S K L I C U J E M 25. redno sejo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "S K L I C U J E M 25. redno sejo"

Transkripcija

1 OBČINSKI SVET Šmarska cesta Škofljica Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2 in dopolnitve), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/2010 in 101/2010) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/2010 in 101/2010), S K L I C U J E M 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v četrtek, , ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Predlagam naslednji dnevni red: Datum: Šifra: / Sprejem dnevnega reda 25. redne seje, 2. Sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji, 3. Informacija o projektni dokumentaciji za izgradnjo nove OŠ Lavrica, 4. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014, 5. Odlok o poimenovanju ulic v Občini Škofljica, prvo branje, 6. Program športa Občine Škofljica za leto 2014, 7. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica, 8. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra, 9. Sklep o višini zakupa, najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica, 10. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2014, 11. Sklep o izdaji pooblastila županu za pridobitev stvarnega premoženja, 12. Imenovanje predstavnika Občine Škofljica v Svet Krajinski park Barje, 13. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v vrtec, 14. Sklep o nasprotovanju južni trasi daljnovoda Beričevo Divača, 15. Status ožjih delov lokalne skupnosti, 16. Pobude in vprašanja. Ivan Jordan ŽUPAN Priloge: gradivo po dnevnem redu. Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank

2 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2013 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 2. Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA Vsebina: Zapisnik 24. redne seje je priložen. Predlagatelj: Župan Ivan Jordan Poročevalec: Župan Ivan Jordan, Marko Podvršnik Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014, potrdil zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Škofljica. Priloga: - Zapisnik 24. redne seje

3 Datum: Šifra: /2013 POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE Sklep št. 3: Dopolnjeni predlog Proračuna Občine Škofljica za leto 2014 s prilogami Občinski svet Občine Škofljica je na 24. redni seji, dne 19. decembra 2013 opravil razpravo o dopolnjenem predlogu proračuna in sprejel sklep, da se dopolnjeni predlog Proračuna Občine Škofljica za leto 2014, v celoti potrdi. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110 z dne Sklep št. 4: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014 Občinski svet Občine Škofljica, je na 24. redni seji, dne 19. decembra 2013 potrdil Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014 v predlagani obliki. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 111/2013, z dne Sklep št. 5: Sklep o določitvi višine enkratnega prispevka za novorojence v Občini Škofljica za leto 2014 Občinski svet Občine Škofljica, je na 24. redni seji, dne 19. decembra 2013 sprejel Sklep o določitvi višine enkratnega prispevka za novorojence v Občini Škofljica za leto 2014 v višini 150,00 EUR. Enkratni prispevek za novorojence se v letu 2014 dodeljuje v višini 150,00 EUR. 4. Sklep št. 6: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica Občinski svet Občine Škofljica, je na 24. redni seji, dne 19. decembra 2013 sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 111/2013, z dne Stran 1 od 2

4 5. Sklep št. 7: Imenovanje urednika občinskega glasila Glasnik; Občinski svet Občine Škofljica je na 24. redni seji dne 19. decembra 2013 sprejel sklep, da se za odgovornega urednika/co občinskega glasila Glasnik imenuje Matjaža Lulika za čas trajanja mandata občinskega sveta ( ). Urednik in kandidati so bili o sklepu obveščeni. Izšla je že prva številk Glasnika pod okriljem novega urednika. Pripravila: občinska uprava Stran 2 od 2

5 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 3. Naslov: Vsebina: INFORMACIJA O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ZA IZGRADNJO NOVE OŠ LAVRICA Izbrani projektant predstavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja nove osnovne šole na Lavrici. I. Pravni temelj za sprejem akta Po zakonu o osnovni šoli je občina dolžna zagotavljati prostorske potrebe osnovne šole. II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben Zagotavljanje dodatnih šolskih prostorov in igralnih površin. III. Ocena stanja Zaradi naraščanja števila novih občanov je nujno potrebno pristopiti k projektu izgradnje nove OŠ na Lavrici. Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 uradno prečiščeno besedilo v nadaljevanju: ZJN-2) je bil izveden javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi»izdelava projektne dokumentacije Osnovna šola Lavrica«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 23. avgusta 2013, pod številko objave JN10653/2013, po prejetih ponudbah, izvedenih pogajanjih in na podlagi končnih ponudbe je bil, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka , z dne 10. oktober 2013, izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila»izdelava projektne dokumentacije Osnovna šola Lavrica«, podjetje Styria d.o.o. Maribor. Izvajalec bo na seji na kratko predstavil izdelan projekt, za katerega je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. IV. Ocena finančnih in drugih posledic Vrednost izdelave projektne dokumentacije in projektantskega nadzora po sklenjeni pogodbi znaša z DDV ,16. Predlagatelj: Poročevalca: Župan Ivan Jordan 8 Ivan Jordan in David Mišič Predlog sklepa: - Informacija

6

7 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 4. Naslov: Vsebina: ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2014 Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah se v proračunu zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V skladu z 9. členom Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014 lahko o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z Odlokom o proračunu, odloča Občinski svet Občine s posebnim odlokom. S predlaganim odlokom se poleg uporabljenih EUR o katerih odloča župan, za odpravo posledic žledu, nastalih v februarju 2014, zagotovi dodatnih EUR. Dodatna sredstva so nujno potrebna za poplačilo nastalih stroškov, saj je naravna ujma zajela celotno območje občine. Intervencijske ekipe so odpravljale posledice od do V intervencijah je sodelovalo 1420 prostovoljnih gasilcev in tudi zunanji usposobljeni izvajalci, saj smo reševali tudi ogroženost več stanovanjskih hiš, vodovodno in elektro napeljavo, prevoznost lokalnih cest in gozdnih poti. Najetih pa je bilo tudi nekaj zmogljivejših agregatov. Predlagatelj: Poročevalec: Župan Ivan Jordan Župan Ivan Jordan Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, 27. februar 2014 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu Priloge: - Odlok

8 Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 in spremembe) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014 je Občinski svet Občine Škofljica na 25. seji, dne sprejel ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu člen Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo dodatna finančna sredstva v višini ,00 EUR za odpravo posledic žledu, nastalih v februarju člen O dejanski uporabi bo župan s pisnim poročilom seznanil Občinski svet. 3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: /2014 Škofljica, Občina Škofljica ŽUPAN: Ivan Jordan

9 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 5. NASLOV: ODLOKO DOLOČITVI IMEN ULIC IN SPREMEMBI POTEKA ULICE NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFLJICA Vsebina: I. Pravni temelj za sprejem akta Pravni temelj za sprejem predlaganega odloka je 21. člen Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb ( Ur. l. RS, št. 25/08, v nadaljevanju ZDOIONUS ) ki določa postopek vzpostavitve uličnega sistema in imenovanja ulice. II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben Odlok o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju občine Škofljica je potrebno sprejeti, ker je skladno z veljavno zakonodajo potrebno poimenovati ulice v poslovno obrtni coni Škofljica prav tako je potrebno popraviti (uskladiti z dejanskim stanjem ) dosedanji opis poteka Kočevske ceste, ki se po starem opisu konča ob meji z naseljem Zalog pri Škofljici. III. Ocena stanja ZDOIONUS med drugim določa, da mora vsaka ulic imeti ime, način določitve imena, postopek imenovanja ulic. Občina Škofljica je skladno z zakonodajo izvedla predhodno posvetovanje o ustreznosti poimenovanja ulic in sicer v času od do Predlog poimenovanja ulic in poziv k podajanju pripomb je bil objavljen na spletni strani občine in na oglasni deski občine, kot to predpisuje ZDOIONUS. V času javnega posvetovanja pripomb ali predlogov na poimenovanje ulic ni bilo. Občina je po zaključku posvetovanja, tako kot to določa ZDOIONUS, pridobila pozitivno mnenje GURS-a k predlaganemu imenovanju novih ulic v naselju Škofljica ter potrdilo GURS-a, da v naselju Škofljica v občini Škofljica ni ulic s predlaganimi imeni. V sled navedenega predlagamo, da občinski svet sprejme predlagani Odlok o novem poimenovanju ulic v poslovno obrtni coni z naslednjimi imeni: Malnarjeva cesta, Obrtna ulica, Cesta ob Bregu, Gorenčeva ulica, Pot ob hrastih in Pot k železnici ter spremembi opisa poteka Kočevske ceste. IV. Poglavitne rešitve S sprejetjem predlaganega odloka bo občina izpolnila svoje obveznosti glede na določbe ZDOIONUS-a. V. Finančne posledice: Po sprejetju odloka bo občina krila stroške izdelave uličnih tabel ter stroške izdelave tablic spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb.

10 Predlagatelj: Župan Ivan Jordan Poročevalec: Predlog sklepa: Župan Ivan Jordan, Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014 sprejel Odlok o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju občine Škofljica Priloga: - Odlok o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju občine Škofljica - Potrdilo im mnenje GURS - Opis in obrazložitev predlaganih poimenovanj ulic ter popravek poteka Kočevske ceste - Grafični prikaz ulic

11 Predlog odloka; prvo branje Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb ( Ur. l. RS, št. 25/08, v nadaljevanju ZDOIONUS ) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 01/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji, dne sprejel ODLOK O DOLOČITVI IMEN ULIC IN SPREMEMBI POTEKA ULICE NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFLJICA 1. člen V območju Občine Škofljica se na področju Poslovno obrtne cone Škofljica imenuje in določi potek ulic: 1. Malnarjeva cesta - se odcepi desno s Kočevske ceste v križišču ob hiši sedaj Kočevska cesta 33 in poteka proti jugozahodu do meje z občino Ig. 2. Obrtna ulica - se odcepi desno Malnarjeve ceste v križišču parc.št. 1514/7 in 1514/8 k.o. Lanišče in poteka proti severovzhodu, nato ob objektu - sedaj Žagarska ulica 35 - zavije rahlo levo proti severu do Žagarske ulice Cesta ob Bregu - se odcepi levo z Obrtne ulice v križišču s parc. št. 737/353 k.o. Lanišče in poteka proti severozahodu do Žagarske ulice 4. Gorenčeva ulica - se odcepi desno s Ceste ob Bregu v križišču s parc. Št. 729/30 in 729/36 k.o. Lanišče in poteka proti severovzhodu potem zavije levo in poteka do Žagarske ulice 5. - Pot ob hrastih - se odcepi desno z Obrtne ulice v križišču, kjer Obrtna ulica zavije levo in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom 6. - Pot k železnici - se odcepi desno z Obrtne ulice v križišču ob objektu sedaj Žagarska ulica 33 in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom. 2. člen Na območju Občine Škofljica se spremeni opis poteka Kočevske ceste in sicer tako, da se podaljša od meje z naseljem Zalog pri Škofeljščici in teče po trasi odseka ceste z oznako 0261 Škofljica Rašica do meje z občino Velike Lašče. 3. člen Geodetska uprava republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot. Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje po tem odloku določa pristojni upravni organ Geodetske uprave Republike Slovenije skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku. 4. člen Občina Škofljica zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem. 5. člen

12 Predlog odloka; prvo branje Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: 353 1/2013 Škofljica, dne Župan Občine Škofljica Ivan JORDAN

13 OPIS IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH POIMENOVANJ ULIC TER POPRAVEK POTEKA KOČEVSKE CESTE Malnarjeva cesta Opis poteka ceste: Cesta se odcepi desno s Kočevske ceste v križišču ob hiši sedaj Kočevska cesta 33 in poteka proti jugozahodu do meje z občino Ig Obrazložitev imenovanja: to je domače ime za kmetijo, ki stoji v neposredno ob cesti Obrtna ulica Opis poteka ulice: ulica se odcepi desno z Malnarjeve ceste v križišču parc.št. 1514/7 in 1514/8 k.o. Lanišče in poteka proti severovzhodu, nato ob objektu - sedaj Žagarska ulica 35 - zavije rahlo levo proti severu do Žagarske ulice Obrazložitev imenovanja: ulica poteka po sredini območja poslovno obrtne cone Škofljica Cesta ob Bregu Opis poteka ulice: ulica se odcepi levo z Obrtne ulice v križišču s parc. Št. 737/353 k.o. Lanišče in poteka proti severozahodu do Žagarske ulice Obrazložitev imenovanja: vodotok Škofeljščica, ki teče ob cesti domačini po domače imenujejo Breg Gorenčeva ulica Opis poteka ulice: ulica se odcepi desno s Ceste ob Bregu v križišču s parc. Št. 729/30 in 729/36 k.o. Lanišče in poteka proti severovzhodu potem zavije levo in poteka do Žagarske ulice Obrazložitev imenovanja: Gorenc je domače ime za kmetijo na tem območju Pot ob hrastih Opis poteka ulice: ulica se odcepi desno z Obrtne ulice v križišču, kjer Obrtna ulica zavije levo in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom Obrazložitev imenovanja: na tem območju so zasajeni hrasti Pot k železnici Opis poteka ulice: ulica se odcepi desno z Obrtne ulice v križišču ob objektu sedaj Žagarska ulica 33 - in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom, Obrazložitev imenovanja: ulica se slepo konča pred industrijskim tirom železnice Kočevska cesta Popravi se dosedanji opis poteka Kočevske ceste, ki se je po opisu končala ob meji z naseljem Zalog pri Škofljici in se po novem glasi:»cesta se v križišču odcepi desno od podaljšane Dolenjske ceste in poteka po trasi odseka 0261 Škofljica Rašica proti jugovhodu čez železniško progo Ljubljana Novo mesto, nato zavije prosti zahodu in jugozahodu in poteka naprej po trasi odseka do občinske meje z občino Velike Lašče. Škofljica,

14

15 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 27. februar 2014 TOČKA: 6. Naslov: PROGRAM ŠPORTA OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO 2014 Vsebina: V skladu z Zakonom o športu vam pošiljamo v obravnavo program športa Občine Škofljica za leto V programu so navedena vsa področja športa, ki jih bo Občina Škofljica finančno podprla v letu 2014 ne glede na to, da določene programe sofinancira tudi Ministrstvo za šolstvo in šport (npr. plavanje v 1. razredu devetletke). Skupni znesek namenjen sofinanciranju programov športa v letu 2014 je enak znesku v letu 2013 ( ). V primeru, da se občinski svet, ki določa smer in razvoj športa v občini, odloči, da bi katerega od navedenih programov finančno bolj podprl kot je navedeno v predlogu programa, ima župan možnost, da sredstva na podlagi sklepa OS prerazporedi, vendar le med postavkami programa športa. Predlog delitve finančnih sredstev je bil pripravljen na podlagi prijav na razpis in realizacije porabe sredstev v letu V prvem delu teksta predstavljamo programe in višino sredstev (tabela), ki naj bi jih na podlagi razpisa občina sofinancirala društvom in zavodu (OŠ Škofljica) za izvedbo športnih programov. Na podlagi razpisa bodo sklenjene pogodbe in nato nakazana sredstva predvidoma v dveh delih. Kot v preteklih letih bodo sredstva za izvedbo športnih prireditev in izobraževanja, društvom nakazana na podlagi posebnih zahtevkov z dokazili o izvedbi programa (fotokopije računov in poročila o izvedbi prireditve). V drugem delu oz. zaključku pa so združeni vsi stroški oz. sredstva, ki so v proračunu na različnih postavkah namenjena za nemoteno izvajanje športnih programov. Z obratovanjem velike športne dvorane in spremljajočih prostorov so povezani sorazmerno visoki stroški, ki jih delno krijemo (okrog 50%) z uporabnino (rekreacija, športna tekmovanja, ) in najemnino (koncerti, ) s strani uporabnikov, ostalo pa je strošek občine. Predlagatelj: Poročevalca: župan Ivan Jordan Ivan Jordan, župan, občinska uprava Predlog sklepa: Priloga: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014, sprejel Program športa Občine Škofljica za leto Sklep - Program športa Občine Škofljica za leto 2014

16 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji dne , sprejel PROGRAM ŠPORTA OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO člen Občinski svet Občine Škofljica je sprejel Program športa Občine Škofljica za leto člen Program velja z dnem sprejema. Številka: Datum: Župan Občine Škofljica Ivan Jordan l.r.

17 PROGRAM ŠPORTA OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO Zaporedne številke PROGRAMI Proračun 2013 Proračun plan 2014 Index 4: ŠPORTNA VZGOJA OTROK in MLADINE Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok Program Naučimo se plavati 1. razred devetletke Drugi 80 urni programi osnovnošolske mladine Program tekmovanj OŠ na in nad nivojem občine Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ŠPORTNA VZGOJA MLADINE Interesna športna vzgoja mladine 15 do 20 let Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ŠPORTNA REKREACIJA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNE SLUŽBE Delovanje društev Delovanje strokovne službe PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE Promocijske športne prireditve SKUPAJ: Stran 1 od 7

18 UVOD: Občina Škofljica z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Svoj javni interes na področju športa uresničuje tako, da: - zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini, - spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti, - načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih, del pa tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Društva sprejemajo in izvajajo športne programe avtonomno. Pri tem si postavljajo cilje, ki so odvisni od njihovih strokovnih, prostorskih in finančnih zmožnosti. Občina društvom sofinancira tisti del športnih programov, ki so v javnem interesu. V proračunu Občine Škofljica se za proračunsko leto 2014, tako kot v letu 2013, za programe športa, ki so predmet razpisa, zagotovi sredstva v višini Sredstva smo prerazporedili po postavkah glede na prijave na razpis in glede na realizacijo proračuna v okviru športnih dejavnosti v letu Program po posameznih proračunskih postavkah Letni program športa v Občini Škofljica za leto 2014, je pripravljen v skladu z merili za vrednotenje programov športa, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica. Letni program športa v Občini Škofljica leto 2014 obsega naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge 4.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK in MLADINE Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let) Cilj interesne športne vzgoje predšolskih otrok je pri otrocih vzbuditi željo in potrebo po športnem udejstvovanju v poznejših starostnih obdobjih Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci: str. mesto , dd 1002 znesek 500 Pri teh programih so v ospredju predvsem spodbudni učinki na celosten razvoj otroka,. sodelovanje in igra, na drugem mestu pa sta storilnost in tekmovalnost. Izvajalci (športna društva) bodo izvajali letne programe vadbe v popoldanskem času v različnih športnih zvrsteh. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju strokovnega dela. Stran 2 od 7

19 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je obogatiti in dopolniti šolsko športno vzgojo z dodatnimi programi, doseči: - da bi znali vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, plavati in - da pri otrocih vzbudimo željo in potrebo po športnem udejstvovanju tudi v poznejših starostnih obdobjih Naučimo se plavati : znesek Program učenja plavanja vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. Kot nadstandardni program bo organiziran plavalni tečaj za učence 1. razreda Osnovne šole Škofljica. Občina bo, sofinancirala tečaj v višini Znesek se razdeli glede na število otrok. Poleg občine in staršev bo program sofinanciralo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Sofinancirali se bodo sledeči stroški: - organizacije tečaja, - najemnine objekta (bazena), - strokovnega kadra in - prevoza Drugi 80 urni programi osnovnošolske mladine: znesek Ti programi, katerih izvajalci so športna društva, se izvajajo v popoldanskem času, zajemajo različne športne zvrsti. Programi nimajo zgolj tekmovalnega značaja, je pa verjetno, da se v njih odkrije športnika, ki bo uspešen v prihodnosti. Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega dela Program tekmovanj na in nad nivojem občine: znesek Športna tekmovanja in prireditve osnovnih šol so pomemben sestavni del šolske športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti, medtem ko so prireditve namenjene druženju vseh mladih, ne glede na znanje in sposobnosti. Osnovna šola Škofljica s podružnicama, bo sodelovala na različnih športnih tekmovanjih in v različnih športnih panogah, ki jih razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju sodniških stroškov, stroškov priznanj in stroškov v primeru najema objektov za šolska športna tekmovanja. Sredstva za izvajanje tekmovanj na nivoju in nad nivojem občine so združena na eni postavki glede na to, da je nepredvidljivo število ekip, ki bodo napredovale iz nivojskega na nadnivojski nivo tekmovanj. Stran 3 od 7

20 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: znesek Program otroških športnih šol predvideva sofinanciranje vadbe posameznikov in ekip: - I. stopnje športnih šol (cicibani in cicibanke), - II. stopnje športnih šol (mlajši dečki in deklice) in - III. stopnje športnih šol (starejši dečki in deklice). Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let): znesek Cilj interesne športne vzgoje mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe, je zagotavljanje ustreznih psihofizičnih sposobnosti mladih, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in odvisnosti, ter zadovoljevanje človekove potrebe po gibanju, igri in tekmovalnosti Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: znesek Mladi športniki, ki so vključeni v te programe, nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez do naslova državnega prvaka, tisti najbolj nadarjeni in perspektivni pa tudi na uradnih mednarodnih tekmovanjih. Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra ŠPORTNA REKREACIJA: znesek Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, saj pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v današnjem tempu življenja ogrožene in izrabljene, zaradi enostranskih obremenitev, v katere smo prisiljeni v delovnem času. Športna društva, ki delujejo na območju Občine Škofljica, ponujajo široko paleto športno rekreativnih programov, ki se izvajajo na športnih površinah in v športnih objektih, pa tudi v naravnem okolju (kolesarstvo) Cilji tega programa so: - uvajanje novih in izboljšanje obstoječih športno rekreativnih programov za različne ciljne skupine (glede na spol, starost, posebne potrebe, fizično pripravljenost in stopnjo motiviranosti), - povečanje možnosti za športno udejstvovanje žensk in preprečevanje upadanja splošne vitalnosti ljudi. Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega dela IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU: znesek 500 Stran 4 od 7

21 Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno strokovno znanje ter izobraževanje strokovnih delavcev, ki vodijo vadbo in procese treniranja v športnih programih. Sredstva so namenjena izvajalcem športa v občini Škofljica, ki pošiljajo svoje člane na programe izobraževanja na področju športa (pridobivanje ustreznih nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje) DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNE SLUŽBE Delovanje društev: stroškovno mesto , znesek Športna društva so temeljne celice športnega udejstvovanja v lokalni skupnosti. Sredstva iz občinskega proračuna so namenjena za organizacijsko delo in izvajanje administrativnih nalog v društvih. Program predvideva sofinanciranje delovanja športnih društev, ki so ustanovljena in delujejo v skladu z Zakonom o društvih (upoštevanje računovodskih standardov, delovanje organov društva, ). Merila za sofinanciranje teh programov so: - število članov društva, - število organiziranih vadbenih skupin v netekmovalni dejavnosti in - število organiziranih vadbenih skupin v tekmovalni dejavnosti Delovanje strokovne službe: znesek (znesek je enak kot v letu 2013) Strokovna služba (zunanji strokovni svetovalec) na podlagi pogodbe sodeluje z Občino Škofljica v komisiji, ki jo imenuje župan za izvedbo razpisa za financiranje programov športa in sicer: - sodelovanje pri pripravi razpisa za programe športa, - pregled prispelih ponudb, - točkovanje in na osnovi točk, finančna ocena posameznih programov društev, - sodelovanje pri izdelavi poročil za Ministrstvo, - posodobitev pravilnika in meril za sofinanciranje programov športa, - nudenje strokovne pomoči pri načrtovanju dejavnosti izvajalcev in Občine Škofljica na področju športa. 8. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 8.1. Promocijske prireditve: znesek (sredstva so glede na leto 2013 ostala ista) Program predvideva sofinanciranje tistih množičnih športno-rekreativnih prireditev, ki imajo večletno tradicijo, so primerne za vse starostne kategorije in so odmevne v širšem občinskem ali državnem prostoru. V letu 2014 predvidevamo sledeče športne prireditve za katera bodo društvo kandidirala na razpisu za programe športa: - občinsko tekmovanje družin v slalomu Stari vrh, (ŠDŠkofljica), Stran 5 od 7

22 - sklop prireditev»veter v laseh«s športom proti drogi - dan rokometa (ŠDŠkofljica), - tekmovanje plesnih skupin (ŠDŠkofljica), - kros veselja in rolanja, (ŠDMladih Špela Škofljica), - dolenjski pokal v atletiki (ŠDMladih Špela Škofljica), - turnirji balinanja (BŠK Gradišče), - turnirji balinanja (Balinček Škofljica), - udeležba na kolesarskem maratonu Metlika, (MTB Lavrica), - turnir v odbojki (ŠK Pijava Gorica), - dan košarke in nogometa na Škofljici (ŠD Korenine). ZAKLJUČEK Obratovanje in organiziranje dejavnosti v večnamenski športni dvorani Pri obratovanju večnamenske športne dvorane nastajajo različni materialni stroški, (stroški energentov (elektrika, plin), komunalni stroški (ogrevanje, voda, odvoz smeti), čistila, in stroški storitev (generalno čiščenje, vzdrževanje in servisiranje osnovnih sredstev, varovanje in zavarovanje objekta, redne inšpekcijske preglede) itd. V športnih objektih (velika športna dvorana, plesna dvorana, telovadnica) v lasti Občine Škofljica so med tednom (od do ure) zasedeni 100%, v soboto in nedeljo pa glede na interes in dogovor z upravnikom. Del obratovalnih stroškov športnih objektov pokrivamo iz prihodkov uporabnine in najemnin, (okrog 50%) ki jih poravnavajo uporabniki (športna društva in drugi najemniki). Ugodnost, ki jo nudi Občina Škofljica športnim društvom, ki se ukvarjajo s športno vzgojo mladih in zadostijo pogojem sklepa občinskega sveta o cenah in popustih za uporabo športnih objektov v lasti občine Škofljica v letu 2013/14, je 95% popust pri uporabi športnih objektov. Društva, ki se ukvarjajo z organizirano rekreacijo odraslih, imajo sedež v občini in so bila uspešna na razpisu, imajo pri uporabi prostorov 50% popust. Z navedeno gesto želi občina spodbuditi športno aktivnost mladih in odraslih rekreativcev. S sredstvi, ki so v proračunu rezervirana na posebni proračunski postavki za nemoteno obratovanje športnih objektov, upravlja režijski obrat, ki deluje v okviru občine Škofljica. Ukvarja se tudi z organizacijo zaposlenih, razpisom za uporabo objektov pripravo pogodb, usklajevanjem želja in interesov uporabnikov in najemnikov objekta, Stran 6 od 7

23 V letu 2014 so v proračunu za programe športa in nemoteno obratovanje športnih objektov načrtovana sredstva: Vrsta stroška Višina sredstev plan 2014 Športna dvorana: obratovalni stroški, stroški dežurstva, Športna dvorana: oprema Športna dvorana: plače, prispevki, ostali stroški (prevoz,...) upravnika in čistilk Telovadnica: ½ plače, prispevki, ostali stroški (prevoz,...), dežurstvo Obvezni program: plavanje 3. razred SKUPAJ (dvorana in telovadnica): SREDSTVA ZA ŠPORT, KI SO PREDMET RAZPISA SKUPAJ SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA IN OBRATOVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV: Občina bo poleg Ministrstva in staršev, sofinancirala stroške plavanja v 1. razredu ( sredstva so predmet razpisa) in v 3. razredu osnovne šole (sredstva so načrtovana v okviru dodatnih programov osnovne šole v višini ), ki je obvezni program športne vzgoje. V letu 2013 je bila realizacija na področju športa skoraj 100 %. Nizek odstotek je ostalo nerazdeljenih sredstev na postavki za organizacijo prireditev, za katera društva do konca novembra niso vložila zahtevkov za refundacijo, kar je pogodbena obveza. Kot v letu 2013, bomo tudi v letu 2013 finančna sredstva za delovanje športnih društev in za izvedbo prijavljenih programov na razpis, dodelili na podlagi pogodbe. Društva bodo sredstva za navedeno dejavnost, prejela predvidoma v dveh delih in so dolžna do konca marca prihodnjega leta predložiti poročilo o porabi sredstev. Sredstva za izvedene športne programe: - promocijske športne prireditve in - izobraževanje, bomo društvom nakazovali na podlagi dokazane izvedbe (posebni zahtevek s priloženimi dokazili o izvedbi programa računi). V letu 2012 smo Merila za sofinanciranje programov športa uskladili z zakonodajo in pripombami inšpekcijske službe. Program pripravila: Alenka Peterlin, družbene dejavnosti Andrej Cevc, strokovni sodelavec za področje športa Stran 7 od 7

24 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 7. Naslov: PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV, NEPROFITNIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOFLJICA Vsebina: I. Pravni temelj za sprejem akta - Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 in naslednji), - Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011 in naslednji), - Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/2010 in 101/2010) II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben V okviru Občine Škofljica deluje oz je registrirano okrog 30 društev, od katerih se jih letno prijavi na razpis cca 26. Praksa je pokazala, da se pojavljajo nepravilnosti, ki so omogočale, da so nekatera društva na podlagi predloženih programov, pridobila sorazmerno visok delež sredstev iz proračuna, ne glede na to, da je vključenost občanov v njihove programe in dejavnost na območju občine sorazmerno majhna, ali pa da je društvo šele začelo delovati in je bilo ravno tako deležno enake obravnave, kot na primer društvo z daljšo tradicijo. Zato predlagamo spremenjen oz. dopolnjen pravilnik in točkovnik v ponovno obravnavo. V 3. členu predlaganega Pravilnika je navedena opredelitev glede društvenih sekcij. Bistveno je spremenjen 7. člen v katerem je določeno, da društvo v prvih dveh letih delovanja ne more kandidirati na razpisu, v tretjem in četrtem letu je društvo upravičeno do največ 50% sredstev iz občinskega proračuna, od petih let delovanja pa do 100% sredstev iz občinskega proračuna. III. Ocena stanja Leta 2008 smo uspeli pripraviti in sprejeli pravilnik v prvotni obliki, leta 2009 pa smo ga dopolnili z manjšimi popravki, leta 2011 je bil ponovno prenovljen IV. Poglavitne rešitve S sprejetjem novega Pravilnika in popravkom točkovnika bo Občini Škofljica omogočeno bolj pravično dodeljevanje sredstev društvom, posebno tistim, ki že več let delujejo za dobrobit širšemu številu občanov, večji poudarek je na mladinskih programih, aktivnosti medobčinskega in meddržavnega pomena, ohranjanju kulturne dediščine V. Finančne posledice Večjih finančnih posledic ne bo. Sredstva so zagotovljena v proračunu. Komisija za družbene dejavnosti je gradivo obravnavala na redni seji in temeljito proučila tako preteklo stanje, kot tudi posledice predlaganih sprememb na delitev sredstev med društva po dopolnjenih merilih. Stran 1 od 2

25 Predlagatelj: Poročevalec: Župan Ivan Jordan Župan Ivan Jordan, uprava občine Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji dne, sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica s prilogami (točkovnik za vrednotenje programov društev, prireditve po programih). Priloge: - Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica - Točkovnik za vrednotenje programov društev - Prireditve po programih - Veljavni pravilnik s točkovnikom Stran 2 od 2

26 OSNUTEK-zadnja verzija Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 in naslednji), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011 in naslednji), in na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/2010 in 101/2010) je Občinski svet na 25. redni seji dne sprejel PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV, NEPROFITNIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOFLJICA I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: izvajalec) na območju Občine Škofljica. 2. člen Upravičenec do finančnih sredstev po tem pravilniku je izvajalec, ki: - je registriran po Zakonu o društvih in ima sedež v Občini Škofljica, - je registriran po Zakonu o društvih in ima sedež enote delovanja društva v Občini Škofljica, - ima urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, - ima urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjave, da nima članarine, - ima zagotovljene materialne, kadrovske in druge osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in je njegova dejavnost neprofitna, - pristojnim občinskim organom redno dostavlja poročila o realizaciji programov, - program izvaja v Občini Škofljica oz. izven v primeru gostovanja, - posluje v skladu z zakonskimi predpisi in statutom člen Društvo lahko ustanovi sekcije za različna področja delovanja. Sekcija ni pravna oseba, za svoje delo je odgovorna matičnemu društvu. Sekcijo vodi predsednik sekcije. Sekcija šteje najmanj deset članov. 4. člen Iz občinskega proračuna se sofinancirajo tudi izredni projekti, ki pomenijo bistveno popestritev dejavnosti v občini in so namenjeni vsem občanom. Izvajalec mora za sredstva za sofinanciranje izvedbe izrednega programa predložiti program in finančno konstrukcijo. Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje je upravičena tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana okolica, ki je koordinator medobčinskega kulturnega delovanja društev na območju ljubljanske in obljubljanskih občin. Višino sredstev za delovanje Sklada predlaga uprava Občinskemu svetu na podlagi poročila za preteklo in plana dela za prihodnje leto. Za odobrena sredstva se sklene med Občino in Skladom pogodba. Sredstva za sofinanciranje izrednih projektov in za sofinanciranje dejavnosti Sklada so zagotovljena na posebnih proračunskih postavkah. 5. člen V proračunu so načrtovana sredstva o katerih odloča župan na podlagi komisije in izključno za sofinanciranje: - programov organizacij in ustanov iz Občine Škofljica, ki delujejo v javnem interesu in programov društev, ki so registrirana po Zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva po 2. členu tega pravilnika. V društvo mora biti vključen vsaj en občan Občine Škofljica; Stran 1 od 4

27 OSNUTEK-zadnja verzija - programov organizacij in ustanov, ki izpolnjuje pogoje iz prvega stavka prve alinee tega člena in je vsebina programa nepolitičnega ali domovinskega značaja. Občinska uprava objavi letni javni poziv za vložitev vlog za sofinanciranje programov za sredstva o katerih odloča župan na podlagi komisije. Prispele vloge vsake štiri mesece obravnava in finančno ovrednoti komisija, ki jo imenuje župan. Po pregledu vlog komisija poda predlog za (ne) sofinanciranje programa županu, ki izda sklep o (ne) nakazilu sredstev. 6. člen V proračunu so načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju prireditev ob praznovanju državnega in občinskega praznika oz. prireditev, ki so občinskega značaja. Občina za dodelitev navedenih sredstev, objavi javni poziv za zbiranje vlog za sofinanciranje izvedbe navedenih prireditev. Na javni poziv za pripravo državnega praznika ali prireditev, ki so občinskega značaja, se lahko prijavijo društva, ki so registrirana po Zakonu o društvih in delujejo v javnem interesu, ter ustanove in organizacije iz Občine Škofljica. 7. člen Društvo v prvih dveh letih delovanja ne more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov društev, ki ga objavi Občina Škofljica in ni upravičeno do sredstev iz občinskega proračuna. V tretjem in četrtem letu delovanja je društvo upravičeno do največ 50% sredstev iz občinskega proračuna, od petih let delovanja dalje pa do 100% sredstev iz občinskega proračuna. II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV 8. člen Sredstva za sofinanciranje programov izvajalca se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica in se delijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov izvajalca. Javni razpis pripravi občinska uprava, ga objavi v uradnem glasilu, spletni strani in na oglasnih mestih občine Škofljica. Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati, razpisni rok pa ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni. 9. člen Razpis mora vsebovati: - podatke o naročniku programa, - pogoje za prijavo na razpis, - programe, ki bodo sofinancirani, - okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov, - seznam dokumentov, ki jih mora izvajalec priložiti, - rok za prijavo na razpis, - datum odpiranja ponudb, - rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa. Razpisna dokumentacija se v trajanju razpisa ne sme spreminjati in je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po elektronski pošti. Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih ali niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo. 10. člen Stran 2 od 4

28 OSNUTEK-zadnja verzija Programe, ki jih na razpis prijavijo izvajalci, ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je vsaj en član, delavec občinske uprave. Komisija pregleda popolnost prispelih ponudb in programe točkuje po točkovniku, ki je priloga tega pravilnika. Uprava izvajalce s sklepom obvesti o vrednosti in številu doseženih točk za realizacijo posameznega programov. Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od prejema sklepa, na župana Občine Škofljica. Županova odločitev je dokončna. 11. člen Za delovanje (materialne stroške) in za sofinanciranje izvedbe izrednih programov se izvajalcu dodeli točke iz programa, v katerega je po osnovni dejavnosti razvrščen (npr. turistični iz turističnega, kulturni iz kulturnega, ) Zaradi raznolike vsebine programov lahko izvajalec prijavi na razpis programe, ki ne spadajo v njegovo osnovno dejavnost (npr. turistično društvo prijavi kulturni ali humanitarni program, ). Za navedene programe pridobi izvajalec točke iz proračunske postavke, v katerega programi spadajo. 12. člen Z vsakim izbranim izvajalcem sklene župan pogodbo o sofinanciranju programov, ki vsebuje: - naziv in naslov naročnika programov, - naziv in naslov izvajalca programov, - višino dodeljenih sredstev in način financiranja, - način nadzora nad porabo sredstev, - ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov. III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 13. člen Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v točkah. Vrednost točke (T) se določi za vsako proračunsko obdobje in za vsak sklop programov posebej. Formula za izračun je: Vrednost točke (T) = višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov skupno število točk vseh društev doseženih za posamezni sklop programov 14. člen V Občini Škofljica so izvajalci programov (društva in ustanove) razvrščeni v dve skupini: I. skupina: a) kulturna društva, katerih programe je občina dolžna financirati na podlagi zakona in / ali delujejo v občinskem interesu. b) društva, ki zajamejo pri realizaciji programov, široko paleto obiskovalcev in delujejo v občinskem interesu. II. skupina: a) društva, katerih programi so 80% vezani na njihove člane in na krajevno delovanje. Ostali del programa (20%) pa je namenjen širšemu krogu občanov ali pa intenzivno delujejo na področju varstva narave. Glede na vsakoletno dejavnost in vpetost izvajalca v občinsko dogajanje lahko izvajalec programov prehajajo iz kategorije v kategorijo. Stran 3 od 4

29 OSNUTEK-zadnja verzija Razvrščanja izvajalcev iz kategorije v kategorijo lahko izvede komisija za družbene dejavnosti enkrat letno. 15. člen Naročnik izbranemu izvajalcu nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov skladno s prilivom sredstev v proračun, načeloma pa v dveh delih. Sredstva za sofinanciranje programov, ki so označeni kot izredni, naročnik nakaže izvajalcu po realizaciji in predloženim zahtevkom za nakazilo sredstev s prilogami (fotokopije računov). IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 16. člen Nadzor nad porabo sredstev izvaja občinska uprava oz. s strani župana pooblaščena finančna inštitucija. Izvajalec je dolžan programe, za katere je prejel finančna sredstva s strani naročnika, realizirati v tekočem letu. Morebitni prenos sredstev v drugo leto oz. neizvedbo posameznega sofinanciranega programa mora izvajalec podrobno pojasniti naročniku v letnem poročilu (navesti mora naziv prijavljenega neizvednega programa in razlog neizvedbe in naziv programa v katerega je oz. bo vložil dodeljena sredstva). 17. člen Izvajalec mora predložiti naročniku poročilo o izvedbi programov s priloženimi dokazili o porabi prejetih sredstev. Vsebina, oblika in rok oddaje poročila je naveden v pogodbi. V primeru, da izvajalec sredstev ne porabi namensko, da je v poročilu navedel neresnične podatke ali druge nepravilnosti, ali ni podal poročila kot je določeno v pogodbi, lahko naročnik zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le-teh. Izvajalec prihodnje leto ni upravičen do kandidiranja za sredstva na razpisu. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. člen Izvajalci so dolžni, s sklepom in pogodbo odobrene programe, izvajati v skladu s tem pravilnikom. 19. člen Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 26 / 2011). 20. člen Ta pravilnik in točkovnik začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljata pa se od Pravilnik in točkovnik se objavita tudi v uradnem občinskem glasilu Občine Škofljica. Šifra: Škofljica, dne Občina Škofljica Ivan JORDAN, župan Stran 4 od 4

30 OSNUTEK točkovnika-zadnja verzija Prireditve po programih Ostali programi Ostali programi : predavanja: sadjarstvo, financiranje največ 2. programa na društvo bio vrtnarjenje, ohranjanje zdravja in vitalnosti, seznanitev z zeliščarstvom, stali programi: tečaji: tečaj nege, financiranje največ 2. programa na društvo tečaj orientacije, tečaj aranžiranja, tečaj plesa, tečaj angleščine,, tečaj kozmetike, Ostali programi: delavnice za odrasle: izdelava voščilnic, izdelava in ocenjevanje butaric, izdelava adventnih venčkov. slikanje na svilo. financiranje največ 3. programe na društvo Ostali programi: športna dejavnost: nogomet, odbojka, košarka, balinanje, šah, kartanje, financiranje največ 2. programa na društvo rekreacija v dvorani, pohodništvo, kolesarjenje, organizirana nordijska hoja, Ostali programi: družabna prireditev pustovanje, financiranje največ 1. program na društvo Martinovanje, Silvestrovanje, Ostali programi: akcije: spomladanska ureditev kraja, financiranje največ 5. programa na društvo varovanje otrok akcija 1. september, novoletna ureditev kraja, občni zbor, Stran 1 od 2

31 OSNUTEK točkovnika-zadnja verzija Turistični programi Turistični programi: promocija turistični večeri, financiranje največ 5. programov na društvo občine srečanje pod kozolcem, praznik češenj, srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, srečanje Gradiščanov, organizacija pohoda: po Svarunovi poti, po Čemšeniški grajski poti, organizacija pohoda z baklami, piknik za krajane (kostanjev, krompirjev ), Turistični programi: projekti etnografski,. financiranje največ 1. program na društvo Turistični programi: ostalo ocenjevanja ( urejenosti vasi, ), financiranje največ 5 programov na društvo (vključno z izletom) vodenje skupin po turističnih poteh občine: (Svarunova pot, Čemšeniška grajska pot, ), izlet, 1 izlet na društvo občni zbor. Kulturni programi Kulturni programi: prireditve: gledališka igra, (premiera in gostovanje), financiranje največ 10. programov na društvo srečanje harmonikarjev, kulturnih društev, sodelovanje na proslavah, kulturni večer, koncert, razstava (likovne, foto, ), renesančni večer, organizacija proslav, pevski nastop, Stran 2 od 2

32 OSNUTEK točkovnika-zadnja verzija Kulturni programi: ostalo ogled kino predstave, ogled gledališke predstave, občni zbor, (vključno z 1 kino in 1 gledališko predstavo) financiranje največ 3 programe na društvo Humanitarni programi Humanitarni programi: organizirane akcije Mladinski programi Mladinski programi : prireditve in delavnice za otroke obiskovanje bolnih»starejših občanov in članov«* preko celega leta, novoletno srečanje starejših občanov članov društva, prireditev namenjena zbiranju sredstev za humanitarne namene, pomoč socialno ogroženim starejšim občanom: pomoč pri nakupu živil, kurjave, plačilu položnic, pomoč socialno ogroženim starejšim*, bolnim in drugim oviranim. Vključena je pomoč pri plačilu položnic, nakupu hrane, kurjave, obiski na domu ali v domu za starejše, pomoč otrokom in mladostnikom: pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, pomoči pri izvedbi obšolskih dejavnostih letovanja,, merjenje holesterola, tlaka in sladkorja v krvi za občane občni zbor dobri možje: (miklavž, božiček, dedek mraz), izdelava pustnih mask za otroke, pustovanje za otroke, otroški bazar, izdelava lutk, pravljični večer, izdelava in ocenjevanje adventnih venčkov, izdelava in ocenjevanja velikonočnih butaric, sofinanciranje največ 5. programov na društvo izraz»starejši«pomeni nad 65 let starosti financiranje največ 5. programov na društvo Stran 3 od 2

33 OSNUTEK točkovnika-zadnja verzija Mladinski programi: ostalo Programi veteranskih organizacij Programi veteranskih: organizirane akcije in prireditve akcije mladih: luč iz Betlehema, občni zbor. urejanje spomenikov, streljanje, sodelovanje na proslavah praporščak, priprava na komemoracijo, komemoracija, maša, občni zbor. sofinanciranje največ 2. programa na društvo financiranje največ 5. programov na društvo Izredni programi obletnica delovanja društva, izdaja koledarja, izdaja CD, izdaja brošure, izvedba večjih projektov (zbiranje etnografskih podatkov, ), organizacija prireditve medobčinskega ali meddržavnega obsega, izvedba razpisa in izvedba predmeta razpisa: (npr.: za spominek občine, ), izdelava spletne strani društva, božična delavnica, velikonočna delavnica. Sredstva za izredne projekte se črpajo iz postavke v katero društvo spada. V primeru, da društvo kandidira za program, ki ni naveden v tabeli ima komisija pristojnost, da ga razvrsti v skupino prireditev kamor meni da prireditev spada. Komisija bo upoštevala bomo samo prireditve, ki bodo finančno ovrednotene. Stran 4 od 2

34 OSNUTEK točkovnika-zadnja verzija Točkovnik za vrednotenje programov društev Posta vka Programi Obrazložitev Dosedanje št. točk Predlog 3 točke 10 točk 1. število let delovanja društva: za vsakih pet let delovanja društva (upoštevajo se leta od ustanovitve občine): 2. sekcije v okviru društev: za vsako sekcijo, ki deluje v 1 točka 3 točke okviru društva 3. materialni stroški glede na število članov društva: od 0 do 50 1 točka 1 točka od 51 do točki 2 točki od 151 do točke 3 točki nad točke 4 točke 4. materialni stroški glede na množičnost članstva (upoštevajo se člani, ki so občani Občine Škofljica): od 0 do 50 1 točka 5 točk od 51 do točki 10 točk od 151 do točke 15 točk nad točke 20 točk 5. društva občinskega pomena 20 točk 30 točk 6. društva krajevnega pomena 10 točk 10 točk 7. društva, ki je registrirano kot humanitarno 20 točk 20 točk 8. ostali programi za člane društva: 3 točke 3 točke občinski nivo: 10 točk 15 točk 9. turistični program za člane društva: 3 točke 3 točke občinski nivo: 10 točk 15 točk 10. kulturni program za člane društva: 3 točke 3 točke občinski nivo: 10 točk 15 točk 11. humanitarni program za člane društva; 3 točke 3 točke občinski nivo; 10 točk 15 točk 12. humanitarni program, ki se ponavlja preko celega leta 10 točk 25 točk 13. program za mladino za člane društva 3 točke 10 točke Stran 5 od 2

35 OSNUTEK točkovnika-zadnja verzija občinski nivo 10 točk 15 točk 14. program veteranske organizacije za člane društva 3 točke 3 točke občinski nivo 10 točk 15 točk 15. ustvarjalna delavnica, tečaj, predavanje za material, plačilo predavatelja 10 točk 30 točk 16. ostali program, ki se ponavljajo preko celega leta programi, ki se ponavljajo preko celega leta (npr. pevske vaje, 25 točk 17. enkratni projekt (okrogla obletnica društva, izdelava brošure, kasete, koledarja,) merjenje krvnega tlaka, ) za pridobitev sredstev mora društvo predložiti zahtevek za nakazilo s prilogami (fotokopije računov) 18. dramska igra, razstava, koncert. Izvajalec prireditve ima s ponovitvami na različnih krajih dodatne stroške (prevoz osebja, kulis, ). S 30. točkami se oceni prva prireditev (npr. razstava, premiera gledališke igre,..). Za vsako ponovitev se doda osnovi (30. točkam) 10 točk za vsako ponovitev. Pri pevskih nastopih (koncertih) se upošteva samo prvi nastop. Ne upoštevajo se nastopi, pri katerih izvajalec nima stroškov (npr. nastopi na občnih zborih, gostovanja, ) 19. prireditev medobčinskega ali meddržavnega pomena izvajalec mora vlogi predložiti seznam občin oz. držav iz katerih prihajajo udeleženci (tekmovalci ali gledalci) 20. dodatne točke komisije za izvedbo programa komisija za konkretni projekt lahko dodeli dodatne točke glede na to, da je seznanjena s potekom prijavljenega programa. 20 točk 30 točk 30 točk za vsako ponovitev dramske prireditve ali razstave se doda 10 točk se ne dodaja točk 50 točk od 10 do 20 točk Stran 6 od 2

36 OSNUTEK pojasnila-zadnja verzija) POJASNILO K POSTAVKAM TOČKOVNIKA: 1. Točke na postavkah od 1 do 8 so namenjene delovanju društva. 2. Točke na postavkah od 10 do 20 so namenjene sofinanciranju posameznih programov. 3. Sistem točkovanja: izvajalec lahko za en program pridobi točke iz največ štirih postavk (št. od 10 do 18), 4. Materialni stroški, ki jih društvo lahko krije iz sredstev pridobljenih na razpisu - stroški poštnih storitev - stroški računovodskih storitev - stroški za pisarniški material in storitve - stroški oglaševalskih storitev in stroški objav - stroški fotokopiranja - stroški za računalniški material in računalniške storitve - stroški druge prevozni stroški 4. Primer točkovanja prireditve: Shod ljubiteljev starih vozil postavka 11 (turistični program za občane): postavka 17 (enkratni projekt): postavka 19 (prireditev medobčinskega ali meddržavnega pomena: postavka 20: SKUPAJ: 15 točk 30 točk 50 točk 15 točk 110 točk Stran 1 od 1

37 Stran 3548 / Št. 26 / Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Šentrupert Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) ter 7. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 5. redni seji dne sprejel O D L O K o spremembi Odloka o priznanjih Občine Šentrupert 1. člen Črta se določila tretjega odstavka 7. člena Odloka o priznanjih Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 25/09). 2. člen Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2011 Šentrupert, dne 31. marca 2011 Župan Občine Šentrupert Rupert Gole l.r. ŠKOFLJICA Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in naslednji), in na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet na 5. redni seji dne 24. marca 2011 sprejel P R A V I L N I K o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: izvajalec) na območju Občine Škofljica. 2. člen Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki: so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v Občini Škofljica, so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v Občini Škofljica, imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, imajo urejeno evidenco o plačani članarini oziroma podajo izjavo, da društvo nima članarine, imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, Uradni list Republike Slovenije je njihova dejavnost neprofitna, pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, program izvajajo v Občini Škofljica oziroma izven v primeru gostovanja, poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom. 3. člen Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov izvajalcev, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti. Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini. Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki je koordinator medobčinskega kulturnega delovanja društev na območju ljubljanske in obljubljanskih občin. 4. člen V proračunu so načrtovana županova sredstva, ki so lahko namenjena tudi za financiranje: programov društev, ki so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena tega pravilnika. V društvo morajo biti praviloma vključeni vsaj trije občani Občine Škofljica; programov humanitarnih organizacij in društev, ki so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena tega pravilnika. Občina za dodelitev sredstev iz županovega sklada objavi letni javni poziv za zbiranje vlog za financiranje navedenih programov društev. Sredstva za sofinanciranje projektov navedenih v drugem in tretjem odstavku 3. člena in za sofinanciranje projektov navedenih v 4. členu, so v proračunu rezervirana na posebnih proračunskih postavkah in se delijo na podlagi sklepa župana v katerem se dodelitev utemelji. II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV 5. člen Društvo v prvem letu delovanja ne more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov društev, ki ga objavi Občina Škofljica. 6. člen Sredstva za sofinanciranje programov izvajalcev in upravičencev se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto. 7. člen Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava in ga objavi v uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škofljica in oglasnih deskah. Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni. 8. člen Razpis mora vsebovati: podatke o naročniku programa, pogoje za prijavo na razpis, programe, ki se bodo sofinancirali, okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,

38 Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / / Stran 3549 informacijo o razpisni dokumentaciji, dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti, rok za prijavo na razpis, datum odpiranja ponudb, rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa. Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po elektronski pošti. Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih ali niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo. 9. člen Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je vsaj en član, delavec občinske uprave. Komisija se seznani z višino sredstev, ki jih za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun, pregleda popolnost prispelih ponudb in programe točkuje po točkovniku, ki je priloga tega pravilnika. Uprava izvajalce s sklepom obvesti o številu doseženih točk in vrednosti točke posameznih programov. Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od prejema sklepa, na župana Občine Škofljica. Županova odločitev je dokončna. 10. člen Izvajalec lahko prijavi tudi programe, ki ne spadajo v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturni ali humanitarni program). Za navedeni program društvo pridobi točke iz proračunske postavke za sofinanciranje kulturnih ali humanitarnih programov, oziroma iz programov, ki so po vsebini najbližji predstavljenemu programu. 11. člen Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje: naziv in naslov naročnika programov, naziv in naslov izvajalca programov, izbrane programe financiranja, višino sredstev in način financiranja, način nadzora nad porabo sredstev, ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov. III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 12. člen Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v točkah. Vrednost točke (T) se določi za vsako proračunsko obdobje in za vsak sklop programov posebej. Formula za izračun je: Vrednost točke (T) = višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov skupno število točk vseh društev doseženih za posamezni sklop programov. 13. člen Društva so razvrščena v dve kategoriji: v I. kategoriji so kulturna društva, katerih programe je občina dolžna financirati na podlagi zakona in/ali ki delujejo v občinskem interesu ter društva, ki zajemajo široko paleto obiskovalcev in delujejo v občinskem interesu. v II. kategoriji so društva, katerih programi so 80% vezani na njihove člane in krajevno delovanje. Ostali del programa pa je namenjen tudi širšemu krogu občanov ali pa intenzivno delujejo na področju varstva narave (čebelarji, lovci). Glede na vsakoletno dejavnost in vpetost v občinsko dogajanje, lahko društva prehajajo iz kategorije v kategorijo. Komisija za družbene dejavnosti lahko enkrat letno izvede rangiranja društev po kategorijah. 14. člen Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov skladno s prilivom sredstev v proračun, načeloma pa v dveh delih. IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 15. člen Nadzor nad porabo sredstev opravlja občinska uprava oziroma s strani župana pooblaščena finančna inštitucija. Izvajalec je dolžan izvesti programe s katerimi se je prijavil na razpis v tekočem letu in je zanje prejel sredstva. V primeru da izvajalec ni izvedel vseh programov za katere je kandidiral in uspel na razpisu pridobiti sredstva za njihovo izvedbo, je dolžan naročniku v letnem poročilu podati obrazložitev razloga neizvedbe sofinanciranih programov. Ob enem mora navesti projekt v katerega je oziroma bo vložil dodeljena sredstva, ki so bila namenjena za nerealiziran program, za kar se sklene aneks k pogodbi. 16. člen Izvajalec mora predložiti naročniku poročilo o izvedbi programov s priloženimi dokazili o porabi prejetih sredstev. Vsebina, oblika in rok oddaje poročila je naveden v pogodbi. V primeru, da izvajalec sredstev ne porabi namensko, da je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, kot jih določa pogodba, lahko naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le-teh. Prihodnje leto ni upravičen do kandidiranja za sredstva na razpisu. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. člen Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom. Točkovnik za vrednotenje programov društev je sestavni del tega Pravilnika. 18. člen Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov (Uradni list RS, št. 12/09). 19. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu. Šifra: /2011 Škofljica, dne 24. marca 2011 Župan Občine Škofljica Ivan Jordan l.r. Priloga

39 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 8. Naslov: Vsebina: USTANOVITEV GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA Nepremičnine, razvidne iz 1. točke sklepa v prilogi, so v lasti Občine Škofljica, pri čemer v naravi predstavljajo šolo, vrtec, zdravstveni dom, javno cesto, javno površino, zadrževalnike, vodohran, skedenj, pokopališče, Grad Lisičje itn. S podelitvijo statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo zemljiškoknjižno stanje usklajeno z dejanskim, poleg tega bo Občina Škofljica na podlagi določbe 5. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013, 11/ Skl. US) za tovrstne nepremičnine oproščena plačila davka. Občinskemu svetu Občine Škofljica predlagamo, da na navedenih nepremičninah ustanovi grajeno javno dobro lokalnega pomena. 1. Pravna podlaga Pravna podlaga za sprejem Sklepa o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena, so naslednji predpisi: - Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013), ki v 19. členu določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba), - Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), - Statut Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10), ki v 16. členu med drugim določa pristojnost Občinskega sveta Občine Škofljica, da sprejema odloke in druge akte, med katere sodi tudi predmetni sklep. 2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben Na podlagi določbe 5. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o davku na nepremičnine so nepremičnine s statusom javnega dobra (kar vključuje tudi grajeno javno dobro lokalnega pomena) oproščene plačila davka, v kolikor bo tak status do povzet v register nepremičnin. Poleg tega se s sprejemom predmetnega sklepa usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. 3. Ocena stanja Občina ima lastninsko pravico na 687 nepremičninah. Nekatere od teh nepremičnin so v posebni rabi, nekatere pa so v splošni rabi, zato se jim podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Vseh nepremičnin, ki so dejansko v splošni rabi, tako da jim je mogoče podeliti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, je veliko. Občinska uprava se je glede na višino davka na nepremičnine in višino stroškov vpisa javnega dobra v zemljiško knjigo odločila, da bo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena predlagala za nepremičnine večje vrednosti. 4. Poglavitna rešitev Poglavitna rešitev sklepa je, da se taksativno navedenim nepremičninam podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, čemur sledi zaznamba v zemljiški knjigi.

40 5. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa Sprejem predmetnega sklepa ne prinaša za proračun Občine Škofljica dodatnih finančnih obveznosti. Zaradi realizacije predmetnega sklepa bo Občina Škofljica plačala manj davka na nepremičnine, nastali pa ji bodo stroški vpisa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiško knjigo. Predlagatelj: Poročevalca: župan Ivan Jordan Ivan Jordan, župan, Marko Podvršnik, direktor občinske uprave Predlog sklepa: Priloga: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014, sprejel sklep o razglasitvi nepremičnin iz sklepa v prilogi, za grajeno javno dobro lokalnega pomena. - Sklep

41 Na podlagi 21. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji dne , sprejel SKLEP o razglasitvi nepremičnin za grajeno javno dobro lokalnega pomena 1. člen Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: k.o. št. parc. 1. Rudnik 1911/1 2. Rudnik 1815/9, 1805/5 3. Lanišče 443/1 4. Lanišče 449/23 5. Lanišče 755/2 6. Lanišče 440/1 7. Lanišče 335/1, 335/2 8. Lanišče 963/2, 963/4, 964/1, 956/4 9. Lanišče 737/ Pijava Gorica *126/2 11. Želimlje 883/2 12. Gradišče 672/1 13. Gradišče * Lanišče 965/5 15. Lanišče 2329/1 16. Lanišče 108/1 17. Lanišče 940/ Lanišče 736/ Lanišče 737/ Lanišče 750/ Dobravica Gradišče 735/1 2. člen Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, matična številka: ; zaznamuje»grajeno javno dobro lokalnega pomena«. 3. člen Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi. Številka: Datum: ŽUPAN Ivan Jordan

42

43 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 9. Naslov: Vsebina: SKLEP O CENI ZAKUPNIN IN NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO 2014 Zakup opredeljuje Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki določa trajanje zakupa za posamezne vrste zemljišč. Občina Škofljica je v preteklem letu sprejela Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup, ki podrobneje določa postopke za oddajo zemljišč v zakup in najem, sklepanje pogodb ter merila za določitev višine najemnin in zakupnin. Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč, z zakupniki, ki že imajo sklenjene pogodbe, pa se bo zakupno razmerje urejalo z aneksom. Najemnina oziroma zakupnina za posamezno najemno oziroma zakupno pogodbo (leto) ne more biti nižja kot 10,00. Višina letnih najemnin in zakupnin je določena s cenikom najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Škofljica, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Škofljica in se vsako leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki je po podatkih Statističnega urada RS za leto 2013 znašala 0,7%.. Predlagatelj: Župan Ivan Jordan Poročevalec: Župan, Brigita Marinšek Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji dne, 27. februarja 2014 sprejel Sklep o ceni zakupa zemljišč v lasti občine Škofljica za leto 2014 v predlagani obliki. Priloga: - Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica za leto 2014

44 Predlog Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/2010, 101/2010) ter določil Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 UPB 2, 58/12) in na podlagi 22. Člena Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup, je Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji, dne, sprejel S K L E P o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica za leto Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v upravljanju oziroma lasti Občine Škofljica. Izhodišče za določitev višine zakupnin so podatki o dejanski rabi zemljišč ter boniteti zemljišč. Višina zakupa znaša: Dejanska kultura 2. katastrski razredi letna zakupnina v EUR/ha vrt ,06 njiva ,69 njiva ,96 njiva ,87 travnik ,85 travnik ,38 travnik ,27 travnik ,84 barjanski travnik ,84 pašnik ,55 pašnik ,54 pašnik ,26 pašnik ,30 Pašnik, porasel z gozdnim drevjem 14,30 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 10,07 trstičje 14,30 sadovnjak ,40 sadovnjak ,33 Gozdna plantaža ,26 obore za živali 29,26 ostalo (gozdni robovi, brežine..) 10,07 3. Stran 1 od 2

45 Predlog Cene iz 2. točke velja tudi za nezazidana stavbna zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost. 4. Plačila zakupnine je zakupnik v celoti ali delno oproščen v primeru naravnih nesreč. Ta cenik začne veljati z dnem sprejema. 5. Številka: Škofljica, Župan Občine Škofljica Ivan Jordan l.r. Stran 2 od 2

46 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 10. Naslov: DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO 2014 Vsebina: V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vam v obravnavo posredujemo dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljice za leto Pravna podlaga Pravna podlaga sprejem predlaganih sklepov, so naslednji predpisi: - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/ ZDU-1G v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS), 2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben Glede na zgoraj obrazloženo pravno podlago občinski svet ob sprejetju Proračuna sprejme tudi načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica. 3. Ocena stanja Občinski svet je letni načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljice za leto 2014 sprejel na 24. Redni seji, dne Poglavitna rešitev Poglavitna rešitev predlagane točke je uskladitev načrta z aktualnimi zadevami pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljice za leto Ocena finančnih in drugih posledic sklepa Predmetni sklep ne prinaša za proračun Občine Škofljica nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Predlagatelj: Poročevalca: župan Ivan Jordan Ivan Jordan, župan, Marko Podvršnik, direktor občinske uprave Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014, potrdil dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljice za leto Priloga: dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljice za leto 2014.

47

48 VI. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Zap. št. 1 2* PARCELA 658/18, 658/21, 658/24, 656/4, 656/7, 656/25 k. o. Gradišče zemljišča 1203 zemljišče 1550/5, (pot), /6 pozidano k.o. Pijava Gorica zemljišče 79 Opis predmeta pridobivanja Velikost (m2) NAMEN Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (brezplačni prenos ceste) Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim * Vključitev v letni načrt, ker po teh zemljiščih v naravi poteka javna cesta. Zemljišča pa se prodajajo na tretji javni dražbi.

49 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 11. Naslov: Vsebina: SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI SO LAHKO VELJAVNO SKLENJENI BREZ VKLJUČITVE V LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO 2014 TER POOBLASTILO ŽUPANU ZA SPREJEM NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA NEPREMIČNINE POD VREDNOSTJO EUR V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vam v obravnavo posredujemo (1) Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2014 in pooblastilo županu glede navedenih pravnih poslov ter (2) določitev pristojnosti oziroma pooblastilo županu za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine pod vrednostjo EUR. 1. Pravna podlaga Pravna podlaga sprejem predlaganih sklepov, so naslednji predpisi: - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/ ZDU-1G v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS), - Statut Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10), ki v 16. členu med drugim določa pristojnost Občinskega sveta Občine Škofljica, da sprejema odloke in druge akte. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v prvem odstavku 12. člena določa, da v primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, občine lahko sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost tovrstnih poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost pravnih poslov vsako leto določi občinski svet. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v četrtem odstavku 11. člena določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. 2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben Glede na zgoraj obrazloženo pravno podlago občinski svet po sprejetju proračuna sprejme sklep, s katerim določi vrednost pravnih poslov, za katere ni potrebna predhodna vključitev v letni načrt, da so lahko veljavno sklenjeni oziroma določi, da lahko letni načrt za nepremičnine do določene vrednosti sprejme župan. Navedena rešitev omogoča hitro in gospodarno ukrepanje v primeru nepredvidenih okoliščin. Zaradi uvedbe novega davka na nepremičnine bo v izogib plačilu dodatnega davka potrebno skleniti določene pravne posle, saj je skladu z Zakonom o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013, 11/ Skl. US) načeloma lastnik

50 nepremičnine zavezanec za plačilo davka. Z namenom, da se v določenih primerih občane ter v drugih primerih občino razbremeni plačila dodatnega davka na nepremičnine kar v največji možni meri, bo potrebno skleniti določene pravne posle, ki jih predhodno ne bo moč pravočasno uvrstiti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki bi ga potrdil občinski svet. V praksi gre pretežno za prepis manjših zemljišč ali deležev na teh zemljiščih, kjer v naravi že vrsto let poteka javna cesta oziroma pot, na občino, čemur sledi zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi, s čimer se tako fizična oseba kot občina za tovrstne nepremičnine razbremeni plačila davka na nepremičnine. Iz navedenega razloga predlagamo, da se skupna vrednost tovrstnih poslov določi v višini 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto Občinski svet s tem pooblašča župana, da v zakonsko določenih primerih sklene pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma da župan sam sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo EUR. 3. Ocena stanja Občina ima lastninsko pravico na 687 nepremičninah. Pri velikem številu teh nepremičnin, ki v naravi predstavljajo pot ali cesto, bo potrebno v zemljiški knjigi urediti zaznambo javnega dobra ali grajenega javnega dobra, s čimer se bo občina izognila plačilu davka na nepremičnine. Vsakodnevno pa se povečuje število nepremičnin, glede katerih lastniki na občino vlagajo vloge za prepis lastninske pravice na občino, saj v naravi nepremičnine predstavljajo javno pot ali cesto, zaradi zemljiškoknjižne neurejenosti pa so zavezanci za plačilo davka še vedno fizične osebe. Občinska uprava bo v tovrstnih primerih skušala čim prej urediti zemljiškoknjižno stanje, zaradi česar ne more čakati na vključitev nepremičnin v letni načrt s strani občinskega sveta, saj bi zamudila rok, do katerega je potrebno podatke o lastnikih nepremičnin urediti in ki bodo podlaga za obdavčitev. 4. Poglavitna rešitev Poglavitna rešitev sklepa je, da v določenim primerih omogoči, da župan brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem razpolaga z nepremičnim premoženjem v višini 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2014 oziroma da lahko župan sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine pod vrednostjo EUR. 5. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa Predmetni sklep ne prinaša za proračun Občine Škofljica nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Predlagatelj: Poročevalca: župan Ivan Jordan Ivan Jordan, župan, Marko Podvršnik, direktor občinske uprave Predlog sklepa: 1. Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014, pooblašča župana Občine Škofljica za sklenitev pravnih poslov, ki niso vključeni v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2014, v višini 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji, dne 27. februarja 2014, pooblašča župana Občine Škofljica, da sklepa pravne posle in sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine pod vrednostjo EUR. Priloga: - Sklep - izsek 11. in 12. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

51 Na podlagi 11. in 12. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji dne , sprejel SKLEP 1. člen 1. Občinski svet Občine Škofljica pooblašča župana Občine Škofljica za sklenitev pravnih poslov, ki niso vključeni v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2014, v višini 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za leto Občinski svet Občine Škofljica pooblašča župana Občine Škofljica, da sklepa pravne posle in sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine pod vrednostjo EUR. Sklep velja z dnem sprejema. 2. člen Številka: Datum: Župan Občine Škofljica Ivan Jordan

52 Izsek Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/ ZDU-1G) 11. člen (načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) (1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države oziroma samoupravne lokalne skupnosti. (2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, ki jih je ustanovila država predloži vlada v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor). (3) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za druge državne organe pošlje vlada na njihov predlog v sprejem državnemu zboru. (4) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. (5) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem državnemu zboru oziroma svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. (6) Vsebino in podrobnejši postopek sprejemanja načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predpiše vlada z uredbo. 12. člen (izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) (1) V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11. člena tega zakona ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. (2) Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka prejšnjega člena. Skupno vrednost pravnih poslov v skladu s tem odstavkom vsako leto določi vlada oziroma svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

53 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 12. Naslov: Vsebina: SKLEP O IMENOVANJU ČLANA SVETA JZ KRAJINSKI PARK BARJE Ob pričetku delovanja javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je bil po občinah izpeljan postopek za imenovanje članov Sveta javnega zavoda KP Ljubljansko barje za mandatno obdobje Še v preteklem mandatnem obdobju je občinski svet imenoval v svet javnega zavoda g. Ivana Jordana. Na lokalnih volitvah je bil gospod Ivan Jordan izvoljen za župana Občine Škofljica. Ker funkcija župana ni združljiva s članstvom v Svetu JZ KP Ljubljansko barje, je bil na 7. redni seji v svet imenovan gospod Boris Zupančič. Članom sveta JZ KP Ljubljansko barje je potekel mandat 12. januarja 2014, zato je potrebno, v skladu z določili 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/2009), imenovati novega predstavnika in sicer za obdobje Naš predlog je, da se g. Boris Zupančič ponovno imenuje v Svet zavoda, ker je bil član le pol mandata, seveda pa lahko občinske svetnice in svetniki predlagate novega kandidata. Občinskim svetnikom je bil posredovan javni poziv za imenovanje predstavnika Prispela sta dva predloga in sicer Neodvisna lista Naša Lavrica je predlagala mag. Iztoka Petriča, SDS pa podžupana Borisa Zupančiča. Predloge ja obravnavala komisija KVIAZ. Predlog sklepa komisije KVIAZ: O članu sveta JZ KP ljubljansko barje se odloča neposredno na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Predlagatelj: Poročevalec: Župan Ivan Jordan Župan Ivan Jordan, Jožef Žlahtič, - KVIAZ Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, 27. februarja 2014 sprejel sklep, da se v Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje imenuje.. Priloge: - /

54 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 13. Naslov: Vsebina: IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V KOMISIJO ZA SPREJEM OTROK V VRTEC V mesecu novembru je g. Jožef Žlahtič posredoval odstopno izjavo in sicer je odstopil s funkcije člana Komisije za sprejem otrok v vrtce v Občini Škofljica. Občinskim svetnikom je bil posredovan poziv za predlaganje kandidatov v omenjeno komisijo. Do razpisanega roka, t. j , je prispel en predlog, in sicer je politična stranka OO N.Si v komisijo predlagala go. Slavko Kregar. Predlog sklepa komisije KVIAZ bo predstavljen neposredno na seji občinskega sveta. Predlagatelj: Župan Ivan Jordan Poročevalec: Župan Ivan Jordan, Jožef Žlahtič, - KVIAZ Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji, 27. februarja 2014 imenoval v Komisijo za sprejem otrok v vrtec.. Priloge: -/

55 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 25. redna seja 2014 DNE: 20. februar 2014 TOČKA: 14. Naslov: Vsebina: SKLEP O NASPROTOVANJU JUŽNI TRASI DALJNOVODA BERIČEVO DIVAČA Novembra 2013 smo bili seznanjeni, da namerava ELES ob obstoječem daljnovodu moči 400 kv zgraditi še en dvo sistemski visokonapetostni daljnovod moči 2x400 kv. ELES pripravlja dve študiji tras za gradnjo novega daljnovoda. Severno, ki bi potekala po obstoječi trasi sedanjega daljnovoda 220 kv, in južno, ki bi potekala ob južni strani obstoječega daljnovoda moči 400 kv, ki prečka našo občino preko Lavrice. Z dodatnim daljnovodom, bi se življenje občanov znatno poslabšalo: 16 stanovanjskih hiš bi prišlo neposredno pod žice, torej bi se morali občani izseliti; znatno bi se povečala onesnaženost z elektromagnetnim sevanjem, ki po znanstvenih študijah mnogih svetovnih univerz škoduje zdravju; znatno bi se povečala tudi zvočna onesnaženost, saj je daljnovod zlasti v deževnem vremenu zelo glasen; zgolj nekaj 100 m od daljnovoda imamo dva vrtca, pripravlja pa se tudi gradnja nove osnovne šole; povsem nova trasa bi znatno degradirala okolje, saj bi morali vzpostaviti povsem novo traso. Če bi bila realizirana južna varianta, bi daljnovode na severu odstranili, kar pomeni bistveno izboljšanje življenjskih pogojev za prebivalce ob severni trasi, hkrati pa tudi sprostitev zazidljivih zemljišč in dvig vrednosti nepremičnin. Če bi bila izbrana severna varianta, se situacija na terenu ne bi spremenila. Na jugu ostane obstoječi daljnovod, na severni trasi pa obstoječi daljnovod zgolj nadgradijo z močnejšim, ob čemer širina trase ostane nespremenjena. Breme bi tako ostalo porazdeljeno. V prid severni trasi govorijo številni evropski in nacionalni akti, med njimi: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije, Resolucija o Nacionalnem energetskem programu in Natura Prav vsi poudarjajo, da je potrebno v največji možni meri izkoristiti obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtovati tam, kjer ni drugih možnih rešitev. V primeru daljnovoda Beričevo Divača imamo trase vzpostavljene. Ob tem je potrebno poudariti, da Strategija prostorskega razvoja Slovenije poudarja, da je na pozidanih območjih oziroma na območjih stanovanjskih gradenj potrebno dati prednost kabelski izvedbi, o čemer pa se ELES zaradi dražje izvedbe sploh ne želi pogovarjati. Potem ko se je ustanovila Civilna iniciativa proti severni trasi so se tudi krajani Lavrice ogranizirali v Civilno iniciativo proti južni trasi, ki se povezuje z ostalimi prebivalci ob južni trasi. Njeno delo je javno podprl župan Ivan Jordan. Ker dodaten dvo sistemski visokonapetostni daljnovod Beričevo Divača moči 2x400 kv za našo občino pomeni zgolj breme, saj bo grajen za potrebe tranzita električne energije in ne za lokalne potrebe, predlagamo, da se Občinski svet Občine Škofljica s sklepom izreče proti južni trasi daljnovoda Beričevo Divača. O sklepu naj so obvesti tako pripravljavca projekta kot investitorja ter tudi pristojno ministrstvo, direktorat in širšo javnost. Predlagatelj: Svetnik mag. Iztok Petrič

56 Poročevalec: Predlog sklepa: Priloge: Svetnik mag. Iztok Petrič Občinski svet Občine Škofljica je na 25. redni seji z dne 27. februarja 2014 sprejel sklep, da nasprotuje južni trasi dvo sistemskega visokonapetostnega daljnovoda Beričevo Divača moči 2x400 kv, saj bi le-ta znatno posegla v kakovost življenja občanov in degradirala naravno okolje ob tem, ko je po severni strani trasa že vzpostavljena in bi lahko obstoječ daljnovod zgolj nadgradili - Zapisnik iz javne predstavitve

57 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. seji, dne sprejel, SKLEP O NASPROTOVANJU JUŽNI TRASI DALJNOVODA BERIČEVO DIVAČA 1. člen Občinski svet Občine Škofljica odločno nasprotuje južni trasi dvo sistemskega visokonapetostnega daljnovoda Beričevo Divača moči 2x400 kv, saj bi le-ta znatno posegla v kakovost življenja občanov in degradirala naravno okolje ob tem, ko je po severni strani trasa že vzpostavljena in bi lahko obstoječ daljnovod zgolj nadgradili. Sklep velja z dnem sprejema. 2. člen Številka: Škofljica, Občina Škofljica ŽUPAN: Ivan Jordan

58 Zaznamek s posveta 4: Prehod 220 kv omrežja na 400 kv Beričevo Divača Dogodek Datum in čas Vabljeni (kdo, kako) Posvet za občino Škofljica Ponedeljek, Kraj in prostor ob do Nenaslovljena pošta na občane po naseljih znotraj 300 m ob varianti trase, občini in občinski naslovi Program oziroma dnevni red in izvajalec Vprašanje 1. Zakaj ne delate traso na drugi strani naselij (severno), ker sedanja trasa poteka preko novega naselja? Kulturna dvorana občine Škofljica, Šmarska 3, Škofljica Število udeležencev 52 prebivalcev + 8 predstavnikov institucij 1. Program posveta je v prilogi 1 Odgovor 1. ZUM: Dejstvo je, da je na nekaterih odsekih severno od obstoječega daljnovoda manj poselitve, vendar je bila predstavljena južna trasa varovana že nekaj 10 let (vsaj od 1986). Poleg tega bi to zahtevalo križanje dveh daljnovodov, kar je tehnično zelo zahtevno. 2. Videti je, kot da se prostorski akti rišejo na pamet, brez upoštevanja resničnega stanja. Kaj se bo storilo, da se upošteva stanje s terena? 3. Pred leti so na občinskem svetu obravnavali drugo varianto, ki poteka ob južni obvoznici. Zakaj govorite sedaj o tej novi trasi? 4. Zakaj se razmišlja o širitvi južne trase, če je na severu trasa že umeščena in bi bila potrebna le zamenjava z novim daljnovodom? 5. Ali so bili pri načrtovanju upoštevani tudi zdravstveni vidiki, torej, da daljnovodi že potekajo tako po severni kot tudi po južni strani? Ali se EM polja seštevajo? 6. Fazni vodniki so različno postavljeni. Ali to pomeni, da se zato polja izničijo? 2. ELES: Tu govorimo o dveh variantah, severni in južni, kjer na celotni trasi gledamo, kje je več prostora. V prostorskih aktih iz leta 1989 bi morale občine varovati zavarovani koridor. Na koncu se bosta obe varianti primerjali in tudi ocenili. 3. ELES: Vi govorite o projektu južna zanka, ki ga je umeščal Elektro Ljubljana. Današnja predstavitev se nanaša na DV 400 kv in je drug daljnovod. 4. ZUM: Vi ste opozorili le na en del kriterijev: izkoristiti obstoječe trase ali obstoječi koridor. To je le eden izmed vidikov pri umeščanju. Iz določenih vidikov je prednost en skupni koridor (južna varianta), iz drugih pa dva ločena (severna varianta). V obeh primerih pa gre za nov državni prostorski načrt. 5. ZUM: Tudi severna varianta ima znotraj vplivnega območja hiše. Vplivi na zdravje bodo v obeh variantah proučeni kot poseben vidik. EM polja se sicer seštevajo, vendar ne aritmetično, temveč po modelih, kjer se upoštevajo tudi učinki zmanjšanja polj. 6. ELES: Polja se ne izničijo, temveč seštevajo po posebnem modelu, zato ne gre za preprosto seštevanje posameznega vpliva. 1

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA NAJEMA OZ. UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OGLASNIH MEST

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

II

II ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 671-1/2015-2 Datum: 12.01.2015 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 6710-1/2019-12 Datum: 6.3.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

(Microsoft Word - Program \232porta 2018)

(Microsoft Word - Program \232porta 2018) Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list, RS, št. 29/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF,

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBČINA LOGATEC

OBČINA LOGATEC Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19; v nadaljevanju: odlok),

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 24. avgust 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV ZA UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR:

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: 2171724, ID: SI59571098, št. TRR: 01310-6000000209 tel. 07 81 61 070; fax. 07 81 61

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI»Uredite

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.),

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več