POSLOVNIK SŠOF SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA SŠOF SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA SŠOF V S E B I N A

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POSLOVNIK SŠOF SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA SŠOF SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA SŠOF V S E B I N A"

Transkripcija

1 Svet SŠOF Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana Na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (št /2008/4 z dne ) je Svet SŠOF na 7. seji sprejel in na 11. seji 21. marca 2013 sprejel POSLOVNIK SŠOF SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA SŠOF in na 5. seji 19. marca 2015 sprejel SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA SŠOF V S E B I N A I SPLOŠNE DOLOČBE II KONSTITUIRANJE Verifikacija mandatov Izvolitev predsednika in namestnika predsednika III PRISTOJNOSTI SVETA IV PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA V DELO SVETA Delo predsednika Priprave na sejo Potek seje Vzdrževanje reda Sprejemanje odločitev Usklajevalni postopek Zapisnik in odločitve VI POSTOPEK OBRAVNAVE IN ODLOČANJA O PRITOŽBAH DELAVCEV ZAVODA VII POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA VIII KONČNE DOLOČB

2 I SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem poslovnikom se ureja delo Sveta Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (v nadaljevanju besedila: svet), zlasti pa konstituiranje, pristojnosti sveta, pravice in dolžnosti članov sveta, sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, vzdrževanje reda na sejah, pisanje zapisnikov in pismenih odpravkov odločitev sveta, postopek imenovanja ravnatelja in pomočnika ravnatelja ter drugo. O vprašanjih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razrešitev pa je nujna za normalno delo sveta, se člani sporazumejo na seji sveta. Svet zavoda deluje kot organ upravljanja zavoda in kot drugostopenjski organ pri odločanju v posameznih zadevah, za katere je pooblaščen s predpisi, kolektivno pogodbo oz. splošnimi akti zavoda. V tem poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške. 2. člen Delo sveta je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi le, če tako sklene svet, in sicer v primeru, da je treba, v skladu z zakonom, zagotoviti tajnost podatkov oz. zadev, o katerih razpravlja. 3. člen Svet zavoda sestavlja 13 članov, in sicer: - 3 predstavniki ustanovitelja (eden je predstavnik Mestne občine Ljubljana), - 5 predstavnikov delavcev šole, - 3 predstavniki staršev, - 2 predstavnika dijakov. II KONSTITUIRANJE SVETA 4. člen Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oz. izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat prejšnjemu svetu. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja, ne glede na to, kdaj je posamezen član imenovan oz. izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oz. izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta. 1 Verifikacija mandatov 5. člen Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče ravnatelj, in to v 30 dneh od dneva, ko prejme ustrezne sklepe o izvolitvi oz. imenovanju članov sveta. Predsedujoči vodi sejo do izvolitve predsednika sveta. Dnevni red za prvo sejo sveta obvezno vsebuje naslednje točke: obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta obravnava sklepov o imenovanju članov, 2

3 prejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta, volitve predsednika sveta in njegovega namestnika, seznanitev s poslovnikom sveta zavoda, aktom o ustanovitvi in s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda. Na prvo sejo novoizvoljenega sveta se povabi predsednik volilne komisije. Ta predstavi poročilo o rezultatu volitev in objavi, kdo je bil izvoljen kot predstavnik delavcev v svet zavoda. 6. člen Predsedujoči predstavi izvoljene člane sveta in članom sveta predlaga v sprejem ugotovitveni sklep, da so verificirani mandati članov sveta. 2 Izvolitev predsednika in njegovega namestnika 7. člen Novoizvoljeni člani sveta izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika. 8. člen Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika so praviloma javne. Glasove šteje predsedujoči. Po štetju glasov predsedujoči objavi rezultat in ga protokolira v zapisnik. 9. člen Kandidat za predsednika sveta oz. njegovega namestnika je izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh članov sveta. Če je predlaganih več kandidatov, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se opravi novo glasovanje. V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če sta v prvem krogu glasovanja predlagana le dva kandidata, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se v drugi krog glasovanja uvrsti kandidat z največjim številom glasov. Če je na prvem glasovanju dobilo dvoje ali več kandidatov enako najvišje število glasov, se glasovanje o teh kandidatih ponovi. Če kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine iz 1. odstavka tega člena, se oblikuje nov predlog kandidata oz. kandidatov. 10. člen Izid glasovanja razglasi predsedujoči. Po razglasitvi izida glasovanja prevzame vodenje seje novoizvoljeni predsednik. 3

4 III PRISTOJNOSTI SVETA 11. člen Svet opravlja zlasti naslednje naloge: - imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda; - pooblašča delavce zavoda za opravljanje posameznih nalog sveta (člani delovnih komisij); - sprejema programe dela in razvoja šole ter njihovo izvrševanje; - sprejema letni delovni načrt; - sprejema odprti kurikul; - sprejema poročilo o delu; - sprejema finančni načrt; - sprejema zaključni račun; - sprejema poslovno poročilo; - sprejema cenik storitev; - sprejema odločitve o vpisu; - sprejema splošne akte zavoda; - vodi postopek ugotavljanja letne ocene delovne uspešnosti ravnatelja; - odloča o nadstandardnih in drugih programih; - kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka; - odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev zavoda; - obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, svet staršev, reprezentativni sindikat zaposlenih ali dijaška skupnost; - daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih. IV PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA 12. člen Člani sveta imajo pravico in dolžnost, prisostvovati sejam sveta, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo na dnevni red, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil svet, skladno z določbami zakona, pravil ali drugega akta zavoda. Svojo odsotnost mora član sveta sporočiti v tajništvo zavoda takoj, ko ugotovi, da se iz opravičljivih razlogov seje ne bo mogel udeležiti. Člani sveta pri svojih opredelitvah in odločanju skrbijo za zakonito, pošteno in strokovno pravilno odločanje. Člani sveta so za svoje delo v svetu odgovorni svojim volivcem oz. organu, ki jih je imenoval. 13. člen Člani sveta imajo pravico, postaviti svetu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu, predlagatelju odločitve sveta, vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na delo sveta zavoda, na delo zavoda ter na predloge odločitev, ki naj bi jih sprejel svet. Na zastavljeno vprašanje se lahko odgovori na seji, če to ni mogoče, pa pisno, v roku največ 30 dni. 14. člen Član sveta je dolžan varovati uradno tajnost in druge podatke, ki štejejo za varovane podatke (osebni podatki delavcev, otrok, staršev ipd.), s katerimi se seznani pri svojem delu v svetu 4

5 zavoda. O tem, katero gradivo ali podatek oz. podatki štejejo za uradno tajnost ali so varovani, odloči na predlog ravnatelja, v skladu s predpisi, predsednik sveta. Gradivo, ki vsebuje varovane podatke, mora nositi oznako, da gre za gradivo z varovanimi podatki. V DELO SVETA 1 Delo predsednika sveta 15. člen Predsednik sveta skrbi za nemoteno delo sveta zavoda: daje iniciative za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje; skrbi za pripravo sej sveta; sklicuje seje sveta in jih vodi; usklajuje delo sveta z drugimi organi zavoda; podpisuje splošne akte in druge pisne odpravke odločitev, ki jih sprejema svet; sklepa pogodbo o zaposlitvi z ravnateljem in anekse k pogodbi o zaposlitvi; opravlja druge naloge, določene s pravili, tem poslovnikom in drugimi splošnimi akti zavoda. 16. člen Predsednik lahko na sejo sveta poleg članov sveta vabi: - ravnatelja zavoda ali drugega od njega pooblaščenega delavca, - predsednika sveta staršev, če svet obravnava vprašanja s področij, za katera je pristojen svet staršev, - sindikalnega zaupnika oz. predstavnika delavcev, - posameznega delavca zavoda in njegovega pooblaščenca oz. dijaka in njegove starše, če so udeleženci v postopku pred svetom zavoda, - ustreznega izvedenca in priče v posameznih postopkih, - po potrebi tudi druge strokovnjake ali predstavnike raznih organizacij. 17. člen V odsotnosti predsednika sveta opravlja njegove naloge namestnik. 2 Priprave na sejo 18. člen Pred sejo sveta se članom pošlje pisno vabilo s predlogom dnevnega reda ter gradivom za sejo sveta. Gradivo za sejo pripravi vodstvo zavoda ali predlagatelj posameznih točk dnevnega reda. Posamezno gradivo, ki dodatno pojasnjuje točke dnevnega reda, se izjemoma predloži tudi na sami seji. Vabilo z gradivom se članom sveta pošlje najmanj 7 dni pred sejo sveta. V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu seje, se lahko skliče (izredna) seja sveta v krajšem roku, in sicer po telefonu, e-pošti ali s telegramom. 5

6 19. člen Vabilo na sejo sveta mora vsebovati: - naslov zavoda in sveta, - datum in delovno številko sklica ter uro seje sveta, - podatke o prostoru, v katerem bo seja potekala, - dnevni red seje, - priloženo gradivo oz. gradivo, ki bo posredovano članom pozneje, - ustrezna pojasnila k posameznim točkam, če so potrebna, - podpis predsednika sveta oz. sklicatelja in pečat zavoda. 20. člen Sejo sveta zavoda praviloma sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predlog za sklic seje oz. dnevni red seje lahko poda vsak član sveta zavoda in drugi organi zavoda, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes. Predsednik sveta mora sklicati sejo praviloma v 30 dneh po prejemu vloge ali predloga za sklic seje oz. v najkrajšem možnem času, kadar odloča o zadevah, za katere predpisi določajo krajše roke. Če sklicatelj seje ne skliče v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko skliče drug član sveta, če si za sklic seje pridobi soglasje več kot polovice članov sveta, ali ravnatelj šole. 21. člen Predlagatelj dnevnega reda oz. posamezne točke dnevnega reda seje sveta mora pripraviti pisno gradivo za obravnavo na svetu s kratko pisno obrazložitvijo in predlogom odločitve. Ugovori na svet, mnenja, predlogi in stališča, pritožbe ter drugi dopisi, naslovljeni na svet, se zbirajo v tajništvu zavoda, za obravnavo na svetu pa jih pripravi predsednik sveta v sodelovanju z ravnateljem. Če je v zvezi z zadevo iz predhodnega odstavka tega člena treba zagotoviti sodelovanje strokovnjaka ali pridobiti strokovno mnenje, ravnatelj zagotovi tako sodelovanje ali mnenje in skupaj s predsednikom sveta določi način sodelovanja strokovnjaka. 22. člen Predlogi točk dnevnega reda seje sveta, gradivo zanje in druge zadeve, naslovljene na svet, se zbirajo v tajništvu zavoda. Poslovna sekretarka zavoda obvešča predsednika sveta in ravnatelja o prispelih predlogih in gradivu za točke dnevnega reda seje sveta ter o drugih zadevah, naslovljenih na svet. Na dnevni red seje sveta predsednik sveta uvrsti tiste predloge in zadeve, ki so obrazložene in opremljene s potrebnim gradivom. Nepopolni predlog točke dnevnega reda ali gradivo za obravnavo na seji sveta lahko svet zavoda zavrne, razen če predlagatelj poda pisno obrazložitev, gradivo pa predloži na sami seji (računovodski izkazi ipd.). O zavrnitvi nepopolnega predloga ali pomanjkljivega gradiva za dnevni red seje sveta obvesti predlagatelja predsednik sveta in ga pozove, da predlog oz. gradivo dopolni. 6

7 23. člen Predlagatelj točke dnevnega reda ali delavec, ki ga določi ravnatelj (lahko tudi ravnatelj sam), na seji sveta predlog obrazloži. 24. člen Uvodničar za utemeljitev predloga in razlago priloženega gradiva k obravnavani točki dnevnega reda časovno ni omejen. Prav tako časovno niso omejeni svetniki, ki se priglasijo k besedi. 3 Potek seje 25. člen Sejo sveta vodi predsednik sveta. Če je predsednik zadržan, vodi sejo njegov namestnik. Če je zadržan tudi namestnik predsednika, vodi sejo član sveta, ki ga na sami seji določi svet. 26. člen Na začetku seje predsednik sveta ugotovi sklepčnost sveta in odsotnost članov. Svet je sklepčen, če je prisotna večina vseh članov sveta. Če svet ni sklepčen, se sejo ponovno skliče v roku 7-ih dni. 27. člen Vsi vabljeni na sejo lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. Dnevni red vsake seje obvezno vsebuje naslednje točke: - pregled zapisnika zadnje seje in pregled uresničitev sklepov ter potrditev zapisnika, - pobude, predlogi, vprašanja. Svet dnevni red potrdi. 28. člen Ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda lahko predsednik sveta pozove predlagatelja ali delavca, ki ga določi ravnatelj (uvodničar), da poda krajšo obrazložitev in dodatna pojasnila. Ko uvodničar konča z obrazložitvijo, predsednik odpre razpravo. 29. člen Na seji lahko razpravlja samo tisti, ki se je prijavil k razpravi in ki mu je bila dana beseda. V razpravi lahko sodelujejo vsi vabljeni na sejo sveta, ki jim predsednik sveta da besedo. Predsednik sveta daje besedo po vrsti prijav k razpravi. 30. člen Razpravljavec sme razpravljati le o vprašanjih oz. zadevah v okviru posamezne točke dnevnega reda. Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki se obravnava, ga predsednik opozori, naj se drži dnevnega reda. 7

8 Če se razpravljavec opozorilu ne odzove, mu lahko predsednik odvzame besedo. O morebitnem ugovoru razpravljavca odloča svet. 31. člen Predsednik skrbi, da razpravljavca nihče ne ovira pri razpravi oz. govoru. Svet lahko odloči, da sme posamezni razpravljavec razpravljati o istem vprašanju le enkrat, lahko pa trajanje posamezne razprave časovno omeji. 32. člen Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da za razpravo ni več prijavljenih razpravljavcev. Svet lahko na predlog predsednika ali posameznega člana sklene, da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega reda konča tudi prej, preden o tem razpravljajo vsi prijavljeni razpravljavci, če je vprašanje dovolj razčiščeno in primerno za odločanje. 33. člen Svet lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže, da je za odločanje o stvari oz. o predlogu odločitve treba dobiti nove podatke ali dopolniti gradivo za razpravo. 34. člen Svet lahko odloči, da bo razpravljal o dveh ali več točkah dnevnega reda skupaj, če je vsebina točk dnevnega reda med seboj povezana. Glasovanje o predlogih odločitev po posameznih točkah dnevnega reda se, ne glede na skupno obravnavanje, opravi ločeno po posameznih točkah. 35. člen Med razpravo lahko predlagatelj svoj predlog umakne. Ob umiku predloga svet brez odločitve preide na obravnavo naslednje točke dnevnega reda ali pa odloči, da se razprava nadaljuje oz. se odloči o predlogu. 36. člen Razprava o predlogu odločitve (o zadevi točke dnevnega reda) se na seji sveta konča tako, da svet: sprejme predlog odločitve v predlagani obliki; sprejme predlog odločitve z dopolnitvami in spremembami, danimi v razpravi; zavrne predlog v celoti ali ga umakne z dnevnega reda zaradi nadaljnjega preučevanja; preide na naslednjo točko dnevnega reda, če je predlog umaknjen; sprejme sklep, da se odločitev o predlogu odloži do naslednje seje sveta. 37. člen Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik zaključi sejo sveta. 8

9 4 Vzdrževanje reda na seji 38. člen Za red na seji skrbi predsednik. Za kršitev reda na seji se smejo izrekati naslednji ukrepi: opomin in odvzem besede. 39. člen Predsednik opomni razpravljavca, ki govori, čeprav mu ni dal besede, udeležencu seje, ki seže govorcu v besedo ali drugače krši red na seji ali določbe tega poslovnika. Besedo se vzame udeležencu seje, ki s svojo razpravo oz. govorom krši red in določbe tega poslovnika, čeprav je bil na isti seji že dvakrat opomnjen. 40. člen Če predsednik ne more ohraniti reda na seji z ukrepi iz predhodnih členov tega poslovnika, lahko s soglasjem preostalih članov sveta sejo prekine. Če tudi v nadaljevanju seje ni mogoče ohraniti reda, predsednik sejo zaključi. 5 Sprejemanje odločitev 41. člen Svet je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov sveta. 42. člen Po končani razpravi da predsednik predlog odločitve na glasovanje. Predsednik lahko tudi po končani razpravi predlaga, da se o predlogu še ne glasuje, če presodi, da je treba opraviti še dodatna usklajevanja med člani. Če je o posamezni odločitvi podanih več predlogov, se glasuje o vsakem predlogu posebej, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bili predloženi. 43. člen Predlog za dopolnitev ali spremembo pravil oz. drugih splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet (v nadaljevanju besedila: amandma), mora biti predložen v pisni obliki ali na sami seji v zapisnik citiran, v besedilu, ki bi naj nadomestilo predlagano besedilo (amandma). Predlagatelj amandmaja lahko med obravnavo tudi spreminja, dopolnjuje oz. umakne svoj amandma. Po končani razpravi svet odloča o amandmajih. 44. člen O vsakem amandmaju k predlogu splošnega akta ali druge odločitve se glasuje praviloma posebej. Če je k predlogu predloženih več amandmajev na posamezno določbo akta ali predloga odločitve, predsednik sveta da na glasovanje najprej amandma, ki najbolj odstopa od predlagane rešitve, in po tem kriteriju predaja na glasovanje še druge amandmaje. Sprejeti amandmaji postanejo sestavni del predloga. 9

10 Po končanem glasovanju o amandmajih odloča svet o predlogu odločitve (splošnem aktu ipd.) v celoti. 45. člen Preden se glasovanje začne, predsednik objavi besedilo predloga odločitve, o katerem se odloča. 46. člen Glasuje se praviloma javno. Svet lahko z večino glasov vseh članov na predlog vsaj dveh članov odloči, da se o posameznem predlogu odločitve glasuje tajno. 47. člen Javno glasujejo člani sveta tako, da jih predsednik pozove, da se najprej izrečejo tisti, ki so za sprejem predloga, nato tisti, ki so proti sprejemu predloga, in na kancu tisti, ki so se vzdržali. Člani glasujejo z dvigom rok. 48. člen Pri odločitvi, da se glasuje tajno z glasovnicami, zapisnikar pripravi toliko glasovnic, kolikor je navzočih članov, z besedilom predloga odločitve ter z označbama»glasujem za«in»glasujem proti«. Glasovnice zapisnikar razdeli članom, ki obkrožijo tisto označbo, za katero so se odločili. 49. člen Po končanem glasovanju ugotovi predsednik sveta izid glasovanja in na podlagi tega rezultata razglasi, ali je predlog, o katerem je svet glasoval, sprejet ali zavrnjen. 50. člen Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica vseh članov sveta. 6 Usklajevalni postopek 51. člen Kadar je nujno sprejeti ponujeni predlog odločitve, ker je vezan na rok in bi njegova preložitev na naslednjo sejo zavodu škodovala, o vsebini predloga odločitve pa na seji ni mogoče doseči soglasja, svet izvede usklajevalni postopek. V tem primeru predsednik sveta predlaga oblikovanje tričlanske usklajevalne komisije, ki jo sestavljajo po en predstavnik tistih, ki so proti predlogu odločitve, po en predstavnik tistih, ki so za predlog, in po en predstavnik tistih, ki predlagajo spremembe predloga. 52. člen Predsednik sveta prekine sejo sveta in naloži usklajevalni komisiji nalogo, da sporni predlog odločitve preoblikuje tako, da bo sprejemljiv za večino članov sveta. Usklajevalna komisija pripravi predlog odločitve v besedilu, za katerega glasujejo vsi trije člani komisije. 10

11 53. člen Usklajen predlog odločitve predsednik usklajevalne komisije preda predsedniku sveta, ki v nadaljevanju seje ponovi glasovanje o spremenjenem predlogu odločitve. Če tudi po uskladitvi na usklajevalni komisiji predlog odločitve ni sprejet, se umakne z dnevnega reda, pri tem pa se člane sveta opozori na posledice, ki bi lahko nastale zaradi nepotrjenega predloga. 7 Korespondenčna seja 54. člen V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu seje, se lahko seja sveta izvede korespondenčno. 55. člen Predsednik sveta oblikuje predlog odločitve tako, da lahko član s povratno informacijo (pisno, po telefonu, v e-obliki) sporoči svoje strinjanje ali zavrnitev predloga. 56. člen O mnenjih in glasovanju članov sveta na korespondenčni seji sveta se opravijo uradni zaznamki. 57. člen Svet zavoda mora sprejete odločitve na korespondenčni seji zapisniško potrditi in protokolirati sprejeto odločitev na prvi naslednji seji. 8 Zapisnik in sklepi 58. člen O delu na seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje, sklepčnosti oz. prisotnosti članov, dnevnem redu seje, razpravljavcih, ki so sodelovali v razpravi, sprejetih odločitvah, izidih glasovanja ter drugem pomembnem dogajanju na seji. Član sveta, ki je na seji izrazil posebno oz. ločeno mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni del njegove izjave vpiše v zapisnik. Zapisnik piše pooblaščeni delavec, ki ga določi ravnatelj. Zapisnik podpišeta predsednik sveta in zapisnikar. 59. člen Zapisniki sej sveta se s celotno dokumentacijo hranijo v arhivu šole kot dokument, ki ima lastnost arhivskega gradiva. Kopije zapisnika se pošljejo članom sveta zavoda in drugim osebam, ki imajo pravico do kopije zapisnika, v roku 15 dni po seji sveta. 60. člen Odločitve sveta, s katerimi se odloči o pravici, obveznosti, prošnji ali drugi vlogi, naslovljeni na svet, se v obliki pismenega odpravka pošljejo tistim, na katere se nanašajo, ter drugim zainteresiranim. 11

12 61. člen Odločitve sveta, protokolirane v zapisniku, se številčijo tako, da ima odločitev številko zaporedne seje sveta ter zaporedno številko točke dnevnega reda. Pismeni odpravek odločitve sveta je oštevilčen z delovodno številko. Pismeni odpravek odločitve sveta pripravi poslovni sekretar, podpiše pa predsednik sveta. VI POSTOPEK OBRAVNAVE IN ODLOČANJA O PRITOŽBAH DELAVCEV ZAVODA 62. člen Pritožbe delavcev, naslovljene na svet zavoda, se kot gradivo za sejo sveta zavoda zbirajo v tajništvu zavoda. Prejem pritožbe delavca se vpiše v delovodnik prejete pošte, ne glede na način prejema (po pošti ali vročeno osebno). Na zahtevo delavca mora poslovni sekretar delavcu ob osebni predaji pritožbe izročiti potrdilo o prejemu pritožbe, v katerem potrdi datum in način prejema pritožbe. Poslovni sekretar mora predsednika sveta in ravnatelja zavoda o prejeti pritožbi delavca obvestiti isti dan, ko je pritožba prejeta, ali najpozneje prvi naslednji delovni dan. 63. člen Predsednik sveta ali ravnatelj lahko po preučitvi pritožbe odloči, ali bo za obravnavo pritožbe na svetu zavoda pridobil pravno pojasnilo in razlago dejanskega stanja zadeve, predmeta pritožbe in ali bo za obravnavo pritožbe na seji sveta treba angažirati pravnega svetovalca. Če se pritožba delavca nanaša na pravno zahtevno materijo, mora ravnatelj svetu zagotoviti sodelovanje pravnega strokovnjaka. Pravni strokovnjak lahko svetu poda pisno mnenje o predmetu pritožbe in sodeluje na seji sveta, pri točki na kateri bo pritožba obravnavana. Pravni strokovnjak mora svetu pripraviti pisno obrazložitev zadeve in pripraviti predlog odločitve sveta o pritožbi, vključno s pisnim odpravkom odločitve sveta (sklepom). 64. člen Predsednik sveta mora razpisati sejo sveta za obravnavo pritožbe in k vabilu priložiti pritožbo delavca ter vsa relevantna gradiva, da bodo člani sveta lahko o zadevi odločili (izpisi členov predpisov, ki naj bi bili po navedbah pritožbe kršeni, pisno mnenje pravnega strokovnjaka, če je bilo pridobljeno, listinske dokaze ipd.). Predsednik sveta mora na sejo sveta, na kateri bo obravnavana pritožba delavca, povabiti delavca pritožnika in njegovega pooblaščenca, če je delavec izkazal pooblastilo svojega zastopnika ali je pooblastilo izkazal zastopnik oz. pooblaščenec sam, in predstavnika sindikata, katerega član je pritožnik. Če pritožnik ni član sindikata, sodelovanje predsednika sindikata na seji ni potrebno. Če je tako dogovorjeno, predsednik sveta povabi na sejo sveta tudi pravnega svetovalca zavoda. Vabilo na sejo sveta mora biti vsem vabljenim poslano najmanj 7 dni pred dnevom seje. Za prvi dan sedemdnevnega roka šteje dan po dnevu oddaje vabila na pošto. 12

13 65. člen Obravnava pritožbe se začne, ko predsednik sveta prebere pritožbo delavca. Po prebrani pritožbi delavca mora svet najprej ugotoviti, ali je pristojen za njeno obravnavo. Če svet ugotovi, da je pritožba neutemeljena ali ni pristojen za odločanje o njej ali če obstaja drug razlog v smislu določb zakonodaje, jo s sklepom zavrže. Sklep o zavrženju se v obliki pisnega odpravka vroči pritožniku in njegovemu, s pooblastilom izkazanemu zastopniku oz. pooblaščencu. Če pritožnik v postavljenem roku pritožbe ne dopolni, jo svet zaradi nepopolnosti zavrže. 66. člen Če je pritožba primerna za obravnavo, predsednik sveta pozove ravnatelja (oz. osebo, ki je vsebinsko vpletena v obtožbo), da odgovori na navedbe pritožnika. Če je na sejo sveta vabljen pravni svetovalec zavoda, predsednik nato pozove pravnega svetovalca, da opiše stanje in poda mnenje o sporni zadevi. Predsednik sveta v nadaljevanju obravnave daje besedo članom sveta in drugim vabljenim, upoštevaje vrstni red prijav za besedo. Člani sveta lahko v razpravi povedo o zadevi svoje mnenje, sprašujejo delavca in njegovega zastopnika, ravnatelja in pravnega svetovalca zavoda. 67. člen Ko predsednik ugotovi, da je razprava izčrpana, to razglasi in pozove vse udeležence seje, ki niso člani sveta, razen zapisnikarja, da se umaknejo, ker bo svet o zadevi odločil. Svet o pritožbi odloči po posvetu z večino glasov vseh članov in skladno z zakonodajo. Odločitev sveta se v obliki sklepa protokolira v zapisnik s kratko obrazložitvijo odločitve. 68. člen Na podlagi odločitve sveta se o odločitvi sveta izda pisni odpravek sklepa. Pisni odpravek sklepa sveta vsebuje preambulo, izrek, obrazložitev in pravni pouk. VII POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA 69. člen Svet objavi razpis prostega delovnega mesta ravnatelja najmanj štiri mesece pred iztekom dobe, za katero je imenovan ravnatelj. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja se objavi v sredstvih javnega obveščanja. 70. člen Svet v zvezi z razpisnim postopkom sprejme naslednje pogoje: - začetek razpisnega postopka za imenovanje ravnatelja zavoda, datum razpisa, vsebino razpisa in okvirni rokovnik opravil, - način dela sveta, - dogovor o morebitnih razgovorih s kandidati pred organi zavoda, 13

14 - način glasovanja o kandidatih na svetu šole (tajno, javno). 71. člen Svet zavoda lahko imenuje tudi posebno tričlansko komisijo za izvedbo predhodnega postopka, ki predstavlja pregled prijav na razpis za imenovanje ravnatelja, pripravo vlog in pridobitev potrebnih mnenj. Komisijo sestavljajo predsednik sveta in dva člana sveta zavoda. Če svet ne imenuje komisije za izvedbo predhodnega postopka, opravi vsa potrebna dejanja celoten svet zavoda. 72. člen Če ravnatelju predčasno preneha mandat oz. če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov oz. izmed strokovnih delavcev šole (vrtca, dijaškega doma itd.), vendar največ za dobo enega leta. Na funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat. VIII KONČNE DOLOČBE 73. člen Ta poslovnik se lahko spremeni na predlog posameznega člana sveta zavoda, ustanovitelja, sveta staršev ali ravnatelja. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega poslovnika. 74. člen Po spremembah in dopolnitvah tega poslovnika se v roku 30-ih dni od dneva sprejema sprememb in dopolnitev vsakokrat pripravi prečiščeno besedilo poslovnika. Prečiščeno besedilo poslovnika pripravi strokovna služba zavoda, potrdi pa ga svet zavoda. Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati za prvo sejo sveta po seji sprejema sprememb in dopolnitev. 75. člen Ta poslovnik začne veljati 8. dan po potrditvi na seji sveta. Objavi se na oglasni deski zavoda. Ljubljana, 19. marec 2015 Št. 48 Predsednik Sveta SŠOF: Peter Peterka, prof. 14

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN  e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 64

Na podlagi 64 OBČINA LOGATEC OBČINSKI SVET www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-12/2013-6 Datum: 16.5.2013 OBČINSKI SVET OBČINE

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 1998

LOKALNE VOLITVE 1998 LOKALNE VOLITVE 2018 Obrazec KS2B Z A P I S N I K o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana sveta krajevne skupnosti Pojasnilo: 1. Zapisnik, ki ga pripravi organ politične

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več