TEKMOVALNI PRAVILNIK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TEKMOVALNI PRAVILNIK"

Transkripcija

1 Na podlagi 3. alineje 23. člena Statuta Občinske zveze klubov malega nogometa Puconci je Upravni odbor zveze dne sprejel naslednji I. SPLOŠNE DOLOČBE TEKMOVALNI PRAVILNIK 1. člen Ta pravilnik obvezuje organizatorja in udeležence tekmovanj v malem nogometu na področju delovanja Občinske zveze klubov malega nogometa (v nadaljevanju OZKMN) Puconci ne glede na rang tekmovanja in starostno kategorijo. Organizator tekmovanja je OZKMN Puconci z organi na podlagi Statuta. Udeleženci so člani OZKMN Puconci in pri tekmovanju OZKMN Puconci sodelujoči klubi, ki niso polnopravni člani zveze (sedež kluba izven občine Puconci). Pojem igralec kluba (ekipe) pomeni igralca v polju ali vratarja na igrišču in na klopi za rezervne igralce, če navedba posebej ne opredeljuje. 2. člen Vse javne tekme organizatorja tekmovanj v malem nogometu se morajo igrati po pravilih igre za mali nogomet. 3. člen Za javno tekmo se šteje tekma, ki se igra v okviru tekmovanja v organizaciji OZKMN Puconci. II. SISTEM TEKMOVANJ 4. člen Tekmovanja v malem nogometu potekajo po enotnem tekmovalnem sistemu, ki ga določi organ za vodenje tekmovanja pri OZKMN Puconci (Tekmovalna komisija). Tekmovanja so: 5. člen a) prvenstvena: - članov, - veteranov, - pionirjev b) pokalna: - članov, - veteranov, - pionirjev, c) zimska (dvoranska) prvenstvena - članov, - veteranov, - pionirjev. V pokalnih tekmovanjih so dolžni nastopati klubi z ekipami, ki sodelujejo v prvenstvenih tekmovanjih. 1

2 Klub, ki v prvenstvenem tekmovanju OZKMN Puconci v kategoriji članov doseže določen rezultat, se mora v skladu s propozicijami udeležiti tekmovanja, ki se organizira na podlagi sporazuma med zvezami za mali nogomet na področju Pomurja, razen, če organ OZKMN odloči drugače. Tekmovanja v posameznih kategorijah se organizirajo glede na število nastopajočih klubov v kategoriji. 6. člen Za vsako tekmovanje je organizator dolžan sprejeti propozicije, ki morajo biti v skladu z določili tega pravilnika, pravili igre za mali nogomet, sklepom o pogojih nastopanja ter drugimi akti organizatorja tekmovanja. S propozicijami se določi zlasti: - organizacija in potek tekmovanja, - zagotavljanje varnosti, - način tekmovanja ekip v naslednjem tekmovalnem letu (napredovanje in izpadanje), - finančne obveznosti, - druge določbe, pomembne za organizacijo in potek tekmovanja. Če organizator ne sprejme propozicij ali pa v njih ne uredi vseh vprašanj, se neposredno uporabljajo določbe tega pravilnika. 7. člen Prvenstvena tekmovanja se organizirajo po ligaškem sistemu, v katerem vsaka ekipe odigra enako število tekem. Število krogov določi organizator. Izjemoma, v primeru manj nastopajočih klubov, lahko organizator tekmovanja organizira prvenstveno tekmovanje na drugi način. Izjema ne velja za člansko kategorijo. Pokalna tekmovanja se praviloma organizirajo hkrati za vse kategorije po izločilnih turnirskih sistemih. Soorganizator (prireditelj domačin) je klub, ki je član zveze in je bil zmagovalec tega tekmovanja v članski kategoriji v sezoni pred tekočo, pod pogojem, da isti klub ni bil prireditelj niti v eni od dveh predhodnih let. Če pogoj iz prejšnjega stavka ni izpolnjen ali klub ne želi biti soorganizator, se ponudi izvedba turnirja po vrsti naslednje uvrščenim klubom. Zimsko prvenstvo se organizira po posebnih propozicijah Tekmovanje na podlagi sporazuma med zvezami za mali nogomet na področju Pomurja se organizira po turnirskem sistemu. Organizator tega tekmovanja je ena od sodelujočih zvez. 8. člen Vključitev klubov v tekmovanje OZKMN Puconci je mogoča, če klub izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika. Prošnjo za vključitev v tekmovanje ali obvestilo o odstopu od tekmovanja za naslednjo tekmovalno sezono mora klub posredovati organizatorju tekmovanja do zaključka tekoče sezone (uradna razglasitev rezultatov). Klub je dolžan upoštevati v propozicijah določene pogoje za napredovanje v višji rang in izpad v nižji rang tekmovanja. 2

3 III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 9. člen Tekmovalno leto je razdeljeno na jesensko in pomladansko sezono. Organizator tekmovanja na podlagi interesa članov zveze organizira v posameznih starostnih kategorijah tudi zimsko prvenstvo v dvorani, pri čemer pripravi in sprejme posebne propozicije glede pravil, načina izvedbe, koledarja tekmovanja in obveznosti glede sodelovanja pri tem tekmovanju. 10. člen Tekmovalna komisija določi razpored tekmovanja (prvenstvo) in razpored tekem (pokalno tekmovanje) ter posebne propozocije za izvedbo zimske lige praviloma 7 dni pred začetkom tekmovanja oziroma pred dnevom tekmovanja. Razpored tekmovanja vsebuje datume igralnih krogov z dnevi in urami posameznih tekem za prvenstveno tekmovanje oziroma časovni razpored s sistemom tekmovanja na pokalnem turnirju. 11. člen Tekmovalne pare za prvi tekmovalni krog prvenstva in pozicije v sistemu za pokalni turnir določi tekmovalna komisija z žrebom, za naslednje kroge prvenstva pa uporabi ustaljeni tekmovalni sistem. Termini tekem so praviloma v nedeljo ob 10. oziroma 11. uri in v soboto, dan pred tem zvečer ob urah, ki jih določi organizator. Te termine si klub domačin prosto izbere in veljajo za tekmovalno sezono. Vse druge termine tekem mora organizator tekmovanja klubu domačinu posebej odobriti (pri tem lahko preveri interes ostalih klubov). 12. člen Tekmovalna komisija lahko spremeni uro in dan odigranja posamezne tekme, ki sta določena v razporedu tekmovanja, če je sklenjen pisni sporazum obeh klubov o drugem terminu odigranja tekme. Rok za predložitev pisnega sporazuma na tekmovalno komisijo je najmanj 5 dni pred v razporedu predvidenim terminom tekme oziroma predlaganim terminom. Taka sprememba ni možna na poznejši dan od zadnjega dneva istega tekmovalnega kroga. 13. člen Tekmovalna komisija lahko določi, da se vse ali nekatere prvenstvene tekme zadnjih dveh ali več krogov odigrajo istega dne in z istim časom začetka prvega in drugega polčasa. 14. člen V upravičenih primerih lahko na pobudo enega od klubov tekmovalna komisija preloži posamezno tekmo, pri čemer ugotovi in oceni upravičenost ter hkrati ali v najkrajšem možnem času določi novi termin odigranja tekme. 3

4 15. člen V primeru, ko je tekma iz upravičenih razlogov preložena ali pa je potrebno odigrati novo, tekmovalna komisija določi odigranje tekme v prvem prostem terminu, pri čemer upošteva, da se neodigrane tekme (razen tekme zadnjega kroga) jesenskega in pomladanskega dela tekmovanja ne smejo odigrati po zadnjem krogu posameznega dela tekmovanja. Sprememba termina posamezne tekme iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku ne sme biti v škodo drugim klubom in ne sme predstavljati tekmovalnih prednosti klubom, katerih tekma se prelaga na drug termin. 16. člen Zoper odločitve tekmovalne komisija o zadevah iz tega poglavja ni možna pritožba. IV. SODNIK 17. člen Tekme sodijo sodniki, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih organizatorja tekmovanja. Med obveznostmi sodnika za izpolnjevanje pogojev je zlasti udeležba na dogodkih (seminar, predavanje, teoretično testiranje), ki jih organizator tekmovanja organizira za sodnike. Ob izpolnitvi pogojev dobi sodnik grb»sodnik malega nogometa«in identifikacijsko izkaznico sodnika malega nogometa. Organizator tekmovanja lahko za izpolnitev določenih pogojev oprosti aktivne sodnike in delegate velikega nogometa. 18. člen Sodnik na tekmi ima enake obveznosti ne glede na to ali je na tekmi prisoten delegat. 19. člen Sodnik je dolžan priti na igrišče najmanj 30 minut pred začetkom tekme in pregledati igrišče. Če sodnik ugotovi, da igrišče ni primerno za igro, je dolžan opozoriti organizatorja tekme o pomanjkljivostih. V primeru, da na igrišču ni možno vzpostaviti primerne pogoje, se tekma ne odigra. V tem primeru sodnik svojo odločitev takoj sporoči predstavnikoma obeh ekip, v roku 24 ur pa o tem obvesti tekmovalno komisijo. 20. člen Tekmo sodi sodnik, ki ga delegira tekmovalna komisija. Sodnik ob prihodu na prizorišče preda organizatorju tekme poverilnico tekmovalne komisije za delegiranje na tekmo, v primeru zahteve nastopajočega kluba pa mora predstavniku kluba pokazati identifikacijsko izkaznico. 4

5 21. člen V primeru, da sodnika ni na tekmo, lahko izjemoma sodi tekmo drugi, pri organizatorju tekmovanja verificirani sodnik malega nogometa, vendar morata s tem soglašati obe ekipi. Če te možnosti ni, se tekma ne odigra. 22. člen Sodnik pred začetkom tekme preveri vpis prijavljenih igralcev obeh ekip (obrazec prijava igralcev za tekmo) in ostalih podatkov v poročilo o tekmi. Pri igralcih obeh ekip sodnik pred tekmo preveri skladnost številk na dresu s prijavljenimi in ustreznost športne opreme. Sodnik lahko na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika nastopajočih ekip pri posameznih igralcih ekip preveri identiteto s športno izkaznico. Na klop za rezervne igralce sodnik dovoli le igralcem, ki so vpisani v poročilo in vodji ekipe ter osebi za medicinsko pomoč če sta prisotna. 23. člen Sodnik pred začetkom tekme oceni ali je organizator tekme glede na okoliščine zagotovil zadostno število redarjev, da se tekma lahko začne. Če sodnik oceni, da je za zagotovitev varnosti potrebno večje število redarjev, to zahteva od organizatorja tekme pred začetkom tekme. 24. člen Sodnik, vodi srečanje po pravilih igre za mali nogomet. Sodnikove odločitve so dokončne. Dodatna pojasnila sodnikovih odločitev lahko zahteva v športno disciplinirani obliki le kapetan posamezne ekipe. Igralci so dolžni upoštevati vsa navodila in ukrepe sodnika. 25. člen Sodnik mora po končani tekmi preveriti, če so v zapisnik vneseni vsi potrebni podatki (kaznovani igralci, gibanje rezultata, strelci, rezultat ob polčasu in končni rezultat), ter ga po potrebi dopolniti in ga po podpisu s strani predstavnikov nastopajočih ekip še sam podpisati. V primeru kazni rdečega kartona mora sodnik opisati razloge v opombah poročila. V primeru drugih neobičajnih dogodkov, jih sodnik opiše v opombah ali najavi posebno izjavo oziroma prijavo, ki jo mora posredovati organizatorju tekmovanja v 24 urah po tekmi. Sodnik je dolžan originalni izvod poročila o tekmi dostaviti na sedež zveze v roku, ki ga določi organizator tekmovanja, v času 3 ur po končani tekmi pa je dolžan preko SMS sporočila javiti rezultat tekme na telefonsko številko, ki jo določi organizator tekmovanja. V. VODJA EKIPE 26. člen Vodenje ekipe na tekmah opravlja vodja ekipe, ki izpolnjujejo pogoje (udeležba na seminarju, predavanju), ki jih določi organizator tekmovanja. Ob izpolnjevanju pogojev dobi vodja ekipe identifikacijsko izkaznico s katero dokazuje izpolnjevanje pogojev organizatorja tekmovanja. Brez izkaznice, pripete na vidnem mestu, vodja ekipe ne sme biti na klopi za rezervne igralce oziroma v ograjenem delu igrišča. 5

6 27. člen Vodja ekipe mora vsaj 20 min pred tekmo prijaviti zapisnikarju igralce svoje ekipe za tekmo (obrazec prijava igralcev za tekmo) in predati njihove izkaznice. Odgovoren je za tekmovalno opremo igralcev svoje ekipe in za določitev kapetana ekipe. Vodja ekipe v času tekme na dostojen način vodi ekipo in sodniku najavlja v skladu s pravili igre za mali nogomet menjavo igralcev na igrišču z rezervnimi. Če nastopajoča ekipa nima vodje ekipe ali je ta kaznovan (rdeči karton), opravlja najavo menjave sodniku igralec, ki ga ekipa določi. Ta nalogo lahko opravlja tudi igralec na igrišču. VI. ORGANIZACIJA TEKEM 28. člen Igrišča klubov morajo biti registrirana pri organizatorju tekmovanja. Tekmovalna komisija pred dovolitvijo nastopanja na igrišču preveri predvsem dimenzije začrtanega igrišča, igralno površino, namestitev in dimenzije golov, prostor za rezervne igralce, ograjenost igrišča, zavarovanost morebitnih ovir v bližini igralne površine, urejenost slačilnic, pri urejeni razsvetljavi pa tudi osvetljenost igrišča (posamezne točke na igrišču). Dovoljenje za nastopanje na igrišču velja do preklica. V primeru kakršnihkoli posegov na že registriranem igrišču, ki bi lahko vplivali na ustreznost, mora organ iz prejšnjega odstavka ponovno pregledati igrišče. 29. člen Organizator tekmovanja lahko za izboljšanje standarda tekmovanja določi do določenega roka izpolnitev dodatnih pogojev. Dodatni pogoji ne smejo predstavljati za posamezne klube zahtev, ki jih običajno delujoči klub ne bi mogel zagotoviti in kot taki ne morejo biti razlog za prepoved nastopanja na igrišču. 30. člen Organizator tekme mora zagotoviti primernost igrišča za igro vsaj 30 min pred tekmo. V kolikor morebitno pomanjkljivost pred tekmo ali nastalo med tekmo, organizator tekme ne bi mogel odpraviti, mora sodnik ugotoviti, da igrišče ni primerno za igro in se zaradi tega tekma ne odigra oziroma se že začeto tekma iz tega razloga prekine. Med neprimerne pogoje na igrišču spadajo zlasti: - igrišče ni primerno začrtano, na zahtevanih mestih ni zastavic, poškodovane mreže na golih ali teh ni, neprimerno pritrjeni goli, - igrišče je pokrito z vodo oziroma toliko blatno, da žoga plava na vodi oziroma se ne odbija od tal ali je na igrišču preveč snega, - igrišče je toliko poledenelo, da predstavlja nevarnost za igralce, - vidljivost je tako slaba (mrak, gosta megla, snežni metež, naliv, nevihta, ), da ovira igralce ali onemogoča sodniku kontrolo nad igro in igralci. 6

7 Razlogi pod četrto alinejo lahko predstavljajo začasno neprimernost (naliv, snežni metež, nevihta, ), zato lahko glede na okoliščine sodnik začasno prekine tekmo in jo po vzpostavitvi primernih pogojev nadaljuje, vendar prekinitev ne sme trajati več kot 30 min. Odločitev o neprimernosti igrišča z navedbo razloga mora sodnik vnesti v poročilo o tekmi. 31. člen Organizator tekme mora organizirati tekmo v skladu s predpisi in uveljavljenimi običaji, zlasti pa ukreniti vse potrebno za varnost igralcev, sodnikov in drugih uradnih oseb ter gledalcev. Za varnost vseh je odgovoren organizator tekme, predvsem pa zanjo skrbi ustrezno število (najmanj dva) vidno označenih redarjev, katerih odgovorni vodja je naveden v poročilu o tekmi. V primeru, da sodnik v skladu s 23. členom tega pravilnika pred tekmo zahteva večje število redarjev, jih organizator tekme mora zagotoviti. O organizaciji tekme in o varnosti na igrišču lahko organizator tekmovanja izda dodaten predpis. 32. člen Organizator tekme mora zagotoviti primerno odgovorno osebo za vodenje s strani organizatorja tekmovanja predpisanega poročila o tekmi (zapisnikar). Poročilo se piše v treh izvodih. Zapisnikar mora vsaj 15 min pred tekmo v poročilo vnesti vse podatke o tekmi in uradnih osebah na njej (sodnik, vodja redarjev, delegat, če je prisoten) ter iz obrazcev»prijava igralcev za tekmo«igralce obeh ekip po številkah dresov ter vodji ekip in osebi za medicinsko pomoč, če jih ekipa prijavi. Zapisnikar za čas tekme hrani športne izkaznice obeh ekip. Vpogled v izkaznice dovoli pred tekmo ali po končani tekmi, vendar le uradnemu predstavniku kluba in le v prisotnosti sodnika tekme. Pred ali po tekmi se na zahtevo kateregakoli vodje ekipe opravi identifikacija posameznega igralca z izkaznico ob prisotnosti obeh vodij ekip, sodnika in zapisnikarja. Opravljena identifikacija se navede v opombah poročila o tekmi. Zapisnikar med tekmo v poročilo sproti vnaša strelce zadetkov, kaznovane igralce s kartoni in gibanje rezultata. Po končani tekmi skupaj s sodnikom dokončata poročilo (sodnik v primeru rdečega kartona mora pojasniti razloge). Predstavnika ekip v poročilu ocenita sojenje sodnika, vneseta morebitne opombe ali najavo pritožbe in podpišeta poročilo. Za tem vnese sodnik morebitne svoje opombe ali najavo posebne izjave oziroma prijave in zapisnik podpiše. V prisotnosti sodnika zadnji podpiše poročilo zapisnikar in preda original poročila sodniku, kopiji pa skupaj z izkaznicami vodjema ekip. Če kdorkoli odkloni podpis poročila o tekmi se to zavede v opombe. 33. člen Tekmovalna komisija lahko določi za posamezno tekmo delegata kot svojega uradnega predstavnika in določi njegove pravice in obveznosti. Delegat vsaj 15 min pred tekmo preda poverilnico organizatorja tekmovanja za delegata na tekmi zapisnikarju, ki prisotnost delegata (priimek in ime) vnese v opombe poročila o tekmi 7

8 34. člen Dolžnost delegata je, da pri organizatorju tekme in ostalih udeležencih spremlja upoštevanje pravilnikov in drugih navodil v zvezi z organizacijo in potekom tekme, med tekmo pa tudi dosledno uporabo pravil igre za mali nogomet s strani sodnika. Delegatu na tekmi se pred, med in po tekmi dovoli vpogled v vodenje poročila o tekmi in ostale dokumente v zvezi s tekmo. V primeru identifikacije katerekoli uradne osebe na tekmi mora v postopku sodelovati tudi delegat. Posebno pozornost delegat nameni preverjanju zagotavljanja varnosti udeležencev na tekmi s strani organizatorja tekme. 35. člen Podatki iz poročila o tekmi veljajo za točne, če ne pride do poprave navedb. 36. člen Rok za popravo poročila o tekmi po uradni dolžnosti znaša 48 ur po odigrani tekmi. Popravo poročila lahko predlaga v roku iz prvega odstavka tudi ekipa, ki je nastopila na tekmi. O popravi odloča tekmovalna komisija. Zoper njeno odločitev ni pritožbe. VII. POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI 37. člen Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki imajo pravico nastopa. Vsi igralci ekipe, ki bodo na tekmi nastopili morajo biti pred začetkom tekme vpisani v poročilo o tekmi. 38. člen V igri nastopa za ekipo 6 igralcev v polju in vratar. Glede minimalnega števila igralcev sodnik tekmo začne, če ima ekipa prisotnih najmanj 5 igralcev (vključno z vratarjem). Za zimsko prvenstvo določi organizator pogoje iz prejšnjega odstavka v posebnih propozicijah. 39. člen Ekipa lahko prijavi za tekmo največ 15 igralcev. Igralci, ki niso nastopili od začetka tekme, lahko do konca tekme vstopajo v igro na način, ki ga določajo pravila igre za mali nogomet, toda pod pogojem, do so bili pred začetkom tekme vpisani v poročilo o tekmi. Zamenjani igralec lahko ponovno vstopa v igro. 8

9 40. člen Če ostane katera od ekip med tekmo z manj kot 5 igralci, je sodnik dolžan prekiniti igro in počakati 5 minut. Če ekipa po preteku 5 minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine. Če ni možnosti, da bi ekipa ponovno imela minimalno število igralcev, sodnik tekmo takoj prekine. 41. člen Dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta, dresi vratarjev pa se morajo razlikovati tudi od dresov igralcev obeh ekip. Dres sodnika se mora razlikovati od dresov igralcev obeh ekip. Pred tekmovalno sezono (prestopni rok igralcev) morajo klubi tekmovalni komisiji prijaviti barvo dresov igralcev (kombinacija dres hlačke), v katerih bodo nastopale njihove ekipe (kategorije tekmovanj) v naslednji tekmovalni sezoni. Prijavljene barve dresov organizator tekmovanja objavi na spletni strani zveze in so jih klubi dolžni uporabljati oziroma upoštevati. Glede na prijavljeno barvo lahko tekmovalna komisija določi posameznim klubom zagotovitev dodatnih dresov v drugačni, rezervni barvi. Če imata dve ekipi prijavljeno isto ali podobno barvo dresov, mora na medsebojni tekmi nastopiti v dresih druge barve gostujoča ekipa. V primeru, da dresov v drugih barvah nima, mora klub domačin gostujoči ekipi posoditi drese. V primeru, da domača ekipa ne nastopi v prijavljeni barvi dresov in to povzroči podobnost, mora drese zamenjati domača ekipa. Izjemoma lahko sodnik dovoli uporabo markirnih brezrokavnikov čez dres za gostujočo ekipo, vendar pri tem mora zagotoviti pri igralcih stalni nadzor nad številkami dresov. 42. člen Igralci morajo imeti na hrbtni strani dresov dobro vidne številke. Številke na dresih se morajo ujemati s številkami na prijavi igralcev za tekmo in v poročilu o tekmi. Igralci lahko uporabljajo vse vrste športnih čevljev za nogomet, ne smejo pa uporabljati čevljev s kovinskimi čepi na podplatih. V posebnih pogojih lahko igralci imajo pod športnimi hlačkami ali dresom oblečene podhlače, hlačne nogavice, podmajico, pletene rokavice, trak za držanje las, posebna očala, ne smejo pa v igro v trenirki, s kapo, šalom, z uro ali izstopajočim nakitom. Vratar lahko poleg obvezne opreme nosi spodnji del trenirke, kapo z mehkim senčnikom in rokavice za vratarja. Kapetan ekipe mora imeti na levi roki kapetanski trak. 43. člen Na prvenstvenih ali pokalnih tekmah lahko nastopijo le za klub registrirani igralci pri organizatorju tekmovanja. Organizator tekmovanja izda klubu, za katerega je igralec registriran, športno izkaznico s podatki o igralcu in fotografijo igralca. Športna izkaznica služi za ugotavljanje identitete igralca. Če se tudi z uporabo športne izkaznice pojavi sum glede identitete igralca, lahko sodnik tekme, ki identiteto ugotavlja, zahteva od igralca predložitev dodatnega uradnega osebnega dokumenta s fotografijo igralca. Če se tudi na ta način identiteta igralca ne more zanesljivo ugotoviti, igralec na tekmi ne sme nastopiti. 9

10 Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja po tekmi, vendar najpozneje 15 minut po končani tekmi, za tistega igralca, ki je na prizorišče tekme prišel po začetku tekme. Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi mora biti zavedeno v poročilo o tekmi. 44. člen Na tekmah članske kategorije lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 15 let. S posebnim zdravniškim mnenjem, ki mora biti predloženo organizatorju tekmovanja ob prijavi registracije, lahko na tekmah članske kategorije nastopajo tudi igralci, ki so na dan igranja tekme mlajši od 15 let, vendar ne mlajši od 14 let. Starostni pogoji za tekmovanje veteranskih in pionirskih ekip so določene v registracijskem pravilniku organizatorja tekmovanja 45. člen Prvenstvene tekme v članski in veteranski kategoriji se igrajo s časom 2 x 30 minut, v pionirski kategoriji pa 2 x 20 min. Za druga tekmovanja določi igralni čas organizator tekmovanja v propozicijah tekmovanj. VIII. REZULTATI TEKEM IN UVRSTITEV EKIP 46. člen Na tekmi zmaga tista ekipa, ki doseže več zadetkov. V primeru, da sta obe ekipi dosegli enako število zadetkov ali pa nista dali nobenega, je rezultat neodločen. 47. člen Prvenstvena tekmovanja potekajo po točkovnem sistemu. Zmagovalec tekme dobi tri točke, poraženec ne dobi točk, v primeru neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. Uvrstitev v tabeli se določa po številu osvojenih točk in sicer tako, da pomeni večje število doseženih točk boljšo uvrstitev. Če dosežejo dve ali več ekip enako število točk, pomeni boljšo uvrstitev višja razlika med skupno danimi in prejetimi zadetki. Pri enaki razliki zadetkov ekipe delijo mesta, razen če gre za končno razvrstitev na koncu tekmovanja, ki mora določiti zmagovalca, drugo in tretje uvrščeno ekipo, napredovanje v višji rang in izpad v nižji rang. V tem primeru na uvrstitev v tabeli med dvema ali več ekipami z doseženim enakim številom točk vpliva večje število doseženih točk iz medsebojnih srečanj. Če je to število točk enako, odloča razlika med danimi in prejetimi zadetki na medsebojnih tekmah. Če je tudi ta razlika enaka, doseže boljšo uvrstitev ekipa, ki je dosegla več zadetkov v gosteh. Če se niti na ta način ne doseže razrešitve, igrajo dve ali več ekip za kritična mesta dodatne medsebojne tekme po sistemu, ki v vsakem primeru privede do razvrstitve. Sistem dodatnih tekem in termin odigranja določi tekmovalna komisija. 10

11 48. člen Pokalna tekmovanja potekajo po izločilnem sistemu. Napreduje ekipa, ki na tekmi zmaga. Če je po izteku regularnega igralnega časa na tekmi rezultat neodločen, se izvajajo kazenski streli v skladu s pravili igre za mali nogomet. 49. člen Poleg razvrstitev ekip vodi tekmovalna komisija v prvenstvu za vsako sezono še razvrstitev ekip članske kategorije po izrečenih kaznih s strani sodnika na tekmi (kartoni) za podelitev naziva naj športna ekipa, v vseh kategorijah in rangih pa tudi strelce za podelitev naziva najboljši strelec. Izrečene kazni s strani sodnika se vodijo po kazenskih točkah in sicer pomeni zeleni karton 1 točko, rumeni 2 točki in rdeči 4 točke. Za igralca, ki z zelenimi in rumenimi kartoni na tekmah doseže določeno število kazenskih točk izda v skladu z 21. členom Disciplinskega pravilnika Tekmovalna komisija obvestilo o prepovedi nastopanja na eni tekmi. Na podlagi vseh doseženih kazenskih točk igralcev v klubih (vključno z rdečimi kartoni) odmeri organizator tekmovanja klubu ob polovici in koncu tekmovalne sezone denarno kazen v skladu z 24. členom Disciplinskega pravilnika. 50. člen Tekmovalna komisija obvešča člane zveze in javnost neposredno oziroma preko objav na spletni strani zveze. Na spletni strani zveze sproti objavlja rezultate tekem, vmesne in končne tabele, strelce ter kaznovane igralce po klubih in kategorijah. Pred vsakim tekmovalnim krogom komisija objavi seznam igralcev, ki imajo prepoved nastopanja na podlagi tega pravilnika ali izrečenih disciplinskih ukrepov. 51. člen Organizator tekmovanja zaključi tekmovalno sezono z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo pokalov najboljšim trem ekipam v prvenstvenih in pokalnih tekmovanjih za tekmovalne range (A in B liga) in kategorije (člani, veterani, pionirji), najboljšim strelcem v prvenstvu po kategorijah ter ekipi z najmanj izrečenimi kaznimi na tekmah s strani sodnikov (kartoni) v članski kategoriji. To se praviloma izvede na dan pokalnega tekmovanja. IX. ODLOČANJE O REZULTATU TEKME 52. člen Tekmovalna komisija registrira odigrano tekmo na podlagi poročila o tekmi z doseženim rezultatom, če ni bila vložena pritožba in če ni razlogov za registracijo tekme po uradni dolžnosti. O registraciji tekme se odloča po poteku časa za vložitev pritožbe na odigrano tekmo. 11

12 53. člen Po uradni dolžnosti ali na podlagi utemeljene pritožbe zainteresiranega kluba tekmovalna komisija tekmo registrira z rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od naslednjih prekrškov: - če je nastopila na tekmi v času, ko je bila suspendirana ali kaznovana, - če je nastopila z igralcem, ki je bil suspendiran ali kaznovan, - če je nastopila z igralcem, ki na podlagi obvestila tekmovalne komisije prestaja kazen prepovedi igranja ene tekme zaradi doseženih kazenskih točk, - če je nastopila z igralcem, ki se ga ni dalo identificirati skladno z določbami tega pravilnika, - če je nastopila z igralcem, ki ni bil registriran ali ni bil pravilno registriran (nastopanje za več klubov v isti kategoriji). Nastopanje igralca v prejšnjem odstavku pomeni dejanski vstop na igrišče. Če je ekipa, v korist katere se registrira tekma z rezultatom 3:0 na podlagi prejšnjega odstavka, na tekmi dosegla ugodnejši rezultat, tekmovalna komisija registrira tekmo z doseženim rezultatom. 54. člen Po uradni dolžnosti tekmovalna komisija registrira tekmo z rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi: - če kot organizator tekme klub ni pripravil igrišča za igro in zaradi tega tekma ni bila odigrana, - če kot organizator tekme klub ni preprečil dogodkov, za katere se ugotovi, da je bil odgovoren in so povzročili neodigranje ali prekinitev tekme, - če tekma ni bila odigrana ali je bila prekinjena zaradi premajhnega števila igralcev ekipe, - če je bila tekma prekinjena, ker je ekipa samovoljno zapustila igrišče, - če tekma ni bila odigrana ali je bila prekinjena zaradi razloga, ki ga je povzročil igralec ali funkcionar ekipe, - če tekma ni bila odigrana ali je bila prekinjena zaradi drugih razlogov povzročenih s strani ekipe. Če je ekipa, v korist katere se registrira tekma z rezultatom 3:0 na podlagi prejšnjega odstavka, na tekmi dosegla ugodnejši rezultat, tekmovalna komisija registrira tekmo z doseženim rezultatom. 55. člen Če se ekipa 15 minut po času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču z zadostnim številom igralcev, se tekma ne odigra. Izjemoma sodnik počaka tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda opravičena in da bo ekipa prišla. Pri tem mora paziti na to, da se tekma glede na vremenske razmere lahko pravočasno konča, kakor tudi na morebitno igranje naslednjih tekem na istem igrišču. Če ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov, se tekmo registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo. 12

13 56. člen Če ekipa v isti tekmovalni sezoni dvakrat neopravičeno ne nastopi se šteje, da je ekipa prenehala tekmovati. 57. člen Če ekipa med tekmovalno sezono preneha tekmovati se rezultati nasprotnikom tej ekipi: - brišejo, če ekipa preneha tekmovati pred zaključkom polovice sezone, - priznajo, če ekipa preneha tekmovati po zaključeni polovici sezone, - priznajo le do polovice sezone, če ekipa preneha tekmovati po zaključeni polovici sezone, vendar pred zaključkom treh četrtin sezone, - priznajo, če ekipa preneha tekmovati po zaključku treh četrtin sezone, preostale neodigrane tekme pa se registrirajo z rezultatom 3:0. V primeru večkrožnega sistema tekmovanja se uporabi rešitev, ki upošteva navedbe prejšnjega odstavka. 58. člen Ekipa, ki je prenehala tekmovati, se lahko v naslednjem tekmovalni sezoni prijavi k tekmovanju v najnižjem rangu tekmovanja. 59. člen Ekipa je dolžna razloge izostanka s tekme sporočiti organizatorju tekmovanja v 48 urah od določenega začetka tekme, sicer se šteje, da je izostanek neopravičen. 60. člen Če je sodnik prekinil tekmo iz objektivnih razlogov, se odigra nova tekma, če je do prekinitve prišlo pred potekom dveh tretjin igralnega časa, v nasprotnem primeru pa obvelja dosežen rezultat ob prekinitvi kot končni rezultat. Pravilo iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi za primere, ko za prekinitev tekme ni kriva nobena ekipa ali ko sta za prekinitev krivi v enaki meri obe ekipi. 61. člen Če je tekma prekinjena zaradi neredov ali izgredov, sme organizator tekmovanja začasno prepovedati igranje tekem na tem igrišču ali na igriščih določenega območja. Enako velja tudi za primer, ko so neredi ali izgredi povzročeni neposredno po odigrani tekmi. Suspenz traja do odločitve pristojnega disciplinskega organa, toda največ 14 dni. 62. člen Ekipa ne more nastopiti na tekmi, če ji je bil izrečen suspenz ali pa je bila kaznovana s prepovedjo nastopanja. Vse tekme, ki bi morale biti odigrane v času izrečenega suspenza ali kazni prepovedi igranja tekem, se po uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 3:0 v korist nasprotne ekipe. 13

14 63. člen Če je sodnik bistveno kršil pravila igre za mali nogomet, in se to na podlagi pritožbe zainteresirane ekipe lahko nedvoumno dokaže, tekmovalna komisija določi ponovitev tekme. Za bistveno kršitev pravil igre za mali nogomet gre, če sodnik ni uporabil ali je nepravilno uporabil določila pravilnikov OZKMN Puconci ali pravila igre za mali nogomet in je to vplivalo na izid tekme. Pri odločitvi, ki temelji na sodnikovi prosti presoji, ni mogoče govoriti o bistveni kršitvi pravil igre za mali nogomet. 64. člen Če je prišlo do bistvene kršitve pravil igre za mali nogomet v smislu prejšnjega člena tega pravilnika pri izvajanju kazenskih strelov po končanem regularnem delu tekme, da bi prišlo do zmagovalca v pokalnem, kvalifikacijskem ali drugem tekmovanju, tekmovalna komisija v primeru, da je pritožba upravičena, določi ponovitev izvajanja kazenskih strelov. X. PRITOŽBENI POSTOPEK 65. člen Klub, ki je z rezultatom tekme, za katerega smatra, da je sporen, oškodovan, se na tekmo lahko pritoži. Za vložitev pritožbe se plača pritožbena taksa v višini 35. V postopku obravnave pritožbe pristojni organ odloči tudi o morebitni vrnitvi takse pritožniku Pritožbo je potrebno vložiti pri organizatorju tekmovanja pisno v 48 urah po odigrani tekmi ali s priporočeno pošto, pri čemer kot dokaz pravočasnosti velja datum odposlane priporočene pošiljke. Pritožba mora biti obrazložena. 66. člen Pritožba mora biti rešena v 15 dneh po prejemu. Če v roku iz prvega odstavka pritožnik ne dobi odgovor na pritožbo, ima pritožnik pravico vložiti pritožbo, kot če bi bila pritožba zavrnjena. Prav tako se zoper sklep prvostopnega organa lahko zainteresirana ekipa pritoži. Pritožbo obravnava drugostopni organ (Upravni odbor). Pritožba se vloži v 8 dneh po preteku roka iz prvega odstavka tega člena oziroma v 8 dneh od prejema sklepa prvostopnega organa pisno pri prvostopnem organu, ki preveri ali je vložena pravočasno, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je plačana pritožbena taksa. Če kateri od pogojev ni izpolnjen jo disciplinska komisija zavrže, sicer pa jo skupaj s celotnim gradivom o postopku najkasneje v roku 8 dni preda drugostopnemu organu. 14

15 67. člen Drugostopni organ: - pritožbo kot neutemeljeno zavrne, - pritožbi ugodi, prvostopno odločitev razveljavi in o zadevi sam odloči, - pritožbi ugodi, odločitev razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno odločanje. 68. člen Odločitev drugostopnega organa mora biti sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe. XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 69. člen Do izdelave nove oblike poročila o tekmi in ostalih dokumentov oziroma obrazcev, se določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na omenjene dokumente, izvajajo v skladu z navodili organizatorja tekmovanja. 70. člen Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati do tedaj veljavni Tekmovalni pravilnik OZKMN Puconci. 71. člen Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na seji Upravnega odbora, uporabljati pa se začne z začetkom tekmovalne sezone 2013/14. Puconci, OZKMN Puconci Upravni odbor, predsednik 15

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 2 1. TEMELJNE DOLOČBE.3 1.1 Splošna

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/2020 1. člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL članov bodo nastopala moštva naslednjih klubov: 1. SKHL

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Pravila o tekmovanjih –

Pravila o tekmovanjih – IZVRŠNI ODBOR BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE Pravila o tekmovanjih Ljubljana, 21.03.2016 1 Na osnovi določil 52. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni odbor BZS na svoji seji dne, 21. marca 2016

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99-90 fax: 02/250-99-91 02/250-99-99 fax: 02/250-99-98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

Na osnovi 21

Na osnovi 21 Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji dne 11.07.2019 sprejelo : REGISTRACIJSKI PRAVILNIK I. POJMI 1. člen Pravilnik je napisan v moški

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,  PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več