Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/830 - Slovenija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/830 - Slovenija"

Transkripcija

1 Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/830 Slovenija VARNOSTNI LIST URALAC P 3250 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Interna šifra URALAC P WW Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Ni primerno. Priporočena uporaba Smolni sistem, ki se uporablja pri proizvodnji prevlek. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Dobavitelj naslov osebe odgovorne za pripravo VL DSM Coating Resins B.V. Ceintuurbaan AW Zwolle Nizozemska Tel (Communication in English only please) 1.4 Telefonska številka za nujne primere Telefonska številka za nujne primere Nacionalno posvetovalno telo/center za zastrupitve Netherlands Tel Namenjeno le za obveščanje zdravstvenega osebja v primerih akutne zastrupitve ODDELEK 2 Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Opredelitev izdelka Mešanica Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 Izdelek je razvrščen kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki. Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H. 2.2 Elementi etikete Piktogrami za nevarnosti Opozorilna beseda Pozor Stavki o nevarnosti H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Dodatni elementi etikete Vsebuje benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid. Lahko povzroči alergijski odziv. Previdnostni stavki Splošno Ni primerno. Preprečevanje Odziv Shranjevanje Odstranjevanje Nevarne sestavine P280 Nositi zaščito za oči ali zaščito za obraz. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha Poiskati zdravniško pomoč. Ni primerno. P501 Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 1/13

2 2.3 Druge nevarnosti Izdelek izpolnjuje merila za PBT ali vpvb, skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vpvb. Ob razpršitvi lahko tvori eksplozivno zmes prahu in zraka. Pri rokovanju in/ali predelavi te snovi lahko nastaja prah, ki lahko povzroči mehansko draženje oči, kože, nosu in grla. ODDELEK 3 Sestava/podatki o sestavinah 3.1 Snovi / 3.2 Zmesi Mešanica Da. Ne. Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Identifikatorji % Razvrstitev Uredba (ES) št. 1272/2008 [CLP] ethyltriphenylfosfonium bromide REACH # ES CAS Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 benzene1,2,4tricarboxylic acid ES CAS Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid REACH # ES CAS Indeks <1 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H. Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vpvb ali imajo določene zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno navajati v tem oddelku. ODDELEK 4 Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Stik z očmi Vdihavanje Stik s kožo Zaužitje Zaščita osebja za prvo pomoč Oči takoj izpirati z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti kontaktne leče. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč. Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Poklicati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik, kravato ali pas. Izprati onesnažen predel kože z obilo vode. Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Oprati oblačila pred ponovno uporabo. Temeljito očistiti čevlje pred ponovno uporabo. Usta sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Prenehati, če se ponesrečeni počuti slabo, ker je bruhanje nevarno. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja. Ob bruhanju držite glavo v nizkem položaju, da izbljuvek ne vstopi v pljuča. Poklicati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nikoli ničesar dajati v usta nezavestni osebi. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik, kravato ali pas. Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti Stik z očmi Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje bolečina ali draženje solzenje pordelost Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 2/13

3 Vdihavanje Stik s kožo Zaužitje Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje draženje dihalnih poti kašljanje Ni specifičnih podatkov. Ni specifičnih podatkov. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Opombe za zdravnika Specifične obdelave ODDELEK 5 Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Primerno Ni primerno Zdraviti simptomatično. Pri zaužitju ali vdihavanju večjih količin, takoj poklicati specialista za ravnanje v primeru zastrupitev. Ni specifičnega zdravljenja. Uporabiti suh kemičen prašek. Izogibati se je treba sredstvom z visokim pritiskom, ki bi lahko povzročila nastajanje potencialno eksplozivne zmesi prahu in zraka. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarnosti snovi ali zmesi Nevarni produkti izgorevanja Oblaki drobnega prahu lahko tvorijo eksplozivne mešanice z zrakom. Snov je škodljiva za življenje v vodi z dolgotrajnimi učinki. Voda iz požara, onesnažena s to snovjo, mora biti zadržana; preprečiti se mora odtekanje v vodotok, cestno kanalizacijo ali odplake. Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi ogljikov dioksid ogljikov monoksid fosforjevi oksidi (gost) črn dim aldehidi organske kisline halogenirane spojine 5.3 Nasvet za gasilce Posebno zaščitno delovanje za gasilce Navedba posebne varovalne opreme za gasilce z navedbo standarda, če ta obstaja Dodatni podatki Opombe V primeru požara, evakuirati območje. Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Odstraniti posode iz območja gorenja, če je to možno storiti brez tveganja. Uporabite vodno prho, da ohranite posode, ki so izpostavljene ognju, hladne. Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblačila za gasilce (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami) skladna z evropskim standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri kemijskih nezgodah. Oblaki drobnega prahu lahko tvorijo eksplozivne mešanice z zrakom. Nevnetljivo, vendar zagori ob dolgotrajni izpostavitvi plamenu ali visoki temperaturi. ODDELEK 6 Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neizučeno osebje Za reševalce Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Izključiti vse vire vžiga. V območju nevarnosti je prepovedano svetiti z odprtim ognjem, zažigati in kaditi. Preprečiti vdihovanje prahu. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za neizučeno osebje". 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije, vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe. Onesnažuje vodo. Ob večjem izpustu okolju škodljivo. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Manjše razlitje Odmakniti posode z mesta razlitja. Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja. Izogibati se tvorjenju prahu. Da se prepreči širjenje, prah odstranjevati s sesalcem, ki je opremljen s HEPA filtrom. Razsuto/razlito snov spraviti v za ta namen določeno, označeno posodo za odpadke. Odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 3/13

4 Obsežno razlitje Odmakniti posode z mesta razlitja. Bližnji izpust v obratni smeri vetra. Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Posesati ali pomesti material in ga preložiti v primerno označeno posodo za odpadke. Preprečiti nastanek prahu in preprečiti širjenje z vetrom. Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja. Odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Opomba glej Točko 1 za klic v nujnih primerih in Točko 13 za odstranjevanje odpadkov. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere. Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi. Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov. ODDELEK 7 Ravnanje in skladiščenje Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju (ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku Varnostni ukrepi za varno ravnanje Zaščitni ukrepi Nasvet glede splošne poklicne higiene Uporabiti primerna osebna zaščitna sredstva (glej točko 8) V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Na katerem koli delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati oseb z anamnezo preobčutljivosti kože ali astme, alergij, kroničnih ali ponavljajočih se obolenj dihal. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti. Preprečiti vdihovanje prahu. Preprečiti sproščanje v okolje. Pri rokovanju preprečiti nastajanje prahu in kakršnokoli izpostavljenost virom vžiga (iskra ali ogenj). Preprečiti kopičenje prahu. Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Električna oprema in osvetlitev naj bosta zaščiteni glede na ustrezen standard, da se prepreči stik prahu z vročimi površinami, iskrenjem ali drugimi viri vžiga. Preprečiti elektrostatično razelektritev. Da se izognemo požaru ali eksploziji, preprečimo statično naelektritev z ozemljitvijo ter povezavo posod in opreme pred prenosom nevarne snovi. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaže ponovno ne uporabljati. V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov. Ne. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Ne skladiščiti pri temperaturi višji od 30 C (86 F). Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Hraniti v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi (glej točko 10). Odstraniti vse vire vžiga. Hraniti ločeno od oksidirajočih snovi. Embalažo hraniti do uporabe tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalažo previdno zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni embalaži. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Hraniti v izvirni embalaži stran od neposredne sončne svetlobe. Varovati pred toploto in neposredno sončno svetlobo. 7.3 Posebne končne uporabe Priporočila Rešitve, specifične za industrijsko panogo Smolni sistem, ki se uporablja pri proizvodnji prevlek. Opombe Preprečite tvorjenje oblakov prašnih delcev. Ozemljitev proti statični elektriki. ODDELEK 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Informacije so na voljo na podlagi tipičnih predvidenih uporab izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi količinami ali za druge uporabe, ki bi lahko bistveno zvišale izpostavljenost delavca ali sproščanje v okolje. 8.1 Parametri nadzora Maksimalna dopustna koncentracija v delovnem okolju (MDK) Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Mejne vrednosti izpostavljenosti Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 12/2018). MV 0.04 mg/m³ 8 ure. Oblika alveolarna dim KTV 0.04 mg/m³, 4 krat na izmeno, 15 minut. Oblika alveolarna dim Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 4/13

5 Priporočen monitoring DNELi/DMELi Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato, da se določi učinkovitost prezračevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba opreme za zaščito dihal, morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) Evropski standard EN (Zrak na delovnem mestu Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede metod za določevanje nevarnih snovi. Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Tip Izpostavljenost Vrednost Populacija Posledice ethyltriphenylfosfonium bromide DNEL Dolgoročno Vdihavanje 1.48 mg/m³ Delavci Sistemski DNEL Dolgoročno Dermalno 0.42 mg/kg bw/dan Delavci Sistemski DNEL Dolgoročno Vdihavanje mg/m³ Splošna populacija Sistemski DNEL Dolgoročno Dermalno 0.15 mg/kg Splošna populacija Sistemski bw/dan DNEL Dolgoročno Oralno 0.15 mg/kg Splošna populacija Sistemski bw/dan benzen1,2,4trikarboksilna kislina DNEL Dolgoročno Vdihavanje 17.5 mg/m³ Delavci Sistemski 1,2anhidrid DNEL Kratkoročno Vdihavanje 35 mg/m³ Delavci Sistemski DNEL Dolgoročno Dermalno 5 mg/kg bw/ Delavci Sistemski dan DNEL Dolgoročno Vdihavanje 4.4 mg/m³ Splošna populacija Sistemski [Potrošniki] DNEL Dolgoročno Dermalno 2.5 mg/kg Splošna populacija Sistemski bw/dan [Potrošniki] DNEL Dolgoročno Oralno 2.5 mg/kg Splošna populacija Sistemski bw/dan [Potrošniki] DNEL Kratkoročno Vdihavanje 4.4 mg/m³ Splošna populacija [Potrošniki] Sistemski PNECi Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Podrobnost prostora Vrednost Podrobnost metode ethyltriphenylfosfonium bromide 1.56 µg/l Faktorji ocenitve Morska voda µg/l Faktorji ocenitve Sproščanje s presledki mg/l Faktorji ocenitve Čistilna naprava 20.2 mg/l Faktorji ocenitve Usedlina v sveži vodi 8.42 µg/kg Uravnotežena porazdelitev dwt Usedlina v morski vodi µg/kg Uravnotežena porazdelitev dwt Zemlja µg/kg Uravnotežena porazdelitev dwt benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid mg/l Morska voda mg/l Sproščanje s presledki 7.39 mg/l Čistilna naprava 10 mg/l Usedlina v sveži vodi 4.97 mg/kg dwt Usedlina v morski vodi mg/kg dwt Zemlja 9.55 mg/kg dwt 8.2 Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehničnotehnološki nadzor Osebni varnostni ukrepi Higienski ukrepi Zaščito za oči/obraz Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Če pri delu s proizvodom nastaja prah, dim, plin, hlapi ali meglica, je potrebno delovni proces fizično omejiti, zagotoviti lokalno prezračevanje ali kako drugače zagotoviti, da so izpostavitve delavcev nečistočam v zraku pod katerimikoli priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tehnične kontrolne merilne naprave morajo ohranjati koncentracije plina, par ali prahu pod katerokoli spodnjo mejo eksplozivnosti. Uporabite eksplozijsko varno ventilacijsko opremo. No. Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišèa in ob koncu dneva si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Oprati onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za izpiranje oči in prhe za nujne primere. Maska za cel obraz Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 5/13

6 Zaščito rok Koža in telo Zaščito dihal Nadzor izpostavljenosti okolja Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Nositi primerno zaščitno obleko. Nosite zaščitno masko pred prašnimi delci P2. Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi. Opombe Za preprečevanje stika s kožo so primerne vse kemične zaščitne rokavice. Izbira rokavic mora ustrezati namenu zaščite rok. Nasvet o osebni zaščiti velja za visoke ravni izpostavitve. Ustrezno osebno zaščito izberite na osnovi ocene dejanske situacije pri izpostavitvi. ODDELEK 9 Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Fizikalno stanje Barva Vonj Brez vonja. Mejne vrednosti vonja ph Tališče/ledišče Začetno vrelišče in območje vrelišča Razpon mehčanja Hitrost izparevanja Parni tlak Plamenišče >350 C Vnetljivost (trdno, plinasto) Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Parna gostota Relativna gostota 1.2 (Voda = 1) Gostota ( g/cm³ ) Topnost v vodi Viskoznost Trdna snov. [Kosmiči. Amorfno.] Brezbarvna do svetlorumena. 1.2 g/cm³ (23 C) Volumska gostota 600 k 750 kg/m 3 Topnost Porazdelitveni koeficient n oktanol/voda Temperatura samovžiga > 350 C Temperatura razpadanja Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti Nevnetljivo, vendar zagori ob dolgotrajni izpostavitvi plamenu ali visoki temperaturi. Delno topno v naslednjih snoveh dietil eter in aceton. Netopno v naslednjih snoveh hladna voda, vroča voda, metanol in noktanol. >350 C Ni primerno. Oblaki drobnega prahu lahko tvorijo eksplozivne mešanice z zrakom. Brez. 9.2 Drugi podatki Najmanjša vžigalna temperatura >350 C ODDELEK 10 Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago Kemijska stabilnost Proizvod je stabilen. Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej Točko 7) Možnost poteka nevarnih reakcij Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo. Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 6/13

7 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pri rokovanju preprečiti nastajanje prahu in kakršnokoli izpostavljenost virom vžiga (iskra ali ogenj). Preprečiti elektrostatično razelektritev. Da se izognemo požaru ali eksploziji, preprečimo statično naelektritev z ozemljitvijo ter povezavo posod in opreme pred prenosom nevarne snovi. Preprečiti kopičenje prahu. Hraniti ločeno od vlage Nezdružljivi materiali Reaktivno ali nezdružljivo z naslednjimi snovmi oksidativne snovi 10.6 Nevarni produkti razgradnje Ni specifičnih podatkov. ODDELEK 11 Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost ethyltriphenylfosfonium bromide Ocene akutne strupenosti Dražilnost/Jedkost LC50 Vdihavanje Prah in meglice Podgana >5 mg/l Smrti zaradi zdravljenja ali bistveni neželeni klinični učinki se niso pojavili. LD50 Dermalno Podgana >2000 mg/kg LD50 Oralno Podgana 200 mg/kg LD50 Oralno Podgana >50 mg/kg <300 mg/kg benzene1,2,4tricarboxylic acid LC0 Vdihavanje Podgana >3750 mg/m³ 4 ure Prah in meglice LD50 Dermalno Kunec >2000 mg/kg ( LD0 = 2000 mg/kg ) LD50 Oralno Podgana Moški, 2730 mg/kg benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid LC50 Vdihavanje Podgana Moški, >2.33 mg/l 4 ure Prah in meglice LD50 Dermalno Kunec >2000 mg/kg ( LD0 = 2000 mg/kg ) LD50 Oralno Podgana 2030 mg/kg LD50 Oralno Podgana Moški 3340 mg/kg LD50 Oralno Podgana Moški, 2730 mg/kg Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Oralno (mg/ kg) Dermalno (mg/kg) Vdihavanje (plini) (ppm) URALAC P N/A N/A N/A ethyltriphenylfosfonium bromide N/A N/A N/A benzene1,2,4tricarboxylic acid 2730 N/A N/A N/A N/A benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid 2030 N/A N/A N/A N/A Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Rezultat Izpostavljenost 4 ure Vdihavanje Vdihavanje (pare) (mg/l) (prah in meglica) (mg/l) Opazovanje ethyltriphenylfosfonium bromide Koža Indeks Kunec 2.16 primarnega draženja kože (PDII) Oči Zelo dražilno Kunec benzene1,2,4tricarboxylic acid Koža Blago dražilno Kunec 4 ure 0.5 g Oči Dražilno Kunec benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Koža Edem Kunec ure 0.5 g 24 k 72 ure Koža Eritema/ Kunec 1 4 ure 0.5 g 24 k 72 ure krasta na opeklini Oči Motnost Kunec g 24 ure roženice Oči Poškodba Kunec g 24 ure šarenice Oči Pordelost Kunec g 24 ure Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 7/13

8 Oči Koža Dihala Senzibilizacija Koža Dihala Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Način izpostavljenosti Vrste Rezultat Mutagenost očesnih veznic Oči Edem očesnih veznic Kunec g 24 ure benzene1,2,4tricarboxylic acid Dihala Podgana Ne povzroča preobčutljivosti koža Sesalec vrsta ni navedena Ne povzroča preobčutljivosti benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Dihala Moški Izzove preobčutljivost koža Morski prašiček Izzove preobčutljivost Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Preskus Poskus Rezultat benzene1,2,4tricarboxylic acid OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test Poskus In vitro Predmet Bakterije Aktivacija metabolizma Without & with Poskus In vitro Predmet Sesalecžival Celica Klica Poskus In vitro Predmet Sesalecžival Celica Klica Poskus In vitro Predmet Bakterije Aktivacija metabolizma Without & with Poskus In vitro Predmet Sesalecžival Celica Klica Aktivacija metabolizma Without & with Poskus In vitro Predmet Sesalecžival Celica Klica Aktivacija metabolizma Without & with Poskus In vitro Predmet Sesalecžival Celica Klica Aktivacija metabolizma Without & with Rakotvornost Strupenost za razmnoževanje Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Materinski Plodnost Razvojni Vrste Odmerek Izpostavljenost benzene1,2,4tricarboxylic acid Podgana Vdihavanje 0.5 µg/ m³ ( NOEL ) benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Podgana Vdihavanje 500 µg/ m³ / 6 ur na dan ( NOAEC Morski prašiček Vdihavanje 500 µg/ 6 ur na dan Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 8/13

9 Teratogenost Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost benzene1,2,4tricarboxylic acid Vdihavanje STOT enkratna izpostavljenost Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi STOT ponavljajoča se izpostavljenost Nevarnost pri vdihavanju Kategorija Način izpostavljenosti Ciljni organi benzene1,2,4tricarboxylic acid Kategorija 3 Ni primerno. Draženje dihalnih poti benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Kategorija 3 Ni primerno. Draženje dihalnih poti Potencialno akutni vplivi na zdravje Stik z očmi Vdihavanje Stik s kožo Zaužitje Izpostavljenost koncentracijam v zraku, ki so nad zakonskimi ali priporočenimi mejnimi vrednostmi, ima lahko za posledico draženje nosa, grla in pljuč. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. Povzroča hudo draženje oči. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi Stik z očmi Vdihavanje Stik s kožo Zaužitje Potencialno kronični vplivi na zdravje Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje bolečina ali draženje solzenje pordelost Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje draženje dihalnih poti kašljanje Ni specifičnih podatkov. Ni specifičnih podatkov. Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost ethyltriphenylfosfonium bromide benzene1,2,4tricarboxylic acid Splošno Rakotvornost Mutagenost Teratogenost Učinek na razvoj Učinki na plodnost Subkronično LOEL Oralno Subkronično NOAEL Oralno Subakuten NOEL Oralno Subkronično NOEL Vdihavanje Prah in meglice benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Subkronično NOAEL Oralno Subakuten LOAEC Vdihavanje Prah in meglice Ponavljajoče ali dolgotrajno vdihovanje prahu lahko privede kroničnega draženja dihal. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. m³ / 6 ur na dan ( NOAEC Podgana 500 µg/m³ ( NOEL 6 ur na dan Podgana 347 mg/kg Podgana 30 mg/kg 72 dni Podgana Moški, Podgana Moški, Podgana Moški, Podgana Moški, 300 mg/kg /dan 4 tedni; 5 dni na teden 300 µg/m³ ( 6 ure /dan; 5 dni na Največji teden preizkušeni odmerek mg/kg /dan ( Največji preizkušeni odmerek ) 0.2 mg/m³ 6 ure /dan; 5 dni na teden Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 9/13

10 ODDELEK 12 Ekološki podatki 12.1 Strupenost Ime ali trgovsko ime izdelka/ snovi Rezultat Vrste Izpostavljenost Posledice ethyltriphenylfosfonium bromide Akutni EC mg/l Alge 72 ure Akutni EC mg/l Sveža Daphnia 48 ure voda Akutni LC50 >39.54 mg/l Ribe Danio rerio 96 ure Umrljivost Kronični NOEC mg/l Daphnia 21 dni Kronični NOEC mg/l Ribe 28 dni benzene1,2,4tricarboxylic acid Akutni EC0 >792 mg/l Sveža Daphnia 48 ure Mobilnost voda Akutni LC0 >1000 mg/l Ribe 96 ure Umrljivost Akutni NOEC 739 mg/l Sveža Alge 96 ure (hitrost rasti) voda benzen1,2,4trikarboksilna Akutni EC50 >739 mg/l Alge 96 ure (hitrost rasti) kislina 1,2anhidrid Akutni EC50 >792 mg/l Daphnia 48 ure Mobilnost Akutni LC50 >957 mg/l Ribe 96 ure Umrljivost 12.2 Obstojnost in razgradljivost Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Preskus Rezultat Odmerek benzene1,2,4tricarboxylic acid benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi ethyltriphenylfosfonium bromide benzene1,2,4tricarboxylic acid benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid OECD 301B Ready Biodegradability CO₂ Evolution Test OECD 301B Ready Biodegradability CO₂ Evolution Test >60 % 7 dni 77.4 % 28 dni Cepivo Razpolovna doba v vodnem okolju Fotoliza Biorazgradljivost Ne zlahka Zlahka Zlahka 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Ime ali trgovsko ime izdelka/ snovi LogPow BCF Potencialno ethyltriphenylfosfonium bromide visok benzene1,2,4tricarboxylic acid nizko benzen1,2,4trikarboksilna kislina 1,2anhidrid 0.06 nizko 12.4 Mobilnost v tleh Porazdelitveni koeficient prst/voda (KOC) Mobilnost 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 10/13

11 Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vpvb Drugi škodljivi učinki Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. ODDELEK 13 Odstranjevanje Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Referenčna številka 2008/98/EC Metode ravnanja z odpadki Proizvod Metode odstranjevanja Nevaren odpadek Pakiranje Metode odstranjevanja Posebni previdnostni ukrepi ODDELEK 14 Podatki o prevozu Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok, razen če so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov. Klasifikacija proizvoda lahko doseže kriterije za nevaren odpadek. Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni možno. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila očiščena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 Številka ZN Ne podleže predpisom. Ne podleže predpisom. Ne podleže predpisom. Ne podleže predpisom Pravilno odpremno ime ZN 14.3 Razredi nevarnosti prevoza 14.4 Skupina embalaže 14.5 Nevarnosti za okolje Ne. Ne. Ne. Ne Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Prevoz znotraj zemljišča uporabnika vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC ODDELEK 15 Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Priloga XIV Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije Priloga XIV Nobene od sestavin ni na seznamu. Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 11/13

12 Ime sestavine benzene1,2,4tricarboxylic acid 1,2 anhydride; trimellitic anhydride; TMA Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (1005/2009/EU) Državni predpisi Mednarodni predpisi Intrinzična lastnost Status Referenčna Datum številka revidirane izdaje Snov, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost za zdravje ljudi Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC) (649/2012/EU) Seznam konvencije o kemičnem orožju Kemične snovi skupine I, II in III Ni primerno. Snov, ki bo morda vključena v postopek avtorizacije ED/61/2018, EU/2018/594 Ime sestavine Ime seznama Status 06/27/2018 Montrealski protokol (Prologe A, B, C, E) Ime sestavine Status Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih Ime sestavine Ime seznama Status Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) Ime sestavine Ime seznama Status Aarhuški protokol o obstojnih organskih onesnaževalih Konvencije UNECE (Aarhus) in protokol o težkih kovinah Ime sestavine Ime seznama Status 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocene kemijske varnosti se ni izvedlo. Opombe Opomba Glej točko 8 za osebna zaščitna sredstva in točko 13 za odstranjevanje odpadkov. ODDELEK 16 Drugi podatki Postopek, po katerem se je določila razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS] Razvrstitev Utemeljitev Eye Irrit. 2, H319 Računska metoda Aquatic Chronic 3, H412 Računska metoda Celotno besedilo okrajšanih stavkov H H301 Strupeno pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H319 Povzroča hudo draženje oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS] Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 12/13

13 Acute Tox. 3, H301 AKUTNA STRUPENOST (oralno) Kategorija 3 Aquatic Chronic 2, H411 DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE Kategorija 2 Aquatic Chronic 3, H412 DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE Kategorija 3 Eye Dam. 1, H318 HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI Kategorija 1 Eye Irrit. 2, H319 HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI Kategorija 2 Resp. Sens. 1, H334 PREOBČUTLJIVOST DIHAL Kategorija 1 Skin Sens. 1, H317 PREOBČUTLJIVOST KOŽE Kategorija 1 STOT SE 3, H335 Spremembe glede na prejšnjo različico Okrajšave in akronimi Viri ključnih podatkov Interna šifra Podatki glede usposabljanja delavcev Obvestilo bralcu Zgodovina Datum tiskanja Datum izdaje Verzija WW28057 Delo s to snovjo ali pripravkom je omejeno na strokovno osebje. Spremembe glede na predhodno verzijo so označene z majhnim (modrim) trikotnikom. Podatki o literaturi in/ali raziskovalna poročila so na voljo pri proizvajalcu. Informacije v varnostnem listu temeljijo na podatkih, ki so bili na razpolago na dan izdaje. Informacije so v pomoč uporabniku pri nadzorovanju delovnih tveganj; list ni namenjen kot garancija ali specifikacije kakovosti proizvoda. Informacije so lahko, ali pa tudi ne, uporabne za kombinacije proizvoda z drugimi snovmi ali posameznimi načini uporabe. Uporabnik je zadolžen za zagotavljanje izvajanja ustreznih varnostnih ukrepov in zadovoljitev lastnih meril o primernosti in zadostnosti podatkov za namen uporabe proizvoda. V primeru nejasnosti priporočamo, da se obrnete na dobavitelja ali strokovnjaka. 18 December December SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST (Draženje dihalnih poti) Kategorija 3 ATE = ocena akutne strupenosti CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom DNEL = Izpeljana raven brez učinka EUH = CLP specifičen stavek nevarnosti N/A = Ni na voljo PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen PNEC = predvidena koncentracija brez učinka RRN = Registracijska številka REACH SGG = skupina izločevanja vpvb = zelo obstojen in zelo bioakumulativen Datum izdaje/datum revidirane izdaje 18 December 2019 Verzija 11 Stran 13/13