Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006"

Transkripcija

1 Stran : 1 / 8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes SILPROF zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Identificirane uporabe: silikonski sprej 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Dobavitelj: Kidričeva cesta Škofja Loka telefon: telefon: Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 1.4 Telefonska številka za nujne primere Klic v sili v Sloveniji: UGOTOVITEV NEVARNOSTI 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/ES Flam.aerosol 2; H223, H229 Asp. Tox. 1; H304 Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku Elementi etikete Označevanje v skladu z uredbo 1272/2008/ES Piktogram: Opozorilna beseda: NEVARNO Stavki o nevarnosti: H223 Vnetljiv aerosol

2 Stran : 2 / 8 H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju Vsebuje: Solvent-nafta (nafta), težka aromatska Previdnostni stavki: P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/122 o F Druge nevarnosti Jih ni. 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 3.2. Zmesi Kemijsko ime Solvent-nafta (nafta), težka aromatska CAS ES Indeks Silikonsko olje Deodoriran kerozin Dimetil eter REACH reg.št. Vsebnost v % Razvrstitev (Uredba 1272/2008/ES) - 30<50 Asp. Tox. 1 H304-10< Asp. Tox. 1 H Flam. Gas 1 Press. Gas; H220 Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Vdihavanje Stik s kožo Stik z očmi Zaužitje Izpostavljeno osebo prenesite na svež zrak. Naj ji bo toplo in naj počiva. Če se simptomi nadaljujejo, poiskati zdravniško pomoč. Kožo takoj spirati z vodo in milom vsaj 15 minut. Če se draženje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. Oči spirati z obilico vode vsaj 15 minut, tudi pod vekami. Poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja! Usta sperite z vodo, in dajte piti en kozarec vode po požirkih. Poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajati ničesar v usta nezavestni osebi. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

3 Stran : 3 / Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Zdraviti simptomatsko. 5. PROTIPOŽARNI UKREPI 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje Ogljikov dioksid, gasilni prah ali razpršen vodni curek. Neustrezna sredstva za gašenje Poln vodni curek 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Posebne nevarnosti Nevarni produkti razkroja Posode pod tlakom lahko v požaru raznese. Posode pod tlakom lahko raznese, če so segrevajo, zaradi naraščanja pritiska v posodi. Med požarom se lahko sproščajo: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid 5.3 Nasvet za gasilce Posebna varovalna oprema za gasilce Nositi samostojen izolirni dihalni aparat in na kemikalije odporno gasilsko obleko. 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Zagotoviti zadostno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov ali meglice. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi V primeru kontaminacije vodovja ali kanalizacije obvestiti Center za obveščanje. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Manjše razlitje popivnati z inertnim vpojnim materialom in zapreti v ustrezno označene posode za odstranjevanje. Večja razlitja omejiti in preprečiti vstop v vodovje ali kanalizacijo. Odstraniti v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Osebna varovalna oprema glej oddelek 8 Ravnanje z odpadki glej oddelek RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

4 Stran : 4 / 8 Napotki za varno ravnanje Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega plamena. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Tehnični ukrepi/skladiščni Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega plamena. Skladiščiti na pogoji sobni temperaturi v suhem, dobro prezračevanem prostoru. Posode pod tlakom: ne sme se jih izpostaviti sončni svetlobi ali temperaturam nad 50 o C. 7.3 Posebne končne uporabe ni podatka 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 8.1 Parametri nadzora Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za sestavine: dimetileter, CAS: MV: 1920 mg/m 3, 1000 ppm, Opomba: EU Vir: : Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 ZVZD-1 in 38/15) 8.2 Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Upoštevati je potrebno mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti in zmanjšati tveganje vdihavanja spreja Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema Splošne informacije Zaščita dihal Zaščita rok Zaščita za oči Zaščita kože in telesa Po delu si je potrebno umiti roke in obraz. Med delom ne jesti in ne piti. Ni zahtevana pri normalni uporabi. Ni zahtevana pri normalni uporabi. Ni zahtevana pri normalni uporabi. Ni zahtevana pri normalni uporabi Nadzor izpostavljenosti okolja Splošne informacije Ni določeno. 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz Tekočina v aerosolu Vonj značilen ph 6-8 Vrelišče 60~270 (za sestavino)

5 Stran : 5 / 8 Plamenišče 100~300 (zaprta posoda) Gostota hlapov Težji od zraka Gostota tekočine 0,70-0,90 Parni tlak 8 Hitrost izparevanja Počasneje kot eter Specifična teža (H2O=1) 0,75 Vsebnost HOS 30~50% Topnost v vodi Videz Barva Vonj Mejne vrednosti vonja ph 6-8 Tališče/ledišče Začetno vrelišče in območje vrelišča Aerosol značilen 60~270 (za sestavino Plamenišče 100~300 (zaprta posoda) Hitrost izparevanja Vnetljivost (trdno, plinasto) Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Parni tlak 8 Specifična teža Gostota hlapov Gostota 0,70-0,90 Topnost Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda Temperatura samovžiga Viskoznost Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti Hitrost izparevanja Specifična teža (H2O=1) 0,75 Se meša z vodo Vsebnost HOS 30~50% 9.2 Drugi podatki 9.2 Drugi podatki ni podatka 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost ni podatka Počasneje kot eter 10.2 Kemijska stabilnost Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji uporabe. Preprečiti vročino, iskre, plamene Možnost poteka nevarnih reakcij Izdelek ne bo podlegel polimerizaciji.

6 Stran : 6 / Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibati se je potrebno vročini, plamenom in drugim virom vžiga. Izogibajte se izpostavljanju posode pod tlakom visokim temperaturam ali direktnemu sončnemu sevanju Nezdružljivi materiali Oksidanti Nevarni produkti razgradnje pri gorenju: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih (a) akutna strupenost (b) jedkost za kožo/draženje kože; (c) resne okvare oči/draženje; (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; (e) mutagenost za zarodne celice; (f) rakotvornost; (g) strupenost za razmnoževanje; (h) STOT enkratna izpostavljenost; (i) STOT ponavljajoča se izpostavljenost; (j) nevarnost pri vdihavanju; 12. EKOLOŠKI PODATKI 12.1 Strupenost ni podatkov 12.2 Obstojnost in razgradljivost ni podatkov 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih ni podatkov 12.4 Mobilnost v tleh ni podatkov 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb ni podatkov 12.6 Drugi škodljivi učinki ni podatkov 13. ODSTRANJEVANJE 13.1 Metoda ravnanja z odpadki Kontaminirana embalaža in ostanki izdelka: Izdelek oz. embalažo oddati pooblaščenemu zbiralcu in odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Posodo izpraznite predno jo oddate (nevarnost eksplozije).

7 Stran : 7 / 8 Praznih posode se ne sme sežigati zaradi nevarnosti eksplozije. Nacionalni predpisi glede odpadkov: - Uredba o odpadkih - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 14. PODATKI O PREVOZU 14.1 Številka ZN : Pravilno odpremno ime ZN: AEROSOLS AEROSOLI 14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Skupina embalaže: ni podatka 14.5 Nevarnosti za okolje: onesnaževalec morja: ne 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: IMDG: EmS : F-D, S-U 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: ni podatka 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Evropska unija Uredba 1907/2006 (REACH), Uredba 1272/2008/ES Predpisi v Sloveniji - Zakon o kemikalijah - Uredba o odpadkih - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana. 16. DRUGI PODATKI 16. Vir varnostnega lista: sestava izdelka in podatki z ECHA 16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov H220 Zelo lahko vnetljiv plin. H223 Vnetljiv aerosol H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno Podatki o reviziji:

8 Stran : 8 / 8 Revizijska opomba: spremembe v vseh oddelkih 16.4 Okrajšave: TWA ( time-weighted average ) : mejna vrednost dnevne izpostavljenosti (8h) STEL (short-term exposure limits) : mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals MV : mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur CAS: Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov) IARC: International Agency for Research on Cancer (Mednarodna agencija za raziskovanje raka) ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameriški inštitut za sanitarni nadzor) TLV: Treshold Limit Value (mejna vrednost izpostavljenosti) REL: Recommendable Exposure Level (Priporočena meja izpostavljenosti) PEL: Permissible Exposure Level (Dopustna meja izpostavljenosti) INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. VLA-ED: Environmental limit value - daily exposure (Okoljevarstvena mejna vrednost - dnevna izpostavljenost) VLA-EC: Limit environmental value - short exposure(okoljevarstvena mejna vrednost - kratkotrajna izpostavljenost) DNEL/DMEL: Derived no-effect level (Izpeljane vrednosti brez učinka) / Derivation of minimal effects levels (Izpeljane vrednosti z minimalnim učinkom). LD50: Lethal Dose Medium (Srednji smrtni odmerek) LC50: Lethal Concentration Medium (Srednja smrtna koncentracija) EC50: Effective Concentration Medium (Srednja učinkovita koncentracija) IC50: Inhibitory Concentration Medium (Srednja inhibitorna koncentracija) BOD: Biological Oxygen Demand (Biokemijska potreba po kisiku) NOAEL: No observable adverse effect level (nivo/količina, kjer neželeni učinki niso opaženi) NOEL: No observed effect level (nivo/količina, kjer učinki niso opaženi) NOAEC: No observed adverse effect concentration (koncentracija, kjer neželeni učinki niso opaženi) NOEC: No observed effect concentration (koncentracija, kjer učinki niso opaženi) n/v: Ni relevantno MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h BAT: biološka mejna vrednost KTV: kratkotrajna mejna vrednost 15 min. Aerosol 3: Aerosoli, kategorija nevarnosti 3 Acute tox.4: Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 4 STOT SE 1: Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti Metode za razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/ES Aerosol 2; H223 testna metoda Asp. Tox. 1; H304 računska metoda Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Konec varnostnega lista