OBČINA SVETA ANA Občinski svet 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA SREDA, 20. JUNIJ 2018, OB URI (GRADIVO)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA SVETA ANA Občinski svet 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA SREDA, 20. JUNIJ 2018, OB URI (GRADIVO)"

Transkripcija

1 OBČINA SVETA ANA Občinski svet 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA SREDA, 20. JUNIJ 2018, OB URI (GRADIVO) JUNIJ 2018

2

3 1 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v sredo, 20. junij 2018, ob 16. uri, v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje 3. Imenovanje Občinske volilne komisije 4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 6. Poročilo o delu Nadzornega odbora 7. Pobude in vprašanja Prosim za zanesljivo udeležbo! Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. ŽUPAN 1

4 POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: K točki 1 Dnevni red po predlogu K točki 2 Gradivo je priloženo K točki 3 Gradivo je priloženo. K točki 4 Gradivo je priloženo. K točki 5 Gradivo je priloženo. K točki 6 Gradivo je priloženo. 2

5 2 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV 19. REDNE SEJE PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list. RS, št. 39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet potrdi sklepe 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 3

6 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, ki je bila 16. april 2018 Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. Prisotni člani OS: Suzana Rejak Breznik, Roman Režonja, Karl Škrlec, Feliks Berič in Drago Weinhandl ter Breda Špindler (pridruži se pri 2. točki dnevnega reda). Neopravičeno odsotni člani OS: / Opravičeno odsotni člani OS: Drago Ruhitel, Katica Bauman in Mirko Šenveter Ostali prisotni: Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave, Stanka Ferš, Maja Župec in Anita Rojko (pridruži se ob uri), predstavnik PP Lenart, Rado Orešič pri točki 1. Seja se je pričela ob uri ob navzočnosti pet (5) svetnikov. K točki 1 Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan predlaga naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje in 5. dopisne seje 3. Pregled varnostne situacije za leto Zaključni račun za leto Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - prva obravnava 6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto

7 7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana 8. Lokalni program kulture Občine Sveta Ana za obdobje Pobude in vprašanja Sklep št. 157 Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani dnevni red. Navzočih je bilo pet (5) svetnikov. Za je glasovalo pet (5) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 18. REDNE SEJE IN 5. DOPISNE SEJE Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Svetnik Drago Weinhand vpraša ali se glasuje skupaj za oba zapisnika. Župan mu odgovori pritrdilno. Drugih vprašanja in razprav o zapisniku 18. redne seje in sprejetih sklepih ter o 5. dopisni seji ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa. Sklep št. 158 Občinski svet je potrdil sklepe 18. redne seje, z dne , Občinskega sveta Občine Sveta Ana in 5. dopisne seje. Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo pet (5) svetnikov. Ni glasoval 1 (en) svetnik. Sklep je bil sprejet. K točki 3 PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE ZA LETO 2017 Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je besedo predal prisotnemu predstavniku PP Lenart, Radu Orešiču. Razpravljala sta svetnika Suzana Rejak Breznik in Roman Režonja. Občinski svet se je seznanil z varnostno situacijo za leto 2017 za območje občine Sveta Ana. K točki 4 ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in povedal, da se je z vsebino zaključnega računa seznanil tudi NO in besedo predal Stanki FERŠ, višji svetovalki za proračun in splošne zadeve. Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Breda Špindler. Po razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji sklep 5

8 Sklep št. 159 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11 ZDIU12, /13 ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 80/16 ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo pet (5) svetnikov. Ni glasoval en (1) svetnik. Sklep je bil sprejet. K točki 5 ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO - PRVA OBRAVNAVA Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan in direktorica občinske uprave sta podala vsebino odloka. Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Karl Škrlec. Po razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji sklep Sklep št. 160 Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1,, 70/2008, 108/2009, 48/12, 57/12, 42/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/17) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) se sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne GJS s pitno vodo v prvem branju. Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo šest (6) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 6 SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU, KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2018 Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal Ireni GOLOB, višji referentki, ki je podala podrobno obrazložitev. Ker ni bilo razprave, je župan na glasovanje dal naslednji sklep 6

9 Sklep št. 161 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2018 (Ur. list RS št. 07/18) se sprejme sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo šest (6) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 7 SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O CENI VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ IN MRLIŠKE VEŽE V OBČINI SVETA ANA Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan da besedo direktorici občinske uprave, ker ni bilo razprave, je župan na glasovanje dal naslednji sklep Sklep št. 162 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) in 8. člena Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) se sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana. Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo šest (6) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 8 LOKALNI PROGRAM KULTURE OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo prepustil Maji Župec, tekom razprave je dodatna pojasnila podala še direktorica občinske uprave. Razpravljali so svetniki Suzana Rejak Breznik, Feliks Berič in Breda Špindler. Glede na razpravo in pripombe je župan predlog Lokalnega programa kulture umaknil z dnevnega reda in se o njem ni glasovalo. K točki 9 POBUDE IN VPRAŠANJA Pri tej točki so razpravljali svetniki Breda Špindler in Suzana Rejak Breznik o težavah, ki nastajajo zaradi zbiranja odpadkov po sistemu "od vrat do vrat". Drago Weinhandl je podal pobudo za zvišanje nagrad za novorojence, za pomoč družinam, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem in upravo pozval, k pripravi razpisa za vzdrževanje občinskih cest ter povprašal kako je z rekonstrukcijo mostu pri Rožmanovem 7

10 mlinu. Prav tako je zaprosil za kopije pogodb za poslovno cono. Nadalje je razpravljal o postopku sklica zadnje dopisne seje. Suzana Rejak Breznik je povprašala kako je z delovanjem klime v KTC. Karl Škrlec je razpravljal o vodovodem omrežju pri Reziki in izrazil nezadovoljstvo nad prireditvijo "Kisla juha". Župan je na sami seji podal odgovore na vprašanja in pobude. S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob uri sejo zaključil. Zapisala: Renata Trajbar Kurbus Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. ŽUPAN 8

11 3 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2018 Datum: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SVETA ANA PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Nosilec: Renata Trajbar Kurbus PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 73/93 s spremembami) in določil Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list, RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV, 6/2014) se sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana, kot je predložen. 9

12 Predlog sklepa Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 73/93 s spremembami) in določil Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV, št. 6/2014), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 20. redni seji, dne sprejel naslednji V Občinsko volilno komisijo se imenujejo: SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 1. člen Aleksander TUŠEK, univ. dipl. prav., stanujoč Ob gozdu 4, 2230 Lenart v Slov. gor., predsednik Natalija BERIČ, univ. dipl. prav., stanujoča Sp. Bačkova 50, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica predsednika, Darinka ŠNAJDER, stanujoča Kremberk 36 a, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica Petra KAPL, stanujoča Dražen Vrh 56, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica članice Tadeja RADOVANOVIĆ, stanujoča Krivi Vrh 3 b, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica Nuša KACIJAN, stanujoča Kremberk 26 a, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica članice Irena ZADRAVEC, stanujoča Lokavec 15, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica Anja ŠPINDLER, stanujoča Zg. Ščavnica 31, 2233 Sveta Ana v Slov. gor. namestnica članice. 2. člen Mandat Občinske volilne komisije traja 4 leta oz. za mandatno dobo občinskega sveta. 3. člen Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah. 4. člen Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: /2018 Sveta Ana v Slov. gor., Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. ŽUPAN 10

13 O b r a z l o ž i t e v Zakon o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS št. 73/93 s spremembami) določa, da občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela postopek za imenovanje članov občinske volilne komisije in na spletni strani občine objavila poziv za oddajo kandidatur. Poziv je bil posredovan predstavnikov političnih strank in članom občinskega sveta ter nadzornemu odboru. Rok za oddajo predlogov je bil do , do 14.ure. Predlog je moral vsebovati soglasje kandidata. 35. člen ZLV določa:»občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.«komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji dopisni seji, ki je trajala od 12. do 13. junija 2018, na podlagi prispelih predlogov sprejela sklep, da v Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana imenuje zgoraj navedene. Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagam sklep. Pripravila: Renata Trajbar Kurbus 11

14 4 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2018 Datum: Predlog sklepa o PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA V LETU 2018 (gradivo) PREDLAGATELJ: GRADIVO PRIPRAVIL: PREDLOG SKLEPA: Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana Urad Občinske uprave Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014) občinski svet na današnji 20. redni seji sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 12

15 Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014), občinski svet na današnji 20. redni seji sprejme SKLEP o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu člen Zlati grb Občine Sveta Ana prejme: Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 2. člen Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme: Družina Urbanič, Zg. Ščavnica 62, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 3. člen Bronasti grb Občine Sveta Ana prejme: -Vera Golob, Lokavec 7, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, -Karl Škrlec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, -Folklorna skupina KD Sveta Ana, Kremberk 35, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 4. člen Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana»Tu sem doma«, v petek, 20. julija Številka: /2018 Datum: Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. župan 13

16 OBRAZLOŽITEV Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana je v Aninih novicah (1/2018) objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu Na razpis je prispelo enajst pobud s strani štirih predlagateljev: 1. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan: Bronasti grb Občine Sveta Ana: ga. Vera Golob, Lokavec 7, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 2. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan: Srebrni grb Občine Sveta Ana: Družina Urbanič-Šijanec, Sveta Ana 19b, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 3. Predlagatelj: PGD Sveta Ana, KD Sveta Ana, TD Sveta Ana: Grb Občine Sveta Ana: g. Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 4. Predlagatelj: KD Sveta Ana: Bronasti grb Občine Sveta Ana: dr. Terezija Zorko Srebrni grb Občine Sveta Ana: dr. Borut Holcman Srebrni grb Občine Sveta Ana: dr. Gorazd Urbanič Srebrni grb Občine Sveta Ana: g. Karl Škrlec Zlati grb Občine Sveta Ana: ga. Jožefa Ornik Srebrni grb Občine Sveta Ana: g. Janez Vakej Bronasti grb Občine Sveta Ana: Folklorna skupina KD Sveta Ana Srebrni grb Občine Sveta Ana: ga. Natalija Šijanec 14

17 Na podlagi prejetih pobud se je komisija odločila, da podeli priznanja v obliki, kot izhaja iz sklepa. Komisija je predlagala, da se pri predlogu srebrnega grba družini Urbanič-Šijanec podelitev grba osredotoči bolj na družino Urbanič in njihove prednike. Ker pri predlogu podelitvi grba g. Dragu Ruhitlu ni bil podan kateri grb, se je komisija odločila za zlatega, pri g. Karlu Škrlecu pa komisija predlaga podelitev bronastega grba, kot spodbuda za nadaljnje delo. Komisija je mnenja, da podelitev grba ge. Tereziji Zorman in g. Borutu Holcmanu ni opravičena, kajti kljub temu, da je njuno življenjsko delo zelo bogato in izjemno, je komisija mnenja, da je premalo njunega življenjskega dela vezanega na Občino Sveta Ana. Zato komisija predlaga podelitev ge. Tereziji Zorman in g. Borutu Holcmanu plaketo za aktivno vključevanje v dogajanje v Občini Sveta Ana. Prav tako je komisija podala predlog o podelitvi plakete Ljudskim pevkam TD Sveta Ana. Komisija je podala mnenje tudi za predlog podelitve grba g. Gorazdu Urbaniču, da se ga omeni pri podelitvi srebrnega grba družini Urbanič in se mu zato posebej ne podeli priznanja. Glede predlogov podeljevanje grbov posameznikom v cerkvenem pevskem zboru je komisija mnenja, da zbor deluje kot celota in kot taka lahko dobi priznanje oz. je zbor že dobil plaketo, zato se ni odločila za predlog podelitve priznanja ge. Jožefi Ornik in g. Janezu Vakeju. Glede na dejstvo, da je ga. Natalija Šijanec omenjena pri podelitvi srebrnega grba družini Urbanič in da ji je bil leta 2014 podeljen bronasti grb, je komisija mnenja, da je še nekoliko prezgodaj za podelitev srebrnega grba. Članom Občinskega sveta Občine Sveta Ana predlagamo, da potrdi Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 15

18 5 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2018 Datum: PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA - parcela št. 1026/3 (ID ) v izmeri 700 m 2 PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO- 1) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) se sprejme sklep, kot je predložen. 16.

19 Predlog Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO- 1) in 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji.. redni seji, dne sprejel S K L E P o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 1. člen S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepremičninah: v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA - parcela št. 1026/3 (ID ) v izmeri 700 m 2 vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana, matična št.: , do celote. 2. člen Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa. 3. člen Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. Številka: /2018 Sveta Ana v Slov. gor., dne Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. Župan 17.

20 OBRAZLOŽITEV Zemljišča v k. o. 509 Zg. Ščavnica parcela št. 1026/3 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka /2018 z dne grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi. V skladu z določili 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami) se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. Predmetno zemljišč v naravi opuščeno javno pot. Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj navedena zemljišča. Predmetno zemljišče bo na podlagi Odločbe GURS št / z dne predmet menjalne pogodbe z Jelenc Ano, saj je slednja od svojih zemljišč v korist javne poti, odstopila dele zemljišč parc. št. 913/2, 913/3, 913/5, 913/6, 920/1, 920/2 in 920/3 vse k.o. Zg. Ščavnica, razlika v površini je v zemljišču parc. št. 1026/2 k.o. Zg. Ščavnica, danes del javne poti JP Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana. Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. Pripravila: Renata Trajbar Kurbus 18.

21

22 6 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA 20

23 OBČINA SVETA ANA NADZORNI ODBOR Sv. Ana v Slov. goricah Sv. Ana v Slov. goricah e-pošta: obcina@sv-ana.si Številka: /2014 Datum Nadzorni odbor Občine Sveta Ana je na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sveta Ana na svoji 1. dopisni seji, dne sprejel POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE UVOD Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. NO ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge opravlja strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in poslovnika nadzornega odbora Občine Sveta Ana. SEJE NADZORNEGA ODBORA NO občine Sveta Ana se je od leta 2014 pa do danes poleg konstituirne seje sestal na 12. rednih sejah. V tem času NO ni imel izrednih ali dopisnih sej. Sprejetih je bilo 37 sklepov. Naj še enkrat omenim, da so osnovni podatki o delu NO in Končna poročila o opravljenih nadzorih objavljena na spletni strani Občine Sveta Ana pod zavihkom nadzorni odbor. SPREJEM POMEMBNEJŠIH ODLOČITEV V ZVEZI Z DELOM NADZORNEGA ODBORA NO je v letih sprejel vsakoletni nadzorni program dela NO, kateri predstavlja osnovo za izvedbo nadzorov. Pregledali oziroma seznanili smo se z vsemi rebalansi proračuna in zaključnimi računi občine v tem obdobju. Ob tem je NO preveril še razpolaganje z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem. 21

24 IZVEDBA NADZOROV NO je v okviru svojih pristojnosti ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Ob tem je NO z dobljenimi ugotovitvami dajal priporočila za izboljšanje poslovanja nadzorovane osebe. NO je poleg že zgoraj omenjenih nadzorov opravil še: - Nadzor porabe proračunskih sredstev dobljenih preko transfera s strani Občine Sveta Ana v letu 2014 za potrebe delovanja PGD Sveta Ana (2015), - Nadzor nad razpolaganjem z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem v letu 2015 (2016), - Nadzorni pregled investicije»čistilna naprava Lokavec«(2017). Ugotovitve posameznih nadzorov so opisane v poročilih o opravljenih nadzorih. Nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem v letu 2017 še ni dokončan. Predviden zaključek je meseca avgusta PORABA FINANČNIH SREDSTEV NO je za svoje delovanje po letih porabil naslednjo višino denarnih sredstev. leto plan realizacija % ,85 28, ,27 73, ,73 70, ,61 48,70 Dušan KOKOL, l.r. Predsednik Nadzornega odbora Občine Sveta Ana 22

25 7 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 23

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

OBČINA

OBČINA OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 03 tel: (03) 839-18-50 fax: (03) 839-18-64 E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 22.05. 2014 Naš znak: 03201-0031/2010-2014-14 ZAPISNIK

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK 18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

Na podlagi 149

Na podlagi 149 4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 PREDLOG IMENOVANJA ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava PREDLAGATELJ:

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: BREZPLAČNA ODSVOJITEV NEPREMIČNINE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več