Ta varnostni list je bil pripravljen skladu z zahtevami: Uredba (ES) št. 1907/2006 in Uredba (ES) št. 1272/2008

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ta varnostni list je bil pripravljen skladu z zahtevami: Uredba (ES) št. 1907/2006 in Uredba (ES) št. 1272/2008"

Transkripcija

1 SAFETY DATA SHEET Ta varnostni list je bil pripravljen skladu z zahtevami: Uredba (ES) št. 1907/2006 in Uredba (ES) št. 1272/2008 Datum izdaje Revision Date Revision Number 6 EGHS / English 1.1. Product identifier Oddelek 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Product Name Diallyl Phthalate - Glass Filled Product Code(s) Številka VL _E Chemical name 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Recommended Use Uporabe, ki se jih odsvetuje Uporaba v laboratorijih. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec ITW Test & Measurement GmbH Naslov proizvajalca Boschstraße Esslingen am Neckar / GERMANY Telefonska številka +49 (0) Elektronski poštni naslov 1.4 Telefonska številka za nujne primere Global Access Code: Americas: Europe: Middle East/Africa: Asia Pacific: UK: Razvrstitev snovi ali zmesi Oddelek 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI Page 1 / 12

2 Uredba (ES) št. 1272/2008 Carcinogenicity Akutna vodna strupenost Kronična strupenost za vodno okolje Kategorija 1A Category 1A Kategorija 1 - (H402) Kategorija 3 - (H412) 2.2. Label elements Signal word Danger Hazard Statements H350 - Lahko povzroči raka H402 - Škodljivo za vodne organizme H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki varnostne izjave - EU ( 28, 1272/2008) P202 - Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi P264 - Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo P273 - Preprečiti sproščanje v okolje P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz P501 - Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi, kot je primerno 2.3. Other hazards Material v prahu lahko ustvarja eksplozivne mešanice prahu in zraka 3.1 Snovi Not applicable. 3.2 Zmesi Oddelek 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH Chemical name ES št CAS No. Weight-% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP] Diallyl phthalate % Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) REACH registration number No data available Glass fiber % No data available No data available tert-butyl peroxybenzoate % Org. Perox. C (H242)Skin Irrit. 2, (H315) No data available Page 2 / 12

3 Aquatic Chronic 3, (H412) Titanium dioxide % Carc. 2, H351 Aquatic Acute 3, (H402) No data available Quartz % Carc. 1A (H350) No data available Za celotno besedilo H-in EUH-stavkov: glejte poglavje 16 Ta izdelek ne vsebuje skrb vzbujajočih snovi, ki bi prišle v poštev, pri koncentracijah >=0,1% (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), člen 59) 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Oddelek 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ Splošen nasvet Inhalation Skin contact Eye contact Ingestion Pokažite ta varnostni list prisotnemu zdravniku. PRI VDIHAVANJU: prenesti na svež zrak in pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Umiti kožo z milom in vodo. Če pride do razdraženosti kože ali alergijskih reakcij, obiščite zdravnika. Spirati najmanj 15 minut z obilo vode, pri tem dvigati zgornjo oziroma spodnjo veko. Obrniti se na zdravnika. NE izzvati bruhanja. Usta sprati z vodo in nato popiti obilo vode. Nezavestni osebi nikoli ne dajati česarkoli v usta. Pokličite zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Simptomi 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Obvestilo za zdravnike Zdraviti simptomatiko. Oddelek 5: PROTIPOŽARNI UKREPI 5.1 Sredstva za gašenje Suitable Extinguishing Media Suha kemikalija, CO2, v alkoholu obstojna pena ali vodna prha. Unsuitable extinguishing media Ne uporabljati neposrednega curka. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Specific hazards arising from the chemical Toplotni razpad ima lahko za posledico strupene pline in pare. Fini prah se, razpršen v zraku, lahko vname. 5.3 Nasvet za gasilce Posebna varovalna oprema za gasilce Protective equipment and precautions for firefighters. Standarden postopek za kemijske požare. Gasilci naj nosijo samostojni dihalni aparat in popolno gasilsko opremo za gašenje. Page 3 / 12

4 Oddelek 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Personal precautions Zagotovite primerno prezračevanje. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Evakuirajte osebje na varna območja. Odstranite vse vire vžiga (nobenega kajenja, isker ali plamenov v neposredni bližini). Other Information Dodatni zaščitni ukrepi so navedeni v odsekih 7 in 8. Za reševalce Uporaba osebne zaščitne opreme, kot se jo priporoča v Oddelku Okoljevarstveni ukrepi Environmental precautions Se ne sme izpuščati v okolje. Preprečiti odtekanje v vodotoke, kanalizacijo, kleti ali zaprta področja. See Section 12 for additional Ecological Information. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Methods for containment Methods for cleaning up Zaustavite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če to ni nevarno. Pobrati mehansko in spravljati v primerne posode za odpad. Izogibajte se dviganju prahu. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Glej oddelek 13 za dodatne informacije. 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Oddelek 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE Nasvet za varno rokovanje Splošni higienski oziri Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tiče. Zagotovite primerno prezračevanje. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Droben prah, v zadostnih koncentracijah razpršen v zraku, ob prisotnosti vira za vžig predstavlja možno nevarnost za prašno eksplozijo. Po rokovanju korenito umiti. Uporabljajte v skladu z navodili na embalažni nalepki. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tiče. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Storage Conditions Hraniti ločeno od vročine, isker, ognja in drugih virov vžiga (npr. pilotnih luči, električnih motorjev in statične elektrike). Imeti/hraniti le v originalni embalaži. Kadar se ga ne uporablja, mora posoda biti zaprta. Vsebnike hraniti tesno zaprte na suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Nezdružljiva z oksidanti. Hraniti pri temperaturi, ki ne presega 25 C C. 7.3 Posebne končne uporabe Identified Uses Metode za obvladovanje tveganj Zahtevane informacije se nahajajo v tem varnostnem listu. (RMM - Risk Management Methods) Page 4 / 12

5 8.1 Parametri nadzora Exposure Limits Oddelek 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA Chemical name Evropska unija Velika Britanija Francija Španija Nemčija Diallyl phthalate - STEL: 15 mg/m TWA: 5 mg/m 3 Titanium dioxide STEL: 30 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 - Quartz STEL: 0.3 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 0.05 mg/m 3 - Chemical name Italija Portugalska Nizozemska Finska Danska Diallyl phthalate TWA: 3 mg/m Glass fiber - TWA: 1 fiber/cm3 - TWA: 5 mg/m TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1 fiber/cm3 Titanium dioxide TWA: 10 mg/m TWA: 6 mg/m 3 Quartz TWA: mg/m 3 TWA: mg/m 3 TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.3 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 Chemical name Avstrija Švica Poljska Norveška Irska Diallyl phthalate TWA: 5 mg/m TWA: 5 mg/m 3 STEL: 15 mg/m 3 Titanium dioxide STEL 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 Quartz TWA: 3 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 TWA: 10.0 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 0.15 mg/m 3 TWA: 0.15 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 0.3 mg/m 3 TWA: 4.0 mg/m 3 TWA: 1.0 mg/m 3 TWA: 0.3 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 STEL: 0.9 mg/m 3 STEL: 0.3 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 Izpeljana vrednost brez učinka (DNEL) Predvidena Koncentracija Brez Učinka (PNEC) 8.2 Nadzor izpostavljenosti Osebna zaščitna oprema Eye/face protection Skin and body protection Respiratory protection Nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki (ali pa naočnike). Nositi primerno zaščitno obleko. Uporabljajte primerno zaščito za dihala. Environmental exposure Page 5 / 12

6 controls 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Oddelek 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Physical state Appearance Vonj Barva Odor Threshold Solid Zrnato Blue Značilnost Milo Modro Lastnost Vrednosti Opombe Metoda ph No data available Ni znano Melting / freezing point No data available Ni znano Boiling point / boiling range No data available Ni znano Flash Point No data available Ni znano Evaporation Rate No data available Ni znano Flammability (solid, gas) No data available Ni znano Flammability Limit in Air Ni znano Upper flammability limit No data available Lower flammability limit No data available Vapor pressure No data available Ni znano Vapor density No data available Ni znano Relative density g/cm3 Ni znano Water Solubility Ni topno v vodi Solubility(ies) Negligible Ni znano Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda No data available Ni znano Autoignition temperature No data available Ni znano Decomposition temperature No data available Ni znano Kinematic viscosity No data available Ni znano Viscosity No data available Ni znano Explosive properties 9.2 Drugi podatki Droben prah, v zadostnih koncentracijah razpršen v zraku, ob prisotnosti vira za vžig predstavlja možno nevarnost za prašno eksplozijo Softening Point Molecular Weight VOC Content (%) Gostota tekočine Bulk Density Particle Size Particle Size Distribution Not applicable Oddelek 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost No data available Kemijska stabilnost Snov je pod običajnimi pogoji obstojna. Glej oddelek 7 za dodatne informacije. Explosion Data Sensitivity to Mechanical Impact None. Page 6 / 12

7 Sensitivity to Static Discharge None Možnost poteka nevarnih reakcij Možnost poteka nevarnih reakcij Ob običajni rabi ne Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izjemne temperature in neposredna sončna svetloba Nezdružljivi materiali Močne kisline, Močni lugi Nevarni produkti razgradnje Hazardous decomposition products formed under fire conditions, Aromatic compounds, Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2), Organske snovi Podatki o toksikoloških učinkih Information on likely routes of exposure Product Information Oddelek 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI Inhalation Eye contact Skin contact Ingestion Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Harmful if swallowed. (na temelju sestavin). Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics Simptomi Numerical measures of toxicity Acute Toxicity Naslednje vrednosti so izračunane na podlagi poglavja 3.1 dokumenta GHS ATEmix (ustno) mg/kg ATEmix (prek kože) 3, mg/kg Unknown acute toxicity 100 % zmesi vsebuje sestavino (-e) neznane strupenosti 45 % zmesi vsebuje sestavino (-e) z neznano akutno oralno toksičnostjo 50 % zmesi vsebuje sestavino (-e) z neznano akutno dermalno toksičnostjo 100 % zmesi vsebuje sestavino (-e) z neznano akutno toksičnostjo pri vdihavanju (plin) 100 % zmesi vsebuje sestavino (-e) z neznano akutno toksičnostjo pri vdihavanju (para) 100 % zmesi vsebuje sestavino (-e) z neznano akutno toksičnostjo pri vdihavanju (prah/megla) Page 7 / 12

8 Chemical name Oral LD50 Dermal LD50 LC50 za vdihavanje Diallyl phthalate = 656 mg/kg ( Rat ) = 3300 mg/kg ( Rabbit ) = 5200 mg/m 3 ( Rat ) 1 h tert-butyl peroxybenzoate = 1012 mg/kg ( Rat ) - - Titanium dioxide > mg/kg ( Rat ) - - Quartz = 500 mg/kg ( Rat ) - - Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti Razjedanje/draženje kože Huda poškodba oči/draženje oči Respiratory or skin sensitization Mutagenost za zarodne celice Carcinogenicity Strupenost za razmnoževanje STOT - single exposure STOT - repeated exposure Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Nevarnost pri vdihavanju Oddelek 12: EKOLOŠKI PODATKI 12.1 Strupenost Ecotoxicity Škodljivo za vodne organizme. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Chemical name Toxicity to Algae Toxicity to Fish Toxicity to Microorganisms Daphnia magna (Vodna bolha) tert-butyl - 96h LC50: = 1.6 mg/l - - peroxybenzoate (Danio rerio) Titanium dioxide 61 mg/l (EPA 600/ , 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Freshwater, Experimental value, >100mg/l (Equivalent or similar to OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system,fresh water, Experimental - - Nominal concentration) value, Nominal concentration) 12.2 Obstojnost in razgradljivost Persistence and Degradability Izdelki kratkoročne razgradnje niso verjetni, lahko se pojavijo produkti dolgoročne Page 8 / 12

9 razgradnje Zmožnost kopičenja v organizmih Kopičenje v oirganizmih Se verjetno ne kopiči v organizmih Mobilnost v tleh Mobility in soil 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb Ocena PBT in vpvb Chemical name Diallyl phthalate Glass fiber tert-butyl peroxybenzoate Titanium dioxide Ocena PBT in vpvb The substance is not PBT / vpvb PBT assessment does not apply The substance is not PBT / vpvb The substance is not PBT / vpvb PBT assessment does not apply 12.6 Drugi škodljivi učinki Other adverse effects Do not allow undiluted product or large quantities to reach ground water or sewage system. Do not allow material to be released to the environment without proper governmental permits. Oddelek 13: ODSTRANJEVANJE 13.1 Metode ravnanja z odpadki Waste from residues/unused products Kontaminirana embalaža Odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. Odpadke odstranjevati v skladu z okoljsko zakonodajo. Se ne sme izpuščati v okolje. Oddelek 14: PODATKI O PREVOZU IMDG/IMO NI REGULIRANO 14.1 UN-No. NI REGULIRANO 14.2 Lastno odpremno ime NI REGULIRANO 14.3 Hazard Class NI REGULIRANO 14.4 Skupina embalaže NI REGULIRANO 14.5 Onesnaževalec morja Izdelek je po merilih IMDG/IMO onesnaževalec morja Environmental hazard Yes 14.6 Special Provisions None 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC RID NI REGULIRANO Page 9 / 12

10 14.1 UN-No. NI REGULIRANO 14.2 Lastno odpremno ime NI REGULIRANO 14.3 Hazard Class NI REGULIRANO 14.4 Skupina embalaže NI REGULIRANO 14.5 Environmental hazard Yes 14.6 Special Provisions None ADR NI REGULIRANO 14.1 UN-No. NI REGULIRANO 14.2 Lastno odpremno ime NI REGULIRANO 14.3 Hazard Class NI REGULIRANO 14.4 Skupina embalaže NI REGULIRANO 14.5 Environmental hazard Yes 14.6 Special Provisions None IATA NI REGULIRANO 14.1 UN-No. NI REGULIRANO 14.2 Lastno odpremno ime NON REGULATED 14.3 Hazard Class NI REGULIRANO 14.4 Skupina embalaže NI REGULIRANO 14.5 Environmental hazard Yes 14.6 Special Provisions None Oddelek 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes državne uredbe Francija Poklicne Bolezni (R-463-3, Francija) Chemical name Francoska RG številka Naslov Glass fiber RG Quartz RG 25 - Razred nevarnosti za vode (WGK) močno nevarna za vodo (WGK 3) Evropska unija Upoštevajte 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcem pri tveganjih v zvezi z izpostavljenostjo kemikalijam na delovnem mestu. Dovoljenja in/ali omejitve uporabe: Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere je potrebno dovoljenje (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XIV). Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki so predmet omejitev (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XVII). Obstojna organska osnaževala Not applicable. Page 10 / 12

11 Kategorija nevarne snovi po Direktivi Seveso (2012/18/EU) E1 - Nevarno za vodno okolje v kategoriji Akutno 1 ali Kronično Uredba (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč Not applicable. Mednarodni popisi TSCA DSL/NDSL EINECS/ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS: AICS: Legenda TSCA - Zakon ZDA o kontroli strupenih snovi, Oddelek 8(b) Popis DSL/NDSL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi, ki so na trgu/evropski seznam novih snovi) ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi AICS - Avstralski Seznam Kemičnih Snovi (Australian Inventory of Chemical Substances) 15.2 Ocena kemijske varnosti Oddelek 16: DRUGI PODATKI Ključ ali legenda za okrajšave in akronime, ki se jih uporablja v varnostnem listu Celotno besedilo H-izjav, omenjenih v oddelku 3 H242 - Segrevanje lahko povzroči požar H315 - Povzroča draženje kože H350 - Lahko povzroči raka H402 - Škodljivo za vodne organizme H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Legenda SVHC: Skrb vzbujajoče snovi za dovoljenje: Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION TWA TWA (časovno uteženo povprečje) STEL KTV (Meja za izpostavljenost kratkotrajni vrednosti) zgornja vrednost Maksimalna mejna vrednost - Oznaka za kožo Ključni sklici v literaturi in viri za podatke Page 11 / 12

12 Datum izdaje Revision Date Ta varnostni list je v skladu z zahtevami: Uredba (ES) št. 1907/2006. Demanti Informacija v tem varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija na razpolago je mišljena samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tiče samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, če se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen če to v besedilu ni navedeno. Podaj navedeni dobavitelj je ustvaril ta Varnostni list s pomočjo predloge UL VL. UL vsebine, opisane v tem VL, ni testirala, je ni potrdila ali odobrila, in vse informacije v tem VL je ali zagotovil dobavitelj ali pa so bile povzete iz javno dostopnih zakonodajnih virov. UL ne daje nobenih zagotovil ali garancij glede popolnosti ali točnosti informacij v tem VL in zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z uporabo teh podatkov ali v tem varnostnem listu opisane snovi. Postavitev, videz in oblika tega VL 2014 UL LLC. Vse pravice pridržane. Konec varnostnega lista Page 12 / 12