7. redna seja Občinskega sveta,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "7. redna seja Občinskega sveta,"

Transkripcija

1 OBČINA DESTRNIK Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 skrajšani postopek Poročevalec/ka: Župan Predlogi sklepov:»občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 po skrajšanem postopku.«-»občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini.«-» Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženje Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini«-»občinski svet Občine Destrnik potrjuje Spremembe in dopolnitve Letni program prodaje občinskega finančnega premoženje Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini.«

2 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 14/13 popr., 101/13. 55/15 ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na. redni seji, dne, sprejel O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto člen V Odloku o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2019 in 18/2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto Naziv Znesek A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI

3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino 0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 0 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) (I. II.) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 0 osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje

4 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN PRETEKLEGA LETA Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Destrnik. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 2. člen Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu občine Destrnik za leto 2019 in sicer se glasi:»zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 zadolžiti pri MGRT (23. člen ZFO) v višini eurov za investicijo Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti in do višine eurov za investicije predvidene v občinskem proračunu.«3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Štev.: Datum: Župan Občine Destrnik: Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.

5 OBČINA DESTRNIK JANEŽOVSKI VRH DESTRNIK TRR: ID za DDV: SI Telefon: Telefax: Matična št.: Datum: Zadeva: Razlaga rebalansa proračuna Občine Destrnik za leto Občinski svet Občine Destrnik je na predlog župana na svoji 3. redni seji dne sprejel Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 (objavljeno v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 7/2019) in s tem omogočili normalno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu Na 4. redni seji dne je bil sprejet 1. rebalans proračuna Občine Destrnik za leto 2019 v katerem so bile zajete prve spremembe proračuna. Sedaj je pred vami rebalans proračuna štev. 2 za leto 2019, katerega predlagamo za sprejem zaradi zagotovitve dodatnih sredstev in uskladitve potrebnih prerazporeditev sredstev v posebnem delu proračuna, to je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. V nadaljevanju predlagamo Občinskemu svetu Občine Destrnik v sprejem 2. rebalans proračuna Občine Destrnik za leto proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. omogoča ponovno uravnovešanje med prejemki in izdatki proračuna. Ob pripravi rebalansa smo ponovno preverili realizacije proračuna po posameznih postavkah za leto 2019 in uskladili pričakovane prihodke in odhodke. Prihodki se skupno zmanjšajo za eurov oziroma za 4,5 %. Spremembe so: Davki na premoženje povečanje za 0,5% (do povišanja prihaja, zaradi višjih prihodkov iz naslova Davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb, Davkov na plovila, Zamudnih obresti od davka na dediščina in darila) Domači davki na blago in storitve zmanjšanje za 24,80% (poveča se Davek na dobitek od iger na srečo, zmanjšujejo se prihodki iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) Drugi nedavčni prihodki zmanjšanje za 5% (zmanjšanje Prihodka iz naslova komunalnih prispevkov, nastali pa so novi prihodki in sicer Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (prodaja se 118,2 m2 poslovnih prostorov v 3. etaži objekta Janežovski Vrh 42 (prodajajo se 4 pisarne, skupaj z opremo, prav tako se uskladijo prihodki iz naslova Prihodkov od prodaje prevoznih sredstev) Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (ker do sedaj nismo izvedli postopka prodaje zemljišč, navedenih v Načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem in tudi do konca leta ga ne bomo, je nesmiselno imeti v proračunu te prihodke).

6 - 730 Prejete donacije zmanjšanje za 37 % (uskladitev glede na dejanski prihodek iz naslova donacij) Transfernih prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zmanjšanje za 29,2% (zmanjšanje Prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije ne realizacija planiranih projektov LAS). Odhodki se zmanjšajo za eurov oziroma za 23,3 %. Podrobna obrazložitev odhodkov pa sledi v nadaljevanju razlage rebalansa proračuna za leto 2019 in sicer pri Posebnem delu. V računu finančnih terjatev in naložb se planirajo sredstva iz naslova vračila kredita v višini eurov (kredit dan družbi Terme gaja leta 2015), in povečanje kapitalskih deležev v podjetjih v višini eurov (v družbi Terme gaja bi naredili dokapitalizacijo v višini eurov in sicer bi se spremenil lastniški delež). In prodaja Kapitalskih deležev prihodek iz naslova prodaje družbe Terme gaja d.o.o (delež se zmanjša glede na prvotno sprejeti proračun). V letu 2019 se bo Občina Destrnik občina zadolžila pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sredstva za sofinanciranje projekta po 23. členu ZFO (Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti) in sicer v višini eurov, ter dodatna zadolžitev pri bankah v višini eurov, planirano je odplačilo dolga v skladu z amortizacijskimi načrti odplačila dolga. Stanje sredstev na dan znaša eurov. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO Odhodke v proračunu Občine Destrnik prikazujemo po proračunskih uporabnikih: 1000 OBČINSKI SVET Kot proračunski uporabnik ni povišanje, narejene so le prerazporeditve znotraj proračunskega uporabnika in sicer: Dejavnost občinskega sveta povišanje za eurov (do povišanja je prišlo zaradi tega, ker seje, ki so bile v mesecu decembru 2018 niso bile izplačane v tem letu, ampak šele v letu 2019) Dejavnost odborov in komisij zmanjšanje za eurov (zmanjšanje zaradi manjšega števila sej odborov in komisij glede na plan) NADZORNI ODBOR Ni sprememb ŽUPAN 01 POLITIČNI SISTEM Ni sprememb OBČINSKA UPRAVA

7 V področje proračunskega uporabnika občinska uprava spada celotno poslovanje lokalne skupnosti. Gledano po področjih proračunske porabe pa so sprememba naslednje: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Pravno zastopanje občine, notarske storitve, stroški izvršb povišanje za eurov (poravnati je bilo potrebno še en račun iz leta 2018 in tudi odvetniški stroški v letu 2019 so bili višji kot smo prvotno planirali. Prav tako so na tej proračunski postavki zajeti stroški notarskih storitev) Vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante zmanjšanje za eurov (opravljajo se le nujna vzdrževalna dela na objektu) Vzdrževanje športne dvorane zmanjšanje za eurov (opravljajo se le nujna vzdrževalna dela na objektu) Obratovanje športnega objekta pod OŠ Destrnik zmanjšanje za eurov (zmanjšanje je na vzdrževanju, saj smo naročili samo mreže okrog igrišča, menjali pa so jih člani Športnega društva prostovoljno). 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Plače redno zaposleni znižanje za eurov (uskladitev z dosedanjo porabo in planom porabe do konca leta) Materialni stroški uprava zvišanje za eurov (najvišje povečanje je pri vzdrževanje komunikacijske oprema, do povišanja prihaja zaradi posodobitve programske opreme za obračun in oddajo podatkov NUSZ, ter drugi operativni odhodki, ki so nastali zaradi stroškov neizpolnjevanja plačil po sodni obravnavi) Vzdrževanje in stroški službenega vozila- zmanjšanje za 400 eurov (uskladitev z dejansko porabo) Stroški službenih potovanj za upravo povišanje za eurov (nastajajo višji stroški prevoza, predvsem zaradi rednih sestankov na Ministrstvu in Direkciji, zaradi umestitve kolesarske poti Ptuj Lenart in sama izvedba investicije, ter rednih prevozov na razna predavanja in sestanke zaposlenih na občini) Stroški sodnih poravnav zmanjšanje za eurov (Dogovorjeno je bilo, da občina iz tega naslova mora plačati eurov, vendar smo se z upnikom dogovorili, da v letu 2019 poravnamo eurov, preostanek pa v letu 2020) Zunanje storitve povišanje za eurov (iz tega naslova se pokrivajo stroški zunanjega svetovalca na področju organizacije občinske uprave, gospodarskih družb in drugih nalog občine, ter stroški revizij, ki so potekale v začetku letošnjega leta). 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Ni sprememb. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Ni sprememb. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Ni sprememb. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Ni sprememb. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Vzdrževanje lokalnih cest zmanjšanje za eurov (glede na dosedanjo porabo in plan do konca leta se sredstva ustrezno zmanjšajo).

8 04008 Zimska služba na JP in LC zmanjšanje za eurov (glede na dosedanjo porabo in plan do konca leta se sredstva ustrezno zmanjšajo) Vzdrževanje nekategoriziranih cest zmanjšanje za eurov (glede na dosedanjo porabo in plan do konca leta se sredstva ustrezno zmanjšajo) Odmera lokalnih cest in javnih poti povišanje za eurov (do povišanja prihaja, ker je potrebno odmeriti kategorizirane ceste in sicer se nameravajo odmeriti ceste Vintarovci Šteger Simonič v dolžini 1065 m, Dolič Janežovski Vrh (Furman-Irgl-Kolarič) v dolžini 815 m, Janežovci Burina Zadravec v dolžini 320 m, Jiršovci odcep proti Vršiču v dolžini 220 m, Janežovski Vrh Mihelič Holc v dolžini 216 m in drugi manjši odcepi in ureditve mej) Kolesarske poti povečanje za eurov (občina mora pripraviti dokumentacijo za izgradnjo kolesarski poti dogovor z Direkcijo in Ministrstvom je, izdelala bi se naj projektna dokumentacija za kolesarsko pot iz ptujske smeri do Janežovcev in od Janežovcev proti Jiršovcem do režijskega obrata. To je ocenjena vrednost, glede na primerljive cene na trgu in izdelavo podobnih dokumentacij v drugih občinah) Sofinanciranje investicij in inv. vzdrževanja na državnih cestah doda se na novo in planirajo se sredstva v višini eurov (išče se rešitev, glede ureditve prometa na avtobusni postaji pred občinsko stavbo. Na tej avtobusni je ob odhodu šolskih avtobusov skoraj zaprt en vozni pas in tudi otroci hodijo po cesti. Zato je smiselno urediti varen odhod naših otrok iz šole). 14 GOSPODARSTVO Obrtno poslovna cona Drstelja povečanje za eurov (v letošnjem letu smo prejeli en račun od izdelovalca projektne dokumentacije po obrtno cono Drstelja, dokumentacija je bila naročena aprila 2018 in tudi v roku enega meseca bi morala biti izdelana in izstavljen tudi račun. Račun smo prejeli šele v prvih mesecih letošnjega leta in smo ga tudi zavrnili z obrazložitvijo, da niso spoštovali rokov v zvezi z izdelavo dokumentacije in posledično tudi izdaja računa. Zadevo urejamo, tako da še trenutno ni znano, kako bo z plačilom, vendar v rebalans smo zadevo umestili in zagotovili sredstva v primeru morebitnega plačila) Obrtno poslovna cona Janežovski Vrh zmanjšanje za eurov (na tem območju se bo zgradila športno poslovna cona). 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Čistilna akcija povečanje za 115 eurov (uskladitev z dejansko porabo) Kanalizacija občine na tem področju v letošnjem letu ne bo prišlo do porabe sredstev Čiščenje greznic občani povečanje za eurov (v letošnjem letu bomo izvedli večino prvih odvozov iz greznic občanov. Dajatev se je začela obračunavati v sredini leta 2017 in do letošnjega leta se odvozi niso vršili tako množično in že prvotno se je planiralo, da se bo glavnina odvoza vršila v letu 2019). 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Vzdrževanje vodovodnega omrežja povečanje za eurov (uskladitev z dosedanjo porabo in planom do konca leta) Materialni stroški vežica povišanje za 400 eurov (povišanje zaradi višje porabe vode na pokopališču, prva ocena je bila glede na porabo iz prejšnjih let) Stroški prodaje občinskega premoženja povečanje za 500 eurov (povečanje glede na pridobljene ponudbe za izvedbe cenitev premoženja).

9 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Materialni stroški zdravstvena ambulanta povišanje za eurov (do povišanja prihaja na strani stroškov ogrevanja, v prvih mesecih letošnjega leta ni delovala toplotna črpalka in takrat se je ogrevalo na plin, zato so tudi nastali višjih stroški glede na plan iz preteklih let). 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Materialni stroški kulturna dvorana Volkmerjev dom povečanje za 150 eurov (do povišanja je prišlo zaradi višje zavarovalne premije za objekt, glede na plan za pretekla leta) Vina lokalnih pridelovalcev do porabe sredstev ne bo prišlo (prijavo na Las-ove projekte so se oddajale do sredine septembra 2019 za leto Za leto 2019 pa ni bilo možno v letošnjem letu oddati nobene prijave) Večnamenski športno vadbeni center povečanje za eurov (ker objekt nima uporabnega dovoljenja, ga je potrebno pridobiti, vendar ker pri gradnji ni bil upoštevan načrt gradnje objekta po katerem je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je potrebno najprej narediti spremembo projektne dokumentacije in spremembo gradbenega dovoljenja, da bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje) Rekreacijska pot - do porabe sredstev ne bo prišlo (prijavo na Las-ove projekte so se oddajale do sredine septembra 2019 za leto Za leto 2019 pa ni bilo možno v letošnjem letu oddati nobene prijave). 19 IZOBRAŽEVANJA Plačilo vrtca povišanje za eurov (zaradi uvedbe dodatnega oddelka v vrtcu Destrnik) Spremljevalec v vrtcu zagotovitev sredstev v višini eurov (od meseca marca 2019 imamo v vrtcu Destrnik otroka z odločbo, ki potrebuje spremljevalca) Šolski prevozi (Arriva in Sadek) povišanje za eurov (povišanje zaradi sredstev prevoza otrok v našo šolo izveden je bil javni razpis in tako smo dobili fiksne cene prevoza, prav tako pa moramo zagotoviti prevoz otrok v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in enega otroka imamo v Zavodu Dornava, kateri se dnevno vozi tja in nazaj). 20 SOCIALNO VARSTVO Ni sprememb. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Obresti od najetih kreditov - zmanjšanje za eurov (zmanjšanje se je zgodilo zaradi izvedbe postopka upravljanja z občinskim dolgom. Občinska uprava se od meseca aprila naprej ukvarja z izvedbo postopka upravljanja z občinskim dolgom in sicer je v prvi vrsti bil cilj reprogramirati kredit, ki je bil leta 2013 najet v višini in sicer takrat po obrestni meri 3 mesečni EURIBOR + 4 %. Prvi postopek izvedbe tega postopka je bil žal neuspešen, v drugo smo bili uspešnejši, saj smo prejeli ponudbo z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,85%. Kar pomeni, da če bi obresti plačevali po obstoječi pogodbi in obstoječem (noveliranem) amortizacijskem načrtu bi do konca leta odplačila to je do plačali ,27 eurov obresti. Sedaj z izvedbo postopka upravljanja z občinskim dolgom pa bomo do plačila zadnjega obroka kredita plačali skupaj ,60 eurov glede na sedanji amortizacijski načrt.

10 23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI Ni sprememb REŽIJSKI OBRAT 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Vzdrževanje vozil RO ter stroški le teh povišanje za 400 eurov (zaradi višjih stroškov pristojbin za registracijo vozila glede na plan). RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Ni sprememb. RAČUN FINANCIRANJA 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Odplačilo kreditov zmanjšanje za eurov (zmanjšanje zaradi izvedbe postopkov upravljanja z občinskim dolgom). Pripravila: Sonja Mahorič Župan Občine Destrnik: Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.

11 REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA DESTRNIK ZA LETO 2019 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,9 70 DAVČNI PRIHODKI ,3 700 Davki na dohodek in dobiček , Dohodnina , Dohodnina - občinski vir ,0 703 Davki na premoženje , Davki na nepremičnine , Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb , Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo , Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb , Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb , Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča , Davki na premičnine , Davek na vodna plovila , Davki na dediščine in darila , Davek na dediščine in darila , Zamudne obresti od davka na dediščine in darila Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb , Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb , Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin ,0 704 Domači davki na blago in storitve , Davki na posebne storitve , Davek na dobitke od iger na srečo , Drugi davki na uporabo blaga in storitev , Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , Turistična taksa , Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ,0 706 Drugi davki in prispevki , Drugi davki in prispevki , Drugi davki in prispevki ,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI ,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Prihodki od premoženja , Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove , Prihodki od drugih najemnin , Prihodki iz naslova podeljenih koncesij , Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico ,0 711 Takse in pristojbine , Upravne takse in pristojbine , Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo ,0 712 Globe in druge denarne kazni , Globe in druge denarne kazni , Globe za prekrške , Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ,0 Stran 1 od 8

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 714 Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki , Prihodki od komunalnih prispevkov , Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna Zamudne obresti od komunalnih prispevkov , Drugi izredni nedavčni prihodki ,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI ,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov Prihodki od prodaje prevoznih sredstev , Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil , Prihodki od prodaje opreme Prihodki od prodaje pisarniške opreme Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,0 73 PREJETE DONACIJE ,0 730 Prejete donacije iz domačih virov , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI ,8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna , Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije , Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo ,0 Stran 2 od 8

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,7 40 TEKOČI ODHODKI ,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , Plače in dodatki , Osnovne plače , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Povračilo stroškov prehrane med delom , Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela , Sredstva za nadurno delo , Sredstva za nadurno delo , Drugi izdatki zaposlenim , Jubilejne nagrade , Odpravnine ,6 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 Stran 3 od 8

14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 402 Izdatki za blago in storitve , Pisarniški in splošni material in storitve , Pisarniški material in storitve , Čistilni material in storitve , Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja , Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura , Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , Izdatki za reprezentanco , Hrana, storitve menz in restavracij , Posebni material in storitve , Uniforme in službena obleka , Drobni inventar , Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev , Drugi posebni materiali in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Električna energija , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Voda in komunalne storitve , Odvoz smeti , Telefon, faks, elektronska pošta , Poštnina in kurirske storitve , Prevozni stroški in storitve , Goriva in maziva za prevozna sredstva , Vzdrževanje in popravila vozil , Pristojbine za registracijo vozil , Zavarovalne premije za motorna vozila , Izdatki za službena potovanja , Dnevnice za službena potovanja v državi , Stroški prevoza v državi , Tekoče vzdrževanje , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Zavarovalne premije za objekte , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme , Zavarovalne premije za opremo , Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Drugi operativni odhodki , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , Plačila avtorskih honorarjev , Plačila po podjemnih pogodbah , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , Druge članarine , Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet , Stroški, povezani z zadolževanjem , Prejemki zunanjih sodelavcev , Drugi operativni odhodki ,5 403 Plačila domačih obresti , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam ,3 409 Rezerve , Splošna proračunska rezervacija , Splošna proračunska rezervacija , Proračunska rezerva , Proračunska rezerva ,0 Stran 4 od 8

15 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 41 TEKOČI TRANSFERI ,3 410 Subvencije , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Družinski prejemki in starševska nadomestila , Darilo ob rojstvu otroka , Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti , Štipendije , Druge štipendije , Drugi transferi posameznikom , Regresiranje prevozov v šolo , Denarne nagrade in priznanja , Regresiranje oskrbe v domovih , Subvencioniranje stanarin , Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , Izplačila družinskemu pomočniku , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 413 Drugi tekoči domači transferi , Tekoči transferi občinam , Sredstva, prenesena drugim občinam , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ,6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Nakup opreme , Nakup strojne računalniške opreme , Nakup gasilske opreme , Nakup opreme za knjižnice , Nakup drugih osnovnih sredstev , Nakup drugih osnovnih sredstev , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Novogradnje , Rekonstrukcije in adaptacije , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Nakup zemljišč , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Investicijski nadzor , Načrti in druga projektna dokumentacija , Plačila drugih storitev in dokumentacije ,8 Stran 5 od 8

16 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) , ,3 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) ,4 Stran 6 od 8

17 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA ,9 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA ,9 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil , Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin , Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin ,0 751 Prodaja kapitalskih deležev , Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in ,6 družbah, ki so v lasti države ali občin Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki ,6 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) ,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb , Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin , Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali o ,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) ,6 Stran 7 od 8

18 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,1 50 ZADOLŽEVANJE ,1 500 Domače zadolževanje , Najeti krediti pri poslovnih bankah , Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti , Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih , Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti ,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,2 55 ODPLAČILA DOLGA ,2 550 Odplačila domačega dolga , Odplačila kreditov poslovnim bankam , Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem , Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti ,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,1 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,9 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA Stran 8 od 8

19 REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA DESTRNIK ZA LETO 2019 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA DESTRNIK za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Občinski svet PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Občinski svet ,0 01 POLITIČNI SISTEM , Politični sistem , Dejavnost občinskega sveta , Dejavnost občinskega sveta , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , Dejavnost odborov in komisij , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , Financiranje svetnikov in svetniških skupin , Drugi operativni odhodki , Financiranje političnih strank , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Druge skupne administrativne službe , Izvedba protokolarnih dogodkov , Stroški praznovanja občinskega praznika , Hrana, storitve menz in restavracij , Drugi operativni odhodki , Stroški novoletnega praznovanja (stroški pogostitve) , Izdatki za reprezentanco , Hrana, storitve menz in restavracij ,0 Stran 1 od 16

20 A. Bilanca odhodkov Nadzorni odbor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Nadzorni odbor ,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , Fiskalni nadzor , Dejavnost nadzornega odbora , Sejnine nadzornega odbora , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,0 Stran 2 od 16

21 A. Bilanca odhodkov Župan PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Župan ,0 01 POLITIČNI SISTEM , Politični sistem , Dejavnost župana in podžupanov , Nagrada župana in podžupana , Osnovne plače , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , Povračilo stroškov prehrane med delom , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Plačila po podjemnih pogodbah , Reprezentanca , Izdatki za reprezentanco , Restavracije in menze , Hrana, storitve menz in restavracij ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Kadrovska uprava , Vodenje kadrovskih zadev , Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih in drugih priznanj , Drugi operativni odhodki , Nagrade diplomantov in zlatih maturantov , Denarne nagrade in priznanja ,0 20 SOCIALNO VARSTVO , Varstvo otrok in družine , Drugi programi v pomoč družini , Pomoč staršem ob rojstvu otroka , Darilo ob rojstvu otroka , Obdaritev otrok novoletna , Drugi operativni odhodki ,0 Stran 3 od 16

22 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Občinska uprava ,0 01 POLITIČNI SISTEM , Politični sistem , Izvedba in nadzor volitev in referendumov , Stroški lokalnih volitev , Poštnina in kurirske storitve ,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , Urejanje na področju fiskalne politike , Urejanje na področju fiskalne politike , Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenije...) , Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet , Stroški pobiranja občinski dajatev , Drugi operativni odhodki ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Informatizacija uprave , Elektronske storitve , Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme , Druge skupne administrativne službe , Obveščanje domače in tuje javnosti , Objave v Uradnem listu in časopisih , Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , Vzdrževanje simbolov občine , Drugi operativni odhodki , Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , Pravno zastopanje občine, notarske storitve, stroški izvršb , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , Vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Vzdrževanje športne dvorane , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Vzdrževanje kulturne dvorane , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Obratovanje športnega objekta pod OŠ Destrnik , Električna energija , Voda in komunalne storitve , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Zavarovalne premije za objekte ,0 Stran 4 od 16

23 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , Nacionalno združenje lokalnih skupnosti , Združenje občin Slovenije , Druge članarine , Povezovanje lokalnih skupnosti , Delovanje regionalne razvojne agencije , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , Lokalna akcijska skupina Sp. Podravje (LAS) , Druge članarine , Dejavnost občinske uprave , Administracija občinske uprave , Plače redno zaposleni , Osnovne plače , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , Povračilo stroškov prehrane med delom , Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela , Sredstva za nadurno delo , Jubilejne nagrade , Odpravnine , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Materialni stroški uprava , Pisarniški material in storitve , Čistilni material in storitve , Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura , Drobni inventar , Električna energija , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Voda in komunalne storitve , Odvoz smeti , Telefon, faks, elektronska pošta , Poštnina in kurirske storitve , Zavarovalne premije za objekte , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme , Zavarovalne premije za opremo , Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Drugi operativni odhodki , Zdravniški pregledi - zaposleni , Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev , Skupna občinska uprava , Sredstva, prenesena drugim občinam , Izobraževanje zaposlenih , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ,0 Stran 5 od 16

24 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Vzdrževanje in stroški službenega vozila , Goriva in maziva za prevozna sredstva , Vzdrževanje in popravila vozil , Pristojbine za registracijo vozil , Zavarovalne premije za motorna vozila , Stroški službenih potovanj za upravo , Dnevnice za službena potovanja v državi , Stroški prevoza v državi , Stroški sodnih poravnav , Drugi operativni odhodki , Zunanje storitve , Prejemki zunanjih sodelavcev , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , Vzdrževanje občinske stavbe , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Nabava računalnikov in opreme , Nakup strojne računalniške opreme , Licence , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Nakup zemljišč , Nakup zemljišč ,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč , Usposabljanje enot civilne zaščite , Drugi operativni odhodki , Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite , Drugi operativni odhodki , Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , Dejavnost OGZ Destrnik , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Dejavnost gasilskih društev (požarna taksa) , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Nakup gasilkih vozil in opreme , Nakup gasilske opreme ,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST , Policijska in kriminalistična dejavnost , Prometna varnost , Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu , Drugi operativni odhodki ,0 Stran 6 od 16

25 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , Program reforme kmetijstva in živilstva , Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , Neposredna plačila v kmetijstvu (premije, obramba pred točo) , Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Financiranje društev (s področja kmetijstva) , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Splošne storitve v kmetijstvu , Zdravstveno varstvo rastlin in živali , Varstvo živali , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , Gozdarstvo , Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , Vzdrževanje gozdnih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov ,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN , Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije , Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije , Energetska zasnova občine , Prejemki zunanjih sodelavcev , Polnilne postaje za polnjenje električnih vozil , Novogradnje , Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije , Oskrba s toplotno energijo , Ogrevanje javnih objektov v lasti Občine Destrnik , Drugi posebni materiali in storitve ,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , Cestni promet in infrastruktura , Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , Vzdrževanje lokalnih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Vzdrževanje javnih poti , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Zimska služba na JP in LC , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Vzdrževanje nekategoriziranih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Vzdrževanje občinskih površin , Tekoče vzdrževanje drugih objektov ,0 Stran 7 od 16