7. redna seja Občinskega sveta,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "7. redna seja Občinskega sveta,"

Transkripcija

1 OBČINA DESTRNIK Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 skrajšani postopek Poročevalec/ka: Župan Predlogi sklepov:»občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 po skrajšanem postopku.«-»občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini.«-» Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženje Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini«-»občinski svet Občine Destrnik potrjuje Spremembe in dopolnitve Letni program prodaje občinskega finančnega premoženje Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini.«

2 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 14/13 popr., 101/13. 55/15 ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na. redni seji, dne, sprejel O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto člen V Odloku o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2019 in 18/2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto Naziv Znesek A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI

3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino 0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 0 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) (I. II.) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 0 osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje

4 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN PRETEKLEGA LETA Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Destrnik. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 2. člen Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu občine Destrnik za leto 2019 in sicer se glasi:»zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 zadolžiti pri MGRT (23. člen ZFO) v višini eurov za investicijo Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti in do višine eurov za investicije predvidene v občinskem proračunu.«3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Štev.: Datum: Župan Občine Destrnik: Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.

5 OBČINA DESTRNIK JANEŽOVSKI VRH DESTRNIK TRR: ID za DDV: SI Telefon: Telefax: Matična št.: Datum: Zadeva: Razlaga rebalansa proračuna Občine Destrnik za leto Občinski svet Občine Destrnik je na predlog župana na svoji 3. redni seji dne sprejel Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 (objavljeno v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 7/2019) in s tem omogočili normalno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu Na 4. redni seji dne je bil sprejet 1. rebalans proračuna Občine Destrnik za leto 2019 v katerem so bile zajete prve spremembe proračuna. Sedaj je pred vami rebalans proračuna štev. 2 za leto 2019, katerega predlagamo za sprejem zaradi zagotovitve dodatnih sredstev in uskladitve potrebnih prerazporeditev sredstev v posebnem delu proračuna, to je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. V nadaljevanju predlagamo Občinskemu svetu Občine Destrnik v sprejem 2. rebalans proračuna Občine Destrnik za leto proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. omogoča ponovno uravnovešanje med prejemki in izdatki proračuna. Ob pripravi rebalansa smo ponovno preverili realizacije proračuna po posameznih postavkah za leto 2019 in uskladili pričakovane prihodke in odhodke. Prihodki se skupno zmanjšajo za eurov oziroma za 4,5 %. Spremembe so: Davki na premoženje povečanje za 0,5% (do povišanja prihaja, zaradi višjih prihodkov iz naslova Davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb, Davkov na plovila, Zamudnih obresti od davka na dediščina in darila) Domači davki na blago in storitve zmanjšanje za 24,80% (poveča se Davek na dobitek od iger na srečo, zmanjšujejo se prihodki iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) Drugi nedavčni prihodki zmanjšanje za 5% (zmanjšanje Prihodka iz naslova komunalnih prispevkov, nastali pa so novi prihodki in sicer Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (prodaja se 118,2 m2 poslovnih prostorov v 3. etaži objekta Janežovski Vrh 42 (prodajajo se 4 pisarne, skupaj z opremo, prav tako se uskladijo prihodki iz naslova Prihodkov od prodaje prevoznih sredstev) Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (ker do sedaj nismo izvedli postopka prodaje zemljišč, navedenih v Načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem in tudi do konca leta ga ne bomo, je nesmiselno imeti v proračunu te prihodke).

6 - 730 Prejete donacije zmanjšanje za 37 % (uskladitev glede na dejanski prihodek iz naslova donacij) Transfernih prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zmanjšanje za 29,2% (zmanjšanje Prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije ne realizacija planiranih projektov LAS). Odhodki se zmanjšajo za eurov oziroma za 23,3 %. Podrobna obrazložitev odhodkov pa sledi v nadaljevanju razlage rebalansa proračuna za leto 2019 in sicer pri Posebnem delu. V računu finančnih terjatev in naložb se planirajo sredstva iz naslova vračila kredita v višini eurov (kredit dan družbi Terme gaja leta 2015), in povečanje kapitalskih deležev v podjetjih v višini eurov (v družbi Terme gaja bi naredili dokapitalizacijo v višini eurov in sicer bi se spremenil lastniški delež). In prodaja Kapitalskih deležev prihodek iz naslova prodaje družbe Terme gaja d.o.o (delež se zmanjša glede na prvotno sprejeti proračun). V letu 2019 se bo Občina Destrnik občina zadolžila pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sredstva za sofinanciranje projekta po 23. členu ZFO (Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti) in sicer v višini eurov, ter dodatna zadolžitev pri bankah v višini eurov, planirano je odplačilo dolga v skladu z amortizacijskimi načrti odplačila dolga. Stanje sredstev na dan znaša eurov. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO Odhodke v proračunu Občine Destrnik prikazujemo po proračunskih uporabnikih: 1000 OBČINSKI SVET Kot proračunski uporabnik ni povišanje, narejene so le prerazporeditve znotraj proračunskega uporabnika in sicer: Dejavnost občinskega sveta povišanje za eurov (do povišanja je prišlo zaradi tega, ker seje, ki so bile v mesecu decembru 2018 niso bile izplačane v tem letu, ampak šele v letu 2019) Dejavnost odborov in komisij zmanjšanje za eurov (zmanjšanje zaradi manjšega števila sej odborov in komisij glede na plan) NADZORNI ODBOR Ni sprememb ŽUPAN 01 POLITIČNI SISTEM Ni sprememb OBČINSKA UPRAVA

7 V področje proračunskega uporabnika občinska uprava spada celotno poslovanje lokalne skupnosti. Gledano po področjih proračunske porabe pa so sprememba naslednje: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Pravno zastopanje občine, notarske storitve, stroški izvršb povišanje za eurov (poravnati je bilo potrebno še en račun iz leta 2018 in tudi odvetniški stroški v letu 2019 so bili višji kot smo prvotno planirali. Prav tako so na tej proračunski postavki zajeti stroški notarskih storitev) Vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante zmanjšanje za eurov (opravljajo se le nujna vzdrževalna dela na objektu) Vzdrževanje športne dvorane zmanjšanje za eurov (opravljajo se le nujna vzdrževalna dela na objektu) Obratovanje športnega objekta pod OŠ Destrnik zmanjšanje za eurov (zmanjšanje je na vzdrževanju, saj smo naročili samo mreže okrog igrišča, menjali pa so jih člani Športnega društva prostovoljno). 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Plače redno zaposleni znižanje za eurov (uskladitev z dosedanjo porabo in planom porabe do konca leta) Materialni stroški uprava zvišanje za eurov (najvišje povečanje je pri vzdrževanje komunikacijske oprema, do povišanja prihaja zaradi posodobitve programske opreme za obračun in oddajo podatkov NUSZ, ter drugi operativni odhodki, ki so nastali zaradi stroškov neizpolnjevanja plačil po sodni obravnavi) Vzdrževanje in stroški službenega vozila- zmanjšanje za 400 eurov (uskladitev z dejansko porabo) Stroški službenih potovanj za upravo povišanje za eurov (nastajajo višji stroški prevoza, predvsem zaradi rednih sestankov na Ministrstvu in Direkciji, zaradi umestitve kolesarske poti Ptuj Lenart in sama izvedba investicije, ter rednih prevozov na razna predavanja in sestanke zaposlenih na občini) Stroški sodnih poravnav zmanjšanje za eurov (Dogovorjeno je bilo, da občina iz tega naslova mora plačati eurov, vendar smo se z upnikom dogovorili, da v letu 2019 poravnamo eurov, preostanek pa v letu 2020) Zunanje storitve povišanje za eurov (iz tega naslova se pokrivajo stroški zunanjega svetovalca na področju organizacije občinske uprave, gospodarskih družb in drugih nalog občine, ter stroški revizij, ki so potekale v začetku letošnjega leta). 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Ni sprememb. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Ni sprememb. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Ni sprememb. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Ni sprememb. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Vzdrževanje lokalnih cest zmanjšanje za eurov (glede na dosedanjo porabo in plan do konca leta se sredstva ustrezno zmanjšajo).

8 04008 Zimska služba na JP in LC zmanjšanje za eurov (glede na dosedanjo porabo in plan do konca leta se sredstva ustrezno zmanjšajo) Vzdrževanje nekategoriziranih cest zmanjšanje za eurov (glede na dosedanjo porabo in plan do konca leta se sredstva ustrezno zmanjšajo) Odmera lokalnih cest in javnih poti povišanje za eurov (do povišanja prihaja, ker je potrebno odmeriti kategorizirane ceste in sicer se nameravajo odmeriti ceste Vintarovci Šteger Simonič v dolžini 1065 m, Dolič Janežovski Vrh (Furman-Irgl-Kolarič) v dolžini 815 m, Janežovci Burina Zadravec v dolžini 320 m, Jiršovci odcep proti Vršiču v dolžini 220 m, Janežovski Vrh Mihelič Holc v dolžini 216 m in drugi manjši odcepi in ureditve mej) Kolesarske poti povečanje za eurov (občina mora pripraviti dokumentacijo za izgradnjo kolesarski poti dogovor z Direkcijo in Ministrstvom je, izdelala bi se naj projektna dokumentacija za kolesarsko pot iz ptujske smeri do Janežovcev in od Janežovcev proti Jiršovcem do režijskega obrata. To je ocenjena vrednost, glede na primerljive cene na trgu in izdelavo podobnih dokumentacij v drugih občinah) Sofinanciranje investicij in inv. vzdrževanja na državnih cestah doda se na novo in planirajo se sredstva v višini eurov (išče se rešitev, glede ureditve prometa na avtobusni postaji pred občinsko stavbo. Na tej avtobusni je ob odhodu šolskih avtobusov skoraj zaprt en vozni pas in tudi otroci hodijo po cesti. Zato je smiselno urediti varen odhod naših otrok iz šole). 14 GOSPODARSTVO Obrtno poslovna cona Drstelja povečanje za eurov (v letošnjem letu smo prejeli en račun od izdelovalca projektne dokumentacije po obrtno cono Drstelja, dokumentacija je bila naročena aprila 2018 in tudi v roku enega meseca bi morala biti izdelana in izstavljen tudi račun. Račun smo prejeli šele v prvih mesecih letošnjega leta in smo ga tudi zavrnili z obrazložitvijo, da niso spoštovali rokov v zvezi z izdelavo dokumentacije in posledično tudi izdaja računa. Zadevo urejamo, tako da še trenutno ni znano, kako bo z plačilom, vendar v rebalans smo zadevo umestili in zagotovili sredstva v primeru morebitnega plačila) Obrtno poslovna cona Janežovski Vrh zmanjšanje za eurov (na tem območju se bo zgradila športno poslovna cona). 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Čistilna akcija povečanje za 115 eurov (uskladitev z dejansko porabo) Kanalizacija občine na tem področju v letošnjem letu ne bo prišlo do porabe sredstev Čiščenje greznic občani povečanje za eurov (v letošnjem letu bomo izvedli večino prvih odvozov iz greznic občanov. Dajatev se je začela obračunavati v sredini leta 2017 in do letošnjega leta se odvozi niso vršili tako množično in že prvotno se je planiralo, da se bo glavnina odvoza vršila v letu 2019). 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Vzdrževanje vodovodnega omrežja povečanje za eurov (uskladitev z dosedanjo porabo in planom do konca leta) Materialni stroški vežica povišanje za 400 eurov (povišanje zaradi višje porabe vode na pokopališču, prva ocena je bila glede na porabo iz prejšnjih let) Stroški prodaje občinskega premoženja povečanje za 500 eurov (povečanje glede na pridobljene ponudbe za izvedbe cenitev premoženja).

9 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Materialni stroški zdravstvena ambulanta povišanje za eurov (do povišanja prihaja na strani stroškov ogrevanja, v prvih mesecih letošnjega leta ni delovala toplotna črpalka in takrat se je ogrevalo na plin, zato so tudi nastali višjih stroški glede na plan iz preteklih let). 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Materialni stroški kulturna dvorana Volkmerjev dom povečanje za 150 eurov (do povišanja je prišlo zaradi višje zavarovalne premije za objekt, glede na plan za pretekla leta) Vina lokalnih pridelovalcev do porabe sredstev ne bo prišlo (prijavo na Las-ove projekte so se oddajale do sredine septembra 2019 za leto Za leto 2019 pa ni bilo možno v letošnjem letu oddati nobene prijave) Večnamenski športno vadbeni center povečanje za eurov (ker objekt nima uporabnega dovoljenja, ga je potrebno pridobiti, vendar ker pri gradnji ni bil upoštevan načrt gradnje objekta po katerem je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je potrebno najprej narediti spremembo projektne dokumentacije in spremembo gradbenega dovoljenja, da bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje) Rekreacijska pot - do porabe sredstev ne bo prišlo (prijavo na Las-ove projekte so se oddajale do sredine septembra 2019 za leto Za leto 2019 pa ni bilo možno v letošnjem letu oddati nobene prijave). 19 IZOBRAŽEVANJA Plačilo vrtca povišanje za eurov (zaradi uvedbe dodatnega oddelka v vrtcu Destrnik) Spremljevalec v vrtcu zagotovitev sredstev v višini eurov (od meseca marca 2019 imamo v vrtcu Destrnik otroka z odločbo, ki potrebuje spremljevalca) Šolski prevozi (Arriva in Sadek) povišanje za eurov (povišanje zaradi sredstev prevoza otrok v našo šolo izveden je bil javni razpis in tako smo dobili fiksne cene prevoza, prav tako pa moramo zagotoviti prevoz otrok v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in enega otroka imamo v Zavodu Dornava, kateri se dnevno vozi tja in nazaj). 20 SOCIALNO VARSTVO Ni sprememb. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Obresti od najetih kreditov - zmanjšanje za eurov (zmanjšanje se je zgodilo zaradi izvedbe postopka upravljanja z občinskim dolgom. Občinska uprava se od meseca aprila naprej ukvarja z izvedbo postopka upravljanja z občinskim dolgom in sicer je v prvi vrsti bil cilj reprogramirati kredit, ki je bil leta 2013 najet v višini in sicer takrat po obrestni meri 3 mesečni EURIBOR + 4 %. Prvi postopek izvedbe tega postopka je bil žal neuspešen, v drugo smo bili uspešnejši, saj smo prejeli ponudbo z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,85%. Kar pomeni, da če bi obresti plačevali po obstoječi pogodbi in obstoječem (noveliranem) amortizacijskem načrtu bi do konca leta odplačila to je do plačali ,27 eurov obresti. Sedaj z izvedbo postopka upravljanja z občinskim dolgom pa bomo do plačila zadnjega obroka kredita plačali skupaj ,60 eurov glede na sedanji amortizacijski načrt.

10 23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI Ni sprememb REŽIJSKI OBRAT 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Vzdrževanje vozil RO ter stroški le teh povišanje za 400 eurov (zaradi višjih stroškov pristojbin za registracijo vozila glede na plan). RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Ni sprememb. RAČUN FINANCIRANJA 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Odplačilo kreditov zmanjšanje za eurov (zmanjšanje zaradi izvedbe postopkov upravljanja z občinskim dolgom). Pripravila: Sonja Mahorič Župan Občine Destrnik: Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.

11 REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA DESTRNIK ZA LETO 2019 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,9 70 DAVČNI PRIHODKI ,3 700 Davki na dohodek in dobiček , Dohodnina , Dohodnina - občinski vir ,0 703 Davki na premoženje , Davki na nepremičnine , Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb , Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo , Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb , Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb , Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča , Davki na premičnine , Davek na vodna plovila , Davki na dediščine in darila , Davek na dediščine in darila , Zamudne obresti od davka na dediščine in darila Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb , Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb , Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin ,0 704 Domači davki na blago in storitve , Davki na posebne storitve , Davek na dobitke od iger na srečo , Drugi davki na uporabo blaga in storitev , Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , Turistična taksa , Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ,0 706 Drugi davki in prispevki , Drugi davki in prispevki , Drugi davki in prispevki ,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI ,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Prihodki od premoženja , Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove , Prihodki od drugih najemnin , Prihodki iz naslova podeljenih koncesij , Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico ,0 711 Takse in pristojbine , Upravne takse in pristojbine , Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo ,0 712 Globe in druge denarne kazni , Globe in druge denarne kazni , Globe za prekrške , Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ,0 Stran 1 od 8

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 714 Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki , Prihodki od komunalnih prispevkov , Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna Zamudne obresti od komunalnih prispevkov , Drugi izredni nedavčni prihodki ,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI ,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov Prihodki od prodaje prevoznih sredstev , Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil , Prihodki od prodaje opreme Prihodki od prodaje pisarniške opreme Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,0 73 PREJETE DONACIJE ,0 730 Prejete donacije iz domačih virov , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI ,8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna , Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije , Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo ,0 Stran 2 od 8

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,7 40 TEKOČI ODHODKI ,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , Plače in dodatki , Osnovne plače , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Povračilo stroškov prehrane med delom , Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela , Sredstva za nadurno delo , Sredstva za nadurno delo , Drugi izdatki zaposlenim , Jubilejne nagrade , Odpravnine ,6 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 Stran 3 od 8

14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 402 Izdatki za blago in storitve , Pisarniški in splošni material in storitve , Pisarniški material in storitve , Čistilni material in storitve , Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja , Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura , Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , Izdatki za reprezentanco , Hrana, storitve menz in restavracij , Posebni material in storitve , Uniforme in službena obleka , Drobni inventar , Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev , Drugi posebni materiali in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Električna energija , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Voda in komunalne storitve , Odvoz smeti , Telefon, faks, elektronska pošta , Poštnina in kurirske storitve , Prevozni stroški in storitve , Goriva in maziva za prevozna sredstva , Vzdrževanje in popravila vozil , Pristojbine za registracijo vozil , Zavarovalne premije za motorna vozila , Izdatki za službena potovanja , Dnevnice za službena potovanja v državi , Stroški prevoza v državi , Tekoče vzdrževanje , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Zavarovalne premije za objekte , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme , Zavarovalne premije za opremo , Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Drugi operativni odhodki , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , Plačila avtorskih honorarjev , Plačila po podjemnih pogodbah , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , Druge članarine , Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet , Stroški, povezani z zadolževanjem , Prejemki zunanjih sodelavcev , Drugi operativni odhodki ,5 403 Plačila domačih obresti , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam ,3 409 Rezerve , Splošna proračunska rezervacija , Splošna proračunska rezervacija , Proračunska rezerva , Proračunska rezerva ,0 Stran 4 od 8

15 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 41 TEKOČI TRANSFERI ,3 410 Subvencije , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Družinski prejemki in starševska nadomestila , Darilo ob rojstvu otroka , Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti , Štipendije , Druge štipendije , Drugi transferi posameznikom , Regresiranje prevozov v šolo , Denarne nagrade in priznanja , Regresiranje oskrbe v domovih , Subvencioniranje stanarin , Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , Izplačila družinskemu pomočniku , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 413 Drugi tekoči domači transferi , Tekoči transferi občinam , Sredstva, prenesena drugim občinam , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ,6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Nakup opreme , Nakup strojne računalniške opreme , Nakup gasilske opreme , Nakup opreme za knjižnice , Nakup drugih osnovnih sredstev , Nakup drugih osnovnih sredstev , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Novogradnje , Rekonstrukcije in adaptacije , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Nakup zemljišč , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Investicijski nadzor , Načrti in druga projektna dokumentacija , Plačila drugih storitev in dokumentacije ,8 Stran 5 od 8

16 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) , ,3 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) ,4 Stran 6 od 8

17 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA ,9 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA ,9 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil , Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin , Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin ,0 751 Prodaja kapitalskih deležev , Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in ,6 družbah, ki so v lasti države ali občin Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki ,6 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) ,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb , Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin , Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali o ,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) ,6 Stran 7 od 8

18 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,1 50 ZADOLŽEVANJE ,1 500 Domače zadolževanje , Najeti krediti pri poslovnih bankah , Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti , Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih , Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti ,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,2 55 ODPLAČILA DOLGA ,2 550 Odplačila domačega dolga , Odplačila kreditov poslovnim bankam , Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem , Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti ,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,1 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,9 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA Stran 8 od 8

19 REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA DESTRNIK ZA LETO 2019 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA DESTRNIK za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Občinski svet PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Občinski svet ,0 01 POLITIČNI SISTEM , Politični sistem , Dejavnost občinskega sveta , Dejavnost občinskega sveta , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , Dejavnost odborov in komisij , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov , Financiranje svetnikov in svetniških skupin , Drugi operativni odhodki , Financiranje političnih strank , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Druge skupne administrativne službe , Izvedba protokolarnih dogodkov , Stroški praznovanja občinskega praznika , Hrana, storitve menz in restavracij , Drugi operativni odhodki , Stroški novoletnega praznovanja (stroški pogostitve) , Izdatki za reprezentanco , Hrana, storitve menz in restavracij ,0 Stran 1 od 16

20 A. Bilanca odhodkov Nadzorni odbor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Nadzorni odbor ,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , Fiskalni nadzor , Dejavnost nadzornega odbora , Sejnine nadzornega odbora , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,0 Stran 2 od 16

21 A. Bilanca odhodkov Župan PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Župan ,0 01 POLITIČNI SISTEM , Politični sistem , Dejavnost župana in podžupanov , Nagrada župana in podžupana , Osnovne plače , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , Povračilo stroškov prehrane med delom , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Plačila po podjemnih pogodbah , Reprezentanca , Izdatki za reprezentanco , Restavracije in menze , Hrana, storitve menz in restavracij ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Kadrovska uprava , Vodenje kadrovskih zadev , Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih in drugih priznanj , Drugi operativni odhodki , Nagrade diplomantov in zlatih maturantov , Denarne nagrade in priznanja ,0 20 SOCIALNO VARSTVO , Varstvo otrok in družine , Drugi programi v pomoč družini , Pomoč staršem ob rojstvu otroka , Darilo ob rojstvu otroka , Obdaritev otrok novoletna , Drugi operativni odhodki ,0 Stran 3 od 16

22 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Občinska uprava ,0 01 POLITIČNI SISTEM , Politični sistem , Izvedba in nadzor volitev in referendumov , Stroški lokalnih volitev , Poštnina in kurirske storitve ,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , Urejanje na področju fiskalne politike , Urejanje na področju fiskalne politike , Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenije...) , Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet , Stroški pobiranja občinski dajatev , Drugi operativni odhodki ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Informatizacija uprave , Elektronske storitve , Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme , Druge skupne administrativne službe , Obveščanje domače in tuje javnosti , Objave v Uradnem listu in časopisih , Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , Vzdrževanje simbolov občine , Drugi operativni odhodki , Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , Pravno zastopanje občine, notarske storitve, stroški izvršb , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , Vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Vzdrževanje športne dvorane , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Vzdrževanje kulturne dvorane , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Obratovanje športnega objekta pod OŠ Destrnik , Električna energija , Voda in komunalne storitve , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Zavarovalne premije za objekte ,0 Stran 4 od 16

23 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , Nacionalno združenje lokalnih skupnosti , Združenje občin Slovenije , Druge članarine , Povezovanje lokalnih skupnosti , Delovanje regionalne razvojne agencije , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , Lokalna akcijska skupina Sp. Podravje (LAS) , Druge članarine , Dejavnost občinske uprave , Administracija občinske uprave , Plače redno zaposleni , Osnovne plače , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , Povračilo stroškov prehrane med delom , Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela , Sredstva za nadurno delo , Jubilejne nagrade , Odpravnine , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Materialni stroški uprava , Pisarniški material in storitve , Čistilni material in storitve , Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura , Drobni inventar , Električna energija , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Voda in komunalne storitve , Odvoz smeti , Telefon, faks, elektronska pošta , Poštnina in kurirske storitve , Zavarovalne premije za objekte , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme , Zavarovalne premije za opremo , Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Drugi operativni odhodki , Zdravniški pregledi - zaposleni , Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev , Skupna občinska uprava , Sredstva, prenesena drugim občinam , Izobraževanje zaposlenih , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ,0 Stran 5 od 16

24 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Vzdrževanje in stroški službenega vozila , Goriva in maziva za prevozna sredstva , Vzdrževanje in popravila vozil , Pristojbine za registracijo vozil , Zavarovalne premije za motorna vozila , Stroški službenih potovanj za upravo , Dnevnice za službena potovanja v državi , Stroški prevoza v državi , Stroški sodnih poravnav , Drugi operativni odhodki , Zunanje storitve , Prejemki zunanjih sodelavcev , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , Vzdrževanje občinske stavbe , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Nabava računalnikov in opreme , Nakup strojne računalniške opreme , Licence , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Nakup zemljišč , Nakup zemljišč ,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč , Usposabljanje enot civilne zaščite , Drugi operativni odhodki , Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite , Drugi operativni odhodki , Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , Dejavnost OGZ Destrnik , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Dejavnost gasilskih društev (požarna taksa) , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Nakup gasilkih vozil in opreme , Nakup gasilske opreme ,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST , Policijska in kriminalistična dejavnost , Prometna varnost , Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu , Drugi operativni odhodki ,0 Stran 6 od 16

25 A. Bilanca odhodkov Občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , Program reforme kmetijstva in živilstva , Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , Neposredna plačila v kmetijstvu (premije, obramba pred točo) , Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Financiranje društev (s področja kmetijstva) , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Splošne storitve v kmetijstvu , Zdravstveno varstvo rastlin in živali , Varstvo živali , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , Gozdarstvo , Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , Vzdrževanje gozdnih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov ,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN , Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije , Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije , Energetska zasnova občine , Prejemki zunanjih sodelavcev , Polnilne postaje za polnjenje električnih vozil , Novogradnje , Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije , Oskrba s toplotno energijo , Ogrevanje javnih objektov v lasti Občine Destrnik , Drugi posebni materiali in storitve ,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , Cestni promet in infrastruktura , Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , Vzdrževanje lokalnih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Vzdrževanje javnih poti , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Zimska služba na JP in LC , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Vzdrževanje nekategoriziranih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Vzdrževanje občinskih površin , Tekoče vzdrževanje drugih objektov ,0 Stran 7 od 16

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1)

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1) OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija Konto I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 12.709.416,00 0,00 12.709.416,00 8.445.154,15 66,45 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.752.600,00 0,00 11.752.600,00

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več