ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola"

Transkripcija

1 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP1 (Uradni list RS, št. 29/11 uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 odl. US in 92/14 odl. US), 5.in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 16/13 in 6/14), 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99,17/12 in 6/14) je Občinski svet Občine Izola na.. redni seji dne.. sprejel I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (namen odloka) ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola (1) Odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Izola. (2) Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l. je izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: izvajalec) iz 1. odstavka tega člena na celotnem območju Občine Izola. (3) Javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah iz tega odloka se podeli Javnemu podjetju Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., s sedežem v Izoli, Industrijska cesta 8 (v nadaljevanju: JP Komunala Izola d.o.o.). 2. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se določajo: vrsta in obseg storitev gospodarske javne službe, pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarske javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov storitev gospodarske javne službe, financiranje gospodarske javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, kazenske določbe. 3. člen (cilji ravnanja z odpadki) Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so: preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, uveljavitev načela»stroške plača povzročitelj«, 1

2 preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov, zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov, vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje), zbiranje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi, zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (kuhinjskih) in ustrezno ravnanje z njimi, zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo in odstranjevanje na odlagališču komunalnih odpadkov, izboljšati dostop do storitev gospodarske javne službe. 4. člen (subjekti ravnanja z odpadki) Subjekti ravnanja z odpadki so: Občina Izola, izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki JP Komunala Izola d.o.o., povzročitelj odpadkov, načrtovalci in projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka, obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca. II. RAVNANJE Z ODPADKI 5. člen (opredelitev pojmov) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:»komunalni odpadki«(v nadaljevanju: odpadki) po tem odloku so odpadki, ki nastajajo na območju Občine Izola kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih. Med komunalne odpadke sodijo tudi odpadki z vrtov in parkov, odpadki pri čiščenju cest, ulic, odpadki iz pokopališč, ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko številko in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko ter embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01,»biološki odpadki«so odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora, "hišni kompostnik" je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in/ali kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjsko stavbo z vrtom, z namenom, da se kompost uporabi za individualne potrebe povzročitelja tovrstnih odpadkov, "ločene frakcije" so frakcije komunalnih odpadkov, ki so primerne za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljevanju:»sekundarne surovine«), njihovo zbiranje pa poteka ločeno po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno) ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih postopkih obdelave odpadkov, 2

3 »kosovni odpadki«: sem štejejo večji odpadni predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže in pohištva, ter drugi nerabni kosi gospodinjske in podobne opreme,»nevarni odpadki iz gospodinjstev«so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi urejeno prek izvajalca. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih,»ostanek odpadkov«so neopredeljivi in nerazgradljivi komunalni odpadki, torej tisti komunalni odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne surovine ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi ne sodijo med kosovne odpadke ter nastajajo ob porabi v gospodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo komunalne odpadke,»predpisana posoda za odpadke«je posoda, v katero povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema; predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z odpadki določene s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka in so različnih prostornin in različnih karakteristik za različne namene (namenske posode za odpadke),»prevzemno mesto«je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode za odpadke; ta prostor je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljiv,»zbirno mesto«je prostor, na katerem so postavljene namenske predpisane posode za odpadke v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirno mesto je lahko hkrati tudi prevzemno mesto, praviloma pa je locirano čim bliže nastajanju odpadkov,»podzemna zbiralnica«je zbiralnica, ki je v večjem delu pod nivojem površine (zemljišča), nad zemljiščem so jaški za odlaganje odpadkov; posamezni jašek je lahko opremljen s sistemom za identifikacijo uporabnika,»ekološki otok«je prostor, na katerem stojijo namenske predpisane posode za ločeno zbiranje odpadkov (na primer za stekleno embalažo, papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo, kovinsko embalažo, plastično embalažo in podobno), ekološki otok je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu, "zbirni center" je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov,»ravnanje z odpadki«je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi,»zbiranje odpadkov«zajema prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvrščanje ali priprava teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja,»predelava odpadkov«so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki in je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem predelavo odpadkov za surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov za pridobivanje goriva, "odlaganje" je postopek odstranjevanja odpadkov in je primerno le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče ponovno predelati ali drugače izrabiti, "odstranjevanje odpadkov" so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki in so namenjeni končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, ter zajema 3

4 predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov,»začasno skladiščenje odpadkov«je skladiščenje odpadkov pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve, odpadki se začasno skladiščijo tudi zaradi neustreznosti pripeljanih odpadkov,»komunalna infrastruktura«za izvajanje gospodarske javne službe so zemljišča, naprave in objekti namenjeni ravnanju z odpadki (zbirni center, ekološki otioki, podzemne zbiralnice in drugo),»odlagališče«je lokalna komunalna infrastruktura, zgrajena na območju, ki je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje odlagališča in je namenjeno odlaganju odpadkov,»divje odlagališče«je odlagališče, kjer se odpadki nalagajo nenadzorovano, nelegalno, na lokaciji, ki ni za to predvidena niti ni za to ustrezno pripravljena,»program odvoza«je program ravnanja z odpadki, z vsebino določeno v tem odloku, ki ga pripravi in sprejme izvajalec s soglasjem pristojnega organa,»obdelava odpadkov«so postopki določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki,»infrastruktura gospodarske javne službe«(v nadaljevanju tudi: občinska infrastruktura) so objekti, ki so namenjeni opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb po tem odloku, kakor tudi drugi objekti v splošni rabi, vključno z vso komunalno infrastrukturo in drugo komunalno opremo, kar bo podrobneje določeno s pogodbo,»gradbeni odpadki«so odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (stari ometi, keramične ploščice, opeka, stari tlaki brez izolacije, prane ploščice, inertni material mešanica zemlje, kamenja, peska, gline, kombi plošče oziroma izolacijske plošče, izolacijski material, umazan stiropor, plastična, kovinska ali kartonska embalaža izdelkov za gradbeništvo). Ravnanje z njimi podrobneje ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, tj. za odpadke iz skupine odpadkov s klasifikacijsko številko 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov,»odstranjevanje odpadkov«so postopki, določeni v prilogi uredbe, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati,»gospodinjstvo«je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, v kolikor posameznik podatkov ne posreduje, izvajalec upošteva podatke iz uradnih evidenc, pristojni organ po tem odloku je urad občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe. 6. člen (povzročitelj odpadkov) (1) Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov, in sicer: fizične osebe, v gospodinjstvih, fizične osebe, kot samostojni podjetniki in obrtniki, 4

5 lastniki ali najemniki, gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi, pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v oziroma ob katerih nastajajo komunalni odpadki, osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno), osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe. (2) Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki storitev gospodarske javne službe se lahko obravnavajo upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in drugih površin ter izvajalci gospodarskih javnih služb, v okviru ali zaradi storitev, ki jih zagotavlja ustrezna gospodarska javna služba. (3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba hkrati kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi), je dolžan storitve gospodarske javne službe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki. (4) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta, v zvezi s katerim se povzročitelju odpadkov obračunava storitve obveznih gospodarskih javnih služb iz 1. odstavka 1. člena odloka, zavezanca ne odvezuje plačila storitve. (5) Ob izselitvi oziroma prenehanju uporabe stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti, mora lastnik nevseljenost oziroma neuporabo teh objektov, daljšo od enega leta, izvajalcu potrditi s pisno izjavo in dokazati na način predpisan v Pravilniku iz 12. člena tega odloka. (6) Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug prostor (v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna v najemni pogodbi določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pričetkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora izvajalcu posredovati en izvod te pogodbe ali naročila izvajalcu. V nasprotnem se šteje za povzročitelja lastnik stanovanjskega ali drugega prostora. (7) V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov (npr. divja odlagališča), se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki, v kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil pristojni inšpekcijski službi v roku 3 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti. (8) Breme dokazovanja dejstev iz 5. in 6. odstavka tega člena je na strani uporabnika oziroma lastnika. 7. člen (obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki) (1) V sistem ravnanja z odpadki se je dolžan vključiti vsak povzročitelj odpadkov v Občini Izola. (2) Povzročitelj odpadkov se je dolžan vključiti v sistem ravnanja z odpadki v roku 8 dni od izpolnitve pogojev iz 6. člena tega odloka. (3) Vključitev v sistem ravnanja z odpadki pomeni, da je uporabnik zaveden v sistem pri izvajalcu, mu je določeno prevzemno mesto, v primeru individualnega prevzemnega mesta dostavljen ustrezen tipiziran zabojnik in določen volumen za obračun storitve, na način predpisan v Pravilniku iz 12. člena tega odloka. 5

6 (4) Povzročitelju odpadkov iz prejšnjega člena, ki izvajalcu gospodarske javne službe izkaže, da stavba ali zgradba oziroma del stavbe ali objekta ne bo v uporabi več kot od eno leto, se lahko začasno prekine odvoz in obračun komunalnih odpadkov. Dejstva iz prejšnjega stavka mora dokazati s pisno izjavo in na način predpisan v Pravilniku iz 12. člena tega odloka. (5) Če se povzročitelj odpadkov ne vključi v sistem ravnanja z odpadki v roku iz 2. odstavka tega člena, mu to odredi občinski inšpektor z odločbo. 8. člen (obseg ravnanja z odpadki) (1) Ravnanje z odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju. (2) Zbiranje določnih vrst odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje in odvoz odpadkov) obsega: zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev in od pravnih oseb, zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij odpadkov z ekoloških otokov in pravnih oseb, zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov, zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, zbiranje in odvoz mešanih odpadkov, analitično obdelavo podatkov, nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje, obveščanje in osveščanje uporabnikov, v okviru gospodarske javne službe po tem odloku se zagotavlja predhodno skladiščenje odpadkov v zbirnih centrih z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do izvajalca, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov. (3) Obdelava in predelava (v nadaljevanju: obdelava odpadkov) obsega: obdelavo odpadkov, tehtanje, sortiranje odpadkov, z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov ter zmanjšanja biološko razgradljivih in nevarnih snovi v odpadkih, pred njihovim odlaganjem, razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava, začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje, storitve predhodnega skladiščenja odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz druge alineje na nadaljnjo obdelavo in na regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov, v storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka odpadkov po predobdelavi na odlagališče nenevarnih odpadkov, predelava zelenega odreza (živa meja, drevje, trava), predobdelava odpadkov. (4) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov obsega: ostanek odpadkov, kot je opredeljen s tem odlokom, je dovoljeno odlagati samo na odlagališče z veljavnim ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, in sicer skladno z Uredbo, ki ureja odlaganje oziroma odstranjevanje komunalnih odpadkov in na način, ki ga predpiše občina. Kolikor izvajalec ne sklene pogodbe z osebo iz prejšnjega odstavka (tretjo osebo), mora s skrbnostjo dobrega strokovnjaka poskrbeti, da je pri sklepanju tega razmerja zagotovljen javni interes. 6

7 9. člen (odpadki, ki so predmet tega odloka) (1) Predmet odloka so komunalni odpadki (pod klasif. št. 20) ter odpadna embalaža (pod klasif. št ). (2) Določbe tega odloka ne veljajo za blato iz greznic in odpadke iz čiščenja kanalizacije. Prav tako ne veljajo za nevarne odpadke ter odpadke iz dejavnosti, ki nastajajo izven gospodinjstev, v industriji in obrti, za živalske stranske proizvode, gradbene odpadke in ruševine, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest. (3) S posebnim občinskim predpisom se uredi zbiranje odpadkov z ladij. III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA, JAVNO POOBLASTILO, PRAVILNIK 10. člen (pravice in obveznosti izvajalca) (1) Izvajalec ima pri ravnanju s komunalnimi odpadki v občini naslednje pravice in obveznosti: redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse storite gospodarske javne službe, izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti, pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc, v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarske javne službe ter za investicijsko načrtovanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe, pripraviti Pravilnik o zbiranju odpadkov iz 12. člena tega odloka in obrazložitev, ter predlog programa odvoza odpadkov, kot sestavnega dela letnega programa, voditi predpisane evidence in zbirke podatkov, v imenu in za račun občine voditi kataster divjih odlagališč, voditi podatkovne baze za obračun storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja odpadkov, pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, po potrebi izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih vzorcev, po potrebi izvajati preglede odlagališča, izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav, o vsaki pomembni spremembi vplivov ravnanja z odpadki na okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču, obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja, povzročiteljem odpadkov po tem odloku zaračunavati plačilo za storitve gospodarske javne službe v skladu z določili 31. člena tega odloka, ki določa obveznost plačila storitev ravnanja z odpadki za povzročitelje. (2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, vrste posod, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za izvajanje gospodarske javne službe, se mora izvajalec ravnati po predpisih, ki urejajo obvezno gospodarsko javno službo. 7

8 11. člen (javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij) (1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja obvezne gospodarske javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom. (2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. (3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ima izvajalec tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. (4) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan. (5) Postopke v zvezi s predpisovanjem projektnih pogojev in dajanjem soglasij vodi upravljavec, skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. 12. člen (Pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov) (1) Občinski svet Občine Izola sprejme Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na predlog izvajalca (v nadaljevanju: Pravilnik). Obrazložen Pravilnik mora pripraviti izvajalec v roku šestih mesecev po sprejetju tega odloka. V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in spremembe Pravilnika. (2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki, način določitve števila odvozov odpadkov po posameznih kategorijah, skladno s tem odlokom, tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov, standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z natančnimi merili za določanje izhodiščne prostornine posod, potrebne posameznemu povzročitelju oziroma skupini povzročiteljev, minimalni standard opreme ekoloških otokov (vrsta in število predpisanih posod, njihovo vzdrževanje in drugo), podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in odjemnih prostorov in zbiralnic, zbirnih centrov, druge sestavine, določene s tem odlokom, obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno delovanje gospodarske javne službe. (3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se mora tekoče usklajevati s spremembami predpisov, tehnološkimi, kulturnimi in sociološkimi značilnostmi ter drugimi dogajanji v prostoru. IV. ZBIRANJE ODPADKOV 13. člen (ločeno zbiranje) (1) Povzročitelji odpadkov morajo komunalne odpadke oddajati izvajalcu v občini. (2) Vse odpadke se zbira ločeno na izvoru. 8

9 (3) V posode za ločeno zbiranje odpadkov je prepovedano odlagati vse druge vrste odpadkov, ki v posode ne sodijo in na posodah niso označeni. (4) V posode za ostanek komunalnih odpadkov je prepovedano odložiti ali zliti odpadke kateri sodijo v zabojnike za ločeno zbiranje in druge nekomunalne odpadke. (5) Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni začeti takoj, ko izvajalec določi način in kraj zbiranja ter zagotovi namenske predpisane posode za odpadke. (6) Pogoje in načine ločenega zbiranja odpadkov ter posebne primere drugačnega načina ravnanja z odpadki, kolikor niso posebej opredeljeni s tem odlokom oziroma z ustreznimi predpisi na področju ravnanja z odpadki, ureja Pravilnik iz 12. člena tega odloka. (7) V kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače ravna v nasprotju z navodili za ločeno zbiranje, ga izvajalec lahko na primeren način pisno opozori (npr. opozorilo na posodi). Ne glede na določila iz prejšnjega stavka, če povzročitelj ne upošteva navodil za ločeno zbiranje, se ga kaznuje za prekršek, v skladu z določili tega odloka. 14. člen (uporaba predpisanih posod za odpadke) (1) Povzročitelji odpadkov so po vrstah ločene komunalne odpadke dolžni zbirati in odlagati v namenske predpisane posode, postavljene na zbirnih prostorih ter na ekoloških otokih, zbirnih centrih in malih komunalnih kompostarnah, v podzemnih zabojnikih, zbirnih stiskalnicah, premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij in zbirnih centrih v obsegu in na način, kot je določeno s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka. (2) Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnjena tako, da je ni mogoče zapreti. (3) Prepovedano je kakršnokoli odlaganje poleg zabojnikov. (4) Če količina odpadkov redno (vsaj dvakrat mesečno) presega prostornino predpisane posode za odpadke, izvajalec povzročitelju določi ustrezno povečanje prostornine posode ali pogostost odvozov glede na Pravilnik iz 12. člena tega odloka. 15. člen (zbirna in prevzemna mesta) (1) Zbirno mesto je lahko individualno ali skupno. Skupno zbirno mesto določi izvajalec na osnovi pogojev določenih v Pravilniku iz 12. člena tega odloka. (2) Lokacije prevzemnih mest določi izvajalec. Če je prevzemno mesto na privatni površini se to določi v soglasju s povzročitelji oziroma lastniki parcele. Oddaljenost prevzemnega mesta od transportne poti smetarskega vozila (oddaljenost od kategorizirane občinske ceste, po kateri poteka odvoz odpadkov - transportna pot) mora biti podrobneje opredeljena v programu odvoza. (3) Kadar dostop ni zagotovljen za smetarsko vozilo, se prevzemni prostor določi na mestu, ki je še dostopno za smetarsko vozilo. V primeru, če med izvajalcem in povzročiteljem ni soglasja glede lokacije prevzemnega mesta, določi odjemni prostor pristojni organ. (4) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih in dovoznih poteh do prevzemnega mesta. Povzročitelji so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do prevzemnega mesta. 16. člen (načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest ter ekoloških otokov) (1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk, kjer bodo nastajali odpadki, morajo določiti zbirna in prevzemna mesta ter ekološke otoke, kot jih določa ta odlok, 9

10 njihovi investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo. Izvajalec jih mora opremiti z namenskimi predpisanimi posodami za biološke odpadke, ostanek odpadkov in druge odpadke v okviru dejavnosti ter ločeno zbrane frakcije med odpadki. (2) Načrtovalci proizvodnih in drugih poslovnih zgradb in objektov morajo predvideti ustrezna zbirna mesta za zbiranje odpadkov. (3) V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvodnih obratih, ki ustvarjajo odpadke in drugih objektih urejajo, gradijo in obnavljajo zbirne in odjemne prostore lastniki objektov na podlagi ustreznega upravnega dovoljenja. V kolikor je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, ga urejajo (vzdržujejo red in čistočo, ter dostope v zimskem času) lastniki objektov. (4) Z ureditvijo zbirnega mesta na javni površini, mora soglašati pristojni organ. (5) Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih zgradb, parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objektih oziroma na njih postaviti posode za ločeno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnice. Slednji lahko skupaj za več objektov ali površin uredijo skupne zbiralnice, če to omogočajo prostorske razmere in pogoji in je to smiselno ter racionalno. 17. člen (pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zbirno in prevzemno mesto) (1) Zbirno mesto izven objekta in prevzemno mesto za odpadke morata ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah. (2) Urejanje, preureditev ali vzdrževanje zbirnega prostora izven objekta oziroma prevzemnega prostora je dovoljeno po predhodnem pisnem soglasju izvajalca. 18. člen (priprava odpadkov za prevzem) (1) Povzročitelj pred predvidenim časom odvoza, določenim s programom odvoza, prestavi predpisane posode za odpadke z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po odvozu pa prazne vrne na zbirno mesto najkasneje do konca istega dne. (2) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih in dovoznih poteh do prevzemnega mesta. V zimskem času so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do prevzemnega mesta. (3) Kadar izvajalec onesnaži zbirni ali odjemni prostor, ga je dolžan takoj očistiti. (4) Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa do prevzemnega prostora ali zbiralnice. (5) Osebam, ki za to nimajo pisnega dovoljenja izvajalca, je prepovedano prebiranje, prelaganje ali odvažanje odpadkov iz zbirnih ali prevzemnih mest. 19. člen (prostornina in število predpisanih posod za odpadke) (1) Prostornino in število predpisanih posod za odpadke na posameznem zbirnem prostoru iz Pravilnika iz 12. člena tega odloka določa izvajalec ter jih sproti prilagaja tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov ter izkušnjam ob izvajanju gospodarske javne službe. (2) Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod za odpadke za več povzročiteljev skupaj. 10

11 20. člen (ekološki otok) (1) Ekološki otok je praviloma na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Postopke v zvezi z lokacijo, zemljišči, objekti in potrebnimi dostopi z vozili za odvoz odpadkov vodi pristojni organ na predlog izvajalca, namestitev posod pa zagotovi izvajalec sam. Kadar je ogrožena funkcija javne površine, določi pristojni organ drugo primerno zemljišče in dostop. Če ni možno določiti lokacije na zemljišču javno dobro ali v lasti občine, je lokacija s pisnim soglasjem lastnika lahko tudi funkcionalno zemljišče ali skupno funkcionalno zemljišče objekta. V primeru, da se o predvideni lokaciji ni možno sporazumeti, najustreznejšo lokacijo določi predstavnik pristojnega organa. (2) Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec (zajema čiščenje površine ekološkega otoka, pometanje in vzdrževanje snage neposredno ob ekološkem otoku). 21. člen (divja odlagališča) (1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo (v primeru zasebne površine) ali pisnim nalogom (v primeru javne površine) občinskega inšpektorata. (2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki, v kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil pristojni inšpekcijski službi v roku 3 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti. (3) Sanacijo divjega odlagališča izvede izvajalec, na podlagi odločbe občinskega inšpektorata (v primeru zasebne površine) ali pisnega naloga (v primeru javne površine). 22. člen (potek zbiranja in odvoza) (1) Izvajanje odvoza odpadkov poteka po programu odvoza, ki ga sprejme izvajalec, skladno s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka in v soglasju s pristojnim organom. Program mora biti tekoče usklajevan z ugotovitvami in morebitnimi drugimi spremenjenimi okoliščinami. (2) V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, zapora ceste ipd.), je izvajalec dolžan opraviti delo takoj po odstranitvi ovire oziroma v najkrajšem možnem času zagotoviti začasno odjemno mesto. (3) Investitor gradbenih del mora z izvajalcem opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo določena odjemna mesta težko dostopna ali nedostopna v času izvajanja gospodarske javne službe. (4) Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej urejenimi vozili, ki omogočajo odvažanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi, brez nedopustnih vplivov na okolje. (5) Velikost vozila in tehnologija odvažanja mora biti prilagojena cestni in drugi infrastrukturi. (6) Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan odvoza iz namensko predpisanih posod, tudi če niso polne. (7) Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah in glede na letne čase, se podrobno določi s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka. 11

12 (8) V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog iz tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu in na njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec, sicer to obveznost uredi občina na stroške izvajalca, o čemer izvajalca pisno obvesti. 23. člen (kosovni odpadki, nevarni odpadki iz gospodinjstva, drugi odpadki) (1) Odvoz kosovnih odpadkov in prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev se izvajata na način in po programu odvoza najmanj dvakrat letno. (2) Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka po programu odvoza, ki ga določi izvajalec tako, da je zagotovljen strokoven prevzem teh odpadkov od povzročiteljev. 24. člen (gradbeni odpadki) Izvajalec gradbenih del je dolžan poskrbeti za primerno odstranitev gradbenih odpadkov oziroma njihovo predajo pooblaščenemu prevzemniku. 25. člen (ravnanje z odpadki v primeru prireditev) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve na prireditvenem prostoru zagotoviti ustrezno število zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov oziroma ločeno odlagati odpadke v posebne plastične vrečke, po končani prireditvi pa najkasneje v 6 urah poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno prevzemno mesto, ter o tem nemudoma obvestiti izvajalca. Izvajalec mora zbrane odpadke odpeljati najkasneje v 24 urah po dostavi odpadkov na dogovorjeno mesto. 26. člen (zbirni center za ravnanje z odpadki) (1) Nadaljnje ravnanje z odpadki se izvaja v zbirnem centru. (2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka zajema: tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo, tekoče in investicijsko vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav zbirnega centra, razvrščanje, izločanje, sortiranje in predhodno skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov odpadkov v zbirnem centru in pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje. (3) Brez pooblastila izvajalca na zbirnem centru ni dovoljeno razvrščanje, prebiranje, obdelava posameznih frakcij odpadkov. (4) Zbirni centri so občinska infrastruktura v upravljanju v smislu sklenitve najemne ali druge ustrezne pogodbe z izvajalcem po določilih tega odloka. 12

13 V. OBDELAVA ODPADKOV 27. člen (storitve obdelave odpadkov) (1) Na operativni ravni storitve obdelave odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela: tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov, zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu s programom, redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za obdelavo, predelavo ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo, razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov odpadkov, pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje, izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave, vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim službam in ustanoviteljem. (2) Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. (3) Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb, pa sodijo naslednje naloge: poročanje občini o izvajanju gospodarskih javnih služb, pravočasno obveščanje uporabnikov gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb izvajanja gospodarskih javnih služb, oblikovanje predlogov cen gospodarskih javnih služb, obračun storitev gospodarskih javnih služb, vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z gospodarskimi javnimi službami, skladno s predpisi, obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev gospodarskih javnih služb in omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem gospodarskih javnih služb. VI. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV 28. člen (odlaganje odpadkov) (1) Odpadke, kot so opredeljeni s tem odlokom, je dovoljeno odlagati samo na urejeno odlagališče, in sicer skladno z odlokom in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in na način, ki ga predpiše občina. (2) Na operativni ravni storitve odlaganja odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela: odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov, pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi, zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo, odstranjevanje odpadkov, 13

14 izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, odlaganje odpadkov na odlagališčih. VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 29. člen (viri financiranja storitev gospodarske javne službe) Viri financiranja storitev gospodarske javne službe so: plačila uporabnikov za storitev gospodarske javne službe po veljavnih cenah storitev gospodarske javne službe (storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov), sredstva od prodaje ločenih frakcij (primernih za predelavo), iz proračuna Občine Izola in drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom. VIII. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI 30. člen (obračun storitev ravnanja z odpadki) (1) Cene storitev gospodarske javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavne metodologije ali predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ter določili Pravilnika iz 12. člena tega odloka zmanjšanim za prihodke od prodaje ločenih frakcij. (2) Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in za poslovno dejavnost je določen s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka. (3) Občinski svet Občine Izola sprejme sklep o višini cen storitev gospodarske javne službe na predlog izvajalca. (4) Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 31. člen (obveznost plačila) (1) Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje z odpadki. (2) Obveznost plačila storitev ravnanja z odpadki nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oziroma adaptacija obstoječega objekta, ter vzdrževanje obstoječih objektov. (3) V primeru, ko upravnik nastopa nasproti izvajalca v svojem imenu in na račun lastnika ali skupnosti lastnikov stanovanj ali poslovnih prostorov, pridobi v razmerju do izvajalca pravice in obveznosti sam. Če upravnik stanovanj oziroma poslovnih prostorov nastopa v imenu lastnika ali skupnosti lastnikov, postanejo vsi lastniki do izvajalca solidarni upniki in dolžniki. Drugačen dogovor med lastniki v razmerju do izvajalca nima pravnega učinka. 14

15 (4) Obračun vseh storitev ravnanja z odpadki se izvaja v skladu s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka. 32. člen (spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun) (1) Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, naslov, dejavnost, število oseb v objektu, velikost zabojnika) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov, v roku 8 dni od nastanka spremembe. (2) Če povzročitelji odpadkov v predpisanem roku iz prvega odstavka tega člena, od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki ali so sporočeni podatki neresnični, ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc. Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški za pripravo izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov. (3) V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podatkov ni posredoval, lahko izvajalec povzročitelju zaračuna razliko med zaračunanim in dejanskim zneskom za ravnanje z odpadki, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj posredoval pravilne podatke ali bi mu jih posredoval pravočasno, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prvega dne obračuna po nepravilnih oziroma lažnih podatkih. (4) V kolikor zgornjih podatkov ni možno pridobiti iz uradnih evidenc, se fizičnim in pravnim osebam obračuna pavšal, ki bo določen v Pravilniku iz 12. člena tega odloka, vse dokler se ne pridobi ustreznih podatkov. IX. PROGRAMI GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN POROČANJE 33. člen (programi gospodarske javne službe in poročanje) (1) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti letni program dela gospodarske javne službe za prihodnje leto, ki je lahko vključen v poslovni načrt podjetja in ga najkasneje do vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. (2) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti letno poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, ki je lahko vključen v letno poročilo podjetja najkasneje do vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. (3) Elaborat cene se pripravi najmanj enkrat letno, najkasneje do vsakega tekočega leta. (4) Letni program dela gospodarske javne službe mora vsebovati predvsem: obseg predvidenih investicij in tekoče in investicijsko vzdrževanje z natančno navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju ravnanja z odpadki, obseg in stroške zamenjave uničene in poškodovane opreme ter naprav, ki so v lasti občine, izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec po pogodbi, oddaji poslov podizvajalcem za izvajanje obvezne gospodarske javne službe, škodnih dogodkih na objektih, ki so v lasti občine, koriščenju zavarovanj vezanih na občinsko infrastrukturo in vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe. 15

16 (5) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog srednjeročnega plana gospodarske javne službe za obdobje naslednjih petih let. Srednjeročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejeme občinski svet. X. KATASTER GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 34. člen (vodenje katastra gospodarske javne službe in ostalih evidenc) (1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za vodenje katastra gospodarske javne službe in ostalih evidenc, kot izhaja iz tega odloka. Kataster je last lokalne skupnosti. Kataster mora biti voden skladno z veljavnim standardom in popolnoma skladen s katastrom ostale občinske infrastrukture. (2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh. Kataster mora izvajalec vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev po pričetku izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku. (3) Uskladitev, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo in vzdrževanjem katastra ureja druga ustrezna pogodba. Vodenje katastra ni predmet gospodarske javne službe. (4) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih (ekološki otoki in prevzemna mesta, o vrstah, tipih in prostornini predpisanih posod za odpadke na posameznih prevzemnih mestih, kataster divjih odlagališč), njihovi lokaciji (zbirni centri) ter opremljenosti odjemnih mest (zabojniki, premične zbiralnice, kompostniki). (5) Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema. (6) Kataster se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema. (7) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«). (8) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo pravni interes, in sicer v obsegu izkazanega pravnega interesa. (9) V primeru, da se način opravljanja gospodarske javne službe spremeni, je izvajalec dolžan izročiti celoten kataster občini. (10) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati skladno z določili veljavne zakonodaje. 35. člen (ostale evidence) (1) Izvajalec mora voditi evidenco tudi o: naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkov, celotni količini zbranih odpadkov v občini, količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah ter ločeno zbranih nevarnih komunalnih odpadkov, količinah in vrstah nevarnih komunalnih odpadkov oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem, 16

17 evidenco obrazcev in ocen odpadkov ter skladno s predpisi, podatke o vrsti in količini odstranjenih odpadkov, podatke o obdelanih odpadkih in o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem, poročila o vseh izvedenih delih v zbirnem centru, količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža, oddanih v skladu s predpisi o embalaži in odpadni embalaži, vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek, evidenco o vrsti in količini nevarnih odpadkov, druge evidence določene s predpisi. (2) Izvajalec mora za vsako pošiljko iz prvega odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let. XI. NADZOR 36. člen (nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe) (1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe opravlja urad občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja. (2) Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na prepovedana dejanja, opredeljena kot prekršek, izvaja Občinski inšpektorat in redarstvo Občine Izola. XII. KAZENSKE DOLOČBE 37. člen (kaznovanje odgovorne osebe izvajalca) (1) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če izvajalec: po predvidenim časom odvoza odpadkov s prevzemnega mesta ne vrne praznih kant na zbirno mesto najkasneje do konca istega dne velja za javne površine (1. odst. 18. člena), ne poskrbi za pravočasno dopolnitev kapacitet za opravljanje gospodarske javne službe, jih sproti ne prilagaja tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov (1. odst. 19. člena), ne odvaža odpadkov v skladu s sprejetim programom odvoza (1. odst. 22. člena), ali ne prazni vseh namenskih predpisanih posod, ne glede na njihovo napolnjenost (6. odst. 22. člena), odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena (4. in 5. odst. 22. člena), ne organizira dvakrat letno zbiranja nevarnih odpadkov (1. odst. 23. člena), v rokih določenih s tem odlokom pristojnemu organu ne predloži letnega ali dolgoročnega programa gospodarske javne službe po tem odloku oziroma poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe (33. člen). (2) Plačilo globe ne izključuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode. 38. člen (kaznovanje pravne osebe ter odgovorne osebe pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, fizično osebo upravnika) (1) Z globo EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ter upravnik (če opravlja naloge upravnika kot pravna oseba in samostojni podjetnik), če: 17

18 nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi gospodarske javne službe na območju občine (2. odst. 1. člena), v kolikor se ugotovi, da se povzročitelj ni vključil v sistem ravnanja z odpadki v predpisanem roku; v teh primerih občinski inšpektor z odločbo odredi, da se povzročitelj odpadkov vključi v sistem (5. odst. 7. člena), brez predpisanega dovoljenja uporablja odpadke za sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v nasprotju s pogoji in predpisano obliko izvedbe iz dovoljenja ali ob uporabi vrste odpadkov, ki ni dovoljena (4. odst. 8. člena), ne oddaja izvajalcu gospodarske javne službe komunalnih odpadkov ali jih ne oddaja na ustrezen oziroma predpisan način (1. odst. 13. člena), na zbirnem prostoru ali na zbiralnici in na za ta namen določenih prostorih v nasprotju z odlokom ne odloži odpadkov v ustrezno namensko predpisano posodo (13. člen), odpadkov ne zbira ločeno na način kot ga določi izvajalec ali drugače ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (3. in 4. odst. 13. člena), večje količine odpadkov, ki presegajo prostornino razpoložljivih predpisanih posod, ne odloži v skladu s pogoji Pravilnika iz 12. člena tega odloka (5. odst. 13. člena), ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan način (1. odst. 14. člena), s čemer koli ovira dostop do odjemnega prostora ali zbiralnice (4. odst. 15. člena), kot upravljavec trgovskega ali gostinskega lokala, javne zgradbe, parkirišča ob objektu oziroma na njem ne postavi posod za ločeno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnic (5. odst. 16. člena), kot investitor ne izvede izgradnje zbirnega ali odjemnega prostora ali zbiralnice skladno z upravnim aktom, ki omogoča investicijo ali zbirnega prostora prvič ne opremi z namenskimi predpisanimi posodami za odpadke (3. odst. 16. člena), uredi ali preuredi ali vzdržuje zbirni prostor izven objekta oziroma odjemni prostor v nasprotju s pogoji iz tega odloka (2. odst. 17. člena), onesnaži zbirni ali odjemni prostor ali pot med zbirnim in odjemnim prostorom in ne poskrbi za takojšnje očiščenje onesnaženosti (2. odst. 18. člena), brez pooblastila izvajalca prebira, prelaga ali odvaža odpadke iz zbirnih ali prevzemnih mest (5. odst. 18. člena), kot upravljavec javne površine ne zbira odpadkov iz javne površine oziroma jih ne predaja izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, odloži odpadke, ki bi jih morala predati izvajalcu, ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajev (2. odst. 20. člena), po odvozu odpadkov takoj ne prestavi predpisane posode z odjemnega prostora nazaj na zbirni prostor (1. odst. 21. člena), ne obvesti izvajalca v 8 dneh po nastanku o spremembi, ki vpliva na izračun storitve ravnanja z odpadki ali mu posreduje nepravilen datum ali da drugačne napačne podatke (1. odst. 32. člena), ne obvesti takoj izvajalca o začetku povzročanja odpadkov na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in odvoz odpadkov (2. odst. 32. člena). (2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba, ter upravnik (če opravlja naloge upravnika kot fizična oseba). (3) Plačilo globe ne izključuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode. 18

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del Stran 12162 / Št. 88 / 12. 9. 2008 4. člen Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 5. člen Udeleženec cestnega

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09), 7.

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2019 Radenci, oktober 2018 VSEBINA 1. UVOD... 3 2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE... 5 3. OSNOVE REPUBLIŠKIH USMERITEV NA

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: PROGRAM ZBIRANJA

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o odlagališčih

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

4-1-ODLOK-o_javnem_redu_in_miru_na_območju_OGR-2012

4-1-ODLOK-o_javnem_redu_in_miru_na_območju_OGR-2012 Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran Na podlagi 3. in 7. člena zakona o

Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran Na podlagi 3. in 7. člena zakona o Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi 1375. O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 3773. Na podlagi 3. in 7. a zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več