Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31"

Transkripcija

1 stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Območje uporabe SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah Kategorija izdelkov PC14 Izdelki za obdelavo kovinsk ih površin, vk ljučno z izdelki za galvanizacijo in elektrogalvanizacijo Kategorija postopka PROC7 Industrijsko brizganje PROC8a Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah PROC13 Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem Kategorija izpustov v okolje ERC4 Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih Kategorija izdelkov AC7 Kovinski izdelki Uporaba snovi / pripravka Testing material for nondestructive surface crack detection 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj: Hersteller: MR Chemie GmbH Nordstr Unna (Germany) Tel. +49 (0) Fax: +49 (0) Področje/oddelek za informacije: MR Chemie GmbH, Abtlg. Sicherheitsdatenblätter Tel.: 0049-(0)2303/ , 1.4 Telefonska številka za nujne primere: 24h- Emergency Contact Phone Number For Chemical Emergency, Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident Call Day or Night within USA and Canada: Outside USA and Canada: In-Country Emergency Number for: Germany: China: (Mandarin) Hong Kong: (Cantonese) India: (Hindi) South Africa: (English) (WISAG FMO Cargo Service GmbH & CO.KG) * ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 plamen Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. (nadaljevanje na strani 2)

2 stran: 2 / 9 (nadaljevanje od strani 1) Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči. STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 2.2 Elementi etikete Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP. Piktogrami za nevarnost GHS02 GHS07 Opozorilna beseda Nevarno Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Propanol Aceton Stavki o nevarnosti H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Previdnostni stavki P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 2.3 Druge nevarnosti Rezultati ocene PBT in vpvb PBT: Ni uporaben. vpvb: Ni uporaben. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi. Nevarne sestavine: Propanol Flam. Liq. 2, H % Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H Aceton Flam. Liq. 2, H % Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja. (nadaljevanje na strani 3)

3 stran: 3 / 9 (nadaljevanje od strani 2) * ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splošni napotki: Prizadete odpeljati na svež zrak. S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti. v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku. če pride v stik s kožo: Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku. Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti. če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom. če snov zaužijerno: Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo. Napotki zdravniku: Grease with skin-cream to restore fat film in order to prevent skin inflammation. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno. Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Pri požaru se lahko sproščajo: ogljikov monoksid (CO) 5.3 Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema: Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti, da pronica v kanalizacijo, jame in kleti. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13. Skrbeti za zadostno zračenje. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13. * ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu. (nadaljevanje na strani 4)

4 stran: 4 / 9 Posode odpreti in z njimi ravnati previdno. Preprečevati nastajanje aerosola. Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi. Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Skladiščenje: Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti na hladnem. Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem. 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje od strani 3) * ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko Parametri nadzora Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: Propanol MV dolgoročna vrednost: 500 mg/m 3, 200 ppm Y, BAT Aceton MV dolgoročna vrednost: 1210 mg/m 3, 500 ppm BAT, EU DNEL Propanol dermalen Long-term - systemic effects, worker 888 mg/kg bw/day (worker) inhalativen Long-term - systemic effects, worker 500 mg/m 3 (worker) Aceton dermalen Long-term - systemic effects, worker 186 mg/kg bw/day (worker) inhalativen Long-term - systemic effects, worker 1210 mg/m 3 (worker) Long-term - local effects, worker 2420 mg/m 3 (worker) PNEC Propanol Aquatic compartment, freshwater 140,9 mg/l (freshwater) Aquatic compartment - marine water 140,9 mg/l (marine water) Aquatic compartment- sediment in freshwater 552 mg/kg sed dw (sediment fresh water) Aquatic compartment sediment in marine water 552 mg/kg sed dw (sediment marine water) Terrestrial compartment - soil 28 mg/kg dw (soil) Sewage treatment plant 2251 mg/l (sewage treatment plant) Oral secondary poisoning 160 mg/kg food (food secundary poisoning) Aceton Aquatic compartment, freshwater 10,6 mg/l (freshwater) Aquatic compartment - marine water 1,06 mg/l (marine water) Aquatic compartment- sediment in freshwater 30,4 mg/kg sed dw (sediment fresh water) Aquatic compartment sediment in marine water 3,04 mg/kg sed dw (sediment marine water) Terrestrial compartment - soil 29,5 mg/kg dw (soil) (nadaljevanje na strani 5)

5 stran: 5 / 9 Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami. (nadaljevanje od strani 4) 8.2 Nadzor izpostavljenosti Osebna zaščitna oprema: Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil. Umazana, prepojena oblačila takoj sleči. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela. Izogniti se stiku z očmi in kožo. Zaščita dihal: Filter A/P2. Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka. Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju. Zaščita rok: Pred vsako uporabo preverite stanje zaščitnih rokavic. Za zaščitno pred kemikalijami v področju s povišano nevarnostjo poškodb (mehansko ogrožanje) ne moremo priporočati ustreznega materiala za rokavice. Zaščitne rokavice. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije. Material za rokavice Butilkavčk Priporočena debelina materiala: 0,5 mm Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite. Čas prodiranja skozi material za rokavice Vrednost propustnosti: stopnja 4 h Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic. Zaščita oči: Zaščitna očala. Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka. * ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Splošne navedbe Videz: Oblika: tekoč Barva: suspension with white solids Vonj: karakterističen Mejne vrednosti vonja: Ni določen. Vrednost ph Ni določen. Sprememba stanja Tališče/območje taljenja: ni določen Vrelišče/območje vretja: 55 C Vnetišče: -19 C Basis: active substance Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben. Temperatura vnetišča: 425 C Temperatura razgradnje: Ni določen. (nadaljevanje na strani 6)

6 stran: 6 / 9 Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv. (nadaljevanje od strani 5) Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka. Meje eksplozije: spodnja: 2,0 Vol % zgornja: 13,0 Vol % Parni tlak pri 20 C: 233 hpa Gostota pri 20 C: 0,83 g/cm 3 Relativna gostota Ni določen. Gostota hlapov Ni določen. Hitrost izparevanja Ni določen. Topnost v / se meša s/z voda: se delno meša Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen. Viskoznost: dinamična Ni določen. kinematična: Ni določen. organska topila: 88,4 % VOC (EC) 91,48 % 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo Kemijska stabilnost Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: Propanol oralen LD mg/kg (Ratte/rat/rat/rato) dermalen LD mg/kg (Kaninchen/rabbit/lapin/coelho) inhalativen LC50/4 h 30 mg/l (Ratte/rat/rat/rato) Aceton oralen LD mg/kg (Ratte/rat/rat/rato) dermalen LD mg/kg (Kaninchen/rabbit/lapin/coelho) Primarno draženje: na koži: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. na očeh: Povzroča hudo draženje oči. (nadaljevanje na strani 7)

7 stran: 7 / 9 (nadaljevanje od strani 6) Senzibilizacija: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje) Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. STOT enkratna izpostavljenost Lahko povzroči zaspanost ali omotico. STOT ponavljajoča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. * ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo. Drugi ekološki napotki: Splošni napotki: Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. Water hazard class 1: weakly water-endangering 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb PBT: Ni uporaben. vpvb: Ni uporaben Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo. * ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Šifra odpadne snovi: For this product no waste key number can be specified, because only the intended purpose permits an allocation. The waste key number is to be specified in arrangement with the regional waste disposal. Klasifikacijski seznam odpadkov * druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice * embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi Neočiščena embalaža: Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. * ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 OZN-številka (spodnja na oranžni tablici) ADR, IMDG, IATA UN Pravilno odpremno ime ZN ADR 1263 BARVA (nadaljevanje na strani 8)

8 stran: 8 / 9 IMDG PAINT IATA Paint 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR (nadaljevanje od strani 7) Kategorija 3 (F1) Vnetljive tekočine Listek za nevarnost 3 IMDG, IATA Class 3 Vnetljive tekočine Label Embalažna skupina ADR, IMDG, IATA II 14.5 Nevarnosti za okolje: Marine pollutant: Ne 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Vnetljive tekočine Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni tablici): 33 EMS-številka: F-E,S-E Stowage Category B 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Transport/drugi podatki: Ni uporaben. ADR Omejene količine (LQ) 5L Izvzete količine (EQ) Kod: E2 Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml Prevozna skupina 2 Kod omejitev za predore D/E IMDG Limited quantities (LQ) 5L Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml UN "model regulation": UN1263, BARVA, 3, II * ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje na strani 9)

9 stran: 9 / 9 (nadaljevanje od strani 8) Direktiva 2012/18/EU Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 5,000 t Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 50,000 t Državni predpisi: Stopnja ogrožanja vode: Water hazard class 1: weakly water-endangering 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. * ODDELEK 16: Drugi podatki The data in this safety data sheet are based on our knowledge at the time of the revision.the information should give you reference points for a safe handling of the product specified in this safety data sheet. The data are not transferable to other products. If the product specified in this safety data sheet is mixed or processed with other materials, the data cannot be transferred without examination. Relevantne norme The wording of the listed risk phrases are those of the individual raw materials. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Priporočene omejitve uporabe Existing national and local laws concerning chemicals are to be considered. Lista s podatki področja izstavitve: MR Chemie GmbH, Abtlg. Sicherheitsdatenblätter, Tel.: +49/(0)2303/ Kontaktna oseba: MR Chemie GmbH, Abtlg. Sicherheitsdatenblätter, Tel.: +49/(0)2303/ , Okrajšave in akronimi: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni