28 marzo 2021 GU RS n. 46/21: in vigore dal 29 marzo al 12 aprile LINK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "28 marzo 2021 GU RS n. 46/21: in vigore dal 29 marzo al 12 aprile LINK"

Transkripcija

1 28 marzo 2021 GU RS n. 46/21: in vigore dal 29 marzo al 12 aprile LINK Traduzione a cura del Consolato Generale di Capodistria, in collaborazione con l Ambasciata d Italia di Lubiana Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/20 ZIUZEOP, 142/20, 175/20 ZIUOPDVE in 15/21 ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja O D L O K o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID člen (1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državne meje Republike Slovenije. (2) Kontrolne točke na notranjih mejah se delijo v dve kategoriji: - kontrolne točke kategorije»a«, na katerih je v skladu z določbami tega odloka dovoljen prestop meje vsakomur, in - kontrolne točke kategorije»b«, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena tega odloka. (3) Kontrolne točke kategorije»a«obratujejo neprekinjeno. Čas obratovanja kontrolnih točk kategorije»b«, določen s tem odlokom, se objavi tudi na spletni strani policije. (4) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz tega odloka ni dovoljen. 2. člen (1) Kontrolne točke kategorije»a«na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so: 1. Vrtojba St. Andrea, 2. Fernetiči Fernetti in 3. Škofije Rabuiese. (2) Kontrolne točke kategorije»b«na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so: 1. Krvavi potok Pesse (med 5. in 23. uro), 2. Robič Stupizza (med 5. in 23. uro, nedelja in prazniki zaprto), 3. Predel Predil (med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro, nedelja in prazniki zaprto), 4. Nova Gorica (Solkan) Gorizia (Vallico di Salcano) (med 6. in 21. uro), 5. Neblo Vallico di Venco (med 7. in 9. uro ter med 16. in 19. uro) in 6. Rateče (med 6. in 21. uro). In base al primo paragrafo, punto 1, articolo 39 della Legge sulle malattie infettive (GU RS n. 33/06 - testo consolidato, 49/20 ZIUZEOP e 142/20 e 175/20 ZIUOPDVE e 15/21 ZDUOP) e all articolo 12 della Legge sulle misure temporanee per attenuare le conseguenze COVID-19 (GU RS n. 152/20 e 175/20 ZIUOPDVE) il Governo della Repubblica di Slovenia emana il D E C R E T O sulle condizioni d ingresso nella Repubblica di Slovenia per contenere e gestire la malattia infettiva COVID-19 Articolo 1 (1) Per contenere nuovi contagi e gestire la malattia infettiva COVID-19 (di seguito: COVID-19), con il presente decreto si stabiliscono le misure alle frontiere esterne e ai punti di controllo interni della R. di Slovenia all ingresso nella R. di Slovenia, gli unici dai quali è possibile passare il confine di Stato della Repubblica di Slovenia durante gli orari d apertura. (2) I punti di controllo ai confini interni si dividono in due categorie: - i punti di controllo di categoria A ai quali, conformemente alle norme del presente decreto, è consentito il passaggio del confine a chiunque e - i punti di controllo di categoria B ai quali è consentito il passaggio del confine solamente alle persone che rientrano tra le eccezioni di cui all art. 10 del presente decreto. (3) I punti di controllo di categoria A sono operativi ininterrottamente. Gli orari ai punti di controllo di categoria B del presente decreto si pubblicano anche sul sito internet della polizia. (4) Non è consentito il passaggio del confine fuori dai punti di controllo indicati nel presente decreto. Articolo 2 (1) I punti di controllo di categoria A ai collegamenti stradali sul territorio frontaliero con la Repubblica d Italia sono: 1. Vrtojba Sant Andrea, 2. Fernetiči Fernetti, 3. Škofije Rabuiese. (2) I punti di controllo di categoria B ai collegamenti stradali sul territorio frontaliero con la Repubblica Italiana sono: 1. Krvavi potok - Pesek (dalle 5 alle 23), 2. Robič - Stupizza (dalle 5.00 alle 23.00, chiuso domenica e festivi), 3. Predel - Predil (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle alle 18.00, chiuso domenica e festivi), 4. Nova Gorica (Solkan) - Gorizia (Valico di Solkan) (dalle 6.00 alle 21.00); 5. Neblo - Vencò (dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19) e 6. Rateče - Fusine (dalle 6.00 alle 21.00).

2 3. člen (1) Kontrolne točke kategorije»a«na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so: 1. Karavanke Karawankentunnel, 2. Ljubelj Loibltunnel, 3. Šentilj (avtocesta) Spielfeld (Autobahn), 4. Gornja Radgona Bad Radkersburg in 5. Gederovci Sicheldorf. (2) Kontrolne točke kategorije»b«na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so: 1. Holmec Grablach (med 5. in 23. uro), 2. Vič Lavamund (med 5. in 23. uro), 3. Šentilj magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro), 4. Trate Mureck (med 4.30 in 7.30 uro ter 16. in 20. uro), 5. Jurij Langegg (med 6. in 7.30 uro ter 16. in 18. uro) in 6. Kuzma Bonisdorf (med 4. in 23. uro). (3) Kontrolni točki kategorije»a«na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo sta Šentilj Spielfeld (Eisenbahn) in Železniška postaja Maribor. 4. člen (1) Kontrolni točki kategorije»a«na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta: 1. Dolga vas Redics in 2. Pince (avtocesta) Torniyszentmiklos (Országút). (2) Kontrolni točki kategorije»b«na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta: 1. Hodoš (med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro) in 2. Čepinci (med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro). 5. člen (1) Kontrolne točke kategorije»a«na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so: Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož). (2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID- 19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ. 6. člen (1) Kontrolni točki kategorije»a«na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta: Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet) in Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet). (2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ. 7. člen Policija za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk v dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve in z varnostnimi organi sosednjih držav, za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka Articolo 3 (1) I punti di controllo di categoria A ai collegamenti stradali sul territorio frontaliero con la Repubblica d Austria sono: 1. Karavanke Karawankentunnel, 2. Ljubelj Loibltunnel, 3. Šentilj (avtocesta) Spielfeld (Autobahn), 4. Gornja Radgona Bad Radkersburg e 5. Gederovci Sicheldorf. (2) I punti di controllo di categoria B ai collegamenti stradali sul territorio frontaliero con la Repubblica d Austria sono: 1. Holmec Grablach (tra le 5 e le 23), 2. Vič Lavamund (tra le 5 e le 23), 3. Šentilj magistrala (tra le 5 e le 7 e tra le 17 e le 19), 4. Trate Mureck (tra le 4.30 e le 7.30 e tra le 16 e le 20), 5. Jurij Langegg (tra le 6 e le 7.30 e tra le 16 e le 18) e 6. Kuzma Bonisdorf (tra le 4 e le 23). (3) I punti di controllo di categoria A per il collegamento ferroviario con l Austria sono a Šentilj Spielfeld (Eisenbahn) e alla stazione ferroviaria di Maribor. Articolo 4 (1) I punti di controllo di categoria A ai collegamenti stradali sul territorio frontaliero con l Ungheria sono i seguenti: 1. Dolga vas Redics e 2. Pince (autostrada) Torniyszentmiklos (Országút). (2) I punti di controllo della categoria B sui collegamenti stradali nel territorio frontaliero con l Ungheria sono i seguenti: 1. Hodoš (tra le 6 e le 8, tra le 14 e le 15 e tra le 19 e le 20) e 2. Čepinci (tra le 6 e le 8 e tra le 14 e le 16). Articolo 5 (1) I punti di controllo di categoria A per i collegamenti aerei relativi al transito aereo internazionale sono: - Lubiana (Brnik) (Aeroporto Jože Pučnik Lubiana), - Maribor (Slivnica) (Aeroporto Edvard Rusjan Maribor), - Portorose (Sicciole) (Aeroporto Portorose). (2) Il responsabile dell aeroporto pubblico per il traffico aero internazionale garantisce le condizioni per instaurare il punto di controllo e svolgere le misure igieniche necessarie per impedire la diffusione dei contagi COVID-19 seguendo le indicazioni dell Istituto nazionale per la salute pubblica, accessibili anche sul sito NIJZ. Articolo 6 (1) I punti di controllo di categoria A per i collegamenti marittimi relativi al transito marittimo internazionale sono: - Koper Capodistria (Valico di frontiera per il transito marittimo internazionale), - Piran Pirano (Valico di frontiera per il transito marittimo internazionale). (2) Il gestore del porto pubblico per transito marittimo internazionale garantisce le condizioni per instaurare il punto di controllo e svolgere le misure igieniche necessarie per impedire la diffusione dei contagi COVID-19 seguendo le indicazioni dell Istituto nazionale per la salute pubblica, accessibili anche sul sito NIJZ. Articolo 7 La Polizia, d intesa con il Ministero degli affari esteri e le autorità degli Stati limitrofi competenti per la sicurezza, svolge la sorveglianza continuata del transito ai punti di controllo di cui agli articoli 2, 3 e 4, e con il consenso del responsabile

3 pa v dogovoru z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča. 8. člen Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz 2., 3. in 4. člena tega odloka. 9. člen (1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: rdeči seznam). Rdeči seznam je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. (2) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da so na rdečem seznamu le posamezne administrativne enote te države. (3) V državah ali administrativnih enotah držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. (4) Enako kot države članice schengenskega območja se po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska mestna država). (5) Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži: 1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. (6) Potrdila o testiranju iz 2. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja. Potrdilo zdravnika iz 2. točke prejšnjega odstavka se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja. (7) Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dell aeroporto o del gestore del porto dei punti di controllo di cui agli articoli 5 e 6. Articolo 8 I gestori delle strade devono garantire e rimuovere la segnaletica presente ai punti di controllo di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. Articolo 9 (1) Il Governo della Repubblica di Slovenia in base alla valutazione della situazione epidemiologica nei singoli Stati o dipartimenti amministrativi stabilisce l elenco degli Stati o dipartimenti amministrativi per i quali sussiste un alto rischio di contagio con il virus SARS-CoV-2 (di seguito: lista rossa). L elenco degli Stati sulla lista rossa è specificato nell Allegato, parte integrante del presente decreto. Viene pubblicato sulle pagine internet del NIJZ, del Ministero della Salute e del Ministero degli Affari Esteri. (2) Il Governo della Repubblica di Slovenia può inserire nella lista rossa soltanto i singoli dipartimenti amministrativi dello stesso Stato qualora sussistono differenti situazioni epidemiologiche tra i dipartimenti amministrativi di quel Stato. (3) Negli Stati o dipartimenti amministrativi non presenti sulla lista rossa non si riscontra un alto rischio di contagio con il virus SARS-CoV-2. Le persone che arrivano da questi Stati o dipartimenti amministrativi possono entrare in Slovenia senza l obbligo di quarantena domiciliare. (4) Secondo il presente decreto sono considerati pari agli Stati membri dello spazio Schengen anche il Principato di Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Santa Sede (Città del Vaticano). (5) Alla persona che giunge da uno Stato o dipartimento amministrativo presente sulla lista rossa viene disposta la quarantena domiciliare, a meno che all ingresso nella R. di Slovenia è in grado di presentare: 1. il risultato negativo del test SARS-CoV-2 secondo il metodo reazione a catena della polimerasi (di seguito: PCR test) rilasciato nelle ultime 48 ore dal momento del prelievo del tampone ed eseguito in uno degli Stati UE o Schengen, 2. il certificato sul risultato positivo del test PCR rilasciato almeno 21 giorni prima ma non più di sei mesi fa, o un certificato medico attestante che la persona ha avuto il COVID-19 e che non sono trascorsi più di sei mesi dall inizio dei sintomi, oppure 3. prova di vaccinazione anti COVID-19 comprovando che dalla seconda dose del vaccino prodotto da Biontech/Pfizer sono passati più di 7 giorni, mentre per i vaccini prodotti da Moderna almeno 14 giorni, da AstraZeneca invece più di 21 giorni. (6) I certificati relativi ai test di cui al precedente punto 2. sono ammissibili se rilasciati in uno degli Stati membri dell Unione Europea o Spazio Schengen. Il certificato medico di cui al precedente punto 2. è ammissibile se rilasciato in uno degli Stati membri dell Unione Europea o Spazio Schengen. (7) Qualora la quarantena viene disposta a una persona priva di domicilio nella Repubblica di Slovenia, la quarantena viene

4 dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli le, če so zagotovljene ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene. 10. člen (1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu: 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s»spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza«iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne , str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec; 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije; 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu; 4. osebi z diplomatskim potnim listom; 5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. (2) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa: 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje; 2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili; 3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prejšnjega odstavka oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu; 4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko- disposta all indirizzo effettivo dove soggiornerà. Le spese sorte durante la quarantena sono a carico della persona. Qualora il cittadino straniero non residente nella RS non è in grado di presentare un indirizzo di residenza dove trascorrere il periodo di quarantena, l ingresso nella R. di Slovenia sarà consentito solamente se sono disponibili adeguati alloggi per eseguire la quarantena. Articolo 10 (1) L ingresso nella Repubblica di Slovenia senza l obbligo di quarantena domiciliare è consentito anche alle seguenti categorie di persone che arrivano da uno Stato o una Regione presente sulla lista rossa: 1. persona che lavora nel settore del trasporto internazionale e lo può dimostrare al passaggio del confine con il certificato per i lavoratori del trasporto internazionale come dall Allegato 3 della Comunicazione della commissione sull attuazione delle corsie verdi previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (GU UE n. 96 del 24/03/2020, p.1) o con un altro documento adeguato comprovante il distacco; 2. persona che svolge il trasporto merci o persone nella R. di Slovenia o il trasporto merci in transito e lascia il territorio sloveno entro 8 ore dal passaggio del confine, e persona che svolge il trasporto merci o persone dalla R. di Slovenia e rientra in Slovenia entro 8 ore dall uscita dal territorio sloveno; 3. persona in transito che attraversa la Repubblica di Slovenia verso un altro Stato entro 6 ore dall ingresso, 4. persona con passaporto diplomatico; 5. bambino che non ha ancora compiuto 13 anni e attraversa il confine quotidianamente o occasionalmente per motivi scolastici e di studio o per svolgere ricerche scientifiche nella R. di Slovenia o in un altro Stato membro UE o Spazio Schengen, presentando una documentazione adeguata. (2) L ingresso nella Repubblica di Slovenia senza l obbligo di quarantena domiciliare è consentito anche alle seguenti categorie di persone che arrivano da uno Stato o una Regione presente sulla lista rossa qualora presentino il risultato PCR o del test antigenico rapido (si seguito: HAG test) negativo al virus SARS-CoV-2 rilasciato negli ultimi 7 giorni dal giorno del prelievo del tampone: 1. lavoratore migrante transfrontaliero giornaliero in rapporto di lavoro in uno degli Stati UE o altri Stati dello spazio Schengen, dimostrandone prova oppure una dichiarazione sottoscritta che giustifichi il passaggio del confine in qualità di lavoratore migrante giornaliero con l obbligo di rientro entro 14 ore dal passaggio del confine; 2. persona che ha già compiuto 13 anni di età e che quotidianamente o occasionalmente attraversa il confine per motivi scolastici e di studio o per svolgere ricerche scientifiche nella R. di Slovenia o in un altro Stato membro UE o Spazio Schengen, presentando una documentazione adeguata; 3. persona che accompagna la persona di cui al punto 5 del precedente paragrafo, oppure di cui al precedente punto, rientrando subito dopo aver effettuato il viaggio; 4. proprietario frontaliero o affittuario di terreni nella zona transfrontaliera o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine per svolgere attività agricole forestali

5 gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. Te osebe lahko ne glede na četrti odstavek 1. člena tega odloka mejo prehajajo izven kontrolnih točk; 5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje. (3) PCR ali HAG test iz prejšnjega odstavka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja. 11. člen (1) V države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu lahko osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji potujejo le pod pogojem, da so: 1. osebe iz 2. ali 3. točke petega odstavka 9. člena tega odloka, 2. osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena ali 3. osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena. (2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo ob izstopu iz države predložiti enaka dokazila, kot se v skladu s tem odlokom zahtevajo ob vstopu v državo. 12. člen (1) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo. (2) Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije. (3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ. (4) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu. (5) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo. 13. člen Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. o coltivare terreni rientrando entro 10 ore dal passaggio del confine. A prescindere dall articolo 1-quarto paragrafo, queste persone posso attraversare il confine anche fuori dai punti di controllo; 5. persona che attraversa il confine per motivi urgenti necessari ad eliminare rischi imminenti per la salute o la vita. (3) Il test PCR o HAG (rapido) di cui al precedente paragrafo è valido se effettuato in uno degli Stati dell Unione Europea o Spazio Schengen. Articolo 11 (1) Le persone residenti nella R. di Slovenia possono viaggiare nei paesi o dipartimenti amministrativi presenti sulla lista rossa solamente se si tratta di: 1. persone di cui ai punti 2. e 3., quinto paragrafo, articolo 9 del presente decreto, 2. persone di cui al primo paragrafo del precedente articolo oppure 3. persone di cui al secondo paragrafo del precedente articolo. (2) Le persone di cui al precedente paragrafo devono presentare all uscita del paese le stesse prove previste dal presente decreto per l ingresso nel paese. Articolo 12 (1) Seguendo le istruzioni rilasciate dal reparto epidemiologico del NIJZ, ai valichi di frontiera esterni e ai punti di controllo interni i servizi sanitari possono verificare le condizioni di salute di chi attraversa il confine. (2) Non si autorizza l ingresso alla persona proveniente da uno Stato presente sulla lista rossa alla luce di un eventuale impossibilità di lasciare il territorio della R. di Slovenia viste le misure adottate dagli Stati limitrofi. (3) Non si autorizza l ingresso nella R. di Slovenia alla persona non residente nella R. di Slovenia che al passaggio del confine dichiara di essere positiva al SARS-CoV-2 (COVID-19) o mostra evidenti sintomi di malattia tipici per il contagio con il presente virus, viene però consentito il transito osservando le raccomandazioni del NIJZ. (4) La polizia in base alla comunicazione dell autorità competente slovena autorizza l ingresso e il transito attraverso la R. di Slovenia con il proprio veicolo percorrendo la strada più veloce, entro sei ore dall ingresso, alla persona alla quale è stata disposta la quarantena all estero dopo essere stata in contatto con una persona infetta da SARS-CoV-2 e vuole scontare la quarantena in un altro Stato nel quale adempie le condizioni richieste per l ingresso, (5) La polizia in base alla comunicazione dell autorità competente slovena autorizza l ingresso e il viaggio nella R. di Slovenia con il proprio veicolo percorrendo la strada più veloce all indirizzo dove sconterà la quarantena ovvero l isolamento al cittadino sloveno o al cittadino straniero residente nella R. di Slovenia, al quale è stata disposta la quarantena all estero dopo essere stato in contatto con una persona infetta da SARS-CoV- 2 o che mostra segni evidenti di contagio con il virus e vuole scontare la quarantena o l isolamento nella R. di Slovenia, se non necessità di trasporto sanitario. Articolo 13 Il Governo della R. di Slovenia valuta la fondatezza delle misure stabilite nel presente decreto basandosi su pareri di esperti

6 KONČNI DOLOČBI 14. člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21). 15. člen Ta odlok začne veljati 29. marca 2021 in velja do 12. aprila Št /2021 Ljubljana, dne 28. marca 2021 EVA Vlada Republike Slovenije Janez Janša predsednik DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 Con l entrata in vigore del presente decreto, cessano le disposizioni del Decreto sulle condizioni d ingresso nella Repubblica di Slovenia per contenere e gestire la malattia infettiva COVID-19 (GU RS n. 30/21, 35/21, 40/21 e 43/21). Articolo 15 Il presente decreto sarà in vigore dal 29 marzo 2021 al 12 aprile N /2021 Lubiana, 28 marzo 2021 EVA Governo della Repubblica di Slovenia Janez Janša Presidente