LISTA FERDA ABRAHAMA ZA DRAVOGRAD S POVEZOVANJEM IN SODELOVANJEM. Lista: ZZ za vse; Zoran Zajamšek S PODPORO STRANK:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LISTA FERDA ABRAHAMA ZA DRAVOGRAD S POVEZOVANJEM IN SODELOVANJEM. Lista: ZZ za vse; Zoran Zajamšek S PODPORO STRANK:"

Transkripcija

1 LISTA FERDA ABRAHAMA ZA DRAVOGRAD S POVEZOVANJEM IN SODELOVANJEM 8. S PODPORO STRANK: Lista: ZZ za vse; Zoran Zajamšek

2 ZAKAJ SEM SE ODLOČIL ZA KANDIDATURO? V občini Dravograd želim vzpostaviti prijazno okolje s povezovanjem in sodelovanjem vas, spoštovane občanke in občani. Želim vas slišati, upoštevati vaše predloge in mnenja, tako pri pripravi proračuna, kot pri izvajanju investicij. S povezovanjem želim ustvariti prijazno okolje, ki je temeljni pogoj za zadovoljno življenje. Na področju investicij je potrebno več pozornosti posvetiti vsebini in kvaliteti ter racionalnosti pri izvajanju investicij. Rad bi uvedel transparentnost postopkov na področju investicij.

3 PROGRAMSKA IZHODIŠČA Z BISTVENIMI CILJI I. TEMELJNE TOČKE 1. Spodbujanje socialnega podjetništvo, obrti in gospodarstva 2. Sanacija zdravstvenega doma 3. Optimalizacija razmer v šolstvu 4. Oživitev tradicionalnih prireditve 5. Rekonstrukcija in obnova infrastrukture 6. Večja avtonomnost in hkrati povezanost krajevnih skupnosti 7. Enakomerna porazdelitev sredstev glede na potrebe krajevnih skupnosti

4 I. PROGRAM Proračun in vodenje občine Proračun bo postal bolj razvojno investicijsko naravnan, upoštevali bomo predloge krajevnih skupnosti. Povečali bomo aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev - razvojnih sredstev EU in vključitve občinskih projektov v programe resornih ministrstev. Povezal se bom s koroškimi poslanci in skupaj bomo dosegli spremembe republiških operativnih programov za evropsko sofinanciranje projektov. Občino bom vodil na transparenten način. Bolj bomo prisluhnili obrtnikom, gospodarstvenikom, turističnim delavcem in kmetom, večji poudarek bom dal občinskim zavodom in podjetjem. Uvedel bom spremembo pri letnem in zimskem vzdrževanju cest - občina bo ponovno vzdrževala tudi nekategorizirane, torej vse ceste, ki vodijo vsaj do dveh hiš. Spremenil bom način zaračunavanja Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za kar ni potrebno spremeniti odloka, temveč občinske evidence uskladiti z neto uporabnimi površinami stanovanj. Nedopustno je, da znaša v Občini Dravograd NUSZ več kot bi znašal nepremičninski davek. Pravičnejše bomo financirali društva v občini. Bolj se bomo povezali in sodelovali z občinami na področju Koroške regije, saj bomo s skupnim nastopom kot regija bolj slišni na državni ravni. Povezali se bomo s sosednjimi avstrijskimi občinami in tako bomo imeli možnost pridobiti evropska sredstva na področju meddržavnega sodelovanja. Vse investicije bomo posebej skrbno nadzorovali po finančni plati, kakovosti izdelave in rokih dokončanja.

5 Prostorski in ekološki problemi Prizadevali si bomo okrepiti strateški položaj Dravograda kot pomembnega geografskega središča Koroške. Reševali bomo stanovanjsko problematiko mladih. Spodbujali bomo k odpiranju novih delovnih mest in spodbujali k podjetništvu. Socialno podjetništvo bo imelo podporo lokalne skupnosti Pospeševali bomo individualne gradnje. Poslovno obrtno cono bomo odprli za tuje vlagatelje in s tem zagotovili nova delovna mesta. Oživili bomo mestno jedro Dravograda. Uredili bomo vaška jedra v vseh preostalih krajevnih skupnostih. Podprli bomo pridobitne dejavnosti v središčih vseh krajevnih skupnosti. Uredili bomo zelene površine in parke: - ureditev zelenih površin, potk in klopi ob reki Dravi od hidroelektrarne do pristanišča za splave, - ureditev prostora pri ribiškem domu, postavitev klopc, ureditev prostorov za piknike, - ureditev in redno vzdrževanje sprehajalne poti ob reki Dravi, povezava z Dravsko ulico. Uredili bomo prometno infrastrukturo in spremenili režim na posebej izpostavljenih mestih: - križišče pri pošti v Dravogradu /krožišče/, - križišče proti Črnečam /krožišče/, - križišče v Šentjanžu /dodatni pas za zavijanje/, - izboljšanje povezave naselij s trgi in magistralno cesto /razširitev ceste in izgradnja pločnika na Robindvor in Podgrad/, - rekonstrukcija ceste Dravograd - Vič DRSC /omejitev za tovorna vozila/, - reševanje problematike stoječega prometa / parkirna mesta/, - preplastitve in razširitve občinskih cest, - dodatni varnostni ukrepi - odbojne ograje, odtoki, omejitve hitrosti, nove označbe, kolesarjenje skozi trg, - postavitev in ureditev postajališča Podklanc, ureditev ceste Podklanc - Dobrava - ureditev varnostnih subjektov za otroke v Gorčah bič /prehod za pešce itd/, - ponovna postavitev»biča«cerkvi, kjer je bil nelegalno odstranjen pri prenovi ceste, - ureditev ceste Vič - Polaner - ureditev ceste Podklanc - Dobrava.

6 Komunalno gospodarstvo Komunalno podjetje bo postalo ključni dejavnik dolgoročne strategije komunalnega razvoja občine - tako na strokovnem kot tudi izvedbenem področju. Izvedel bom revizijo projekta oskrbe s pitno vodo, saj sem prepričan, da se ga lahko, tako kot bi bilo to možno pri izgradnji kanalizacije, izvede z veliko manj finančnimi sredstvi, kot je predvideno. V proračunu občine bom zagotovil sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, Tržili in posodobili bomo gramoznico Trbonje. Turizem Združili bomo vse nosilce turizma v občini - oblikovanje skupne turistične znamke. Uredili bomo grad nad Dravogradom v turistično izletniško točko. Oživili bomo letni turizem ob novem bazenu ali z aktivnostmi ob Dravi v povezavi s pohodništvom, adrenalinskimi parki in kulinaričnimi doživetji/vzor Radlje/. Poseben poudarek bomo dali turističnim kmetijam - pridelava in ponudba bio proizvodov ali proizvodov domače predelave kot dodatek prenočitvenemu turizmu. Center Dravograda bomo usmerili bolj v turizem /kmečke tržnice, oživitev sejma Sv. Vida itd.. /, da bo mestno jedro postalo privlačno za domačine in goste. V Libeličah bo za turistične namene odprta dodatna gostinska in prenočitvena dejavnost. Podprli bomo izgradnjo objektov za prenočevanje modernih nomadov - kolesarji, avtodomi, /prostor pri Renerju/. Podpirali bomo uvedbo produktov domače predelave v gostinski ponudbi. Povezali bomo obe strani Drave. Skupaj z gostinci bomo ponovno tradicionalno prireditev»od šanka do šanka«. Šport Več bomo sodelovali z aktivnimi starimi in novimi športnimi društvi in pomagali z dodatnimi sredstvi za vzgojo mladih v športu. Delo z mladimi bo imelo prednost pred tekmovanji na najvišjih nivojih. Okrepili bomo rekreativne aktivnosti vseh generacij in vrnili»trim stezo«ter postavili funkcionalen park. Podprli bomo različne športne prireditve z mednarodno udeležbo. Uredili bomo igrišča v vseh večjih zaselkih in vaseh, postavili objekte s potrebno infrastrukturo (voda, elektrika,...).

7 Šolstvo in otroško varstvo Vzgoji in izobraževanju mladih bomo namenili dodatna sredstva: - Izboljšanje komunikacije in sodelovanja med in z mladimi. - Zagotavljanje dobrih materialnih pogojev za delovanje vrtcev, osnovnih šol in glasbenih šol. - Obnova podružnice Trbonje /evropska sredstva/. - Mladim (nadarjenim) učencem zagotaviti dodatna sredstva za priprave na različnih tekmovanjih. - Izgradnja več namenske dvorane v Libeličah, - Sanacija stavbe VVZ Šentjanž. Zdravstvo in socialno varstvo Primarna zdravstvena dejavnost bo podprta z dodatnimi sredstvi. Aktivno se bom vključil v reševanje problematike pomanjkanja zdravnikov v zdravstvenem domu. Zagotovil bom obnovo in sanacijo ZD Dravograd. V sodelovanju z društvi, domom starostnikov in socialnimi podjetniki bomo ponudili starejšim in invalidom novo kvaliteto življenja: - več dostopnih društvenih aktivnosti /rekreacija, turizem, / - pomoč pri mobilnost in komunikaciji, - pomoč pri preskrbi z živili, zdravili, obiskovanjih uradov, izpolnjevanju dokumentacije, Gospodarske dejavnosti Občina bo aktivno pristopila k podpori razvoja in širitve obrti, malih in srednjih podjetij. S spremembami na področju prostorske ureditve in obremenitev gospodarstva bomo poskušali privabiti nove investitorje /zemljišča za tuje vlagatelje/. Intenzivirali bomo sodelovanje v zvezi socialnega podjetništva v občini. S projekti na področju oskrbe z energenti, varčevanja z energijo, ekološko ureditvijo objektov tako družb kot prebivalstva, bomo podpirali dodatne gospodarske aktivnosti za povečanje pridobivanja delovnih mest. Prizadeval si bom, da v naši industrijski coni zraste center za oskrbo z lesno biomaso za celotno Koroško.

8 Kmetijstvo Občina bo s programi celostnega razvoja podeželja in vasi izboljševala razvojne možnosti podeželja /samooskrba/. Lokalna politika bo kmetu morala omogočiti večjo produktivnost in večjo fleksibilnost pri širitvi dejavnosti. Pomagali bomo pri povezovanju kmetijstva s turističnimi aktivnostmi in izdelavo specifičnih produktov, saj bo to povečalo interes za pridelavo in prodajo predvsem ekološko pridelanih izdelkov domače predelave. V trgu Dravograda bomo odprli prodajalno ali tržnico s podporo občine - za prodajo kmetijskih proizvodov. Kultura Dodatno bomo podprli aktivnosti društev na področju kulturnega delovanja - predvsem dramske skupine in skupine mladih, ki bodo pripravljeni aktivno širiti kulturno ponudbo. Obudili bomo zgodovino in pomen kraja z okolico vse od njegove ustanovitve. Zagotoviti da bo Dravograd kulturno središče Koroške za kar ima vse danosti. Sodelovanje občanov in demokratično soodločanje Občane bomo pozvali k aktivnemu sodelovanju na vseh področjih /uvedli bomo projekt»pobude OBČANOV«/. Krajevne skupnosti bodo bolj samostojne in med njimi bomo enakomerno porazdelili sredstva glede na aktivnosti. Imeli bomo mesečne posvete s predsedniki svetov KS /upoštevanje njihovih predlogov pri pripravi osnutka proračuna/. Procese odločanja bomo podprli s predhodnimi razpravami, predlogi, iniciativami /okrogle mize, sosveti, /. Občina bo intenzivno vključevala strokovnjake na posameznih področjih z ustreznimi razvojnimi vizijami kot nosilce delovnih teles (komisije, odbori), zato da se bo prodorno in učinkovito realiziralo tudi zahtevnejše projektne naloge, Sodelovali bomo z vsemi društvi na področju kulture, športa, varnosti in sprejemali njihove pobude. Aktivno bomo obveščali občane preko družbenih medijev in ostalih sredstev javnega obveščanja. Uvedli bomo nabiralnik za pobude občanov. Lokalna skupnost in vsi njeni referenti bodo bolj dostopni /ODPRTOST OBČINE DO LJUDI/.

9 Pri vodenju občine je zelo pomembna vloga vseh posameznikov in skupin. Prepričan sem, da me boste na določene probleme ali pomembne predloge opozorili že v času volilne kampanje ali neposredno po njej. Želim izdelati dolgoročno strategijo razvoja Občine Dravograd, ki bo vsebovala vse, za vas spoštovane občanke in občani, pomembne projekte. Dobro se zavedam, da je človek naše največje bogastvo in vse napore in prizadevanja bom usmeril v to, da skupaj z ekipo, brez strankarskega povezovanja, ki na lokalnem nivoju res ni potreben, naš kraj naredim lep in privlačen. Če mi boste zaupali in mi dali možnost opravljanja funkcije župana Občine Dravograd, bom k sodelovanju povabil celoten občinski svet, brez delitve na koalicijo in opozicijo. Iskreno se zahvaljujem vsem občankam in občanom, ki ste mi s svojimi izjavami podpore omogočili, da sem lahko vložil kandidaturo za župana. Hvala vsem, ki verjamete vame in mi boste oddali glas na volitvah. Prav vsak glas šteje, zato je pomembno, da se volitev udeležite.

10 PODPORA PRI KANDIDATURI Zahvaljujem se in s hvaležnostjo sprejemam volilno podporo s podpisi občank in občanov, političnih strank in neodvisnih list: - Liste Ferda Abrahama - za Dravograd s povezovanjem in sodelovanjem, - Lista: ZZ za vse; Zoran Zajamšek - Slovenska demokratske stranka, - Socialni demokrati. Lista: ZZ za vse; Zoran Zajamšek

11 ZAHVALJUJEM SE VSEM, KI ME PODPIRATE Spoštovane volivke in cenjeni volivci! Zahvaljujem se Vam za zaupanje ter obljubljam, da ga bom z vestnim in poštenim delom, usmerjenim v vsestranski razvoj občine, opravičil. Za vaše predloge in pobude sem dosegljiv: Na telefonski številki: preko elektronske pošte: poštni naslov: Ferdo Abraham Robindvor Dravograd

12 Odločitev je vaša, odločite se modro! Nasvidenje na volitvah. Vaš kandidat za župana Občine Dravograd. Hvala za zaupanje! Ferdo Abraham 1.