Datum izdaje 29-Nov-2017 Datum dopolnjene izdaje 26-Nov-2017 Revizija A. Oddelek1:IDENTIFIKACIJASNOVI/ZMESIINDRUŽBE/PODJETJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Datum izdaje 29-Nov-2017 Datum dopolnjene izdaje 26-Nov-2017 Revizija A. Oddelek1:IDENTIFIKACIJASNOVI/ZMESIINDRUŽBE/PODJETJA"

Transkripcija

1 VARNOSTNI LIST Ta varnostni list je v skladu z zahtevami: Uredba(ES)št.1907/2006inUredba(ES)št.1272/2008 Datum izdaje 29-Nov-2017 Revizija A 1.1. Identifikator izdelka Oddelek1:IDENTIFIKACIJASNOVI/ZMESIINDRUŽBE/PODJETJA Koda(e) izdelka Ime izdelka SDS SL E BLK Nylon 12 CF PN(številkadela) Danska Izdelekšt Čistasnov/mešanica N/A Zmes 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Priporočenauporaba Uporabe, ki se jih odsvetuje Potrošniškauporaba 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Uvoznik Stratasys EMEA Regional Office Airport Boulevard B Rheinmünster, Germany Phone: Za dodatne informacije se obrnite na E-poštninaslov 1.4.Telefonskaštevilkazanujneprimere Telefon za klic v sili Globalno-Odzivvangleškem jezikupar Evropa -Večjezičniodzivpar ZDA-Večjezičniodzivpar TihomorskaAzija-Večjezičniodzivpar Avstralija-Odzivv angleškem jezikupar Kitajska-Odzivvkitajščini Avstrija Center za informacije o strupih (AT): +43-(0) Belgija Center za strupe (BE): Hrvaška Poison Control (CR): Češkarepublika Poison Control (CS): , Danska Nadzorstrupovvročalinija(DK): Estonija Poison Control (ET): 16662, (+372) Finska Center za informacije o strupih (FI): Francija Orfila (FR): Nemčija CenterzaStrupeBerlin(DE): (24hservis,nasvetivnemščiniin angleščini) Grčija Poison Information Center (EL): (0030) Madžarska Poison Information Service (HU): ( ) Islandija Poison Information Center: Italija Center za strupe, Milano (IT): Latvija Poison Information Center (LV): SL / EGHS Stran 1 / 9

2 Litva Poison Information Office (LT): or Luksemburg Belgian Poison Center: (+352) Nizozemska National Poisons Information Center (NVIC): Norveška Poison Center: Portugalska Center za informacije o strupih (PT): Španija Službazainformacijeostrupih(ES): Švedska 112 askforpoisonsinformation Oddelek 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI 2.1.Klasifikacijasnovialimešanice Uredba(ES)št.1272/2008 Tazmesjerazvrščenakotnenevarnavskladuzuredbo(ES)1272/2008[GHS] 2.2. Elementi oznake Tazmesjerazvrščenakotnenevarnavskladuzuredbo(ES)1272/2008[GHS] EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo 2.3. Druge nevarnosti Podobičajnimipogojiuporabezaščitnaopremaobičajnonipotrebna.Čepridedoprekoračitevmejnihvrednostialičeječutiti razdraženje,jelahkodapotrebnozračenjeinevakuacija.čemednadaljnjoobdelavo,rokovanjem inpodrugihpotehpridedo nastajanja majhnih delcev, se lahko v zraku ustvarijo gorljive koncentracije prahu. Glej oddelek 7 za dodatne informacije. Glej oddelek 8 za dodatne informacije. 3.1 Snovi Oddelek 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH Ime kemikalije ESšt Št.CAS Masni % Razvrstitev v skladu z Uredbo(ES)št1272/2008 [CLP] Registracijska številkareach Carbon fiber Nirazvrščeno Ni dostopnih podatkov Za celotno besedilo H-in EUH-stavkov: glejte poglavje Opisukrepovzaprvopomoč Oddelek4:UKREPIZAPRVO POMOČ VDIHAVANJE Stikzočmi Stikskožo Zaužitje Ponesrečencaprenestinasvežzrak. Spirati najmanj 15 minut z obilo vode, pri tem dvigati zgornjo oziroma spodnjo veko. Obrniti se na zdravnika. Čepridekožavstiksstopljenimiostanki,joumitizmilom invodo. Piti obilo vode. Ne siliti na bruhanje, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. Nemudoma pokličitezdravnika. 4.2.Najboljpomembnisimptomiinučinki,takoakutni,kotzapozneli Simptomi 4.3.Navedbakakršnekolitakojšnjemedicinskeoskrbeinposebnegazdravljenja SL / EGHS Stran 2 / 9

3 Obvestilo za zdravnike Zdraviti simptomatiko. 5.1.Sredstvazagašenje Ustreznasredstvazagašenje Neustreznasredstvazagašenje Oddelek5:PROTIPOŽARNIUKREPI Pena Voda Ogljikov dioksid (CO2) Suha kemikalija V alkoholu obstojna pena 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Konkretne nevarnosti, katerih vzrok je kemikalija 5.3. Nasvet za gasilce Posebna varovalna oprema za gasilce Gasilcinajnosijosamostojnidihalniaparatinpopolnogasilskoopremozagašenje. Uporabljajte osebno varovalno opremo. Oddelek 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1.Osebnivarnostniukrepi,zaščitnaopremainpostopkivsili Osebni previdnostni ukrepi Zareševalce Uporabitipredpisanoosebnozaščitnoopremo.Preprečitistikskožoinočmi.Odstranitivse virevžiga.pomesti,danepridedonevarnostizdrsa. Uporabaosebnezaščitneopreme,kotsejopriporočavOddelku Okoljevarstveni ukrepi Okoljevarstveni ukrepi Nesplakovativpovršinskevodealisanitarnokanalizacijo.Držatipročodplovnihpoti. 6.3.Metodeinmaterializazadrževanjeinčiščenje Metodezadrževanja Metodezačiščenje Zaustavitenadaljnjepuščanjealirazlivanje,četoninevarno. Pobrati mehansko in spravljati v primerne posode za odpad. PreprečevanjedrugotnihnevarnostiPreprečitioblakprahu.Preprečitenabiranjeprahuvzaprtem prostoru.lahkotvorivnetljive koncentracijeprahuvzraku,čemednadaljnjoobdelavo,medravnanjem inpodrugihpoteh nastajajomajhnidelci.odstranitivsevirevžiga Sklicevanje na druge oddelke Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Glej oddelek 13 za dodatne informacije Varnostni ukrepi za varno ravnanje Nasvet za varno rokovanje Oddelek7:RAVNANJEINSKLADIŠČENJE Uporabljajte osebno varovalno opremo. Kadar delate z raztopljenim vlaknom, se izogibajte stikuskožoinočmi.čemednadaljnjoobdelavo,rokovanjem inpodrugihpotehpridedo nastajanja majhnih delcev, se lahko v zraku ustvarijo gorljive koncentracije prahu. Uporabite SL / EGHS Stran 3 / 9

4 respirator. Splošnihigienskioziri Ravnajtevskladuzdobroindustrijskoprakso,karsehigieneinvarnostitiče. 7.2.Pogojizavarnoskladiščenje,vključnoznezdružljivostjo Pogojiskladiščenja Vsebnikhranititesnozaprtnasuhem indobrozračenem mestu. 7.3.Posebnekončneuporabe Metode za obvladovanje tveganj (RMM - Risk Management Methods) Zahtevane informacije se nahajajo v tem varnostnem listu Kontrolni parametri Meje izpostavljenosti. Oddelek8:NADZORIZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNAZAŠČITA Ime kemikalije Avstrija Švica Poljska Norveška Irska Carbon fiber TWA: 5 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 - TWA: 4.0 mg/m 3 TWA: 1.0 mg/m 3 TWA: 6.0 mg/m Izpeljanavrednostbrezučinka (DNEL) Predvidena Koncentracija Brez Učinka(PNEC) Nadzor izpostavljenosti Inženirskekontrole Čemednadaljnjoobdelavopridedonastajanjaprahu,zagotoviteizpušnozračenje. Osebnazaščitnaoprema Zaščitaoči/obraza Naočniki.Varnostnaočalasstranskimiščitniki. Zaščitakožeintelesa Zaščitadihal Neprepustna obleka. Zmanjšatinastajanjeinnabiranjeprahu.Nositiopremozazaščitodihal. Splošnihigienskioziri Kontrole izpostavljenosti okolja Ravnajtevskladuzdobroindustrijskoprakso,karsehigieneinvarnostitiče Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Agregatno stanje Trdna snov Videz Monofilament Vonj Barva črna Prag za vonj Oddelek 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI SL / EGHS Stran 4 / 9

5 Lastnost Vrednosti Opombe Metoda ph Ni dostopnih podatkov Ni znano Tališče/zmrzišče Ni dostopnih podatkov Ni znano Točkavrelišča/območjevrelišča Ni dostopnih podatkov Ni znano Plamenišče Ni dostopnih podatkov Ni znano Hitrost izparevanja Ni dostopnih podatkov Ni znano Vnetljivost (trdna snov, plin) Ni dostopnih podatkov Ni znano Meje vnetljivosti v zraku Ni znano Zgornja meja vnetljivosti: Ni dostopnih podatkov Spodnja meja vnetljivosti Ni dostopnih podatkov Parni tlak Ni dostopnih podatkov Ni znano Parna gostota Ni dostopnih podatkov Ni znano Relativna gostota Ni dostopnih podatkov Ni znano Topnost v vodi: Senemešavvodi Topnost(i) Ni dostopnih podatkov Ni znano Porazdelitveni koeficient: Ni dostopnih podatkov Ni znano Temperaturasamovžiga Ni dostopnih podatkov Ni znano Temperatura razpada > 315 C Kinematičnaviskoznost Ni dostopnih podatkov Ni znano Dinamičnaviskoznost Ni dostopnih podatkov Ni znano Eksplozivne lastnosti oksidacijske lastnosti 9.2. Drugi podatki Točkamehčanja Molekulska masa Vsebnost HOS (%) Gostotatekočine Gostota Velikost delcev Porazdelitev velikosti delcev Oddelek 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST reaktivnost reaktivnost Podobičajnimirazmeramine Kemičnastabilnost Obstojnost Explosion Podatki ObčutljivostzaMehanski Pretres ObčutljivostzaStatično Razelektritev Snovjepodobičajnimipogojiobstojna. Brez. Brez Možnostpotekanevarnihreakcij Možnostpotekanevarnihreakcij Obobičajnirabine Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pretiranavročina.Nepregrevati,danepridedotermičnegarazpada Nezdružljivimateriali Nezdružljivimateriali Oksidant.Močnilugi Nevarni razpadni produkti SL / EGHS Stran 5 / 9

6 Nevarni razpadni produkti Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Pri gorenju proizvaja neprijetne in strupene hlape. Aldehidi Podatkiotoksikološkihučinkih Informacijaoverjetnihnačinihizpostavljenosti Oddelek11:TOKSIKOLOŠKIPODATKI podatek o izdelku. VDIHAVANJE Stikzočmi Stikskožo Zaužitje Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Podatkiotoksikološkihučinkih Simptomi Numeričnamerilatoksičnosti Akutnatoksičnost Naslednjevrednostisoizračunanenapodlagipoglavja3.1dokumentaGHS mg/kg Informacija o sestavini Ime kemikalije Oralna SD50 SD50kožno LC50 za vdihavanje Carbon fiber > mg/kg > mg/kg ( Rat ) Zapozneliintakojšnjiučinkiterkroničniučinkipokratkoročniindolgoročniizpostavljenosti Jedkanje/draženjekože. Težkapoškodbaoči/razdraženjeoči. Senzitizacijadihalalikože Mutagenost zarodnih celic Rakotvornost Toksičnostzarazmnoževanje STOT - enkratna izpostavljenost STOT-ponavljajočase izpostavljenost: Nevarnost vdiha Oddelek12:EKOLOŠKiPODATKI SL / EGHS Stran 6 / 9

7 12.1.Toksičnost Ekotoksičnost Neznanatoksičnosti Vsebuje % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje Obstojnost in razgradljivost Obstojnost in razgradljivost 12.3.Zmožnostkopičenjavorganizmih Kopičenjevoirganizmih Mobilnost v tleh Mobilnost v tleh Rezultati ocene PBT in vpvb Ocena PBT in vpvb Drugiškodljivivplivi Drugiškodljivivplivi. Oddelek 13: ODSTRANJEVANJE Metode ravnanja z odpadki Odpadki iz ostankov / neuporabljenih izdelkov Kontaminiranaembalaža Odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. Odpadke odstranjevati v skladu z okoljsko zakonodajo. Praznih vsebnikov ne uporabljati. Oddelek 14: PODATKI O PREVOZU IMDG 14.1 UNštevilka Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 Embalažnaskupina Ni regulirano 14.5 Onesnaževalecmorja Se ne uporablja 14.6 Posebnedoločbe Brez 14.7 Prevozvečjihkoličinvskladu s Prilogo II MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC RID 14.1 UNštevilka Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 Embalažnaskupina Ni regulirano 14.5 Nevarnost za okolje Se ne uporablja SL / EGHS Stran 7 / 9

8 14.6 Posebnedoločbe Brez ADR 14.1 UNštevilka Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 Embalažnaskupina Ni regulirano 14.5 Nevarnost za okolje Se ne uporablja 14.6 Posebnedoločbe Brez IATA 14.1 UNštevilka Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 Embalažnaskupina Ni regulirano 14.5 Nevarnost za okolje Se ne uporablja 14.6 Posebnedoločbe Brez Oddelek 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 15.1.Predpisi/zakonodajaozdravju,varnostiinokolju,specifičnizasnovalizmes Evropska unija Upoštevajte98/24/ESovarovanjuzdravjainzagotavljanjuvarnostidelavcem pritveganjihvzvezizizpostavljenostjo kemikalijam na delovnem mestu Dovoljenja in/ali omejitve uporabe: Taizdeleknevsebujesnovi,zakaterejepotrebnodovoljenje(Uredba(ES)št.1907/2006(REACH),PrilogaXIV)Taizdelekne vsebujesnovi,kisopredmetomejitev(uredba(es)št.1907/2006(reach),prilogaxvi) Obstojnaorganskaosnaževala Se ne uporablja Uredba(ES)1005/2009osnoveh,kitanjšajoozonskiplašč Se ne uporablja Ocena kemijske varnosti Poročilookemijskivarnosti Oddelek 16: DRUGI PODATKI Ključalilegendazaokrajšaveinakronime,kisejihuporabljavvarnostnem listu Legenda SVHC:Skrbvzbujajočesnovizadovoljenje: Legenda Oddelek8:NADZORIZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNAZAŠČITA TWA TWA(časovnouteženopovprečje) STEL KTV (Meja za izpostavljenost kratkotrajni vrednosti) zgornja vrednost Maksimalna mejna vrednost * Oznakazakožo Postopekrazvrščanja RazvrstitevvskladuzUredbo(ES)št1272/2008[CLP] Akutnaoralnatoksičnost Uporabljena metoda SL / EGHS Stran 8 / 9

9 Akutnadermalnatoksičnost Akutnatoksičnostprivdihavanju-plin Acute inhalation toxicity - Vapor Akutnatoksičnostprivdihavanju-prah/meglica Jedkanje/draženjekože Težkapoškodbaoči/razdraženjeoči Senzitizacija dihal Senzitizacijakože Mutagenost Rakotvornost Toksičnostzarazmnoževanje STOT - enkratna izpostavljenost STOT-ponavljajočaseizpostavljenost: Akutnavodnatoksičnost Kroničnavodnatoksičnost Toksičnostprivdihavanju Datum dopolnjene izdaje 26-Nov-2017 TavarnostnilistjevskladuzzahtevamiUredbe(ES)št1907/2006 Demanti Informacije,navedenevtem varnostnem listu,izhajajoizvirovtretjeosebe.čepravsmoprepričani,dasoinformacije točnenadanobjave,nedajemonobenegazagotovilaalijamstvagledetočnostiinpopolnostiinformacij,tudineglede kakovosti ali specifikacije uporabljenih materialov, snovi ali zmesi, o katerih je tu govora (skupaj imenovanih "materiali"). Informacijanarazpolagojezamišljenasamokotvodilozavarnorokovanje,rabo,potrošnjo,predelavo,skladiščenje, prevoz,odstranjevanjeinsproščanjematerialov.informacijazatakenamenemordanebozadoščala,uporabniksenate informacijenebismelzanašati.informacijemordaneveljajozamateriale,kisekombinirajoskakimidrugimimaterialiali postopki,razenčejetovtem dokumentuizrecnonavedeno.nebomoodgovornizakakršnekoliodgovornosti,med drugim brezomejitevzapoškodbe,izgubealistroške,kiizhajajoizalikisoposledicazanašanjanainformacije, vsebovanevtem varnostnem listu.tavarnostnilistostajadaljenašaizključnalastinsebreznašegapredhodnega pisnegasoglasjanesmerazmnoževati,spreminjatiališiriti. Konec varnostnega lista SL / EGHS Stran 9 / 9