OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH S PODRUŽNICAMI PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2019/20

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH S PODRUŽNICAMI PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2019/20"

Transkripcija

1 OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH S PODRUŽNICAMI PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO

2 VIZIJA ŠOLE Pot k ciljem je znanje, ki s spoštljivim sodelovanjem, voljo in delom uresničuje sanje. 2

3 Spoštovani učenci, starši in vsi zaposleni! Pa je spet tu mesec september in z njim novo šolsko leto Šola je letos na stežaj odprla vrata 986 učencem (775 na centralni šoli in 211 na podružnicah). Prvič pa je bil vstop v hram učenosti še posebej vznemirljiv za 107 prvošolcev (na centralni šoli 64, na podružnicah pa 43: na Kristan Vrhu 9, v Mestinju 3, na Sladki Gori 5, na Svetem Štefanu 10, v Šentvidu 11 in v Zibiki 5), ki so prvi šolski dan z velikimi šolskimi torbicami na svojih ramenih sporočili, da so pripravljeni za nove preizkušnje in izzive. Naša naloga bo tudi letos učencem novo pot narediti sprejemljivo v skladu z njihovimi sposobnostmi in veljavnimi učnimi načrti. Nobena težava ali dvom pa ne bo nerešljiv, če bomo sodelovali učenci, starši in zaposleni na šoli strokovno, strpno in preudarno. Vse zadane cilje za tekoče šolsko leto smo zapisali v tej publikaciji in želimo si le, da jih bomo uspešno realizirali. Počitnice so bile za učence zaslužen čas počitka in brezdelja, kar pa ne moremo reči za šolo, saj je bilo to poletje na centralni šoli in nekaterih podružnicah še posebej živahno zaradi velikih investicijskih in vzdrževalnih del, zaradi katerih je pet naših šol dobilo novo zunanjo podobo. Opravljena je bila namreč energetska sanacija, ki je zajela nove fasade in prenovljene kurilnice. Posledice pa bodo zagotovo pozitivne za naš in občinski proračun, saj bomo imeli višje prihranke energije, s tem pa nižje stroške. Ob zapisanem smo na centralni šoli na novo še uredili učilnico zgodovine in kabinet športnikov, na POŠ Sladka Gora pa opravili celovito obnovo učilnice in zamenjali vodovodne inštalacije. Naši učenci pa bodo zagotovo veseli boljše internetne povezave, saj smo poskrbeli za priklop na optično omrežje. Sicer pa so bila opravljena po vseh naših šolah vsakoletna redna vzdrževalna dela. Srce šole so vedno vaši otroci naši učenci, ki bodo skupaj z zaposlenimi ustvarjali, se učili, nadgrajevali dosedanja znanja, nas zastopali na prireditvah, tekmovanjih in različnih projektih V preteklih letih smo že postavili zdrave temelje, na teh pa bomo skušali kvalitetno graditi naprej. In pomnimo - šola niso samo učenci in učitelji, šola so tudi svetovalni delavci, zaposleni v šolskih kuhinjah, pisarnah, hišniki, tudi zaposleni v šolski zobni ambulanti in nenazadnje starši ter širše lokalne skupnosti in Občina Šmarje pri Jelšah. Mesec september je povezan s številom 9, za katerega pravijo, da je število ustvarjanja, ki predstavlja celovitost, dokončanje in zaključke. Pa naj bo začetek šolskega leta poln dobre energije in pozitivnih misli, s pomočjo katerih bomo samozavestno zakorakali k novim izzivom, se soočili z novimi lekcijami in vse slabo sprejeli kot darilo, iz katerega bomo črpali izkušnje in spoznanja za to, da bomo ustvarjali boljšo prihodnost in posredno rasli in spreminjali tudi sebe. Biti moramo čuječi, kar pomeni videti, slišati in skušati razumeti sleherno drugačnost, ki nas bogati v vsakem pogledu. Zaupajmo si in pogumno naprej! Ravnatelj Mitja Šket s sodelavci 3

4 VODIČ PO PUBLIKACIJI PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE ŠMARJE PRI JELŠAH... 5 PODATKI O USTANOVITELJU... 7 ORGANI ŠOLE... 7 ŠOLSKI OKOLIŠ... 9 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV PREDSTAVITEV DELAVCEV PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA NA ŠOLI ŠOLSKI KOLEDAR ČASOVNI RAZPORED UR VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV SVETOVALNO DELO PROJEKTI IN PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU ŠOLSKA KNJIŽNICA JUTRANJE VARSTVO PODALJŠANO BIVANJE SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN OKOLJEM ŠOLSKI SKLAD UČBENIŠKI SKLAD ŠOLSKA PREHRANA SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV RAČUNOVODSKA SLUŽBA PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDMETNIK IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI DOPOLNILNI IN DODATNI POUK DRUGE DEJAVNOSTI DODATNI PROGRAMI MEDVRSTNIŠKO BRANJE DNEVI DEJAVNOSTI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI PROSLAVE IN PRIREDITVE PODRUŽNICE KRISTAN VRH ŠENTVID ZIBIKA SVETI ŠTEFAN MESTINJE SLADKA GORA RAZŠIRJEN PROGRAM DELA

5 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE ŠMARJE PRI JELŠAH OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah CENTRALNA ŠOLA Telefon: Faks: Številka podračuna: Davčna številka: Matična številka: Ravnatelj: Mitja Šket Pomočniki ravnatelja: Greta Stiplošek Pajk Zvonko Krobat Valentina Kidrič Tajnica: Metka Dečman Računovodska služba vodja računovodstva: Tanja Boršić knjigovodkinja: Marinka Pišek knjigovodkinja: Anita Šket knjigovodkinja: Bojana Krumpak Šolska svetovalna služba psihologinja: Jerneja Kocman pedagoginja: Tatjana Košak pedagoginja: Greta Stiplošek Pajk pedagoginja: Andreja Kozmus pedagoginja: Anja Vrečko logopedinja, spec. ped.: Aljoša Vodeb Šolska knjižnica knjižničarki: Monika Javornik Monja Šalamon Šolska prehrana vodja šolske prehrane: vodja šolske kuhinje: Marija Kuraj Vinko Čokl Šolska zobna ambulanta: Janez Vode, dr. dent. med Ana Marija Čebular, zdr. teh. Predsednica Sveta zavoda: Mateja Voh

6 PODRUŽNICE Kristan Vrh Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat Telefon: Vodja šole: Anja Vrbek Mestinje Mestinje 43, 3241 Podplat Telefon: Vodja šole: Romana Kocijan Sladka Gora Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon: Vodja šole: Marjana Krameršek Sveti Štefan Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan Telefon: Vodja šole: Silva Ketiš Šentvid Šentvid 12, 3231 Grobelno Telefon: Vodja šole: Jasna Kalaj Pavič Zibika Zibika 5, 3253 Pristava pri Mestinju Telefon: Vodja šole: Nika Zadravec SPLETNA STRAN ŠOLE: 6

7 PODATKI O USTANOVITELJU Ustanovitelj Osnovne šole Šmarje pri Jelšah je Občina Šmarje pri Jelšah. Svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Šmarje pri Jelšah, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5596, in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Uradni list RS, št. 1599, 9107, 10509, 810 in SVET ZAVODA ORGANI ŠOLE Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer: trije predstavniki staršev: Alojz Gobec, Emil Trontelj in Natalija Kidrič; trije predstavniki ustanovitelja: Branka Kovačič, Benja Krulec Vidovič in Marko Ribič; pet predstavnikov delavcev šole: Maja Rataj, Mateja Voh, Monja Šalamon, Anja Vrbek in Vinko Čokl. Predsednica sveta zavoda je Mateja Voh. Pedagoški vodja in poslovodni organ Osnovne šole Šmarje pri Jelšah je ravnatelj Mitja Šket. Učiteljski zbor sestavljajo učiteljice in učitelji, svetovalne delavke, knjižničarki in organizator informacijskih dejavnosti. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učiteljice in učitelji, ki poučujejo v oddelkih posameznih razredov. Razrednik skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih. Strokovne aktive sestavljajo učiteljice in učitelji posameznih razredov in predmetnih skupin. SVET STARŠEV Svet staršev je organ, ki je oblikovan za organizirano uresničevanje interesov učencev in staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo oz. potrdijo na prvih roditeljskih sestankih oddelkov v mesecu septembru. Imenovani so za dobo dveh let in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Predsednica oz. predsednik Sveta staršev OŠ Šmarje pri Jelšah bo izvoljen na prvi seji sveta staršev (predvidoma v mesecu septembru). 7

8 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE Skupnost učencev sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti, ki jih učenci izvolijo na začetku šolskega leta. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčnih skupnosti se preko svojih predstavnikov le-te povezujejo v skupnost učencev šole. Izmed predstavnikov izvolijo predsednika in podpredsednika šolske skupnosti. Mandat voljenih članov traja eno leto. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge: zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola; spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev; organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti; načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije ipd.); predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje); sodeluje pri uresničitvi idej; oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. OTROŠKI PARLAMENT V šolskem letu se začenja že 30. otroški parlament. Javno bomo govorili, predstavili svoja mnenja, ideje in dileme o poklicni prihodnosti. S tematiko se bodo učenci seznanili s pomočjo literature iz šolske knjižnice in medijev, svoja opažanja, mnenja in ideje pa bodo izmenjevali v obliki razprav in delavnic v okviru pouka, razrednih ur, podaljšanega bivanja in srečanj otroškega parlamenta ter predstavnikov šolske skupnosti. Zasedanje šolskega otroškega parlamenta bo v mesecu februarju 2020, medobčinskega pa v mesecu marcu Delo otroškega parlamenta bomo koordinirale Lidija Javorič (prva triada), Valentina Kidrič (druga triada) in Marjeta Dečman Iglič (tretja triada). 8

9 ŠOLSKI OKOLIŠ Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, objavljenem v Ur. l., št Šolski okoliši so naslednji: Centralna šola Šmarje pri Jelšah Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Gornja vas, Grliče, Grobelno, Grobelce, Hajnsko, Jazbina, Jerovska vas, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno, Korpule, Kristan Vrh, Krtince, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Preloge pri Šmarju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka Gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko (hišne št ), Stranje, Strtenica, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Vinski Vrh pri Šmarju, Vodenovo, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zgornje Tinsko (hišne št ), Zibika, Zibiška vas, Roginska Gorca (hišne št , izvzete so hišne št. 39, 40, 41, 42) Podružnica Kristan Vrh Kristan Vrh, Grliče, Laše, Kačji Dol, Hajnsko Podružnica Mestinje Mestinje, Lemberg pri Šmarju, Krtince, Beli Potok pri Lekmarju, Pečica (hišne št. 1 vključno 29), Topolovec, Pijovci (hišne št in 35 39; hišne št. 18 vključno 35 spadajo v okoliš centralne šole Šmarje pri Jelšah) Podružnica Sladka Gora Sladka Gora, Nova vas, Pijovci (hišne št ), Jerovska vas, Polžanska vas, Pečica (od hišne št. 30 naprej), Polžanska Gorca Podružnica Šentvid Šentvid, Gornja vas, Bodrišna vas, Bodrež, Sp. Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Lipovec, Završe pri Grobelnem, Sp. Selce, Grobelno Podružnica Sveti Štefan Sveti Štefan, Babna Reka, Babna Gora, Babna Brda, Grobelce, Bukovje, Lekmarje, Brezje Podružnica Zibika Zibika, Zibiška vas, Pustike, Strtenica, Vršna vas, Orehovec, Bezgovica, Škofija, Roginska Gorca (hišne št , razen št. 39, 40, 41, 42), Sp. Tinsko (hišne št ), Zg. Tinsko (hišne št ), Sp. Mestinje in Dol pri Pristavi 9

10 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV CENTRALNA ŠOLA RAZRED ŠT. ODDELKOV FANTJE DEKLETA SKUPAJ 1. A B C PRVI A B C DRUGI A B C TRETJI PRVA TRIADA A B C ČETRTI A B C PETI A B C D ŠESTI DRUGA TRIADA A B C D E SEDMI A B C D OSMI A B C D DEVETI TRETJA TRIADA SKUPAJ Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah obiskuje 986 učencev v 50 oddelkih. Centralno šolo obiskuje 775 učencev v 32 oddelkih, podružnične šole pa 211 učencev v 18 oddelkih. Na centralni šoli imamo organiziranih 10 skupin podaljšanega bivanja in 2 skupini jutranjega varstva, na podružnicah pa 8 skupin podaljšanega bivanja in 2 skupini jutranjega varstva. 10

11 CENTRALNA ŠOLA PEDAGOŠKI DELAVCI Z. ŠT. PREDSTAVITEV DELAVCEV RAZ. IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO PODROČJE GOVORILNE URE A BRIGITA KRMPOTIĆ RAZREDNI POUK PONEDELJEK SILVA MESIČEK SCHMID B ŠPELA JAGODIČ KUNEJ 4. DAVORINA KRAJNČAN PUR C ANDREA CAJZEK BRAJLIH 6. HELENA RANČIGAJ DRUGA STROKOVNA DELAVKA DRUGA STROKOVNA DELAVKA SREDA RAZREDNI POUK SREDA DRUGA STROKOVNA DELAVKA SREDA RAZREDNI POUK SREDA SREDA TEL. ŠT A KLAVDIJA DIMEC RAZREDNI POUK PONEDELJEK GOVEDIČ B TJAŠA ŠUC RAZREDNI POUK SREDA C DARJA JUG RAZREDNI POUK SREDA A DARJA KOKOT RAZREDNI POUK PONEDELJEK B LUCIJA GROBIN RAZREDNI POUK SREDA C MATEJA BALIŠ RAZREDNI POUK PONEDELJEK A IRENA ŠKET RAZREDNI POUK SREDA B TJAŠA VRBEK RAZREDNI POUK SREDA C MAJA RATAJ RAZREDNI POUK PONEDELJEK A JOŽICA GAJŠEK RAZREDNI POUK PONEDELJEK B LADISLAVA ŠTANCAR RAZREDNI POUK ČETRTEK C RENATA FERME RAZREDNI POUK ČETRTEK A MARJETA DEČMAN BIO, NAR, OPB TOREK IGLIČ B ALEKSANDRA TJA, OPB SREDA JAGODIČ PINOZA C BOJANA PEVEC MAT TOREK D TANJA MARZIDOVŠEK TJA, OPB PETEK A BERNARDA ZALOKAR SLJ ČETRTEK B MARJANA JURJEC MAT PONEDELJEK C BOŽA GOJTAN NAR, GOS, BIO SREDA D ANJA VREČKO GEO, DKE, PED., ČETRTEK DSP, OPB E JOŽE BOŽIČEK LUM LUM MATEJA LOMŠEK SLJ, OPB PETEK A MATEJA VOH SLJ ČETRTEK B MAJA BRUSL TJA, NEM SREDA C MAJA KRMPOTIĆ MAT TOREK D ŽIGA ČAKŠ ŠPO PONEDELJEK A DARJA ŠTRAVS MAT PETEK B KLAVDIJA ČERNELČ KEM, MAT ČETRTEK C TINA IPAVEC TJA, NEM PONEDELJEK D MARIJA KURAJ BIO, GOS SREDA BOJANA BOŽIČEK TJA PETEK VERICA VREŠAK SLJ ČETRTEK VALENTINA KIDRIČ SLJ, DKE, POMOČ. RAVN. 11 TOREK

12 38. KLAVDIJA BERGLEZ TJA SREDA MARTINA KRAŠOVIC TJA SREDA MONJA ŠALAMON TJA, KNJIŽNIČARKA PO DOGOVORU MANJA ŠKRABL TJA, OPB PONEDELJEK BORISLAVA ZGO PONEDELJEK ARZENŠEK 43. MARTA ŽGAJNER GUM ČETRTEK MARTINA PETAUER FIZ PETEK HELENA GRADIČ MAT, TIT SREDA POLONA ŠTANTE LABORANTKA, OPB ČETRTEK LIJANA PETEK GEO, ZGO TOREK STANISLAVA VULEVIĆ GEO, DKE TOREK KATJA BEZJAK TIT, OPB PONEDELJEK ILIJA ILIĆ TIT, OPB PONEDELJEK TATJANA KAMPUŠ ŠPO PONEDELJEK MARJETA MRAZ ŠPO, ŠS, IŠO, MDO PONEDELJEK RADO JURJEC ŠPO TOREK o BORIS EMERŠIČ ŠPO TOREK NACE VIŠNAR RAČ. TOREK LIDIJA JAVORIČ OPB PETEK ALJOŠA VODEB SPEC. PED., TOREK LOGOPEDINJA 58. JERNEJA KOCMAN PSIHOLOGINJA, PONEDELJEK DSP 59. TATJANA KOŠAK PEDAGOGINJA, PONEDELJEK DSP 60. ANDREJA KOZMUS PEDAGOGINJA, SREDA DSP 61. MONIKA JAVORNIK KNJIŽNIČARKA PONEDELJEK GRETA STIPLOŠEK PEDAGOGINJA, PONEDELJEK PAJK POM. RAVNATELJA 63. ZVONKO KROBAT TIT, TOREK POM. RAVNATELJA 64. MITJA ŠKET RAVNATELJ PONEDELJEK Govorilne ure vseh pedagoških delavcev so tudi po dogovoru. POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU: OD DO ZA STARŠE UČENCEV od 1. do 5. razreda OD DO ZA STARŠE UČENCEV od 6. do 9. razreda OSTALI DELAVCI Tajnica: Metka Dečman Vodja računovodstva za šolo in vrtec: Tanja Boršić Računovodski delavki za šolo: Marinka Pišek, Anita Šket in Bojana Krumpak Kuhar in kuharice: Vinko Čokl vodja kuhinje, Stanka Čokl, Milena Šket, Irena Klevže, Miha Čokl, Janja Vrečko, Katja Drozg in Janja Kokalj Čistilke: Zlatka Drofenik, Nada Fišer, Nataša Dimec, Irena Lugarič, Erna Stojan, Nataša Baštevc in Jelka Cverlin Hišniki vzdrževalci: Marko Strašek, Peter Dečman in Branko Bukvič Upravitelj športne dvorane Šentvid je Matija Berglez, športne dvorane na centralni šoli Šmarje pri Jelšah pa Janko Mastnak (zaposlena preko programa javnih del v okviru Občine Šmarje pri Jelšah). 12

13 PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA NA ŠOLI ŠOLSKI KOLEDAR ponedeljek 2. september ZAČETEK POUKA ponedeljek torek sreda četrtek petek 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 1. november jesenske počitnice POČITNICE četrtek 31. oktober praznik DAN REFORMACIJE petek 1. november praznik DAN SPOMINA NA MRTVE torek 24. december pouk PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI sreda 25. december praznik BOŽIČ četrtek 26. december praznik DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI sreda četrtek 25. december 26. december petek 27. december novoletne ponedeljek 30. december počitnice torek 31. december POČITNICE sreda četrtek 1. januar 2. januar sreda 1. januar dela prost dan NOVO LETO četrtek 2. januar dela prost dan NOVO LETO petek 3. januar POUKA PROST DAN petek 31. januar ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA petek 7. februar PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM sobota 8. februar praznik PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK petek 14. februar INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE sobota ponedeljek torek sreda četrtek petek 15. februar 24. februar 25. februar 26. februar 27. februar 28. februar zimske počitnice POČITNICE ponedeljek 13. april dela prost dan VELIKONOČNI PONEDELJEK ponedeljek 27. april praznik DAN UPORA PROTI OKUPATORJU ponedeljek torek sreda četrtek petek petek sobota ponedeljek 27. april 28. april 29. april 30. april 1. maj 1. maj 2. maj 15. junij prvomajske počitnice praznik sreda 24. junij pouk POČITNICE PRAZNIK DELA ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL, POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI četrtek 25. junij praznik DAN DRŽAVNOSTI petek 26. junij poletne POČITNICE ponedeljek 31. avgust počitnice 13

14 IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 16. junij 29. junij rok UČENCI 9. RAZREDA 26. junij 9. julij rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA 18. avgust 31. avgust rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA IZPITNI ROKI ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 4. maj 15. junij rok UČENCI 9. RAZREDA 4. maj 24. junij rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA 18. avgust 31. avgust rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA VALETA DEVETOŠOLCEV: 15. junij 2020 ob 16. uri OCENJEVALNE KONFERENCE Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja bodo ocenjevalne konference za učence centralne šole in podružnic potekale skupaj na centralni šoli. Razred Ocenjevalno obdobje Datum Ura januar januar januar Ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja bodo ocenjevalne konference potekale ločeno za učence centralne šole in podružnic. CENTRALNA ŠOLA Razred Ocenjevalno obdobje Datum Ura 1., 2., junij razred centralne šole junij in podružnic 5., junij , junij * junij * Učenci, ki zaključijo osnovnošolsko obveznost v 7. ali 8. razredu. PODRUŽNICE Podružnica Ocenjevalno obdobje Datum Ura Kristan Vrh junij Mestinje in Sladka Gora junij Sveti Štefan in Zibika junij Šentvid junij

15 INFORMATIVNA DNEVA ZA DEVETOŠOLCE: 14. in 15. februar 2020 KOLEDAR TEKMOVANJ PODROČJE ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO MALE SIVE CELICE LOGIKA RAZVEDRILNA MATEMATIKA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI BIOLOGIJA PROTEUSOVO PRIZNANJE MATEMČEK ANGLEŠČINA (9. razred) (9. razred) (9. razred) (8. razred) (8. razred) (7. razred) (7. razred) NEMŠČINA (9. razred) (9. razred) RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE NOVEMBER JANUAR 2020 BOBER ZGODOVINA ASTRONOMIJA SLOVENŠČINA CANKARJEVO PRIZNANJE KEMIJA PREGLOVO PRIZNANJE GEOGRAFIJA EKOKVIZ JANUAR FEBRUAR 2020 FIZIKA STEFANOVO PRIZNANJE KRESNIČKA TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA SLOVENŠČINA FEBRUAR 2020 MAREC 2020 APRIL 2020 KNJIŽEVNOST NA FILMU 8 VESELA ŠOLA MATEMATIKA VEGOVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA MEHURČKI (1. triada) DRŽAVNO TEKMOVANJE ELASTOMOBILOV LOGIČNA POŠAST KAJ VEŠ O PROMETU MAJ MAJ, JUNIJ 2020 ATLETIKA SEPTEMBER 2019, OKTOBER 2019, JUNIJ 2020 APRIL 2020 MAJ, JUNIJ 2020 KOŠARKA - NOVEMBER 2019, MAREC 2020 APRIL, MAJ 2020 NOGOMET OKTOBER 2019, OKTOBER 2019, MAJ 2020 APRIL 2020 APRIL 2020 SMUČANJE ZIMA FEBRUAR 2020 MAREC 2020 PRVA POMOČ - APRIL 2020 MAJ 2020 ŠKL MED DVEMA OGNJEMA (1. in 2., 3. in 4., 5. in 6. razred) - PODROČNA TEKMOVANJA MAJ 2020 (finale) GLEDE NA RAZPIS ŠAH - NOVEMBER, DECEMBER 2019 Sodelovali bomo tudi na območni reviji pevskih zborov. JANUAR 2020, MAREC

16 CENTRALNA ŠOLA ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOSTI interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, pevski zbor šolska ura malica, rekreativni odmor šolska ura malica, rekreativni odmor šolska ura šolska ura šolska ura šolska ura kosilo šolska ura 16

17 VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, imajo pravico do brezplačnega prevoza. Organiziran je avtobusni prevoz, ki ga izvaja avtobusno podjetje Nomago. Do centralne šole in podružnic se vozi vsak dan 429 učencev. Avtobusi prevozijo dnevno 526 km. ŠOLSKI AVTOBUSI BUS Ponkvica 7.00 Grobelno 7.05 Šentvid 7.15 OŠ Šmarje 7.25 OŠ Šmarje 7.35 Ponkvica 7.45 Grobelno 7.50 Šentvid 7.55 OŠ Šmarje 8.00 Stranje Belo OŠ Šmarje Šmarje Grobelno OŠ Šmarje OŠ Šentvid Grobelno Ponkvica BUS Sveti Štefan 7.00 Ločnec 7.15 OŠ Šmarje 7.45 Sveti Štefan 7.55 Ločnec 8.05 OŠ Šmarje OŠ Šmarje Ločnec Sveti Štefan OŠ Šmarje Ločnec Sveti Štefan BUS Gabernik Pečica Lemberg 7.00 Sladka Gora Mestinje 7.15 OŠ Šmarje 7.20 OŠ Šmarje 7.30 Sladka Gora Lemberg Gabernik 7.55 OŠ Mestinje 8.05 OŠ Šmarje OŠ Šmarje OŠ Mestinje Sladka Gora Gabernik Podplat OŠ Šmarje Mestinje Sladka Gora Gabernik Podplat BUS Mestinje Kristan Vrh Hajnsko Vršna vas 7.05 Zibika Stranje 7.15 OŠ Šmarje 7.15 OŠ Šmarje 7.25 Zibika 7.35 Tinsko Vršna vas Zibika Hajnsko 8.05 OŠ Šmarje OŠ Šmarje Kristan Vrh Hajnsko Zibika Tinsko Vršna vas Šmarje OŠ Šmarje Stranje Zibika Tinsko Kristan Vrh Šmarje 17

18 TRETJI ODVOZ (ponedeljek četrtek): OŠ Šmarje Šentvid Grobelno Ponkvica Sveti Štefan Šmarje Stranje Zibika Hajnsko Kristan Vrh Mestinje Sladka Gora Pečica Gabernik Za učence, ki imajo do šole nevarno pot ob prometnih cestah, je organiziran prevoz z minibusom. RELACIJA ČAS ODHODA ČAS PRIHODA Šmarje Gornja vas Bodrež Rakovec Lipovec Šentvid Šentvid Halarjev breg Močle Vodenovo Halarjev breg Senovica OŠ Šmarje Šmarje Mestinje šola Kristan Vrh Plat Kačji Dol Kristan Vrh Šmarje Šmarje Stranje Šmarje Šmarje Vodenovo Šmarje Kristan Vrh šola Plat Kristan Vrh šola Mestinje Šmarje Šentvid Grobelno Rakovec Grobelno Šentvid Zg. Bodrež Gornja vas Šmarje SVETOVALNO DELO Svetovalne delavke svetujejo učencem, staršem ter učiteljem centralne šole in podružnic vsak dan med 7. in 14. uro. Vsi, ki se ne želite izpostavljati osebno, lahko svoja vprašanja in težave zapišete ter zapisano oddate v CVETLIČNI NABIRALNIK, ki se nahaja v bližini pisarne šolske psihologinje. Odgovori bodo v najkrajšem možnem času objavljeni na oglasni deski nad nabiralnikom. Pedagoginja Tatjana Košak svetuje učencem z učnimi in vedenjskimi težavami. Sodeluje s starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami. Izvaja ure dodatne strokovne pomoči in individualne in skupinske pomoči. Organizira in vodi izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredih, koordinira izobraževanje učencev na domu, ureja status učencev s prilagojenimi obveznostmi. Je mentorica medvrstniškim bralcem ter prostovoljcem. Izvaja vpis v prvi razred, vsebine karierne orientacije ter koordinira vsebine zdravstvene vzgoje. Je sorazredničarka 9. c. Psihologinja Jerneja Kocman svetuje učencem z učnimi, razvojnimi, osebnostnimi ali družinskimi težavami in njihovim staršem. Sodeluje z učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami. Izvaja ure dodatne strokovne pomoči, koordinira dejavnosti v tednu otroka ter pomaga reševati socialna vprašanja družin. Organizira, vodi in izvaja vsebine karierne orientacije ter aktivnosti ob vpisu v srednje šole. Izvaja vpis v prvi razred. Vodi postopek odkrivanja in testiranja nadarjenih učencev in je koordinatorica za delo z nadarjenimi. Je sorazredničarka 7. d. Pedagoginja Andreja Kozmus svetuje učencem z učnimi in vedenjskimi težavami in njihovim staršem. Sodeluje z učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi institucijami. Koordinira delo z 18

19 učenci z učnimi težavami in z učenci s posebnimi potrebami. Izvaja ure dodatne strokovne pomoči, individualne in skupinske pomoči ter ure z nadarjenimi učenci. Izvaja preventivno svetovanje učencem ter pomaga reševati socialna vprašanja družin. Izvaja vpis v prvi razred in je koordinatorka vsebin v tednu otroka. Je sorazredničarka 8. a. Pedagoginja Anja Vrečko izvaja ure dodatne strokovne pomoči ter sodeluje z učenci, starši in učitelji. Izvaja vpis v prvi razred. Sodeluje z zunanjimi institucijami ter pomaga učencem oz. družinam v socialni stiski. Koordinira organizacijo podaljšanega bivanja in ga tudi izvaja. Je razredničarka 7. d. Poučuje tudi geografijo v dveh oddelkih 7. razreda ter domovinsko in državljansko kulturo in etiko v dveh oddelkih 8. razreda. V šolskem letu je tudi izvajalka izbirnega predmeta turistična vzgoja. Pomočnica ravnatelja in pedagoginja Greta Stiplošek Pajk koordinira organizacijo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Spremlja delo aktivov v prvi triadi ter vodi vpis v prvi razred. Vodi postopek izbire izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov in usposablja vrstniške mediatorje. Koordinira delo učencev tujcev. Svetuje učencem z učnimi težavami, izvaja ure dodatne strokovne pomoči ter koordinira in vodi mediacije. Je sorazredničarka 8. b. Kot pomočnica ravnatelja opravlja tudi vse naloge, za katere jo pooblasti ravnatelj. DELO SPECIALNE PEDAGOGINJE LOGOPEDINJE Specialna pedagoginja logopedinja izvaja ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami. Spremlja njihovo integracijo, načrtuje delo v strokovnih timih za posameznega učenca in sodeluje z zunanjimi institucijami. Izvaja preventivne in kontrolne preglede govora šolskih novincev, logopedsko diagnostiko in korekcijo ter neposredno obravnavo otrok z govornimi motnjami. Delo specialne pedagoginje in logopedinje Aljoše Vodeb poteka na centralni šoli in podružnicah. Logopedske storitve financira Občina Šmarje pri Jelšah. 19

20 PROJEKTI IN PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU PROGRAM EKOŠOLA "Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost." Dalajlama Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del njegovega življenja. Drugi cilji so: uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, razvijati pozitivne medsebojne odnose, sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše, spodbujanje odgovornega odnosa do hrane, navajanje na samooskrbo ob delu na šolskem ekovrtu. Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga znanje, ki so ga usvojili pri pouku, uporabiti v vsakdanjem življenju. Učenke in učence spodbuja k odgovornemu odnosu do hrane. Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili izpeljati vseh sedem korakov skladno z metodologijo programa Ekošole, da obdržimo mednarodno priznanje ekozastavo. Tako bomo v letošnjem šolskem letu: sodelovali v vsaj treh projektih, ki jih razpisuje program Ekošola, organizirali ozaveščevalne in zbiralne akcije, objavljali prispevke na spletni strani in v lokalnih medijih, ločevali odpadke na šoli, varčevali z električno energijo in vodo, sodelovali pri eko bralni znački, nadaljevali s projektom Šolski ekovrt. Ekokotiček nas bo seznanjal o sprotnih informacijah in zanimivostih. Prav tako pa se lahko o aktualnih dogodkih seznanite na šolski spletni strani. Projekt na centralni šoli koordinirajo Davorina Krajnčan Pur, Silva Mesiček Schmid, Polona Štante, Maja Krmpotić in Marjeta Dečman Iglič. 20

21 PROJEKT ZDRAVA ŠOLA ŠOLA, KI PROMOVIRA ZDRAVJE Naša šola je vključena v projekt»slovenska mreža zdravih šol«. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (novo poimenovanje v letu 2013), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Upravičenost do naziva»zdrava šola«se vsako leto na novo preverja. Šola mora izpolniti določene kriterije. Pri načrtovanju dejavnosti je potrebno upoštevati 12 ciljev zdravih šol: 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev tako, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci. 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude. 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje. 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev. 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje. 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 12. Ohranili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. V šolskem letu se pričenja nova tema: vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. S temo, ki je v današnjem svetu zelo aktualna, in s temami, ki smo jih izvajali že do sedaj, bomo nadaljevali projekt Zdravih šol. Projekt koordinira Marjana Jurjec. PROJEKT ŠOLSKI EKOVRT Namen projekta Šolski ekovrt, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj, je spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok. Naša šola je v projektu od vsega začetka. Delo v vrtu seveda najprej določa ritem narave in življenjskih procesov, mi pa ga organiziramo tako, da otroci lahko spremljajo razvoj rastlin od semena do plodov in spoznavajo svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema. Na našem ekovrtu imamo visoke grede, dvignjeno gredo, hotel za žuželke, kompostnik, mini sadovnjak s starimi sortami jabolk in zeliščno gredo. Pridelke koristno porabimo pri izbirnih predmetih iz prehrane in v šolski kuhinji. Praktična dela na ekovrtu izvajajo učenci prve in druge triade, nekaterih izbirnih predmetov ter ob naravoslovnih in tehniških dnevih. V novem šolskem letu bomo z delom nadaljevali in iskali nove ideje. Projekt koordinira Klavdija Černelč. 21

22 PROJEKT FILMSKA OSNOVNA ŠOLA Igrani film v bližnjem planu je krovni naslov programa strokovnih usposabljanj v šolskem letu oz. v tretjem letu projekta FOŠ. Tako so učiteljem oz. strokovnim delavcem ponujene tri brezplačne delavnice: v prvi se bomo seznanili z značilnostmi kakovostnega igranega filma in njegovo dostopnostjo, hkrati pa bomo skozi interaktivno predstavitev izvajanja filmske vzgoje s kratkimi filmi in odlomki spregovorili o filmu v razredu. Druga bo produkcijska delavnica igranega filma, ki bo obsegala teoretski uvod in praktični del, udeležence vodila od osnov filmskega jezika do ustvarjalnega procesa snemanja kratkega igranega filma, hkrati pa bo ponudila praktične napotke za izvedbo ustvarjalne delavnice v razredu. Tretja pa bo postprodukcijska delavnica, ki bo namenjena spoznavanju osnovnih principov montaže slike in zvoka v igranem filmu. Še vedno se bodo v okviru projekta nudila strokovna srečanja ob izbranih filmih ter hospitacije ob šolskih projekcijah. Ta usposabljanja so namenjena strokovnim delavcem šole, znanje, ki ga bomo pridobili, pa bomo prenesli posredno in neposredno v delo z učenci. V šolskem letu smo si zastavili naslednje cilje, in sicer si bomo strokovni delavci šole v okviru stalnega strokovnega izobraževanja ogledali izbrani film. Z učenci od 6. do 9. razreda bomo v okviru kulturnih dni izvedli ogled filma iz nabora filmov Šolskega kataloga s pripravo in pogovorom po projekciji. V sodelovanju s Kinom Šmarje bomo učencem šole priporočali ogled kakovostnih filmov (izbor iz Šolskega kataloga), ki se bodo uvrstili tudi na redni program kina šolski kino abonma. Na šoli se prvič letos uvaja nov IP filmska vzgoja, v katerega je vključenih kar 27 učencev. Tudi to leto bodo mladi nadobudni ustvarjalci sodelovali v tekmovanju z naslovom Književnost na filmu, kjer bodo poljubno literarno predlogo prenesli v obliko kratkega filma. S temi dejavnostmi poskušamo zasledovati projektne cilje ter s tem učencem predstaviti in približati kvalitetne filme in jih skozi ta medij vzgajati in izobraževati. Projekt koordinira Bernarda Zalokar. PROJEKT Erasmus+ Let me tell you a story Na OŠ Šmarje pri Jelšah s podružnicami smo uspešno prijavili projekt Erasmus+, mednarodna partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229). Projekt z naslovom»naj ti povem zgodbo«bo trajal dve leti. Sodelujoče šole, ki jih koordinira osnovna šola iz Nemčije (Erika Mann Grundschule, Berlin), so poleg naše šole še osnovna šola iz Turčije (Mehmet Akif Ersoy Primary school, Efeler), osnovna šola iz Hrvaške (Osnovna šola Ante Kovačiča, Zagreb), osnovna šola iz Združenega kraljestva (Ulverley School, Solihull, West Midlands) in osnovna šola iz Portugalske (Escola B1 PE Covao, Camara de Lobos, Madeira). Namen projekta»let me tell you a story«je spodbujanje branja pri učencih. S projektom želimo izboljšati znanje učencev, saj naj bi bilo usvojeno znanje pri poučevanju s pomočjo pravljic in zgodb trajnejše, učenci naj bi snov tudi lažje razumeli. Pri učencih bomo razvijali kritično mišljenje, izboljšalo pa se bo besedišče maternega jezika in angleščine. Poudarek bo na kulturni dediščini, njenem ohranjanju in prenašanju iz roda v rod. Strokovni delavci se bomo profesionalno razvijali in spoznavali nove metode. Izmenjevali si bomo primere dobrih praks med sodelujočimi šolami, spoznavali in spoštovali različne kulture, države in ljudi ter imeli priložnost potovati preko meje. Projekt ima širok naslov, zato vidimo možnost sodelovanja vseh udeležencev na naši šoli. Vabimo vas, da se nam pridružite pri raziskovanju naših pravljic in zgodb ter da jih ponesemo še v druge države. 22

23 Namreč že Albert Einstein dejal:»če želite, da bi bili vaši otroci inteligentni, jim berite pravljice. Če želite, da bi bili še bolj inteligentni, pa jim berite še več pravljic. Projekt koordinira mag. Vesna Drofenik Jerič. etwinning etwinning je skupnost evropskih šol. Nastal je za potrebe delovanja in izmenjave dobrih praks, ki učiteljem omogočajo razvoj znanj, ki gredo onkraj tradicionalnega izobraževalnega okolja. Za učence je sodelovanje s šolami iz drugih držav zanimivo in zabavno ter jih spodbuja k učenju. Predstavlja dober način razumevanja med ljudmi iz različnih držav in kultur. Skozi skupno delo na projektih bodo učenci pridobili znanje na različnih področjih in obenem razvijali ključne kompetence, kot so znanje tujih jezikov, kulturna zavest in izražanje. Naučili se bodo pridobivati znanje in razvijali bodo svoje digitalno državljanstvo. Prizadevali si bomo vključiti več učiteljev k projektu in uporabi spletne platforme. Na OŠ Šmarje pri Jelšah bomo pri projektih, ki jih ponuja etwinning, sodelovali v okviru interesne dejavnosti in podaljšanega bivanja. Najprej bomo z učenci obeležili evropski dan jezikov Navezali bomo stike z učenci drugih držav in si izmenjali razglednice. Pri tem se bomo seznanili z značilnostmi tujih držav in krajev, iz katerih so šole, ter spoznavali tuje jezike. Prav tako bo spletna platforma etwinninga eno izmed orodij za komunikacijo in deljenje dobrih praks v okviru projekta Erasmus+. Mentorici dejavnosti sta mag. Vesna Drofenik Jerič in Tina Ipavec. 23

24 KULTURNA ŠOLA Kultura je živa, tukaj in zdaj, vsak dan, živi med nami in v nas. Brez kulture ničesar ni. To je približno tako, kot da bi se spraševali, zakaj potrebujemo zrak. Ker brez njega ne moremo živeti, pravi vrhunska pesnica, nagrajevana v Sloveniji in v tujini, Anja Golob. Zato je tudi delo naše šole prežeto s kulturo, ker le tako lahko obstajamo. Kulturne šole savinjske regije stopamo že v peto sezono sodelovanja, povezovanja, izmenjevanja informacij o programih, vzajemnega obiskovanja prireditev in skupnih projektov. Letos se veselimo novega sodelovanja v projektu Šole v kulturi, med šolskim letom bomo izbrali nove najkulturnike naše šole, ki jih bomo razglasili na proslavi ob 8. februarju. Nagrajeni bodo skupaj s svojim mentorjem odšli na tradicionalni izlet najkulturnikov ob koncu šolskega leta. Kulturne dejavnosti na šoli koordinira Mateja Voh. LEMBERG IN LOKALNA IDENTITETA Kultura brez posameznika nič ne pomeni, pa tudi posameznika brez skupnosti ne bi bilo. Zakon o varstvu kulturne dediščine pravi, da je varstvo le-te javna korist, kar pomeni ohranitev dediščine in dostop do nje zlasti mladim. Letos smo si zadali cilj, da se učenci in učitelji podamo v skupni projekt v sodelovanju z Zavodom za turizem, mladino in šport v okviru Občine Šmarje pri Jelšah. Naša ciljna tema raziskovanja bo spoznati Lemberg, nekoč izredno priznan slovenski srednjeveški trg, kjer sta cvetela trgovina in obrt, obdajalo pa naj bi ga več gradov. Kraj ponuja pogled v bogato zgodovinsko preteklost, ki jo bomo skušali vsaj malo raziskati (sodne, trške pravice, rotovž, pranger, cesarske listine, obrtništvo, lemberški grb, gradovi, Celjski grofje, najdbe, roka pravice ). Menimo namreč, da slabo poznamo kulturno dediščino, ki nam jo ponujajo domači kraji v naši občini. Tako smo po vertikali vsa predmetna področja našla znotraj učnih načrtov nekaj ciljev, ki jih bomo lahko uresničili skozi prebiranje literature o kraju, njegovih značilnostih v času srednjega veka, družbeno-političnem življenju tistega časa, si ogledali neposredno na terenu značilne srednjeveške spomenike, ki so del naselbinske dediščine, spoznavali srednjeveško kulinariko, pisavo in prevladujoč jezik časa na podlagi listin in zapisov, pobrskali po cerkvenih knjigah o najbolj pogostih imenih in priimkih, prebirali cesarsko listino, se povzpeli do cerkvice na hribčku in se zabavali ob pripovedovanju in prebiranju šaljivih zgodb o Lemberžanih in še in še. Skratka na»neznano«pot se podajamo raziskovati in spoznavati, kar so naši predniki naredili in zapustili. Mi kot šola pa moramo učence naučiti in jim privzgojiti védenje o pomenu lokalne dediščine, znotraj katere se skriva naša lokalna identiteta. Ko se je bomo zavedali, bomo ponosni na svojo preteklost in poskrbeli, da ne gre v pozabo. In s projektom obuditve Lemberga s svojo slavno preteklostjo želimo ravno to: obuditi kolektivno zavest, ki bo mlade aktivirala za dejanja, preko katerih bodo z leti pokazali svojo pripadnost kraju in postali ponosni na svoje korenine. In kako to doseči? Za začetek prevzeti odgovornost in se ne umakniti od svojih dejanj in ciljev. Odgovorni smo namreč ne samo sebi, ampak družbi, državi in naši kulturi ter prednikom. Vsi so pustili svoj pečat, zaradi katerega danes občudujemo arheološke ostanke, obiskujemo muzeje, se učimo iz muzejskih zbirk in se čudimo človekovi modrosti in iznajdljivosti. Kdo pa bi želel zase slišati, da je»pravi Lemberžan«!?! Dejavnosti koordinira Valentina Kidrič. 24

25 ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica se bo aktivno vključevala v vzgojno-izobraževalni proces na centralni šoli in podružnicah. Kot informacijsko središče šole bo podpirala vsa predmetna področja in interesne dejavnosti ter sodelovala pri naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih. V knjižnici bodo v okviru KIZ potekale pedagoške ure s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, pri čemer bodo učenci usvajali cilje in vsebine posameznega predmeta, ob tem pa tudi knjižnična in informacijska znanja. Gradivo v šolski knjižnici je na razpolago po načelu prostega pristopa. Trudili se bomo razvijati informacijsko pismenost. Učence bomo navajali na samostojno pridobivanje znanja s pomočjo najrazličnejših virov in s sodobno multimedijsko opremo. S pomočjo šestih računalnikov bodo lahko iskali informacije na spletu, izdelovali referate in seminarske naloge, s pomočjo virtualne knjižnice COBISS+ iskali gradivo in informacije o knjigah v lokalni bazi podatkov in literaturo v drugih knjižnicah Slovenije. Vključevali bomo tudi digitalno knjižnico Slovenije dlib. V novo šolsko leto vstopamo z aktualno knjižnično zbirko z nekaj več kot enotami knjižničnega gradiva, kar nas uvršča med bogato založene šolske knjižnice. V celoti smo prešli na sistem COBISS, v tem šolskem letu bomo uredili še knjižnično zbirko na podružnici Sladka Gora. Učenci imajo možnost uporabe servisa Moja knjižnica, ki omogoča vpogled v seznam izposojenega gradiva in podaljšanje roka izposoje. Kot ločen del knjižničnega gradiva je v informacijski sistem COBISS vključen tudi učbeniški sklad. Učencem od 3. do 9. razreda centralne šole in podružnic učbenike izposodimo, gradiva za 1. in 2. razred pa evidentiramo in predamo učencem v trajno last. Knjižne novosti bodo učiteljem predstavljene na ponedeljkovih sestankih, učencem pa s pomočjo preslikanih naslovnic na oglasni deski in na šolski spletni strani, kjer ima knjižnica svoj zavihek. Tam so med drugim dostopne tudi mesečne knjižne uganke, ki jih bodo lahko učenci reševali na računalnikih v knjižnici ali doma, v besedi in sliki so objavljeni aktualni dogodki iz knjižnice, pa tudi navodila za navajanje virov, ki bodo v pomoč učencem in učiteljem vseh predmetnih področij. Prvošolčkom bomo pripravili sprejem s pravljico, 17. septembra jim bomo slovesno izročili slikanico pisateljice Svetlane Makarovič in ilustratorja Tomaža Lavriča Škrat Kuzma dobi nagrado, tudi srečanje z dedkom Mrazom bo zanje potekalo v knjižnici. Septembra bomo obeležili Nacionalni mesec skupnega branja, oktobra pa v okviru meseca šolskih knjižnic in tedna otroka organizirali različne aktivnosti, ki bodo spodbujale obisk knjižnice in izposojo knjig. V veselem decembru bomo v knjižnici pričarali praznično vzdušje, v aprilu mesecu knjige pa se še posebej posvetili knjigam in branju. Z učenci sedmih razredov bomo vključeni v projekt Rastem s knjigo slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Letos bodo prejeli knjigo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. Z razstavami bomo obeleževali spominske dneve slovenskih literatov in pomembnejše mednarodne dneve in praznike. V sodelovanju s Pionirsko knjižnico v Ljubljani bodo učenci reševali slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, ki nas bo letos popeljal v zgodovino nastanka knjige. Sodelovali bomo z vrtcem in otroke večkrat povabili v knjižnico, s knjigami na določeno tematiko pa jih bomo obiskali tudi na podružničnih šolah. NUK-u bomo pošiljali obvezne izvode naših publikacij. V knjižnici je urejen kotiček za starše z izbranim knjižnim in neknjižnim gradivom zanje. Izposodijo si ga lahko tudi med popoldanskimi govorilnimi urami med in Aktivno bomo sodelovali na roditeljskih sestankih in starše povabili k sodelovanju pri bralni znački za starše. Njihove predloge za branje bomo anonimno objavljali na naši spletni strani, bralna priznanja pa jim bomo izročili na popoldanskem družabnem srečanju z izbranim gostom. Ob zaključku branja za bralno značko bomo za učence centralne šole in podružnic pripravili zaključno slovesnost s pisateljico, pesnico in pripovedovalko ljudskih pravljic Anjo Štefan. Knjižničarki Monika Javornik in Monja Šalamon 25

26 JUTRANJE VARSTVO Po Zakonu o osnovni šoli je za učence prvih razredov organizirano tudi jutranje varstvo. V šolskem letu ga izvajamo na centralni šoli in na podružničnih šolah Sveti Štefan in Šentvid. Za prvo skupino se prične ob 6.00, za drugo pa ob 7.00 in traja do pričetka pouka, torej do Jutranje varstvo je organizirano tudi na ostalih podružničnih šolah kot nadstandard, ki ga delno sofinancira Občina Šmarje pri Jelšah. V času od 7.50 do 8.15 imajo otroci zajtrk. Cilj jutranjega varstva je zagotoviti otrokom varno in spodbudno okolje, v katerem pričakajo pouk, in ponuditi dejavnosti, ki otroke veselijo, sprostijo ter aktivirajo za pouk. PODALJŠANO BIVANJE V šolskem letu je na centralni šoli 10 skupin podaljšanega bivanja za učence od 1. do 5. razreda. Oddelki podaljšanega bivanja so oblikovani tudi na podružnicah Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Šentvid, Sveti Štefan in Zibika. Učenci se vanj vključijo s pisno prijavo staršev. Je brezplačno, razen kosila. Učenci bodo pod strokovnim vodstvom samostojno ali ob pomoči učiteljice reševali domače naloge, se učili in utrjevali učno snov. Aktivno bodo izkoristili prosti čas, se odpočili ali pa se vključili v različne dejavnosti (družabne, domišljijske, gradbene, konstrukcijske igre idr.). Čas v podaljšanem bivanju si bodo popestrili z likovnim ustvarjanjem, petjem, plesom, poslušanjem in pripovedovanjem pravljic, z obiski knjižnice in računalniške učilnice. Sprostili se bodo z gibanjem na prostem ali v telovadnici, ob deževnih dneh pa z ogledom dokumentarnega, risanega ali igranega filma. Učence bomo spodbujali k sodelovanju v različnih projektih, na delavnicah in natečajih. V času podaljšanega bivanja bodo otroci obiskovali interesne dejavnosti in glasbeno šolo. 26

27 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN OKOLJEM GOVORILNE URE enkrat tedensko dopoldan v času govorilnih ur učitelja in enkrat mesečno popoldan prvi četrtek v mesecu: od do za učence od 1. do 5. razreda od do za učence od 6. do 9. razreda RODITELJSKI SESTANKI 1. RAZRED ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev organizacije dela (publikacija) razredničarke, druge strokovne delavke 2. FEBRUAR 2020 Začetno branje in pisanje, standardi ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja razredničarke, druge strokovne delavke, logopedinja, specialna pedagoginja Predavanje za starše povabljeni predavatelj 2. RAZRED ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev organizacije dela (publikacija) razredničarke Predavanje za starše in smernice za drugo ocenjevalno obdobje Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in smernice za naslednje šolsko leto predavatelj, razredničarke razredničarke 3. RAZRED ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev organizacije dela (publikacija) razredničarke 2. MAREC 2020 PO DOGOVORU Predavanje za starše, pregled dela in smernice za drugo ocenjevalno obdobje povabljeni predavatelj 3. JUNIJ 2020 Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in smernice za naslednje šolsko leto razredničarke 27

28 4. RAZRED ZAP. ŠT TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev organizacije dela (publikacija), delo z učbeniki in pomen domačih nalog, zobna preventiva CAP-program za preventivo zlorabe otrok predavanje, delavnice Letna šola v naravi predavanje Zaščita pred škodljivimi učinki sončnega sevanja razredničarke in Peter Černezel razredničarke, učiteljice K. Učakar, S. M. Schmid, M. Rataj razredničarke, vodja šole v naravi, medicinska sestra Magda Sep 5. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija), šolski red, zobna higiena razredničarke, P. Černezel Predavanje Močni starši, predavatelj Miha Kramli stabilni otroci Analiza vzgojno-izobraževalnega dela razredničarke 6. RAZRED ZAP. ŠT NOVEMBER 2019 MAJ TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev organizacije dela (publikacija), šolski red Predavanje o okužbah s humanimi papiloma virusi, raku na materničnem vratu in možnosti cepljenja Zimska šola v naravi Izbirni predmeti razredniki Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, medicinska sestra Magda Sep M. Mraz, razredniki Greta Stiplošek Pajk, razredniki 7. RAZRED ZAP. ŠT Pomen branja in predstavitev šolske knjižnice ter organizacija šolskega dela in reda TERMIN VSEBINA NOSILCI knjižničarka Monika Javornik, razredniki Predavanje za starše: Močni starši, stabilni otroci ter analiza vzgojno-izobraževalnega dela predavatelj Miha Kramli, razredniki 3. MAJ 2020 Predavanje o stilih učenja in učni motivaciji ter analiza vzgojno-izobraževalnega dela pedagoginja Tatjana Košak, razredniki 28

29 8. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija) in šolskega reda razredničarke Analiza vzgojno-izobraževalnega dela ter predavanje za starše predavatelj Miha Kramli, razredniki 3. MAJ 2019 Dejavniki izbire poklica psihologinja Jerneja Kocman, razredniki 9. RAZRED ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Pričakovanja delodajalcev Saša Ogrizek Predstavitev plesnih šol predstavniki plesnih šol Predstavitev organizacije dela Karierna orientacija (razpis za vpis, štipendije) razredničarke psihologinja Jerneja Kocman 3. MAJ 2020 Odvisnost Analiza šolskega dela in valeta Larisa Rojc razredniki IZOBRAŽEVALNO PREDAVANJE ZA STARŠE z naslovom MOČNI STARŠI, STABILNI OTROCI, ki ga bo izvedel terapevt in vodja Klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti Miha Kramli. Naši skupni cilji so pravočasno, objektivno in medsebojno komuniciranje, ki je naravnano na reševanje aktualnih problemov in ustvarjanje še kvalitetnejše šole, zato vas vabimo k čim tesnejšemu sodelovanju: k obiskovanju govorilnih ur in roditeljskih sestankov, k aktivni udeležbi pri izvedbi dnevov dejavnosti ter sodelovanju v Svetu staršev in Svetu zavoda. TEDEN OTROKA (od do ) se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. Letošnja tema tedna otroka - NAŠE PRAVICE. V tem tednu bodo organizirani različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se prek medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih pripravi ZPMS na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega parlamenta in povzetkov ugotovitev iz Analize klicev na TOM telefon otrok in mladostnikov. Teden otroka temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne. V DOMU UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH učenci prostovoljci 9. razreda že tradicionalno enkrat tedensko opravljajo prostovoljno delo in s tem popestrijo vsakdan stanovalcem doma. Tako pridobivajo izkušnje in razvijajo čut za solidarnost. TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV v sodelovanju z Rdečim križem bo ponovno organizirano v prostorih naše šole ob naši kulturni in kulinarični ponudbi. 29

30 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA TVU 2020 bo potekal v drugem tednu meseca maja; razširjen termin je do konca junija. Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjajo na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z dejavnostmi za učence, starše in zaposlene se bo vključila tudi naša šola. Pri organizaciji dogodkov bomo sodelovali s področnim koordinatorjem Knjižnico Šmarje pri Jelšah. S TVU prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela' ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. TVU na šoli koordinirata Greta Stiplošek Pajk in Monika Javornik. TEDEN PISANJA Z ROKO bo potekal od 20. do 24. januarja Pisanje z roko je pomembna motorična spretnost, ki spodbuja in krepi možganske funkcije, kot so spomin, učenje in kreativnost, zato ji je treba nameniti posebno pozornost, jo spodbujati in razvijati. V digitalni dobi jo vedno pogosteje nadomešča računalniška tipkovnica, s katero smo resda učinkovitejši, a veliko manj izvirni in osebni. Učitelji opažamo, da napisati eno stran z roko učencem predstavlja pravi fizični napor, prav tako je njihova pisava nepovezana, nekateri pisano pisavo nadomeščajo s tiskano. Na OŠ Šmarje pri Jelšah bomo v tednu pisanja z roko še posebej spodbujali k paleti različnih dejavnosti, s katerimi bomo poudarili pomen in prednosti pisanja z roko. K podpori bomo povabili starše, znane osebnosti iz kraja in širšo lokalno skupnost. Dejavnosti koordinira Monika Javornik. V sodelovanju s POLICIJSKO POSTAJO ŠMARJE PRI JELŠAH želimo otroke na primeren način opozoriti na nevarnosti, jih seznaniti s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želimo spodbuditi k pravilnemu obnašanju v prometu in tudi drugje. V ta namen so v slovenski policiji pripravili projekt z naslovom Policist Leon svetuje, ki je namenjen učencem 5. razreda. Seznanijo jih z nevarnostjo uporabe petard in sodelujejo pri ozaveščanju mladih v zvezi z zlorabo alkohola in drog. ŠOLSKI SKLAD Že od leta 2008 na šoli deluje šolski sklad s ciljem pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov. Vanj so vključeni trije predstavniki šole (Špela Jagodič Kunej, Tjaša Vrbek, Mateja Lomšek), trije predstavniki staršev (Alojz Gobec, Amanda Pajk, Jadranka Kincel) in predstavnica občine (Anita Reich). Zbrana sredstva šolskega sklada se po predhodnem planu namenijo za sofinanciranje raznih prevozov, dejavnosti učencev iz finančno šibkejših družin, zimske šole v naravi, letnega tabora, dejavnosti nadarjenih učencev, prijavnin za tekmovanja in plačila fotokopij za pripravo nanje, nabavo gline, dodatnih učil in pripomočkov za pouk, didaktičnih iger za OPB... Že vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki boste s svojimi prispevki izboljšali delo in počutje na naši šoli. Predsednica ŠS OŠ Šmarje pri Jelšah je Špela Jagodič Kunej. UČBENIŠKI SKLAD Učitelji predmetnih področij in posameznih razredov so po aktivih naredili izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo učenci potrebovali in uporabljali za uspešno delo pri pouku. Za šolsko leto so se skoraj vsi učenci odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, kar potrjuje, da je takšen način izposoje učbenikov za učence in njihove starše zelo ugoden. Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin je objavljen na šolski spletni strani. Učbeniški sklad je del šolske knjižnice. Učenci si učbenike izposodijo s knjižnično izkaznico. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Monika Javornik, pri urejanju učbenikov pa pomagajo tudi Maja Rataj (1. 3. razred), Jožica Gajšek (4. 6. razred) in Jože Božiček (7. 9. razred). 30

31 ŠOLSKA PREHRANA Zdrava prehrana in zdravje otrok sta v rokah odraslih. V današnjem hitrem tempu življenja, ko število različnih bolezni skokovito narašča, ima zdrava prehrana velik pomen je pogoj za trdno zdravje, dobro telesno in duševno stanje ter prijetno počutje. V šolski kuhinji se trudimo čim bolj približati otrokovim prehranjevalnim navadam in jih uskladiti z njihovimi telesnimi potrebami in željami. Pri sestavljanju obrokov upoštevamo, da ima hrana ustrezno hranilno in energijsko vrednost, da ustreza otrokovim prehranskim navadam ter mu tako daje občutek zadovoljstva in dobrega počutja ob jedi in po njej. Na centralni šoli in vseh podružnicah zagotavljamo zajtrk, malico in kosilo. Hrano ponujamo po ustaljenem časovnem razporedu na postrežni (zajtrk, kosilo) in samopostrežni način (malica). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole. Na podružničnih šolah Mestinje, Zibika, Sveti Štefan in Sladka Gora je malica po jedilniku šole, kosilo pa po jedilniku vrtca. Za učence pripravljamo tudi dietne jedilnike. Dieta mora biti medicinsko utemeljena. Medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino, npr.: alergija na hrano pediater, usmerjen v alergologijo inali pediater, usmerjen v gastroenterologijo; celiakija, neceliakalna preobčutljivost na gluten (pšenico), druge prehranske intolerance (npr. fruktozna intoleranca) pediater, usmerjen v gastroenterologijo; dieta pri metabolnih motnjah pediater, usmerjen v endokrinologijo; dieta pri kroničnih boleznih specialist pediater, usmerjen v zdravljenje posameznih kroničnih bolezni. Pri enostavnih stanjih (npr. laktozna intoleranca) lahko dieto predpiše tudi izbrani zdravnik na primarni ravni (ta naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine). Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojnoizobraževalnih zavodov) izda specialist pediater z dodatnim znanjem z ustreznega področja ali izbrani zdravnik (to je specialist pediater ali specialist šolske medicine) na podlagi izvida specialista pediatra, usmerjenega v področje, če je to potrebno. Izbrani zdravnik na podlagi anamneze in klinične slike izda začasno potrdilo o dieti, ki velja največ 6 mesecev oz. do pregleda pri specialistu pediatru z dodatnimi znanji z ustreznega področja na sekundarni ali terciarni ravni. Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vzgojnoizobraževalnemu zavodu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete. Potrdilo lahko velja: 1. trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija) potrdila ni treba obnavljati; 2. začasno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali jajce) potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno; 3. do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja potrdilo velja največ 6 mesecev. Staršem otrok s predpisano dieto priporočamo, da se zglasijo pri vodji šolske prehrane ali pri vodji kuhinje, da bomo lahko otroku zagotovili prehrano, ki jo lahko uživa. CENA PREHRANE Cene posameznih obrokov v letošnjem šolskem letu ostajajo enake lanskim: OBROK CENA ZAJTRK 0,40 MALICA 0,80 KOSILO razredna stopnja predmetna stopnja 1,75 1,90 31

32 Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom Starši lahko odjavite ali prijavite posamezni obrok s pisnim obvestilom po učencu, po telefonu, po elektronski pošti ali osebno v šolski kuhinji (telefon: (03) ali e-pošta: vinko.cokl@os-smarje.si). Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi en delovni dan prej ali do 8.20 na dan odsotnosti. Neodjavljeno kosilo in malico je potrebno plačati. Vsi, ki niso redno naročeni, lahko dobijo bloke v kuhinji med 7.30 in Plačilo obrokov poteka preko univerzalnega plačilnega naloga ali trajnika. Račun s položnico za plačilo malice dobijo učenci do 10. v naslednjem mesecu za pretekli mesec, plačilo pa je možno najkasneje do 15. v mesecu oz. do 18. na trajniku. SUBVENCIONIRANA PREHRANA Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63. do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, nameščeni v rejniški družini, in učenci, prosilci za azil. Učencem v rejniški družini pripada tudi subvencija za kosilo. Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bomo upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. DEJAVNOSTI, S KATERIMI BOMO SPODBUJALI ZDRAVO PREHRANJEVANJE IN KULTURO PREHRANJEVANJA V šolsko prehrano se trudimo vključevati čim več lokalno pridelane hrane in ekoloških živil. Vključeni smo v projekte, v okviru katerih spodbujamo zdrav način prehranjevanja in kulturo prehranjevanja: ŠOLSKA SHEMA Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom ŠOLSKA SHEMA, ki je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen projekta je spodbuditi uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Prekomerna telesna teža namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza itd.). Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti. 32

33 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V petek, , bomo obeležili dan slovenske hrane. Osrednja aktivnost bo tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru katerega bomo ponudili vsa živila lokalnega, nekatera tudi ekološkega izvora. Na ta dan bodo tudi za kosilo na jedilniku slovenske tradicionalne jedi. Ob tem bomo izvedli spremljevalne aktivnosti: prvo šolsko uro bomo namenili zdravemu zajtrku in pogovoru o pomenu uživanja lokalno pridelanih živil, kulturi prehranjevanja in pomenu samooskrbe; prvošolci bodo na zajtrk povabili župana; obiskali nas bodo čebelarji in nam predstavili svoje delo ter pomen čebel za človeka; z učenci prvih, drugih, petih in sedmih razredov bomo izvedli naravoslovni dan na temo zdravega prehranjevanja, čebelarstva in kmetijstva. Sedmošolci bodo obiskali čebelarje v bližini šole in se z njimi pogovarjali o čebelah, čebeljih pridelkih, delu čebelarjev, pomenu čebel za opraševanje PROJEKTI V OKVIRU EKOŠOLE (Hrana ni za tjavendan, Odgovorno s hrano, obiski ekokmetij ) ŠOLSKI EKOVRT (Dejavnosti so opredeljene v poglavju Projekti in programi.) Vodja šolske prehrane: Marija Kuraj SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI V sodelovanju z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah bodo organizirani sistematski zdravstveni pregledi za učence vseh 1., 3., 6. in 8. razredov. Obogatili jih bomo z dodatnimi vsebinami s področja zdravstvene vzgoje v vseh razredih. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV V šoli deluje zobna ambulanta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kjer sta redno zaposleni šolska zobozdravnica in medicinska sestra, ki skrbita za zobozdravstveno varstvo vseh učencev in mladine v Občini Šmarje pri Jelšah. Za učence so vsako leto organizirani sistematski zobozdravstveni pregledi po programu Ministrstva za zdravje. ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA Kot vsa leta doslej bodo tudi letos potekala predavanja in medrazredno tekmovanje v čistoči zob z namenom, da bi si otroci pridobili navado umivanja zob. 33

34 RAČUNOVODSKA SLUŽBA Na šoli je organizirana finančno računovodska služba za Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah. V službi so zaposlene 3 delavke. Računovodska služba vodi poslovne knjige v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi. Opravlja naslednja dela: evidentira poslovne dogodke zavoda; vodi evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja; izračunava plače za vse zaposlene v šoli; obračunava in izplačuje plače, jubilejne nagrade, odpravnine in druge osebne prejemke za povprečno 128 delavcev šole; evidentira in plačuje račune (povprečno računov letno); izstavlja položnice in kontrolira plačila za učbeniški sklad, prehrano, šolo v naravi, bivanje v CŠOD, ekskurzije (letno izda in kontrolira plačila za povprečno položnic); izdela računovodske izkaze, letno poročilo o poslovanju, finančni načrt, investicijski program, razne finančne analize; sodeluje pri javnih razpisih; izstavlja račune za prehrano, uporabo telovadnice, najemnine in ostale storitve za zunanje uporabnike, izstavlja zahtevke za sredstva občine; spremlja in upošteva številne spremembe finančnih predpisov in opravlja še druga dela, povezana z računovodstvom. Za vodenje poslovnih knjig delavke uporabljajo SQL programe podjetja Grad iz Ljubljane. Planirani prihodki za šolo v letu 2019 znašajo , planirani odhodki pa

35 PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDMETNIK razredna stopnja PREDMET RAZRED T L T L T L T L T L Slovenščina Likovna umetnost Glasbena umetnost ,5 52,5 1,5 52,5 Spoznavanje družbe Naravoslovje in tehnika Spoznavanje okolja Gospodinjstvo 1 35 Matematika Tuji jezik Šport Neobvezni izbirni pred Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 Dopolnilni, dodatni pouk Interesne dejavnosti Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni Število predmetov Št. ur poukateden Število tednov pouka predmetna stopnja PREDMET RAZRED T L T L T L T L Slovenščina ,5 122,5 4,5 144 Angleščina Likovna umetnost Glasbena umetnost Geografija ,5 52, Zgodovina Dom. in dr. kultura in etika Naravoslovje Biologija 1,5 52, Kemija Fizika Matematika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo 1,5 52,5 Šport Izbirni predmeti 2 oz oz oz.3 64 ure 70 ure 70 ure 96 Neobvezni izbirni pred Dopolnilni, dodatni pouk Interesne dejavnosti Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 35

36 Število predmetov (16) 13 (14) Število ur poukateden 26 29, Število tednov pouka IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU V šolskem letu bomo izvajali 28 izbirnih predmetov, 11 družboslovno-humanističnih predmetov in 17 naravoslovno-tehničnih. Družboslovno-humanistični sklop: 1. FILMSKA VZGOJA 2. GLASBENA DELA 3. LIKOVNO SNOVANJE 1 4. LIKOVNO SNOVANJE 2 5. LIKOVNO SNOVANJE 3 6. NEMŠČINA 1 7. NEMŠČINA 2 8. NEMŠČINA 3 9. OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA 10. ŠOLSKO NOVINARSTVO 11. TURISTIČNA VZGOJA Naravoslovno-tehnični sklop: 1. Astronomija ZVEZDE IN VESOLJE 2. Biologija ČEBELARSTVO 3. Izbrani šport NOGOMET 4. Izbrani šport ODBOJKA 5. Kemija POSKUSI V KEMIJI 6. KMETIJSKA DELA 7. Matematika MATEMATIČNA DELAVNICA 9 8. Obdelava gradiv KOVINE 9. Obdelava gradiv LES 10. Obdelava gradiv UMETNE SNOVI 11. Prehrana NAČINI PREHRANJEVANJA 12. Prehrana SODOBNA PRIPRAVA HRANE 13. Računalništvo MULTIMEDIJA 14. Računalništvo RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 15. ROBOTIKA V TEHNIKI 16. ŠPORT ZA SPROSTITEV 17. ŠPORT ZA ZDRAVJE Učenec 7., 8. in 9. razreda izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo straši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Večino predmetov bomo izvedli v obliki fleksibilnega predmetnika. 36

37 STROKOVNE EKSKURZIJE IZBIRNIH PREDMETOV 1. ŠT. ČAS IZVEDBE 12. OKTOBER OKTOBER DECEMBER OKTOBER MAREC OKTOBER DECEMBER APRIL, MAJ DECEMBER 2019 NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC KID, ČEB, SPH, NPH OBISK STAREGA MLINA, ČEBELARSTVO ŠOLAR LAŠKO (14 EUR) SLZ, OGU, OGK, MD 9 EKSKURZIJA V CELOVEC (31 EUR) GLD, NADARJENI NA PODROČJU GUM IN TJA TVZ TŠM ŠMARJE PRI JELŠAH TVZ UE ŠMARJE PRI JELŠAH ŠNO DELAVNICE»NOVINAR ZA EN DAN«POK ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA, STEKLARNA (6 EUR) TVZ JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA (predvideni stroški: cca 8 EUR) NI1, NI2, NI3, TVZ Strokovna ekskurzija v Avstrijo (Salzburg) (predvideni stroški: cca. 45 EUR) ŠSP MARIBOR (10 EUR) 8. MAREC 2020 ŠNO OGLED LOKALNE RADIJSKE POSTAJE (predvideni stroški: 8 EUR) 9. MAR.APRIL PO DOGOVORU 11. POMLAD 2019 TVZ ŠILEC ROOMS ZVE ASTRONOMSKI VEČER ŠSP PUSTOLOVSKI PARK, CELJSKA KOČA (15 EUR) Spoznavanje pomena čebel in apimedicine ter sonaravnega vrtnarjenja, prikaz poti od zrnja do kruha, obisk Šolskega centra Šentjur. Ogled Minimundus, razgledni stolp. Ogled muzikala v angleškem jeziku in znamenitosti Maribora. Spoznavanje domačega kraja skozi oči turista. Seznanitev z dokumentacijo, ki jo turist potrebuje. Sodelovanje v novinarskih delavnicah, spoznavanje novinarskih zvrsti in priprava radijskih prispevkov. Seznanitev z laboratoriji, proizvodnjo različnih produktov ter eksperimentalno delo. Ogled fizičnih in družbenih danosti za uspešen razvoj turizma kot del gospodarstva. Uporaba nemškega jezika in doživljanje vloge turista v praksi. Drsanje v Ledni dvorani Maribor Spoznavanje lokalnega radia in novinarskega dela. Ogled lokalne ponudbe in turistični razgovor z lastnico. Opazovanje nočnega neba. Preizkus motoričnih spretnosti M. DEČMAN IGLIČ, M. KURAJ M. PETAUER M. JURJEC H. GRADIČ M. ŽGAJNER B. BOŽIČEK A.VREČKO A.VREČKO M. JAVORNIK K. ČERNELČ A.VREČKO M. BRUSL, T. IPAVEC, A.VREČKO M. MRAZ M. JAVORNIK A.VREČKO M. PETAUER M. MRAZ 37

38 12. NOGOMET- SEPTEMBER in MAREC 1. OKTOBER 2019 OGLED TEKEM V CELJU IN MARIBORU ČEB OBISK KMETIJE VIZJAK 2. MAJ 2019 ČEB OBISK ČEBELARJA JERNEJA GAJŠKA 14. JANUAR 2020 NI1, NI2, NI3, TVZ (Maribor) (predvideni stroški: cca. 10 EUR) FVZ Kinodvor - Ljubljana (15 EUR) TAKTIKA Ogled kmetije in kmetijskih dejavnosti v povezavi s čebelarstvom, dopolnilna dejavnost na kmetiji. Ogled čebelnjaka, prikaz čebeljih pridelkov, pomen čebel za človeka. Ogled nemškega filma in turistično spoznavanje mesta Maribor. V Tednu filma ogled filma Binti ter pogovor z režiserko in glavno igralko. Ž.ČAKŠ, R.JURJEC M. DEČMAN IGLIČ M. DEČMAN IGLIČ M. BRUSL, T. IPAVEC, A.VREČKO M. VOH NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V šolskem letu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet tuj jezik angleščina v 1. razredu, nemščino, računalništvo, šport in tehniko v 4., 5. in 6. razredu ter francoščino v 7., 8. in 9. razredu. Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem, torej 0., 6. ali 7. učno uro. 38

39 STROKOVNE EKSKURZIJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ŠT. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC 1. DECEMBER DECEMBER 2019, JANUAR SEPTEMBER OKTOBER FEBRUAR MAREC N2F FRANCOSKA JEZIKOVNA DELAVNICA (I. GIMNAZIJA CELJE) (8 EUR) NŠP DRSANJE MARIBOR (10 EUR) NŠP GAMLITZ MOTORIKPARK (cca. 10 EUR) NŠP WOOP TRAMPOLIN PARK (cca. 15 EUR) 5. APRILMAJ 2020 NIN (4., 5., 6.) STROKOVNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO (cca. 35 EUR) MAREC 2019 N2F FRANKOFONSKI DAN (I. GIMNAZIJA CELJE) (8 EUR) 7. APRILMAJ 2020 Fête de la musique (II. GIMNAZIJA MARIBOR) (10 EUR) NIN CELJE, Evropska vas (5 EUR) Raba francoskega jezika v praksi Učenje tehnike drsalnega koraka in prestopanja, spoznavanje pravil na drsališču. Vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, vozičkih in drugih spretnostnih nalogah. Skoki z male prožne ponjave. Raba nemškega jezika v praksi. Raba francoskega jezika v praksi. Raba francoskega jezika v praksi. Spoznavanje značilnosti evropskih držav. S. SOTOŠEK Ž. ČAKŠ, R. JURJEC (POŠ) Ž. ČAKŠ, R. JURJEC (POŠ) Ž. ČAKŠ, R. JURJEC (POŠ) T. IPAVEC, M. BRUSL S. SOTOŠEK S. SOTOŠEK T. IPAVEC 39

40 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK CENTRALNA ŠOLA DOPOLNILNI OZ. DODATNI POUK RAZREDNA STOPNJA Izvajalec Predmet Razred Čas BRIGITA KRMPOTIĆ MAT, SLJ 1. A TOREK, ŠPELA JAGODIČ KUNEJ MAT, SLJ 1. B ČETRTEK, ANDREA CAJZEK BRAJLIH MAT, SLJ 1.C TOREK, KLAVDIJA DIMEC GOVEDIČ MAT, SLJ 2. A ČETRTEK, TJAŠA ŠUC MAT, SLJ 2. B ČETRTEK, DARJA JUG MAT, SLJ 2. C PONEDELJEK, DARJA KOKOT MAT, SLJ 3. A ČETRTEK, LUCIJA GROBIN MAT, SLJ 3. B TOREK, MATEJA BALIŠ MAT, SLJ 3. C ČETRTEK, IRENA ŠKET MAT, SLJ 4. A SREDA, TJAŠA VRBEK MAT, SLJ 4. B TOREK, MAJA RATAJ MAT, SLJ 4. C TOREK, ALEKSANDRA JAGODIČ TJA 5. A, 5. B, 5. C PETEK, PINOZA JOŽICA GAJŠEK MAT 5. A, 5. B, 5. C ČETRTEK, RENATA FERME SLJ 5. A, 5. B, 5. C SREDA, DOPOLNILNI POUK PREDMETNA STOPNJA Izvajalec Predmet Razred Čas MATEJA VOH SLJ 6. ČETRTEK, dni BERNARDA ZALOKAR SLJ 7. ČETRTEK, dni VALENTINA KIDRIČ SLJ 8. ČETRTEK, pol. VERICA VREŠAK SLJ 8., 9. ČETRTEK, dni ALEKSANDRA JAGODIČ PINOZA TJA 6. SREDA, dni BOJANA BOŽIČEK TJA 7. SREDA, dni MAJA BRUSL TJA 8. SREDA, dni TANJA MARZIDOVŠEK TJA 9. SREDA, dni DARJA ŠTRAVS MAT 6. PETEK, dni HELENA GRADIČ MAT 7. PETEK, dni MAJA KRMPOTIĆ MAT 8. PETEK, dni MARJANA JURJEC MAT 9. PETEK, dni MARTINA PETAUER FIZ 8. PETEK, MARTINA PETAUER FIZ 9. PONEDELJEK, KLAVDIJA ČERNELČ KEM 8. PONEDELJEK, KLAVDIJA ČERNELČ KEM 9. PETEK,

41 DODATNI POUK PREDMETNA STOPNJA Izvajalec Predmet Razred Čas MATEJA VOH SLJ 6. ČETRTEK, dni BERNARDA ZALOKAR SLJ 7. ČETRTEK, dni VALENTINA KIDRIČ SLJ 8., 9. ČETRTEK, MATEJA LOMŠEK SLJ 9. ČETRTEK, dni ALEKSANDRA JAGODIČ TJA 6. SREDA, dni PINOZA BOJANA BOŽIČEK TJA 7. SREDA, dni MAJA BRUSL TJA 8. SREDA, dni TANJA MARZIDOVŠEK TJA 9. SREDA, dni DARJA ŠTRAVS MAT 6. TOREK, HELENA GRADIČ MAT 7. TOREK, MAJA KRMPOTIĆ MAT 8. TOREK, MARJANA JURJEC MAT 9. TOREK, MARTINA PETAUER FIZ 8. PETEK, MARTINA PETAUER FIZ 9. PONEDELJEK, KLAVDIJA ČERNELČ KEM 8. PONEDELJEK, KLAVDIJA ČERNELČ KEM 9. PETEK, STANISLAVA VULEVIĆ GEO 6., 7., 8., 9. PETEK,

42 INTERESNE DEJAVNOSTI razredna stopnja ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. GLASBENE URICE H. RANČIGAJ 35 PETEK, (1. razred) 2. URICE ZA BISTRE GLAVE priprave na tekmovanja Š. JAGODIČ KUNEJ 35 SREDA, PO DOGOVORU (1. razred) 3. JOGA (1. in 2. razred) M. GUTSMANDL 35 PONEDELJEK, URICE ZA BISTRE GLAVE D. JUG 35 ČETRTEK, priprave na tekmovanja (2. razred) 5. PRAVLJIČNO- S. MESIČEK 35 TOREK, USTVARJALNE URICE SCHMID 6. PLESNE URICE B. KRMPOTIČ 35 ČETRTEK, (1. razred) IGRA A. CAJZEK BRAJLIH 35 SREDA, (1. razred) 8. MED DVEMA OGNJEMA (1. in 2. razred) D. KOKOT 70 TOREK, SREDA, MED DVEMA OGNJEMA (3. in 4. razred) T, VRBEK 70 SREDA, ČETRTEK, LAHKIH NOG NAOKROG K. DIMEC GOVEDIČ 35 PO DOGOVORU (2. razred) 11. URICE ZA BISTRE GLAVE L. GROBIN 35 PETEK, (3. razred) 12. LAHKIH NOG NAOKROG L. GROBIN 35 PO DOGOVORU 13. LAHKIH NOG NAOKROG T. VRBEK 35 PO DOGOVORU 14. DRAMSKI KROŽEK M. BALIŠ 35 TOREK, TEEBALL (4. in 5. razred) L. GROBIN 70 ČETRTEK, ČETRTEK, TEEBALL T. VRBEK 35 ČETRTEK, (2. in 3. razred) 17. BRALNA ZNAČKA I. ŠKET 35 ČETRTEK, (4. razred) 18. URICE ZA BISTRE GLAVE M. RATAJ 35 PETEK, (4. razred) 19. BRALNA ZNAČKA J. GAJŠEK 35 SREDA, (5. razred) 20. ŠAHOVSKI KROŽEK K. BEZJAK, 35 PONEDELJEK, (1. 5. razred) I. ILIĆ 21. KRESNIČKA (4. in 5. razred) P. ŠTANTE 35 PONEDELJEK, PO DOGOVORU 22. KOŠARKA B. EMERŠIČ 35 SREDA, (dečki 3., 4. razred) 23. KOŠARKA (deklice 2., 3. razred) T. KAMPUŠ 70 TOREK SREDA KOŠARKA (deklice U11) T. KAMPUŠ 110 TOREK, SREDA, ČETRTEK, VESELA ŠOLA (2. triada) M. KRMPOTIĆ 35 sreda, oz. po dogovoru 26. ŠKL MDO (5. in 6. razred) M. MRAZ 70 TOREK, SREDA, ATLETIKA D. KRAJNČAN PUR 35 SREDA, DRAMSKI KROŽEK M. BALIŠ 35 TOREK, ANGLEŠKI KROŽEK (3., 4. razred) T. MARZIDOVŠEK 17,5 ČETRTEK, PETEK, BRALNA ZNAČKA M. BALIŠ 35 (3. razred) PETEK

43 predmetna stopnja ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. LIKOVNI KROŽEK J. BOŽIČEK 35 ČETRTEK, VOKALNA SKUPINA T. ŠUC 35 PO DOGOVORU 3. KOŠARKA (deklice U13) 4. NOGOMET (učenke razreda) 5. ŠKL MED DVEMA OGNJEMA (5. in 6. razred) 6. NOGOMET (6. 9. razred) T. KAMPUŠ 140 SREDA, PETEK, R. JURJEC 35 TOREK, M. MRAZ 70 TOREK, petek, Ž. ČAKŠ 35 PETEK, MODELARSKI KROŽEK Z. KROBAT 35 SREDA, ROBOTIKA Z. KROBAT 35 TOREK, LAHKIH NOG NAOKROG Z. KROBAT 35 PO DOGOVORU 10. BIOLOŠKI KROŽEK, EKOKVIZ 11. BRALNA ZNAČKA ( 7., 8. razred) 12. BRALNA ZNAČKA (6. 9. razred) 13. BRALNA ZNAČKA (6. 9. razred) 14. BRALNA ZNAČKA (6. 9. razred) 15. BRALNA ZNAČKA (6. 9. razred) M. DEČMAN IGLIČ 35 TOREK, PO DOGOVORU V. KIDRIČ 18 PONEDELJEK, M. VOH 35 SREDA, B. ZALOKAR 35 TOREK, V. VREŠAK 35 SREDA, M. LOMŠEK 35 TOREK, PRVA POMOČ M. KURAJ 35 SREDA, 6. IN 7. URA ČETRTEK, 6. IN 7. URA (JANUAR MAJ) 17. VESELA ŠOLA (3. triada) B. GOJTAN 35 TOREK, VESELA ŠOLA (2. triada) M.KRMPOTIĆ 35 sreda, ZGODOVINSKI KROŽEK LIJANA PETEK 35 SREDA, KAJ VEŠ O PROMETU I. ILIĆ 17,5 PETEK, po dogovoru 21. KEMIJSKI KROŽEK K. ČERNELČ 17,5 po dogovoru 43

44 22. MATEMATIČNI KROŽEK (7. razred) H. GRADIČ 17,5 PETEK, dni po dogovoru 23. FOTOGRAFSKI KROŽEK M. SEKIRNIK 35 SREDA, po dogovoru 24. KRESNIČKA (6., 7. razred) 25. KOŠARKA (dečki 5., 6. in 7. razred) 26. KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE (TEHNIKE DE BONA: r) P. ŠTANTE 35 ČETRTEK, po dogovoru N. VIŠNAR 35 TOREK, V. KIDRIČ 17 po dogovoru 27. ANGLEŠKI KROŽEK A. JAGODIČ PINOZA 35 TOREK, MATEMATIČNI KROŽEK (9. razred) MARJANA JURJEC 35 po dogovoru 29. ANGLEŠKI KROŽEK BOJANA BOŽIČEK 35 ČETRTEK, ANGLEŠKI KROŽEK MAJA BRUSL 35 PETEK, ANGLEŠKI KROŽEK T. MARZIDOVŠEK 35 SREDA, ANGLEŠKI KROŽEK K. BERGLEZ 35 TOREK, KULINARIČNI KROŽEK (izdelki iz kvašenega testa) M. DEČMAN IGLIČ 35 PETEK, delavnice po dogovoru 38. KOŠARKA (8. IN 9. razred) B. EMERŠIČ 70 SREDA, ČETRTEK, DRUGE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. OPZ (2., 3., 4. razred) T. ŠUC 70 TOREK, ČETRTEK, MLADINSKI ZBOR M. ŽGAJNER 140 PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK ali PETEK, OTROŠKI PARLAMENT M. DEČMAN 35 IGLIČ, SREČANJA PO DOGOVORU V. KIDRIČ, L. JAVORIČ 4. ŠOLSKA SKUPNOST IZBRANI UČITELJ SREČANJA PO DOGOVORU 44

45 DODATNI PROGRAMI POLETNI TABOR S ŠPORTNO IN JEZIKOVNO VSEBINO V letošnjem šolskem letu bomo organizirali poletni tabor (druga polovica avgusta 2020) za učence od 4. do 8. razreda, ki jih zanimajo športne oziroma jezikoslovne vsebine, polne veselja, zabavnega športa ter učenja angleščine in nemščine, pripravili pa jim bomo tudi kakšno presenečenje. Program bo razdeljen na dva dela. Razvedrilne vsebine, kot so kopanje, adrenalinsko sankanje, pohodništvo (Planica, Zelenci, Vršič), plezanje v naravni steni, družabne igre, igre z žogo, golf, rolanje, kolesarjenje, učna pot Vitranc, lokostrelstvo,t - BALL ), bodo namenjene vsem učencem. Ostale delavnice bodo razdeljene na dve vsebinsko ločeni enoti. V prvi se bodo učenci ukvarjali s košarko, nogometom in kolesarjenjem, v drugi pa z jezikoslovnimi vsebinami (angleške in nemške delavnice). Želimo, da vaši otroci v družbi sošolcev in prijateljev kvalitetno in aktivno preživijo del počitnic. ANGLEŠKI KAMP V sodelovanju z mednarodno jezikovno šolo The English Experience bomo tudi v letošnjem šolskem letu organizirali angleški kamp za učence od 2. do 9. razreda. Izvajali ga bodo učitelji iz Anglije, zato bodo aktivnosti v celoti potekale v angleškem jeziku. Kamp bo predvidoma potekal po zaključku pouka v letošnjem šolskem letu. EKSKURZIJA V LONDON V okviru dodatnega programa bomo učencem 9. razredov ponudili tridnevno ekskurzijo v London v organizaciji turistične agencije LTA, ki bo izvedena V primeru manjšega števila prijav se k prijavi povabi tudi osmošolce. CAP PROGRAM ZA PREVENTIVO NASILJA CAP Program za preventivo zlorabe (»Child Assault Prevention«) je program Mednarodnega centra za preprečevanje nasilja iz New Jerseya, ZDA. Izvaja se v številnih državah po svetu in od leta 1998 tudi v Sloveniji. Cilj programa je predstaviti otrokom, kako prepoznati potencialno nevarne situacije in kako se nanje ustrezno odzvati. Na naši šoli je program namenjen učencem četrtih razredov centralne šole in podružnic. V šolskem letu bomo izvedli: predstavitev za starše, na kateri bomo podrobno predstavili delavnice za otroke in jih seznanili s smernicami za ustrezen odziv na otroka, ki je v stiski; delavnice za otroke v vsakem četrtem razredu. V delavnici učence učimo samozavestnega odziva, pomena pomoči vrstnikov in tega, da o zlorabi povedo nekomu, ki mu zaupajo. CAP-delavnice se osredotočajo na pravice otrok in mladih, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI. Izvajalke programa so Karmen Učakar, Maja Rataj in Silva M. Schmid. RAZISKOVALNO DELO V okviru razpisa Občine Šmarje pri Jelšah bodo učenci pod vodstvom mentorjev (učiteljev šole) tudi letos izdelali raziskovalne in projektne naloge. Predstavitev raziskovalnega dela učencev bo predvidoma junija MEDVRSTNIŠKO BRANJE Na šoli poteka že nekaj let medvrstniško branje kot oblika prostovoljne pomoči starejših učencev mlajšim. Izvajajo ga učenci višjih razredov, ki enkrat tedensko berejo z učenci 3. in 4. razreda z namenom izboljšati spretnost branja in motivirati učence za branje. 45

46 DNEVI DEJAVNOSTI NARAVOSLOVNI DNEVI CENTRALNA ŠOLA RAZ. 1. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA TETKA JESEN (1. A) (1. B) (1. C) SKRB ZA ZDRAVJE ZDRAVNIŠKI PREGLED (polovični naravoslovni dan) TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (polovični naravoslovni dan) razredna stopnja CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) Spoznajo značilnosti jeseni in pripravijo razredno razstavo jesenskih plodov. Učenci opravijo zdravniški pregled pri zdravniku. Naučijo se skrbeti za svoje zdravje in pridobijo informacije o zdravem načinu življenja. Ogledajo si Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in se seznanijo z delavci. Naučijo se zdravo živeti. Spoznavajo pomen kmetijstva in čebelarstva, se navajajo na pravilno in zdravo prehrano. B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ, ZDRAVSTVENI DELAVCI B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ (1. A) (1. B) (1. C) MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC Spoznajo značilnosti življenja v starih časih. Preizkusijo svoje sposobnosti v ponujenih delavnicah. B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ 7,40 46

47 JELENOV GREBEN OLIMJE Spoznajo življenje jelenov. Ogledajo si zeliščni vrt in lekarno. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Spoznavajo pomen kmetijstva in čebelarstva, se navajajo na pravilno in zdravo prehrano. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG TRAVNIK Spoznavajo življenjski prostor (travnik) in poimenujejo najrazličnejše travniške rastline in živali. Pripravijo razredno razstavo travniških rastlin. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG (3. B) (3. A) (3. C) ZDRAVJE SISTEMATSKI PREGLED Opravijo pregled pri zdravniku. Naučijo se skrbeti za svoje zdravje in pridobijo nove informacije o zdravem načinu življenja. Ogledajo si Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ EKO DAN - obisk domačije Soržev mlin Spoznajo eko kmetijo, mlin, žago, kozolec in Mlinarjevo hiši ter se sprehodijo skozi pragozd. D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ ŽIVLJENJE V MESTU CELJE Spoznajo mesto Celje in grad. Seznanijo se z načinom življenja v mestu. D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ RAZISKUJEMO MORSKO OBALO Seznanijo se z življenjem v morju in ob njem. I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ VODNI PROMET VOŽNJA Z LADJO Peljejo se z ladjo, opazujejo in spoznavajo značilnosti primorskega sveta. I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ ORIENTACIJA Orientirajo se v prostoru in v naravi. I. ŠKET, T. VRBEK M. RATAJ 47

48 ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU Spoznajo, kako ljudje skrbimo za svoje zdravje. Pojasnjujejo, kako osebna higiena vpliva na zdravje. Spoznajo pravilno umivanje zob. Spoznajo, da je zajtrk najpomembnejši dnevni obrok in da s telovadbo razvijamo in krepimo svoje telo (aerobika). RAZREDNIČARKE, ZUNANJI SODELAVCI MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE NARAVOSLOVNA EKSKURZIJA Spoznajo življenje in bivanjsko kulturo rudarjev na začetku prejšnjega stoletja. Oblečejo rudarsko opremo in se spustijo v jamo. Spoznajo, kako so rudarji nekoč kopali premog in ga spravljali na površje zemlje. Seznanijo se s pridobivanjem premoga danes. Spoznajo povezavo premogovnika in termoelektrarne. Seznanijo se z negativnim in pozitivnim poseganjem človeka v naravo. Ogledajo si staro mestno jedro Ljubljane in se seznanijo z zgodovinsko preteklostjo mesta. Spoznajo nekatere spomenike. Ugotavljajo, da je mesto pomembno prometno, gospodarsko in kulturno središče. Spoznavajo slovensko (dinarsko) tipičnost. Spoznavajo površinske in podzemne kraške oblike. K. UČAKAR 11 M. PEVEC 25 48

49 RAZ ČAS IZVEDBE FEBRUAR 2020 KONEC MAJA OZ. ZAČETEK JUNIJA ,11. OKTOBER (8. A), (8. B), (8. C), (8. D) NASLOV VSEBINA CERKNIŠKO JEZERO, RAKOV ŠKOCJAN ORIENTIRAMO SE PO NEBESNIH TELESIH BIODIVERZITET, KOZJANSKI PARK GOZD, KOZJANSKI PARK DAN SLOVENSKE HRANE TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE IN MEDSEBOJNI ODNOSI BISTRA, VOLČJI POTOK MOJE TELO IN ZDRAVJE KAJ NAJ POSTANEM? PREDSTAVITEV POKLICEV PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL predmetna stopnja CILJI NOSILCI CELODNEVNI ALI POLOVIČNI DAN Spoznajo kraške pojave in posebne rastlinske vrste. Spoznajo, kako se orientiramo po nebesnih telesih. Spoznavajo rastline in njihovo prilagoditev na različno okolje. Spoznavajo gozd kot ekosistem. Ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja. Prisluhnejo predavanju in sodelujejo v delavnicah na izbrano temo. Spoznavajo ekologijo in ekosisteme. Opravijo zdravniški pregled in prisluhnejo predavanju. Prisluhnejo predavanju in sodelujejo v delavnicah na izbrano temo. Spremljajo predstavitve srednješolskih programov. PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) S. VULEVIĆ 1 15 RAZREDNIKI 1 B. GOJTAN 1 3 B. GOJTAN 1 3 M. KURAJ, ČEBELARSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH LAS, ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE, J. KOCMAN B. GOJTAN, H. GRADIČ M. DEČMAN IGLIČ, MEDICINSKA SESTRA M. SEP LAS, ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE, J. KOCMAN T. KOŠAK ½ ½ ½ ½ IDRIJA IN BOLNIŠNICA FRANJA Ogledajo si muzej v Idriji in partizansko bolnišnico Franja. M. KRMPOTIĆ, B. ARZENŠEK ALPSKE POKRAJINE Terensko delo v Posočju (TNP) in obisk L. PETEK 1 49

50 muzeja soške fronte ter kostnice v Kobaridu OBISK CELJSKEGA SEJMA Spoznavajo poklice in obrti. J. KOCMAN 1 Vstopnice financira Obrtnopodjetniška zbornica BOJ PROTI ODVISNOSTI Kako drogam reči "ne". G. S. PAJK 1 Financira LAS Šmarje pri Jelšah. 50

51 TEHNIŠKI DNEVI CENTRALNA ŠOLA RAZ ČAS IZVEDBE (1. B) (1. A in C) NASLOV VSEBINA MAPA ZA LIKOVNE IZDELKE IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE EKO DAN MAJ 2020 MUZEJ BAROKA (polovični tehniški dan) NOVOLETNA DEKORACIJA MLADI NARAVOSLOVCI PARADA UČENJA (polovični tehniški dan) razredna stopnja CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) Uredijo si likovni kotiček. Naredijo načrt za izdelek. Na izviren in domiseln način izdelajo likovne mape in škatlice. Polepšajo učilnico. Vrednotijo svoje delo in delo sošolcev. Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Navajajo se na natančnost, vztrajnost, estetskost izdelka. Spoznajo pomen bližajočih se praznikov. Izdelajo izdelek iz odpadne embalaže in se seznanijo z okoljsko vzgojo. Spoznajo kulturno dediščino domačega kraja in si ogledajo muzej. Spoznajo pomen bližajočih se praznikov. Izdelajo praznične izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Izvedejo preproste poskuse in spoznajo lastnosti različnih snovi. Sodelujejo v delavnicah TVU. B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG PROMET Ogledajo si policijsko postajo v Šmarju pri Jelšah. Sodelujejo v delavnicah in izdelajo prometna sredstva iz različnih materialov. D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE Izdelajo novoletne okraske in z njimi okrasijo učilnico. Doživljajo vzdušje veselega decembra. D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ IZDELAVA PRAZNIČNIH IZDELKOV Izdelajo velikonočne izdelke in darila za mamice. D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ 51

52 IZDELEK IZ LESA ELEKTRIKA , 19., , 29., , 24., SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI HIŠA IZ KARTONA KOLESARSKI POLIGON KAJ JIH POGANJA ZMAJ IN PADALO SHRANJEVANJE IN TRANSPORT IZOLATORJI (HLADILNA TORBA) Po načrtu izdelajo leseno vozilo in preverijo njegovo delovanje. Izdelajo električni krog in preprosto svetilo. Z zanimivimi poskusi utrdijo učno snov. Po načrtu izdelajo hišo iz kartona. Učenci se urijo v spretnostni vožnji s kolesom. Načrtujejo, naredijo in ovrednotijo preprost izdelek po kriterijih, ki so jih sami določili pred izdelavo. Primerjajo izdelke med seboj in ugotavljajo natančnost izdelave. Spoznajo, da toplota teče od toplega na hladno. Spoznajo pomen izolacijskih materialov v gradbeništvu in za varčno ogrevanje. Načrtujejo, naredijo in ovrednotijo preprost izdelek po kriterijih, ki so jih sami določili pred izdelavo. Raziskujejo in izdelajo model hladilne torbe. Rišejo grafične prikaze in jih razlagajo. I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME 17., 18., GIBANJE SE PRENAŠA MOŽIC MAHAČ V naravi preizkusijo napravo, ki so jo izdelali. Opazujejo, sestavijo, povežejo dele gibajoče igrače. Presojajo ustreznost izdelka. J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME 52

53 RAZ ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA VARNOST PRI DELU IN V PROMETU CERKNIŠKO JEZERO, RAKOV ŠKOCJAN PAPIR MOST LES IN VARNA RABA INTERNETA GASILCI NOVOLETNA DEKORACIJA ENERGIJA BISTRA, VOLČJI POTOK MERJENJE V NARAVI PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL IDRIJA IN BOLNIŠNICA FRANJA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE DELAVNICE MERITVE IN POSKUSI ČIŠČENJE OMARIC, ŠOLSKE OKOLICE IN ŠOLSKEGA VRTA predmetna stopnja CILJI NOSILCI CELODNEVNI ALI POLOVIČNI DAN Seznanijo se z načinom dela pri dejavnostih, kjer se H. GRADIČ, 1 izvaja praktično delo in ponovijo pravila B. GOJTAN varnosti v prometu. Spoznajo kraške pojave in posebne rastlinske vrste. Spoznajo lastnosti papirja in izdelajo most iz papirja. Obdelava lesa, lesnoobdelovalni stroji in naprave. Ogledajo si predstavitev gasilske opreme. Spoznajo pomen prostovoljstva pri gasilcih in dejavnosti v mesecu požarne varnosti. Spoznavajo pomen samozaščite pri izbruhu požara. Izdelajo novoletne okraske in voščilnice ter okrasijo šolo. Spoznajo učinkovito rabo energije. Spoznavajo ekologijo in ekosisteme. Spoznavajo in uporabljajo merske enote. Spremljajo predstavitve srednješolskih programov. Ogledajo si muzej v Idriji in partizansko bolnišnico Franja. Izvajajo poskuse s področja naravoslovja in tehnike. Spoznajo in uporabljajo merske enote, samostojno izvajajo poskuse. Spoznajo pravilna čistilna sredstva in pomen čistega okolja. S. VULEVIĆ 1 PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) 15 UČITELJI TIT 1 M. JURJEC, N. VIŠNAR H. GRADIČ, UČITELJI 7. RAZREDOV 1 ½ (2 uri) K. BEZJAK 1 M. JURJEC, UČITELJI B. GOJTAN, H. GRADIČ M. KRMPOTIĆ, UČITELJI T. KOŠAK M. KRMPOTIĆ, B. ARZENŠEK M. PETAUER ½ (3 ure) ½ (3 ure) 1 K. ČERNELČ 1 D. ŠTRAVS, H. GRADIČ 18 1 ½ (2 uri) 53

54 ALPSKE POKRAJINE PRIJATELJSTVO, LJUBEZEN IN VARNA SPOLNOST Terensko delo v Posočju (TNP), obisk muzeja soške fronte ter kostnice v Kobaridu. Sodelujejo v delavnicah na izbrano temo. L. PETEK SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE, J. KOCMAN 1 18 ½ (3 ure) POGLABLJANJE ZNANJ S PODROČJA NARAVOSLOVJA Poglabljajo znanja s področja naravoslovja. D. ŠTRAVS IN UČITELJI NARAVOSLOVNE DELAVNICE Izvajajo poskuse s področja naravoslovja in tehnike. M. PETAUER ČIŠČENJE OMARIC IN ŠOLSKEGA VRTA Spoznajo pravilna čistilna sredstva in pomen čistega okolja. H. GRADIČ ½ (3 uri) 54

55 KULTURNI DNEVI CENTRALNA ŠOLA RAZ. 1. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA PRVI ŠOLSKI DAN (polovični kulturni dan) ZADNJI ŠOLSKI DAN (polovični kulturni dan) FILMSKA PREDSTAVA (polovični kulturni dan) GLEDALIŠKI VRTILJAK (polovični kulturni dan) GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA PLESNO MESTO PLESNE DELAVNICE PRVI ŠOLSKI DAN (polovični kulturni dan) ZADNJI ŠOLSKI DAN (polovični kulturni dan) razredna stopnja CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) Ogledajo si kratek kulturni program. Skupaj s starši se seznanijo z učilnico, učiteljico, drugo strokovno delavko in šolskimi potrebščinami. Spoznajo življenje in delo v šoli. Podoživijo posebne dogodke v letu. Ogledajo si filmsko in gledališko predstavo in jo doživijo. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Se sprostijo, zabavajo in veselijo ob učenju plesa. Družijo se ob plesu in igrah. Spoznajo življenje in delo na šoli v novem šolskem letu. Ogledajo si kratek kulturni program. Podoživijo posebne dogodke v letu. B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIĆ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA (polovični kulturni dan) FILMSKA PREDSTAVA (polovični kulturni dan) Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Ogledajo si filmsko predstavo in jo doživijo. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG PLESNO MESTO PLESNE DELAVNICE Se sprostijo, zabavajo in veselijo ob učenju plesa. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG 4 55

56 Družijo se ob plesu in igrah. 3. APRIL ŠOLSKI MUZEJ IN LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA PRVI ŠOLSKI DAN (polovični kulturni dan) ZADNJI ŠOLSKI DAN (polovični kulturni dan) GLASBENO BALETNA PRAVLJICA - NAVIHANKA FILMSKA PREDSTAVA PO PONUDBI (polovični kulturni dan) GLEDALIŠKI VRTILJAK (polovični kulturni dan) PLESNO MESTO DELAVNICE, NOVOLETNO PRAZNOVANJE Ogledajo si šolski muzej in se seznanijo s šolo nekoč. Spoznajo elemente gledališke vzgoje. Spoznajo življenje in delo na šoli. Ogledajo si prireditev ob državnem prazniku in zaključku šolskega leta. Prejmejo spričevala in priznanja. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Ogledajo si filmsko predstavo in jo doživijo. Spoznajo elemente gledališke vzgoje. Doživljajo praznike. Sprostijo in zabavajo se ob plesu in igrah. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ D. KOKOT L. GROBIN M. BALIŠ D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ PO PONUDBI VESELO V NOVO LETO FILMSKA PREDSTAVA PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE ROGAŠKA SLATINA - PREDSTAVA NAVIHANKA EKSKURZIJA NA PTUJ PLESNA DELAVNICA V pričakovanju praznikov se zabavajo ob učenju plesa in se predstavijo na zaključnem nastopu. Ogledajo si filmsko predstavo in jo doživijo. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Spoznajo značilnosti panonske pokrajine, življenje na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. Doživijo čar decembrskih praznikov. Drug drugega obdarijo medsebojna obdaritev. Pod vodstvom plesnih učiteljev se naučijo koreografijo na izbrano glasbo. Rajajo v telovadnici in se veselijo z vrstniki. I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ I. ŠKET, T.VRBEK, M. RATAJ I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME

57 HEIDI GLEDALIŠKA PREDSTAVA Ogledajo si gledališko predstavo. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Seznanijo se z nastajanjem in ustvarjalci gledališke predstave. Analizirajo ogledano predstavo in zapišejo gledališko kritiko. J. GAJŠEK SREDNJEVEŠKI LEMBERG Učenci obiščejo srednjeveški trg Lemberg in izdelajo pečatno pismo. M. ŠKET 3 57

58 predmetna stopnja RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI CELODNEVNI ALI POLOVIČNI DAN PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) PO PONUDBI FILMSKA PREDSTAVA v okviru projekta FOŠ Ogled filma z vodenim pogovorom pred ogledom filmske predstave in po njem. B. ZALOKAR ½ BOŽIČNE DELAVNICE S PRAVLJICO PO SVETU Spoznavajo predbožične in novoletne običaje, izdelajo voščilnico in napišejo voščilo. Prisluhnejo pravljičarkam in si ogledajo risani film (Knjižnica Šmarje pri Jelšah). V. VREŠAK V. KIDRIČ ½ ½ PO PONUDBI ODKRIJMO ZAKLADE KOROŠKE GLEDALIŠKA PREDSTAVA HEIDI Obiščejo Prežihovino in spoznajo bajeslovna bitja Ogledajo si gledališko predstavo, se o njej pogovarjajo in jo vrednotijo; spoznajo glavne prvine gledališkega dogodka. MATEJA LOMŠEK 1 14 M. VOH ½ ob 9.30 Čudoviti svet glasbil Glasbene mladine Slovenije in ogled Narodne galerije Spoznajo simfonični orkester in zbirko v galeriji nacionalnega pomena. M. ŽGAJNER, J. BOŽIČEK PO PONUDBI PO PONUDBI MAJ 2020 PO PONUDBI FILMSKA PREDSTAVA v okviru projekta FOŠ RASTEM S KNJIGO SREDNJEVEŠKI LEMBERG PRIPOVEDKA Z DUŠICO KUNAVER NA PARADI UČENJA FILMSKA PREDSTAVA Ogled filma z vodenim pogovorom pred ogledom filmske predstave in po njem. Sodelujejo v aktivnostih za spodbujanje branje. S šaljivimi zgodbami o Lemberžanih spoznati pomen trga in življenje v njem nekoč; ohranjati dediščino kraja. S pripovedko po slovenski deželi. Ogled filma z vodenim pogovorom pred ogledom B. ZALOKAR ½ 3 M. JAVORNIK, OBČINSKA MATIČNA KNJIŽNICA V. KIDRIČ, RAZREDNIKI SLOVENISTKE ½ ½ 5 ½ 2 B. ZALOKAR 3 58

59 v okviru projekta FOŠ filmske predstave in po njem. ½ PO PONUDBI PO PONUDBI KULTURNI DAN V KRANJU (PREŠEREN) BAROČNI ČAS: KULTURNI SPOMENIKI V DOMAČEM KRAJU SREDNJEVEŠKI LEMBERG RAZISKOVANJE ŽIVLJENJA IN DELA MATEJA VREČERJA GLEDALIŠKA PREDSTAVA DRAGA EVA FILMSKA PREDSTAVA v okviru projekta FOŠ Spoznajo Prešernovo življenje, sodelujejo na delavnicah, celostno spoznajo obdobje 19. stoletja. Spoznajo kulturne in umetnostne spomenike v naši bližini. S šaljivimi zgodbami o Lemberžanih spoznati pomen trga in življenje v njem nekoč; ohranjati dediščino kraja. Skupaj z avtorji raziskujejo besedila o Šmarju pri Jelšah. Ogledajo si gledališko predstavo, se o njej pogovarjajo in jo vrednotijo; spoznajo glavne prvine gledališkega dogodka. Ogled filma z vodenim pogovorom pred ogledom filmske predstave in po njem. M. VOH, RAZREDNIKI J. BOŽIČEK V. KIDRIČ, RAZREDNIKI 1 1 ½ V. VREŠAK ½ M. VOH ½ (3 ure) B. ZALOKAR ½ LITERARNA EKSKURZIJA Spoznajo realni svet iz slovenskih leposlovnih del. B. ZALOKAR, RAZREDNIKI 1 22 PO PONUDBI SREDNJEVEŠKI LEMBERG S šaljivimi zgodbami o Lemberžanih spoznati pomen trga in življenje v njem nekoč; ohranjati dediščino kraja. V. KIDRIČ, razredniki ½ 5 59

60 CENTRALNA ŠOLA RAZ. 1. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA ŠPORTNI DNEVI KROS Preizkusijo svojo vzdržljivost, se družijo in sproščajo JANUAR 2020 POHOD V NARAVO (SV. ROK) SANKANJE IGRIVO DRUŽENJE ATLETIKA TROBOJ razredna stopnja CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI ) Se družijo in preizkusijo svojo vzdržljivost. Zadovoljujejo potrebo po gibanju. Poznajo pomen gibanja za zdravo življenje. Uživajo v igrah na snegu. Privzgojijo si odnos do športne opreme in pripomočkov. Upoštevajo osnovna načela varnosti. Veselijo se ob druženju s sošolci. Družijo se ob zabavnih igrah. Spoznajo atletske veščine. Preizkusijo se v osnovnih atletskih disciplinah. Razvijajo svoje psihofizične sposobnosti. Spoštujejo pravila športnega obnašanja. Se gibajo in sproščajo. B. KRMPOTIČ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIČ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIČ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIČ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ B. KRMPOTIČ, Š. J. KUNEJ, A. C. BRAJLIH, S. M. SCHMID, D. K. PUR, H. RANČIGAJ JESENSKI POHOD Preizkusijo svojo vzdržljivost, se družijo in sproščajo. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG KROS Preizkusijo svojo vzdržljivost, se družijo in sproščajo. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG FEBRUAR 2020 MAJ 2020 IGRE NA SNEGU ali MEDRAZREDN E IGRE Spoznajo zimske športne igre, uživajo v igrah na snegu in se družijo s sošolci. Spoštujejo pravila športnega obnašanja. Se gibajo in sproščajo. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG 60

61 IGRIVO DRUŽENJE Družijo se ob zabavnih spretnostnih igrah. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG ATLETIKA TROBOJ Preizkusijo se v atletskih sposobnostih, se gibljejo in sproščajo KROS Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost in spretnost, se družijo in sproščajo FEBRUAR 2020 APRIL 2020 POHOD (SV. MIKLAVŽ) SANKANJE IN IGRE NA SNEGU MEDRAZREDNE ŠPORTNE IGRE ATLETIKA TROBOJ POHOD Razvijajo telesno vzdržljivost in se orientirajo v naravi. Uživajo v igrah na snegu, se družijo in sproščajo v zimskih radostih na snegu. Družijo se in preizkusijo svojo vzdržljivost. Zadovoljujejo potrebo po gibanju. Poznajo pomen gibanja za zdravo življenje. Preizkusijo se v atletskih disciplinah. Razvijajo medsebojne odnose in se sprostijo ob igrah. Učenci se družijo in preizkusijo svojo vzdržljivost. Spoštujejo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti. K. D. GOVEDIČ, T. ŠUC, D. JUG D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ D. KOKOT, L. GROBIN, M. BALIŠ I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ KROS IGRE Z ŽOGO Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost in spretnost, se družijo in sproščajo. Spoznajo pravila igre in jih upoštevajo. I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ PREVERJANJE PLAVANJA ŠPORTNE IGRE PREIZKUS PLAVANJA Preverijo plavalne spretnosti. Sprostijo se v naravi. Preizkusijo plavalne spretnosti. I. ŠKET, T. VRBEK, M. RATAJ, ŠPORTNI PEDAGOG SPREMLJEVALKE, ŠPORTNI PEDAGOGI UČITELJI PLAVANJA, PEDAGOŠKI VODJA 8, KROS, IGRE Z ŽOGO Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost in spretnost, se družijo in sproščajo. UČITELJI ŠPO, RAZREDNIČARKE PROMETNI POLIGON Spretno in zbrano prevozijo določeno pot in pri tem upoštevajo prometne predpise. Urijo se za opravljanje praktičnega dela kolesarskega izpita. UČITELJI ŠPO, RAZREDNIČARKE 61

62 SANKANJE ATLETSKI TROBOJ Razvijajo funkcionalne sposobnosti z dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami v naravi sankanje. Poznajo in spoštujejo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti. Razvijajo vztrajnost, odločnost, samozavest in čustveno navezanost na naravo. Razvijajo funkcionalne sposobnosti z dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami atletika. Poznajo in spoštujejo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti. Razvijajo vztrajnost, odločnost in samozavest ter zdravo tekmovalnost. J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME UČITELJI ŠPO, RAZREDNIČARKE POHOD Razvijajo funkcionalne sposobnosti z dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami v naravi pohodništvo. Spoštujejo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti. Razvijajo vztrajnost, odločnost, samozavest in navezanost na naravo. J. GAJŠEK, L. ŠTANCAR, R. FERME 62

63 RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA POHOD JANUAR ALI FEBRUAR 2020 ŠOLA V NARAVI KROS, IGRE Z ŽOGO SMUČANJE, DRSANJE, POHOD ALI IZDELAVA SNEŽNIH SKULPTUR SMUČANJE, POHOD ATLETSKI MNOGOBOJ IGRE Z ŽOGO predmetna stopnja CILJI NOSILCI CELODNEVNI ALI POLOVIČNI DAN Razvijajo telesno vzdržljivost in se družijo. Preizkusijo telesno vzdržljivost (spretnosti z žogo). Preizkusijo spretnosti na snegu in ledu. Varno in samostojno smučajo in uporabljajo vlečnice. Preizkusijo atletske sposobnosti. Izboljšajo koordinacijo in motoriko. PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) UČITELJI ŠPO 1 UČITELJI ŠPO 1 UČITELJI ŠPO 1 25 (smučanje) 10 (drsanje) UČITELJI SMUČANJA 1 UČITELJI ŠPO 1 UČITELJI ŠPO 1 63

64 ŠT. CENTRALNA ŠOLA PROSLAVA OZ. PRIREDITEV PROSLAVE IN PRIREDITVE ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI 1. TEDEN OTROKA J. KOCMAN, A. KOZMUS MIKLAVŽEV BAZAR 2. PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 3. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 1. teden v decembru 2019 A.VREČKO J.KOCMAN T. MARZIDOVŠEK V. KIDRIČ, L. ŠTANCAR B. ZALOKAR, M. VOH, M. LOMŠEK 4. KONCERT ZBOROV T. ŠUC, V. KIDRIČ, S. M. SCHMID 5. DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 7. PROSLAVA OB DNEVU BOJA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU 8. ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA STARŠE 9. ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 10. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 11. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG IN RAZSTAVA Š. J. KUNEJ B. BOŽIČEK V. VREŠAK M. ŠKET, G. S. PAJK L. PETEK J. GAJŠEK M. ŠALAMON APRIL 2020 M. JAVORNIK, M. ŠALAMON M. JAVORNIK, M. ŠALAMON MAJ 2020 I. ŠKET M. BALIŠ JUNIJ 2020 D. BOŠTJANČIČ (OBČINA) 12. VALETA DEVETOŠOLCEV D. ŠTRAVS, K: ČERNELČ, T. IPAVEC, M. KURAJ IN SORAZREDNIKI JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI M. JAVORNIK K. DIMEC GOVEDIČ M. DEČMAN IGLIČ VSI STROKOVNI DELAVCI VSI STROKOVNI DELAVCI UČITELJI 1., 2. IN 3. TRIADE J. BOŽIČEK, UČITELJI RAZREDNE STOPNJE S. KETIŠ, M. KOPRIVC, A. VRBEK, H. RANČIGAJ, M. ŽGAJNER M. GUTSMANDL M. KURAJ, UČITELJI 1. IN 2. TRIADE A. VRBEK, S. KETIŠ, M. ŽGAJNER, H. RANČIGAJ, M. KOPRIVC, M. GUTSMANDL, T. ŠUC, S. M. SCHMID UČITELJI 1., 2. IN 3. TRIADE MENTORJI BZ M. KURAJ MENTORJI RAZISKOVALNIH NALOG M. ŠKET, G. S. PAJK, Z. KROBAT VSI STROKOVNI DELAVCI Proslave in prireditve so odprte za javnost. Vljudno vabljeni, da se jih udeležite in s tem polepšate praznovanje sebi in bližnjim. 64

65 PODRUŽNICE KRISTAN VRH V šolskem letu našo šolo obiskuje 59 učenk in učencev v treh čistih in enem kombiniranem oddelku. Podaljšano bivanje, v katerega je vpisanih 58 učenk in učencev, je organizirano v treh oddelkih. Za prijetno in uspešno vzgojno-izobraževalno delo bo letos skrbelo šest učiteljic razrednega pouka in športni pedagog. Sodelovali bomo tudi s strokovnimi delavci centralne šole in zunanjimi sodelavci. Na šoli je prav tako kot vsa leta do sedaj organiziran kombinirani oddelek vrtca, s katerim dobro sodelujemo na šolskih prireditvah in proslavah ter pri nekaterih drugih dejavnostih. V okviru programa Ekošol bomo tudi letos dali velik poudarek gibanju otrok in zdravemu načinu življenja. Želimo in prizadevamo si, da so naši učenci uspešni in zadovoljni v šolskih klopeh. ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV Vodja podružnice: Anja Vrbek Razred Št. oddelkov Fantje Dekleta Skupaj komb komb Skupaj PREDSTAVITEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN GOVORILNE URE RAZRED IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO PODROČJE GOVORILNE URE 1. URŠKA JURAK RAZREDNI POUK PONEDELJEK, ANJA VRBEK RAZREDNI POUK, OPZ, ČETRTEK, VODJA PODRUŽNICE 3. MAJA SEKIRNIK RAZREDNI POUK SREDA, , 5. JOŽICA RAZREDNI POUK ČETRTEK PLEVNIK TADEJA PODALJŠANO TOREK, PEVEC BIVANJE RADO JURJEC ŠPO45, NŠP PO DOGOVORU MANJA KOVAČ N1A, TJA2, TJA3, TJA45, LUM2, NIT4, OPB SREDA, TELEFON POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAK PRVI TOREK V MESECU OD DO PODALJŠANO BIVANJE je organizirano od do JUTRANJE VARSTVO izvajamo od 6.00 do Organizacija prehrane ostane enaka kot preteklo šolsko leto. OSTALI DELAVCI: kuharica Breda Pirš, čistilka Andrejka Majer 65

66 ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOST neobvezni izbirni predmet, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk šolska ura malica šolska ura rekreativni odmor šolska ura šolska ura šolska ura, neobvezni izbirni predmet, dopolnilni in dodatni pouk kosilo interesne dejavnosti podaljšano bivanje *Učenci 5. razreda imajo ob četrtkih pouk 6. uro od do 13.35, kosilo pa po tej uri. DOPOLNILNI POUK IZVAJALEC PREDMET RAZRED ČAS URŠKA JURAK MAT, SLJ 1. TOREK, ANJA VRBEK MAT, SLJ 2. SREDA, MAJA SEKIRNIK MAT, SLJ 3. PETEK, JOŽICA PLEVNIK MAT, SLJ 4., 5. PONEDELJEK, DODATNI POUK IZVAJALEC PREDMET RAZRED ČAS ANJA VRBEK MAT, SLJ 2. SREDA, MAJA SEKIRNIK MAT, SLJ 3. PETEK, JOŽICA PLEVNIK MAT, SLJ 4., 5. PONEDELJEK, INTERESNE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. VESELA ŠOLA J. PLEVNIK 35 SREDA, OTROŠKI PEVSKI ZBOR 3. URICE ZA ZDRAVJE (1. 3.r) 4. URICE ZA ZDRAVJE (3. 5.r) 5. KNJIŽNICA BRALNA ZNAČKA 6. DRAMSKI KROŽEK (3. 5.r) A. VRBEK 70 SREDA, PETEK, U. JURAK 35 PETEK, M. SEKIRNIK 35 PONEDELJEK, A. VRBEK 35 TOREK, U. JURAK 35 TOREK,

67 RODITELJSKI SESTANKI 1. razred ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev publikacije na šolski spletni strani, U. JURAK seznanitev z delom v razredu Program ob kulturnem prazniku in U. JURAK potek dela v drugem ocenjevalnem obdobju Analiza dela pri pouku in interesnih dejavnostih. U. JURAK 2. razred ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev publikacije na šolski spletni strani, A. VRBEK seznanitev z delom v razredu Program ob kulturnem prazniku in A. VRBEK potek dela v drugem ocenjevalnem obdobju Analiza dela pri pouku in interesnih dejavnostih. A. VRBEK 3. razred ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev publikacije na šolski spletni strani, seznanitev z delom v razredu Program ob kulturnem prazniku in potek dela v drugem ocenjevalnem obdobju. M. SEKIRNIK M. SEKIRNIK Analiza dela pri pouku in interesnih dejavnostih. M. SEKIRNIK 4. razred ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev publikacije na šolski spletni strani, seznanitev z delom v razredu Program ob kulturnem prazniku in potek dela v drugem ocenjevalnem obdobju. 3. MAREC 2020 Predstavitev programa za preventivo zlorabe otrok (CAP-program). 4. MAJ 2020 Predstavitev poletne šole v naravi in predavanje Zdravi pod soncem. J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK, K. UČAKAR, M. RATAJ, S. MESIČEK SCHMID J. PLEVNIK,VODJA ŠOLE V NARAVI, MEDICINSKA SESTRA Analiza dela pri pouku in interesnih dejavnostih. J. PLEVNIK 5. razred ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev publikacije na šolski spletni strani, seznanitev z delom v razredu Program ob kulturnem prazniku in potek dela v drugem ocenjevalnem obdobju. J. PLEVNIK J. PLEVNIK 67

68 Analiza dela pri pouku in interesnih dejavnostih. J. PLEVNIK NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK SKRB ZA ZDRAVJE (ZDRAVNIŠKI PREGLED) OBISK ŽIVALSKEGA VRTA JELENOV GREBEN OLIMJE OBISK ŽIVALSKEGA VRTA ŽIVIMO ZDRAVO OBISK ŽIVALSKEGA VRTA ŽIVIMO ZDRAVO ŽIVLJENJE V MESTU CELJE RAZISKUJEMO MORSKO OBALO VODNI PROMET VOŽNJA Z LADJO Seznanijo se s pomenom lokalno pridelane hrane in pomenom čebel za življenje. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Seznanijo se z načini zdravega življenja Raziskujejo živalski svet, spoznavajo živalske vrste in njihove značilnosti, rokujejo z nekaterimi živalskimi vrstami. Spoznajo življenje jelenov, preizkusijo svoje spretnosti v lončarski delavnici, ogledajo si zeliščni vrt, čokoladnico in lekarno. Raziskujejo živalski svet, spoznavajo živalske vrste in njihove značilnosti, rokujejo z nekaterimi živalskimi vrstami. Učijo se skrbeti za svoje zdravje. Raziskujejo živalski svet, spoznavajo živalske vrste in njihove značilnosti, rokujejo z nekaterimi živalskimi vrstami. Opravijo zdravniški pregled, si ogledajo zdravstveni dom in se učijo skrbeti za svoje zdravje. Spoznajo mesto Celje, seznanijo se z značilnostmi in posebnostmi mesta. Seznanijo se z življenjem v morju in ob njem. Peljejo se z ladjo, doživijo utrip primorskega mesta in U. JURAK U. JURAK U. JURAK 16 A. VRBEK A. VRBEK 16 A. VRBEK M. SEKIRNIK 16 M. SEKIRNIK, ZDR. DELAVCI M. SEKIRNIK 6 J. PLEVNIK J. PLEVNIK 68

69 ORIENTACIJA november ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE OGLED LJUBLJANE IN POSTOJNSKE JAME opazujejo primorski svet. Orientirajo se v prostoru in v naravi vetrovnica, kompas, orientacijske igre. Skrbijo za zdravje (osebna higiena), zdravo in uravnoteženo prehrano ter gibanje. Spoznajo življenje rudarjev nekoč in se seznanijo z nastankom premoga. Spoznajo glavno mesto Slovenije in kraško jamo. J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK TEHNIŠKI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE TETKA JESEN NOVOLETNA DEKORACIJA POMLADNA DEKORACIJA SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK VSEBINA CILJI NOSILCI NOVOLETNA DEKORACIJA IZDELEK ZA MAMO SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK Spoznavajo značilnosti letnega časa in izdelujejo izdelke iz naravnih materialov, pripravijo razredno razstavo. Izdelajo praznične izdelke in okrasijo učilnico. Izdelajo pomladno dekoracijo in z njo okrasijo razred Seznanijo se s pomenom lokalno pridelane hrane in s pomenom čebel za življenje na zemlji. Izdelajo praznične izdelke in voščilnice. Izdelajo darilo za mamo ob materinskem dnevu. Seznanijo se s pomenom lokalno pridelane hrane in pomenom čebel za življenje na zemlji. Izdelajo praznične izdelke in okrasijo učilnico. Izdelajo izdelke iz odpadne NOVOLETNA DEKORACIJA IZDELEK IZ ODPADNE EMBALAŽE embalaže LESENO VOZILO Po načrtu izdelajo leseno vozilo in preverijo njegovo delovanje ELEKTRIKA Izdelajo električni krog in preprosto svetilo IZDELEK IZ ODPADNE Izdelajo izdelke iz odpadne EMBALAŽE embalaže HIŠA IZ KARTONA, IZDELEK IZ EMBALAŽE Po načrtu izrežejo, sestavijo in izdelajo hišico z ustreznimi delovnimi postopki in orodji. U. JURAK U. JURAK U. JURAK A. VRBEK A. VRBEK A. VRBEK M. SEKIRNIK M. SEKIRNIK M. SEKIRNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK 69

70 KOLESARSKI POLIGON Urijo se v spretnostni vožnji po kolesarskem poligonu ZMAJ IN PADALO Spoznajo pomen gibanja zraka in izkoriščanje moči vetra HLADILNA TORBA Spoznajo pomen toplotne izolacije MOŽIC MAHAČ Znanje o gonilih razširijo in nadgradijo z izdelkom. J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK J. PLEVNIK KULTURNI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE in APRIL NASLOV VSEBINA SPREJEM PRVOŠOLCEV IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA IN FILMSKA PREDSTAVA NOVOLETNO PRAZNOVANJE GLASBENO BALETNA PREDSTAVA IN FILMSKA PREDSTAVA NOVOLETNO PRAZNOVANJE ŠOLSKI MUZEJ IN GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZAKLJUČNA PRIREDITEV CILJI Spoznavajo delo in življenje na šoli, sodelujejo v kulturnem programu za otroke in starše, prejmejo spričevala. Spoznajo kulturno ustanovo, način življenja včasih, se udeležijo delavnic. Spoznajo utrip gledališča, ogledajo si gledališko in filmsko predstavo. Spoznajo pomen praznikov in se družijo ob plesu ter igrah. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela in si ogledajo predstavo. Spoznajo pomen praznikov in se družijo ob plesu ter igrah. Ogledajo si šolski muzej, izkusijo uro pouka v starih časih. Pobližje spoznajo gledališče in si ogledajo gledališko predstavo. Prejmejo spričevala in priznanja. NOSILEC U. JURAK U. JURAK U. JURAK U. JURAK A. VRBEK A. VRBEK A. VRBEK A. VRBEK PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) 7,40 4 in GLEDALIŠKI VRTILJAK Spoznajo elemente gledališke vzgoje. M. SEKIRNIK GLASBENO BALETNA PREDSTAVA IN FILMSKA PREDSTAVA NOVOLETNO PRAZNOVANJE Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela in si ogledajo predstavo. Spoznajo pomen praznikov in se družijo ob plesu in igrah. M. SEKIRNIK 4 3 M. SEKIRNIK 70

71 ZAKLJUČNA PRIREDITEV NOVOLETNO PRAZNOVANJE FILMSKA PREDSTAVA Predstavitev glasbene šole Rogaška Slatina - PREDSTAVA NAVIHANKE EKSKURZIJA NA PTUJ GLEDALIŠKA PREDSTAVA NOVOLETNO PRAZNOVANJE SREDNJEVEŠKI LEMBERG Prejmejo spričevala in priznanja. Spoznajo pomen praznikov in se družijo ob plesu in igrah. Ogledajo si filmsko predstavo in jo doživijo. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Spoznajo značilnosti panonske pokrajine, življenje na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. Spoznajo elemente gledališke vzgoje. Doživljajo praznike in se sprostijo na zabavi ob plesu in igrah. Ohranjajo kulturno dediščino. M. SEKIRNIK J. PLEVNIK 4 J. PLEVNIK 3 15 J. PLEVNIK J. PLEVNIK 6 J. PLEVNIK J. PLEVNIK *V okviru ur SLJ si bodo učenci 5. razreda ogledali glasbeno baletno predstavo, za katero so predvideni stroški 4, pa filmsko predstavo (predvideni stroški 3 ). ŠPORTNI DNEVI Z. ŠT. 1. razred ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC POHOD KROS IN ŠPORTNE IGRE ATLETIKA ŠPORTNE IGRE ŠTAFETNE IGRE Z. ŠT. Se družijo in razvijajo telesno vzdržljivost z orientacijo. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Razvijajo telesne zmogljivosti v atletskih disciplinah. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost in se pomerijo v štafetnih igrah. U. JURAK 2. razred ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC POHOD KROS IN ŠPORTNE IGRE ATLETIKA ŠPORTNE IGRE Se družijo in razvijajo telesno vzdržljivost z orientacijo. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Razvijajo telesne zmogljivosti v atletskih disciplinah. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. A. VRBEK 71

72 ŠTAFETNE IGRE Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Z. ŠT. 3. razred ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC POHOD KROS IN ŠPORTNE IGRE ATLETIKA ŠPORTNE IGRE ORIENTACIJSKI POHOD Se družijo in razvijajo telesno vzdržljivost z orientacijo. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Razvijajo telesne zmogljivosti v atletskih disciplinah. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Se orientirajo v naravi in krepijo telesno vzdržljivost. M. SEKIRNIK 72

73 Z. ŠT. 4. razred ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC POHOD ATLETIKA 3. MAJ Z. ŠT. PREVERJANJE PLAVANJA V TERMAH OLIMIA (predvideni stroški 5,30 ) ŠPORTNE IGRE (ŠOLA V NARAVI) PREIZKUS PLAVANJA (ŠOLA V NARAVI) Učenci preizkušajo svojo vzdržljivost in spretnosti. Razvijajo telesne zmogljivosti v atletskih disciplinah. Razvijajo plavalne spretnosti. Razvijajo spretnosti in se družijo. Razvijajo plavalne spretnosti. J. PLEVNIK 5. razred ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC POHOD KOLESARSKI PROMETNI POLIGON KROS IN ŠPORTNE IGRE ATLETIKA ŠTAFETNE IGRE Se družijo in preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Urijo se v vožnji po kolesarskem prometnem poligonu. Preizkušajo telesno vzdržljivost, se družijo in sproščajo. Preizkusijo svoje atletske sposobnosti. Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. UČITELJ ŠPORTA, J. PLEVNIK DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI ŠT. KROŽEK MENTOR IZVEDBA 1. TEDEN OTROKA, VSE UČITELJICE DEJAVNOSTI V OKVIRU OPB (dnevi dejavnosti, predstavitev gasilcev ) 2. NOVOLETNE DELAVNICE VSE UČITELJICE DECEMBER ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA M. KOVAČ PO DOGOVORU 4. KOLESARSKI IZPIT J. PLEVNIK PO DOGOVORU 5. PLESNE DELAVNICE A. VRBEK PO DOGOVORU 6. DRSANJE R. JURJEC V OKVIRU NŠP (predvideni stroški 10 učenca) 7. GAMLITZ MOTORIKPARK R. JURJEC V OKVIRU NŠP (predvideni stroški 10 učenca) 8. WOOP TRAMPOLIN PARK R. JURJEC V OKVIRU NŠP (predvideni stroški 15 učenca) 9. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA A. VRBEK MAJ

74 PROSLAVE IN PRIREDITVE ŠT. PROSLAVE IN PRIREDITVE ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI 1. SPREJEM PRVOŠOLCEV U. JURAK NOVOLETNA PRIREDITEV IN PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU 25. JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV U. JURAK J. PLEVNIK M. SEKIRNIK M. KOVAČ T. PEVEC A. VRBEK, M. SEKIRNIK, J. PLEVNIK, T. PEVEC, M. KOVAČ M. SEKIRNIK, J. PLEVNIK, A. VRBEK, M. KOVAČ, T. PEVEC M. SEKIRNIK, U. JURAK, M. KOVAČ A. VRBEK, T. PEVEC A. VRBEK, M. KOVAČ, J. PLEVNIK, U. JURAK, T. PEVEC U. JURAK, M. SEKIRNIK, A. VRBEK, J. PLEVNIK, T. PEVEC M. SEKIRNIK, U. JURAK, A. VRBEK, M. KOVAČ, J. PLEVNIK EKOŠOLA V preteklem šolskem letu smo uspešno opravili zastavljene projekte, natečaje, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter tako potrdili zeleno zastavo. S projekti, zbiralnimi akcijami, urejanjem šolske okolice in ločenim zbiranjem odpadkov bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu ter vas o aktualnostih obveščali v ekokotičku. Dejavnosti v okviru Ekošole koordinira Tadeja Pevec. 74

75 ŠENTVID V tem šolskem letu smo pričeli s poukom v energetsko prenovljeni šoli. V podružnični šoli Šentvid pri Grobelnem bo pouk obiskovalo 65 učencev v petih oddelčnih skupnostih. Organizirano je podaljšano bivanje in jutranje varstvo, šola nudi prostor tudi dvema skupinama Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah. Prizadevali si bomo, da naše prostore in okolico šole ohranimo urejene in da bo delo potekalo prijazno učencem in učiteljicam. ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV Vodja podružnice: Jasna Kalaj Pavič Razred Št. oddelkov Fantje Dekleta Skupaj Skupaj PREDSTAVITEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN GOVORILNE URE RAZRED IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO PODROČJE GOVORILNE URE 1. MARIJA LUPŠINA RAZREDNI POUK SREDA, VESNA DROFENIK RAZREDNI POUK ČETRTEK, JERIČ 3. JASENKA KALAJ RAZREDNI POUK ČETRTEK, PAVIČ 4. IVICA ROŠER RAZREDNI POUK TOREK, TELEFON MIROSLAVA ŠKET RAZREDNI POUK TOREK, MARTINA KRAŠOVIC TJA PO DOGOVORU SONJA OŽURA LUM, GUM, OPB PO DOGOVORU MARTA KOPRIVC OPB PO DOGOVORU MARJETA MRAZ ŠPORT (5. razred) PO DOGOVORU POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAK PRVI ČETRTEK OD DO PODALJŠANO BIVANJE je organizirano od do JUTRANJE VARSTVO izvajamo od 6.00 do OSTALI DELAVCI: kuharica Greta Večerič, čistilki Martina Paj in Jasmina Štancer ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOST šolska ura šolska ura malica šolska ura šolska ura šolska ura kosilo šolska ura kosilo interesne dejavnosti, podaljšano bivanje 75

76 DOPOLNILNI POUK IZVAJALEC PREDMET RAZRED ČAS MARIJA LUPŠINA MAT, SLJ 1. PONEDELJEK, VESNA DROFENIK MAT, SLJ 2. PONEDELJEK, JERIČ JASNA KALAJ PAVIČ MAT, SLJ 3. SREDA, IVICA ROŠER MIROSLAVA ŠKET MARTINA KRAŠOVIC MAT, SLJ (na 14 dni) MAT, SLJ (na 14 dni) TJA (po dogovoru na 21 dni) 4. SREDA, PONEDELJEK, , 4., 5. TOREK, DODATNI POUK IZVAJALEC PREDMET RAZRED ČAS VESNA DROFENIK MAT, SLJ 2. PONEDELJEK, JERIČ IVICA ROŠER MAT, SLJ 4. SREDA, (na 14 dni) MIROSLAVA ŠKET MAT, SLJ 5. PONEDELJEK, (na 14 dni) MARTINA KRAŠOVIC TJA 3., 4., 5. PO DOGOVORU INTERESNE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. IZVEDBA UR 1. KNJIŽNICA, BRALNA ZNAČKA J. KALAJ PAVIČ 35 PONEDELJEK, PETEK, MLADI RAZISKOVALCI (2. in 3. razred) (4. in 5.razred) V. DROFENIK JERIČ 35 NA 14 DNI PONEDELJEK, PONEDELJEK, PRAVLJIČNE URICE M. LUPŠINA 35 PONEDELJEK, (1. in 2. razred) 4. ŠPORTNI KROŽEK I. ROŠER 35 PETEK, (1., 2., 3. razred) 5. OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. SKUPINA 2. SKUPINA M. KOPRIVC PETEK, PETEK, VESELA ŠOLA I. ROŠER 35 SREDA, ČETRTEK EKO KROŽEK, EKO BZ M. ŠKET 35 TOREK, IN DELAVNICE PO DOGOVORU 76

77 RODITELJSKI SESTANKI 1. RAZRED ZAP. ŠT. TERMIN VSEBINA NOSILCI Predstavitev organizacije dela (publikacija). M. LUPŠINA Pomen branja in pisanja 1. razred (A. Vodeb) in M. LUPŠINA analiza dela in pregled načrtovanih dejavnosti Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. M. LUPŠINA 2. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija). V. DROFENIK JERIČ Analiza dela in pregled načrtovanih dejavnosti, nastop učencev Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ 3. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija). J. KALAJ PAVIČ Analiza dela in pregled načrtovanih dejavnosti, nastop učencev Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ 4. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija). I. ROŠER Program za preventivo CAP. I. ROŠER, IZVAJALKE CAP- PROGRAMA Letna šola v naravi, predavanje Zdravi pod soncem. I. ROŠER, MEDICINSKA SESTRA M. SEP 5. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija). M. ŠKET Analiza dela in pregled načrtovanih dejavnosti, M. ŠKET nastop učencev Analiza vzgojno-izobraževalnega dela. M. ŠKET 77

78 NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) 7,4 MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK SKRB ZA ZDRAVJE (ZDRAVNIŠKI PREGLED) JELENOV GREBEN OLIMJE TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK TRAVNIK TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK SKRB ZA ZDRAVJE (ZDRAVNIŠKI PREGLED) ŽIVLJENJE V MESTU CELJE Spoznajo značilnosti življenja v starih časih in preizkusijo sposobnosti v delavnicah. Seznanijo se s pomenom lokalno pridelane hrane. Obiščejo zdravnika in se seznanijo s pomenom zdravja za življenje. Spoznajo življenje jelenov. Ogledajo si zeliščni vrt in lekarno. Seznanijo se s pomenom lokalno pridelane hrane. Spoznavajo in doživljajo življenjski prostor. Seznanijo se s pomenom lokalno pridelane hrane. Obiščejo zdravnika in se seznanijo s pomenom zdravja za življenje. Spoznajo kulturno dediščino mesta Celje. M. LUPŠINA M. LUPŠINA M. LUPŠINA V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ RAZISKUJEMO MORSKO OBALO VODNI PROMET VOŽNJA Z LADJO ORIENTACIJA ŽIVLJENJSKI PROSTOR Spoznajo rastlinstvo in živalstvo morske obale. Peljejo se z ladjo, seznanijo se z napravami na ladji. Orientirajo se v prostoru in naravi vetrovnica, kompas, orientacijske igre. I. ROŠER I. ROŠER 8 I. ROŠER ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU Skrbijo za zdravje in osebno higieno, zdravo in uravnoteženo prehrano ter gibanje. M. ŠKET 78

79 MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE LJUBLJANA IN POSTOJNSKA JAMA Spoznajo življenje in delo rudarjev nekoč. Seznanijo se z nastankom premoga. Spoznajo glavno mesto in značilnosti podzemnih jam. K. UČAKAR J. GAJŠEK TEHNIŠKI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE PROMET VSEBINA CILJI NOSILCI Ogledajo si nevarne poti v okolici šole in intervencijska vozila. Sodelujejo v delavnicah in izdelajo prometna sredstva iz različnih materialov. M. LUPŠINA EKO DAN (ogled odlagališča v Tuncovcu, izdelek iz odpadnih materialov, 4 ) Ogledajo si odlagališče. Seznanijo se s pomenom recikliranja odpadne embalaže in izdelajo izdelek. M. LUPŠINA IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE PROMET EKO DAN (ogled odlagališča v Tuncovcu, izdelek iz odpadnih materialov - strošek 4 ) IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE EKO DAN (ogled odlagališča v Tuncovcu, izdelek iz odpadnih materialov - strošek 4 ) PROMET IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE Izdelajo okraske, okrasijo učilnico. Navajajo se na natančnost, vztrajnost. Spoznajo pomen bližajočih se praznikov. Usvajajo in pridobivajo znanja o prometni varnosti. Izdelajo prometna sredstva iz različnih materialov. Ogledajo si odlagališče. Seznanijo se s pomenom recikliranja odpadne embalaže in izdelajo izdelek. 79 Izdelajo okraske, okrasijo učilnico, spoznajo pomen bližajočih se praznikov. Ogledajo si odlagališče. Seznanijo se s pomenom recikliranja odpadne embalaže in izdelajo izdelek. Usvajajo in pridobivajo znanja o prometni varnosti. Izdelajo prometna sredstva iz različnih materialov. Izdelajo okraske, okrasijo učilnico, spoznajo pomen bližajočih se praznikov. Spoznajo in uporabijo postopke za obdelavo. M. LUPŠINA V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ LESENO VOZILO I. ROŠER ELEKTRIKA Izdelajo svetilo. I. ROŠER

80 SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI Z zanimivimi poskusi utrdijo učno snov. I. ROŠER HIŠA IZ KARTONA KOLESARSKI SPRETNOSTNI POLIGON EKO DAN HLADILNA TORBA MOŽ MAHAČ Po načrtu izdelajo hišo iz kartona. Urijo spretnostno vožnjo na kolesarskem poligonu. Spoznajo pomen recikliranja. Ogledajo si Center ponovne uporabe v Tuncovcih ter izdelajo uporaben izdelek. Strošek 4.) Spoznajo pomen toplotne izolacije. Znanje o gonilih razširijo in nadgradijo z izdelkom. I. ROŠER M. ŠKET M. ŠKET M. ŠKET M. ŠKET KULTURNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA PRVI ŠOLSKI DAN (3 ure) ZADNJI ŠOLSKI DAN (2 uri) GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA CILJI Spoznajo življenje in delo na šoli, ogledajo si kulturni program. Prejmejo pohvale in priznanja, sodelujejo na proslavi. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. NOSILCI M. LUPŠINA PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) M. LUPŠINA NOVOLETNO RAJANJE Doživljajo praznike, se sprostijo in zabavajo ob plesu in igrah. M. LUPŠINA APRIL 2019 FILMSKA PREDSTAVA (2 uri) GLEDALIŠKI VRTILJAK (3 ure) GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA NOVOLETNO RAJANJE LUTKOVNO GLEDALIŠČE IN ŠOLSKI MUZEJ Seznanijo se z elementi filmske in gledališke vzgoje. LU Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Doživljajo praznike, se sprostijo in zabavajo ob plesu in igrah. Spoznajo elemente gledališke vzgoje in šolstvo nekoč. M. LUPŠINA V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ V. DROFENIK JERIČ

81 ZADNJI ŠOLSKI DAN GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA NOVOLETNO RAJANJE GLEDALIŠKI VRTILJAK ZADNJI ŠOLSKI DAN VESELO V NOVO LETO Sodelujejo s kulturnim programom, prejmejo pohvale in priznanja. Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. Doživljajo praznike, se sprostijo in zabavajo ob plesu in igrah. Spoznajo elemente gledališke vzgoje. Prejmejo pohvale in priznanja, sodelujejo na šolski proslavi. Doživljajo praznike, se sprostijo in zabavajo ob plesu in igrah. V. DROFENIK JERIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ J. KALAJ PAVIČ 4 I. ROŠER GLASBENO BALETNA PREDSTAVA NAVIHANKA Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela. I. ROŠER PTUJ Spoznajo značilnosti panonske pokrajine, življenje na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. I. ROŠER GLEDALIŠKA PREDSTAVA Heidi V CELJU Vzgajajo se za kulturno spremljanje umetniškega dela, seznanijo se s poklici v gledališču. M. ŠKET VESELO V NOVO LETO SREDNJEVEŠKI LEMBERG Doživljajo praznike, se sprostijo in zabavajo ob plesu in igrah. Ohranjajo kulturno dediščino in sodelujejo na delavnicah. M. ŠKET M. ŠKET 3 * Učenci 2., 3. in 4. razreda si bodo v okviru slovenščine ogledali filmsko predstavo ( , predvideni stroški so 3 ). Učenci 2. in 4. razreda se bodo udeležili Gledališkega vrtiljaka ( ) v okviru slovenščine. Učenci 5. razreda si bodo ogledali predstavo Navihanka v okviru SLJ in GUM (4 ). 81

82 ŠPORTNI DNEVI Z. ŠT. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA POHOD (1., 2., 3., 4., 5. razred) JESENSKI KROS (1., 2., 3., 4., 5. razred) KOLESARSKI POLIGON (5. razred) ZIMSKE ŠPORTNE IGRE (1., 2., 3. razred) ATLETSKI TROBOJ (1., 2., 3. in 5. razred) *4. razred v okviru ŠPO ORIENTACIJSKI POHOD (1., 2., 3., 5. razred) PREVERJANJE PLAVANJA (4. razred) PREIZKUS PLAVANJA (4. razred) ŠPORTNE IGRE (4. razred) CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) Preizkušanje telesne zmogljivosti in spretnosti, druženje, sproščanje. Preizkušanje telesne zmogljivosti in spretnosti, druženje, sproščanje. Urjenje v praktični vožnji na prometnem poligonu. Razvijanje telesne vzdržljivosti. Spoznavanje atletskih veščin, preizkušanje v atletskih disciplinah, gibanje in sproščanje. Razvijanje telesne vzdržljivosti. Preverjanje plavanja. Preizkus plavanja. Razvijanje telesne vzdržljivosti. M. LUPŠINA, J. KALAJ, I. ROŠER, M. ŠKET, V. DROFENIK JERIČ M. LUPŠINA, J. KALAJ, I. ROŠER, M. ŠKET, V. DROFENIK JERIČ M. ŠKET M. LUPŠINA, V. DROFENIK JERIČ J. KALAJ M. LUPŠINA, J. KALAJ, I. ROŠER, M. ŠKET, V. DROFENIK JERIČ M. LUPŠINA, J. KALAJ, V. DROFENIK JERIČ, ŠKET I. ROŠER IN UČITELJI ŠPORTA I. ROŠER IN UČITELJI ŠPORTA I. ROŠER IN UČITELJI ŠPORTA 5,30 RAZŠIRJEN PROGRAM ŠT. VSEBINA ČAS IZVEDBE MENTOR 1. PISANJE RAZGLEDNIC V. DROFENIK JERIČ OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV (26. september) 2. POTUJEM S PRAVLJICO M. LUPŠINA 3. USTVARJALNE URICE M. ŠKET 4. ŠAHOVSKE URICE , J. KALAJ PAVIČ NOVOLETNE DELAVNICE DECEMBER 2019 M. LUPŠINA, 82

83 J. KALAJ PAVIČ, I. ROŠER, M. KOPRIVC, V. DROFENIK JERIČ 6. EKO DELAVNICE PO DOGOVORU M. ŠKET 7. VELIKONOČNE DELAVNICE M. LUPŠINA, J. KALAJ PAVIČ, I. ROŠER, M. KOPRIVC, V. DROFENIK JERIČ 8. ŠPORT NAS POVEZUJE I. ROŠER PROSLAVE IN PRIREDITVE ŠT. PROSLAVE IN ČAS PRIREDITVE IZVEDBE 1. SPREJEM PRVOŠOLCEV DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE 3. NOVOLETNA PRIREDITEV IN PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 4. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 5. DAN ŽENA, MATERINSKI DAN (proslava za krajane) 6. PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU 7. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV NOSILEC M. LUPŠINA SODELAVCI KOPRIVC, ŠKET, ROŠER, DROFENIK JERIČ, KALAJ PAVIČ S. OŽURA KOPRIVC, ROŠER, ŠKET, KALAJ PAVIČ, DROFENIK JERIČ I. ROŠER LUPŠINA, KALAJ PAVIČ, ŠKET, KOPRIVC, DROFENIK JERIČ, OŽURA M. ŠKET LUPŠINA, KALAJ PAVIČ, ROŠER, KOPRIVC, DROFENIK JERIČ, OŽURA M. KOPRIVC KALAJ PAVIČ, LUPŠINA, ROŠER, ŠKET, DROFENIK JERIČ, OŽURA V. DROFENIK JERIČ PO DOGOVORU J. KALAJ PAVIČ LUPŠINA, ŠKET, KALAJ PAVIČ, KOPRIVC, ROŠER, OŽURA M. KOPRIVC LUPŠINA, ŠKET, KALAJ PAVIČ, ROŠER, DROFENIK JERIČ, OŽURA KOPRIVC, ROŠER, ŠKET, LUPŠINA, DROFENIK JERIČ, OŽURA EKOŠOLA Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. S skrbnostjo in varovanjem okolja bomo nadaljevali tudi to šolsko leto ter si prizadevali obdržati zeleno zastavo kot mednarodno priznanje, da smo Ekošola. Zato bomo skrbno ločevali odpadke, sodelovali pri projektih, natečajih, objavljali prispevke ter obogatili vezi med otroki in naravo. To šolsko leto bomo dali večji poudarek gibanju, trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu. Na šoli poteka tudi EKO BRALNA ZNAČKA ter eko krožek. Dejavnosti v okviru programa Ekošola koordinira Miroslava Šket. 83

84 etwinning je skupnost evropskih šol. Nastal je za potrebe delovanja in izmenjave dobrih praks, ki učiteljem omogočajo razvoj znanj, ki gredo onkraj tradicionalnega izobraževalnega okolja. Za učence je sodelovanje s šolami iz drugih držav zanimivo in zabavno ter jih spodbuja k učenju. Predstavlja dober način razumevanja med ljudmi iz različnih držav in kultur. Skozi skupno delo na projektih bodo učenci pridobili znanje na različnih področjih in obenem razvijali ključne kompetence, kot so znanje tujih jezikov, kulturna zavest in izražanje. Naučili se bodo pridobivati znanje in razvijali bodo svoje digitalno državljanstvo. Na podružnični šoli Šentvid bomo sodelovali pri projektih, primernih za razredno stopnjo, v okviru pouka, interesne dejavnosti Mladi raziskovalci in podaljšanega bivanja. Najprej bomo z učenci obeležili evropski dan jezikov Navezali bomo stike z učenci drugih držav in si izmenjali razglednice. Pri tem se bomo seznanili z značilnostmi tujih držav in krajev, iz katerih so šole, ter spoznavali tuje jezike. Prav tako bomo uporabili spletno platformo za sodelovanje pri projektu Erasmus+. Sodelovali bomo z učitelji tujih jezikov. Mentorica dejavnosti je mag. Vesna Drofenik Jerič. 84

85 ZIBIKA Brezskrbne počitnice so se iztekle in pred nami je že novo šolsko leto, polno novih ciljev, želja in tudi skrbi. Letos bomo vstopili v energetsko prenovljeno zgradbo (nova fasada, izolacija, žaluzije, obnovljena kurilnica, toplotna črpalka) in se igrali na novem igrišču. V tem šolskem letu bo podružnično šolo v Zibiki obiskovalo 27 učencev. Pouk poteka v enem čistem in dveh kombiniranih oddelkih. Nadaljevali bomo s projektom Ekošola. Učence bomo spodbujali k varovanju našega okolja ter poudarili pomen zdrave prehrane in gibanje. Na šoli je skupina dislociranega oddelka vrtca, s katerim se med šolskim letom povezujemo in načrtujemo nekatere skupne dejavnosti. Prizadevali si bomo, da bi učenci dosegali dobre rezultate pri pouku in ostalih dejavnostih, zato bomo uporabljali različne metode in oblike poučevanja. Skupaj se bomo trudili, da bodo naši medsebojni odnosi strpni in prijazni. Zato bomo organizirali tudi skupna druženja in ustvarjalne delavnice. Želimo si dobrega sodelovanja s starši in društvi v kraju. ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV Vodja podružnice: Nika Zadravec Razred Št. oddelkov Fantje Dekleta Skupaj 1. komb komb komb komb Skupaj PREDSTAVITEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN GOVORILNE URE RAZRED IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO PODROČJE GOVORILNE URE 1., 2. IRENA ČOKL RAZREDNI POUK SREDA, , 4. NIKA ZADRAVEC RAZREDNI POUK, TOREK, VODJA PODRUŽNICE 5. KARMEN RAZREDNI POUK TOREK, UČAKAR MANJA ŠKRABL TJA PO DOGOVORU (2., 3., 4., 5. razred) HELENA RANČIGAJ TANJA KUSIĆ DRUGA STROKOVNA DELAVKA V 1. RAZREDU, OPZ OPB, GUM (1., 2., in 5. razred) PONEDELJEK, SREDA, TELEFON POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAKO ZADNJO SREDO V MESECU OD DO PODALJŠANO BIVANJE je organizirano od do JUTRANJE VARSTVO izvajamo od 6.00 do OSTALI DELAVCI: Kuharica Marija Metka Šeligo 85

86 ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOST dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, razredne ure šolska ura šolska ura malica, rekreativni odmor šolska ura šolska ura šolska ura, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk kosilo šolska ura, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje DOPOLNILNI DODATNI POUK IZVAJALKA PREDMET RAZRED ČAS IRENA ČOKL MAT, 1., 2. PONEDELJEK, SLJ NIKA ZADRAVEC MAT, 3., 4. ČETRTEK, SLJ KARMEN UČAKAR MAT, SLJ 5. PONEDELJEK, INTERESNE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. GLEDALIŠKO- N. ZADRAVEC 35 ČETRTEK, PRAVLJIČNI KROŽEK 2. OTROŠKI PEVSKI ZBOR H. RANČIGAJ 70 PONEDELJEK, SREDA, KNJIŽNICA I. ČOKL 35 PONEDELJEK, USTVARJALNE K. UČAKAR 35 PETEK, URICE 6. PLESNI KROŽEK I. ČOKL 35 TOREK, ANGLEŠKE URICE (1. razred) K. UČAKAR 35 SREDA,

87 RODITELJSKI SESTANKI 1. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije. IRENA ČOKL, HELENA RANČIGAJ Predavanje za starše. PREDAVATELJ IRENA ČOKL, HELENA Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. RANČIGAJ IRENA ČOKL, HELENA RANČIGAJ 2. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije. IRENA ČOKL Predavanje za starše. IRENA ČOKL, PREDAVATELJ Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. IRENA ČOKL 3. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije. NIKA ZADRAVEC Predavanje za starše. NIKA ZADRAVEC, PREDAVATELJ Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. NIKA ZADRAVEC 4. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije, NIKA ZADRAVEC CAP-program za preventivo zlorabe otrok predavanje, delavnice, Poletna šola v naravi, predavanje Zdravi pod soncem, NIKA ZADRAVEC, K. UČAKAR, S. M. SCHMID, M. RATAJ NIKA ZADRAVEC, MEDICINSKA SESTRA M. SEP 5. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije. KARMEN UČAKAR Predavanje za starše. KARMEN UČAKAR PREDAVATELJ Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. KARMEN UČAKAR 87

88 NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC SKRB ZA ZDRAVJE SPREHOD MED KROŠNJAMI MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC SKRB ZA ZDRAVJE SPREHOD MED KROŠNJAMI SKRB ZA ZDRAVJE SPREHOD MED KROŠNJAMI - ROGLA ŽIVLJENJE V MESTU CELJE RAZISKUJEM MORSKO OBALO ORIENTACIJA VODNI PROMET, VOŽNJA Z LADJO MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE LJUBLJANA, POSTOJNSKA JAMA SPREHOD MED KROŠNJAMI CILJI Spoznajo značilnosti življenja v starih časih in preizkusijo sposobnosti v delavnicah. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Spoznajo pomen zdravega življenja. Spoznajo življenjski prostor in pomen ohranjanja le-tega. Spoznajo značilnosti življenja v starih časih in preizkusijo sposobnosti v delavnicah. Spoznajo pomen zdravega načina življenja. Spoznajo življenjski prostor in pomen ohranjanja le-tega. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Spoznajo pomen zdravega življenja. Spoznajo življenjski prostor in pomen ohranjanja le - tega. Spoznajo mesto Celje, se seznanijo z značilnostmi in posebnostmi mesta. Opazujejo in raziskujejo morsko obalo. NOSILCI I. ČOKL, H. RANČIGAJ I. ČOKL, H.RANČIGAJ, ZDRAVNIK, MEDICINSKA SESTRA I. ČOKL, H. RANČIGAJ PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) 7,40 9,50 I. ČOKL 7,40 I. ČOKL I. ČOKL 9,50 N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC 9,50 N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC 5 Orientirajo se v prostoru in naravi. N. ZADRAVEC Seznanijo se z napravami na ladji, 8 N. ZADRAVEC ogledajo si Luko Koper. Spoznajo življenje rudarjev nekoč ter se seznanijo z 11 K. UČAKAR nastankom in uporabo premoga. Spoznajo značilnosti kraškega sveta. Spoznajo življenjski prostor in pomen ohranjanja le-tega. K. UČAKAR 25 K. UČAKAR 9,50 88

89 TEHNIŠKI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE VSEBINA CILJI NOSILCI NOVOLETNA DEKORACIJA Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. I. ČOKL, H. RANČIGAJ POMLAD V NAŠEM RAZREDU Seznanijo se z letnim časom pomladjo. Izdelajo pomladno dekoracijo in z njo okrasijo učilnico. I. ČOKL, H. RANČIGAJ IGRAJMO SE S PAPIRJEM Izdelajo uporabne izdelke iz papirja. I. ČOKL, H. RANČIGAJ NOVOLETNA DEKORACIJA POMLAD V NAŠEM RAZREDU Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Seznanijo se z letnim časom pomladjo. Izdelajo pomladno dekoracijo in z njo okrasijo učilnico. I. ČOKL I. ČOKL IGRAJMO SE S PAPIRJEM LES JE LEP IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE IZDELAVA IZDELKOV IZ NARAVNIH MATERIALOV IZDELEK IZ LESA Izdelajo uporabne izdelke iz papirja. Seznanijo se z naravnim materialom - lesom. Izdelajo vozilo. Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Iz naravnega materiala izdelajo darilo za mamice. Po načrtu izdelajo leseno vozilo in preizkusijo njegovo delovanje. I. ČOKL N.ZADRAVEC N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE HIŠA IZ KARTONA SPREHOD MED KROŠNJAMI KOLESARSKI POLIGON Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Po načrtu izdelajo hišo iz kartona. Spoznajo življenjski prostor in ohranjanje le-tega. Urijo spretnostno vožnjo s kolesom. N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC K. UČAKAR ZMAJ IN PADALO Spoznajo pomen gibanja zraka in izkoriščanja moči vetra. K. UČAKAR HLADILNA TORBA Spoznajo pomen izolacijskih materialov, izdelajo model hladilne torbe. K. UČAKAR GIBLJIVA IGRAČA (MOŽIC MAHAČ) Z uporabo znanja o gonilih izdelajo igračo z gibljivimi deli. K. UČAKAR 89

90 KULTURNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) Glasbeno baletna predstava NAVIHANKA Ogledajo si predstavo, se seznanijo z glasbili in plesom - balet, se razvedrijo in sprostijo. I. ČOKL, H. RANČIGAJ VESELO V NOVO LETO V SVETU DOMIŠLJIJE Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. Sodelujejo na proslavi ob dnevu samostojnosti. S pomočjo pravljice se podajo na domišljijsko potovanje. Sodelujejo v projektu Pišem z roko. I. ČOKL, H. RANČIGAJ I. ČOKL, H. RANČIGAJ, KNJIŽNIČARK ZADNJI ŠOLSKI DAN Glasbeno baletna predstava NAVIHANKA VESELO V NOVO LETO V SVETU DOMIŠLJIJE ZADNJI ŠOLSKI DAN Glasbeno baletna predstava NAVIHANKA VESELO V NOVO LETO V SVETU DOMIŠLJIJE ZADNJI ŠOLSKI DAN Glasbeno baletna Podoživijo posebne dogodke v šolskem letu. Sodelujejo na proslavi ob dnevu državnosti. Ogledajo si glasbeno baletno predstavo, se seznanijo z glasbili in plesom- balet, se razvedrijo in sprostijo. Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. Sodelujejo na proslavi ob dnevu samostojnosti. S pomočjo pravljice se podajo na domišljijsko potovanje. Sodelujejo v projektu Pišem z roko. Podoživijo posebne dogodke v šolskem letu. Sodelujejo na proslavi ob dnevu državnosti. Ogledajo si glasbeno baletno predstavo. Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. Sodelujejo na proslavi ob dnevu samostojnosti. S pomočjo pravljice se podajo na domišljijsko potovanje. Sodelujejo pri projektu Pišem z roko. Podoživijo posebne dogodke v šolskem letu. Sodelujejo na proslavi ob dnevu državnosti. Ogledajo si glasbeno baletno predstavo. I. ČOKL, H. RANČIGAJ I. ČOKL I. ČOKL I. ČOKL, KNJIŽNIČARK A I. ČOKL N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC 4 4 EUR N. ZADRAVEC 90

91 predstava NAVIHANKA VESELO V NOVO LETO EKSKURZIJA NA PTUJ OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE VESELO V NOVO LETO V SVETU DOMIŠLJIJE Doživijo praznike, sprostijo se z zabavo. Sodelujejo na proslavi ob dnevu samostojnosti. Spoznajo značilnosti panonske pokrajine in življenja na gradu nekoč. Spoznajo elemente gledališke vzgoje. Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. Sodelujejo na proslavi ob dnevu samostojnosti. S pomočjo pravljice se podajo na domišljijsko potovanje. Sodelujejo v projektu Pišem z roko. N. ZADRAVEC N. ZADRAVEC 15 K. UČAKAR 6 K. UČAKAR K. UČAKAR * V okviru ur SLJ si bodo učenci 1., in 4. razreda ogledali filmsko predstavo ( ), učenci 5. razreda pa glasbeno baletno predstavo Navihanka ( ), za katero so predvideni stroški 4. V okviru ur SLJ si bodo učenci 1. in 2. razreda ogledali gledališko predstavo na prireditvi Gledališki vrtiljak ( ). ŠPORTNI DNEVI Z. ŠT. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI POHOD PO ŠOLSKI OKOLICI (1., 2., 3., 4. razred) Razvijajo telesno vzdržljivost KROS (1., 2., 3., 5. razred) ATLETIKA TROBOJ, TESTIRANJE V ŠMARJU (vsi razredi) ORIENTACIJSKI POHOD (1., 2., 3. in 5. razred) ŠPORTNE IGRE (1., 2., 3. in 5. razred) PROMETNI KOLESARSKI POLIGON (5. razred) PREVERJANJE PLAVANJA (4. razred) predvideni stroški 91 Razvijajo telesno vzdržljivost, pozitivne medsebojne odnose, se razvedrijo in sprostijo. Preizkusijo svoje atletske sposobnosti. Razvijajo telesno vzdržljivost, opazujejo naravo in se družijo. Tekmujejo in razvijajo medsebojne odnose. Seznanijo se s prometnimi situacijami z vidika voznikov kolesarjev. Preverijo svoje plavalno znanje. I. ČOKL, H. RANČIGAJ, K. UČAKAR, N. ZADRAVEC, UČITELJ ŠPO K. UČAKAR UČITELJI ŠPORTA

92 ŠPORTNE IGRE (4. razred) PREIZKUS PLAVANJA (4. razred) Sprostijo se v naravi. Preizkusijo plavalno znanje. UČITELJI ŠPORTA UČITELJI ŠPORTA 92

93 DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI ŠT. DEJAVNOST MENTOR IZVEDBA 1. POHOD S STARŠI (teden otroka) UČITELJICE ČAROBNI DECEMBER UČITELJICE PUSTOVANJE UČITELJICE VELIKONOČNE DELAVNICE UČITELJICE SREČANJE S STARŠI UČITELJICE BRALNA ZNAČKA I.ČOKL od septembra 2019 do aprila EKO BRALNA ZNAČKA I.ČOKL, K. UČAKAR od septembra 2019 do maja ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA M. ŠKRABL 9. CICI VESELA ŠOLA I. ČOKL tekmovanje v aprilu 2020 PROSLAVE IN PRIREDITVE ŠT. PROSLAVA OZ. ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI PRIREDITEV 1. SPREJEM N. ZADRAVEC UČITELJICE NA ŠOLI PRVOŠOLCEV 2. KOMEMORACIJA N. ZADRAVEC UČITELJICE NA ŠOLI ob OKTOBER, T. KUSIĆ UČITELJICE NA ŠOLI 1. NOVEMBER 4. PROSLAVA OB K. UČAKAR UČITELJICE NA ŠOLI DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 5. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK I. ČOKL UČITELJICE NA ŠOLI 6. DAN ŽENA, I. ČOKL UČITELJICE NA ŠOLI MATERINSKI DAN (proslava za krajane) 7. PROSLAVA OB UČITELJICE NA ŠOLI DNEVU UPORA H. RANČIGAJ PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV K. UČAKAR UČITELJICE NA ŠOLI 93

94 EKOŠOLA Tudi v šolskem letu se vključujemo v program Ekošola (program mednarodnega združenja za okolje in izobraževanje). Naš glavni cilj je vzgoja učencev v odgovorne člane naše družbe, ki jim skrb za okolje in naravo postaja del vsakdanjega življenja. Za ohranitev mednarodnega priznanja ekozastave bomo izvedli več korakov v skladu z metodologijo Ekošole. S sodelovanjem pri izbranih projektih se bomo trudili, da bi dosegli zastavljene cilje. Nadaljevali bomo z akcijami, ki jih bomo izvedli v dobrodelne namene. V sodelovanju s centralno šolo bomo izvedli zbiralne akcije odpadnih materialov. Med šolskim letom bomo skrbeli za čisto in urejeno okolico naše šole, za zdrav način življenja ter razvijali pozitivne medsebojne odnose. Dejavnosti v okviru programa Ekošola koordinira Nika Zadravec. 94

95 SVETI ŠTEFAN Naša podružnica je po 40 letih spremenila zunanji izgled. Z energetsko sanacijo je pridobila novo fasado, toplotno izolacijo, žaluzije, preurejeno kurilnico in toplotno črpalko. Pouk bo v šolskem letu potekal v dveh kombiniranih oddelkih. V oddelek podaljšanega bivanja bodo vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Organizirano bo jutranje varstvo. Za delo v oddelkih bodo poskrbele učiteljice, drugi strokovni delavci, ki bodo prihajali k nam s centralne šole, ter zunanji sodelavci. Prizadevali si bomo, da bo pouk zanimiv in skrbeli za dobro počutje, zdravje učencev, povezanost med njimi, starši, delavci šole ter društvi v kraju. V šoli je del prostorov namenjen dvema oddelkoma vrtca. Skupaj bomo sodelovali na prireditvah v šoli in v kraju. Smo ekošola, zato bomo skrbeli za čisto in urejeno okolje, v katerem živimo. Učencem in staršem želimo uspešno šolsko leto. ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV Vodja podružnice: Silva Ketiš Razred Št. oddelkov Fantje Dekleta Skupaj 1. komb komb komb komb Skupaj PREDSTAVITEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN GOVORILNE URE RAZRED IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO GOVORILNE URE PODROČJE 1., 2. MARTA RIHTER RAZREDNI POUK SREDA, , 4. SILVA KETIŠ RAZREDNI POUK, PETEK, VODJA ŠOLE PATRICIJA PODALJŠANO PO DOGOVORU BABNIK BIVANJE MONJA ŠALAMON TJA, LUM PO DOGOVORU 1. MIRJANA FRAS DRUGA STROKOVNA DELAVKA TOREK, TELEFON POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAK DRUGI ČETRTEK V MESECU OD DO OSTALI DELAVCI: kuharica in čistilka Dragica Pintar ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOST šolska ura šolska ura malica, rekreativni odmor šolska ura šolska ura 95

96 šolska ura, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk kosilo šolska ura, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk DOPOLNILNI POUK IZVAJALEC PREDMET RAZRED ČAS MARTA RIHTER MAT, 1., 2. ČETRTEK, SLJ SILVA KETIŠ MAT, SLJ 3., 4. PETEK, INTERESNE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. ŠPORT ZA ZDRAVJE S.KETIŠ 35 PETEK, BISTRE GLAVE M. FRAS 35 PONEDELJEK, PEVSKI ZBOR S. KETIŠ 70 TOREK, ČETRTEK, KNJIŽNICA, M. RIHTER 35 ČETRTEK, BRALNA ZNAČKA 5. EKO KROŽEK M. ŠALAMON 35 SREDA, RODITELJSKI SESTANKI VSI RAZREDI ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev publikacije in organizacije dela na šoli. RAZREDNIČARKI Delo v drugem ocenjevalnem obdobju, izobraževanje za starše. Šola v naravi in CAP-program (za 4. razred skupni roditeljski sestanek na OŠ Šmarje pri Jelšah). Šola v naravi, predavanje Zdravi pod soncem (za 4. razred skupni roditeljski sestanek na OŠ Šmarje pri Jelšah). Analiza 2. ocenjevalnega obdobja in napotki za novo šolsko leto. RAZREDNIČARKI RAZREDNIČARKA RAZREDNIČARKE, MEDICINSKA SESTRA M. SEP RAZREDNIČARKI 96

97 NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) OKTOBER 2019 JESEN Razvrščajo jesenske plodove in spoznajo pomen ozimnice. M. RIHTER MUZEJ NA PROSTEM - ROGATEC Spoznajo življenje in delo nekoč. Odkrijejo pomen dediščine. M. RIHTER 7, ZDRAVJE Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. M. RIHTER, OSEBJE ZD OKTOBER 2019 JESEN Razvrščajo jesenske plodove in spoznajo pomen ozimnice. M. RIHTER MUZEJ NA PROSTEM - ROGATEC Spoznajo življenje in delo nekoč. Odkrijejo pomen dediščine. M. RIHTER 7, ZDRAVJE Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. M. RIHTER, OSEBJE ZD 3. OKTOBER JESEN SKRB ZA ZDRAVJE CELJE Razvrščajo jesenske plodove in spoznajo pomen ozimnice. Učijo se skrbeti za svoje zdravje. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni S. KETIŠ S. KETIŠ, OSEBJE ZD dom. Ogledajo si mesto, park, tržnico in grad. S. KETIŠ RAZISKUJEMO MORSKO OBALO Raziskujejo in opazujejo morsko obalo in življenje v morju. S. KETIŠ VOŽNJA Z LADJO ORIENTACIJA Peljejo se z ladjo v Izolo ali Piran. S. KETIŠ Se orientirajo v naravi in rešujejo naloge. S. KETIŠ 97

98 TEHNIŠKI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE NOVEMBER 2019 DECEMBER NOVEMBER 2019 DECEMBER NOVEMBER 2019 DECEMBER 2019 NOVEMBER 2019 NASLOV VSEBINA SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK EKODAN IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK EKODAN IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK EKODAN IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE EKO DAN SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI CILJI Spoznajo pomen čebele in posadijo drevo. Spoznajo načine ločevanja odpadkov in ponovne uporabe. Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Spoznajo pomen čebele in posadijo drevo. Spoznajo načine ločevanja odpadkov in ponovne uporabe. Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Spoznajo pomen čebele in posadijo drevo. Spoznajo načine ločevanja odpadkov in ponovne uporabe. Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Spoznajo načine ločevanja odpadkov in ponovne uporabe. NOSILCI M. RIHTER M. RIHTER M. RIHTER M. RIHTER M. RIHTER M. RIHTER S. KETIŠ S. KETIŠ S. KETIŠ, M. ŠALAMON S. KETIŠ, M. ŠALAMON 4. DECEMBER 2019 IZDELEK IZ LESA Izdelajo preprosto vozilo iz lesa. S. KETIŠ DECEMBER 2019 IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE Izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. S. KETIŠ, M. ŠALAMON APRIL 2020 HIŠA IZ KARTONA Po načrtu izdelajo hišo iz kartona. S. KETIŠ 98

99 KULTURNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) NOVOLETNO PRAZNOVANJE Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. M. RIHTER 1., LEMBERG GLEDALIŠKA PREDSTAVA Spoznavajo kulturne značilnosti kraja Lemberg. Ogledajo si gledališko predstavo. M. RIHTER M. RIHTER SPREJEM PRVOŠOLCEV IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA Spoznavajo delo in življenje na šoli, sodelujejo v kulturnem programu za otroke in starše, prejmejo spričevala. M. RIHTER NOVOLETNO PRAZNOVANJE LEMBERG Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. Spoznavajo kulturne značilnosti kraja Lemberg. S. KETIŠ S. KETIŠ GLEDALIŠKA PREDSTAVA Ogledajo si gledališko in filmsko predstavo. S. KETIŠ SPREJEM PRVOŠOLCEV IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA Spoznavajo delo in življenje na šoli, sodelujejo v kulturnem programu za otroke in starše, prejmejo spričevala. S. KETIŠ NOVOLETNO PRAZNOVANJE LEMBERG PTUJ Doživljajo praznike, sprostijo se z zabavo. Spoznavajo kulturne značilnosti kraja Lemberg. Spoznajo značilnosti panonske pokrajine, življenja na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. S. KETIŠ S. KETIŠ S. KETIŠ 15 * načrtujemo ogled filmske predstave v kinu Šmarje. Predvideni stroški so 3. * Učenci 4. razreda si bodo glasbeno baletno predstavo ogledali v sklopu ur SLJ in GUM. Predvideni stroški so 4. 99

100 ŠPORTNI DNEVI Z. ŠT. ČAS IZVEDBE 1. SEPTEMBER 2019 NASLOV VSEBINA CILJI NOSILCI POHOD Razvijajo telesno vzdržljivost, opazujejo naravo, se orientirajo v naravi ter se sproščeno družijo. M. RIHTER, S. KETIŠ ATLETIKA (vsi razredi) Preizkusijo svojo telesno vzdržljivost, se družijo in sproščajo. M. RIHTER, S. KETIŠ JUNIJ SEPTEMBER 2019 MAJ 2020 JUNIJ ORIENTACIJSKI POHOD (1., 2., 3. razred) ŠPORTNE IGRE (4. razred) JESENSKI KROS (1., 2., 3. razred) PREVERJANJE PLAVANJA (4. razred) Stroški: 7 ŠPORTNE IGRE (1., 2., 3. razred) PREIZKUS PLAVANJA (4. razred) Razvijajo orientacijske in osnovne motorične spretnosti. Razvijajo osnovne motorične spretnosti in vztrajnostni tek. Razvijajo plavalne spretnosti. Razvijajo osnovne spretnosti z žogo. Preizkusijo se v plavanju. M. RIHTER, S. KETIŠ M. RIHTER, S. KETIŠ UČITELJI PLAVANJA M. RIHTER, S. KETIŠ UČITELJI PLAVANJA 100

101 DRUGE DEJAVNOSTI ŠT. DEJAVNOST ČAS IZVEDBE IZVAJALCI 1. TEDEN OTROKA OKTOBER 2019 KOLEKTIV OŠ SVETI ŠTEFAN 2. NOČ BRANJA SEPTEMBER 2019 KOLEKTIV OŠ SVETI (ŽUSEMSKE LEGENDE) 3. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA MAJ 2020 ŠTEFAN KOLEKTIV OŠ SVETI ŠTEFAN PROSLAVE IN PRIREDITVE ŠT. PROSLAVA OZ. ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI PRIREDITEV 1. SPREJEM PRVOŠOLCEV M. RIHTER S. KETIŠ, P. BABNIK 2. DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE M. FRAS S. KETIŠ M. RIHTER 3. PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI M. FRAS S. KETIŠ, M.ŠALAMON. M. RIHTER 4. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK FEBRUAR 2020 M. RIHTER S. KETIŠ, M.FRAS 5. DAN ŽENA, MATERINSKI DAN (proslava za krajane v KD) 6. PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU 7. SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV M. ŠALAMON S. KETIŠ, M. RIHTER, M.FRAS S.KETIŠ M. RIHTER, M.FRAS M. RIHTER S. KETIŠ S. KETIŠ M. RIHTER, M. FRAS 101

102 MESTINJE Šola je odprla svoja vrata leta Svetle učilnice, večnamenski prostor, na novo urejena garderoba z omaricami, računalniški kotiček in lepo urejena knjižnica prispevajo k uspešnemu delu in dobremu počutju učencev in učiteljic. Pouk poteka v dopoldanskem času v dveh kombiniranih oddelkih (1. in 2. razred ter 3. in 4. razred). Športni park v neposredni bližini šole zagotavlja uspešno izvajanje vseh športnih dejavnosti, saj vključuje asfaltirano igrišče za nogomet, košarko, rokomet in tenis, igrišče za odbojko na mivki in travnato igrišče za badminton. Travnato igrišče z igrali pa je namenjeno našim najmlajšim učencem. Na šoli sta organizirana tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Šola ima lastno kuhinjo, kjer poskrbijo za zajtrk, malico in kosilo. V mesecu marcu 2019 se je pričela energetska sanacija šole. ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV Vodja podružnice: Romana Kocijan Razred Št. oddelkov Fantje Dekleta Skupaj 1. komb komb komb komb Skupaj PREDSTAVITEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN GOVORILNE URE RAZRED IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO PODROČJE GOVORILNE URE TEL. 1., 2. ROMANA KOCIJAN RAZREDNI POUK, OPB, VODJA ŠOLE PONEDELJEK, , 4. MONIKA JUG RAZREDNI POUK, OPB ČETRTEK, , 2., 3., 4. MAJA GUTSMANDL GUM (1., 2., 3., 4. razred), DRU (4. razred), ČETRTEK, , 2., 3., 4. OPZ, OPB KATJA KOREN ŠPO (3., 4.razred), NR 4, OPB PONEDELJEK, , 4. TANJA MARZIDOVŠEK TJA TOREK, PO DOGOVORU 1., 2. MANJA ŠKRABL TJA PONEDELJEK PO DOGOVORU Z letošnjim šolskim letom izvajamo JUTRANJE VARSTVO kot nadstandard. POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU OD DO OSTALI DELAVCI: kuharica za šolo in vrtec: Olga Staroveški ( ), čistilka za šolo in vrtec: Zdenka Mikez 102

103 ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOST interesne dejavnosti, dopolnilni pouk šolska ura šolska ura malica, rekreativni odmor šolska ura šolska ura šolska ura, interesne dejavnosti kosilo šolska ura, interesne dejavnosti, OPZ do podaljšano bivanje, dejavnosti DOPOLNILNIDODATNI POUK IZVAJALEC PREDMET RAZRED ČAS ROMANA KOCIJAN MAT, 1., 2. SREDA, SLJ MONIKA JUG MAT, SLJ 3., 4. SREDA, INTERESNE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. RITMIČNI KROŽEK ROMANA 35 ČETRTEK, KOCIJAN 2. DRAMSKI KROŽEK MONIKA JUG 35 SREDA, PEVSKI ZBOR MAJA GUTSMANDL 70 SREDA, ČETRTEK, ANGLEŠKA BRALNA TANJA 17,5 TOREK, ZNAČKA MARZIDOVŠEK 5 ANGLEŠKE URICE MANJA ŠKRABL 35 PONEDELJEK, JOGA MAJA GUTSMANDL 35 TOREK, RODITELJSKI SESTANKI VSI RAZREDI ZAP. ŠT Predstavitev organizacije dela (publikacija). Skrb za zobe (Peter Černezel). TERMIN VSEBINA NOSILEC SODELAVCI R. KOCIJAN, M. JUG M. GUTSMANDL Izobraževanje za starše. R. KOCIJAN OŠ ŠMARJE MAREC 2020 (na centralni šoli) (na centralni šoli) CAP-program (za 4. razred). Šola v naravi, poletni tabor, predavanje Varno pod soncem (za 4. razred). S. M. SCHMID, K. UČAKAR, M. RATAJ RAZREDNIČARKE 4. RAZREDA M. JUG UČITELJI ŠPORTNE VZGOJE 103

104 Analiza šolskega leta in načrti za naslednje šolsko leto. R. KOCIJAN, M. JUG 104

105 NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA ROGATEC ZDRAVNIŠKI PREGLED, SKRB ZA ZDRAVJE VODNA UČNA POT ROGATEC SKRB ZA ZDRAVJE VODNA UČNA POT ZDRAVJE (ZDRAVNIŠKI SISTEMATIČNI PREGLED) VODNA UČNA POT ŽIVLJENJE V MESTU CELJE RAZISKUJEMO MORSKO OBALO VODNI PROMET ORIENTACIJA CILJI Spoznajo muzej na prostem, udeležijo se delavnic. Naučijo se zdravo živeti, opravijo zdravniški pregled. Spoznajo vodno učno pot in ozaveščajo pomen voda na planetu. Spoznajo muzej na prostem, udeležijo se delavnic. Naučijo se zdravo živeti, opravijo zdravniški pregled. Spoznajo vodno učno pot in ozaveščajo pomen voda na planetu. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Seznanijo se z načini zdravega življenja. Spoznajo vodno učno pot in ozaveščajo pomen voda na planetu. Spoznajo kulturno dediščino mesta Celje. Spoznajo in raziščejo morsko obalo. Spoznajo značilnosti vodnega prometa, peljejo se z barko. Orientirajo se s pomočjo kompasa in naravnih znamenj. NOSILEC R. KOCIJAN R. KOCIJAN PREDVIDE NI STROŠKI (VSTOPNIN E, PREVOZI) 7.40 R. KOCIJAN R. KOCIJAN M. JUG R. KOCIJAN R. KOCIJAN M. JUG 7.40 M. JUG 5 RAZREDNA UČITELJICA IN UČITELJI ŠVZ RAZREDNA UČITELJICA IN UČITELJI ŠVZ RAZREDNA UČITELJICA IN UČITELJI ŠVZ 8 105

106 TEHNIŠKI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE VSEBINA CILJI NOSILCI IZDELKI IZ ODPADNIH MATERIALOV (EKODAN) IZDELKI IZ NARAVNIH MATERIALOV TETKA JESEN IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE IZDELKI IZ ODPADNIH MATERIALOV (EKODAN) IZDELKI IZ NARAVNIH MATERIALOV- TETKA JESEN IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE IZDELKI IZ ODPADNIH MATERIALOV (EKODAN) Izdelajo izdelke iz odpadne embalaže. Spoznajo letni čas, izdelajo izdelke iz naravnih materialov. Spoznajo pomen bližajočih se praznikov, izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Izdelajo izdelke iz odpadne embalaže. Spoznajo letni čas, izdelajo izdelke iz naravnih materialov. Spoznajo pomen bližajočih se praznikov, izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. Izdelajo izdelke iz odpadne embalaže. R. KOCIJAN R. KOCIJAN R. KOCIJAN R. KOCIJAN R. KOCIJAN R. KOCIJAN M. JUG PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) PROMET IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE Ponovijo pravila prometne varnosti, izdelajo prometne znake. Spoznajo pomen bližajočih se praznikov, izdelajo izdelke in z njimi okrasijo učilnico. M. JUG M. JUG IZDELKI IZ ODPADNIH MATERIALOV (EKODAN) Izdelajo izdelke iz odpadne embalaže. M. JUG VOZILO IZ LESA Po načrtu izdelajo leseno vozilo. M. JUG ELEKTRIKA Izdelajo preprosto svetilko. M. JUG HIŠA IZ KARTONA Po navodilih izdelajo hišo iz kartona. M. JUG 106

107 KULTURNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA VSI NAVIHANKA 1., 2., VSI , 2., FILMSKA PREDSTAVA NOVOLETNO PRAZNOVANJE PTUJ ZADNJI ŠOLSKI DAN CILJI Ogledajo si glasbeno baletno predstavo. Ogledajo si film ali risanko s praznično tematiko. Doživljajo praznike in se sprostijo na zabavi. Spoznajo značilnosti panonske pokrajine, življenja na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. Ogledajo si predstavo, podoživljajo posebne dogodke med počitnicami, veselijo se počitnic. NOSILEC R. KOCIJAN, M. JUG R. KOCIJAN, M. JUG R. KOCIJAN, M. JUG, PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) 4 3 M. JUG 15 R. KOCIJAN, M. JUG Filmsko predstavo bomo za 4. razred izvedli v sklopu pouka slovenskega jezika. Stroški predstave znašajo 3. Gledališki vrtiljak za 1. in 2. razred bomo izvedli v sklopu pouka slovenskega jezika. ŠPORTNI DNEVI Z. ŠT. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC POHOD (vsi razredi) KROS (1., 2., 3.) 3. APRIL 2020 ATLETIKA ŠTAFETNE IN ELEMENTARNE IGRE (1., 2. in 3. razred) PREVERJANJE PLAVANJA (4. razred) predvideni stroški: 5, ŠPORTNE IGRE (vsi razredi) Razvijanje telesne vzdržljivosti z orientacijo. Tek po razgibanem terenu. Preizkus atletskih sposobnosti. Tekmovanje in razvijanje medsebojnih odnosov. Razvijanje plavalnih spretnosti. Razvijanje osnovnih motoričnih spretnosti. R. KOCIJAN, M. JUG R. KOCIJAN, M. JUG R. KOCIJAN R. KOCIJAN, M. JUG RAZREDNA UČITELJICA IN UČITELJI ŠVZ R. KOCIJAN, M. JUG ŠPORTNE IGRE (4. razred) PREIZKUS PLAVANJA (4. razred) Razvijanje osnovnih motoričnih spretnost. Razvijanje plavalnih spretnosti. RAZREDNA UČITELJICA IN UČITELJI ŠVZ 107

108 DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI ŠT. VSEBINA ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI 1. TEDEN OTROKA M. JUG R. KOCIJAN 2. DAN ŽENA, MATERINSKI DAN (proslava za šolo in kraj) 3. VELIKONOČNE DELAVNICE 4. IGRAJMO SE SKUPAJ Z VVO R. KOCIJAN M. JUG M.JUG R. KOCIJAN R. KOCIJAN M. JUG PROSLAVE IN PRIREDITVE ŠT. PROSLAVA OZ. PRIREDITEV ČAS NOSILEC SODELAVCI IZVEDBE 1. DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE R. KOCIJAN M. JUG 2. PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVOLETNA PRIREDITEV M. GUTSMANDL M. JUG, KOCIJAN 3. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (proslava v šoli) 4. DAN ŽENA, MATERINSKI DAN (proslava za šolo in kraj) 5. PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU 6. JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV M. JUG R. KOCIJAN, R. KOCIJAN M. JUG, M. JUG R. KOCIJAN R. KOCIJAN M. JUG 108

109 SLADKA GORA V šolskem letu bo podružnično šolo Sladka Gora obiskovalo 12 učenk in učencev. Prvošolci in drugošolci bodo prišli v popolnoma prenovljeno učilnico. Za delo v oddelkih skrbijo štiri učiteljice, drugi strokovni delavci, ki prihajajo k nam s centralne šole, ter zunanji sodelavci. Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih, in sicer 1. in 2. razreda ter 3. in 4. razreda. V oddelek podaljšanega bivanja so vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Prav tako je v prostorih šole en dislociran oddelek vrtca, v katerem so otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. Z njimi sodelujemo na prireditvah, delavnicah in drugih oblikah druženja. Nadaljevali bomo s projektom Ekošola. Ker si želimo dobrih uspehov ter pristnih in prijaznih medsebojnih odnosov, bomo temu posvetili precej časa. To bomo dosegli s skupnimi močmi in sodelovanjem s starši, drugimi sodelavci in krajani. Vodja podružnice: Marjanca Krameršek ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV Razred Št. oddelkov Fantje Dekleta Skupaj 1. komb komb komb komb Skupaj PREDSTAVITEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN GOVORILNE URE RAZRED IME IN PRIIMEK PEDAGOŠKO PODROČJE GOVORILNE URE TELEFON 1., 2. MARJANCA KRAMERŠEK RAZREDNI POUK, VODJA ŠOLE TOREK, , 4. MONIKA PILKO RAZREDNI POUK PETEK, MARTINA KRAŠOVIC VANJA UŽMAH TJA (2., 3., 4. razred) PODALJŠANO BIVANJE PO DOGOVORU ČETRTEK, POPOLDANSKE GOVORILNE URE SO VSAK PRVI TOREK V MESECU OD DO OSTALI DELAVCI: kuharica in čistilka Jožica Nunčič 109

110 ČASOVNI RAZPORED UR URA ČAS DEJAVNOST govorilna ura, dopolnilni pouk, interesna dejavnost šolska ura malica šolska ura odmor šolska ura šolska ura šolska ura kosilo šolska ura DOPOLNILNIDODATNI POUK IZVAJALKA PREDMET RAZRED ČAS VANJA UŽMAH MAT, 1., 2. TOREK, SLJ MONIKA PILKO MAT, SLJ 3., 4. PETEK, INTERESNE DEJAVNOSTI ŠT. KROŽEK MENTOR ŠT. UR IZVEDBA 1. GLEDALIŠKO- MARJANCA 35 SREDA, PRAVLJIČNI KROŽEK KRAMERŠEK 2. USTVARJALNE MARJANCA 35 TOREK, URICE KRAMERŠEK 3. PEVSKI ZBOR MAJA GUTSMANDL 70 ČETRTEK, PETEK, ANGLEŠKE URICE (1. RAZRED) MARTINA KRAŠOVIC 35 PETEK, IGRA MONIKA PILKO 35 PONEDELJEK, RODITELJSKI SESTANKI 1., 2. IN 3. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije. UČITELJICE Predavanje za starše. MIHA KRAMLI Analiza vzgojno-izobraževalnega dela in seznanitev z delom v naslednjem šolskem letu. UČITELJICE 4. RAZRED ZAP. TERMIN VSEBINA NOSILCI ŠT Predstavitev dela in publikacije. UČITELJICE CAP-program Šola v naravi. RAZREDNIČARKE, IZVAJALKE CAP- PROGRAMA 110

111 Poletna šola v naravi, predavanje Zdravi pod soncem. RAZREDNIČARKE, MEDICINSKA SESTRA NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA ZDRAVJE ZDRAVNIŠKI PREGLED CILJI Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Seznanijo se z načini zdravega življenja. NOSILEC M. KRAMERŠEK, ZDRAVSTVENI DELAVCI, M. SEP PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC MED ZDRAVJE ZDRAVNIŠKI PREGLED Spoznajo značilnosti življenja v starih časih. Preizkusijo svoje sposobnosti v ponujenih delavnicah. Spoznajo pomen kmetijstva in čebelarstva, se navajajo na pravilno in zdravo prehrano. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Seznanijo se z načini zdravega življenja. M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK S. VIZJAK M. KRAMERŠEK, ZDRAVSTVENI DELAVCI, M. SEP 7, MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC MED ZDRAVNIŠKI PREGLED MED CELJE RAZISKUJEMO MORSKO OBALO ORIENTACIJA Spoznajo značilnosti življenja v starih časih. Preizkusijo svoje sposobnosti v ponujenih delavnicah. Spoznajo pomen kmetijstva in čebelarstva, se navajajo na pravilno in zdravo prehrano. Obiščejo zdravnika in si ogledajo zdravstveni dom. Seznanijo se z načini zdravega življenja. Spoznajo pomen kmetijstva in čebelarstva, navajajo se na zdravo prehrano. Ogledajo si mesto, park, železniško postajo, tržnico in grad. Opazujejo in raziskujejo morsko obalo. Orientirajo se v prostoru in v naravi. M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK S. VIZJAK M. PILKO M. PILKO S. VIZJAK 7,40 M. PILKO 6 M. PILKO M. PILKO 111

112 VOŽNJA Z LADJO Seznanijo se z napravami na ladji in si ogledajo mesto Piran. M. PILKO 8 TEHNIŠKI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE VSEBINA CILJI NOSILCI Spoznajo značilnosti jeseni ter M. KRAMERŠEK TETKA JESEN ustvarjajo iz vrtnih, poljskih in gozdnih plodov IZDELOVANJE NOVOLETNE DEKORACIJE Izdelajo praznične izdelke in z njimi okrasijo učilnico. M. KRAMERŠEK EKO DAN - obisk domačije Soržev mlin Spoznajo eko kmetijo, mlin, žago, kozolec in Mlinarjevo hišo in se sprehodijo skozi pragozd. M. KRAMERŠEK TETKA JESEN IZDELOVANJE NOVOLETNE DEKORACIJE Spoznajo značilnosti jeseni ter ustvarjajo iz vrtnih, poljskih in gozdnih plodov. Izdelajo praznične izdelke in z njimi okrasijo učilnico. M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK EKO DAN - obisk domačije Soržev mlin Spoznajo eko kmetijo, mlin, žago, kozolec in Mlinarjevo hišo in se sprehodijo skozi pragozd. M. KRAMERŠEK TETKA JESEN IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE Spoznajo značilnosti jeseni ter ustvarjajo iz vrtnih, poljskih in gozdnih plodov. Ustvarijo praznične okraske in z njimi okrasijo učilnico. M. PILKO M. PILKO EKO DAN - obisk domačije Soržev mlin Spoznajo eko kmetijo, mlin, žago, kozolec in Mlinarjevo hišo in se sprehodijo skozi pragozd. M. PILKO LESENO VOZILO Po načrtu izdelajo leseno vozilo in ga preizkusijo. M. PILKO ELEKTRIKA Spoznajo električni krog in izdelajo svetilo. M. PILKO EKO DAN - obisk domačije Soržev mlin Spoznajo eko kmetijo, mlin, žago, kozolec in Mlinarjevo hišo in se sprehodijo skozi pragozd. M. PILKO HIŠICA IZ KARTONA Po načrtu izdelajo hišico iz kartona. M. PILKO 112

113 KULTURNI DNEVI RAZ ČAS IZVEDBE NOVOLETNO PRAZNOVANJE NAVIHANKA VSEBINA CILJI NOSILCI GLEDALIŠKI VRTILJAK ZADNJI ŠOLSKI DAN NOVOLETNO PRAZNOVANJE NAVIHANKA GLEDALIŠKI VRTILJAK ZADNJI ŠOLSKI DAN NOVOLETNO PRAZNOVANJE NAVIHANKA GLEDALIŠKI VRTILJAK ZADNJI ŠOLSKI DAN Doživljajo praznike in se sprostijo na zabavi. Ogledajo si glasbeno baletno predstavo. Seznanijo se z elementi gledališke vzgoje. Podoživijo posebne dogodke v šolskem letu. Sodelujejo na proslavi ob dnevu državnosti. Doživljajo praznike in se sprostijo na zabavi. M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK M. KRAMERŠEK PREDVIDENI STROŠKI (VSTOPNINE, PREVOZI) 4 Ogledajo si glasbeno M. KRAMERŠEK baletno predstavo. 4 Seznanijo se z elementi gledališke vzgoje in obiščejo M. KRAMERŠEK šolski muzej ter se tako seznanijo s preteklostjo. Podoživijo posebne dogodke v šolskem M. KRAMERŠEK letu. Sodelujejo na proslavi ob dnevu državnosti. Doživljajo praznike in se sprostijo na zabavi. M. PILKO Ogledajo si glasbeno baletno predstavo. Seznanijo se z elementi gledališke vzgoje. Podoživijo posebne dogodke v šolskem letu. Sodelujejo na proslavi ob dnevu državnosti. M. PILKO M. PILKO M. PILKO NOVOLETNO PRAZNOVANJE NAVIHANKA EKSKURZIJA NA PTUJ Doživljajo praznike in se sprostijo na zabavi. Ogledajo si glasbeno baletno predstavo. Spoznajo značilnosti panonske pokrajine, življenja na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. M. PILKO M. PILKO 4 M. PILKO

114 ŠPORTNI DNEVI RAZ. ČAS IZVEDBE NASLOV VSEBINA POHOD CILJI Razvijajo telesno vzdržljivost. NOSILEC M. KRAMERŠEK, M. PILKO 1., 2., KROS IN ŠPORTNE IGRE SANKANJE NA SNEGU ATLETIKA (ATLETSKA STEZA V ŠMARJU) ŠALJIVE ŠPORTNE IGRE Preizkušajo svojo telesno vzdržljivost. Razvijajo spretnosti sankanja in uživajo v zimskih radostih na snegu. Preizkusijo se v atletskih sposobnostih, se gibajo in sproščajo. Sproščajo se ob različnih šaljivih igrah. M. KRAMERŠEK, M. PILKO M. KRAMERŠEK, M. PILKO M. KRAMERŠEK, M. PILKO M. KRAMERŠEK, M. PILKO POHOD Razvijajo telesno vzdržljivost. M. PILKO ATLETIKA MAJ PREVERJANJE PLAVANJA ( 5,30 ) ŠPORTNE IGRE PREIZKUS PLAVANJA Preizkusijo se v atletskih sposobnostih, se gibajo in sproščajo. Razvijajo plavalne spretnosti. Sproščajo se ob različnih igrah. Preizkusijo se v plavanju. M. PILKO M. PILKO M. PILKO M. PILKO 114

115 DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI Z. NASLOV VSEBINA ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI ŠT. 1. KUHARSKA DELAVNICA M. PILKO M. KRAMERŠEK 2. NOVOLETNA DELAVNICA M. KRAMERŠEK M. PILKO 3. POMLADNA DELAVNICA V. UŽMAH M. PILKO PROSLAVE IN PRIREDITVE Z. ŠT. PROSLAVE IN PRIREDITVE 1. SPREJEM PRVOŠOLCEV OKTOBER, 1. NOVEMBER ČAS IZVEDBE NOSILEC SODELAVCI M. KRAMERŠEK M. PILKO, V. UŽMAH M. PILKO M. KRAMERŠEK, V. UŽMAH 3. NOVOLETNA PRIREDITEV, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI V. UŽMAH M. PILKO, M. KRAMERŠEK 4. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 5. DAN ŽENA, MATERINSKI DAN (proslava za šolo in kraj) 6. PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU M. PILKO M. KRAMERŠEK, V. UŽMAH M. PILKO M. KRAMERŠEK M. PILKO, V. UŽMAH, M. GUTSMANDL, M. KRAŠOVIC M. KRAMERŠEK, V. UŽMAH JUNIJ DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV M. KRAMERŠEK M. PILKO, V. UŽMAH 115

116 AKTIVNOSTI ZA VARNO MOBILNOST V CESTNEM PROMETU Naši učenci so v promet vključeni na različne načine kot pešci, kolesarji, sopotniki v osebnih vozilih, največ pa jih je potnikov v šolskem avtobusu ali kombiju. Ker imajo otroci manj izkušenj in drugačne psihofizične lastnosti, so v prometu še posebej ogroženi. Na nevarnosti jih je potrebno na primeren način opozarjati, zato vsebine s prometno tematiko vključujemo v redni pouk v vseh razredih, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje in dneve dejavnosti. S tem učence osveščamo o pomenu odgovornega in kulturnega ravnanja v prometu. Vzgojo za varno udeležbo v prometu posredujemo učencem centralne šole in podružnic v različnih oblikah. Sodelujemo s predstavniki policije in SPV, ki v začetku šolskega leta pomagajo učencem in drugim udeležencem pri varnem prečkanju ceste in usmerjanju voznikov. Prvošolce prvi šolski dan obiščejo policisti in predstavniki SPV, razdelijo jim rumene rutice, pobarvanke o prometu ter opomnike za starše. Policist se z njimi pogovori o varni hoji na poti v šolo, vidnosti v prometu ter pripetosti v avtomobilu. Učence na učnem sprehodu spremlja policist, ki poudari pomen varnostne opreme (svetla oblačila, rumene rutice). Skupaj ponovijo pravila varne hoje po cesti in delovanje semaforja za pešce. Cesto prečkajo na prehodu za pešce (1. in 2. razred). Ogledajo si intervencijska vozila, sodelujejo v delavnicah in poustvarjajo na temo promet (1. in 2. razred). Beležijo uporabo varnostnega sedeža in pasu ter likovno ustvarjajo (1. in 2. razred). Spoznajo delovanje policijske postaje (3. razred). V okviru akcije Bodi viden, bodi previden učenci starim staršem napišejo pismo, v katerem jih opozorijo na previdnost v prometu in uporabo odsevnih predmetov (4. razred). Teoretično se pripravljajo na kolesarski izpit. Ogledajo si nevarne prometne odseke v okolici šole in jih označijo na skici (4. razred). Sodelujejo v aktivnostih pri opravljanju kolesarskega izpita: priprava na teoretični del z računalniškim programom S kolesom v šolo, opravljanje teoretičnega dela izpita, spretnostni poligon, prometni poligon, vožnja po prometnih površinah v spremstvu učiteljic, članov SPV, članov kolesarskega kluba in policista (5. razred). Sodelujejo v projektu Policist Leon svetuje (5. razred). Obnovijo priporočila za večjo varnost pešcev (svetla oblačila, odsevniki, lučke, smer hoje ob cestišču brez pločnika, varovanje mlajših) in kolesarjev (oprema kolesarja, oprema kolesa, psihofizično stanje kolesarja, pravila pri vožnji s kolesom) (6., 7., 8. razred). Ponovijo pomen prometnih znakov (6. razred) in pravila varnega kolesarjenja: S kolesom varno v promet (7. razred). Udeležijo se tekmovanja Kaj veš o prometu (6. 9. razred). Učence na ekskurzijah navajamo na primerno vedenje v avtobusu in ostalih prometnih sredstvih. Pogovarjamo se o kulturnem vedenju (hoja po pločnikih, prečkanje cestišč na prehodih) in strpnosti v prometu (1. 9. razred). 116

117 TEČAJNE OBLIKE POUKA PLAVALNI TEČAJ Znanje plavanja ima velik življenjski pomen. Država nameni veliko sredstev za plavalno opismenjevanje naših otrok. Zavod za šport Republike Slovenije izvaja v okviru javne službe tudi program Naučimo se plavati, ki ga opredeljuje Nacionalni program športa RS. Osnovni cilj programa je zmanjšati število neplavalcev, ki zapuščajo osnovno šolo. Koordinator in sofinancer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvajalci projekta so športni pedagogi, sodelujeta še Fakulteta za šport in Inštitut za šport. Oktobra 2019 bomo izvedli tečaj za tretješolce. Učencem bomo ponudili možnost učenja plavanja v tečajni obliki. Stroške tečaja v celoti krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Preverjanje in tečaj, ki ju vodi Rado Jurjec, bomo izvedli v Podčetrtku. Prav tako bomo izvedli preverjanje znanja plavanja in plavalni tečaj za učence šestih razredov v mesecu maju. Aktivnosti vodi Tatjana Kampuš. ŠPORTNOVZGOJNI KARTON V skladu s šolsko zakonodajo bomo spremljali telesni in gibalni razvoj otrok s posebnimi sistemom podatkovnih zbirk, ki ga imenujemo športnovzgojni karton oziroma SLO fit. Za testiranje potrebujemo soglasje staršev, ki velja za celotno osnovnošolsko šolanje. Soglasje se lahko na željo staršev v tem času tudi spremeni. Podatki so namenjeni otrokom, njihovim staršem, športnim pedagogom in zdravnikom. Analize, spremljave in ovrednotenje podatkov omogočajo športnemu pedagogu ustrezno načrtovanje športnovzgojnega procesa in svetovanje pri vključevanju v različne športne dejavnosti. Otrok spozna svoj telesni in gibalni razvoj v daljšem časovnem obdobju. Testiranje se bo izvajalo aprila pri urah športa. Izvajalci so razredniki (razredna stopnja) in učitelji športa (predmetna stopnja). Za koordinacijo pri testiranjih za ŠVK in njihovo izvedbo skrbi Marjeta Mraz. KOLESARSKI IZPIT Učenci 5. razredov centralne šole in podružnic bodo v tem šolskem letu opravljali teoretični in praktični del kolesarskega izpita. Učne vsebine bodo usvajali s pomočjo računalniškega programa S kolesom v šolo. Teoretične vsebine bomo obravnavali v septembru v okviru pouka. Zatem bodo opravili teoretični del izpita. Po uspešno končanem teoretičnem delu bodo pričeli s praktično vožnjo. Najprej bodo učenci pridobivali spretnosti na poligonu. Preden bodo pričeli z vožnjo v prometu, bodo opravili preizkus v spretnostni vožnji prometni poligon. Nato se bodo v manjših skupinah (po 5 učencev) urili v vožnji na prometnih površinah v kraju (Kolodvorska in Slomškova ulica). Praktični del izpita, pri katerem bodo sodelovale razredničarke, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah in Svet za varnost in preventivo v cestnem prometu Šmarje pri Jelšah, bomo izvedli v oktobru. ŠOLA PRAVILNE TELESNE DRŽE V šoli pravilne telesne drže bodo vadili vsi učenci, učitelji in starši. Izvajali bomo naslednje aktivnosti: minuto za zdravje, teden pravilne telesne drže, vadba s pomočjo navodil, objavljenih na spletni strani naše šole in na urah športa. Pripravili bomo korenite spremembe s ciljem povečane aktivnosti otrok in staršev. Aktivnosti vodi Rado Jurjec. ZLATI SONČEK IN KRPAN Športne vsebine so namenjene učencem od prvega do šestega razreda. Naloge opravljamo praviloma pri urah športa. Odslej bomo vadbene naloge izvajali doslednejše v sodelovanju s starši in lokalno skupnostjo. Program vodi Rado Jurjec. 117

118 NADARJENI DELO Z NADARJENIMI UČENCI 50 nadarjenim učencem od 5. do 9. razreda se bodo sredi leta pridružili novo prepoznani učenci (iz 4. razreda in ostali) s centralne šole in podružnic, ki bodo lahko vključeni v dejavnosti za nadarjene. V skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi v OŠ se bodo učenci lahko izpopolnjevali na različnih področjih. Učitelji bodo po programih z nadarjenimi učenci delali v času sobotnih šol, kontinuirano v času pred poukom in po njem ali po dogovoru z učenci. Učenci bodo lahko postali vrstniški mediatorji, se izpopolnjevali v posameznih športih, razvijali vodstvene in voditeljske sposobnosti, se pripravljali na tekmovanja, ustvarjali in še mnogo drugega. Želimo, da bi se z veseljem udeleževali ponujenih aktivnosti in skupaj z nami hodili po poti k odličnosti. EKSKURZIJE IN OSTALE PLAČLJIVE AKTIVNOSTI V OKVIRU DELA Z NADARJENIMI UČENCI ŠT. ČAS IZVEDBE 1. OKTOBER 2019 NASLOV VSEBINA CILJI NOSILEC STROŠKI OBISK BELE KRAJINE 2. APRIL 2019 OGLED KOŠARKARSKE ali NOGOMETNE TEKME Spoznavanje geografskih in kulturnih značilnosti pokrajine, kraškega sveta in endemita črnega močerila. Spoznavanje taktičnih in tehničnih sposobnosti vrhunskih igralcev. M. DEČMAN IGLIČ, J. GAJŠEK, S. VULEVIČ 20 Ž. ČAKŠ

119 RAZŠIRJEN PROGRAM DELA PLAN DELA KUD OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Kulturno društvo spodbuja prav vse dejavnosti na naši šoli. Prav tako bomo letos ponovno pripomogli k izidu šolskega glasila ter spodbujali mlade pevce na reviji pevskih zborov. Pa na pust ne smemo pozabiti, ko bomo v sodelovanju z Društvom prijateljem mladine sprejeli vesele pustne šeme. Sofinancirali bomo tudi obisk avtorja ob zaključku bralne značke. Predsednica KUD OŠ Šmarje pri Jelšah je Monika Pilko. Za kakovostno preživljanje prostega časa bomo učencem v letošnjem šolskem letu ponudili več različnih aktivnosti, ki se bodo odvijale v času počitnic in med poukom v popoldanskem času. PLAN DELA ŠPORTNEGA DRUŠTVA OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH IN DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ŠMARJE PRI JELŠAH MESEC AKTIVNOST SPREMLJEVALCI SEPTEMBER 2019 SEPTEMBER 2019 SEPTEMBER 2019 OKTOBER 2019 NOVEMBER 2019 PO PONUDBI DECEMBER 2019 DECEMBER 2019 FEBRUAR 2020 POHOD NA ŠMARNO GORO IN OBISK ZOO LJUBLJANA Odpeljali se bomo pod Šmarno goro, od koder se bomo peš podali na vrh. Sledil bo ogled ZOO Ljubljana. PIKIN FESTIVAL Odpravili se bomo v Pikino mesto, kjer bomo uživali v raznih ustvarjalnih delavnicah in ostalem animacijskem programu. POHOD ČRNO JEZERO Z avtobusom se bomo odpeljali do Treh kraljev, od koder se bomo peš odpravili proti Črnemu jezeru. KOSTANJEV PIKNIK NA BOČU Z avtobusom se bomo odpeljali do Kostrivnice, nato pa pot nadaljevali peš. Pri domu se bomo posladkali s kostanji in kokicami ter se zabavali ob športnih igrah. WOOP PARK Odpeljali se bomo v Ljubljano v WOOP park, kjer bomo uživali v vragolijah na trampolinih. OGLED ZANIMIVE ŠPORTNE PRIREDITVE (po ponudbi) OGLED PRAZNIČNE RISANKE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE za najmlajše (po ponudbi). OGLED PRAZNIČNEGA MESTA Z obiskom prazničnega mesta si bomo v soju lučk popestrili veseli december. Za vse tiste, ki se želijo naučiti smučati ali izboljšati svoje smučarsko znanje, bomo pod vodstvom učiteljev smučanja organizirali tridnevno ŠOLO SMUČANJA. 119 L. Grobin K. D. Govedič Z. Krobat T. Vrbek L. Grobin A. C. Brajlih B. Krmoptič L. Grobin K. D. Govedič Z. Krobat T. Vrbek L. Grobin K. D. Govedič Z. Krobat T. Vrbek L. Grobin T. Vrbek T. Kampuš Člani ŠD L. Grobin L. Grobin T. Kampuš T. Vrbek Učitelji smučanja (ŠD)

120 APRIL 2020 MAJ 2020 JUNIJ 2020 Organizirali bomo tudi PROSTO SMUČANJE pod vodstvom spremljevalcev. OBISK ŠKRATOVE DEŽELE IN SPREHOD MED KROŠNJAMI DREVES NA ROGLI Odpeljali se bomo na Roglo in uživali v novih dogodivščinah. Za učence nižjih razredov bomo organizirali OBISK KEKČEVE DEŽELE. Za učence centralne šole in podružnic bomo organizirali TEKMOVANJE V ATLETSKEM TROBOJU. L. Grobin, K. D. Govedič, Z. Krobat, T. Vrbek A. Vodeb, S. M. Schmid Člani ŠD Del stroškov bo pokrila OŠ Šmarje pri Jelšah, del Društvo prijateljev mladine, del pa udeleženci sami. Aktivnosti se bodo izvajale v primeru zadostnega števila prijavljenih. Termini dejavnosti se lahko spremenijo zaradi neprimernega vremena. 120

121 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA KOŠARKA UČENCI košarkarski Superšolar: šola košarke mlajši učenci starejši učenci UČENKE košarkarski Superšolar: šola košarke mlajše učenke starejše učenke NOGOMET (dečki in deklice) medobčinsko, regijsko, državno tekmovanje ODBOJKA UČENKE - starejše učenke (medobčinsko, regijsko) UČENCI - starejši učenci (medobčinsko, regijsko) ATLETIKA medobčinska, regijska in državna tekmovanja (krosi, MAP, VAP) ŠKL MED DVEMA OGNJEMA Tri ekipe (1. in 2. razred, 3. in 4. razred ter 5. in 6. razred) se bodo udeležile področnih tekmovanj v igri MDO. Zmagovalne ekipe iz predtekmovanj se bodo udeležile finalnega tekmovanja. ŠKL - TEEBALL Dve ekipi (2. in 3. razred ter 4. in 5. razred) se bosta udeležili področnih tekmovanj v igri TEEBALL. Zmagovalne ekipe iz predtekmovanj se bodo udeležile finalnega tekmovanja. SMUČANJE Bračunov memorial: mlajši učenci mlajše učenke starejši učenci starejše učenke Regijsko in državno tekmovanje v VSL (nekategorizirani tekmovalci) ekipo bodo sestavljali učenci tretje triade. ŠOLA GOLFA Nadaljevali bomo s šolo golfa za učence prve, druge in tretje triade. Vadba bo potekala v šolski telovadnici in okolici šole ter na golfskem igrišču A-golf OLIMJE. Udeležili se bomo treh tekmovanj, ki jih organizira A-golf OLIMJE. 121

122 ŠOLA V NARAVI ZIMSKA ŠOLA V NARAVI Zimska šola je namenjena učencem šestih razredov. Glavni cilj je naučiti otroke smučati. Preostali čas je namenjen medpredmetnemu povezovanju. Tako se bodo prepletale vsebine s področja biologije, astronomije, planinstva in gozdarstva. Učenci bodo tekmovali v čisto pravem kvizu Male sive celice, se družili in plesali ter ustvarjali. Zimsko šolo v naravi bomo izvedli v dveh terminih. Za prvo skupino od 3. do 7. februarja 2020, za drugo pa od 10. do 14. februarja Šolo smučanja bomo organizirali na smučišču Areh na Mariborskem Pohorju. Učenci in učitelji bodo nastanjeni v Ruški in Čandrovi koči na Arehu. Starši bodo z organizacijo podrobneje seznanjeni na roditeljskem sestanku in z dopisi. LETNA ŠOLA V NARAVI Za učence četrtih razredov že več let uspešno in kvalitetno organiziramo letno šolo v naravi. Tudi letos bo potekala na Debelem Rtiču, in sicer od 15. do 19. junija Glavni cilj šole v naravi je naučiti otroke plavati, preostali čas pa je namenjen naravoslovnim, družboslovnim, zabavnim in športnim aktivnostim. Starši bodo z vsebino, predvidenimi stroški (150 ) in ostalo organizacijo seznanjeni na roditeljskih sestankih. Možne so spremembe programa zaradi nepredvidljivih dejavnikov. DOGAJANJE OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA Ob koncu šolskega leta bo župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel in nagradil najboljše učence šole na podlagi določenih kriterijev. Ob tej priložnosti občina vsako leto pripravi tudi prireditev, na kateri predstavi dosežke in uspehe učencev naše šole. Na prireditvi bodo predstavljene raziskovalne in projektne naloge, ki jih bodo izdelali učenci pod vodstvom učiteljev mentorjev, razstavljena bodo likovna in ostala dela. Prireditev je že tradicionalna in predstavlja zanimiv način sodelovanja med šolo in občino. Učencem in delavcem šole veliko pomeni priznanje in pohvala občine za opravljeno delo v preteklem šolskem letu, hkrati pa predstavlja tudi spodbudo za nadaljnje dobro delo. OPOMBA: Pri izvedbi načrtovanih dejavnosti na centralni šoli in podružnicah lahko pride do sprememb, o katerih vas bomo sproti obveščali na šolski spletni strani. 122

123 ZA UČENCE IN STARŠE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU DRUGE IN TRETJE TRIADE Ob koncu druge triade (6. razred) in ob koncu tretje triade (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Preverjajo se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tujega jezika v šestem ter slovenščine, matematike in tretjega predmeta v devetem razredu je po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli obvezno. Tretji predmet po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa določi minister. ŠOLSKI KOLEDAR ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) MESEC DATUM DAN AKTIVNOST SEPTEMBER ponedeljek Objava 3. predmeta za posamezno osnovno šolo, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ MAJ torek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred MAJ četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred MAJ ponedeljek NPZ iz angleščine za 6. razred NPZ šport za 9. razred JUNIJ ponedeljek 2. - torek 3. - sreda Seznanitev učencev z dosežki na šoli (9. razred) in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ. JUNIJ ponedeljek 9. torek sreda Seznanitev učencev z dosežki na šoli (6. razred) in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ. JUNIJ ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežku in zaključnih spričeval za učence 9. razreda. JUNIJ sreda Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za 6. razred. 123

124 KAJ JE MEDIACIJA? ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA NA OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Je ena izmed možnosti reševanja konfliktov. V procesu sta udeležena vsaj dva udeleženca (medianta), med katerima je prišlo do spora in ki sta s pomočjo mediatorja pripravljena na miren, produktiven in strpen način razrešiti nastalo situacijo. Za proces mediacije se udeleženci odločijo sami. Je zaupna, kar pomeni, da udeleženci nikomur ne povedo, kaj se je dogajalo v procesu, razen če se dogovorijo drugače. Mediacija lahko pripomore h graditvi kulture odnosov na šoli in s tem dodatno pomaga pri vzgoji otrok. Mediacija je proces: razvijanja sposobnosti aktivnega poslušanja, utrjevanja sodelovanja, spoznavanja, razvijanja kulture odnosov, poglabljanja razumevanja, razvijanja spoštovanja, razvijanja občutka za pravičnost, iskanja rešitve, graditve zaupanja. Mediator je posrednik v sporu. Je lahko vrstnik (sošolec) ali odrasla oseba. V procesu je nevtralen, posluša in skuša razumeti, skrbi za proces, spoštljivost in dostojanstvo ter usmerja k iskanju skupnih točk in rešitev. Pri vrstniški mediaciji je proces mediacije v celoti v rokah učencev: izvajajo jo učenci za učence. To je bogata izkušnja za tiste, ki so v sporu, in za mediatorje. Vrstniški mediatorji imajo mentorje, s katerimi se posvetujejo o izvajanju mediacij. KDAJ MEDIACIJA NI PRIMERNA? V primeru zlorabe drog, spolnega nasilja ali druge hude oblike nasilja in življenjske ogroženosti. 124

125 TIM ŠOLSKIH MEDIATORJEV je usposabljal Jani Prgić iz Centra MI. Bojana Božiček, Jože Božiček, Klavdija Dimec Govedič, Jožica Gajšek, Špela Jagodič Kunej, Aleksandra Jagodič Pinoza, Monika Javornik, Darja Jug, Marjana Jurjec, Tatjana Košak, Davorina Krajnčan Pur, Marjana Krameršek, Tanja Marzidovšek, Silva Mesiček Schmid, Marjeta Mraz, Sonja Ožura, Marta Rihter, Ivica Rošer, Greta Stiplošek Pajk, Monja Šalamon, Maja Rataj, Mateja Voh, Marta Žgajner V šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem šolskih mediacij s strani učiteljev šolskih mediatorjev in izvedli delavnice za usposabljanje učencev vrstniških mediatorjev. 125

126 KORISTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE TOM TELEFON OTROK IN MLADOSTNIKOV (brezplačni telefon za otroke, ki imajo težave doma, v šoli ) Ljubljana SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Maribor SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE CELJE KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER PIC (nudenje brezplačne pravne pomoči) ZAUPNI TELEFON ZATE (društvo za pomoč ljudem v stiski) TELEFON PETRA KLEPCA (brezplačni telefon za otroke z izkušnjo nasilja) 126

127 KORISTNE INTERNETNE STRANI SPLETNA STRAN ŠOLE KORISTNI NASVETI, FORUM ZABAVNO UČENJE, UČNI LISTI AKTUALNI DOGODKI V NAŠI OBČINI IN OKOLICI KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH CENTER POMOČI PRI PREKOMERNI RABI INTERNETA VARNA RABA INTERNETA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG IN ALKOHOLA MED MLADIMI 127

128 Izdala: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH S PODRUŽNICAMI Podatke so zapisali strokovni delavci OŠ Šmarje pri Jelšah. Odgovorna oseba: MITJA ŠKET, ravnatelj Vsebinsko pregledali: Greta Stiplošek Pajk in Monika Javornik Računalniško uredil: Nace Višnar Jezikovno uredila: Monika Javornik Slika na naslovnici: Ema Arzenšek, 9. A Šmarje pri Jelšah, september 2018 Izdala: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH S PODRUŽNICAMI Podatke so zapisali strokovni delavci OŠ Šmarje pri Jelšah. Odgovorna oseba: MITJA ŠKET, ravnatelj Vsebinsko pregledali: Greta Stiplošek Pajk, Valentina Kidrič, Zvonko Krobat, Mitja Šket Računalniško uredil: Nace Višnar Jezikovno uredila: Valentina Kidrič Naslovnica: učenci 8. C Šmarje pri Jelšah, september

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) 817-15-00, 817-15-20 e-pošta: info@os-smarje.si IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 3. triada Skrbnik učbeniškega sklada:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 11. 10. 2016 13:09:32 2. 9. 2016 7.c Nemščina 1 (IP-NI1) 7. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 4.b Matematika (MAT) 1. ura 17. 10. 2016 4.a Matematika (MAT) 5. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 24.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 2. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI... 4 2. 1. PROSTORSKI POGOJI... 4 2. 2. MATERIALNI POGOJI... 4 2.

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc) LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2010/2011 KAZALO 1. UVOD... 3 2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI...3 2.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV... 3 2.2. ŠOLSKI KOLEDAR... 3 3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev Štev.: 6005-1/2018-3 Datum: 25. 5. 2018 OBVESTILO ZA STARŠE za šolsko leto 2018/2019 DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED Spoštovani starši, obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE SODELOVANJE MOTOR PRENOVE Brdo, 20. 11. 2012 Dr. Justina Erčulj Dušan Vodeb Projekt unisvet OP 13.2.3.1.03.0001 Obseg novosti (v %) Obseg novosti (v %) NAČRT USPOSABLJANJ GRAF 1 - RAVNATELJI 100% 90% 80%

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2018/2019 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu s šolskim koledarjem ter Letnim delovnim načrtom za

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan DNEVI IDE/OIV: 24. 28. 9. 208 Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan pa prinesejo svojo. Ponedeljek, 24. 9. 208 Dnevi IDE:.

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014-

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014- Štev.: 499/2014-3 Datum: 26. 8. 2014 Zapisnik 18. sestanka Sveta šole, ki je bil v torek, 26. 8. 2014 ob 17. uri na OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Prisotni: Predstavniki ustanovitelja:

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga Šola ambasadorka Anton Kokalj Ljubljana, 19. 10. 2017 Navdih Naslednji dan (9. maja 1950)je francoski vladni kabinet zaključeval z dnevnim redom sestanka. Schuman je ves čas srečanja o svojem predlogu

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4.

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4. OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: 05 380 12 OO Fax.: 05380 12 18 E-mail: os.tolrnin@guest.ornes.si ~6.2012 ZAPISNIK 4. SEJESVETA STARŠEV, dne 20. junija 2012 ob 19. uri v

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 11. 2018 11:05:49 3. a 18. 10. 2018 9. 10. 2018 3. a Matematika (MAT) 2. ura Pisno preverjanje Seštevanje in odštevanje s prehodom Računanje z neznanim členom Besedilne naloge Stran 1/18

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran: URNIK

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran:   URNIK ODDELEK: 6. b RAZREDNIK: Marinka Istenič 1 2 3 4 5 6 ZGO TIT NAR SLJ SLJ GEO TIT TJA N SLJ TJA ODS SLJ N SLJ GUM NAR MAT MAT N ŠPO ŠPO ŠPO LUM TJA MAT TJA MAT 7 N2I NTE 8 NTE NRA N2I GOS NŠP 6 GOS ODDELEK:

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 OŠ Cirila Kosmača Piran Piran, 4. julij 2011 1. steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj Učiti se, da bi vedeli 4 steber: Učiti se biti ŠTIRJE DELORSOVI STEBRI IZOBR. 2. steber: Učiti se, da bi znali

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2016/2017 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več