PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE VOJKE ŠMUC IZOLA. Šolsko leto 2019/2020

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE VOJKE ŠMUC IZOLA. Šolsko leto 2019/2020"

Transkripcija

1 PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE VOJKE ŠMUC IZOLA Šolsko leto 2019/2020

2 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA KAZALO OSNOVNI PODATKI IN KONTAKTI SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI - USTANOVITELJ - VODSTVO ŠOLE - ŠOLSKI OKOLIŠ - STROKOVNI ORGANI ŠOLE ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV - MATIČNA ŠOLA - ŠTEVILO UČENCEV V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA IN PODALJŠANEGA BIVANJA - DELITEV UČENCEV NA SKUPINE - DOPOLNILNI IN DODATNI POUK - IZBIRNI PREDMETI PREDMETNIK - OD 1. DO 5. RAZREDA - OD 6. DO 9. RAZREDA JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE - JUTRANJE VARSTVO - PODALJŠANO BIVANJE PB DRUGI STROKOVNI DELAVCI NA ŠOLI NAČRT OBVEZNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA - ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA DELA - IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH UČENCEV - IZOBRAŽEVANJE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI - IZOBRAŽEVANJE PRISELJENIH UČENCEV IZ TUJIH DRŽAV - NAPREDOVANJE UČENCEV TEMELJNI STROKOVNI ORGANI ŠOLE - UČITELJSKI ZBOR - ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR - RAZREDNIK - SORAZREDNIK - STROKOVNI AKTIV - ŠOLSKI RAZVOJNI TIM

3 ORGANIZIRANOST UČENCEV - ŠOLSKA SKUPNOST IN PARLAMENT - STATUSI UČENCEV - GOVORILNE URE ZA UČENCE - POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME ŠOLSKI KOLEDAR - ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA - NPZ PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI PROGRAM KULTURNIH, NARAVOSLOVNIH, ŠPORTNIH IN TEHNIŠKIH DNI DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN ŠOLSKE PRIREDITVE - KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA V ŠOL. L. 2019/ KOLEDAR ŠPORTNIH TEKMOVANJ VKLJUČEVANJE V PROJEKTE - DRŽAVNI PROJEKTI - ŠOLSKI PROJEKTI - MEDNARODNO SODELOVANJE INTERESNE DEJAVNOSTI - INTERESNE DEJAVNOSTI OD RAZREDA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV - SOCIALNO ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV PROGRAM ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI - VARNOST NA ŠOLI IN NA DRUGIH ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTIH - DEŽURSTVA - URNIK ODPIRANJA ŠOLE - URNIK ZVONENJA - ŠOLSKI PREVOZ IN VARSTVO VOZAČEV PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI - GOVORILNE URE ZA STARŠE - RODITELJSKI SESTANKI RS - ŠOLSKI SKLAD SODELOVANJE ŠOLE Z ZUNANJIM OKOLJEM

4 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA OSNOVNI PODATKI IN KONTAKTI NAZIV: Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Isola NASLOV: Prešernova cesta 4, 6310 Izola Davčna številka: SI TRR: MATIČNA ŠTEVILKA ŠOLE: REGISTRSKA ŠTEVILKA ŠOLE: ŠIFRA DEJAVNOSTI: VODSTVO Irena SIVKA HORVAT ravnateljica Vanja LUKEŽIČ pomočnica ravnateljice Franka SAKELŠAK pomočnica ravnateljice Maja VARGAZON vodja PŠ Korte TAJNIŠTVO Alisa KNEŽEVIČ (nadomešča Andreja SOVINEK) tajnica VIZ Rahela VIŽMAN administratorka RAČUNOVODSTVO Veselinka JOVIĆ LEVAČIČ računovodkinja Monika ROMANELLO knjigovodkinja SVETOVALNA SLUŽBA Lenčka PRELOVŠEK pedagoginja vodja aktiva ŠSS Nina LOKOVŠEK psihologinja Andreja BUKOVNIK specialna pedagoginja ORGANIZATORKA PREHRANE Veronika ZUBIN ZBORNICA KNJIŽNICA KUHINJA KABINETI matematika /2 italijanščina, angleščina BIO, KEM, naravoslovje ZGO, GEO, družboslovje športni pedagogi razredna stopnja Vsi strokovni delavci šole imajo e-naslov: 1

5 Dragi učenci, spoštovani starši! V novo šolsko leto je v obeh naših enotah letos vstopilo 717 učencev in 106 zaposlenih, od tega je 70 otrok prvič prestopilo šolski prag. V ta namen smo zanje izdelali prav posebno publikacijo. Ta, ki je pred vami, pa je namenjena vsem ostalim učencem, staršem in vsem, ki jih zanima delo naše šole. Novo šolsko leto nam je prineslo kar nekaj novosti. Vključili smo se v projekt FIT4KID, ki nam ponuja inovativne oblike pouka, ki temeljijo na gibanju. Poleg tega smo s pomočjo Občine Izola zaposlili športnega pedagoga na razredni stopnji, kar pomeni dodano vrednost izvajanju pouka športa in gibalnega razvoja učencev v najzgodnejših letih. Izvajali bomo tudi izbirni predmet Filmska vzgoja, ki ga je letos na novo potrdil Strokovni svet za splošno izobraževanje in veliko drugega, kar je razvidno iz nadaljevanja. Skupaj bomo skrbeli za to, da bo šola v prvi vrsti za vse nas predstavljala prostor učenja. Zavedamo se, da je potrebno slediti zahtevam družbe in potrebam današnjih otrok, zato si prizadevamo za iskanje novih, sodobnejših poti za spodbujanje učenja in trajnostnega znanja. Stremeli bomo k temu, da bi šolski prostor pomenil prostor strpnosti in sodelovalne kulture. Različna mnenja je potrebno sporočati in usklajevati na ustrezen način, zato bomo na šoli še naprej negovali kulturo odnosov in spoštljive komunikacije. Učitelji in delavci šole vam bomo pri tem za zgled in pomoč, ko jo boste potrebovali. V prvih mesecih šolskega leta bo zaključena dozidava naše podružnice, kar nam bo omogočilo še boljše pogoje dela. Verjamemo, da bomo skupaj z lokalno skupnostjo v prihodnjih letih uspeli zagotoviti ustreznejše prostorske pogoje tudi na matični šoli. Vsa prizadevanja šole pa ne bodo zadostovala, če se za uspeh ne boste potrudili predvsem sami. Ob tem si želimo sodelovanja vaših staršev, ki vam bodo stali ob strani ob uspehih in pomagali premagati tudi neuspehe in manj prijazne trenutke. Zavedati se morate, dragi učenci, da imate velik privilegij, da se lahko šolate v naši državi. Slovenija ima dobro razvito šolstvo, v katerem nam ne manjka priložnosti za učenje in izzivov, da naredimo še več. Skupaj: učenci, starši in šola. Naj vam vsak dan prinaša nove priložnosti za učenje. V imenu vseh delavcev šole vam želim uspešno šolsko leto, polno mladostnega smeha, predvsem pa odgovornosti pri šolskem in domačem delu. Irena Sivka Horvat, ravnateljica 2

6 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI USTANOVITELJ Otvoritev slovenske šole je bila 5. novembra Novi akt o ustanovitvi št /2016, z dne je bil sprejet na občinskem svetu Občine Izola dne VODSTVO ŠOLE Šolo upravljajo ravnateljica in svet šole. Mandat Sveta šole traja do Člani Sveta šole so: predstavniki ustanovitelja: Vesna HROVATIN PEČARIČ, Alessan dro GRISONICH, Mario Gianni GERGETA predstavniki staršev: Mateja GAČNIK, Mitja PIRIH, Andrej TRUNKL predstavniki delavcev: Mojca PRISTOV FINK predsednica, Mateja TOMAŽIČ- podpredsednica, Maja VARGAZON, Tamara GRBAS, Veselinka JOVIĆ LEVAČIĆ. ŠOLSKI OKOLIŠ v naselju Izola in delu naselja Jagodje vse ulice severno od Prešernove ceste ter vzhodni del od Kajuhove ulice do meje z občino Koper, razen hiš v vzhodnem delu Kajuhove ulice s hišnimi številkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11 (prostorski okoliš PO 18), naselje Dobrava, del naselja Jagodje, hiše s številkami 10 in od 17 do 92 (prostorski okoliš PO 53), fleksibilni okoliš: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Prešernova cesta, Veluščkova ulica, Ulica OF, Ul. Mirke Kleve, Ul. Franeta Marušiča in Jagodje od št. 11 do 17 ter 23, 23a 23b (PO 61), ter naselja: Baredi, Cetore (zaselek Medljan), Korte (zaselka Medoši in Draga), Malija (zaselek Mala Seva), Nožed in Šared (zaselek Grbci). STROKOVNI ORGANI ŠOLE 3 učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi, razredniki, razvojni tim,

7 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV MATIČNA ŠOLA ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ 1. a b c SKUPAJ a b c SKUPAJ a b c SKUPAJ a b c SKUPAJ a b c d SKUPAJ RAZR. STOPNJA DEČKI DEKLICE SKUPAJ SKUPAJ

8 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA RAZRED ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ 6. a b c d SKUPAJ a b c SKUPAJ a b c SKUPAJ a b c SKUPAJ PREDM. STOPNJA DEČKI DEKLICE SKUPAJ SKUPAJ PODRUŽNICA: 1. k k k k + 5. k PODRUŽNICA DEČKI DEKLICE SKUPAJ SKUPAJ Skupno število učencev na šoli DEČKI DEKLICE SKUPAJ 5 MATIČNA ŠOLA PODRUŽNICA SKUPAJ

9 ŠTEVILO UČENCEV V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA IN PODALJŠANEGA BIVANJA OŠ Vojke Šmuc Izola in Podružnica Korte jutranje varstvo na OŠ Vojke Šmuc Izola 3 oddelki podaljšano bivanje na OŠ Vojke Šmuc Izola 7,4 oddelka podaljšano bivanje na Podružnici Korte 1,8 oddelka jutranje varstvo na Podružnici Korte 1 oddelek 1. Strokovni delavci po učnih področjih RAZREDNA STOPNJA ODD. RAZREDNIK DRUGI UČITELJI V ODDELKU 1. a Barbara Krkoč Umer DU Kristina Cencič, ITD A. Dobrinčič Orbanić, TJA Petra Fabčič 1. b Ingrid Hrovatin DU Kristina Cenčič, ITD A. Dobrinčič Orbanić, TJA Petra Fabčič 1. c 1. k Zrinka Ribič Tina Marič DU Tatjana Erceg, ITD A. Dobrinčič Orbanić, TJA Petra Fabčič ITD- A. Dobrinčič Orbanič, TJA Petra Mekiš 2. a Darija Argenti ITD T. Čeh, TJA Petra Fabčič 2. b Dajana Paliska ITD T. Čeh, TJA Petra Fabčič 2. c 2. k Tomaž Mikeln Renata Štefančič 3. a Patrizia Galbiati Pohajač ITD A. Dobrinčič Orbanić, TJA Petra Fabčič ITD - A.Dobrinčič Orbanič, TJA Petra Mekiš ITD T. Čeh, TJA Petra Fabčič 3. b Nives Škrbina ITD Ticijana Čeh, TJA Petra Fabčič 3. c 3. k Tanja Poles Maja Vargazon ITD Ticijana Čeh, TJA Petra Fabčič ITD- A. Dobrinčič Orbanič, TJA Petra Mekiš 4. a Andrea Marsič ITD T. Čeh, TJA P. Fabčič 4. b Tjaša Kuzelj ITD Ticijana Čeh, TJA P. Fabčič, ŠPO M. Glavič 4. c 4. k Blanka Uršič Barbara Makuc ITD A. Dobrinčič Orbanič, TJA S. Vižintin ločeno poučevanje Petra Mekiš, ITD- A.Dobrinčič Orbanič, TJA Petra Mekiš 5. a Maruša Šegec ITD - Ticijana Čeh, TJA S. Vižintin, GUM - Tatjana Čeh, GOS K. Jerman Rožac, spremljevalec Igor Bračanov 5. b Mojca Pristov Fink ITD - Ticijana Čeh, GUM - Tatjana Čeh, TJA- S. Vižintin, GOS K. Jerman Rožac 5. c 5. k Melita Jelić Barbara Makuc ITD - Ticijana Čeh, TJA M. Podboj, GUM - Tatjana Čeh, GOS K. Jerman Rožac ločeno poučevanje Petra Mekiš, ITD- A.Dobrinčič Orbanič, TJA Petra Mekiš 6

10 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA 2. PREDMETNA STOPNJA Razredništvo ODDELEK RAZREDNIK SORAZREDNIK 6. a Debora Umer Samanta Vižintin 6. b Katja Rožac Jerman Mojca Burgar 6. c Valentina Lenarčič Tea Lipičar 6. d Ana Dobrinčič Orbanić Stanka Zidarič 7. a Suzana Lovrič Majda Lipovec 7. b Klarisa Hrvatin Tomažič Mojca Podboj 7. c Deana Pronter Greta Vatovec 8. a Alenka Balažic Niki Antolović 8. b Orjana Barič Jože Zadnik 8. c Gorazd Lah Tamara Grbas 9. a Vesna Radkovič Aleksandra Šumanova 9. b Andreja Gregorič Neva Slavec 9. c Tatjana Čeh Nada Nikolič 3. UČITELJI PO PREDMETIH PREDMET ODDELKI UČITELJ slovenščina 6. a, b, 7. b, c, 9./5. Deana Protner slovenščina 6. c,. 8./3., 8./4., 9./1, 9./4. Alenka Balažic slovenščina 7. a, 8./1., 8./2, 9./ 2., 9/3. Majda Lipovec slovenščina 6. d Stanka Zidarič italijanščina 6. a, 6. b; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. Tamara Grbas c; 9. a, 9. b, 9. c italijanščina 6. c, 6. d Ana Dobrinčič Orbanić angleščina 5. c, 7. b, 7. c, 8./1., 8./2., 9./1, 9./2. Mojca Podboj angleščina 4. c, 5. a, 5. b, 5. d, 6. a, 6. c, 6. d Samanta Vižintin angleščina 6. b 7. a, 8./3., 8./4, 9./3., 9./4, 9./5 Suzana Lovrič matematika 6. a, 6. c, 7. c, 8./1, 8./2 Valentina Lenarčič matematika 7. a, b, 8./ 4., 9./3, 9/4 Neva Slavec matematika 9./1., 9./2., 6. b, 6. d Nada Nikolič 7

11 matematika 8./3, 9/5 Gorazd Lah fizika 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c Gorazd Lah geografija 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c zgodovina 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. c državljanska in domovinska kultura in etika državljanska in domovinska kultura in etika Debora Umer Vesna Radkovič 7. a Debora Umer 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c Andreja Gregorič Zgodovina 9. b Andreja Gregorič biologija 8. c, Tea Lipičar biologija 9. a, 9. b, 9. c Franka Sakelšak kemija 8. a, 8. b, 8.c Orjana Barič kemija 9. a, 9. b, 9. c Tea Lipičar naravoslovje 7. a, 7. b, 7. c Orjana Barič naravoslovje 6. a, 6. b, 6. c, 6. d Tea Lipičar laborant 8. a, b,c KEM, 9. a, b, c BIO Tea Lipičar laborant 8. a, b, c FIZ, 9. a, b, c, KEM Orjana Barič laborant 6. a, b, c, d NAR, 8. a, b, c BIO, 9. a, b, c FIZ Franka Sakelšak laborant 7. a, b, c, NAR Gorazd Lah gospodinjstvo 5. a, 5. b, 5. c, 5. d,6. a, 6. b, 6. c, 6. d tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija Katja Rožac Jerman 6. a, c, 7. c, 8. a, b, Mojca Burgar 6. b, d, 7.a, b Sanja Tosić 7. a, 7. b, 7. c 8. a, 8. b, 8. c likovna umetnost 6. a, 6. b, 6. c; 6. d, 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c glasbena umetnost 5. a, 5. b, 5. c, 5. d, 6. a, 6. b, 6. c, 6.d, 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Klarisa H. Tomažič Klarisa H. Tomažič Tatjana Čeh šport 6. a, 6. b, 7. c, 8. a, 8. b, Greta Vatovec 8

12 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA šport 6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9.c, Jože Zadnik šport 6. a, 6. b, 7. b, 7. c, 8. a, 9. a, 9.c, Niki Antolović Seyfert šport 6. c, 6. d, 7. a, 8. c, 9. b, 4. c Maja Glavič DELITEV UČENCEV NA SKUPINE V oddelkih z več kot 20 učenci poteka pouk v učnih skupinah pri športu, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu in izbirnih predmetih: likovnem snovanju 2, izbranem športu: rokometu, športu za sprostitev in športu za zdravje. Pri matematiki, slovenščini in angleščini so učenci 8. in 9. razreda razdeljeni v manjše učne skupine. Tako v osmem kot v devetem razredu je 5 učnih skupin. 8. RAZRED skupina/predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 1. skupina M. Lipovec V. Lenarčič M. Podboj 2. skupina M. Lipovec V. Lenarčič M. Podboj 3. skupina A. Balažic G. Lah S. Lovrič 4. skupina A. Balažic N. Slavec S. Lovrič 9. RAZRED skupina/predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 1. skupina A. Balažic N. Nikolič M. Podboj 2. skupina M. Lipovec N. Nikolič M. Podboj 3. skupina M. Lipovec N. Slavec S. Lovrič 4. skupina A. Balažic N. Slavec S. Lovrič 5. skupina D. Protner G. Lah S. Lovrič DOPOLNILNI IN DODATNI POUK Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki imajo občasno ali stalno potrebo po dodatni razlagi zaradi učnih težav, ali če zaradi odsotnosti in drugih razlogov niso usvojili določene učne snovi. Strnjeno obliko dopolnilnega pouka ponudimo učencem, ki imajo popravne izpite. K dodatnemu pouku povabimo učence, ki želijo pri posameznem predmetu poglobitii znanje oz. se želijo udeležiti tekmovanj iz nekaterih predmetnih področij. V prvem tednu septembra poteka po predlogu učiteljev in v soglasju s starši vpisovanje k dopolnilnemu in dodatnemu pouku. Urnik izvajanja posameznih ur do- 9

13 polnilnega in dodatnega pouka je objavljen na začetku šolskega leta na oglasni deski pri vhodu. Prav tako so starši o tem obveščeni preko dokumentov šole na spletni strani. IZBIRNI PREDMETI št. predmet učitelj razred 1. nemščina V. Štampar nemščina V. Štampar nemščina V. Štampar sodobna priprava hrane K. Rožac Jerman načini prehranjevanja K. Rožac Jerman 9./ 2 skupini 6. ples N. Antolović Seyfert izbrani šport košarka N. Antolović Seyfert izbrani šport odbojka M. Glavič likovno snovanje 1 K. Hrvatin Tomažič likovno snovanje 2 K. Hrvatin Tomažič likovno snovanje 3 K. Hrvatin Tomažič urejanje besedil G. Novak multimedija G. Novak računalniška omrežja G. Novak šport za sprostitev G. Vatovec, N. Antolović šport za zdravje J. Zadnik španščina 1 M. Avsenak Zobec španščina 2 M. Avsenak Zobec španščina 3 M. Avsenak Zobec retorika M. Avsenak Zobec srečanje s kulturami in načini življenja A. Gregorič 8. r.-9. r. 22. film v osnovni šoli D. Protner 7. Neobvezni IP št. predmet učitelj razred 1. angleščina P. Fabčič nemščina V. Štampar 4., 5., športna dejavnost M. Glavič 4., 5., računalništvo G. Novak 4., 5., 6. 10

14 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA od 1. do 5. razreda RAZRED PREDMETNIK PREDMET 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. T L T L T L T L T L slovenščina italijanščina matematika glasbena umetnost ,5 52,5 1,5 52,5 družba Spoznavanje okolja naravoslovje in tehnika šport neobvezni izbirni p. 2 TJA 70 TJA 2/1 70/35 2/1 70/35 prvi tuji jezik likovna umetnost gospodinjstvo dopolnilni,- dodatni p. oddelčna ura ,5 17,5 0,5 17,5 kulturni 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni naravoslovni tehniški 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 4 dni športni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni število predmetov tedensko ur pouka število tednov pouka NIP ,5 27,

15 od 6. do 9. razreda RAZRED PREDMET 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. T L T L T L T L slovenščina ,5 122,5 4,5 144 italijanščina matematika angleščina likovna umetnost glasbena umetnost geografija ,5 52, zgodovina dom. in drž. kultura in etika fizika kemija biologija 1,5 52, naravoslovje tehnika in tehnologija gospodinjstvo 1,5 52, šport obvezni izbirni predmeti neobvezni izbirni predmet dopolnilni, dodatni pouk 2/1 70/30 2/3 70/105 2/3 70/105 2/3 64/ oddelčna ura 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 drugi tuji jezik kulturni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni naravoslovni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni tehniški 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni športni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni število predmetov 12 13/14/15 15/16/17 13/14/15 tedensko ur pouka 27,5 29/30 29,5/30,5 29,5/30,5 število tednov pouka

16 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE JUTRANJE VARSTVO Za učence 1. razreda izvajamo brezplačno jutranje varstvo, za učence od razreda je jutranje varstvo plačljivo. V jutranjem varstvu učenci aktivno ob različnih vzgojno-izobraževalnih in sprostitvenih aktivnostih, v spremstvu učiteljev počakajo na pričetek pouka. Tudi letos bomo v jutranjem varstvu v sklopu zdravstveno-higienske vzgoje izvajali»minuto za zdravje«. Letos je v jutranje varstvo vključenih 74 učencev. Ob 7.15 imajo zajtrk. PODALJŠANO BIVANJE PB Podaljšano bivanje obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda. V tem času utrdijo naučene vsebine ob skupnem opravljanju domačih nalog. V času podaljšanega bivanja učitelji poskrbijo tudi za sprostitvene, športne, družabne in socialne igre. Poleg tega v času podaljšanega bivanja izvajamo interesne dejavnosti. V podaljšano bivanje je vključenih skupno 315 učencev. Razdeljeni so v 11 skupin, ki jih vodijo različni učitelji. Skupine v skladu z normativi in standardi tudi združujemo, saj istočasno potekajo interesne dejavnosti. Učitelji v podaljšanem bivanju so: Karmen Munda, Breda Paravan, Stanka Zidarič, Andreja Gregorič, Valerija Štampar, Nataša Jožičič, Anja Devetak, Ester Korelič, David Gobbo, Tea Lipičar. Vodja OPB je Andreja GREGORIČ. Dejavnosti v Podaljšanem bivanju ura čas dejavnost kosilo samostojno učenje popoldanska malica, krajša rekreativna dejavnost ustvarjalne delavnice usmerjen prosti čas sprostitvena dejavnost dežurstvo Pričetek podaljšanega bivanja je fleksibilen odvisen od časa zaključka pouka, zaključi se ob Dežurstvo traja do

17 DRUGI STROKOVNI DELAVCI NA ŠOLI psihologinja: Nina LOKOVŠEK socialna pedagoga: Nataša VODOPIVEC, David GOBBO pedagoginja: Lenčka PRELOVŠEK specialni pedagoginji: Andreja BUKOVNIK, Nina SORIČ knjižničarki: Dorica LAPANJE, Anja DEVETAK računalnikar: Gorazd NOVAK organizatorka prehrane: Veronika ZUBIN učiteljica na projektu: Aleksandra ŠUMANOVA NAČRT OBVEZNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA DELA V šolskem letu 2019/20120 bomo realizirali 190 dni pouka in v devetem razredu 184 dni. Obvezni program obsega obvezne predmete, obvezne in neobvezne izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne, tehniške dneve, šolo v naravi, strokovne ekskurzije. Oddelčno uro imamo v oddelkih od 4. do 9. razreda. Učitelji v vseh razredih, pri pouku in drugih oblikah dela glede na znanja in potrebe učencev diferencirajo delo. Manjše učne skupine, ki so heterogeno sestavljene, bomo izvajali v 8. in 9. razredu pri: slovenščini, angleščini in matematiki. V 1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet angleščina. V 4., 5. in 6. razredu bomo izvajali neobvezne izbirne predmete: nemščino, računalništvo in športno dejavnost. V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali še neobvezni drugi tuji jezik španščino. V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali 22 obveznih izbirnih predmetov. Nekateri predmeti bodo izvajani strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju, drugi celoletno 14

18 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA vsak teden ali na štirinajst dni. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH UČENCEV V šol. l. 2019/2020 nadaljujemo z delom z nadarjenimi učenci po sprejetem Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 9-letni šoli. Pri delu in odkrivanju nadarjenih bomo sodelovali vsi pedagoški delavci. Testiranja učencev bo izvajala šolska psihologinja Nina LOKOVŠEK, delo bo koordinirala pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ. Operativni načrt za delo z nadarjenimi učenci: odkrivanje nadarjenih učencev evidentiranje in identifikacija ter delo, seznanitev učiteljskega zbora z operativnim načrtom, informiranje staršev o konceptu in evidentiranju, pridobitev soglasja, izpolnjevanje ocenjevalne lestvice in vrednotenje, testiranje, priprava individualiziranega programa IP za nadarjene učence, pridobitev mnenja učenca in staršev k IP ter pridobitev soglasja staršev, potrditev IP, izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja IP, analiza uresničevanja ciljev IP, priprava in ponudba programov šole za vse triade analiza izvajanja programov, evalvacija izvajanja koncepta, načrtovanje novih ter dopolnitev starih programov. Dejavnosti pri pouku in razširjenih dejavnostih individualizacija in notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija, izbirni predmeti, heterogene učne skupine, dodatni pouk, dejavnosti, šola v naravi, interesne dejavnosti, tekmovanja, projektne in raziskovalne naloge, ustvarjalne delavnice raziskovalni tabori. 15

19 IZOBRAŽEVANJE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI Učencem ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa, prilagodimo metode in oblike dela pri pouku in jim omogočimo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Prilagoditve za posamezne učence so zapisane v individualiziranih programih. Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči nam poleg naših strokovnih delavcev pomagajo še Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše za pomoč psihoterapevta. IZOBRAŽEVANJE PRISELJENIH UČENCEV IZ TUJIH DRŽAV Priseljenim učencem iz drugih držav se ob vključitvi v šolo organizira dodatne ure pouka in pripravljalnico slovenskega jezika in kulture. Tekom šolskega leta imajo na voljo tedensko intenzivno pomoč v okviru dodatnih ur slovenščine in italijanščine. V okviru projekta Popestrimo šolo smo za te učence ponudili več ur pomoči, v poletnem času pa strnjeno obliko učenja uvajalnico. Delo koordinira multiplikatorka projekta Aleksandra ŠUMANOVA. NAPREDOVANJE UČENCEV V prvih dveh triadah učenci praviloma napredujejo. V 1. in 2. r. je učni uspeh zapisan z opisnimi ocenami, od 3. do 9. r. pa s številčnimi ocenami. Ob koncu I. ocenjevalnega obdobja bomo starše od 2. do 9. razreda pisno obvestili o ocenah učenca. Za učence 1. razreda ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja ne izdajamo pisnih obvestil, ampak o tem ustno obvestimo starše. Ob zaključku pouka dobijo učenci spričevala, v katerih so ocene za posamezne predmete. Učenci 6. in 9. razreda bodo prejeli še obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi starši oz. ponavlja na podlagi obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši. Od 3. do 6. razreda lahko učenec na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika ponavlja brez soglasja staršev. 16

20 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Učenec, ki bo v 7. ali 8. razredu ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, bo prejel obvestilo o zaključnih ocenah in bo do konca šolskega leta opravljal popravni izpit. Učenec, ki bo imel negativno oceno iz več kot dveh predmetov, bo razred ponavljal. Učenec, ki v dveh rokih ne bo opravil popravnega izpita, bo razred ponavljal. V 9. razredu imajo lahko učenci popravne izpite tudi iz več predmetov. Po opravljanju izpita v rokih, ki jih določa šolski koledar, bo šola učencu izdala spričevalo z ocenami iz vseh predmetov z oznako ali učenec napreduje. Učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, bomo izdali zaključna spričevala. Ob zaključku pouka bodo učenci prejeli obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole. UČITELJSKI ZBOR TEMELJNI STROKOVNI ORGANI ŠOLE Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole: učitelji, svetovalna služba, knjižničarki, računalnikar, organizatorka prehrane. Učiteljski zbor šole razpravlja o vsebinah na pedagoških konferencah, ki jih sklicuje ravnateljica. ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Po potrebi in vnaprejšnjem dogovoru sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z Letnim delovnim načrtom in ostalo zakonodajo. RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka in posameznih učencev, redno sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, vodi ustrezno dokumentacijo, skrbi za pravočasen prenos informacij in koordinira posvetovanje o določenem učencu, predlaga ali odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. 17

21 SORAZREDNIK pomaga razredniku pri izpolnjevanju dokumentacije, pomaga pri pripravi in izvedbi roditeljskih sestankov, pomaga ali vodi oddelčno uro, nadomešča odsotnega razrednika, opravlja druge naloge v dogovoru z razrednikom in vodstvom šole. STROKOVNI AKTIV Strokovni aktivi šole natančneje obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge naloge, določene z LDN-jem. ŠT. STROKOVNI AKTIV VODJA 1. AKTIV 1. razreda Kristina Cencič 2. AKTIV 2. razreda Dajana Paliska 3. AKTIV 3. razreda Patrizia Galbiati Pohajač 4. AKTIV 4. razreda Andrea Maršič 5. AKTIV 5. razreda Mojca Pristov Fink 6. AKTIV PB IN JV Andreja Gregorič 7. AKTIV SLJ Deana Protner 8. AKTIV TJA Suzana Lovrič 9. AKTIV MAT-TIT-FIZ-RAČ Nada Nikolič 10. AKTIV DRUŽBOSLOVJA Klarisa Hrvatin Tomažič 11 AKTIV NARAVOSLOVJA Orjana Barič 12. AKTIV ITD Ticijana Čeh 13. AKTIV ŠPORTA Niki Antolović Seyfert 14. AKTIV ŠSS Lenčka Prelovšek 18

22 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA AKTIVI PO VERTIKALI: DRUŽBOSLOVJE od 1. do 9. r. Debora Umer MATEMATIKA od 1. do 9. r. Neva Slavec ŠPORT od 1. do 9. r. Greta Vatovec SLJ od 1. do 9. r. Deana Protner Namen strokovnih aktivov po vertikali je usklajeno učno delovanje. Poudarek je na vertikalnem in horizontalnem, medrazrednem in medpredmetnem načrtovanju, skupnem načrtovanju letne učne priprave. Program strokovnega aktiva sprejme vsak posamezni strokovni aktiv. ŠOLSKI RAZVOJNI TIM Šolski razvojni tim je ožji posvetovalni organ ravnateljice. Spodbuja uvajanje sprememb, usmerjanje in evalvacijo izboljšav ter predlaga načine za diseminacijo pridobljenih znanj. Razvojni tim obravnava: vzgojnoizobraževalno področje in vprašanja, cilje šole in posameznih aktivnosti, načrte, pobude in evalvacijo določenih dejavnosti, spremljanje in nadgrajevanje razvojnega načrta šole, posredovanje informacij strokovnim organom šole. V letošnjem šolskem letu bo razvojni tim posebej pozoren na: vnašanje ideje formativnega spremljanja v kolektiv, načrtovanje izboljšav za razvijanje višjega nivoja komunikacije, spodbujanje aksiomov teorije izbire, pedagoško področje in vprašanja, cilje, vizijo in poslanstvo šole, načrte, pobude in evalvacijo določene dejavnosti, reševanje tekoče problematike, posredovanje informacij strokovnim aktivom. Članice šolskega razvojnega tima so: učiteljice Dajana PALISKA, Neva SLAVEC, Blanka URŠIČ, Debora UMER, Petra MEKIŠ in Tamara GRBAS, psihologinja Nina LOKOVŠEK, predsednica sveta šole Mojca PRISTOV FINK, organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, pomočnici ravnateljice Vanja LUKEŽIČ in Franka SAKELŠAK ter ravnateljica Irena SIVKA HORVAT. Vodja razvojnega tima je pomočnica ravnateljice Franka SAKELŠAK. 19

23 ORGANIZIRANOST UČENCEV ŠOLSKA SKUPNOST IN PARLAMENT Za uveljavljanje svojih pravic in interesov so učenci organizirani v oddelčne skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v šolsko skupnost učencev. Vodja šolske skupnosti: od 1. do 5. r. Samanta VIŽINTIN, od 6. do 9. r pa bo vodja s strani učencev izbrana na septembrskem srečanju. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Delo spremljata ravnateljica Irena SIVKA HORVAT in pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ. Pravice in dolžnosti učencev so zapisane v Vzgojnem načrtu, Pravilih šolskega reda, Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ, v Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti ter v Hišnem redu. STATUSI UČENCEV Učenec, ki je perspektivni ali vrhunski športnik ali vrhunski mladi umetnik, lahko pridobi status. Perspektivni športnik je tisti, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Vrhunski športnik dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti. Perspektivni mladi umetnik se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Vrhunski mladi umetnik pa je tisti, ki dosega najvišja mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje ureja postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti. Predlog za dodelitev statusa podajo starši učenca. Obrazce za prijavo dobijo na spletni strani šole in v tajništvu šole. Vlogo je možno oddati do 20. septembra Organizirali bomo svečano podelitev statusov, podelitev bo vodila učiteljica športa Greta Vatovec. GOVORILNE URE ZA UČENCE Po pouku so učencem po predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji omogočene individualne konzultacije s posameznimi učitelji. Urnike učitelji pritrdijo na vidno mesto v svoji učilnici in v zbornici, razvidni bodo tudi na spletni strani šole. 20

24 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME Ob koncu šolskega leta učence še posebej nagradimo za uspešno delo: pri učenju, bralnih značkah, športnih dosežkih, interesnih dejavnostih, vedenju. Na svečani proslavi ob koncu šolskega leta nagradimo uspešne učence od 1. do 8. razreda. Za učence 9. razredov pripravimo svečano prireditev, Valeto, v kulturnem domu Izola. V zlato knjigo šole zapišemo: učence, ki so prejeli zlato priznanje pri tekmovanjih iz znanja, učence, ki so dosegli 1., 2., 3. mesto na državnem športnem nivoju, učence, ki so dosegli vzorni učni uspeh vseh 9 let. ŠOLSKI KOLEDAR Pouk pričnemo 2. septembra Zadnji dan pouka je 24. junij OCENJEVALNI OBDOBJI: 1.OC.OBDOBJE: OC.OBDOBJE: razred razred 21

25 PONEDELJEK, ČETRTEK, PETEK, PONEDELJEK - PETEK TOREK, SREDA, ČETRTEK, SREDA ČETRTEK PETEK, PETEK, PETEK, SOBOTA, PONEDELJEK PET PONEDELJEK, PONEDELJEK, PONEDELJEK PETEK, PETEK, SREDA, ČETRTEK, PETEK-PONEDELJEK Začetek pouka Dan reformacije Dan spomina na mrtve Jesenske počitnice Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti Božič Dan samostojnosti in enotnosti Novoletne počitnice Pouka prost dan Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja Proslava pred Slovenskim kulturnim praznikom Slovenski kulturni praznik Zimske počitnice Velikonočni ponedeljek Dan upora proti okupatorju Prvomajske počitnice Konec pouka za 9. razred Konec pouka za razred Dan državnosti Poletne počitnice ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU rok učenci 9. razreda rok učenci od 1. do 8. razreda rok učenci od 1. do 8. razreda V skladu s 53. členom Zakona o osnovni šoli, lahko učenec izostane največ 5 dni v šolskem letu, ne da bi starši napovedali vzrok izostanka. Za daljši izostanek je potrebno nasloviti vlogo na ravnateljico šole. 22

26 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA - NPZ NPZ je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda, razen za tiste, ki se v Sloveniji šolajo 1. šolsko leto. Datumi NPZ-ja : SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 6. R ŠPORT 9. R. Na šoli bo izdelan podroben koledar za izvedbo NPZ-ja z navedbo vseh aktivnosti. Vodja NPZ na šoli je pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK. PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI DATUMI POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV razred 1. rok 2. rok Pred popravnimi izpiti v juniju organiziramo dopolnilni pouk in pripravimo razpored izpitov. Vse aktivnosti za pripravo izpitov na šoli vodi pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ. Učenci 9. razreda lahko zaprosijo za dodatne roke tekom naslednjega šolskega leta, če popravnih izpitov niso uspeli opraviti v predpidsanih rokih. To velja le za učence, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in niso uspeli izdelati razreda. Za vse ostale pridejo v poštev le zgoraj zapisani roki. PROGRAM KULTURNIH, NARAVOSLOVNIH, ŠPORTNIH IN TEHNIŠKIH DNI 23

27 1. razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Naravoslovni 1. šolski dan: Svečani sprejem prvošolcev september B. Krkoč Umer tim Ogled predstave december Z. Ribič tim Kino podmornica junij I. Hrovatin Kino Otok Zaključna prireditev - zadnji šolski dan junij K. Munda tim Zdrav zajtrk oktober I. Hrovatin ZD Izola Raziskujem pomlad april K. Cencič tim Dan zdravja T. Erceg tim Športni Potep po Izoli september B. Krkoč Umer tim Tehniški 2. razred Pohod na Belveder oktober I. Hrovatin tim Žogarija april T. Erceg tim Iščemo izolske zaklade marec B. Krkoč Umer tim Dan na plaži junij Z. Ribič tim Dan šole november K. Cencič tim Pust februar Z. Ribič tim Dežela čarovnice Uršule maj K. Munda tim DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Življenje nekoč oktober Argenti Pokrajinski muzej Koper Naravoslovni Pust februar Paliska tim Bralna značka maj Argenti tim Podelitev spričeval junij razredniki Peka kruha september Argenti kmetija Petrovi Narin Od zgoraj se daleč vidi marec Paliska Škocjanski zatok maj?? tim Športni Dan zdravja maj Argenti tim, ZD Izola Tehniški Pohod na Belveder oktober Paliska tim Športne igre marec?? tim Pohod (zaledje Izole) april Paliska tim Igre ob morju junij?? tim Dan šole november Argenti tim Dan zdravja 7. april Paliska eko tim Kino Otok maj?? Kino Otok 24

28 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA 3. razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Šolski muzej v Lj. september Nives Škrbina zunanji sodelavci Naravoslovni Kulturni praznik februar P. Galbiati Pohajač tim Pust februar P. Galbiati Pohajač tim (skupni dan za OŠ VŠ) Podelitev spričeval in zaključna proslava ob dnevu državnosti junij Tanja Poles tim (skupni dan za OŠ VŠ) Živim zdravo oktober Tanja Poles ZD Izola Dan zdravja 7. april Tanja Poles tim (skupni dan za OŠ VŠ) CŠOD: Kočevje januar P. Galbiati Pohajač učitelji CŠOD Športni CŠOD: Kočevje januar P. Galbiati Pohajač učitelji CŠOD Fotoorientacija marec Nives Škrbina tim Pohod april Nives Škrbina tim Igre ob morju junij Tanja Poles tim Tehniški Gledališče dec./jan. Tanja Poles tim 4. razred Dan šole nov. P. Galbiati Pohajač tim (skupni dan za OŠ VŠ) Eko dan april Nives Škrbina Eko tim DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Postojnska jama maj Nives Škrbina zunanji sodelavci Naravoslovni V gledališču februar ali po ponudbi B. Uršič aktiv 4. r. Dan šole november B. Uršič aktiv 4. r. Gremo v kino po ponudbi B. Uršič aktiv 4. r. V kraljestvu rastlin september T. Kuzelj aktiv 4. r. Korte maj T. Kuzelj aktiv 4. r. Gozd - na Kozjaku oktober T. Kuzelj aktiv 4. r. 25

29 Športni Tehniški V okviru pouka Jadranje september B. Uršič tim Glinščica marec T. Kuzelj tim Igre ob vodi in v njej maj/junij A. Maršič tim Sankanje januar A. Maršič tim Jahanje v CŠOD oktober T. Kuzelj tim Vodarna november A. Maršič tim Les je lep december A. Marsič tim Novo leto je tu december T. Kuzelj tim Prižgimo svetilnik junij A. Marsič tim Poučna sprehoda: Jagodje, Svetilnik Piran in Tonina hiša maj aktiv april, maj aktiv tim 5. razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Naravoslovni Športni Tehniški Dan šole november Šegec tim Park Livelet marec Šegec šola Tarzo Zadnji šolski dan junij Šegec tim Biotopi ob obali oktober Pristov Fink tim Škocjanske jame januar Pristov Fink tim Dan zdravja 7.april Pristov Fink Tim Plavanje september Tomažič Hotel Delfin Pohod - Vremščica oktober Tomažič tim Smučanje - ZŠN februar Tomažič Miro Pohod (Tinjan Osp Socerb) Atletski mnogoboj/ Sečovlje marec Tomažič tim april Tomažič tim Novo leto je tu december Jelić tim V okviru ur pouka Pust februar Jelić tim Obisk pri emonskem meščanu (Rimska vojska) Lesene igrače maj Jelić marec Jelić Narodni muzej Slovenije S kolesom v promet oktober razredničarke 26

30 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA 6. razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Pri svetilniku (gledališče) Naravoslovni Športni Tehniški CŠOD 21. do 25. oktober razredniki CŠOD razredniki, sorazredniki oktober A. Balažic razredniki V kinu junij D. Protner razredniki CŠOD 21. do 25. oktober razredniki CŠOD razredniki, sorazredniki Ljubljansko barje D. Umer razredniki CŠOD 21. do 25. oktober razredniki CŠOD razredniki, sorazredniki Plavanje september N. Antolović razredniki Pohod oktober CŠOD razredniki, sorazredniki Športne igre april M. Glavič razredniki Olimpijski muzej, obisk športne prireditve maj G. Vatovec razredniki Streljanje, odbojka junij J. Zadnik razredniki Dan zdravja 7. april N. Nikolič razredniki Dan šole (prihaja praznični čas) 27. november K. Hrvatin Tomažič vsi učitelji CŠOD 21. do 25. oktober Sistematski pregled 5. november TO, 6.b 7. november ČE 12. november TO, 6.d razredniki razredniki, sorazredniki 27

31 7. razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Pri svetilniku (gledališče) Naravoslovni Športni Tehniški Ljubljana, koncert Primož Trubar - moja prva knjiga 15. oktober 2019 V. Radkovič, T. Čeh razredniki oktober M. Lipovec razredniki junij D. Protner razredniki CŠOD razredniki sorazredniki CŠOD razredniki sorazredniki Prostornina september N. Slavec razredniki Atletika oktober J. Zadnik razredniki Pohod januar CŠOD sorazredniki Športne igre april M. Glavič razredniki Orientacija maj G. Vatovec razredniki Frizbi, nogomet Junij N. Antolović razredniki Dan zdravja 7. april aktiv angleščine razredniki Dan šole (prihaja praznični čas) 27. november K. Hrvatin Tomažič vsi učitelji Ljudsko izročilo februar razredniki učitelji Zadnji šolski dan 24. junij 8. razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Pri svetilniku (gledališče) Naravoslovni France Prešeren in njegov čas (Kranj) oktober A. Balažič razredniki marec M. Lipovec razredniki Medkulturnost Trst T. Grbas razredniki Gravitacija 22. junij G. Lah razredniki Idrija april 2020 D. Umer razredniki Kraški rob O. Barič razredniki 28

32 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Športni Tehniški Atletika 25. oktober J. Zadnik razredniki Pohod 25. marec N. Antolović razredniki Športne igre 23. april M.Glavič razredniki Orientacija maj J. Zadnik razredniki Odbojka na mivki 23. junij M. Glavič razredniki Dan zdravja 7. april aktiv naravoslovja razredniki Dan šole (prihaja praznični čas) Sistematski pregled 27. november K. Hrvatin Tomažič vsi učitelji , , Zadnji šolski dan 24. junij Anja Devetak 9.razred DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI Kulturni Po poti Cankarjeve mladosti maj D. Protner razredniki oktober M. Lipovec razredniki Ljubljana, koncert 1. okt T. Čeh, K. Hrvatin, razredniki Pri svetilniku (gledališče) Naravoslovni Športni M. Tomažič Posočje V. Radkovič, D. Umer razredniki Hiša poskusov NG maj T. Lipičar razredniki CŠOD Medved do do G. Lah razredniki Atletika oktober J. Zadnik razredniki Pohod do CŠOD razredniki do Orientacija maj J. Zadnik razredniki Dejavnosti na vodi junij N. Antolović razredniki Športne igre junij M. Glavič razredniki 29

33 Tehniški Dan zdravja 7. april aktiv športa razredniki Dan šole 27. november K. Hrvatin Tomažič vsi učitelji CŠOD do CŠOD razredniki do Valeta 12. junij 2020 Niki Antolović Seyfert razredniki Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zagotovimo varnostne pogoje. DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN ŠOLSKE PRIREDITVE razred DEJAVNOST TERMIN VSEBINA VODJA 1. Svečani sprejem prvošolcev Mednarodni dan pismenosti Dan vrnitve Primorske k matični domovini svečana prireditev Špela Orel in aktiv PB razstava aktiv SLJ razstava V. Radkovič, D. Umer Eno Tree planting sajenje drevesa miru Eko tim Evropski dan jezikov razstava učitelji jezikov Svetovni dan hrane delavnice K. Rožac Jerman Svečana podelitev statusov oktober 2019 prireditev G. Vatovec Mladi in starejši smo skupaj marec 2020 ustvarjalne delavnice Ana Kerševan in aktiv PB Dan reformacije razstava V. Radkovič, D. Umer Izmenjava z OŠ Dante Alighieri okt. ali feb. 2019/2020 svečani sprejem Dan slovenske hrane tradicionalni slovenski zajtrk T. Grbas V. Zubin Dan Rudolfa Maistra razstava V. Radkovič Dan šole spominska slovesnost Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti December Decembrski sejem December 2019 prireditev prodaja izdelkov K. Munda in A. Devetak Nataša Vodopivec Aktiv PB 30

34 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA slovenski kulturni praznik prireditev Dan materinščine prispevki, razstava Svetovni dan voda dejavnosti pri pouku Mednarodni dan knjig za otroke starejši berejo mlajšim Noč Knjige april branje v knjižnici na določeno temo Noč knjige april branje v knjižnici na določeno temo M. Lipovec, aktiv SLJ učitelji SLJ T. Lipičar vsi učitelji na RS, aktiv SLJ P. Galbiati Pohajač M. Tomažič Revija pevskih zborov april 2020 pevska revija T. Čeh Svetovni dan čebel razstava M. Burgar Svetovni dan knjige dejavnosti branja aktiv SLJ Ex tempore OŠ v Izoli maj 2020 slikanje v Izoli K. Hrvatin Tomažič bodoči 1. Dan odprtih vrat maj 2020 obisk šole, delavnice Zaključna glasbena prireditev za starše učiteljice 1. razreda junij prireditev T. Čeh, T. Erceg 9.r. Predaja ključa Junij 2020 prireditev T. Čeh in učenci 9. c v sodelovanju z ostalimi uč. 9. r. in razredniki Podelitev bralne značke junij 2020 prireditev Aktiv SLJ, pomočnica ravnateljice Zaključna prireditev ob Dnevu državnosti junij 2020 prireditev K. Munda, A. Devetak in S. Vižintin 9. r. Valeta prireditev Niki Antolović S., razredniki in sorazredniki 1.r. Svečani sprejem prvošolcev svečana prireditev Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zagotovimo varnostne pogoje. Aktiv PB 31

35 KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA V ŠOL. L. 2017/2018 TEKMOVANJE RAZRED DATUM VODJA NA ŠOLI Cici Vesela šola april 2020 T. Poles Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje - Mehurčki Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje april 2019 B. Krkoč Umer 4., 5. december 2019 B. Uršič Tekmovanje iz angleške bralne značke Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje marec 2020 P. Fabčič, S. Vižintin, P. Mekiš 6., D. Protner 8., 9. šolsko: A. Balažic regijsko.: državno: Tekmovanje v znanju italijanščine 9. februar 2020 T. Grbas Mednarodni matematični Kenguru marec 2020 M Jelić Mednarodni matematični Kenguru šolsko: marec 2020 državno: april 2020 V. Lenarčič Tekmovanje v znanju logike september 2019 S. Zidarič Tekmovanje v znanju logike šolsko: 26. september 2019 N. Slavec državno: 19. oktober 2019 Tekmovanje v znanju angleščine 8. šolsko: oktober 2019 M. Podboj regijsko: oktober 2019 državno:

36 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Tekmovanje v znanju angleščine 9 šolsko: S. Lovrič Tekmovanje iz nemške bralne značke regijsko: državno: marec 2020 V. Štampar Tekmovanje v znanju geografije šolsko: regijsko: D. Umer državno: Tekmovanje v znanju zgodovine 8., 9. šolsko: december 2019 V. Radkovič regijsko: državno: Kresnička T. Lipičar, O. Barič Tekmovanje v znanju kemije za Preglovo priznanje januar 2020 T. Lipičar, O.Barič Tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje T. Lipičar, F. Sakelšak Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje 8., 9. šolsko: področno: G. Lah državno: Tekmovanje za Zlato kuhalnico maj 2020 K. Rožac Jerman Mladina in gore november M. Tomažič Šah: področno tekmovanje marec M. Jelić, Žnidaršič Glede na uvrstitev na šolskem tekmovanju, se lahko učenci skladno z doseženim številom točk uvrstijo na regijsko, ali celo na državno tekmovanje. O tem so naknadno obveščeni. 33

37 KOLEDAR ŠPORTNIH TEKMOVANJ TEKMOVANJE OBČINSKO PODROČNO DRŽAVNO DRŽAVNO VODJA NA ŠOLI polfinale finale kros oktober J. Zadnik nogomet st. dečki nogomet ml. dečki rokomet st. dečki, deklice rokomet ml. dečki deklice odbojka st. dečki, dekleta november januar februar april J. Zadnik april junij J. Zadnik november januar februar april N. Antolovič G. Vatovec marec junij N. Antolovič, G. Vatovec december januar april maj J. Zadnik namizni tenis november februar april april J. Zadnik športna gimnastika marec marec marec marec G. Vatovec, N. Jozičič atletika maj junij aktiv ŠPO veslanje marec marec N. Antolovič gimnastika - akrobatika december gimnastika-prožna ponjava november G. Vatovec, N. Jozičič februar marec G. Vatovec, N. Jozičič košarka november december januar marec N. Antolovič Občinska tekmovanja Udeležili se bomo vseh razpisanih tekmovanj. Področna tekmovanja Udeležili se bomo vseh tekmovanj, na katera se bomo uvrstili. Četrtfinale, polfinale, finale Udeležili se bomo tistih tekmovanj, na katera se bomo uvrstili. V letošnjem šolskem letu bi se prijavili za izpeljavo državnega tekmovanja v veslanju na ergometrih in polfinalnega tekmovanja v skokih z male prožne ponjave. Nosilca bosta Niki Antolović in Maja Glavič. 34

38 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA LIKOVNA TEKMOVANJA Udeležili se bomo likovnih natečajev, ki bodo razpisana za šolsko leto 2019/2020. Udeležili se bomo likovnih ex tempor na katera bomo povabljeni. Mentorica: Klarisa Hrvatin Tomažič. VKLJUČEVANJE V PROJEKTE Vključeni smo v projekte na šolskem, lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. DRŽAVNI PROJEKTI Zdrava šola, Zobni alarm, Planetu prijazna šola, Varno s soncem, Popestrimo šolo, Vsaka vas ima svoj glas - projekt, ki zajema podeželske šole in ga izvajamo samo na podružnici. Poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. ŠOLSKI PROJEKTI 35 Šolski eko vrt, Šolska mediacija nova kultura odnosov, Dvig samopodobe učencev, Šola osebnosti, Elementi montessori pedagogike, Omejevanje nasilja na šoli, CAP program za preventivo zlorabe, Izkustvene delavnice: Bodi previden, Zberi pogum in povej, Varni pred internetom, Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite, Spodbujanje bralne pismenosti, Bralna značka tudi pri angleščini in italijanščini, Plavalni tečaj za učence 2. razreda, Življenje v naravi in tabori, Zimska šola v naravi, Testiranje za športno vzgojni karton, Kolesarski tečaj, Jadralni teden, Veslaški teden, Preverjanje znanja plavanja v 6. r., Kolonija, CŠOD Medved- projektni teden Astronomija 9. r

39 MEDNARODNO SODELOVANJE MEPI, Fit4Kid učenje z gibanjem, EUPEO, Izmenjava učencev (Izola, Burjassot (Španija)), Park Livelet Tarzo, Strokovna ekskurzija v Rim, MCREATE, ENO Tree Planting. INTERESNE DEJAVNOSTI Interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda DEJAVNOST RAZRED MENTOR PLAN UR Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 4., 5. B. Uršič 10 LEGO Robotika V. Lenarčič 35 Otroški pevski zbor Šmucki 1. T. Erceg 35 Otroški pevski zbor 3., 4. T. Čeh 70 Likovna delavnica 1. Z. Ribič 35 Likovna delavnica 2. Z. Ribič 35 Ročna dela 4., 5., 6. M. Šegec in sodelavke 25 Šolska skupnost RS T. Kuzelj 40 Šah koordinacija M. Jelić in zunanji sodelavec Pravljični krožek 2. Anja Devetak 35 Knjižničarski krožek 5. Anja Devetak 35 Logika 4., 5. N. Slavec 15 Planinska skupina M. Tomažič 40 Miselne in ustvarjalne igre 5. Melita Jelić 35 Dramski krožek 4., 5. P. Galbiati Pohajač 15 Orffova skupina 4., 5., 6. T. Čeh

40 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Ukulele T. Čeh 35 Mini odbojka 1.,2. Maja Glavič 35 Gimnastika mlajši dečki A. Marsič 35 Gimnastika G. Vatovec 35 Plesne urice 1.,2. Karmen M. 35 INTERESNE DEJAVNOSTI OD RAZREDA DEJAVNOST RAZRED MENTOR PLAN UR Knjižničarski krožek A. Devetak 35 Tekmovanje v znanju logike N. Slavec 15 ur MEPI M. Tomažič, F. Sakelšak, D.Gobbo,V. Zubin Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje Priprave na tekmovanje v znanju angleščine Priprave na tekmovanje v znanju angleščine Priprave na tekmovanje Mladina in gore 8., 9. A. Balažic 15 6., 7. D. Protner 8 9. M. Podboj M. Podboj M. Tomažič 10 Mladinski pevski zbor T. Čeh 70 Orffova skupina T. Čeh 30 Raziskovalna dejavnost O. Barič 45 več dni Okusi Istre K. Rožac Jerman 35 ur Zdrava šola V. Zubin 30 ur Rdeči križ D. Gobbo 35 ur Gimnastika 6 9. G. Vatovec 35 ur Ob zaključku pouka učenci dobijo Obvestilo o sodelovanju pri interesnih dejavnostih šole. V okviru nadstandardnega programa bomo učencem ponudili še ostale dejavnosti; Plavalne tečaje, kolesarske tečaje, kolonije, Šolo v naravi, tabore. O vsem bodo starši pravočasno obveščeni. 37

41 SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ. Upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami strokovnih institucij, standardov in normativov otrok v VIZ. Sestavljamo pestre jedilnike, ki so objavljeni na spletni strani šole. Pripravljamo okusne, zdrave obroke in tipične jedi iz primorskega okolja. Prizadevamo si za čim bolj kvalitetna živila, lokalno pridelana, spodbujamo uživanje svežega sadja in zelenjave ter pitje zadostnih količin vode. Poudarjamo pomen zajtrka za odraščajoči organizem. Učenci, ki ostajajo dlje v šoli, imajo možnost popoldanske malice. Po dogovoru s starši, na osnovi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietno hrano. Učencem ponujamo malo sladkan čaj in občasno 100 % sokove. Stalno je učencem na voljo tudi vodni bar z zdravo pitno vodo. Ob pričetku šolskega leta izvedemo izpiranje internega vodovodnega sistema po navodilih Inštituta za varovanje zdravja RS. Izvajali bomo tudi ukrepe na področju zaščite pred širjenjem raznih viroz s poudarkom na umivanju rok. Šolska kuhinja deluje po načelih HACCP načel in načel dobre higienske prakse. Dejavnosti povezane s prehrano bomo izvajali pri pouku, v času podaljšanega bivanja, na oddelčnih urah in drugih organih šole, ob posebnih h, v interesnih dejavnostih, delavnicah in na predavanjih. Dejavnosti so prepletene tudi z dejavnostmi Eko šole, Zdrave šole in projekta Šolska shema. Z vzgojno-izobraževalnim delom želimo spodbujati zdrav način prehranjevanja, kulturo prehranjevanja ter privzgojiti primeren odnos do hrane. Zadovoljstvo učencev in staršev se preverja vsaj enkrat letno oz. sproti med šolskim letom na različne načine. Organizator šolske prehrane načrtuje, organizira in spremlja potek in aktivnosti, povezane s šolsko prehrano. Seznanja učence, starše in sodelavce o področju prehrane, sodeluje pri pouku ter pri oblikah sodelovanja s starši. Nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Šolska shema, kjer s finančno pomočjo pri nakupu sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov osveščamo učence o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter lokalnih živil za zdravje. V ta namen načrtujemo aktivnosti za promocijo uživanja lokalno pridelane hrane. Določena vzorčna skupina učencev dvakrat letno izpolnjuje namensko anketo, ki nam jo posreduje NIJZ. Vsako leto izvajamo Tradicionalni slovenski zajtrk in obeležimo Dan slovenske hrane z aktivnostmi, ki potekajo teden dni ter pripravimo tradicionalne jedi z lokalnimi sestavinami. 38

42 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA PREHRANA UČENCEV Na šoli nudimo: - zajtrk za učence jutranjega varstva, - dopoldansko malico in sadje, - kosilo, - popoldansko malico za učence podaljšanega bivanja in izbirnih predmetov. Želimo, da vsak učenec dobi v šoli vsaj en obrok organizirane šolske prehrane dnevno. Učenci malicajo po 2. šolski uri. Sadje dobijo po 4. šolski uri. Čas kosila je med in Subvencije prehrane ureja Center za socialno delo, ki na osnovi urejene odločbe o otroškem dodatku šolo obvesti o subvencijah prijavljenih učencev. Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin morajo starši prehrano pravočasno odjaviti. V kolikor prehrana ni pravočasno odjavljena, plačajo obroke starši. Z namenom doslednega plačevanja šolskih obveznosti, je šola izdelala Protokol izterjave plačil, ki je na spletni strani šole. Cena šolske prehrane: - zajtrk 0,94 - dopoldanska malica 0,80 - kosilo ( od r) 2,71 - kosilo ( od r) 2,83 - popoldanska malica 0,87 V začetku šolskega leta 2017/2018 je bila na novo imenovana Komisija za prehrano, ki skrbi za kvalitetno prehranjevanje učencev. Člani so: - vodja-organizatorka prehrane - Veronika ZUBIN, - pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka - Vanja LUKEŽIČ, - učiteljica razredne stopnje - Barbara KRKOČ UMER, - učiteljica predmetne stopnje - Katja ROŽAC JERMAN, - 2 predstavnika staršev - Doris VEŽNAVER, Dragana BAŠA, - 2 predstavnika učencev, - vodja kuhinje - Ema HLAJ, - šolska zdravnica - Marisa VIŠNJEVAC-TULJAK, dr. med., - medicinska sestra - Marina ČOK. 39

43 SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV Sistematski zdravniški in zobozdravstveni pregledi ter obiski laboratorija potekajo v ZD Izola v spremstvu učiteljev. Sistematska fluorizacija pri učencih poteka individualno po navodilih zobozdravnika v soglasju s starši. Učenci od 2. do 5. razreda sodelujejo v akciji»tekmovanje: Čisti zobje ob zdravi prehrani«pod vodstvom razredničark in medicinske sestre. Ob zaključku šolskega leta se tekmovanje zaključi s podelitvijo nagrad in priznanj najprizadevnejšim učencem ter nagrado zmagovalnemu oddelku. Šolska zdravnica je Marisa VIŠNJEVAC-TULJAK dr. med., šolska zobozdravnica pa je Liljana NIKOLIČ dr. stom.. Program vzgoje za zdravje v okviru preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike Razred Ob sistematskem pregledu 1. r. Zajčkova pot v šolo V šolskem okolju Zdrave navade 2. r. Osebna higiena 3. r. Dejavno preživljanje prostega časa Zdrav način življenja 4. r. Preprečevanje poškodb 5. r. Zasvojenost 6. r. Odraščanje Odraščanje dve plati medalje 7. r. Pozitivna samopodoba in stres Dodatne vsebine-projekti V šolo ne grem, če zdravega zajtrka ne pojem Varno s soncem Med strupom in zdravilom 8. r. Gibam se Medosebni odnosi Varno s soncem 9. r. Vzgoja za zdravo spolnost Ob bližajočih se h zdravja bodo učenci izdelovali plakate na določene teme in pripravili razstavo. Program zobozdravstvene vzgoje izvajata zobna asistentka Jerica CVERLE in koordinatorica promocije zdravja Taja BENČIČ RIBARIČ ob sodelovanju učiteljev. Vodja zdrave šole je organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, ki s pomočnico ravnateljice Vanjo LUKEŽIČ skrbita za izvajanje programa socialnega in zdravstvenega varstva učencev. 40

44 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA PROGRAM ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI VARNOST NA ŠOLI IN NA DRUGIH ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTIH Šola poskrbi za varnost učencev tako, da zagotovi: spremstvo v skladu z normativi, predhodne ogledi poti, prostora, območja, orodja, opreme s strani strokovnega osebja, navodila učencem o varnem gibanju in uporabi opreme, dežurstvo učiteljev, učencev. DEŽURSTVA Za zagotavljanje varnosti učencev in enotno vzgojno delovanje imamo organizirano dežurstvo učiteljev. Dežurstva potekajo pred poukom, med odmori in po pouku. dežurstvo pri vhodu in v garderobi dežurstvo na razredni in predmetni stopnji dežurstvo v jedilnici nošenje malic učencem 1. r. dežurni učitelji dežurni učitelji dežurni učitelj in učenci kuharji nošenje malic učencem 2. in 3. r. učenci 6. r. in 7. r. Pedagoški delavci dežurajo: ; pri vhodu, v garderobi predmetne stopnje ; pri vhodu, v garderobi razredne stopnje med malico v učilnicah ali v jedilnici med sadno malico v učilnicah med sprostitvenim odmorom v večnamenskem prostoru ali na dvorišču med kosilom v jedilnici in pri vhodu PS pri vhodu in v garderobi razredne stopnje v jedilnici, pri vhodu, v garderobi predmetne stopnje po razporedu 41 Dežurstvo učencev

45 Učenci 4. in 5. razreda 5. in 6. šolsko uro pomagajo dežurati po navodilih dežurnega učitelja, učenci 8. in 9. razreda pa 7. in 8. uro. Navodila o dežuranju so zapisana v Pravilih šolskega reda OŠ Vojke Šmuc Izola. Prihod in pot v šolo Šola je tehnično varovana z videokamero in električnim zaklepanjem. Vstop je izven določenih ur pred in po pouku možen z najavo po domofonu. Ob posebnih h so učenci in učitelji seznanjeni s posebnim razporedom odpiranja vhodov. V času pouka je možen vstop pri upravi šole z najavo v tajništvu šole. Šolska pot je na pločniku označena z RIBICO. Načrt šolskih poti je obešen pri obeh vhodih in objavljen na spletni strani šole. Prvošolce, ki prihajajo v šolo z avtobusom sami, spremlja s šolske postaje odrasla oseba. Za varen odhod s spremstvom poskrbimo tudi po pouku. URNIK ODPIRANJA ŠOLE vhod z razredne stopnje: vhod s predmetne stopnje: URNIK ZVONENJA Matična šola URE POUK ODMORI predura odmor ura odmor ura malica 3. ura odmor ura sadni odmor sprostitveni odmor ura odmor ura kosilo, odmor ura odmor ura

46 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Podružnična šola Korte URE POUK ODMORI predura odmor ura odmor ura malica 3. ura odmor ura sadni odmor sprostitveni odmor ura odmor ura kosilo, odmor ura odmor ura ŠOLSKI PREVOZ IN VARSTVO VOZAČEV Brezplačen prevoz je organiziran za učence, ki imajo bivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre. Na postajališču je zagotovljeno varstvo vozačev. URNIK ŠOLSKIH PREVOZOV Odhod avtobusa iz IZOLE šolska postaja Postaje Š Š Š Š Š Š Izola Izola Prešernova cesta (OŠ V. Šmuc Izola) Izola OŠ Livade Izola industrijska cona Baredi Sleme Šared Šared G Cetore Malija Podhrib

47 Morgani Korte šola / / / / Korte vas Korte Medoši Odhod avtobusa iz KORT Postaje Š Š Š Š Š Š Medoši Korte Korte vas Korte šola Morgani Podhrib Malija Cetore Šared G Šared Baredi Sleme Izola Prešernova cesta (OŠ V. Šmuc Izola) Mala Seva-Kocina-Baredi-OŠ Vojke Šmuc Š 1 POSTAJE Postajališča Š Izola Izola OŠ V. Šmuc Izola (Prešernova cesta) Izola OŠ Livade Izola Preš OŠVŠ Baredi Sleme Baredi kmečki t Baredi spodnji Kocina kant Kocina Mala Seva

48 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Montekalvo-Dobrava-OŠ Livade-OŠ Vojke Šmuc Izola Š POSTAJE Š 1 Postajališča 8.10 Izola Prešernova cesta (OŠ V. Šmuc Izola) AP Izola Izola OŠ Livade Montekalvo Montekalvo most Izola Dobrava Belvedere Šolski prevoz izvaja podjetje Arriva d.o.o. Po pouku je organiziran prevoz po 4., 5., 6., 7. in 8. šolski uri. Na relaciji Medoši -Izola potrebujejo učenci mesečno vozovnico, na ostalih dveh relacijah pa ne. Mesečno vozovnico lahko učenci uporabljajo tudi za javni prevoz. 2 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI Svet staršev je najvišji organ sodelovanja s starši. Sestavljen iz predstavnikov vsakega oddelka, ki jih izvolijo ostali starši posameznih oddelkov. Predstavniki oddelkov zastopajo interese oddelkov. Svet staršev se sestane 3-4 x letno ali po potrebi. 3 člani sveta staršev so hkrati člani sveta šole. Ostale oblike sodelovanja s starši so: 45 načrtovane govorilne ure, dodatne govorilne ure dopoldan po predhodnem dogovoru z učiteljem, roditeljski sestanki, razgovori učenec-učitelj-starši v skladu z Vzgojnim načrtom oz. s Pravili šolskega reda, telefonski razgovori, pisno obveščanje, vključevanje v vzgojno izobraževalni proces ( organizacija tekmovanj, dejavnosti in druge dejavnosti šole, različne delavnice, pohodi, skupinsko in individualno reševanje učno -vzgojnega stanja, individualno reševanje socialne in zdravstvene problematike, skupna predavanja, delavnice za starše in učence, predstavitev raznih poklicev, šolski sklad, donatorstvo, sponzorstvo

49 V dopoldanskem času so enkrat mesečno možne individualne govorilne ure po predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji. GOVORILNE URE ZA STARŠE ZAP. ŠTEVIL- KA 1. PONEDELJEK DAN DATUM RAZREDI r. + KORTE TOREK r. 2. PONEDELJEK TOREK 3. PONEDELJEK TOREK 4. PONEDELJEK TOREK 5. PONEDELJEK TOREK 6. PONEDELJEK TOREK 7. PONEDELJEK TOREK r. + KORTE r r. + KORTE r r. + KORTE r r. + KORTE r r. + KORTE r r. + KORTE r. Govorilne ure potekajo od do Februarja bodo potekale govorilne ure po predhodnem dogovoru razrednika s starši. V dopoldanskem času so enkrat mesečno možne individualne govorilne ure po predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji, izjemoma, po predhodnem dogovoru z učitelji pa lahko starši zaprosijo za termin izven rednih govorilnih ur. 46

50 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA RODITELJSKI SESTANKI RS ZAP. ŠT. RAZRED MESEC VSEBINA IZVAJALEC avgust 2019 Uvodne skupne vsebine (dokumenti, pravilniki, volitve v svet staršev, programi po oddelkih r. september r. november 2019 Uvodne skupne vsebine (dokumenti, pravilniki, volitve v svet staršev, programi po oddelkih) Vzgojna tematika razredničarke ravnateljica, razredniki Neva Strel Pletikos r januar 2020 Poklicno usmerjanje psihologinja, razredniki r februar 2020 Analiza učnega uspeha, vzgojna dinamika r junij 2020 Zaključne vsebine, evalvacija šolskega leta, predlogi za naprej razredniki razredniki V primeru aktualnih potreb ali drugih priložnosti lahko pride do dodatnih vsebin roditeljskih sestankov ali zamenjave že načrtovanih. Roditeljski sestanki v I. ocenjevalnem obdobju so organizirani po obravnavi analize učnego vzgojne situacije na redovalni konferenci in v posameznih oddelkih. V II. ocenjevalnem obdobju je učni uspeh učencev pred redovalno konferenco obravnavan v oddelkih z učenci. Roditeljski sestanek skliče razrednik s pisnim vabilom staršem, ki bo na voljo na spletni strani šole. Za bodoče prvošolce organiziramo prvi roditeljski sestanek ali DAN ODPRTIH VRAT v mesecu juniju ŠOLSKI SKLAD Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad, sestavljen iz predstavnikov kolektiva in predstavnikov staršev. Namen šolskega sklada je v dodatni možnosti pridobivanja sredstev za financiranje različnih dejavnosti in nadstandardnih programov. Iz sredstev šolskega sklada vsem učencem nudimo dodatna učila, igrače, knjige, izlete. Del sredstev pa namenimo za finančno pomoč učencem, ki se zaradi težjih socialnih 47

51 razmer ne bi mogli udeležiti ponujenih plačljivih programov na šoli ali ne morejo poravnati šolskih storitev. Zloženke z vsemi informaciajmi o šolskem skladu so na spletni strani šole. SODELOVANJE ŠOLE Z ZUNANJIM OKOLJEM Poleg sodelovanja s svetom staršev in svetom šole naše sodelovanje poteka z mnogimi drugimi institucijami. Z nami sodelujejo: Občina Izola, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Dom starejših občanov Izola, Hotel Delfin Izola, Upravna enota Izola, Komunala Izola, Zdravstveni dom Izola ( Piran, Koper), Center za socialno delo Izola (Piran, Koper), Policijska postaja Izola (Koper, Piran), Mestna knjižnica Izola (Piran, Koper), Društvo prijateljev mladine Izola, Medgeneracijski center Izola, Glasbena šola Koper (Izola, Piran ), Republiški izpitni center - RIC, Zavod za šolstvo, OE Koper, Ljubljana, Osnovne šole v občini in sosednjih občinah, Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše - OŠ Koper, Ljudska univerza Koper, Pedagoška fakulteta Koper, Ljubljana, Fakulteta za humanistične študije Koper, Zavod za zaposlovanje Koper, Gledališče Koper, Avditirij Portorož, Zavod za varstvo narave Izola, Turistično informacijski center Izola, Lions Club Izola, Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran, Morska biološka postaja Piran, Krajinski park Strunjan, podjetja, klubi, društva. 48

52 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Vabljeni k spremljanju dogajanja na naši spletni strani. 49

53 Vsebina: Samanta VIŽINTIN in Irena SIVKA HORVAT s sodelovanjem strokovnih delavcev šole Lektorirala: Anja DEVETAK Grafično oblikovanje: Ana BREZOVEC Tisk: Demat, d.o.o. Ljubljana 50