VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili."

Transkripcija

1 VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Identificirane uporabe: Mazalna mast Uporabe, ki jih odsvetujemo: Niso ugotovljene uporabe, ki bi bile odsvetovane. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec / Dobavitelj FUCHS MAZIVA LSL D.O.O. Trdinova ulica Brežice Slovenija Telefon: Faks: Kontaktna oseba: FUCHS MAZIVA LSL D.O.O. Telefon: Faks: E-pošta: 1.4 Telefonska številka za nujne primere: POSVET Z ZDRAVNIKOM, V PRIMERU ŽIVLJENJSKE OGROŽENOSTI 112. ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) in je označen. Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami. Nevarnosti za Okolje Akutne nevarnosti za vodno okolje Kategorija 1 H400: Zelo strupeno za vodne organizme. Kronične nevarnosti za vodno okolje Kategorija 3 H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Povzetek nevarnosti Fizikalne Nevarnosti: SDS_SI - SL /12

2 2.2 Elementi Etikete Opozorilne Besede: Izjava(e) o nevarnosti: Varnostna Izjava Preprečevanje: Pozor H400: Zelo strupeno za vodne organizme. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. 2.3 Druge nevarnosti: V kolikor se upoštevajo običajni varnostni ukrepi za ravnanje s proizvodi iz mineralnega olja in kemikalijami, ter navodila o ravnanju (točka 7) in navodila o osebni zaščiti (točka 8), ni pričakovati posebnih nevarnosti. Produkt naj ne pride v okolje nekontrolirano. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Zmesi Splošni podatki: Mazalna mast: Zgoščevalci in aditivi v visoko rafiniranem mineralnem olju. Kemična oznaka Identifikacija koncentracija * Št. Registracije REACH baker ,00 - <25,00% ,25 - <1,00% Opombe * Vse koncentracije v utežnih odstotkih, razen če pri sestavini ne gre za plin. Koncentracije plinov v volumskih odstotkih. PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov. vpvb: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov. Razvrstitev Kemična oznaka Identifikacija Razvrstitev baker CLP: Acute Tox. 4;H302, Aquatic Chronic 2;H411, Aquatic Acute 1;H400; M-faktorje (aquatic acute): CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 CLP: Uredba št. 1272/2008. Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč SDS_SI - SL /12

3 Splošno: 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Vdihavanje: Stik z očmi: Pri stiku s kožo: Po zaužitju: 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: S proizvodom prepojena oz onesnažena oblačila in obuvala takoj sleči. S proizvodom prepojenih krp ne nositi v žepih oblačil. Dovajanje svežega zraka. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč. Oči takoj sprati z obilo vode, pri tem držati veke dvignjene. Sprati z milom in vodo. Proizvod na splošno ne draži kože. Usta korenito sprati. Lahko povzroči razdraženost kože in oči. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Nevarnosti: Ravnanje: Če pride do simptomov, poiskati zdravniško pomoč. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Neustrezna sredstva za gašenje: 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: 5.3 Nasvet za gasilce Posebni postopki za gašenje: Posebna zaščitna oprema za gasilce: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali z gasilno peno odporno na alkohol. Voda v polnem curku Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje. V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Ni potrebno. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. SDS_SI - SL /12

4 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: 6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Razlitje spraskati na kup ali popivnati z materialom, ki absorbira. Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Pobran material odstraniti v skladu s predpisi. Glej odsek 8 Varnostnega lista za osebno zaščitno opremo. Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje: 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Poskrbeti za ustrezno zračenje. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z mineralnimi olji ali kemikalijami. Upoštevati veljavne predpise v zvezi z ravnanjem in skladišcenjem proizvodov, ki onesnažujejo vodo. 7.3 Posebne končne uporabe: ni uporabno Razred skladiščenja: 11, Gorljive trdne snovi ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri Nadzora Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu Nobena od snovi ni pokazala omejitev izpostavljenosti. 8.2 Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehničnotehnološki nadzor: Poskrbeti za ustrezno zračenje. Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema Splošni podatki: Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s proizvodi iz mineralnega olja oz kemikalijami. Zaščita za oči/obraz: Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala (SIST EN 166). SDS_SI - SL /12

5 Zaščita za kožo Zaščita za roke: Drugo: Zaščita dihal: Toplotne nevarnosti: Higienski ukrepi: Ekološke kontrole: Zaščitne rokavice iz nitril butil gume (NBR)- SIST EN 374. Preprečite trajne ali ponavljajoče se stike s kožo. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj rokavic. Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilom. Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic. Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje. Nositi ustrezna zaščitna oblačila. Zaradi oblike izdelka nima pomena. Vedno se držati pravilnih postopkov, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali pred kajenjem. Redno prati delovna oblačila, da se z njih odstrani kontaminacijo. Zavreči kontaminirano obutev, ki je ni mogoče očistiti. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz Agregatno stanje: Oblika: Barva: Vonj: Prag za vonj: ph: Tališče: Vrelišče: Plamenišče: Hitrost izparevanja: Vnetljivost (trdno, plinasto): Meja vnetljivosti - zgornja (%) : Meja vnetljivosti - spodnja (%) : Parni tlak: Parna gostota (zrak=1): Gostata: Topnost(i) Topnost v vodi: Topnost (drugo): Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Temperatura samovžiga: Temperatura razpada: čvrst/trden pastozno bakrene barve Značilno ni uporabno ni uporabno 0,90 g/ml (25 C) Netopno v vodi SDS_SI - SL /12

6 NLGI: 2 Eksplozivne lastnosti: Oksidacijske lastnosti: 9.2 DRUGE INFORMACIJE ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost: Pod običajnimi temperaturnimi razmerami in ob priporočeni uporabi je snov stabilna Kemijska stabilnost: 10.3 Možnost poteka nevarnih Reakcij: 10.4 Pogoji, ki se jim je treba Izogniti: Pod običajnimi razmerami ne. Izogibati se vročini in kontaminaciji Nezdružljivi materiali: Močno oksidativne učinkovine. Močne kisline. Močni lugi Nevarni produkti Razgradnje: Toplotni razkroj ali zgorevanje lahko osvobaja ogljikove okside in druge strupene pline ali pare. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Zaužitju ATEmix: mg/kg LD 50 (Podgana): mg/kg (OECD 401) Stik s kožo Ni razvrščeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih. LD 50 (Podgana): > mg/kg (OECD 402) Vdihavanje Ni razvrščeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih. SDS_SI - SL /12

7 Strupenost pri ponovljenih odmerkih Jedkanje/Draženje Kože: (Podgana, Peroralno, 28 d): 25 mg/kg Težka Poškodba Oči/Razdraženje Oči: Preobčutljivost Kože ali Dihal: Ni učinka senzibilizacije (morski prašiček);oecd 406 Mutagenost Zarodnih Celic In vitro In vivo Rakotvornosti SDS_SI - SL /12

8 Strupenost za razmnoževanje Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Enkratni Izpostavljenosti Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Ponavljajoči se Izpostavljenosti Nevarnost Vdiha Drugi Škodljivi Učinki: ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Akutna strupenost Riba LC 50 (Riba, 96 h): > 0,57 mg/l (OECD 203) Vodni Nevretenčarji SDS_SI - SL /12

9 EC50 (Vodna bolha, 48 h): > 0,17 mg/l Kronična strupenost Riba Vodni Nevretenčarji NOEC (Vodna bolha, 21 d): > 0,39 mg/l Strupenost za vodno rastlinje EC50 (Alga, 72 h): > 0,42 mg/l 12.2 Obstojnost in Razgradljivost Biološka razgradnja 30 % 12.3 Zmožnost Kopičenja v Organizmih Lahko se kopiči v organizmih Mobilnost v Tleh: Poznana ali predvidena razporeditev v dele okolja 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb: SDS_SI - SL /12

10 12.6 Drugi Škodljivi Učinki: Zelo strupeno za vodne organizme. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Razred nevarnosti za vode (WGK): WGK 1: rahlo ogroža vodo. ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Splošni podatki: Metode odstranjevanja: Evropske kode za odpadke Odstranjujte odpadke in ostanke v skladu z zahtevami lokalnih oblasti. Sproščanje, obdelava in odstranjevanje so lahko predmet narodnih, državnih in krajevnih zakonov. Ne dovoliti, da pride v odtoke, kanalizacijo ali vodotoke *: iztrošeni voski in maščobe ODDELEK 14: Podatki o prevozu ADR/RID 14.1 Številka ZN: UN Pravilno Odpremno ime ZN: OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (baker) 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza Razred: 9 Oznaka(e): 9 Št. nevarnosti. (ADR): 90 Koda za omejitev prodora: (E) 14.4 Skupina Pakiranja: III 14.5 Nevarnosti za okolje: Nevarno za okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: IMDG 14.1 Številka ZN: UN Pravilno Odpremno ime ZN: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(copper) 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza Razred: 9 Oznaka(e): 9 EmS št.: F-A, S-F 14.3 Skupina Pakiranja: III 14.5 Nevarnosti za okolje: P 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: SDS_SI - SL /12

11 IATA 14.1 Številka ZN: UN Lastno ime za transport: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(copper) 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza: Razred: 9 Oznaka(e): 9MI 14.4 Skupina Pakiranja: III 14.5 Nevarnosti za okolje: Nevarno za okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: ni uporabno. ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: Odredbe EU Uredbe (ES) št. 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: ni Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih: ni 15.2 Ocena kemijske varnosti: Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo. ODDELEK 16: Drugi podatki informacija o spremembi: Spremembe so označene ob strani z dvojno črto. Besedilo stavkov H v točkah 2 in 3: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. DRUGE INFORMACIJE: Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki firm, uredba (ES) st. 1272/2008 (CLP). Datum Predelave: SDS_SI - SL /12

12 Demanti: Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah. Opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve za ravnanje, prevoz in odstranjevanje. Podatki nikakor ne predstavljajo (tehnični) opis lastnosti proizvoda (specifikacije proizvoda). Ustreznost proizvoda za konkreten namen uporabe ni mogoče izpeljati iz naših podatkov v varnostnem listu. Spremembe na tem dokumentu niso dovoljene. Podatki niso prenosljivi na druge proizvode. V primeru mešanja proizvoda z drugimi materiali ali v primeru predelave, podatki iz tega varnostnega lista niso prenosljivi na novo izdelan material. Odgovornost prejemnika našega proizvoda je, da pri svojem delovanju upošteva veljavna zakonska določila na zvezni, državni in lokalni ravni. Prosimo, da nas kontaktirate, v kolikor potrebujete aktualne varnostne liste. Ta dokument je izdelan v elektronski obliki in nima podpisa. SDS_SI - SL /12