Mojster preveri Obsegi in ploščine. Mojster preveri

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mojster preveri Obsegi in ploščine. Mojster preveri"

Transkripcija

1 Mojte evei Oegi in loščine. MERJENJE OSEG IN PLOŠČINE LIK. ) = m ) = m. m. =, m. ) =, m ) = m. =, m 7. o = m, = 7 m, k = m, k = m Pvokotnik in kvdt imt enk oeg, lični loščini.. Poteujemo lošči.. Položijo m flt.. Oeg kvdt je dm, oeg vokotnik je, dm.. Ploščin tee okoli k je m.. Oe oti do šole t enko dolgi.. N liki o tije vokotniki, ki imjo oege m, 7 m in m. Ploščine o 7 m, 7 m in m.. ) = m, o = m ) = m, o = m ) = m, o = m. o = m, = m o = m, = 7 m Oeg t enk, loščini e likujet m.. Oeg dugeg vokotnik je m.. OSEG IN PLOŠČIN PRLELOGRM. En od možnoti: m. ) = e ) = e ) = e. ) = m ) = m. Pedtvljen je en od možnoti. ) m ) m. = m. o = m, = m. imt enk oeg, in ie m. 7. = e, = e Večjo loščino im lik EFGH, in ie e.. o = o = m, = m, = m. Pedtvljenih je nekj ešitev. ) ) ) č). ) =, m ) =, dm ) = dm č) =, m. ) =, m ) v =, m ) v =, dm, =,7 dm č) =, m, =, m. Novo emljišče je šioko m. 7. Ploščin kvdt je m večj od loščine om.. ) = m ) = m. Pvilni t ijvi v imeih in.. Rom Stni Višin Oeg Ploščin. om, m, m, m, m d) e). om dm dm dm dm. om m m m m. OSEG IN PLOŠČIN TRPEZ. OSEG IN PLOŠČIN PRVOKOTNIK TER KVRT. ) o =, m, =, m ) o = dm, = dm. ) o = 7, dm, = 7, dm ) o = m, = m. ) =, m ) =,7 m. ) = m ) = 7, m ) = m č) = m d) = m e) = m. Enki loščini imt lik in.. V lelogmu določimo točko S, če kteo e lelogm elik m ve. T točk je k eečišče oeh digonl. Poljun dlji, ki otek koi točko S in im kjišči n tnih lik, deli lik n dv loščinko enk te. Te imt nmeč enki ednjii, vot onovni je enk tnii dneg lelogm. Mojte evei

2 S.. ) o = m, = m ) o = m, = m ) o = 7 m, =,7 m č) o =, m, =, m. ) = m ) =,7 m ) =, dm č) = m. ) = 7 m ) = m ) v = m č) = dm 7. ) = dm ) = dm ) v = dm č) v =, dm. Te im loščino m.. ( + ) : v = v =, v = m Ploščin tikotnik je m.. = m. OSEG IN PLOŠČIN ELTOI. ) je deltoid; = m. ) je deltoid, om in kvdt hkti; = m. ) je deltoid in om hkti; = m.. ) = m ) =, m ) = 7 m č) = dm. ) e = m ) f =, dm. Rom Stni Višin v igonl e. om. om 7 m m, m Tikotnik m. tikotnik 7 m. tikotnik,, m, m Tikotnik Višin v Višin v Višin v Ploščin m, m. tikotnik m. tikotnik m, m, m. tikotnik, m,,7, m 7. PONOVIMO OSEG IN PLOŠČINO ŠTIRIKOTNIKOV. = dm, o = dm. o =, +, +, +, +,7 =,; o =, m = m. ) = m ) =, m ) =, m č) = 7, m. Povn lokev mei m.. Povn lokev mei m.. Oeg Oeg, m m m. om 7, m m m o=++ o= d o=+++d Ploščin Oeg o o=+ +. om, m,7 m m 7.. om m m m. om, m, m, m. om m 7 m Ploščin Ploščin e f = f e = v = =. OSEG IN PLOŠČIN TRIKOTNIK v d =. odtki m m odtki m m m v = Vednot loščine m m m m = + v Vednot loščine v m = v 7 m. ) o = + + =, o = m ) o = + + =, o = m ) o = + + =, o = m. Ninih je šet tikotnikov. Njihovi oegi o m, 7 m, m, m, m in m.. ) x = 7 m ) x = m ) x = m č) x = m. Vonik evoi km.. ) = 7 m, = 7, m ) = m, = m ) = m, = m. ) = m ) = m ) = m č) = m 7. Vi tikotniki imjo loščino e.. Z nine tikotnike veljt ijvi v imeih in č.. ) = m ) =, dm ) =,7 dm. Enki loščini kot dni tikotnik imt lik in Č.. Tikotnik : = m Tikotnik : = 7 m Tikotnik : =, m Tikotnik : = m. Ploščin te je m.. Višin je enk m, ke je tikotnik vokoten in enkokk. Ploščin tikotnik je m, loščin tikotnik je m, kun loščin je m. o= + o=+ igonl f o= Rom o = ( + ) m. om Oeg o. tikotnik, m m Stni Stni Stni m m m 7 m m m m m m m m m 7 m m m. ) ) ) č) d) e). ) = m ) = m ) = m č) =,7 m Mojte evei SSIO 7 SZ_ del.indd // :

3 . + + = o = + + = o = + + = = + = = = m Sednji te mei m.. =, =, dm, =, dm, =, dm. = dm, = dm. igonl f mei m.. Z vitino je oil dm tekl. Vidimo lhko et omov.. =, =, =, =, II = II, te je enkokk., tikotnik je enkokk, II = II, II = II = II. o II = = ljš onovni te mei m. 7. = + = + = Ploščin vokotneg te mei m.. Ploščin tikotnik je, m.. Pvokotno emljišče je šioko, m.. Višin tikotnik mei, m.. Stnii lelogm meit m in m.. Tikotnik je enkotnični tikotnik. Oeg om je m.. Z m tolotne iolije i lčli.. Ste mei m, otlo igišče m. LI SI ŽE MOJSTER?. = m, o = m. =,7 m. ) = e ) = e ) = e č) = e. Ploščin om je m, oeg kvdt je m.. Ploščin oenčeneg del je, m.. ) =, m ) = 7, m 7. Ploščin vokotneg tikotnik je 7, m.. Oeg je, m, loščin, m.. Višin je 7, m. Geometijki liki in tele. oov oglišč lokev. oov oglišč mejnih lokev 7. Nin je en od možnoti.. Šktli i mež in ot imeli oliko kvd. Šktl i meže Č o imel oliko titne ime.. ) S o imo eonl o tem, d im dve kldni onovni lokvi, tnke lokve o vokotniki. Pimož o imido eonl o tem, d im eno onovno lokev, tnke lokve o enkokki tikotniki. ) S o il tele v imeih,, č, e in f. Pimož o il telei v imeih in d... ) ). MREŽ GEOMETRIJSKEG TELES. ) ) ) vokotnik vokotnik tikotnik vokotnik tikotnik tikotnik vokotnik vokotnik tikotnik vokotnik tikotnik tikotnik te vokotnik te. Mežo tele edtvljt dve meži. I meže etvimo koko, i meže titno imido.. ) ). ) ). ) ). Pvilne o ijve v imeih, in g.. ) To je en od možnoti.. ) kvde ) titn im šet vokotnikov dv tikotnik in tije vokotniki ) štiitn imid vokotnik in štije tikotniki ) Mežo etvlj et lokev, in ie tije kldni vokotniki in dv kldn enkotničn tikotnik. ) Sin šktl o imel devet oov. Mojte evei

4 . POVRŠIN GEOMETRIJSKEG TELES. dm. Žie o dovolj. Z model je o oil le 7 m.. Možnoti doimo i vee + + = m. Zini t dve, in ie dolžin m, šiin m in višin 7 m te dolžin m, šiin m in višin m.. ) Pim je viok m. ) Ro mei, m.. ) dm ), dm ), dm č),7 dm. Zmočili mo, dm. 7. Poteujemo njmnj, m ločevine.. Onovni o mei, dm, loščin ene mejne lokve, dm, ovšin koke 7, dm.. ) m ), dm. dm, m +, m, m = = m +, m =, m =, dm Poteujem, dm ij.. ) kok:, dm = dm kvde: ( m + m + m) = m =, dm ) = (, dm) =, dm P =, dm =, dm ) P = m m + m m + + m m = m. ) = = m ; = m Onovni o mei m. ) Plšč tvoijo štije kldni enkokki tikotniki. ) m m = m Plšč mei m. č) m : = m Ploščin ene tnke lokve mei m. d) = v, v = m Enkokki tikotnik, ki edtvlj tnko lokev, je viok m.. ) m ) m m m m m m m m m m m m m m m m m ) Njmnjšo ovšino im kvde in ie m č) Njvečjo otonino im kvde in ie, dm.. Povšin je štiikt večj, otonin oemkt. Odelv odtkov. KOORINTN MREŽ. y E F Č. L(, ), I(, ), S(, ), J(, ), (, ), K(, ). x. y 7 Č E F 7 7 ) Kvdt določjo oglišč: (, 7), Č(, ), (7, 7), (, ) ) Plelogm določjo oglišč: E(7, ), H(, ), I(, ), F(, ).. ) (, ), (, ), (, ), (, ) ) (, ), (, ), (, ), (, ). y 7 y 7 7 x 7. (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ) Nili mo ličnih točk. E. PRIKZ POTKOV S PREGLENIO. Nčini ihjnj v šolo vtouom eš koleom ieljejo tši G H x Imen učenev Mih, Mti, Uš, Mn, nit, S Jue, Gše, Pete, ndej Tine, nže, Tjš Šel, Tin ) V šolo e ličnimi evonimi edtvi ielje otok. ) Z vtouom e voijo štii deklet. I x Mojte evei

5 . ) Oti koti Pvi kot Toi koti Udti koti,,, 7,, 7,,,, 7,,, ) Pi kotov, ki tvoijo vi kot: in, in 7. ) Pi kotov, ki tvoijo itegnjeni kot: in, in 7. č) Pi kotov, ki tvoijo olni kot: in, in, 7 in.. ) odličnih oen v doih oen doih oen dotnih oen nedotnih oen Tomž Jenej Ktj. PRIKZ POTKOV S STOLPČNIM IN LOČNIM IGRMOM. ) V te dejvnoti je vključenih učenev. ) eklet vemjo veh učenev. ) Njveč učenev je vključenih v koško.. ) V teh dneh o odli gee. ) Podli o vetov umene ve. ) Njveč o odli vtni.. n v tednu moških ženk on to e čet et o ned ) gledlev. ) Njveč gledlev je ilo v ooto. ) je ilo moških. č) Sed, čettek in nedelj o dnevi, ko je ilo več moških gledlev. Rok ndej. Učni ueh odl deklet fntje ) Njveč odličnih oen je doil Jenej. ) ečki o doili et odličnih oen. č) Odlične oene vemjo, % veh oen.. ) d d eljivo d eljivo 7 nd eljivo in hkti ) Pot eševnj je lhko tudi dugčn. ) Ve tnie o kldne v likih F in G. ) v kldnih tni imjo liki Č,, E, F, G in J. ) v voednih tni imjo liki Č,, E, F in G. č) Ntnko en voednih tni imjo liki, in I. d) E in G imt ve notnje kote kldne. e) J im ntnko en kldnih notnjih kotov. f) i, Č,, E, F, G in I imjo dv kldnih notnjih kotov.. ) ouk učenje eljivo 7 eljivo eljivo in hkti duženje ijtelji klekljnje nje knjig flvt lvnje toniki evke vje ovljnje ilet. učenev in učenk 7 7 nedotno dotno doo v doo odlično učenev Učni ueh ) Peiku nnj je ilo učenev. ) Poitivno je ilo oenjenih učenev. č) % učenev je ilo eiku v doo li odlično.. ) Njveč onovnošolev je ilo v šolkem letu /. ) Od let /7 je onovnošolev mnj kot. ) Njveč onovnošolev je oikovlo odljšno ivnje v šolkem letu /. č) Čev število onovnošolev oči ud, število učenev, ki oikujejo odljšno ivnje, ve č nšč. 7. ) učenev e je udeležilo šotneg dnev. ) Njmnj učenev e je udeležilo tek n mučeh, to je učenev. ) lo je 7 učenev. č) lo je dekli. u 7 u u ui ui ui ui ui ui ui u ) Med tednom e je njveč dužil ijteljimi, in ie u, 7 u je nmenil učenju. ) ndej je il šolkimi ovenotmi v šoli in dom njolj oemenjen v toek in edo, in ie o u. Mojte evei 7

6 . eivlev (v tiočih) elje Velenje Koe Novo Meto. Podli o kg hušk. Muk Soot. PRIKZ POTKOV S KROŽNIM IGRMOM. ) učenev je nočenih n evijo Poteu. ) Veh nočnikov je. ) veh je nočenih n evijo Pil.. točk 7 Tine nže Rok Iol. ) Z mučnje e je odločil čettin učenev. ) Tetjin učenev e je odločil ohod. ) Enko število učenev je ilo n nknju in n teku n mučeh. č) odnje: od = učenev mučnje: od = učenev tek n mučeh: od = učenev ohod: od = učenev nknje: od = učenev učenev.. učenev 7 7 mtemtik nvolovje godovin Goivo elež viov v % telovd elež viov v kotnih toinjh Jedko goivo % Nftni deivti % Zemeljki lin % Pemog in lignit % Onovljivi vii %. odlično: odnje mučnje v doo: doo: dotno: nedotno: tek n mučeh od = od = od = od = od = ohod nknje odlično v doo doo dotno nedotno. PRIKZ MESEOJNO OVISNIH KOLIČIN jedko goivo nftni deivti emeljki lin emog in lignit onovljivi vii. ) Njnižjo temetuo (, ) je imel v onedeljek. ) Njvišjo temetuo ( ) je imel v edo. ) oln je il štii dni. č) Temetu je nščl od onedeljk do ede, toej dv dni.. ) Njvečji doiček je il. ). jnuj o imeli ntnko omet. ) Pomet v odjetju je nščl dni.. olžin tnie kvdt (m),, Oeg kvdt o (m) Mojte evei

7 Oeg kvdt o (m). Oen i umetnotne vgoje olžin tnie kvdt (m) ) Oeg kvdt je m. ) olžin tnie je m. ) Oeg kvdt je štiikt večji od tnie.. ) N četku je ilo v eevoju litov goiv. ) Po km vožnje je dotočil litov goiv. ) Goiv je mnjklo o km vožnje. č) N elotni oti je oil 7 litov goiv.. ) V kdi mo ili minut. ) Vod e je dvignil dm. ) Vod v kd ne itek in ne odtek. č) Pve štii minute je vod v kd enkomeno itekl. Nlednjih deet minut vod ni itekl. Od. do. minute je vod enkomeno odtekl.. ) Z ot od Ljuljne do Velenj je oteovl oem u. ) Kj t oddljen km. ) ndž ni voil kole ue. č) V vih štiih uh je evoil km. 7. Vt etvin eljkovine in dodtki Mščoe Ogljikovi hidti M novi (g) g g 7 g. ) O eiku je ilo učenev. ) Peiku i lovenkeg jeik o oeno odlično ili tije učeni. ) Peiku i mtemtike je oeno doo ilo šet učenev. č) Tije učeni o ili eiku i lovenkeg jeik doo, eiku i mtemtike v doo. d) Višjo oeno i eikuu i lovenkeg jeik je doilo edem učenev. e) Enko oeno i oeh eikuov je imelo et učenev.. ) nketili o deet lenih ov. ) v len imt je tnddne lee kot ltinkomeiške lee. ) Točk v digmu, ki je edtvljen uejenim om (, ), omeni, d je leni oenil tnddni le oeno et, ltinkomeiški le oeno ti. Oen i mtemtike Ugotovimo lhko, d o učeni, ki o uešni i umetnotni vgoji, tudi doi mtemtiki.. Povev otj v imeih in č. V imeu č ovevo edtvimo enčo =. REVESNI PRIKZ. Iijo lhko med šetimi nčini otovnj. LJULJN REK UROVNIK ldj vto vtou vlk vtou ldj vtou ldj vtou. Ljuljn Knj (kolo, vto, vlk, vtou) Knj led (kolo, vto, vtou) led otok (čoln, lvnje) N lejki otok lhko iejo n = nčinov.. ) meo ilog olt ldi k k k Setvimo lhko = jedilnikov. Mojte evei

8 . ) meo ilog olt ldi Luk lhko etvi = jedilnikov. ) = ; : = =,, = ; : = V ovečju je vk od dečkov del košev. Nejen je točkovni digm. košev itmetičn edin Mih ndž Pete Jne Luk Učeni. Mih je ti koke etvil n nčinov. Zišemo lhko števil.. Zišemo lhko števil. 7. RITMETIČN SREIN. + + = ; : = Njen ovečn meečn ženin je. Če i doil vk mee enk neek, i il njen meečn ženin.. kg + kg + kg + kg + kg = kg; kg : = kg Povečn m nhtnik je il kg = ; : =, Povečn oen eiku i godovine je,.. Vot imejenih velikoti novoojenčkov je 7 m, ovečn velikot je il m.., +, =, ;, : =, Povečn en vek je il,.. Povečn njvišj dnevn temetu je 7,, ovečn njnižj nočn temetu je,. 7. n, ed in vetk o kuj ele knjig. n in ed t jih kuj eli. Toej je vetk ejšnji mee el knjig. ( ) =. ) = 7; 7 : =,7, ) = ; : =,,. Pvilen je odgovo v imeu.. Pviln je ijv v imeu č.. Vot teh števil je,. Njihov itmetičn edin je,.. ) km + km + km = km; km : = km ), min +, min + min = min; min : = min ) = ; : =. ) + + = ; : = ) + + = ; : = ) = ; : = itmetično edino imjo odtki v imeu.. ( x) : = ( + x) : = odno število je.. ) itmetičn edin je. ) itmetičn edin je,. ) itmetičn edin je.. EMPIRIČN IN MTEMTIČN PREISKV. Učeni motojno ovijo eikvo.. vometni kone kvdtov števil, ki e končuje,,,,, ki e končuje,,,,, ki e končuje,,, 7,, ki e končuje, ki e končuje,,, 7,, ki e končuje 7,,,,, ki e končuje,,,,, ki e končuje,,,, LI SI ŽE MOJSTER?. ) = ; : 7 = nže teni ovečno ue n dn. ) : = Čettkov tening vem tedenkeg tening. ) = = %. ) 7 od = ; 7. ed oikuje fntov. Mojte evei

9 ). ed oikuje deklet. ) učenev fntov = deklet deklet deklet = deklet V 7. edu o ti deklet več kot v. edu.. Sendvičev iom je = = % endvičev. Sendvičev lmo je =, % endvičev. Sendvičev olto je =,7 % endvičev. endvičev. endvič iom Ime učen goščenk endvič lmo endvič olto Vito Pik Tilen Mih 7. ) učenev mučnje nknje dnje deknje n negu ) Šotneg dnev e je udeležilo 7 učenev. ) Snkl e je veh učenev. č) N negu je ilo 7 veh učenev, k je iližno 7 %.. Č (h) Pot (km) Č (h) Pot (km) Pot (km) 7 Č (h). Vk eki odig štii tekme. N tuniju je ilo odignih deet tekem. 7. ) Peiku je ilo učenev. ) Več kot točk je doeglo učenev.. ) od 7 =, = % Peš ihj v šolo učenev, k je % veh učenev. ) % od 7 = Z vtouom e ielje učenev. ), % od 7 =, = 7 Stši ieljejo učenev, k je veh učenev. č) 7 ( + + ) =, = 7 =, =, % S koleom ihj v šolo učenev, k je, % veh učenev. d) eš vtou tši kolo eš: % od = vtou: % od = tši:, % od = kolo:, % od = Mojte evei