ZAPISNIK. 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20, ki je bila v četrtek, , ob 18. uri v učilnici 5. c razreda.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAPISNIK. 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20, ki je bila v četrtek, , ob 18. uri v učilnici 5. c razreda."

Transkripcija

1 Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj Ulica Otona Župančiča Črnomelj Datum: Številka: 013-2/2019/1/zap ZAPISNIK 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20, ki je bila v četrtek, , ob 18. uri v učilnici 5. c razreda. Prisotni: člani sveta staršev (priložen seznam), ravnatelj Boris Mužar, pomočnica ravnatelja Bernarda Starašinič, predstavnik staršev v svetu zavoda Krunoslav Bošnjak in zapisnikarica Vladka Schweiger. Odsotnost je opravičila Gordana Mikunovič, predstavnica staršev v svetu zavoda, vendar je na sejo prišla ob Janja Plevnik Radoš je svoj izostanek zaradi bolezni opravičila na dan seje ob po elektronski pošti. Ravnatelj je ugotovil sklepčnost in pozdravil prisotne. Članom je čestital k izvolitvi v svet staršev in s tem prevzemu dodatnega dela in odgovornosti. Ravnatelj je povedal, da je na sejo v skladu s 16. členom Poslovnika o delu sveta staršev (v nadaljevanju: poslovnik) naknadno povabil tudi predstavnika staršev v svetu zavoda. Na seji je bila prisotna je tudi pomočnica ravnatelja, ki je predstavila točko dnevnega reda v zvezi z zagotavljanjem nenasilja med učenci. a) Ravnatelj je pojasnil, zakaj je na seji tajnica šole. V skladu s 24. členom poslovnika morajo člani sveta staršev izbrati zapisnikarja med predstavniki ali ga mora zagotoviti vodstvo zavoda. Ravnatelj je člane pozval, da podajo predloge za zapisnikarja sej sveta staršev. Blanka Borin Buljan je predlagala, naj zapisnike piše tajnica šole, člani pa se posvetijo razpravi. Ostali člani sveta staršev so se s predlogom strinjali in soglasno sprejeli Sklep a/1) Zapisnike sej sveta staršev bo pisala Vladka Schweiger, tajnica šole. Tajnica je članom sveta staršev pred sejo razdelila obrazce za soglasje za uporabo osebnih podatkov v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Ravnatelj je člane zaprosil, naj obrazce izpolnijo in po koncu seje predajo tajnici. Ravnatelj je članom sveta staršev v uvodu namenil nekaj besed. V soupravljanje so dobili zelo dobro urejeno šolo, ki ima odlično infrastrukturo, je zelo dobro opremljena z inform.-komunik. tehnologijo, s klimatskimi napravi v vseh učilnicah, strojno opremo. Ponosen je na dobre donose med zaposlenimi in spodbudno delovno okolje. Šola veliko sodeluje z lokalnim okoljem, pripravljamo kulturne prireditve občinskega pomena. Imamo najdaljši status ekošole, smo prva šola s statusom kulturne šole v Beli krajini, pred nekaj leti smo vstopili v projekt Zdrava šola. Finančno stanje je stabilno, znanje učencev konkurenčno, kar dokazujejo z uspehi v nadaljnjem šolanju in s priznanji, osvojenimi na različnih tekmovanjih. Zasledujemo Vizijo šole, da bodo dobro usposobljeni učitelji devetletke v novih pogojih dela z učenci dosegali evropsko primerljive standarde znanja. Učitelji in ostali zaposleni se permanentno izobražujejo. V Poročilu o LDN so zapisane investicije v prejšnjem šolskem letu. V letošnjem poletju je bil obnovljen parket v športni dvorani, kupili smo 5 projektorjev in interaktivnih tabel, v sodelovanju z MIZŠ in Občino Črnomelj posodobili računalniško opremo. Ravno v tem času 1

2 izvajamo preureditev zbornice v učilnico, saj nam ena manjka zaradi več oddelkov na razredni stopnji. Z Občino Črnomelj smo se dogovorili o odstranitvi ute na šolskem vrtu, vzela jo bo OŠ Dragatuš. Na tem mestu bomo uredili dodatna parkirišča. Občina Črnomelj je financirala asfaltiranje parkirišča pred šolo, šola pa talne označbe za parkirišča in intervencijske površine. Ravnatelj je poudaril, da si želi s svetom staršev konstruktivno sodelovati. Za vodenje sveta staršev v prejšnjem šolskem letu se je zahvalil g. Dušanu Kunaverju. Povedal, je, da 66. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter 13. člen poslovnika določata, da prvi sklic seje sveta staršev opravi ravnatelj. Člani so prejeli teden dni pred sejo vabilo z gradivom k posameznim točkam predlaganega dnevnega reda: 1. Predstavitev novoizvoljenih članov sveta staršev in potrditev njihovih mandatov 2. Obravnava dopisa Inšpektorata RS za šolstvo in šport 3. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19 4. Seznanitev in oblikovanje mnenja o Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2019/20 5. Poročilo o zagotavljanju pogojev nenasilja med učenci 6. Volitve predsednika in podpredsednika sveta staršev 7. Nadomestna izvolitev člana Upravnega odbora šolskega sklada 8. Predlogi in pobude Na predlagani dnevni red je ravnatelj pred sejo na šolski elektronski naslov prejel pobude za spremembo dnevnega reda, od katerih se je odločil upoštevati dve, in sicer: b) da se 6. točka dnevnega reda obravnava kot 3., ostale si sledijo v napisanem vrstnem redu, c) da ne potrjujemo mandatov članom sveta staršev. b) V 18. členu poslovnika piše, da po ugotovitvi sestave sveta staršev steče postopek volitev predsednika, ki prevzame vodenje seje. 2. točko dnevnega reda mora predstaviti ravnatelj, saj mu tako veleva odločba inšpektorata. Zato je predlagal, da bi bile volitve predsednika in podpredsednika 3. točka dnevnega reda. Z vodenjem seje do 6. točke dnevnega reda je želel zgolj olajšati delo novemu predsedniku. Danijelo Kure Kastelc je zanimalo, kdo je predlagal spremembe v dnevnem redu. Ravnatelj je povedal, da je bil predlagatelj Krunoslav Bošnjak. Člani sveta staršev so po kratki razpravi soglašali, da se 6. točka dnevnega reda obravnava kot 3. Sklep b/1) Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se 6. točka dnevnega reda obravnava kot 3., naslednje pa sledijo, kot je bilo zapisano v predlogu dnevnega reda. Sejo vodi od 3. točke dalje predsednik sveta staršev. c) Ravnatelj je bil mnenja, da je mandate članom sveta staršev potrebno potrditi, saj se potrjujejo tudi mandati občinskim svetnikom, poslancem. Gre zgolj za formalnost. Če člani tega ne bodo izvedli, je potrebno spremeniti besedilo 1. točke dnevnega reda in sicer: Seznanitev z novoizvoljenimi člani sveta staršev. Martin Žepič je soglašal z ravnateljem, da bi mandate članom sveta staršev morali potrditi; v razpravi so temu pritrdili tudi drugi člani sveta staršev. 2

3 Sklep c/1) Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da ostane besedilo 1. točke dnevnega reda tako, kot je bilo zapisano v predlogu, in sicer: Predstavitev novoizvoljenih članov sveta staršev in potrditev njihovih mandatov. č) Ravnatelj je svet staršev pozval h glasovanju o celotnem dnevnem redu. Sklep č/1) Člani sveta staršev so predlagani dnevni red, z izglasovano spremembo v vrstnem redu obravnave 6. točke, ki je postala 3. točka dnevnega reda, soglasno potrdili. Dnevni red 1. redne seje sveta staršev v šol. letu 2019/20 se torej glasi: 1. Predstavitev novoizvoljenih članov sveta staršev in potrditev njihovih mandatov 2. Obravnava dopisa Inšpektorata RS za šolstvo in šport 3. Volitve predsednika in podpredsednika sveta staršev 4. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šol. leto 2018/19 5. Seznanitev in oblikovanje mnenja o Letnem delovnem načrtu šole za šol. leto 2019/20 6. Poročilo o zagotavljanju nenasilja med učenci 7. Nadomestna izvolitev člana Upravnega odbora šolskega sklada 8. Predlogi in pobude Ravnatelj je predstavil posamezne člane sveta staršev. Ugotovil je, da na seji manjka samo Janja Plevnik Radoš, predstavnica staršev 3. c razreda. Člane je pozval k potrditvi mandatov. Sklep 1/1) Prisotni člani sveta staršev so potrdili mandate svetu staršev za šolsko leto 2019/20. K točki 2) Ravnatelj je prebral odgovor Inšpektorata RS za šolstvo in šport v zvezi s pobudami, ki so se nanašale na domnevne nepravilnosti v zvezi z delovnimi zvezki/učnimi gradivi oziroma njihovim potrjevanjem. Predlagal je potrditev treh sklepov in sicer: 1. Svet staršev se je seznanil z dokumentom inšpektorata, 2. svet staršev je odločen spoštovati področno zakonodajo, 3. v zapisnik današnje seje se citirata 4. in 5. odstavek iz dopisa inšpektorata. Sklep 2-1/1) Člani sveta staršev so soglasno potrdili, da so se seznanili z dopisom Inšpektorata RS za šolstvo in šport v zvezi s pobudami, ki so se nanašale na domnevne nepravilnosti v zvezi z delovnimi zvezki/učnimi gradivi oziroma njihovim potrjevanjem. 2-2 Danijela Kure Kastelc je menila, da sklepa št. 2 člani ne morejo sprejeti oziroma o tem odločati, saj je spoštovanje zakonodaje samoumevno. 2-3 Jaka Birkelbach je menil, da je potrebno poslovnik»popraviti«, na kar opozarja dopis inšpektorata. Z njim se je strinjal Martin Žepič, ki je menil, da je zapis potrebno spremeniti še pri nekaterih točkah v poslovniku. Dušan Kunaver je povedal, da je bil poslovnik sprejet prvič lansko šolsko leto v pomoč pri delovanju sveta staršev. Je dokument, katerega vsebina se lahko spreminja, dopolnjuje. Zapis 15. točke je napaka, ker je ostal enak, kot ga je imela v svojem dokumentu neka druga slovenska šola, ki ji je tako odgovarjalo. Marka Žafrana je zanimalo, ali ni bila zadeva z delovnimi zvezki rešena že lansko šolsko leto. Dušan Kunaver je predlagal, da svet staršev potrdi zapisnik 3. dopisne seje sveta staršev. 3

4 Ravnatelj je pojasnil, da tega zapisnika ne smejo potrditi, saj je v njem drugačen sklep kot v dopisu inšpektorata. Lanski svet staršev je ignoriral mnenje odvetnika in mnenje inšpektorata, da je bil sklep o nabavni ceni delovnih zvezkov že sprejet. Dušan Kunaver je povedal, da mnenja niso ignorirali, pač pa so želeli dobiti dodatno mnenje ministrstva zato, da bodo delali transparentno. Danijela Kure Kastelc je menila, da bi morali to zgodbo iz lanskega šolskega leta zaključiti. Marko Žafran je dodal, da imamo v tem šolskem letu v zvezi s soglasjem predlogu delovnih zvezkov časa še do 10. junija. Predlagal je, da se o tej temi svet staršev pogovarja na naslednji seji. Andrej Kmetič je rekel, da bi sklep morali sprejeti, predvsem zato, ker se delovni zvezki že uporabljajo. Ravnatelj je menil, da morajo starši izraziti svoje mnenje glede delovnih zvezkov, ne pa delati primerjave z ostalimi šolami. Blanka Borin Buljan je povedala, da obstajajo šole, ki imajo samo štiri DZ, in tiste, ki jih imajo veliko, pri vseh predmetih. To smatrajo kot nadstandard. Starši se morajo odločiti, koliko in kaj želijo omogočiti svojim otrokom. Cena DZ je po državi enaka, razlika je v številu po posameznih šolah. Potrebno je skrajšati nabor, da bo cena nižja. Krunoslav Bošnjak je pripomnil, da veliko število delovnih zvezkov ni sorazmerno z boljšim učnim uspehom. Dušan Kunaver se je strinjal, da DZ ni merilo za znanje otroka, ampak učbenik. Pretehtati morajo argumenti, zato se morajo starši o naboru DZ pogovarjati z učitelji. Ravnatelj je razložil staršem, da mora ravnatelj do dobiti soglasje sveta staršev o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Soglasje je bilo izglasovano, vendar tega sklepa ni zapisanega v nobenem zapisniku. Seje, ki so jih imeli v svetu staršev po v zvezi z DZ in učnimi gradivi, v skladu z mnenjem inšpektorata, niso relevantne. Zato prosi, da se že sprejeti sklep o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov zapiše v zapisnik. Krunoslav Bošnjak je vprašal, o kateri ceni sprejemajo sklep člani sveta staršev. Ravnatelj je povedal, da je to izglasovana skupna nabavna cena 888 EUR. Sklep 2-3a/1 Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se v zapisnik citirata 4. in 5. odstavek dopisa Inšpektorata RS za šolstvo in šport z dne , št /3, ki pravita: Poslovnik o delu sveta staršev v 15. členu določa, da je ustrezno predlagan sklep (na dopisni seji) sprejet, če v določenem roku proti predlogu ne glasuje več kot polovica predstavnikov. Na dopisni seji od do so člani Sveta staršev glasovali o predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Rezultati glasovanja te dopisne seje so bili: ZA je glasovalo 7 članov Sveta staršev, PROTI pa so glasovali 4 člani. Drugi člani so bili vzdržani oziroma niso glasovali. Sklep je bil tako ustrezno sprejet, saj so proti predlogu glasovali samo 4 člani sveta staršev. Ravnatelj je v skladu s pozivom inšpektorata člane pozval k razpravi o poslovniku. Dušan Kunaver: vsak naj ga prebere in poda svoje pripombe. Roman Plut je poudaril, da je to prvi poslovnik, saj ga do sedaj svet staršev ni imel. Andrej Kmetič je menil, da svet staršev mora imeti svoj poslovnik, vsebino pa je potrebno pravno preveriti. Dušan Kunaver: 15. člen, v katerem piše, da glas vzdržanih velja za pozitivnega, je lapsus. 4

5 Blanka Borin Buljan je podvomila, ali lahko člani sveta staršev prevzamejo odgovornost za vsebino poslovnika. Pregledati bi ga moral pravnik, da ne bi prihajalo do takih lapsusov v bodoče. Martin Žepič je opazil še nekaj nejasnosti v vsebini, predlagal je izredno sejo, na kateri bi dorekli poslovnik. Danijela Kure Kastelc je vprašala, ali ima šola denar za plačilo pravnika. Ravnatelj je odgovoril, da bi šola denar zagotovila. Andrej Kmetič: glede na vsebino odgovora inšpektorata bi bilo potrebno poslovnik dati v presojo pravniku. Ravnatelj je pojasnil, da poslovnik ni obvezen dokument sveta staršev. Noben zakon ga ne predpisuje, je pa seveda dobrodošla pomoč pri delu. Svet staršev je do lanskega leta uspešno deloval brez njega in zelo dobro sodeloval s šolo. Zgradila se je telovadnica, prizidek k šoli. Gordana Mikunovič: pravna pomoč v primeru presoje poslovnika in v nekaterih primerih v šoli v lanskem šolskem letu se ji zdi neprimerna, denar bi lahko namenili za bolj bogato malico otrok, ko so na dejavnostih izven šolske stavbe in šolsko malico vzamejo s seboj. Roman Plut je menil, da večjih napak v poslovniku ni, razen te v razlagi volilnega izida na redni ali dopisni seji. Danijela Kure Kastelc je predlagala, da svet staršev pripravi osnutek sprememb poslovnika, potem ga da šola v presojo pravniku. Gordana Mikunovič: poslovnik naj bo sestavljen v prid staršem, ne pa šoli. Ravnatelj je vprašal, ali imajo starši drugačen cilj kot šola. Menil je, da imata šola in svet staršev isti cilj. Gordana Mikunovič: svet staršev do lani ni imel v zapisnikih zapisanih nobenih sklepov. Sonja Pavše Grabrijan je odločno nasprotovala mnenju Gordane Mikunovič. V svetu staršev je že nekaj let in stanje pozna. Zapisniki so bili vedno zapisani, prav tako sklepi, ki so jih oblikovali na posameznih sejah. Dušan Kunaver je predlagal, naj vsak član sveta staršev prebere poslovnik in s svojimi predlogi preko e-pošte sodeluje v skupini z ostalimi člani, ko bodo poenotili stališča. Danijela Kure Kastelc je podala predlog, ki so ga soglasno potrdili vsi člani sveta staršev. Sklep 2-3b/1) Svet staršev predlaga novemu predsedniku, da poskrbi, da se poslovnik ustrezno dopolni in korigira v skladu s pripombami sveta staršev. K točki 3) a) Ravnatelj je povedal, da je o volitvah predsednika in podpredsednika sveta staršev zapisano v 8. in 11. členu poslovnika, o načinu glasovanja pa je zapisano v 22. členu. Člani se morajo odločiti za javne ali tajne volitve. Po razpravi so člani sveta staršev glasovali in sprejeli Sklep 3a/1 Z 22. glasovi za in 1 glasom proti so člani sveta staršev sprejeli sklep o javnih volitvah predsednika in podpredsednika sveta staršev. b) Ravnatelj je člane pozval k predlogom za predsednika. Vesna Müller je predlagala Andreja Kmetiča. Ta je kandidaturo sprejel. Ivan Vergot in Jasmin Selimović sta predlagala Jako Birkelbacha, ki je soglašal s kandidaturo. Dodatnih predlogov ni bilo. Člani sveta staršev so javno glasovali, najprej za Jako Birkelbacha, ki je dobil 11 glasov, nato še za Andreja Kmetiča, ki je ravno tako prejel 11 glasov. 5

6 Dušan Kunaver je predlagal, naj o izvolitvi odloči žreb. Ravnatelj je žrebal in razglasil, da je predsednik sveta staršev v šolskem letu 2019/20 Andrej Kmetič. Člani sveta staršev so predlagali Jako Birkelbacha za podpredsednika sveta staršev. Vsi so s predlogom soglašali. Sklep 3b/1) Predsednik sveta staršev v šol. letu 2019/20 je Andrej Kmetič, podpredsednik sveta staršev pa Jaka Birkelbach. Ravnatelj je obema čestital, zaželel dobro delo in skupaj z vodstvom šole skrb za razvoj šole in šolstva nasploh. Vodenje seje je prevzel predsednik Andrej Kmetič. K točki 4) Poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 2018/19 je podal ravnatelj Boris Mužar (poročilo priloga). Dušan Kunaver je želel podrobnejše poročilo o sodelovanju s starši, ravnatelj je prebral ta del iz poročila (str. 94, 95). Gordano Mikunovič je zanimalo; če je hospitiranje osnovna naloga ravnatelja, ali je dopustno, da to prenaša na učitelje. Ravnatelj je pojasnil, da je tak način hospitacij uvedel pred par leti. Prepričan je, da učitelji pridobijo novih izkušenj, znanj, idej za svoje delo. Ohranja pa hospitiranje pri učiteljih začetnikih. Sam je več kot dve desetletji hospitiral pri vseh učiteljicah in učiteljih in tako njihovo delo odlično spoznal. Tatjana Muhič: tudi na drugih šolah potekajo hospitacije na ta način. Dušan Kunaverja je zanimalo, kakšen postopek je opravila šola glede na nasilje staršev nad učencem, ki se je zgodilo pred tremi dnevi. Bernarda Starašinič je pojasnila, da je svetovalna delavka Tatjana Pašič opravila vse postopke, ki so potrebni ob obravnavi takega dogodka (policija, starši). Vesna Müller je povedala, da so učenci domov prinesli zloženke o elektromagnetnem sevanju. V povezavi s tem jo je zanimalo, ali WIFI deluje neprenehoma. Ravnatelj je povedal, da je bil WIFI postavljen v okviru projekta MIZŠ in upa, da deluje varno. Sonja Pavše Grabrijan je pojasnila, da je elektromagnetno sevanje večje, če je signal šibkejši. Po razpravi so člani sprejeli Sklep 4/1 Člani sveta staršev so se seznanili s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19. K točki 5) Tudi Letni delovni načrt za šol. leto 2019/20 je predstavil ravnatelj. Posebej je poudaril delovanje šolskega sklada, ki je v zadnjem tednu, odkar smo poslali prošnje za donacije, pa do danes, postal bogatejši za okoli 500 EUR, ki jih bomo dodali še približno EUR, ki smo jih pridobili iz drugih virov. Maja Schweiger je predlagala delitev učencev pri izbirnem predmetu računalništvo, saj je v skupini 27 otrok. Bolje bi jih bilo deliti v turnus (vsaka skupina 1x na 14 dni), saj delo dveh učencev za enim računalnikom ni primerno. Ravnatelj je povedal, da imamo težave s kadrom, saj je računalničarka zaposlena na naši šoli le v obsegu 0,55 delovnega časa za poučevanje in tudi vzdrževanje vseh elektronskih naprav in programov. Marko Žafran je povedal, da je za ekskurzijo v London v zimskih počitnicah, za katero so učenci iz šole domov prinesli ponudbo agencije Twin, pridobil še ponudbi Kompasa in Sončka. Ena je cenejša za enak obseg storitev, oziroma še večerjo, druga pa je za enako cena in večerjo 1 dan daljša. 6

7 Ravnatelj je povedal, da organizacijo ekskurzije vsako leto prepusti učiteljicam, ki bodo spremljale učence. Njim bomo posredovali konkurenčne ponudbe in telefon g. Žafrana, da se bodo dogovarjali naprej. Ob so sejo zapustile Vesna Müller, Sanela Nikolić Nasić in Sonja Glavica. Roman Plut je vprašal, ali še vedno merimo vrednosti radona v 1. razredih oziroma ali še vedno predstavlja težavo. Ravnatelj je pojasnil, da je s tem problemom seznanil Občino Črnomelj in se dogovoril z Jožetom Migaličem in Vladko Peteh Kostelec, da v kratkem prideta v šolo na razgovor o tej temi. Po razpravi so člani sveta staršev sprejeli Sklep 5/1) Člani sveta staršev so se seznanili z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2019/20. Ob je sejo zapustil Branko Kambič. K točki 6) Poročilo o zagotavljanju pogojev nenasilja med učenci je predstavila pomočnica ravnatelja Bernarda Starašinič (priloženo). Ob je sejo zapustila Danijela Kure Kastelc. Marijana Alibegić je izrazila skrb za varnost izven šole in sicer pri prečkanju ceste na Kolodvorski ulici. Prehod za pešce je neosvetljen, vozniška kultura zelo nizka. Ne ustavljajo pred prehodom, prehitevajo ustavljena vozila pred prehodom. Andrej Kmetič: tudi sam je že naletel na podobne situacije na tem delu Kolodvorske ulice. Martin Žepič je pojasnil, da je Kolodvorska cesta v tem delu in še naprej označena kot črna točka. Občina že 10 let izvaja projekt razsvetljave, ki še ni izdelan. Kristina Zajc je povedala, da je Kolodvorska cesta državna cesta, zato občina pristojnosti za spremembo režima nima. Jasmin Selimović je predlagal položitev cestnih grbin (ležeči policaji), Marko Žafran pa zmanjšanje dovoljene hitrosti na tem območju. Ob je sejo zapustil Jasmin Selimović. Po razpravi o možnostih in pristojnostih, ki jih ima svet staršev v zvezi z opozarjanjem na varnost otrok, je Krunoslav Bošnjak predlagal, da svet staršev svojo prošnjo v zvezi z varnostjo otrok v prometu naslovi na svet zavoda, ki bo o tem obvestil pristojne, člani sveta staršev so s predlogom soglašali. Sklep 6/1) Člani sveta staršev so se seznanili s poročilom o zagotavljanju pogojev nenasilja med učenci. Kristina Zajc je vprašala, kako bo šola preprečila tak in podoben načina vandalizma, kot se je pojavil zadnji dan v avgustu pred začetkom pouka. Ravnatelj je povedal, da se pred šolo in za njo večinoma v večernem času in med vikendom zbirajo mladi, tam popivajo, smetijo, delajo škodo na šolski stavbi in njeni okolici, motijo javni red in mir. Čeravno je šolska stavba pod videonadzorom, se skrijejo za kapucami ali zamaknejo na mesto, kjer jih kamera ne doseže. Policija jih iz javne površine ne sme spoditi. Rešitev bi bila ograjena šolska stavba, potem bi imela policija večje pristojnosti. Konkreten primer vandalizma smo prijavili policiji. K točki 7) Sonja Pavše Grabrijan, ki je predsednica Upravnega odbora šolskega sklada, je povedala, da je odstopil član Gregor Žalec. Ker v letošnjem letu ni več v svetu staršev, tudi v UO ne more več biti. Potrebno je izvoliti nadomestnega člana. Šolski sklad je glavnino dela že opravil. Naslednjo sejo bo imel, ko bo obravnaval prošnje staršev za pomoč pri financiranju šole v naravi, bivanja v CŠOD oz. drugih dejavnosti v skladu s pravilnikom. 7

8 Po razpravi so člani sveta staršev v UO šolskega sklada predlagali Majo Schweiger, ki je kandidaturo sprejela. Sklep 7/1 Člani sveta staršev so za nadomestno članico UO šolskega sklada soglasno izvolili Majo Schweiger. K točki 8) a) Martin žepič je predlagal, da bi učitelji staršem na govorilnih urah povedali tudi dobre stvari o njihovih otrocih, ne samo slabih. Kristina Zajc se s tem mnenjem ni strinjala. Po njenih izkušnjah razredniki staršem sporočijo slabše, pa tudi dobre stvari, ki jih opazijo pri otroku. b) Marko Žafran je pridobil dve ponudbi za fotografiranje učencev. Šolo je zaprosil, da mu posreduje še kontakt fotografa, ki je učence fotografiral lansko leto. O ponudbah bo obvestil ostale starše. Tajnica je obljubila, da mu bo kontakt naslednji dan posredovala in predala ponudbi Kompasa in Sončka za ekskurzijo v London učiteljicam, k organizirajo ekskurzijo. c) Sonja Pavše Grabrijan je predlagala, da bi bil razpored kontrolnih nalog, ki je objavljen v šoli na oglasni deski, objavljen tudi na šolski spletni strani (odgovor smo članom sveta staršev posredovali v petek, ). č) Sonja Pavše Grabrijan je do naslednje seje prosila odgovor na vprašanje, kako je predviden razvoj spletnih učilnic, ki jih imamo na šolski spletni strani. Ob je sejo zapustila Gordana Mikunovič. d) Ivan Vergot je vprašal, ali so res vse šole v Sloveniji prejele ponudbo za obisk tekem evropskega prvenstva v odbojki v Ljubljani. Ravnatelj je potrdil, da je to res. Učencem in staršem te možnosti nismo predstavili, saj nismo želeli povzročati dodatnih finančnih stroškov. Starši morajo povedati, v kakšnem obsegu si želijo dodatnih dejavnosti. Težko je vsem ugoditi, saj so se v preteklosti že pojavljali očitki, da jim ponujamo preveč. Seja je bila končana ob Predsednik sveta staršev Andrej Kmetič Zapisala Vladka Schweiger 8

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/ Datum: 2.10.2018 Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ 7500-220, GSM: 051-308-472 01/7500-228, GSM 051-308-471 Faks: 01/ 7500-229 E-pošta:o-horjul.lj@guest.arnes.si ZAPISNIK 1. seje

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014-

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014- Štev.: 499/2014-3 Datum: 26. 8. 2014 Zapisnik 18. sestanka Sveta šole, ki je bil v torek, 26. 8. 2014 ob 17. uri na OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Prisotni: Predstavniki ustanovitelja:

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 1. seje sveta star\232ev )

(Microsoft Word - zapisnik 1. seje sveta star\232ev ) Z A P I S N I K 1. seje sveta staršev OŠ Božidarja Jakca, ki je bila v torek, 2. 10. 2012, ob 16.30 v zbornici šole. PRISOTNI: Vesna Stojanović, Alenka Gačnik, Tjaša Lindtner, Peter Preinfalk, Nina Pirnar,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, 2. 10. 2018, ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špehar, Jani Stepan, Lucija Papež, Tadeja Sopčič, Tanja

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŽIRI

OSNOVNA ŠOLA ŽIRI OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Svet Osnovne šole Žiri in VVE Z A P I S N I K 2. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v ponedeljek, 5. marca 2018, s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ Žiri. Prisotni:

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU VRTEC Vrtiljak in Ciciban Cesta v Dobrovce 21 2204 Miklavž na Dravskem polju 02/629-02-55; 02/629-02-55 Miklavž na Dravskem polju, 18.9.2015 ZAPISNIK 1. REDNE SEJE

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4.

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4. OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: 05 380 12 OO Fax.: 05380 12 18 E-mail: os.tolrnin@guest.ornes.si ~6.2012 ZAPISNIK 4. SEJESVETA STARŠEV, dne 20. junija 2012 ob 19. uri v

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3. seje osnutek.doc

Microsoft Word - Zapisnik 3. seje osnutek.doc Številka: 900-3/2018/19 Datum: 9.5.2019 Z A P I S N I K 3. seje Sveta staršev OŠ Miren, ki je bila v četrtek 9. maja 2019, ob 16.45 v OŠ Miren, v učilnici št. 6 in 8. Seja je potekala najprej v učilnici

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA Pločanska 8 1133 LJUBLJANA BROD tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net Številka: 900-7/2007-2-14211 Datum: 06.09.2007 ZAPISNIK 7. seje Sveta

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

07_5_redna2_ŠOBF

07_5_redna2_ŠOBF Študentska organizacija BF Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora Študentske organizacije Biotehniške fakultete Pričetek seje: 16:00 11.01.2007 na Oddelku za agronomijo

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica tel: 01 7887 260, faks: 01 7887 265 e-mail:osticnalj@guest.arnes.si Z A P I S N I K 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v šolskem letu 2011/12, ki je

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx KAZALO 1. SKLIC SKUPŠČINE.. 3 2. PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE K TOČKAM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE..... 5 2.1. Gradivo k točki 1 dnevnega reda.. 5 2.2. Gradivo k točki 2 dnevnega reda.. 6 2.3. Gradivo

Prikaži več

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila 20.12.2011 ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica. Na

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj SPOŠTOVANI STARŠI! V zvezi z delovnimi zvezki v šolskem letu 2019/2020 vas obveščamo, da so strokovni aktivi, tako

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj SPOŠTOVANI STARŠI! V zvezi z delovnimi zvezki v šolskem letu 2019/2020 vas obveščamo, da so strokovni aktivi, tako Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj SPOŠTOVANI STARŠI! V zvezi z delovnimi zvezki v šolskem letu 2019/2020 vas obveščamo, da so strokovni aktivi, tako kot pretekla leta, pripravili nabor delovnih zvezkov

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 900-165/2013-2 Datum: 11.9.2013 Z A P I S N I K 19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 11.9.2013 ob 18,00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

1 Mestna občina Koper Krajevna skupnost Škofije Svet KS Škofije Z A P I S N I K 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila

1 Mestna občina Koper Krajevna skupnost Škofije Svet KS Škofije Z A P I S N I K 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 1 Mestna občina Koper Krajevna skupnost Škofije Svet KS Škofije Z A P I S N I K 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 16.11.2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več