Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 03/2005 z dne:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 03/2005 z dne:"

Transkripcija

1 Na podlagi 23., 27., 28., 29., 31., 33. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur. l. RS št. 110/02, 8/03-popravek), 16. člena Statuta Občine Komenda (Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99 ter Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2001) in Programa priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta MO2 Moste (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2004) je Občinski svet občine Komenda na svoji 21. seji dne sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA MO 2 MOSTE 1. člen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja MO2 Moste spreminja in dopolnjuje osnovni dokument (Ur. l. RS št. 38/90) in njegove spremembe in doplonitve (Ur. l. RS št. 70/97 in 83/99). Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja MO 2 Moste je na podlagi programa priprave in smernic nosilcev urejanja prostora izdelal Atelje Arkus d.o.o., Perovo 26, Kamnik pod št. projekta 5/2004 v maju 2004 in ga na podlagi stališč do pripomb predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v decembru člen Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja MO 2 Moste je osrednje območje na zemljiščih parcelnih št. 169/3, 95/1, 167/2, 147/1,147/2, 148, 204, 200/1, 130/1, 130/2, 130/3, 129/2, 179, 175/1, 1392/3, 197/1, 176/2, 209/4, 209/2, 201/5 191/1, 201/3, 176/6, 200/2, 192/3, 190, 175/5, 176/1, 176/4, 169/2, 194/1, 194/2, 209/6 in 181 vse k.o. Moste. Vplivno območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je tudi zemljišče parc. št. 183, 613/2, 95/2 in 1393/1 k.o. Moste ter ureditve, ki so potrebne za izvedbo javne gospodarske infrastrukture. V vsebinskem smislu se načrtuje preoblikovanje vsebin omenjenih zemljišč tako,da se uvaja v prostor večstanovanjske stavbe, dvostanovnajske stavbe (dvojčke), individualne stanovanjske stavbe, prizidke, nadomestne gradnje, spremembe namembnosti in legalizacije ter ureditve in gradnje šolskega kompleksa z možnostjo izrabe oddelka vzgojnovarstvenega zavoda (vrtca) v pritličju šole. 3. člen Na podlagi predmeta in vsebine sprememb in dopolnitev iz prejšnjega člena tega odloka se odlok spremeni in dopolni v tematskem sklopu B/ OBMOČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI poglavje a/ Osnovna šola Moste (funkcionalna enota D1) v podnaslovu a2/ Preureditve in nadzidave ter poglavje c/ Funkcionalna enota D3 in sicer tako, da se spremenjeno podpoglavje in poglavje glasi:»a2 Preureditve in dozidave 1/14

2 - ob obstoječi šoli se na vzhodni strani prizida pritličen objekt telovadnice s spremljajočimi prostori, dimenzij 26,0 m 15,0 m z vmesnim veznim delom 5,0 m 8,0 m. - smer slemena telovadnice je sever jug, oblikovanje stavbe pa se podredi oblikovanju obstoječe šole. - obstoječi šoli se ob sedanji telovadnici prizida na vzhodu aneks višinskega gabarita P + 1 (M) z vmesnim povezovalnim delom. Tlorisni gabarit prizidka (aneksa) je razviden iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev UN. V prizidku šole se v pritličju lahko uredi kuhinja za potrebe šole in prostori za potrebe lokalne skupnosti, v etaži se uredijo učilnice s spremljajočimi kabineti. - smer slemena prizidka je sever jug, oblikovanje pa se podredi oblikovanju obstoječe šole. - obstoječa telovadnica se sanira in nameni družbeni funkciji; - šolski prostor v pritličju se lahko preuredi za potrebe vrtca, z zunanjo pokrito teraso; - na južnem in vzhodnem delu šolskega kompleksa se uredijo športne, rekreacijske in zelene površine; Zaradi varnosti otrok se ukine priključek na regionalno cesto Mengeš Brnik, s tem se iz šolskega kompleksa izloči ves motorni promet. Ves promet do šole in vrtca se preusmeri na prometnico severno od šole (Fe P6). Vhod v šolo je zasnovan na severu. Gospodarski vhod je na SV delu, kjer se uredi nadstrešnica za šolski avto, uredi prostor za plin, cisterno za olje in površino za ločeno zbiranje smeti. Okolica se primerno hortikulturno uredi, vzpostavijo se potrebne peš komunikacije, območje pa ustrezno ogradi.c/ funkcionalna enota Fe D3 Obsega področje med vodotokom Pšata in šolskim kompleksom. - uredi se asfaltirana večnamenska ploščad tlorisnega gabarita 35,0 m (40,0) 24,0 m, namenjena igranju rokometa, košarke, odbojke z možnostjo uporabe kot prireditveni prostor; - uredi se asfaltirano parkirišče za zaposlene v šoli in vrtcu (max. 24 parkirnih mest), ki se ga na uvozu zapre z rampo; - ob parkirišču se uredi kolesarnica; - južno od večnamenske ploščadi se izvede tlakovana pešpot z navezavo na športnorekreacijsko cono preko potoka; - proste površine se ozelenijo in dopolnilno zasadijo z drevjem, območje pa primerno ogradi.«zaradi preureditve šolskega kompleksa se spremene meje funkcionalnih enot D1, D2, D3 in P14. Nadalje se odlok spremeni in dopolni v tematskem sklopu B/ OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI poglavje a/ Obstoječi objekt trgovine s pošto in bifejem (funkcionalna enota C1) ter poglavje d/ funkcionalna enota C4 v centralnem območju naselja in sicer tako, da se spremenjeni poglavji glasita:»a/ Obstoječ objekt trgovine z bifejem (funkcionalna enota C1) Na gradbeni parceli Fe C1, ki jo sestavljajo deli zemljišč parc. št. 176/2, 176/1, 176/4, 176/6 vse k.o. Moste, se obstoječi trgovini na vzhodu in severu določa gradnja prizidka. Tlorisna dimenzija prizidka na vzhodu je max. dimenzij 24,5 m 8,0 m, na severu pa 10,0 2/14

3 m 8,5 m (možno tudi kot nadstrešek). Oba aneksa se oblikujeta navtralno z minimalnim naklonom strešin. Glavni vhod v trgovino se ohrani z južne strani, vhod za dostavo pa s severne strani. Na skrajnem vzhodnem delu, ob prizidku, so zunanje površine bifeja. Pred objektom na južni strani je določeno 12 parkirnih mest izključno za obiskovalce, za objektom na severu (ob načrtovani novi cesti Fe P6) pa je določeno 8 parkirnih mest za zaposlene in manipulativne servisne površine. Iz južnega parkirišča trgovine se napaja tudi parkirišče v funkcionalni enoti P13, kjer se določa gradnja novih parkirnih mest v souporabi šole in trgovine.d/ funkcionalna enota C4 v centralnem območju naselja - obstoječi stanovanjsko gostinski lokal (lokal v pritličju gostišča Rajevec). Tlorisni gabarit 7 m 19 m, vertikalni gabarit K + VP M, dvokapna streha, smer slemena sever jug, naklon strešine 45, kritina opečni zareznik. Predvidena je sanacija fasade in strešne kritine; - obstoječi objekt obrti, tlorisni gabarit objekta 11,0 m 13,0 m, vertikalni gabarit P, streha, enostavna dvokapnica, naklon strešine cca 25. Objekt ostane nespremenjen. - na zahodnem delu parc. št. 181 k.o. Moste in južnem delu parc.št. 183 k.o. Moste se določa gradnja stanovanjskega dvojčka, ki je umeščen v prostor tako, da je vertikalna delitev dvojčka na meji obeh parcel. Tlorisni gabarit enote dvojčka je 9,0 m x 10,0 m, višinski gabarit K+VP+M, streha simetrična dvokapnica z naklonom strešine 35-45, s strešno kritino opečne barve in s smerjo slemena sever-jug.«s tem se spremenita meji območij funkcionalnih enot Fe S23 in Fe C4 (funkcionalna enota C4 se poveča za del zemljišča parc. št. 183 k.o. Moste). Nadalje se odlok spremeni in dopolni v tematskem sklopu E/ STANOVANJSKA OBMOČJA in sicer v poglavjih, ki govore o funkcionalnih enotah S4, S10, S11, S12, S14, S15, S16, S17, S18, S20, S21, S22, S23, S23/1, S26 in sicer tako, da se posamezno spremenjeno poglavje glasi:»d/ Stanovanjsko območje z obstoječo zazidavo (funkcionalna enota S 4) sestavlja: 8 individualnih stanovanjskih hiš, 1 gospodarsko poslopje v sklopu stanovanjske hiše, 1 delavniški objekt, 1 kozolec. Na zemljišču s parc.št. 167/2 k.o. Moste se obstoječi stanovanjski stavbi z delavnico v FeS4/1 daje možnost legalizacije prizidka delavnice, tlorisnih dimenzij 10,38 m x 5,54 m, pritlične izvedbe in spremembo namembnosti pomožnega objekta v delavnico. Dostop do stanovanjske stavbe z delavnico je izključno po obstoječem priključku iz javne ceste (Fe P 2) na zahodu. Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest za dejavnost. Ostalim obstoječim stavbam v območju funkcionalne enote se določa možnost dozidav v smislu funkcionalno-oblikovnega zaokrožanja posameznih objektov. Tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oz. 3,6 m, pri čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu objektu, enako kritina in smer slemena. Maksimalni tlorisni gabarit objekta je pogojen s potrebnimi zakonskimi odmiki od roba parcel in objektov.«3/14

4 »h/ Poslovno-stanovanjska stavba (funkcionalna enota S10) Določa se izgradnja poslovno-stanovanjske stavbe z možnostjo gostinske dejavnosti, ob pogoju zagotovitve zadostnega št. parkirnih mest za uporabnike in zaposlene ter stanovalce ter predhodni izvedbi novo predvidene ceste Fe P6. Osnovni tlorisni gabarit stavbe je 10,0m x 10,0 m. Na južni strani se dopušča možnost izvedbe prizidka max. dimenzije 7,5 m x 4,0 m. Vertikalni gabarit K + P + (VP) + M, naklon strešin 35 45, smer slemena V Z in S J, s poenotenostjo kritine z ostalimi objekti v okolici.«meja funkcionalne enote na severu se uskladi s severno zemljiško mejo parc.št. 169/3 k.o. Moste.»i/ Stanovanjsko območje z obstoječo zazidavo (funkcionalna enota S11) sestavljajo: - 7 individualnih stanovanjskih hiš, 1 samostojno gospodarsko poslopje, 1 gospodarsko poslopje v sklopu s stanovanjsko hišo (kmetija), 1 gospodarsko poslopje v sklopu s stanovanjsko hišo, 1 objekt obrti (svečarstvo). Določa se izgradnja obrtne delavnice, kot nadomestni objekt obstoječega nadstreška, kateri se poruši na parc.št. 170 k.o. Moste v podaljšku že obstoječega objekta obrti. Tlorisni gabarit 21,0 m 8,0 m, vertikalni gabarit P, namembnost mizarstvo, naklon strešin 35 45, smer slemena vzhod zahod s poenotenostjo kritine z ostalimi objekti v območju. Obstoječi stavbi na zemljišču parc.št. 176/4 k.o. Moste se določi nova večja gradbena parcela FeS11/1. Na zemljišču parc.št. 175/5 k.o. Moste se določa nova gradbena parcela FeS11/2 za gradnjo stanovanjskega dvojčka. Tlorisne dimenzije stanovanjskega dvojčka so 17,0 m 9,0 m. Vertikalni gabarit (K) + P + M (max. višine slemena 8,5 m), streha simetrično dvokapnica z naklonom strešin v razponu 35-45, s smerjo slemena S J, ter strešno kritino rdeče barve. Za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti dve parkirni mesti in minimalno 30 % zelenih površin. Dostop do gradbene parcele je z južne strani iz načrtovane nove ceste Fe P6. Gradnja stanovanjskega dvojčka je možna šele po izgradnji novopredvidene dostopne ceste Fe P6. Za obstoječe objekte se določa možnost dozidav v smislu funkcionalno oblikovnega zaokroženja posameznih objektov (stavb). Tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oziroma 3,6 m, pri čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu objektu (stavbi), enako kritina in smer slemena. Maksimalni tlorisni gabarit objektov (stavb) je pogojen s potrebnimi zakonskimi odmiki od roba parcel in sosednjih objektov (stavb).j/ Novogradnja individualnih stanovanjskih stavb (funkcionalna enota S12) Določa se izgradnja 4 individualnih stanovanjskih stavb na novih gradbenih parcelah 4/14

5 Fe S 12/1, Fe S 12/2, Fe S 12/3 in Fe S 12/4. Tlorisni gabarit stanovanjskih stavb je 10,0 m x 14,0 m. Vertikalni gabarit stavb je (K) + P + 1 ali (K)+P+M, strehe so simetrične dvokapnice z naklonom strešine v razponu (max. višine slemena 10,0 m), s smerjo slemen V-Z, s poenoteno kritino opečne barve. Dostop do stanovanjskih stavb Fe S 12/1, Fe S 12/2 je iz obstoječe ceste Fe P 4 preko dostopne poti na severu, do stavb v Fe S 12/3 in Fe S 12/4 pa preko južne dostopne poti. Ohrani se del zidu obstoječe hiše, ki se ruši na Fe S 12/1, kot ograja v dolžini 15m, max. višine 1,80 m. Med načrtovano novo stanovanjsko stavbo in ohranjenim zidom se lahko izvede nadstrešnica dimenzij cca. 7,0 m x 7,0m. Na vsaki gradbeni parceli je potrebno zagotoviti minimalno 2 parkirni mesti (v stavbi ali zunaj) in minimalno 30% zelenih površin.«zaradi spremenjene namembnosti se meja (območje) funkcionalne enote S12 poveča na JZ delu in na V delu do ceste tako, da obsega zemljišči parc. št. 179 in 175/1 obe k.o. Moste.»l/ Stanovanjsko območje z obstoječo zazidavo (funkcionalna enota S 14) sestavlja: 6 individualnihstanovanjskih hiš, hlevski objekt, samostojno gospodarsko poslopje, 3 gospodarska poslopja v sklopu s stanovanjskimi objekti. Na zemljišču s parc.št. 147/1 in 147/2 obe k.o. Moste se določa nadomestna gradnja poslovno-stanovanjske stavbe (Fe S 14/1), tlorisnega gabarita (17,0 m x 12,0 m) + (6,0 m x 10,5 m), vertikalnega gabarita (K)+P+M (max. višine slemena 8,50 m), z nakolnom strešin v razponu 35-38, s smerjo slemena V-Z in strešno kritino opečne barve. Stavba mora biti od roba vozišča rekonstruirane javne ceste (Fe P4) odmaknjna min. 4,0m. Na zemljišču se uredijo tudi potrebna parkirna mesta (fizično ločena od javne ceste) z ustreznim cestnim priključkom. Na zazidljivem delu zemljišča s parc.št. 148 k.o. Moste se določa izgradnja individualne stanovanjske stavbe (Fe S 14/2), tlorisnega gabarita 11,0 m x 9,0 m, vertikalnega gabarita K+P+M, z nakolnom strešin v razponu 35-45, s smerjo slemena S-J in strešno kritino opečne barve. Dostop do stanovanjske stavbe je preko zemljišča s parc.št. 145 in 146 obe k.o. Moste. Ostalim obstoječim stavbam v območju funkcionalne enote se določa možnost dozidav v smislu funkcionalno-oblikovnega zaokroženja posameznih objektov, tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oz. 3,6 m, pri čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu objektu, enako kritina in smer slemena. Maksimalni tlorisni gabarit objekta je pogojen s potrebnimi zakonskimi odmiki od roba parcel in objektov.m/ Stanovanjsko območje (funkcionalne enote S 15, S 16, S 17). Južno od dostopne poti, na zemljiščih parc.št. 130/1, 130/2, 129/2 in 130/3 vse k.o. Moste, se določa izgradnja treh stanovanjskih dvojčkov v FeS15, FeS16 in FeS17, maksimalnih tlorisnih dimenzij 10,0 m x 16,0 m, vertikalnih gabaritov (K)+P+M (max. višine slemena 8,5 m), z naklonom strešine v razponu 35-45, s smerjo slemena V-Z in strešno kritino opečne barve. Za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti minimalno dve parkirni mesti (v stavbi ali zunaj) in minimalno 30% zelenih površin. Pri stanovanjskih dvojčkih se ograje ob načrtovani novi cesti (poti) ne sme postavljati.n) Stanovanjsko območje obstoječe zazidave (funkcionalna enota S 18) sestavlja: 5/14

6 14 individualnih stanovanjskih hiš, objekti obrti (tapetništvo) z gospodarskim poslopjem, 2 samostojna garažna objekta, 2 lopi, 3 gospodarska poslopja v sklopu s stanovanjskimi objekti, obstoječa trafo postaja. Na zemljišču parc.št. 95/1 k.o. Moste se obstoječi stanovanjsko-poslovni stavbi v FeS18/1, na severu določa izgradnja prizidka tlorisnih dimenzij 4,0 m x 10,0 m, pri čemer se vertikalni gabarit podredi obstoječi stavbi ((K)+P+M), enako tudi kritina in naklon strehe, sleme pa se izvede pravokotno na obstoječo smer slemena. Na zemljišču s parc.št. 95/1 in 95/2 obe k.o. Moste se uredijo tudi potrebna parkirna mesta z ustreznim cestnim priključkom. Ostalim obstoječim stavbam v funkcionalni enoti se določa možnost dozidav v smislu funkcionalno-oblikovnega zaokroženja posameznih objektov, tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oz. 3,6 m, pri čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu objektu, enako kritina in smer slemena maksimalni tlorisni gabarit objekta je pogojen s potrebnimi zakonskimi odmiki, od roba parcel in objektov.p) Stanovanjski objekti (funkcionalne enote S20, S21, S22 in S26) V funkcionalni enoti (gradbeni parceli) FeS20 na zemljišču parc.št. 194/2, 194/1 in (190) vse k.o. Moste se določa izgradnja individualne stanovanjske stavbe. Tlorisni gabarit stanovanjske stavbe je 10,0 m 8,0 m. Vertikalni gabarit stavbe je (K) + P + 1 ali (K) + P + M, streha simetrična dvokapnica z naklonom strešine v razponu (max. višine slemena 10,0 m), s smerjo slemena S J, ter strešno kritino rdeče barve. Dostop do stanovanjske stavbe je z zahoda iz nove dostopne poti Fe P15. Gradnja stanovanjske stavbe je možna šele po izgradnji novopredvidene stanovanjske dovozne ceste Fe P6. V funkcionalni enoti (gradbeni parceli) FeS22 se določa izgradnja individualne stanovanjske stavbe. Tlorisni gabarit 10,0 m 10,0 m, vertikalni gabarit K + P + M, namembnost stanovanjska, naklon strešin 35-45, smer slemen V Z in S J s poenotenostjo strešine kritine z ostalimi stavbami v območju. V funkcionalni enoti (gradbeni parceli) FeS21 in FeS26 nastalih z zmanjšanjem funkcionalne enote S4 se določa izgradnja dveh individualnih stanovanjskih stavb. Tlorisni gabarit 14,0 m 9,0 m, vertikalni gabarit K + P + M, namembnost stanovanjska, naklon strešin 35-45, smer slemena S J, oziroma V Z s poenotenostjo strešine kritine z ostalimi stavbami v območju.r/ stanovanjsko območje območje zazidave (funkcionalna enota S23) sestavlja: 10 individualnih stanovanjskih hiš, stanovanjskih sklop 2 enot, 4 gospodarska poslopja v sklopu s stanovanjskimi objekti, 2 samostojna gospodarska poslopja, 2 objekta obrti (tesarstvo LAP), 1 objekt obrti (plastika). 6/14

7 Objekt obrti (plastika) v Fe S23/1 se poruši, na zemljišču s parc. št. 200/1 in 204 (del) obe k.o. Moste pa določa gradnja štirih večstanovanjskih stavb s skupno garažno kletjo. Maksimalni tlorisni gabarit dveh večstanovanjskih stavb na vzhodu je 19 m 12,5 m, dveh večstanovanjskih stavb na zahodu pa 11 m 12,5 m (zazidalna površina po SIST ISO 9836), pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45 kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov in požarni odmik med stavbami. Manjši stavbi na zahodnem delu gradbene parcele sta medsebojno povezani z vmesnim traktom nad uvozno rampo v garažno klet z možnostjo izrabe stanovanjske etaže in mansarde. Streha vmesnega trakta je dvokapnica s smerjo slemena S J. V primeru ne sočasne izgradnje večstanovanjskih stavb na zahodu se straha izvede ob izgradnji prve stavbe. Višinski gabariti večstanovanjskih stavb so K + P M (2M), max. višine slemena 12,0 m, smer slemena S J, naklon strešin 35-45, oblikovanje stavbe odrediti oblikovanju večjih arhitektonskih mas v območju (šola). V garažni kleti je potrebno za stanovalce zagotoviti zadostna parkirna mesta. Za stanovanjske enote nad 60 m2 neto površine je potrebno zagotoviti tri parkirna mesta v kleti, za manjše stanovanjske enote (pod 60 m2 neto površine) pa dva parkirna mesta v kleti. Poleg parkirnih mest za stanovalce v kleti mora investitor za obiskovalce zagotoviti skupaj vsaj 5 8 dodatnih, lokacijsko dostopnejših, parkirnih mest v parterju (zunaj). Obstoječo cesto parc. št. 1393/1 k.o. Moste (FeP6), ki poteka ob zahodnem delu načrtovanih več stanovanjskih stavb, je potrebno razširiti na širino 5,0 m z enostranskim hodnikom za pešce širine 1,6 m. Izvedba rekonstrukcije ceste na tem odseku bremeni investitorja. Iz rekonstruirane ceste je dovoljen uvoz v garažno klet. Okolico več stanovanjskih stavb je potrebno primerno hortikulturno urediti, zagotoviti min. 40 % zelenih površin (ustrezne zelene in parkovne površine) in zagotoviti prostor za otroško igrišče. Proti šolskemu prostoru je potrebno na južni parcelni meji izvesti zeleno bariero z visoko drevesno vegetacijo. Gradnja večstanovanjskih stavb je možna šele po izgradnji novopredvidene dovozne ceste Fe P6. Vsaka stavba na gradbeni parceli lahko predstavlja svojo etapo, vsaka etapa mora izvesti pripadajočo infrastrukturno omrežje in hortikulturno ureditev ter zagotoviti predpisana parkirna mesta. V okviru prve etape je potrebno obvezno izvesti rekonstrukcijo obstoječe ceste na zahodu, po celotni zahodni meji ter zeleno bariero na južni parcelni meji. Obstoječi stavbi na zemljišču parc. št. 204 k.o. Moste (FeS23/2) se na zahodu dovoli izgradnja prizidka max. tlorisnih dimenzij 8,0 m 12,0 m, višinskega gabarita K + VP + 1, ter nadzidava obstoječe stanovanjske stavbe v enaki etažnosti kot načrtovani prizidek. Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti zadostna parkirna mesta v stavbi ali zunaj ter minimalno 30 % zelenih površin. Oblikovanje individualne stanovanjske stavbe je potrebno podrediti oblikovanju obstoječih stanovanjskih stavb v neposredni bližini. Gradnja prizidka in nadzidave k obstoječi stavbi je možna šele po izgradnji novopredvidene dovozne ceste Fe P6. Na zemljišču parc.št. 197/1 k.o. Moste se določa nova gradbena parcela FeS23/3, kjer se na podlagi izdanega enotnega dovoljenja za gradnjo (št /98-5/20 z dne ), vriše zgrajena nadomestna stanovanjska stavba ter določa legalizacija lesene garažne nadstrešnice. Tlorisni gabarit stanovanjske stavbe je 8,5 m x 12,54 m s povdarjenim vhodnim delom na zahodu, višinskega gabarita K+P+M, streha simetrična dvokapnica z naklonom strešine 30, s smerjo slemena sever-jug. Nadstrešnica je pritlične izvedbe, dimenzij 4,61 m x 6,52 m, streha simetrična dvokapnica, smer slemena severjug. Na zemljišču parc. št. 194/2 in 194/1 obe k.o. Moste se določa nova gradbena parcela FeS23/4 za gradnjo individualne stanovanjske stavbe. Tlorisni gabarit stanovanjske 7/14

8 stavbe je 10,0 m 8,0 m. Vertikalni gabarit stavbe je (K) + P + 1 ali (K) + P + M, streha simetrična dvokapnica z naklonom strešine v razponu (max. višine slemena 10,0 m) s smerjo slemena S J, ter strešno kritino rdeče barve. Dostop do stanovanjske stavbe je z južne strani, preko nove dostopne poti (FeP15) širine 5,0 m. Gradnja stanovanjske stavbe je možna šele po izgradnji novopredvidene dovozne ceste Fe P6. Ostalim obstoječim stavbam v FeS23 pa se določa možnost dozidav v smislu funkcionalno-oblikovnega zaokroženja posameznih objektov, tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oziroma 3,6 m, pri čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu objektu, enako kritina in smer slemena maksimalni tlorisni gabarit objekta, je pogojen s potrebnimi zakonskimi odmiki, od roba parcel in objektov.«nadalje se odlok spremeni in dopolni v tematskem sklopu F/ PROMETNE POVRŠINE in sicer v poglavju, ki govore o funkcionalnih enotah P6, P8, P13, P15 in sicer tako, da se posamezno spremenjeno poglavje glasi:» f/ Stanovanjsko dovozna cesta (funkcionalna enota P6) - zgradi se asfaltirana stanovanjsko dovozna cesta širine 5,0 m z enostranskim peš pločnikom 1,6 m; - cesta začenja z odcepom s ceste (Fe P2) izza trgovine, poteka proti severu in obrne na zahod, kjer se priključuje na rekonstruirano stanovanjsko cesto ter nadaljuje v smeri proti severu. Ob zemljišču parc. št. 200/1 in 204 obe k.o. Moste se cesta rekonstruira na širino 5,00 m + 1,6 m hodnik, nadaljuje v širini 4,0 m do obračališča, od obračališča poti na severu nadaljuje kot slepi krak širine 3,5 m; - uredi se odcep za šolski dovoz; - ob cesti se ob šoli uredi dvoje vzdolžnih parkirnih mest in sedem pravokotnih parkirnih mest z omejenim časom parkiranja (30 minut) za dostavo otrok v šolo ali vrtec; - zagotovijo se stanovanjski dostopi za obstoječe stavbe in načrtovane nove stavbe; - uredi se potrebna cestno-prometna signalizacija in zagotovi ukrepe za omejitev hitrosti na 30 km/h. h/ Dostopna pot (funkcionalna enota P8): Določa se odstranitev lope na zemljišču p. št. 130/1 k.o. Moste. Zgradi se asfaltirana dostopna pot širine 3,0 m z bankino na severu širine 0,6 m, s priključkom na obstoječo javno cesto Fe P4. Severni rob bankine poteka po severni parcelni meji zemljišča s par. št. 130/1 in 130/2 obe k.o. Moste. Dostopna pot se določa kot javna pot iz katere se napajajo nove stavbe in se na vzhodu (izven območja urejanja) nadaljuje kot peš in kolesarska steza. Na južni strani dostopne poti ni dovoljeno postavlajti ograj. m/ Parkirne in peščeve površine (funkcionalna enota P13) - na delu zemljišč parc. št. 201/5, 201/3 in 191/1 vse k.o. Moste se zgradi novo parkirišče s 23 parkirnimi mesti (3 parkirna mesta namenjena invalidom), ki se napaja iz parkirišča trgovine in je namenjeno parkiranju za potrebe šole in trgovine; - iz parkirišča proti zahodu se izvede asfaltirana peš komunikacija širine 2,0 m do šolskega kompleksa; - izvede se prestavitev avtobusnega postajališča. 8/14

9 » o/ Dostopna cesta (funkcionalna enota P15): Zgradi se slepi krak stanovanjske dovozne ceste širine 5,0 m do načrtovanih novih stanovanjskih stavb v FeS23/4 in FeS20. Dopušča se možnost podaljška ceste do obstoječe stavbe v FeS23 (preko gradbene parcele FeS23/4). Dovozna cesta se izvede v asfaltni izvedbi z ustreznim priključkom na cesto FeP6, severno od šole.«4. člen V celoti se spremeni 5. člen osnovnega odloka poglavja»komunalno OPREMLJANJE SE PRI IZGRADNJI IN UREJANJU NASELJA IZVAJA NA NASLEDNJIH OSNOVAH«tako, da se spremenjeno poglavje glasi:»merila IN POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO OPREMLJANJE OBMOČJA". 1/ Kanalizacija Na območju urejanja še ni zgrajenega kanalizacijskega sistema. Predviden je ločen sistem kanalizacije za celotno področje za odvajanje meteorne, tehnološke in sanitarne kanalizacije. Zbiralniki odpadnih vod potekajo pod prometnicami tako, da je možno nanjo priključiti vse obstoječe in nove stavbe. Tehnološke vode se po predčiščenju spelje v sanitarno kanalizacijo. Vse odpadne vode je treba pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo za priključitev v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesaženja. Kanalizacijsko omrežje ima končno dispozicijo v Centralni čistilni napravi Domžale Kamnik. Pogoje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje določi upravljavec kanalizacije. Pri izdelavi posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je za priključitev posameznih stavb na kanalizacijsko omrežje potrebno izdelati posebne projekte sekundarnih vodov in priključkov. Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. Padavinske vode s cest se spelje preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj v ponikovalnice ali vodotoke po najbližji možni poti. Padavinske vode s streh objektov se, preko peskolovov, padavinske vode iz utrjenih površin (parkirišč) pa preko lovilcev olj in peskolovov, spelje v ponikovalnice ali vodotoke. 2/ Vodovodno omrežje Obstoječi vodovodi: - napajalni vodovod sekundarno vodovodno omrežje po naselju profila 100 in 80 Dopolni in nadgradi se obstoječi vodovodni sistem in sicer po severni strani ceste Brnik Mengeš in po stanovanjskih cestah v naselju, načrtovana pa je tudi postopna obnova obstoječih azbestnocementnih cevovodov. Novo vodovodno omrežje mora biti izvedeno na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam, biti mora krožno povezan brez slepih krakov in v skladu s predpisi. Novi cevovodi morajo potekati po javnih prometnih površinah oziroma po zemljišču z omejeno lastninsko pravico, da je omogočeno vzdrževanje. 9/14

10 Na vodovodnem omrežju je potrebno zagotoviti hidrantno omrežje (s hidranti lomljive izvedbe), ki mora zagotoviti požarno vodo in mora biti krožno povezano na javni vod za odjemnim mestom. Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo je vodovod izvesti v zaščitnih ceveh. Na vsaki gradbeni parceli mora biti lociran zunanji vodomerni jašek. Pogoji za priključitev na javno vodovodno omrežje določi upravljavec. Pri izdelavi posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je za priključitev posameznih stavb na vodovodno omrežje potrebno izdelati projekte priključkov. Pred pripravo dokumentacije za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja je predhodno potrebno izdelati hidravlično presojo in idejni projekt, ki se ga uskladi z upravljavcem. 3/ Električno omrežje Obstoječa elektrika Obravnavano območje se napaja iz dveh TP in sicer: - TP Moste center in - TP Moste. Za novo predvidene objekte je potrebno zgraditi novo TP Moste šola na zemljišču parc. št. 613/2 k.o. Moste. Postaja bo tipske izvedbe IMP. Napajanje bo izvedeno z visoko napetostnim kablom 20 kv iz TP Moste center. Novopredvidene stavbe se preko novega kabelskega nizkonapetostnega omrežja napajajo iz obstoječih oz. iz predvidene nove transformatorske postaje. Meritve električne energije za posamezne odjemalce se določijo na stalno dostopnih mestih. Pred pripravo dokumentacije za izgradnjo električnega omrežja je potrebno izdelati idejni projekt in ga uskladiti z upravljavcem. 4/ Ogrevanje Ogrevanje novo predvidenih objektov je rešeno individualno. Dovoljena je uporaba samo take energije, ki ne prekoračuje dovoljenih stopenj vsebnosti žvepla. V primeru izgradnje cisterne za olje morajo biti zgrajene tako, da se prepreči kakršnokoli izlitje v podtalnico. 5/ Telekomunikacijsko, informacijsko in TV kabelsko omrežje Telekomunikacijsko omrežje na območju je izvedeno z zemeljskimi kabli in kabelsko kanalizacijo in je vključeno na LC Komenda. Za priključitev novih stavb se povečajo kapacitete telekomunikacijskega omrežja na obstoječih trasah. Določa se zemeljski razvod telekomunikacijskega omrežja do vseh uporabnikov v območju iz obstoječega omrežja. Pogoje za priključitev na omrežje določi upravljalec. Določa se tudi možnost gradnje optičnega kabla in CATV omrežja. Podzemni razvodi CATV omrežja morajo biti v zaščitnih PHD ceveh, poteki razvodov naj načeloma potekajo po trasah telefonskega omrežja, v predpisanih odmikih od ostalih infrastrukturnih omrežij. 10/14

11 6/ Zunanja razsvetljava V območju je delno zgrajena javna razsvetljava. Dopolni in dogradi se obstoječa javna razsvetljava ob načrtovanih novih in rekonstruiranih javnih cestah. Trase javne razsvetljave potekajo kabelsko, načeloma ob elektro omrežju, v predpisanih odmikih od ostalih infrastrukturnih omrežij. Svetilke javne razsvetljave morajo biti poenotene z obstoječimi tipi svetilk in kandelabrov. Napajanje javne razsvetljave se izvede iz najbližje trafo postaje. 7/ Javna snaga Uspešen sistem funkcioniranja javne snage se zagotavlja s tem, da se za individualne porabnike dopolni in ohranja sistem kontejnerčkov za smeti za vsako gospodinjstvo, z odvozom na centralno odlagališče komunalnih odpadkov. Za večje uporabnike (trgovina, šola, obrti) predvidevamo mesta za postavitev večjih kontejnerjev, z odvozom odpadkov na centralno odlagališče komunalnih odpadkov. Ob trgovini se predvidi postavitev kontejnerja za odpadno steklenino. Predvidi se postavitev košev za smeti v celotnem ureditvenem območju.«5. člen Doda se novo poglavje VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ki se glasi:»v območju se nahajajo sledeče enote kulturne dediščine: Moste pri Komendi Vas, EŠD 10762, urbanistična dediščina Moste pri Komendi Cerkev sv. Boštjana, EŠD 1902, umetnostno zgodovinska dediščina Moste pri Komendi Mežnarija, EŠD 10761, stavbna dediščina Moste pri Komendi Kapelica v jedru vasi, EŠD 10637, umetnostno zgod. dediščina Moste pri Komendi Domačija Moste 69, EŠD 10760, stavbna dediščina Moste pri Komendi Spomenik NOB, EŠD 10711, memorialna dediščina Moste pri Komendi Razpelo, EŠD Kulturna dediščina z varstvenimi režimi za posamezne vrste dediščine je opredeljena v strokovnih podlagah za varstvo kulturne dedičine v občini Komenda, ki jih je v decembru 2000 izdelal takratni ZVNKD. Vse enote kulturne dediščine so razvidne v grafičnem delu sprememb in dopolnitev UN. V vplivnih območjih kulturne dediščine se prostorski razvoj usmerja na način, ki omogoča ohranjanje že prepoznavnih prostorskih kvalitet, nova poselitev pa se podreja obstoječemu poselitvenemu vzorcu. Pred vsakim posegom v objekt ali območje kulturne dediščine je v skladu s predpisi pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.«6. člen 11/14

12 V celoti se spremni 10. člen osnovnega odloka poglavja dovoljenih odstopanj tako, da se spremenjeno poglavje glasi:»dovoljena ODSTOPANJA Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov do ± 1.00 m, v kolikor v odloku niso določeni maksimalni gabariti stavb in pod pogojem, da se ohranja značilni podolgovati tloris, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45 kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med stavbami. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so ± 5.00 m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta, razen ob priključkih na omrežje oskrbovalnih sistemov, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov objekta, prometnih površin in zunanjo ureditev. Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav izven s tem odlokom dovoljenih načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba, pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob soglasju pristojnih mnenjedajalcev ter pod pogojem, da se ne spreminja glavi namen oz. funkcija območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo na območju posega v prostor. 7. člen Ostala določila odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja MO2 Moste (Ur.l. RS, št. 38/90) in odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO2 Moste (Ur.l. RS, št. 70/97 in 83/99) ostanejo še naprej v veljavi. 8. člen Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja MO2 Moste so skupaj z odlokom na vpogled vsem zainteresiranim na pristojnem oddelku Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 9. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Št.: /2003 Komenda, ŽUPAN OBČINE KOMENDA Tomaž DROLEC, l.r. 12/14

13 13/14

14 14/14