AERIT, izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AERIT, izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12,"

Transkripcija

1 Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/1993, 13/1994, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 63/2004, 94/2006, 64/2008, 86/2009, 78/2011, 109/2012, 85/2014) in 1. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS, št. 13/1993, 66/1993, 8/1996) sprejme AERIT, izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12, 1230 Domžale, matična št , ki jo zastopa direktor Matjaž Škabar, kot ustanovitelj, dne , AKT O USTANOVITVI samostojnega visokošolskega zavoda VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO (prečiščeno besedilo) UVODNA DOLOČBA 1. člen Visokošolski zavod je ustanovila družba IZRI, inštutut za raziskave in razvoj v izobraževanju, d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana. V sodni register je bil vpisan Visokošolskemu zavodu se je na podlagi sklepa upravnega odbora z dne spremenilo ime, tako da se ime po spremembi glasi: Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO (v nadaljevanju VITT ERUDIO). Dne so bile pri notarki Majdi Lokošek iz Domžal s pogodbo z opravilno št. SV 417/12 ustanoviteljske pravice v 100 odstotnem deležu prenesene na AERIT, izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12, 1230 Domžale. Ta akt o ustanovitvi spreminja Akta o ustanovitvi z dne in z dne ter velja kot nova, edina veljavna, prečiščena različica akta. SPLOŠNE DOLOČBE 2. člen Ustanoviteljica, s sto (100) odstotnim deležem ustanoviteljskih pravic, VITT ERUDIO je: AERIT, izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12, 1230 Domžale, matična št , ki jo zastopa direktor Matjaž Škabar. 3. člen Ime zavoda je: Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, smostojni visokošolski zavod. Skrajšana označba imena zavoda je: Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO. Prevod imena zavoda v angleškem jeziku se glasi: ERUDIO School of Sustainable Tourism. Sedež zavoda je v Ljubljani. 4. člen VITT ERUDIO je pravna oseba, ki v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun v skladu s tem aktom in s statutom zavoda.

2 VITT ERUDIO je samostojni visokošolski zavod. VITT ERUDIO se lahko drugače statusno organizira. O tem odloča upravni odbor po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja. VITT ERUDIO se lahko vključi v univerzo kot pridružena članica. Pogoji za vključitev ter pravice in obveznosti pridruženih članic se uredijo s statutom univerze. 5. člen VITT ERUDIO ima svoj znaki, ki se uporablja na vseh listinah. VITT ERUDIO ima žig okrogle oblike, ki vsebuje ime, sedež in znak zavoda. Pri poslovanju s tujino uporablja VITT ERUDIO žig, ki vsebuje ime zavoda v angleškem jeziku, sedež in znak. 6. člen VITT ERUDIO opravlja izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti, ki temeljijo na eni ali več sorodnih ali drugače med sabo povezanih strokah oziroma znanstvenih disciplinah. Za doseganje namena in ciljev VITT ERUDIO so registrirane kot predmet poslovanja naslednje dejavnosti: Visokošolsko izobraževanje Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Drugo tiskanje Priprava za tisk in objavo Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami Trgovina na drobno s časopisi in revijami Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi Druga trgovina na drobno, zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Izdajanje knjig Izdajanje časopisov Izdajanje revij in druge periodike Drugo založništvo Drugo izdajanje programja Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij Drugo informiranje Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Posredovanje oglaševalskega prostora Raziskovanje trga in javnega mnenja Prevajanje in tolmačenje Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del Dejavnost pri iskanju zaposlitve Druga oskrba s človeskimi viri Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Višješolsko izobraževanje Dejavnost knjižnic Dejavnost arhivov

3 7. člen VITT ERUDIO upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti in z drugim svojim premoženjem v skladu s tem aktom o ustanovitvi in statutom. 8. člen VITT ERUDIO ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote, ki niso pravne osebe in imajo le tista pooblastila v pravnem prometu, ki se jim podelijo ob njihovi ustanovitvi. VITT ERUDIO lahko ustanovi kot svojo organizacijsko enoto: oddelek, katedro, institute, knjižnico, informacijski in dokumentacijski center, center za študij na daljavo ipd. Organizacijsko strukturo in položaj notranje organizacijske enote se ob ustanovitvi podrobneje uredi z internim aktom VITT ERUDIO. 9. člen Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela VITT ERUDIO. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda. VITT ERUDIO odgovarja v pravnem prometu z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelj opravlja nadzor nad delom in poslovanjem VITT ERUDIO. Upravni odbor je na podlagi zahtevka ustanovitelja dolžen ustanovitelju predložiti poročilo o delu, poslovno poročilo in temeljne računovodske izkaze. ORGANI VITT ERUDIO 10. člen Organi VITT ERUDIO so: upravni odbor, direktor, dekan, prokurist, senat, akademski zbor, študentski svet. VITT ERUDIO ima lahko tudi druge organe v skladu s statutom. Upravni odbor 11. člen Upravni odbor je organ upravljanja VITT ERUDIO. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje VITT ERUDIO v skladu s statutom. Upravni odbor imenuje dekana, in sicer na predlog akademskega zbora, vendar pa lahko upravni odbor predlaga tudi svojega kandidata za dekana. Upravni odbor imenuje direktorja. Upravni odbor daje soglasja za sklenitev delovnih razmerji v zavodu. Upravni odbor sprejema in spreminja statut VITT ERUDIO. 12. člen Upravni odbor VITT ERUDIO ima tri (3) člane, ki so predstavniki ustanovitelja. Imenuje jih ustanovitelj s sklepom. Član upravnega odbora ima lahko namestnika. Mandatna doba članov upravnega odbora je pet (5) let. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov. Ustanovitelj lahko pred potekom mandata odpokliče enega ali več članov upravnega odbora, in sicer s pisnim sklepom in brez obrazložitve razlogov za odpoklic. Razrešitev članov upravnega odbora je veljavna z dnem sprejetja sklepa ustanovitelja, razen če v sklepu ustanovitelj ne odloči drugače.

4 Direktor in dekan 13. člen Direktor je poslovodni organ VITT ERUDIO, ki vodi, zastopa in predstavlja šolo. Direktor opravlja naslednje naloge: usklajuje poslovodne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in drugega dela, skrbi in odgovarja za zakonitost dela, v skladu s pristojnostmi, ki so mu podeljene; druge naloge v skladu z zakoni, statutom, drugimi predpisi ter splošnimi akti VITT ERUDIO. 14. člen Dekan je strokovni vodja VITT ERUDIO. Dekan opravlja naslednje naloge: skrbi in odgovarja za zakonitost dela, v skladu s pristojnostmi, ki so mu podeljene, usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, strokovno in drugo delo, je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VITT ERUDIO, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija zavoda), najmanj enkrat letno poroča o delu senatu VITT ERUDIO, druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti VITT ERUDIO. 15. člen Funkcija vodenja strokovnega dela (dekan) in poslovodna funkcija (direktor) sta lahko združeni ali ločeni. V primeru, da sta združeni, opravlja ena oseba naloge obeh funkciji. VITT ERUDIO lahko ima enega ali več izvršnih direktorjev in prokuristov, ki jih imenuje upravni odbor. Obseg njihovih pooblastil določi upravni odbor ob imenovanju. Upravnemu odboru lahko izvršne direktorje predlaga direktor. Senat 16. člen Senat je strokovni organ VITT ERUDIO. Sestavljajo ga lahko tisti člani akademskega zbora VITT ERUDIO, ki so izvoljeni najmanj v naziv predavatelja in so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopana vsa strokovna področja VITT ERUDIO. Po položaju so člani senata dekan VITT ERUDIO in predstavniki študentskega sveta VITT ERUDIO. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov. Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih programov VITT ERUDIO. Upravni odbor ima pravico, da na posamezno odločtev senata enkrat poda veto. V tem primeru je izvajanje odločitve senata zadržano, senat pa mora o zadevi odločati ponovno, in sicer z dvotretjinsko večino vseh članov senata, ki imajo pravico odločati o zadevi. Predstavniki študentov sodelujejo pri delu senata v tistih zadevah, ki se nanašajo na študijske obveznosti ter pravice in dolžnosti študentov. Predstavniki študentov nimajo pravice glasovanja v zadevah, ko senat odloča o: omejitvi vpisa oziroma številu vpisnih mest, sistematizaciji delovnih mest na zavodu, sprejetju ali spremembah splošnih in posamičnih aktov zavoda in vseh odločitvah, ki se nanašajo na razpolaganje s finančnimi sredstvi zavoda. Način izvolitve v senat, trajanje mandata in naloge senata se podrobneje določijo s statutom VITT ERUDIO.

5 Akademski zbor 17. člen Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško delo na šoli. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Način njihovega sodelovanja se določi s statutom. Akademski zbor ima naslednje naloge in pristojnosti: na predlog dekana izvoli tiste člane senata, ki niso člani po funkciji, torej pet (5) članov senata, senatu in upravnemu odboru lahko predlaga kandidata za dekana, obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu, opravlja druge naloge, določene z zakoni, tem statutom in internimi akti. Študentski svet 18. člen Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu VITT ERUDIO, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, lahko pa tudi mnenje o kandidatih za dekana, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov VITT ERUDIO v sodelovanju s skupnostjo študentov. Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi. 19. člen VITT ERUDIO ima statut, ki podrobneje ureja vprašanja organiziranja, delovanja in poslovanja VITT ERUDIO ter položaj učiteljev in drugih zaposlenih ter študentov. Statut sprejme in spreminja upravni odbor VITT ERUDIO s soglasjem ustanovitelja. PRIDOBIVANJE IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI 20. člen VITT ERUDIO pridobiva sredstva za svoje delo na podlagi šolnin, prodaje blaga in storitev na trgu, posebnih pogodb z ustanovitelji, dotacij, donacij, subvencij, posojil in sponzorstev. VITT ERUDIO upravlja in razpolaga s premoženjem na način in po postopku, določenim z zakonom, tem aktom o ustanovitvi, statutom in drugimi notranjimi akti ter v skladu z namenom, s katerim je bilo pridobljeno. 21. člen VITT ERUDIO presežek prihodkov nad odhodki, ki jih dosega pri opravljanju svoje dejavnosti, namenja za opravljanje in razvoj lastne dejavnosti. Način kritja primanjkljaja sredstev določi upravni odbor VITT ERUDIO v soglasju z ustanoviteljem.

6 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 22. člen Ta akt začne veljati in se uporabljati, ko ga podpiše pooblaščena oseba ustanovitelja. 23. člen Upravni odbor VITT ERUDIO se konstituira v roku desetih (10) dni po podpisu in uveljavitvi tega akta o ustanovitvi. Upravni odbor VITT ERUDIO v roku treh (3) mesecev sprejme spremembe statuta VITT ERUDIO. Spremembe statuta začnejo veljati in se uporabljati z dnem, ko jih na svoji seji sprejme upravni odbor VITT ERUDIO in ko ga podpiše njegov predsednik. 24. člen Do sprejema sprememb statuta, organi VITT ERUDIO nemoteno izvajajo svoje naloge, in sicer v sestavi in s člani, ki so bili imenovani na podlagi predhodnega akta o ustanovitvi in statuta. 25. člen Ta akt je sestavljen v treh (3) enakih izvodih, ki vsi veljajo kot original in od katerih ustanovitelj prejme vse tri (3) izvode. V Domžalah, dne Ustanovitelj: AERIT, d. o. o. Matjaž Škabar, direktor