tif 0l. I KQ na slici '''\oili,. U t;'iu rioll v dela I ~ alo ~k i b roj I<omcdo Ogrodje var. 2 Ram zav

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "tif 0l. I KQ na slici '''\oili,. U t;'iu rioll v dela I ~ alo ~k i b roj I<omcdo Ogrodje var. 2 Ram zav"

Transkripcija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 tif 0l. I KQ na slici '''\oili,. U t;'iu rioll v dela I ~ alo ~k i b roj I<omcdo Ogrodje var. 2 Ram zav Noga podporna Potporna noga Sornik glavni Glavni svornjak l~ Pliša sornika Čaura svornjaka Podpora Potpora Zaščita jermenic leva. Zaščita remenice leva Zaščita jermenic desna Zaštita remenice desna Pliša distančna Dist~~ciona čaura Vijak spenja1ni Vijak za spajanje Vijak uapenjalni Zate zni vijak Sornik var. 9vornjak zav Varova1ka žična Zičani osi5~rač Sornik Svornjak Vznet Qpruga 2 1S Varovalka ž i čna Zičani os i.cur-ač l L Sornik var. Svornjak zav, JUS 11.B2.011 Pod1ožka A20 PodLo š za A JTJS I'I.Bl.051 Vija.lc x L~5 8.8 Vijak I-llb'x Li-S 8.8 S l j.309-jus r1.b1.053 Vijak ms x Zrl Vi.ja..l<I'116 x Zn JUS 11.B atica M20 5 Zn Navrtka Zn.; JUS :-1.B1.601 Matica Zn Navrtka Zn lj JUS 11.B1.601 Matica!'1l6 8 Havrtka M JUS 1"1.B2.011 Pod1ožka AlG Zn Podloška A16 Zn It JUS 1 I.B2.11Q Podložka B20 Zn PodLoška 320 Zn JUS i1.b2.110 Fod1ožkaB16 Zn Podloška 316 Zn JUS 11.B2.110 Podložka B16 Podloška Q:;04-JUS 11.B2.01~ Pod Ložka 8 Zn Podloška 8 Zn JUS Raz ce pka 3.2 x 16 Zn Rascepka ".2 x 16 Zn /j.QOOO-JUS11.B2.300 Razcepka 5 x 32 Zn Rascepka 5 x 32 Zn JUS rol Razcepka 5 x 50 Zn Rascepka 5 x 50 Zn JUS 11.C2.401 Vslcočnik 50 zunanji Uskočn i.k 50 vai1js:'ci 2

29 no liii " " "' ~'v - ~ v N lj Z, v d to I cl &Oj Kclalc~lij _... na slie;, -.--'-,_,_, " _ Ohišje gonila Kuči š t e pokretača Pokrov kpl.. Pok1opac kpl. ' Gred Vratilo Je rmeni ca Remen.i ca ;:> Zobnik 59/1, Zupčanik 59/lJ, ~' ' O Pokrov Fok1opac Pokrov 1 Poklopac 'I'eeni.Lo Zaptivač " /+6.0 D'is t ančn i.k Distandoni pr-s+en ' Zaščita k;o.l'dana Zaš t i t a kardana ",JUS M.C3.601 Ležaj 50 BC Ležaj 50 BC 'I'esnilo osno x 80 x 10 D1\ Oaovi.n sk i zapt i vač 50 x 30 x 10 BA JUS j-1.c2.u01 Vsxo čni.k 50 zunanji Usko čn ik 50 vanjski lll =0U8 1'1.C2"/t-Ol Vskočnik Lt5 z.uaan.i L U::;koč:-tik 1+5 \:-8Ll~4ski : 1501 Ll S903-JUS!'l.C2.060 ],'loznilt A12 x 8 x 55 KTin A12 x 8 x 55? ~JUS!'L.G r-!oznik AlO x 8 x '-t5 Klin AlO x 8 x 1+5 ~) 17 la 1~;002G108~DIN 9C9 Vi,ja.1< zap i r-n i. lj, x 1~5 Vi.jak za zatvara::,~,~e A 1'-118x 1,5 ~ ).-,,, Vijak z.a:;,ir:ni z Luxn.j i co Vijr:~1z S11 r-up ic o:c L~,nJS /"i.bl.053 Vija.k mo x Vijak mo x S-.JUS VI.Bl.053 Vijak 1110 x Vijak 1110 x 15 ~,.G ?804-,JUS VI.Bl.O;'3 Vi;jak 116 x Vi.jak 116 x , :.,.J:u~:' Vijak MG.x 10 5,.6 2:1 Vi!-j:::..kMG x 10 S..6 Zn ~ '~004-JUS I1.C/~. 500 Pod Lcžka -AlO x lj.. Cu PodloškaAlO x 14 Cu 1 Podloška ElO c:.) 0C}'JC:~?~u5-..:,'u6 l"'t.b2.11 0,?o(L~,o;:.i~a'Bo.fodlošl:fl E6 ~ G,~,JUS M Pod Lož ka 7 tip Zn Pod l c čka 7 tin Zn

30 no.s;ti~j nuluh.j:).r U!lt\I'VJlIifO I.' lkohčino D. ' Na z IV d e ro N o ZI v dti a I oro!. Kalaloški b roj Komoda _~.h,,-c::.:cl-,- _ ; E.1 Ohišje 1 Kučište Teleskop Teleskop ;;: Verižnik. 2 x 25,4 x 19 Zupčanik 2 x 25,4 x 19 2 L Ol. 08?1 Gred ;.o._ilila Pogonsko vratilo ~ Gred gnana Prenosno vratilo ) Držalo tesnila Držač zaptivke Zaščita kar-dana Zaštita kardanskog vratila Pokrov 1 Pok1opac Pokrov 2 Poklopac Pokrov 3 Poklopac l Vijak napenjalni Zate zni vijak Sornik Svornjak : Puš a distančna 1 Distanciona čaur-a Puš a di st.ančna 2 D'is't anc i.ona čaura 2 l : Tesnilo 1 Zaptivač Tesnilo 2 Zaptivač Tesnilo 3 Zaptivač Tesnilo 4 Zaptivač I. L Pokrov Poklopac Tesnilo Zaptivač ~ 'Vijak zap i r-ni z luknjico Zatvorni vijak s a r-upi ccc Podložka Podloška Križ ka rd an ak i Kardanski krst JuS 11.C1.821 Veriga 2 x 25,4 x 17,02 x 199 Lan ac 2 x 25,4 x 17,02 x JTJS r 1.C1.821 Člen spojni B 2 x 25,4 x 17,02 Spojni član B 2 x 25,4 x 17, JuS H.C Ležaj 45 BC 02 Ležaj 45 BC srr1EIT -Tesnilo osno 45x72x10 BA Osovinski zaptivač 45x72xlO BA JUS Ysko čm.k 85 notranji Uskočnik 85 unutrašnji JUS 1'1.02."01 Vskočm k 45 zunan j i, Uakočrrik 45 vanjski JUSr'I.C2.060 I"loznik A 12 x 8 x 60 Kliri A 12 x 8 x 60 2 _ JTJS li.b1.05::, Vijak 1110 x Vijak mo x ,TUS 1LB1.053 Vijak li8 x 25 5,6 Vijak [:8 x LJ JuS Ii.BL05? Vijak 118x Vijak r18 x 20 8.S JUS l'1.b1.053 Vijak 118-x Vi.iak i18 x 10 S l501475()1+-jus i'i.bl053 Vij"k ~16x Zn Vijak MGx Zn a-0S M.B1.053 Vijak MGx Vijak 1'16x DIN 909 Vijak zapirni A 1118 x 1,) 5.6 Vijak za zatvaranje A 1'118 X 1, TUS M.Bl.SOl Matica l'!16 8 Zn NaYrtka M16 8 Zn L I-06-JUS r1.bl.s01 Matica MS ') Zn Navr-tka MS ') Zn 8 Ij JUS l"1.b2.011 Podložka AlG Zn Podloška AlE) Zn JUS M.C Pod.Ložka A 8 x 12 Cu PodLoška A 8 x ,?O,?-JUS 1'1.CL,. 500 Pcd Ložka A12 x 16 Cu Podloška A12 x 16 Cu "03 M Pcd Ložka 38 PodLoška BS JUS 1' Podložka B6 Zn Podloška B6 Zn JUS M.B2.110 Podložka B6 Pod1.oška B JuS l1.b Razcepka 4 x 25 Zn Rasccpka 4 x 25 Z:; 4 ' J1lS l'1.: Vijak MIO x Zn Vijak MIO x Zn 12 Li J0S 1' Vijak mg x Zn Vi,iak,U6 x Zn 1 Slika 3

31 - Šlf>viilco '/ t '"' k "" -". -.' '_o,. -, -- -~,~~". ~ ---~. -,'--,_.--. "~.-""",,'..~.>" nc' "o O,uS Q -""VI"(Q n~.s 1 INc 7; V rl <':0 Na zi v det Q Ol K o I Q io!i)( i bio i na si!ci "..._ :;, ,0 Ogro<i,je 1 var, Ram 1 zav, 2 1~1379J09-455,O?073.0 Nož spodri j i kpl Donji nož kpl. I ; Hož spod.nji desni kpi. Donji nož kpl. desni '' Dr-ž a I.o protinoža Dr-žač protiv no ž a B09~45?02.0j+7..0 Držalo pr-o t i no ža desno Dr ž.ač protiv no ž a de~rli 6 l513b0605- h ().o PlošČi1 podložna Podložna ploča '; Sornik š e st r-ob i ŠestQI".loni svcr-n j ak il Protinaž Pr6tiv nož Plošča vodilna VOdilna ploča 2 Il 1513E31;::~ elOO.O Vijaf~ 1110 x Vtj:-::k I~[lO x 35 ~ (~)02-4)?..O?.U91.0 Drog v e zn i Vezn» pojuga l ~;i;05-Jl;S ; Vijak fug x VijrLk 1'116x ' ~'OOl+?700-JUS r 1.B1.051 Vijak T112 x IlC 8,..8 Zn Vije.kr-'112 x 110 Zn ~""J'"uS r 1~Bl.05' Vijak 1110 x 25 :::3.8 Vi.jak [.'no x 25 [3~ :208'''02-.)lJS li.bl053 Vijak IB x Vi;j~':' ;<;8x JUS 1'!.Bl.E01 aatica I11E 8 Nav'i~i}", mc, 8 2 le~ :)02-0'1]8 i1,.bt..601 t1atica l"'112 5 Zn N(:;,\!~i':'i..a;112 5 Zn ~: 19 OOC22120g -JUS Il.Bl.601 Ha t ic a r Navrr.ka r~ ; !~ 206-JUS!'1.B2.011 PodLo žk a AlO Pod Lo š ka AlO? JUS 1\'1.B2.110 Pod l o žka E 16 POd}.'1Š]c2' :;:,) JUS ii.b2.110 Podložk" Bl? Zn Pod Loš ka B12 Zn 23 0OO JUS Podlo71p'l BlO :F'ndJ0Ška EJC 10

32

33 na s\ikt "UIUlV~~. u ~'~'i l\xc' ",. 1 lk0.:1'~'na 81' J NazIv 0<:"0 NazIv d~,q _na ~~i KO\~~~~ki blo i. '_~,.., "'_~~'~~~~ Vilice lav. zunanje leve Viljuške za lovljenje vanj. Levo GOg" !-t-;3.0 ":lij.ice iuer" zunanje desne ViljlJške za lovljenje VčL."1j~ desne Vilice lov. notranje leve Viljuške za lovljenje unut r, leve il L ' Vilice lev. notranje desne Vilj,:ške za lovljenje unut.r-,!'lesne Plošča pritrdilna, leva Ploča za pričvrščivanje leva 2 6 l51387?05- L ' Plošča pritrdilna desria Ploča za pz-i čvršč i.vanj«desna? Profil levi Profil levi 2 8 l ~i Pr-oI'i.I desni Profil desni l li Prst vzmetn i levi. Opružni pr,)!; levi JI) i, Pr st vzmetn t desni Opr-užn i prst desni Je ',' Vodilo g'ulli Gumi vodica! ,0 Pokrov vilic var. PokLcpac viljušk zav, PIvčevina Lov Li.na leva. USTI18rivač kukuruznih 1. kr, ?-4,~)? Pločevina lovilna de:;r(a l]s;:-jl:;;/'i\tač kukuruzniu. ri, E/ '57~lL021.1 Vodilo Vodiert 152CC)+[302<~457.11".~() P'loc ev i.na z;:.i;::'(';t.lna k p l, Zaštitni 1i:rr kp l, 1~)138?80f1--L~55~0.3o ~O Vznet nat.e zr;a 7lai:ezna opl~uga 1520()510G-t~ Poc.por a lova Pct pc ra leva ;~Ol-/~ s O Pocpor-a desna 'Pot~-;t)ra (1eSD8 ::::1 2'2 Vtj8k ~15 x J.O B. E:3 ~~3 Vijak I~lGx L t.053 Vij2,}: 1'1J.0x..o Z:n Zn ro Vijak!-'IlOx 6 Zn Z::: 2 Vijak 25 ~10 x.8 Zn Zn 21'";:' ""'li,":s..k :110 x _8..3 LTI Z::.; Vijak M12 x 8e8 Zn Vi Zn T-l2.ti ',;d.eci I'.'l:::tti(:a i"ll(; ;, Z:: "'Js.vr-cl:a Ml.O :J Z:::: 15008!~CO(J-<DIN985, nrlt.ica I'n_O 8 Cd L':a\/rl:ka r-t10 8 Cd OOO:.?;~/+-?OL; - (.rusi :-.,::E;2 011 PodLo ž z a.4.:0 Zn Pod Lo ska AlO Z:: Ped ~lc Zn rodloška BiO Zn 36 PodJJ; B,J,2 Zn 2;""1 3'7 l~a L (: 8pk,3. 3" 2 x {~O Z:: ~;2 ~X: 20 Z~

34 .ti(' I ".. '.' 1- " 41.., u'.::nj.!'tuliv Ue-IQ I ol'i_kola!o~i(l b roj I Komada na sile! _...l-- _ Ohišje r-ez.a.lni.ka sp. levo' Kučište r-ezač a d..enje levo Q Ohišje rezalnika sp. desno Kučište r-ezača d.onje desno Ohišje r-e z.alrri.ka zg. levo Kuči š t.e rezača gornje levo Ohišje rezalnika zg. desno Kučište rezača gornje desno ';' Pokrov levi kpl. PokLopac levi kpl..l Pokrov desni kpl. Poklopac desni kpl Plošča vodilna Vodeča ploča Ročica kpl. Ručica kp l, 2 ' Pločevina Lin; L f Kos reducirni spodnji Donji deo za reduciranje '' Objer-.l.ka kp1. Stega kpl ~)5.06.0W7.0 Vzrae t tlačna Poti.sr..aopruga 1 13 lj+ ls, jus I1.El..051 Vijak 1110 x 1LLO 8..a Zn Vijak f110 x ll!,-o 3..8 Z:1 15 ls,cll1h08,-~jus I"1..Bl.053 Vijak nio x?o 8,,8 Zn Vij3.k r~110x e~8 Zn c ~JUS!1.Bl..051 Vijak MiO x Vitlak ti10 x "'~J1JS I"LB Vijak r :10 x?;q 5~6 Vijak 1'110 x 5.6 ~~ \TUE1 lvi. BI.053 Vijak 1'"110 x Vi,jak 1110 x 3~3 ~.L OOo;~~osr/Oj+~,TJ3r"L.Bl..053 Vij8..}r r-:10 x 20 S'ocE, VijEk I'110 x ~ S8901 -J~ C3..0 Vijak r-:10 x 20,g,,8 Vijak I~I10x 20 B. 21 C DI:i 603 ~li;jak tvi6 x 16S.3 Vijak 116 x " L~ c: ,-JUS I'"1.Bl..053 Vijak f!6 x 155c6 VijeJ{ MS,x JUS ['l.bl.053 Vi,jak 1-:0 x Vi:jak 1'16x JUS Ivl.Bl.SOl I1atica 1'110 B Navr tka 1" DIN r1atica T"T10 8 Cd Na",.rrtl{& 1'1103,Gd.:; 00025,0506--DIN Ma"tica 1'"16 5 Cd Navr-t.ka M6 5 Cd OOO' ~ruS..630 Hat i ca }16 Navr-t.ka 116!: :;,OO-JtTS ~1.B2.110 Podložka 310 Fodloška 1310 c.:c_ 00025?10-B-JUS r'1. B2~OlLt Poc Lc žxa CE, Zn Pod Lo š.ka CE. Z.n,,~ O()02'?8905-~TUS t-1.,52.. L x x 2~).: OOO~~2 5.s01':--JUS l'1*b2.. AE-.: 00022/i.30r4-- JUS 1'; AlO Zn Pcd Lc ška AlO Z:Cl

35 ~_,-,,- /\QIQI05.0_ s i e v ua c I _!!V.diČina ' 1\.," 1 ~. o z i y " :(l il Q Z 1 V d e i CI Brol. Kataloški brej,k,;mooo --~~ l. _ /J.55.0Q.OOl.l Boter) Bubanj desni '-~55.Qlt.Cl!~,,1 Boben J.. 3ubanj levi Ohi š.je z.ocn i z cv kpl. Ku!;ište 7,upčB.nika Kp.L, -: l+55..0L~.022~O Pokrov ohiš,ja kpl. PokLcpac kuč i š t.a kp l, 1 :; 1520'! l Pokrov ohišja kpl, desni Poklopac kuč i.š ta kpl. desni h Jarem kp l, Nosač kp i+0507-ij.57.0if Jarem levi 1':])1. Nosač levi kpl , Pokrov" plastični Plasti'~ni p0klo:;>2.c ij / ~"'033.0 Pckr-ov _ Pok Lopa c i~ L~-S15..04~ Zobnik Z=?? Zupčarik Z== ?23()Es-':'r~; ~<)..O 'lijak bedna Vi,jak lt.OC,-L~'S}5.,04..0~)f>..O :'Jož i:ro;::,ni r:rllžni nož 13 1:: L~55..0l~.O'37,,1 Os bobna OSQvin& D1J,bnja lil 1~ 13S2601-L~~;, :i~O Cev dist;;.,~_n':~:la Distanciona cev il ,?09-Lt j».. OL! Obr-oč z(';q(2';"t~~i Zaštitni :prsten '-!iS5.0/\,~O-hl,,,O No~ Nož 1513'9230'7-Li 55'" OLt..OL~O. O ":l a rov a Lz.a t~~g~~~g;:~~~:g~.:g g~~~~a01q2ti~ni pr2ten ~~:J }:,:)2040i-'03;-,'t5'?.O!t.005:.0 Chiš~je ZU,J~~:.'::C~; Ku;:išt8 zud-:,anika 18\/0 :~, I;ež2,j ;,5 BC 02 V-GI<: ZTL 2:: Ob::'oč }J,_V E20? I..'V 24 MIG x 308 1'1B x B..E r-il2 x S)3 1-'112' x I~'1,3 x 1;'8vrtk{?~ l'13 l'lati<_:~t filo J l\8.vrtl::a i'110?odložka AS Podlo6ka AB T")<ilo'7J:a 2oclc.ška- Podlcžka FodloškR B10 2~

36 ač an na tltkl t '~"'''U1V.;)",U ~ \ C"Y 1\1'1:0 I.,.1 ' [V,ofici(1(J 8ro; J K ~.. NazIv "ele NaZIv dela I. " Q tal o ~k I b (O --na. 1 l<omo ~{' <:1, :;%' Plošča rotorja :p1oč.arotora ! Puša 1.' Caur-a 1 L~ Nož rezalni telil. Nož.za se č je L~ ?06.0G1.0 Nož rezalni'desni - Nož z.a sečanje desni Lopatica rotorska leva Lopa't i ce r oto r-a leva 6 6 J Lopa t i ca r-ot or ska des:na_ Lopa'cica r'o to r-a desna (, , Drsnik levi var", Klizač Levi, zav, ~ Ej Drsni.k de sn i. var, Klizač desni z.av, ' Kasen br-usn i kp l. 13rusni }~el!}_en kpl; EI ~O Plo~~a zgornja Gornja plo5a 2 1: S--L~55~05,.032"O -Vijak regulirni Vijak za r-egulisanje '~ ~630i~--lt~:~' "O Držalo 1 Dr ž 1 13 l ~ Vodilo Vodica ~ "il Vzrriet tl[1':~=ca N&tez::1Cl o~p;:'"'..:ga ,,0 Držalo J:rŽ.3;2 2 -» 15 20L.~23,OO-h57,,05 O Vi(j al: Vij a.k ~~~;gt~;=~~~~~c)p2c de sni Pokrov zaš3it~i Za~tit~i poklopac ~~lž~~~ ~~;~i;,~i de sni 21 Kroglica 10 Kuglica ~~Bl* MIS x 70 lo~9 lo~9 M.El. M10 x lo~g J_O~9 I"L,}31.. ~:ex- E3., M~Bl. MB x 8~ 8~ M~Bl. MS x 8~3 x 70 8~S 11..Bl.. I''l16 =~a""vrrtkc:. [' JTJE rl. 31 ~601 I~lat ; ca 2':103 K;:::'ll"'t}C8. r110,~ r,l:\ Bl..601 N'a;lrt}:& I~LE3 M.B2~ ,, ~TUSJ'1.B Poc.loš}:a 133 J E~Ol-JDS I Ge 5~t:: Vi:ja.K TiS x 60 G"S. :.~:.~ ZVi Bl.. I'll6 B nizka l;a\~t't~: a1'12.6 ::;_1.:;1:3. l'i.j~rt>6q1+ rla t ic a niz.k s, Na"'''J:tica nio E3 Li~:~Jc.:r 2'~~ L f, ~ t..:t.r\'l e~,.1s-~l f3 ~ O ~ -"' J I.i-" CA: :~.)$-HJ-50f,

37 ."-".~'~'I " I N cl z i v d ~ ia N O z i v d {! lel " revot.ut u Bo l. I<c\aloslci b r oj IM meda na Sllf! "~., ","~-_"> ' P_._. l._...,_."._... ~ [t ,0 Gred!'ct,')r'2~'.:a Vrstilo r-ot or-a. ~; ').-' Gred Vratilo o : ~ Jermenica s trirobo Remenica sa pr i.rubn i co? Obroč distancni 1 Distancioni prsten Puša d i st ančna Distanciona čaur a? '3 4L j.g Obroč distančni 2 lji.stancioni prsten ; ';, ).0 Obroč distančni 3 Dž.stunc ionj -prsten Zobnik stožča.sti 15/1;',42 Konusni z.upčan i k,1; Obroč Dritrdilni Učvrsni nrsten ,) ! Zo1:mik Z",17 k Z= Lj.~/ Puš a d:lstančna D'is t.anc i ona č auz a ,05"OlELO Qb~cočdi st anč.n i.!+ Distflt1ciuni prsten! ,,019.0 Ohišje rech].l:torja Kuči š t e redul.:tora 2 ll~ h :/}.05.0Jl..O Zobnik stožčast). 23/4~ Konusni zupč am.k 23/h~J~~2 :? t04~ ~O Pokrovplastični Flasti~Gi / O Pok r-c v reduktor a Po~:J.oP&C ~029.0 Tesnilo !.55..0~5..03f~,,() Zašči ta '-) i;..1~O I"!atica IT8~/!".t~.:a,~ 2'0 T~;139730}~.L~-:_')5~ ~?" Z2~šC:it.3. 2;:ašti.t2.. ') J+~Ol-/~55., Distal:cic,r..i pr s t cu 22 ls;204-2 '+OE~-""/~ , ~O N8.vrtka l"ijo x 1 ~;; B-l~5~',,05.. ~O. e El3stični prsten ~OG Obro~ e1.asti~ni 115'139,? :~1 ~-l c č e sn i ;J!:;:}_~~ti 27 IJež8j 50 se 02.X1:.:Ee3 JA~; :,0 1:;C C);~ XIT ::e: 40 Z:: (:2 Le :SO ::r.-;c ceiitrirni ~3): ~\) CSIltri';::.a či x 20 i.l. i:::b'..ls 1-112::. ~)C) :3 8. ~', 8.8? 151,.:.:)c8'l'::,:::,:" ES P~)d~~oš}(c~:::E Hoznik AS x '? x l{lin Ab x '? x :',;-:jka3 x 7 x Klin LJ}; 17 x M~C2.060 MOZLik AB x 7 x Klin AB x 7 x!~ ~./ /" i.i:as td TaTl(jir2:sta cprl1ga 12 AlOO li: 51 x 5 GE::' AlOO x 51 5 GR3 ~'9 f"1 Ct.~. E:,13!"!ar a 1.1-':" ti A M6 1'12 za 1i? 11 ;) ;1.0 I1dG2"L;.OO ~lsk0čnik 62 i U::;kočr ~r šc, ij. ;~-l G~E2~Of-)3 ;;B~'~T~ ~~'!j?;c) ';"~-; ;::, S,

38

39 r's:~t'l r(:;:;:;:: ~'(:;".u 1 Naliv H Naziv dela _~J~~ _ ~ ij.308-L~5? CO\)' V8r. Cev Z8V. l !+)7.0?03e.~O :,onanlj.šck var, Nastavak cevi ;;av. L '+';7.07.QLi 3.0 Usmerjevalec var. Usu.er-i.vač zav, L i +57, Pod:pora cevi l'otpora cevi ; Nosilec lov-ilca Nosač hva t.ača / +-':3705-'+5'7.07.0(;1+. O Lovilec kpj.. Lovi. le c kijl. 2? ;~05= Napen,jalec Zatezač ;.~ ; '16.0 Pokrov "3 Poklopec.' / f9?c">-.1-i-5'1.o? 07'7.0 Sornik i;;)vornjak ,?-1' L1-6.0 Vzne t? Il t8306~200.1,'+..01/+..5 Pokrov Vij ak ccv-i cevi 1 J~) , OEO.O DI'7.81o 1)c \':h,r '.l'le:w_ KoleŠčet: 'T'oČ ak M39. Kovica Zakovica ;57" Bovden lnp'.!te 3vJ.den lodnte J 1~;~~05J-'+OE.~~Ll-.; '7...O Plošča kor>j::j,": v=r. }':"»:np~: ~~ ploi:::a z;::; ",1'" J~55<> Ročica loput8 - /3:::'" T('.l~~iea 1)1632 S I 05--/+55. ~?<)rnik 1 S'rorD.jp,'>{ zav :~;:>/! (j~)--i-'-))...o 'izmet t18č:~a?o'j,i:311a op::uga S10- L 55. ~l Nosj}pc ~0~~~d J-i~57o ~O Podložka 25 Streme A 0,16 S~'~me ;~C Locen A3 liška ~4.3 {~U 7n 1 Z~-~ ~atica Navrtka Ml? 4 Zn I"I:jt.ica li,\':rtk3 1'f]O ~.~..(~Ol l'1atic3. 1"13 Z:: f;8.vi:~tk-3-. 1'13 d Zn if. r'1.'] I-'Iatica MB ZT1.? ~;:-;..vrt.ka.!'-:.s 5, Zn ~1"B)'. (;./30 :Na'"<.,c:"'tk 8. I"'1.,I31..6dO I-:2,ti.ca J'76 :~ 11.:32. on Podb'~!:,l AJ? 7:: Zn, 42 M.32.01~ Podložka ~:c?,~7. OOC~;~~:4.~~\..)1l,-'i s ~'L..011.PGdl:):;;;;~G n -.n C)OJ 22f3Ll OE3-~]-L5 ;3 Zn 3 2 ~ ~, :::,.'i Razcsrka ~ -. ~,O <:

40 nojltkti...n"'iv;:)"'-u ;);i\"yliy.q I '.. IKc!;cino Br'J' lv" NaZIV d e lc NaZIV.dela.. I 0,"."0\<1101)0 b roj! Komadc flo $lici.....! _ Nihslka kpl. Klatno kpl Čistilec var. Čistač zav Sornik Bvor-n.j ak 1 Lj Fod.1ožka Podloška 1 5 l i Sornik var. Svornjak zav. 1 6 ' ;, Sornik Svornja.li: 1 8 Kolo kol. 'I'oč ak kril 9 Platišče 7,00 x 12 kpl. Napl at ak 7,OOx-12 k.pl, Plašč 10..0/75-12 A\'l Il:'ipl.. SPE Vanj ska S1.ITla 1Q..O/'75-12 AYl 6rll-. 11 Zračnica 10.. (Ventil 16,5) Unut r-. lo..o/?~~-12 1 le;~ 12 Matica Navr-t.k a za c 13 Pesto 1L;. Pokrov Pok Lc cac -'-- Ploči ca 1'7 Vijak osi pritrdil::d. Podloška Vijak ~sovine atica s; Na",rrtka osov i.ne ~COl Var cvo.lka 7,:";.čna o 21 1"1..1)1~60J~ l"leti.c8. li2.-+ ~Ta"{rt}:a 22 I'1.E, B2j~ }?odloška E2,~t ~!~ ~~: ~~~ g~ ~6~~g~ ~ 25 ~a ~,2 x 20 Zn Rascepka 3,2 x 20 2>2 1+ x L~O ;~ X 1.;.0 Zn 2 27 r-l,q x: 1 A x

41 aj n~~~~~:k I brc i ~ l ;~_:~_~d_: IC tj G Z,., ~_'" lu.._. 1 Jarem 1 Ruda 1 ] 2 Jarem 2 Ruda 2 ") Kave lj Kuka 2.!+.09.0'(8..0' Sornik 1 Svor-njak 1?.02 ~1~.O Obroč dd st.an čn i Lj. ~is~?jlcioni prsten 4-4 to.o';!.\)6.l.o Spona SpOJKa c' '? PušaČaura 1, 8 -.0ge07?0 Sor'ni k t e č a Svorn.jak ruk ave a Pod Ložka Podloška 2 10 ~ Sornik Gvorn{jak ,.O?9~O Sornik kp L, SvornjRk kpl, Priklop var. Priključak zav, Gornik 2 Svornjak 2 ll~ -:) Obroč di St2Cl'~:;::.i..L ~O Sornik- /~ 3 Distancioni Svornja..k h prsten :5 Nihalka kula Klatno k~l~ 17 :3o:":::;ik"';.'[:!,;,:'.' SvornjE(t,:- 7av" le O~r~~ distan5ni 5 Distar:cinni prsten C }9 Sornik "vz::c,t:l r..~vuj!~~i3-kop,cage 20 Vodilo var. Vodi~8 Z8". 2} 22 VZ~C Sornik oprl1ga ] 2:; 3crnik \-';}r. zav, 2J~ Sornik Kcrizo 12. \/ ar, /,8V" 2G ~~~~~~r: Fl::)ščs ~;~~~~ ~:i~~:~~ hazcepka 8 x RascepK2?~7r~-k~ ~ ~ x Zn RaSC8nka g x Zn ; /71 I?D~SCCT_~:'.:,3 'Z:-~ Hazcepka Rasce~~B!~ ~8zcepka ~ Rqsc~rka Zn 1 I Il~? L,!} ::1?~1 ~J: j';,?o r"llr;~ Z;-;, 1116~. ~.8 ~~:"' ~ 39 1-:10 Zn tik l~llo i!~:btic~~f'120 5 : Navr-tka. r::::o :; c: I';l2.t:ic8. I'n.C. c3 ::r:. NS",rrtka 1"11f. s ZIl c: "\--~_'""":;2-Z~~"~-'r'i~In.rci ~", N-;:'~",fT' ~kr~. 5.~::.. :::',B1.GOJ. :~2ti.cŽj:~1~20/ Z:: Navr t.ka VIl2 )znzcr: LJ POdlO~~: ~~~ ~ Podl ška310 ~~ 6 i..c ;.r:~:i(:;:ij~:čl I':10 x 7Ji -}(,:::1 O rjlo\:a

42 Številka K t" t. I '\1. I I.,. - no stiki Q Q.QSKQ Ol HI.0.. i<oi!clrla - Br. " INa ZI" delo N Il ZI V cl e l a 1. Kc t cl o šk i b r oj Kcmaoo no slici i -"_ HYPOS Valj hidravlični Hidraulič}:i ci I i ndar- 2. CD /36-: x 1,5 CD 16B-63/ M20 x 1, ') _ I-D.."POS Glava pritrdilna GZl - 30 Učvrsna glava GZl Valj hidravlični Hidraulički cilindar ~ CD / '120 xl, 5 CD 16B- 50/ M20 xl '':' Priključek 1 Friključak Priključek 2 Pr i ključ ak ! Priključek Priključe;k.lJ.? 152()l, Kr:nilnik var. Upr-av Lj ač z av, , o?,, Sornik -valj::l vornjak c i Lxnd.r-a ~ 15~?_??50G-42-~..OOl n'- r ~~aro~~lka ž i čna Zičan~ os i.gur ač 1 152U:::.:Jt3207-Li-~)'( ~.O'jo,,{) bornlk SvornJLLk: ~~706-Lt5?..03L;..Q Sornik SV()rnj8~{ 12 l521161c5-,,457..c8..0!.l5..0 ~Jo~:J.ik S",.rornjH}: l3 J..~)Ol10105-EA.DI}-) Ccv guit:.i Vl ltf!,g x ];,20 A2C Gt:.ni cev VI 1l:P3 x A20 A l?02-Ftl.DIP Cev vrnre x A20 A20 Gu=i cev '11 x A20 J:;~2() Q,:3L~03-FAJIP NP '122 x 1,5 NP l2.30 x 1~5 ".o M.C~..500 Tesnilo A22 x Cu Za~tiva3 A22 x C~ :8 I~l..Cl+.. ~500 'I'e arri Lo A20 x Zapti'v a..č A20 x *607 Podložka Zn Podloška Z:1 ri.b2~300 Razc epka 5,3 x Zn Ra.sc epka 6,3 x 40 Zn