OBČINA SVETA ANA Občinski svet 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA SREDA, 20. JUNIJ 2018, OB URI (GRADIVO)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA SVETA ANA Občinski svet 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA SREDA, 20. JUNIJ 2018, OB URI (GRADIVO)"

Transkripcija

1 OBČINA SVETA ANA Občinski svet 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA SREDA, 20. JUNIJ 2018, OB URI (GRADIVO) JUNIJ 2018

2

3 1 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v sredo, 20. junij 2018, ob 16. uri, v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje 3. Imenovanje Občinske volilne komisije 4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 6. Poročilo o delu Nadzornega odbora 7. Pobude in vprašanja Prosim za zanesljivo udeležbo! Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. ŽUPAN 1

4 POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: K točki 1 Dnevni red po predlogu K točki 2 Gradivo je priloženo K točki 3 Gradivo je priloženo. K točki 4 Gradivo je priloženo. K točki 5 Gradivo je priloženo. K točki 6 Gradivo je priloženo. 2

5 2 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV 19. REDNE SEJE PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list. RS, št. 39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet potrdi sklepe 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 3

6 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, ki je bila 16. april 2018 Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. Prisotni člani OS: Suzana Rejak Breznik, Roman Režonja, Karl Škrlec, Feliks Berič in Drago Weinhandl ter Breda Špindler (pridruži se pri 2. točki dnevnega reda). Neopravičeno odsotni člani OS: / Opravičeno odsotni člani OS: Drago Ruhitel, Katica Bauman in Mirko Šenveter Ostali prisotni: Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave, Stanka Ferš, Maja Župec in Anita Rojko (pridruži se ob uri), predstavnik PP Lenart, Rado Orešič pri točki 1. Seja se je pričela ob uri ob navzočnosti pet (5) svetnikov. K točki 1 Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan predlaga naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje in 5. dopisne seje 3. Pregled varnostne situacije za leto Zaključni račun za leto Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - prva obravnava 6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto

7 7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana 8. Lokalni program kulture Občine Sveta Ana za obdobje Pobude in vprašanja Sklep št. 157 Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani dnevni red. Navzočih je bilo pet (5) svetnikov. Za je glasovalo pet (5) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 18. REDNE SEJE IN 5. DOPISNE SEJE Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Svetnik Drago Weinhand vpraša ali se glasuje skupaj za oba zapisnika. Župan mu odgovori pritrdilno. Drugih vprašanja in razprav o zapisniku 18. redne seje in sprejetih sklepih ter o 5. dopisni seji ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa. Sklep št. 158 Občinski svet je potrdil sklepe 18. redne seje, z dne , Občinskega sveta Občine Sveta Ana in 5. dopisne seje. Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo pet (5) svetnikov. Ni glasoval 1 (en) svetnik. Sklep je bil sprejet. K točki 3 PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE ZA LETO 2017 Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je besedo predal prisotnemu predstavniku PP Lenart, Radu Orešiču. Razpravljala sta svetnika Suzana Rejak Breznik in Roman Režonja. Občinski svet se je seznanil z varnostno situacijo za leto 2017 za območje občine Sveta Ana. K točki 4 ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in povedal, da se je z vsebino zaključnega računa seznanil tudi NO in besedo predal Stanki FERŠ, višji svetovalki za proračun in splošne zadeve. Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Breda Špindler. Po razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji sklep 5

8 Sklep št. 159 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11 ZDIU12, /13 ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 80/16 ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo pet (5) svetnikov. Ni glasoval en (1) svetnik. Sklep je bil sprejet. K točki 5 ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO - PRVA OBRAVNAVA Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan in direktorica občinske uprave sta podala vsebino odloka. Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Karl Škrlec. Po razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji sklep Sklep št. 160 Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1,, 70/2008, 108/2009, 48/12, 57/12, 42/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/17) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) se sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne GJS s pitno vodo v prvem branju. Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo šest (6) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 6 SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU, KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2018 Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal Ireni GOLOB, višji referentki, ki je podala podrobno obrazložitev. Ker ni bilo razprave, je župan na glasovanje dal naslednji sklep 6

9 Sklep št. 161 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2018 (Ur. list RS št. 07/18) se sprejme sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo šest (6) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 7 SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O CENI VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ IN MRLIŠKE VEŽE V OBČINI SVETA ANA Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan da besedo direktorici občinske uprave, ker ni bilo razprave, je župan na glasovanje dal naslednji sklep Sklep št. 162 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) in 8. člena Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) se sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana. Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. Za je glasovalo šest (6) svetnikov. Sklep je bil sprejet. K točki 8 LOKALNI PROGRAM KULTURE OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo prepustil Maji Župec, tekom razprave je dodatna pojasnila podala še direktorica občinske uprave. Razpravljali so svetniki Suzana Rejak Breznik, Feliks Berič in Breda Špindler. Glede na razpravo in pripombe je župan predlog Lokalnega programa kulture umaknil z dnevnega reda in se o njem ni glasovalo. K točki 9 POBUDE IN VPRAŠANJA Pri tej točki so razpravljali svetniki Breda Špindler in Suzana Rejak Breznik o težavah, ki nastajajo zaradi zbiranja odpadkov po sistemu "od vrat do vrat". Drago Weinhandl je podal pobudo za zvišanje nagrad za novorojence, za pomoč družinam, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem in upravo pozval, k pripravi razpisa za vzdrževanje občinskih cest ter povprašal kako je z rekonstrukcijo mostu pri Rožmanovem 7

10 mlinu. Prav tako je zaprosil za kopije pogodb za poslovno cono. Nadalje je razpravljal o postopku sklica zadnje dopisne seje. Suzana Rejak Breznik je povprašala kako je z delovanjem klime v KTC. Karl Škrlec je razpravljal o vodovodem omrežju pri Reziki in izrazil nezadovoljstvo nad prireditvijo "Kisla juha". Župan je na sami seji podal odgovore na vprašanja in pobude. S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob uri sejo zaključil. Zapisala: Renata Trajbar Kurbus Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. ŽUPAN 8

11 3 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2018 Datum: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SVETA ANA PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Nosilec: Renata Trajbar Kurbus PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 73/93 s spremembami) in določil Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list, RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV, 6/2014) se sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana, kot je predložen. 9

12 Predlog sklepa Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 73/93 s spremembami) in določil Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV, št. 6/2014), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 20. redni seji, dne sprejel naslednji V Občinsko volilno komisijo se imenujejo: SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 1. člen Aleksander TUŠEK, univ. dipl. prav., stanujoč Ob gozdu 4, 2230 Lenart v Slov. gor., predsednik Natalija BERIČ, univ. dipl. prav., stanujoča Sp. Bačkova 50, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica predsednika, Darinka ŠNAJDER, stanujoča Kremberk 36 a, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica Petra KAPL, stanujoča Dražen Vrh 56, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica članice Tadeja RADOVANOVIĆ, stanujoča Krivi Vrh 3 b, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica Nuša KACIJAN, stanujoča Kremberk 26 a, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica članice Irena ZADRAVEC, stanujoča Lokavec 15, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica Anja ŠPINDLER, stanujoča Zg. Ščavnica 31, 2233 Sveta Ana v Slov. gor. namestnica članice. 2. člen Mandat Občinske volilne komisije traja 4 leta oz. za mandatno dobo občinskega sveta. 3. člen Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah. 4. člen Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: /2018 Sveta Ana v Slov. gor., Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. ŽUPAN 10

13 O b r a z l o ž i t e v Zakon o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS št. 73/93 s spremembami) določa, da občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela postopek za imenovanje članov občinske volilne komisije in na spletni strani občine objavila poziv za oddajo kandidatur. Poziv je bil posredovan predstavnikov političnih strank in članom občinskega sveta ter nadzornemu odboru. Rok za oddajo predlogov je bil do , do 14.ure. Predlog je moral vsebovati soglasje kandidata. 35. člen ZLV določa:»občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.«komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji dopisni seji, ki je trajala od 12. do 13. junija 2018, na podlagi prispelih predlogov sprejela sklep, da v Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana imenuje zgoraj navedene. Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagam sklep. Pripravila: Renata Trajbar Kurbus 11

14 4 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2018 Datum: Predlog sklepa o PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA V LETU 2018 (gradivo) PREDLAGATELJ: GRADIVO PRIPRAVIL: PREDLOG SKLEPA: Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana Urad Občinske uprave Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014) občinski svet na današnji 20. redni seji sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 12

15 Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014), občinski svet na današnji 20. redni seji sprejme SKLEP o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu člen Zlati grb Občine Sveta Ana prejme: Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 2. člen Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme: Družina Urbanič, Zg. Ščavnica 62, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 3. člen Bronasti grb Občine Sveta Ana prejme: -Vera Golob, Lokavec 7, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, -Karl Škrlec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, -Folklorna skupina KD Sveta Ana, Kremberk 35, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 4. člen Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana»Tu sem doma«, v petek, 20. julija Številka: /2018 Datum: Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. župan 13

16 OBRAZLOŽITEV Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana je v Aninih novicah (1/2018) objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu Na razpis je prispelo enajst pobud s strani štirih predlagateljev: 1. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan: Bronasti grb Občine Sveta Ana: ga. Vera Golob, Lokavec 7, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 2. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan: Srebrni grb Občine Sveta Ana: Družina Urbanič-Šijanec, Sveta Ana 19b, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 3. Predlagatelj: PGD Sveta Ana, KD Sveta Ana, TD Sveta Ana: Grb Občine Sveta Ana: g. Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 4. Predlagatelj: KD Sveta Ana: Bronasti grb Občine Sveta Ana: dr. Terezija Zorko Srebrni grb Občine Sveta Ana: dr. Borut Holcman Srebrni grb Občine Sveta Ana: dr. Gorazd Urbanič Srebrni grb Občine Sveta Ana: g. Karl Škrlec Zlati grb Občine Sveta Ana: ga. Jožefa Ornik Srebrni grb Občine Sveta Ana: g. Janez Vakej Bronasti grb Občine Sveta Ana: Folklorna skupina KD Sveta Ana Srebrni grb Občine Sveta Ana: ga. Natalija Šijanec 14

17 Na podlagi prejetih pobud se je komisija odločila, da podeli priznanja v obliki, kot izhaja iz sklepa. Komisija je predlagala, da se pri predlogu srebrnega grba družini Urbanič-Šijanec podelitev grba osredotoči bolj na družino Urbanič in njihove prednike. Ker pri predlogu podelitvi grba g. Dragu Ruhitlu ni bil podan kateri grb, se je komisija odločila za zlatega, pri g. Karlu Škrlecu pa komisija predlaga podelitev bronastega grba, kot spodbuda za nadaljnje delo. Komisija je mnenja, da podelitev grba ge. Tereziji Zorman in g. Borutu Holcmanu ni opravičena, kajti kljub temu, da je njuno življenjsko delo zelo bogato in izjemno, je komisija mnenja, da je premalo njunega življenjskega dela vezanega na Občino Sveta Ana. Zato komisija predlaga podelitev ge. Tereziji Zorman in g. Borutu Holcmanu plaketo za aktivno vključevanje v dogajanje v Občini Sveta Ana. Prav tako je komisija podala predlog o podelitvi plakete Ljudskim pevkam TD Sveta Ana. Komisija je podala mnenje tudi za predlog podelitve grba g. Gorazdu Urbaniču, da se ga omeni pri podelitvi srebrnega grba družini Urbanič in se mu zato posebej ne podeli priznanja. Glede predlogov podeljevanje grbov posameznikom v cerkvenem pevskem zboru je komisija mnenja, da zbor deluje kot celota in kot taka lahko dobi priznanje oz. je zbor že dobil plaketo, zato se ni odločila za predlog podelitve priznanja ge. Jožefi Ornik in g. Janezu Vakeju. Glede na dejstvo, da je ga. Natalija Šijanec omenjena pri podelitvi srebrnega grba družini Urbanič in da ji je bil leta 2014 podeljen bronasti grb, je komisija mnenja, da je še nekoliko prezgodaj za podelitev srebrnega grba. Članom Občinskega sveta Občine Sveta Ana predlagamo, da potrdi Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 15

18 5 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2018 Datum: PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA - parcela št. 1026/3 (ID ) v izmeri 700 m 2 PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO- 1) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) se sprejme sklep, kot je predložen. 16.

19 Predlog Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO- 1) in 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji.. redni seji, dne sprejel S K L E P o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 1. člen S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepremičninah: v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA - parcela št. 1026/3 (ID ) v izmeri 700 m 2 vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana, matična št.: , do celote. 2. člen Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa. 3. člen Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. Številka: /2018 Sveta Ana v Slov. gor., dne Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. Župan 17.

20 OBRAZLOŽITEV Zemljišča v k. o. 509 Zg. Ščavnica parcela št. 1026/3 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka /2018 z dne grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi. V skladu z določili 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami) se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. Predmetno zemljišč v naravi opuščeno javno pot. Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj navedena zemljišča. Predmetno zemljišče bo na podlagi Odločbe GURS št / z dne predmet menjalne pogodbe z Jelenc Ano, saj je slednja od svojih zemljišč v korist javne poti, odstopila dele zemljišč parc. št. 913/2, 913/3, 913/5, 913/6, 920/1, 920/2 in 920/3 vse k.o. Zg. Ščavnica, razlika v površini je v zemljišču parc. št. 1026/2 k.o. Zg. Ščavnica, danes del javne poti JP Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana. Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. Pripravila: Renata Trajbar Kurbus 18.

21

22 6 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA 20

23 OBČINA SVETA ANA NADZORNI ODBOR Sv. Ana v Slov. goricah Sv. Ana v Slov. goricah e-pošta: Številka: /2014 Datum Nadzorni odbor Občine Sveta Ana je na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sveta Ana na svoji 1. dopisni seji, dne sprejel POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE UVOD Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. NO ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge opravlja strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in poslovnika nadzornega odbora Občine Sveta Ana. SEJE NADZORNEGA ODBORA NO občine Sveta Ana se je od leta 2014 pa do danes poleg konstituirne seje sestal na 12. rednih sejah. V tem času NO ni imel izrednih ali dopisnih sej. Sprejetih je bilo 37 sklepov. Naj še enkrat omenim, da so osnovni podatki o delu NO in Končna poročila o opravljenih nadzorih objavljena na spletni strani Občine Sveta Ana pod zavihkom nadzorni odbor. SPREJEM POMEMBNEJŠIH ODLOČITEV V ZVEZI Z DELOM NADZORNEGA ODBORA NO je v letih sprejel vsakoletni nadzorni program dela NO, kateri predstavlja osnovo za izvedbo nadzorov. Pregledali oziroma seznanili smo se z vsemi rebalansi proračuna in zaključnimi računi občine v tem obdobju. Ob tem je NO preveril še razpolaganje z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem. 21

24 IZVEDBA NADZOROV NO je v okviru svojih pristojnosti ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Ob tem je NO z dobljenimi ugotovitvami dajal priporočila za izboljšanje poslovanja nadzorovane osebe. NO je poleg že zgoraj omenjenih nadzorov opravil še: - Nadzor porabe proračunskih sredstev dobljenih preko transfera s strani Občine Sveta Ana v letu 2014 za potrebe delovanja PGD Sveta Ana (2015), - Nadzor nad razpolaganjem z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem v letu 2015 (2016), - Nadzorni pregled investicije»čistilna naprava Lokavec«(2017). Ugotovitve posameznih nadzorov so opisane v poročilih o opravljenih nadzorih. Nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem v letu 2017 še ni dokončan. Predviden zaključek je meseca avgusta PORABA FINANČNIH SREDSTEV NO je za svoje delovanje po letih porabil naslednjo višino denarnih sredstev. leto plan realizacija % ,85 28, ,27 73, ,73 70, ,61 48,70 Dušan KOKOL, l.r. Predsednik Nadzornega odbora Občine Sveta Ana 22

25 7 OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: /2014 Datum: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 23