avtodvigalom in pomoč pri zagotavljanju električne energije v izrednih razmerah. - Brankovič s.p.: zagotavlja intervencijsko izpiranje, čiščenje in praznjenje komunalnih sistemov. - Winkler s.p., Kobal s.p.: zagotavljata odvoz zemlje, kamenja, ruševin na deponijo; skrbi za ureditev odvodnjavanja, izgradnjo drenaž ter utrjevanje brežine; izgradnja kamnitih zložb in nosilnih zidov, skrbi za rušenje nevarnih objektov, ki ogroţajo pešce in promet, idr. - Geotrias d.o.o., Urbani biro s.p.: izdeluje geološke, geotehnične in geofizikalne raziskave ob naravnih in drugih nesrečah (plazovi, rušenje objektov, potres) ter za potrebe Štaba CZ (izdelava ocen ogroženosti) in izdeluje sanacijske elaborate, izvaja geodetske storitve in nadzor. - EL MONT s.p.: izvaja mizarska, vodoinstalaterske, pleskarske in gradbene storitve, opazovanje ter spremljanje stanja plazov in poškodovanih objektov. Mestna občina Nova Gorica 23

24 - Komunala d.d. NG: storitve s strojno mehanizacijo, gradbena in zemeljska dela, cestne zapore in signalizacija, skrbijo za dostopnost poti in cest, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, reševanje iz ruševin, idr. - Ţelva d.o.o.: sodeluje pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, izvaja zaključna dela pri izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov. - Turistična kmetija Kraljič, Gotex d.o.o., Zavod Gost na Planoti so.p., Mivax d.o.o.: priprava in prevoz hrane, prevoz izvajalcev nalog ZRP ter ogroţenih in prizadetih prebivalcev, opreme in kulturne dediščine. - Lara Pirc s.p., Florijan Ručna s.p.: izdelujejo sanacijske elaborate predlogov za izvajanje nujnih intervencijskih ukrepov ter geodetske storitve, izvajanje gradbenega nadzora idr. Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE (občinske in drţavne) pomembne za zaščito in reševanje V sistemu sodelujejo tudi gospodarske javne sluţbe, zlasti njihove dežurne službe. Vodovodi in kanalizacija NG, Cestno podjetje NG, Mestne storitve NG, Nujna medicinska pomoč pri ZD NG, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE NG, Elektro Primorska NG, Soške elektrarne NG, Telekom NG, Pošta Slovenije, Geoplin Ljubljana, Adriaplin NG, Slovenske ţeleznice, Hidrotehnik Ljubljana, Petrol Ljubljana, OMW Istrabenz. Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov Mestna občina Nova Gorica 24

25 4.3 MEDOBČINSKA POMOČ Mestna občina Nova Gorica je podpisnica Dogovora o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sklenjenega med šestimi mestnimi občinami (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana in Maribor). Pomoč mora odobriti ţupan občine. Stroške pomoči krije tista občina, ki pomoč daje. Poleg tega pa je podpisnica Sporazuma o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med sosednjimi občinami. D 26: Sporazum med mestnimi občinami o medsebojnem sodelovanju D 27: Sporazum med sosednjimi občinami o medsebojnem sodelovanju 4.4 AKTIVIRANJE SIL NA VIŠJI RAVNI V primeru, da bi bile razseţnosti tako velike, da občinske sile in/ali sredstva ZRP ne bi zadoščale, se lahko (na zahtevo poveljnika CZ ali njegovega namestnika) prosi za aktivacijo sil in sredstev na regijski ravni. Za pomoč se lahko zaprosi tudi Slovensko vojsko (na zahtevo poveljnika CZ ali njegovega namestnika). 4.5 OPREMA IN DRUGA MATERIALNA SREDSTVA So sestavni del razpoloţljivih občinskih sil ZRP. Oprema in druga materialna sredstva so ustrezno vzdrţevana in skladiščena. P 6: Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 4.6 FINANČNA SREDSTVA Finančna sredstva za ustrezno izvajanje dejavnosti ZRP so zagotovljena v občinskem proračunu. Stroški operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike CZ in pripadnikov drugih enot, zavarovanje), Stroški delovanja gasilskih enot, Materialni stroški (npr. stroški namestitve prebivalcev, prevozni stroški, ). D 1: Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR Mestna občina Nova Gorica 25

26 Stroški intervencije, ki jih MONG ne krije: Občina ne krije stroškov intervencij, kadar je te stroške v skladu s 118. členom ZVNDN dolţna kriti fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroţenost, zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja oziroma povzročila nesrečo mora. V tem primeru mora povzročitelj pokriti: Stroške zaščitnih in reševalnih intervencij, Stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje, Stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam. Če je povzročiteljev ogroţenosti oziroma nesreče, kot je zgoraj zapisano, več in se ne da ugotoviti deleţa posameznega povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno. Kadar posameznih aktivnosti ali stroškov zanje ni mogoče takoj naloţiti prej navedenim zavezancem za plačilo, občina subsidiarno krije stroške izvajanja tistih aktivnosti, ki so v stvarni pristojnosti MONG. V takih primerih svetovalec za ZiR izdela zbirnik stroškov organov, enot in sluţb iz stvarne pristojnosti MONG-a in ga preda ţupanu, ki presodi o izterjavi stroškov. V kolikor je povzročitelj znan, ţupan praviloma posreduje zahtevek za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od njega izterja. Ţupan lahko v določenih primerih, kadar to opravičuje ekonomičnost postopka, prenese izvedbo terjatve stroškov intervencije do povzročitelja, izvajalcem ZRP. MONG ne naroča in ne krije stroškov za tiste aktivnosti, ki so v stvarni pristojnosti drţave (npr. nevarne snovi in odpadki, ipd.). Izvedbo ali naročilo izvedbe takih aktivnosti, vodja intervencije na mestu nesreče in vodja intervencije kot celote ali svetovalec za ZiR, takoj zahteva od drţavne ravni preko ReCO. Mestna občina Nova Gorica 26

27 5. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA Mestna občina Nova Gorica 27

28 5.1 NAVODILO O OBVEŠČANJU IN OPOZARJANJU JAVNOSTI Splošna obvestila v zvezi z nevarnostjo. Splošna obvestila v zvezi z nevarnostjo močne, orkanske burje in poplav izda Agencija RS za okolje. V skladu s tem obvestilom se lahko pristojne občinske službe pripravijo na pretečo nevarnost, saj je mogoče dogajanje vremenskih razmer napovedati v naprej. Plazenje lahko predvidimo posredno, predvsem pa na tistih območjih MONG-a, katera veljajo za območja z velikim tveganjem. V času napovedanega močnega deţevja se poviša, poleg ostalih nevarnosti, stopnja tveganja pred plazenjem, zato se lahko pristojne občinske službe pripravijo za pravočasno in primerno ukrepanje tudi pred tovrstnimi tveganji. Poţar v naravi: Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi stopnjo poţarne ogroţenosti. Lokalna skupnost pa lahko predpiše oziroma uveljavi posebne ukrepe na svojem območju za varstvo pred poţarom ter razglasi stopnjo poţarne ogroţenosti na svojem območju. V skladu s tem obvestilom se lahko pristojne občinske službe pripravijo na pretečo nevarnost in začnejo izvajati poostren nadzor na občinskem območju (opazovalne skupine, poţarne straţe). Ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih je potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov ter prebivalstvo opozoriti na nevarnosti in ustrezno ukrepanje ob nastanku pojava. Potrebno je dati tudi napotke za osebno in vzajemno zaščito. Jedrska nesreča se zgodi iznenada, zato jo je nemogoče napovedati. V primeru nesreče je primarna odgovornost obveščanja in opozarjanja NEK-a in URSJV. Slednji posredujejo informacije v zvezi z nesrečo vsem pristojnim organom ZRP na drţavni ravni (CORS, ReCO ipd.). Ti pa nadalje ukrepajo kot je predvideno v načrtih ZiR. URSJV pripravi prvo obvestilo za javnost na drţavni ravni (posredovati jo mora vsem akterjem ZRP). Sporočila za javnost si sledijo vsake 3 ure oziroma na vsakih 30 minut po večji spremembi. Mestna občina Nova Gorica 28

29 Osebno obveščanje ob neposredni nevarnosti na kraju nesreče, ko so ogroţena človeška ţivljenja. V primeru, da vodja intervencije na kraju nesreče ali vodja intervencije kot celote ugotovi, da prebivalcem preti neposredna nevarnost, takoj odredi umik ljudi iz ogroţenih objektov ali območij, jih o tem obvesti in poda navodila za nadaljnje ravnanje. Kabinet ţupana zagotovi pogoje za izvedbo obveščanja in opozarjanja. Občinski organi in sluţbe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na prizadetem območju čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. Informacije o razmerah na prizadetem območju občine posredujejo preko javnih medijev in na druge, krajevno običajne načine. Priporočljivo je, da občine za dodatne informacije objavijo posebne telefonske številke oziroma po potrebi organizirajo informacijske centre. Obveščanje in opozarjanje preko sredstev javnega obveščanja izvaja, neposredno ali s pomočjo novinarskih konferenc, poveljnik CZ ali njegov namestnik ali vodja intervencije. Obveščanje širše javnosti je v pristojnosti drţavnih in občinskih organov in sluţb in poteka preko javnih medijev (regionalni radio in televizija, nacionalni radio in televizija). Neposredno obveščanje izvaja štab CZ preko poverjenikov CZ, predsednikov KS, gasilcev in drugih reševalcev, društev in organizacij na terenu ter z letaki na oglasnih deskah. Obveščanje novinarjev na mestu nesreče o poteku reševanja ob masovni nesreči Informacije na mestu nesreče lahko dajejo novinarjem samo vodje intervencije vodstvenih organizacij in pooblaščene osebe štaba CZ. Obveščanje in dajanje navodil sorodnikom ponesrečencev Za obveščanje in dajanje navodil očividcem in sorodnikom ponesrečencev je pristojna Policija oz. lahko tudi prevoznik sam (v primeru nesreč z nevarnimi snovmi). Obveščanje in opozarjanje v primeru jedrske nesreče pri nas in v tujini V primeru, da poveljnik CZ ali vodja intervencije ugotovi, da prebivalcem preti neposredna nevarnost, takoj določi zaščitne ukrepe za občane, jih o tem obvesti in poda navodila za nadaljnje ravnanje. Zaščitni ukrepi se izvajajo na podlagi meritev. Mestna občina Nova Gorica 29

30 Prvo informacijo o jedrski nesreči v tujini prejmeta URSJV in CORS. CORS obvesti pristojni ReCO, ta pa nadalje občine na ogroţenem območju. D 5 in 8: Navodilo za organiziranje obveščanja, alarmiranja, mobilizacije in organiziranje informacijskega centra 5.2 OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE Obveščanje izvajalcev nalog se izvaja v primeru, da se predvideva, da bo v kasnejših fazah izvajanja nalog ZRP in zaščitnih ukrepov potrebno njihovo sodelovanje. S tem se tudi zagotovi njihovo vnaprejšnjo seznanjenost z razmerami na ogroţenem območju in se tako tudi skrajša aktivacijski čas, v primeru, da dejansko pride do potrebe po njihovem sodelovanju. Opazovanje in spremljanje nesreče je v pristojnosti javnih sluţb ter JGS. Prvo obvestilo o nesreči mora vsebovati podatke o: času nastanka nesreče, obsegu in vrsti nesreče, območju nesreče, oceni nadaljnjega poteka glede na vremensko napoved, predlogu za intervencije na terenu, ugotavljanje nevarnih snovi: na zemljini, v zraku, v vodi, v objektih, opazovanje stanja na ogroţenih območjih in objektih, obdelava podatkov, napovedovanje nevarnosti, razglasitev nevarnosti. V primeru nevarnosti je potrebno takoj obvestiti ReCO (112). Opazovanje in spremljanje vremenskih razmer (napoved burje, močnejšega deţevja ipd.) je v pristojnosti Agencije RS za okolje. Opazovanje in spremljanje aktivnosti plazov je v pristojnosti Agencije RS za okolje ter druţb Urbani biro s.p. in Geotrias d.o.o.. Opazovanje in spremljanje stanja o moţnem pojavu kuţnih bolezni na območju Mestne občine Nova Gorica izvaja Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Mestna občina Nova Gorica 30

31 Opazovanje in spremljanje stanja plinovodnega omreţja je v pristojnosti druţbe Geoplin, Ljubljana in Adriaplin Ljubljana Proinţeniring d.o.o. Opazovanje in spremljanje nesreče oz. dogajanja na terenu v primeru ţelezniške nesreče in nesreče zrakoplova je v pristojnosti javnih sluţb (Dispečerski center Slovenskih ţeleznic, letališka kontrola ali območna kontrola zračnega prometa) ter JGS. Izvajati morajo naslednje aktivnosti: opazovanje stanja na ogroţenih območjih in objektih, obdelava podatkov, napovedovanje nevarnosti, razglasitev nevarnosti, opazovanje stanja in vzdrţevanosti ţelezniške infrastrukture, seznaniti se z nastalo situacijo (vrsta udeleţenega vlaka, pribliţno št. udeleţencev, vrsta tovora, odsek ţelezniške proge ipd.), seznaniti se z nastalo situacijo (vrsta udeleţenega letala, pribliţno št. udeleţencev, vrsta in količina tovora, poloţaj zrakoplova ipd.). Nesreča zrakoplova se lahko zgodi med preletom kjerkoli na območju Mestne občine Nova Gorica. Vsakdo, ki izve za zrakoplov v sili oz. za nesrečo zrakoplova (pristojna sluţba letališča, prevoznik, posameznik, ki je priča nesreči), mora to takoj sporočiti na Regijski center za obveščanje Nova Gorica na telefonsko številko 112, na OKC PU Nova Gorica tel. št. 113 ali katerokoli sluţbi LKZP oz. OKZP. ReCO in OKC PU si medsebojno izmenjujeta informacijo o dogodku. V primeru, da podatek o nesreči zrakoplova ni poslala Kontrola zračnega prometa d.o.o., mora ReCO Nova Gorica preko CORS preveriti verodostojnost obvestila. V primeru, da RS preko KZPS d.o.o. sprejme signal ELT, to sporočilo KZPS d.o.o. posreduje CORS, ki nato obvesti pristojni ReCO. Za vse velja, da KZPS d.o.o. komunicira le z CORS, ta pa naprej obvešča ReCO. Prvo obvestilo v primeru nesreče zrakoplova namenjeno ReCO Nova Gorica, mora vsebovati podatke o: vrsti zrakoplova (potniško, tovorno ali vojaško), vrsti nevarnosti (nesreča ali zrakoplov v sili), poloţaju zrakoplova, številu oseb v zrakoplovu, vrsti in količini blaga, prevozniku (in drţavi), Mestna občina Nova Gorica 31

32 kraju vzleta in pristanka zrakoplova ter UTC času poteka dogodka ipd. Opazovanje in spremljanje oziroma merjenje radioaktivnosti je v pristojnosti NEK-a (na kraju dogodka) ter URSJV. Merjenje se izvaja preko stacionarnih merilnikov, ki so nameščeni po celotni drţavi ali preko mobilnih enot na terenu. Prvo obvestilo o nesreči mora vsebovati podatke o: Stopnji nevarnosti, Priporočljivih zaščitnih ukrepih, Oceni nadaljnjega poteka oziroma razvoja dogodkov (glede na vremensko napoved), Predlogu za intervencije na terenu. DOKUMENTACIJA, POSTOPKI POSREDOVANJE INFORMACIJ O NESREČI VSI DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI OPOZORILO (če je mogoče dogodek napovedati) SPREMLJANJE STANJA V MONG ARSO drugi PRIMARNA ODGOVORNOST ReCO Nova Gorica Štab CZ JGS druge javne sluţbe Obrazci za obveščanje POSREDOVANJE PODATKOV JGS Štab CZ ReCO Nova Gorica Načrt obveščanja OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV IN SLUŢB ReCO Nova Gorica Načrt obveščanja OBVEŠČANJE JAVNOSTI Poveljnik CZ Štab CZ SPREMLJANJE POROČANJA IN ODZIVANJA JAVNOSTI Štab CZ Mestna občina Nova Gorica 32

33 Obveščanje pristojnih organov Po prejemu obvestila o nesreči, obvešča operativni delavec ReCO Nova Gorica naslednje organe: - OKC PU, - Občinsko upravo, - Ţupana, podţupana MONG, - Svetovalec za ZRP, - Poveljnika CZ, - Poveljnika JGS. ReCO Nova Gorica POVELJNIK JGS ŢUPAN POŢUPAN(I) SVETOVALEC ZA ZRP POVELJNIK CZ Če se nesreča zgodi v bliţini vodnih virov se obvesti tudi deţurno sluţbo Vodovodi in kanalizacija d.o.o. (rajon Dornberk in rajon Nova Gorica, Čepovan). Glede na vrsto nesreče se obvešča tudi ostale deţurne sluţbe oz. javne sluţbe. Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov 5.3 NAVODILO O ALARMIRANJU Uporaba alarmnih znakov je dovoljena le za obveščanje in opozarjanje prebivalcev kadar: obstaja moţnost o neposredni ogroţenosti njihovih ţivljenj in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na način, ki ga v začetni fazi določi vodja intervencije ali v naslednji fazi poveljnik CZ ali druga pristojna oseba. Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukaţejo: vodja intervencije, poveljnik Civilne zaščite ali njegov namestnik, ţupan Mestna občina Nova Gorica 33

34 Pristojni svoj ukaz prenesejo ReCO ter: povedo kateri znak za alarmiranje naj uporabi (opozorilo na nevarnost, neposredna nevarnost), podajo obvestilo za javnost o razlogu za proţenje siren in če je to potrebno podajo tudi ustrezna navodila za ravnanje v skladu z 9. členom Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Opozorilo za nevarnost: enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bliţajoče se nevarnosti visoke vode, poţara, ekološke in druge nesreče. Neposredna nevarnost: zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporablja ob nevarnosti poplave, večjem poţaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih. Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal ukaz o uporabi znaka za alarmiranje dolţan: Izdati ukaz za uporabo»konec nevarnosti«ter navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev. Konec nevarnosti: enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi ob prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost. D 5 in 8: Navodilo za organiziranje obveščanja, alarmiranja, mobilizacije in organiziranje informacijskega centra Mestna občina Nova Gorica 34

35 6. AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ Mestna občina Nova Gorica 35

36 Regijski center za obveščanje aktivira enote, organe in sluţbe ZRP v skladu z Načrtom aktiviranja izvajalcev ZRP na območju Mestne občine Nova Gorica. Za aktiviranje občinskih sil izven območja občin, s katerimi ima Mestna občina Nova Gorica sklenjen sporazum, ReCO aktivira sile ZRP le po odredbi ţupana ali svetovalca za zaščito in reševanje. 6.1 AKTIVIRANJE OBČINSKIH ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŢB DOKUMENTACIJA, POSTOPKI DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI PRIMARNA ODGOVORNOST Poročilo iz prizadetega območja Odredba ţupana, poveljnika CZ NE OCENA STANJA NA PRIZADETEM OBMOČJU SKLEP O AKTIVIRANJU ŠTABA CZ DA Poveljnik CZ, Vodja intervencije, Ostali strokovnjaki - javne sluţbe (glede na vrsto nastale nesreče) Poveljnik CZ Načrt aktiviranja POZIVANJE ŠTAB CZ ReCO Nova Gorica Načrt aktiviranja POZIVANJE OBČINSKIH STROKOVNIH SLUŢB ReCO Nova Gorica Štab CZ SPREMLJANJE POROČANJA IN ODZIVANJA JAVNOSTI Poveljnik CZ, Štab CZ Mestna občina Nova Gorica 36

37 6.2 AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ DOKUMENTACIJA, POSTOPKI Načrt MOB DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI VZPOSTAVITEV PRIPRAVLJENOSTI SIL IN SREDSTEV ZRP PRIMARNA ODGOVORNOST Poveljnik CZ, Svetovalec ZRP, Štab CZ Obrazci za aktiviranje ODLOČANJE O AKTIVIRANJU SIL IN SREDSTEV CZ Ţupan, Poveljnik CZ Načrt aktiviranja AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ReCO Nova Gorica Štab CZ Zahtevek vodje intervencije NAPOTITEV SIL IN SREDSTEV ZA ZRP NA ZBIRALIŠČA NA PRIZADETEM OBMOČJU Štab CZ DOLOČITEV DELOVIŠČA IN IZVAJANJE DELOVNIH NALOGOV ZA POSEBNE ENOTE Vodja intervencije, Poveljnik CZ, Poročila MATERIALNA OSKRBA SIL ZRP Sluţba CZ za podporo SPREMLJANJE DELOVANJA SIL ZRP Poveljnik CZ Mestna občina Nova Gorica 37

38 O pripravljenosti in aktiviranju občinskih enot CZ in drugih občinskih sil za ZRP odloča občinski poveljnik CZ. Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil ZRP izvaja pristojna izpostava URSZR (izpostava NG) preko ReCO, ki izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolţnosti CZ oziroma na področju zaščite in reševanja. Vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski pripadniki pri opravljanju dolţnosti CZ oziroma na področju zaščite in reševanja opravlja Kabinet ţupana. 6.3 AKTIVIRANE JAVNE GASILSKE SLUŢBE Poţar v naravi DOKUMENTACIJA, POSTOPKI DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI PRIMARNA ODGOVORNOST Poţar v naravi POROČILO O STANJU NA POŢARIŠČU Deţurna izmena GENG, Vodja intervencije Zahtevek vodje intervencije ODLOČITVE O AKTIVIRANJU OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT Vodja intervencije Načrt aktiviranja AKTIVIRANJE PGD, ki pokriva poţarni sektor in GENG ReCO Nova Gorica Načrt aktiviranja AKTIVIRANJE Ostalih PGD v Mestni občini Nova Gorica ReCO Nova Gorica AKTIVIRANJE - PGD sosednjih občin po sporazumu - PGD Mestnih občin po sporazumu Poveljnik CZ Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov Mestna občina Nova Gorica 38

39 7. UPRAVLJANJE IN VODENJE Mestna občina Nova Gorica 39

40 7.1 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA Mestni svet MONG: v primeru, da bi bilo potrebno izvesti postopek spreminjanja proračuna MONG. Ugotavljanje take potrebe in izpeljava tega postopka je v pristojnosti ţupana. Zaščito, reševanje in pomoč, v skladu z in 88. členom ter 98. člena ZVNDN UPB 1 ter 3., 40. in 41. členom ZGas UPB 1 ter drugimi predpisi s tega področja vodijo in izvajajo: NAZIV ORGANA UKREPI NALOGE Ţupan določa kategorizacijo JGS, imenuje štab in poverjenike CZ in JGS sprejme načrte zaščite in reševanja odreja naloge občinski upravi in javnim sluţbam sklepa o nalogah za odpravljanje posledic nesreče odreja plačilo storitev reševanja s sredstvi proračunske rezerve sprejema sklepe za zaščito reševanje in pomoč (alarmiranje, pouk itd.) Poveljnik CZ preverja operativno in intervencijsko pripravljenost sil in sredstev ZRP vodi intervencijo kadar ukrepa CZ imenuje vodjo intervencije izvaja kompletno logistično podporo daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter odpravljanjem posledic nesreče skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za ZRP pripravi končno poročilo o nesreči ter ga pošlje v sprejem ţupanu Mestna občina Nova Gorica 40

41 Štab CZ nudi strokovno pomoč pri zagotavljanju operativne pripravljenosti sil in sredstev ZRP zagotavlja informacijsko podporo opravlja administrativne in finančne zadeve nudi strokovno pomoč pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. zagotavlja informacijsko podporo zagotavlja logistično podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč opravlja administrativne in finančne zadeve Poveljnik JGS preverja operativno in intervencijsko pripravljenost sil in sredstev JGS neposredno vodi intervencijo skladno s sklepom poveljnika CZ pripravi predlog za končno poročilo o intervenciji. Poverjeniki za CZ preverja operativno in intervencijsko pripravljenost sil in sredstev na območju svoje KS usklajujejo delo izvajalcev ZRP na svojem območju krajevne skupnosti 7.2 VODENJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI NA MESTU NESREČE Temeljna raven organiziranja, vodenja in usklajevanja ob naravnih in drugih nesrečah je območje delovanja poklicne gasilske enote ter prostovoljnih gasilskih enot Nova Gorica, Dornberk in Čepovan (po poţarnih sektorjih). Mestna občina Nova Gorica 41

42 Vodenje intervencije, ko se vključijo občinska CZ, društva in pogodbena podjetja: 1. Občinski poveljnik CZ ali 2. Vodja intervencije, ki ga določi PCZ. 7.3 VODENJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI NA RAVNI MONG Delo v začetni fazi operativno strokovno vodi GENG. Glede na razmere, vodenje lahko prevzame poveljnik CZ, ki mu pri usklajevanju aktivnosti in podpori enotam in sluţbam pomaga štab CZ. Zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje pristojnosti MONG-a in praviloma tudi odnosi z javnostmi so v pristojnosti ţupana (kabinet ţupana svetovalec za ZRP, svetovalka za stike z javnostjo). Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in prioritet, zagotavljanje finančnih virov, načrtovanje prihodnjih aktivnosti iz pristojnosti MONG-a. Zagotavlja se obveščanje medijev in javnosti, zagotavljanje nujnih ţivljenjskih pogojev prizadetim v nesreči, zagotavljanje storitev javnih gospodarskih sluţb iz občinske pristojnosti, vzpostavitev in vzdrţevanje stika z drţavno ravnjo, če je to potrebno ter za morebitno potrebo po pomoči drţavnih sil ZRP. 7.4 OPERATIVNO VODENJE INTERVENCIJ Vodenje gasilskih intervencij - Poveljnik JGS ali namestnik GENG, PGD Nova Gorica, PGD Dornberk PGD Čepovan Logistična podpora, usklajevanje intervencij - Poveljnik CZ, svetovalec ZRP, štab CZ enote in sluţbe CZ pogodbena podjetja Vodja intervencije pristojne reševalne sluţbe in druge javne sluţbe D 2: Navodilo za poveljnika CZ in vodjo intervencije ter zagotovitev potrebnih prostorskih in drugih pogojev za delo poveljnika in štaba CZ Mestna občina Nova Gorica 42

43 OPERATIVNO VODENJE GASILSKIH INTERVENCIJ (poţar v naravi) Operativno strokovno vodenje gasilskih intervencij je v pristojnosti gasilskih poveljnikov. Vodja gasilske intervencije samostojno vodi gasilsko intervencijo in le-ta strokovno sodeluje s poveljnikom JGS in poveljnikom CZ. Vodenje intervencije pri manjših in začetnih poţarih je v pristojnosti vodje enote, ki je prva na požarišču. Kasneje pa prevzame vodenje poveljnik gasilske enote, ki pokriva požarni sektor. Za vodenje intervencij pri velikih poţarih je pristojen poveljnik JGS oziroma njegov namestnik (lahko tudi gasilski častnik, ki ga določi poveljnik JGS). Usklajevanje velikih intervencij ter logistična podpora se izvaja v okviru štaba CZ, pri čemer vse aktivnosti vodi poveljnik CZ. MANJŠI POŽARI - vodja enote (prva na požarišču), - poveljnik GE požarnega sektorja VEČJI POŽARI - poveljnik JGS, - njegov namestnik, - gasilski častnik (določi PJGS) USKLAJEVANJE, LOGISTIKA - vodi poveljnik CZ, - izvaja štab CZ USPEŠNO VODENJE INTERVENCIJE Mestna občina Nova Gorica 43

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Microsoft Word - NAČRT ZiR OB LETALSKI NESREČI KONČNI_1.doc

Microsoft Word - NAČRT ZiR OB LETALSKI NESREČI KONČNI_1.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE IZPOSTAVA KOPER Ferrarska 5/b, 6000 Koper REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESREČI Verzija 1.0 KAZALO 1. LETALSKA

Prikaži več

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V POMURJU Verzija 3.1 O

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V POMURJU Verzija 3.1 O VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V POMURJU Verzija 3.1 Organ Datum Podpis odgovorne osebe Izdelal Obravnaval

Prikaži več

NaĊrt ZiR ob poplavah v POMURJU

NaĊrt ZiR ob poplavah v POMURJU VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB P O T R E S U V POMURJU Verzija 2.0 Organ Datum Podpis odgovorne osebe Izdelal Obravnaval Sprejel

Prikaži več

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA Damjan Munda, GČ, II.st. VSEBINA PREDMETA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI GASILSKI INFORMACIJSKI SISTEM KAJ JE INFORMATIKA? Informatika

Prikaži več

NaĊrt zašĊite in reševanja v primeru poplav v obĊini Zagorje ob Savi

NaĊrt zašĊite in reševanja v primeru poplav v obĊini Zagorje ob Savi OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi OBČINSKI N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU POPLAV VERZIJA: 3.0 ORGAN DATUM PODPIS Izdelal ZAME s.p. Obravnaval POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE

Prikaži več

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči-Osilnica-NOV

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči-Osilnica-NOV O B Č I N A O S I L N I C A Osilnica 11 1337 OSILNICA tel.: (01) 8941 505 fax.. (01) 8941 038 el. pošta: obcina@osilnica.si N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI NESREČI NA OBMOČJU OBČINE OSILNICA

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE URAD ZA OPERATIVO Izpostava Trbovlje Ulica 1. Junija 19, 1420 Trbovlje T: 03 563 15 35 F: 03 562 66 73 E: gp.tr@urszr.si

Prikaži več

PRILOGA Zaščitni ukrep EVAKUACIJA Priporočilo oktober 2017

PRILOGA Zaščitni ukrep EVAKUACIJA Priporočilo oktober 2017 PRILOGA Zaščitni ukrep EVAKUACIJA Priporočilo ZAŠČITNI UKREP EVAKUACIJA PRIPOROČILO 2 KAZALO 1. UVOD... 3 1.1 Pregled in revizija načrtovanja zaščitnega ukrepa evakuacija... 3 2. NAMEN... 4 3. PRAVNA PODLAGA

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

SPLOSNICELPDF

SPLOSNICELPDF OBČINA RADOVLJICA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNI ALI DRUGI NESREČI Izvod št. 1 Naziv organa Datum Odgov. oseba Podpis Pripravil Občina Radovljica Občinska uprava Objava osnutka na oglasni deski 15.10.2006

Prikaži več

NaĊrt zašĊite in reševanja ob potresu v obĊini Zagorje ob Savi

NaĊrt zašĊite in reševanja ob potresu v obĊini Zagorje ob Savi OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi OBČINSKI N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU VERZIJA: 3.0 ORGAN DATUM PODPIS Izdelal ZAME s.p. Obravnaval ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE

Prikaži več

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI Verzija 2.0.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI Verzija 2.0. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI Verzija 2.0. V S E B I N A Stran 1 ŽELEZNIŠKA NESREČA...1 1.1 Uvod...1

Prikaži več

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob potresu-Osilnica-NOV

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob potresu-Osilnica-NOV O B Č I N A O S I L N I C A Osilnica 11 1337 OSILNICA tel.: (01) 8941 505 fax.. (01) 8941 038 el. pošta: obcina@osilnica.si N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU NA OBMOČJU OBČINE OSILNICA Verzija

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

01. OPREDELITEV NESREČE

01. OPREDELITEV NESREČE Zap. št. Vsebina Stran 1. NESREČA V PREDORU 4 1.1. Uvod 4 1.2. Podatki o avtocestnem odseku državna meja-hrušica 5 1.3. Podatki o državni cesti Podtabor državna meja z Avstrijo G2-101 5 1.4. Podatki o

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 12./redna/seja občinskega sveta December 2016 OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: BALVEPT d.o.o. in NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo PREDLAGATELJ: Župan -

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER Četrtek 8.6.2017 Poveljnik PGD Ljutomer: Dušan HUNJADI Lokacija požara: Eko plastkom je oddaljen od gasilskega doma 1,3 km. Panoga, ki jo opravljajo: - Predelava odpadnih sveč

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Izpostava Slovenj Gradec Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec T: F: E: gradec Izposta

Izpostava Slovenj Gradec Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec T: F: E:  gradec Izposta Izpostava Slovenj Gradec Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec T: 02 882 62 30 F: 02 884 11 91 E: izpostava.sg@urszr.si www.sos112.si/slovenj gradec Izpostava Slovenj Gradec Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec T:

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2017

Prikaži več

Prostovoljno gasilsko društvo RAKEK Gasilska ulica Rakek ZAKLJUČNI TEST IZ TEORIJE za gasilske pripravnike v PGD Rakek IME, PRIIMEK: DOSEŽENO Š

Prostovoljno gasilsko društvo RAKEK Gasilska ulica Rakek ZAKLJUČNI TEST IZ TEORIJE za gasilske pripravnike v PGD Rakek IME, PRIIMEK: DOSEŽENO Š ZAKLJUČNI TEST IZ TEORIJE za gasilske pripravnike v PGD Rakek IME, PRIIMEK: DOSEŽENO ŠT. TOČK: / 35 DATUM: PODPIS: OPRAVIL / NI OPRAVIL PODPIS OCENJEVALCA: Navodila: Za reševanje je na voljo 60 min. Po

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

CL2013D1313SL _cp 1..1

CL2013D1313SL _cp 1..1 02013D1313 SL 21.03.2019 002.001 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Izdaja: 1; Dokument št: / Spremembe: Podatki o dopolnjevanjih in posodabljanjih nacrta Izdaja 2; Datum Številka: Dopolnitve/poso

Izdaja: 1; Dokument št: / Spremembe: Podatki o dopolnjevanjih in posodabljanjih nacrta Izdaja 2; Datum Številka: Dopolnitve/poso Izdaja: 1; Dokument št: / Spremembe: Podatki o dopolnjevanjih in posodabljanjih nacrta Izdaja 2; Datum 06.10.2009 Številka: 842-312009 Dopolnitve/posodobitve: Izdaja 2 Nacrta MOL za ZR ob poplavah je rezultat

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

Microsoft Word - uredba o izvajanju materialne dolžnosti - P.doc

Microsoft Word - uredba o izvajanju materialne dolžnosti - P.doc UREDBA o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 35/97) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S to uredbo se določajo vrste sredstev in opreme, za katere

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL COSPAS-SARSAT Zmogljivosti SAR v okviru sistema Galileo so vključene v mednarodni program COSPAS-SARSAT, tj. satelitski program za zaznavanje klicev

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - Predor Markovec - Nacrt ZIR ver rev.B POTRJENO, VELJAVNO - cistopis za oddajo doc

Microsoft Word - Predor Markovec - Nacrt ZIR ver rev.B POTRJENO, VELJAVNO - cistopis za oddajo doc stran: 1/41 OBRATNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČAH V PREDORU MARKOVEC VERZIJA 1.0 Organ Datum Podpis Izdelal I.S.P. d.o.o. Kamnik 18.05.2015 Jože OBLAK direktor Sprejel Uprava.. 2015. mag. Matjaž

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. IZVAJANJE STORITEV FIZIČNEGA, INTERVENCIJSKEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA Z RECEPTORSKIMI DELI Javno komunalno po

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. IZVAJANJE STORITEV FIZIČNEGA, INTERVENCIJSKEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA Z RECEPTORSKIMI DELI Javno komunalno po Savska cesta 34, 1230 Domžale tel.: 01/729 54 30 faks: 01/729 54 50 Interna oznaka: OPEVAR-2017 Datum: 19.10.2017 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA»FIZIČNO, INTERVENCIJSKO IN TEHNIČNO VAROVANJA Z

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil V tej prilogi so pravila konvencije STCW dopolnjena z določbami,

PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil V tej prilogi so pravila konvencije STCW dopolnjena z določbami, PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil V tej prilogi so pravila konvencije dopolnjena z določbami, ki se nanašajo na usposobljenost pomorščaka, plovbno dobo,

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več