Cos è il Censimento permanente?

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Cos è il Censimento permanente?"

Transkripcija

1 ACCEDI AL QUESTIONARIO ONLINE Codice utente - Pin Recupera Codice utente e/o Pin Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Cos è il Censimento permanente? DOSTOP DO SPLETNEGA VPRAŠALNIKA Uporabniška koda - Pin-koda Obnovi uporabniško kodo in/ali Pin-kodo Stalni popis prebivalstva in stanovanj Kaj je trajni popis? Per la prima volta l'istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. Il NUOVO Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: nel 2018 saranno circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in comuni. ISTAT bo letos prvič enkrat letno (in ne več na deset let) opravil popis glavnih značilnosti prebivalstva, ki živi na ozemlju, ter socialnih in ekonomskih razmer na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. NOVI stalni popis prebivalstva in stanovanj ne vključuje vseh italijanskih družin, pač pa vsako leto zajame njihov vzorec: v letu 2018 bo vanj vključenih približno milijon 400 tisoč družin, ki stalno prebivajo v občinah. Sono obbligato a rispondere? Ali sem dolžan/dolžna odgovarjati? SÌ, l obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 31 gennaio 2018 di approvazione del nel Programma statistico nazionale (codice IST e IST-02493). Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale Aggiornamento , in corso di predisposizione, l obbligo di risposta sarà definito dal decreto di approvazione di tale atto. La Rilevazione è compresa nel Programma statistico nazionale in vigore e nell aggiornamento , in corso di predisposizione, ed è consultabile sul sito internet dell Istat all indirizzo: DA, obveznost odgovarjanja v tej raziskavi urejata 7. člen zakonodajne uredbe št. 322/1989 ter O.P.R. z dne 31. januarja 2018, ki je odobril Nacionalni statistični program (šifra IST in IST-02493). Po objavi Nacionalnega statističnega programa Posodobitev , ki je trenutno v pripravi, v Uradnem listu Republike Italije, bo obveznost odgovarjanja urejal odlok o potrditvi te listine. Raziskava je vključena v veljavni Nacionalni statistični program in v Posodobitev , ki je trenutno v pripravi, in si ga lahko ogledate na spletni strani Istat na naslovu: La riservatezza è tutelata? SÌ, tutte le risposte fornite sono protette dalla legge sulla tutela della riservatezza (d.lgs.n. 196 del 30 giugno 2003). Tutte le persone coinvolte nelle attività previste dal censimento sono tenute al segreto d ufficio. A chi posso rivolgermi in caso di difficoltà? Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile: rivolgersi al Numero verde gratuito Il servizio è attivo dall 8 ottobre al 20 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 21:00 scrivere alla casella di posta elettronica recarsi in uno dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso il Comune. I recapiti sono disponibili alla pagina Ali je moja zasebnost varovana? DA, vsi odgovori so zaščiteni v skladu z zakonom o varstvu zasebnosti (zak. uredba št. 196 z dne 30. junija 2003). Vse osebe, vključene v dejavnosti, ki jih predvideva popis, so zavezane k poklicni molčečnosti. Na koga se lahko obrnem v primeru težav? Za podporo in pojasnila med raziskavo lahko: pokličete na brezplačno telefonsko številko Storitev je na voljo od 8. oktobra do 20. decembra, od 9:00 do 21:00 ure. pišete na naslov elektronske pošte obiščete katerega od občinskih popisnih uradov, odprtih na vaši občinski upravi. Naslovi so na voljo na spletni strani

2 Cosa contiene il Questionario? Guida alla compilazione La Lista con i componenti della famiglia, ovvero tutte le persone che hanno dimora abituale nell'alloggio, anche se assenti alla data della rilevazione. Per ogni persona inserita nella Lista deve essere compilata una Scheda individuale. La sezione Alloggio, che contiene domande sul tipo di alloggio, sulle caratteristiche dell'abitazione, sull'edificio e sulla disponibilità di auto e posto auto. La sezione Informazioni finali che contiene domande sulle modalità di compilazione e sui canali di comunicazione. Chi deve compilare il Questionario? Il Questionario deve essere compilato dalla persona di riferimento (cioè dalla persona cui è stata inviata la lettera dell Istat) o, se ciò non fosse possibile, da un altra persona della famiglia o da una persona di fiducia. Per la compilazione delle schede individuali è necessaria la collaborazione di tutti i componenti della famiglia. Il Questionario deve essere compilato solo se, con riferimento al 7 ottobre 2018, la famiglia aveva dimora abituale presso l indirizzo a cui è stata recapitata la lettera a firma del Presidente. Se al 7 ottobre 2018 la famiglia non aveva più dimora abituale presso l indirizzo deve contattare il Numero Verde. Come deve essere compilato il Questionario? Le risposte vanno fornite con riferimento al 7 OTTOBRE 2018, ad eccezione dei casi in cui nella domanda è indicato un periodo diverso. È possibile iniziare la compilazione del questionario dalle informazioni sulla Lista dei componenti o da quelle sull Alloggio. Alcune risposte sono state precompilate in base ai dati amministrativi disponibili e devono essere confermate o modificate. Per ciascuna persona della famiglia, dopo la conferma o la modifica delle informazioni sul nome, cognome e codice fiscale, sarà compilabile la relativa Scheda individuale. La sezione Informazioni finali può essere compilata solo dopo aver completato la Lista dei componenti con le Schede individuali e la sezione Alloggio. È possibile salvare in ogni momento e continuare successivamente, anche uscendo dal questionario, senza perdere alcun dato. Per alcuni quesiti è possibile avere maggiori informazioni cliccando sul simbolo i. Dopo aver completato tutte le sezioni, è necessario inviare il questionario dalla pagina Riepilogo e invio. Dopo l invio non sarà più possibile modificare il questionario. Kaj vsebuje vprašalnik? Navodila za izpolnjevanje Seznam družinskih članov oziroma vseh oseb, ki stalno prebivajo v stanovanju, četudi so na datum popisa odsotni. Za vsako osebo iz seznama je treba izpolniti Individualni obrazec. Razdelek Stanovanje, ki vsebuje vprašanja o vrsti nastanitve, o značilnostih stanovanja, o stavbi in o razpoložljivosti avtomobilov in parkirnih mest. Razdelek Končne informacije, ki vsebuje vprašanja o načinu izpolnjevanja in o komunikacijskih kanalih. Kdo mora izpolniti vprašalnik? Vprašalnik mora izpolniti referenčna oseba (torej oseba, kateri je bilo poslan Istat-ov dopis) ali, če to ni mogoče, drug družinski član ali nekdo, ki mu zaupate. Pri izpolnjevanju individualnih obrazcev morajo sodelovati vsi družinski člani. Vprašalnik izpolnite le, če je na dan 7. oktobra 2018 družina imela običajno prebivališče na naslovu, na katerega je bil poslan dopis s podpisom predsednika Istat-a. Če 7. oktobra 2018 družina ni več imela običajnega prebivališča na tem naslovu, pokličite brezplačno telefonsko številko. Kako je treba izpolniti vprašalnik? Odgovori se morajo nanašati na stanje na dan 7. OKTOBRA 2018, razen če je v vprašanju navedeno drugačno časovno obdobje. Vprašalnik lahko začnete izpolnjevati z vnosom podatkov s Seznama družinskih članov ali podatkov o Stanovanju. Nekateri odgovori so že izpolnjeni na podlagi razpoložljivih upravnih podatkov in jih je treba zgolj potrditi ali spremeniti. Za vsako osebo v družini bo po predhodni potrditvi ali spremembi podatkov o imenu, priimku in enotni matični številki mogoče izpolniti pripadajoči Individualni obrazec. Razdelek Končne informacije lahko izpolnite šele po tem, ko ste pravilno zaključili z izpolnjevanjem Individualnih obrazcev v seznamu družinskih članov in razdelek Stanovanje. Vprašalnik lahko kadarkoli shranite in nadaljujete z izpolnjevanjem kasneje; lahko ga tudi zaprete, brez nevarnosti, da bi izgubili podatke. Pri nekaterih vprašanjih so na voljo dodatne informacije, ki se prikažejo s klikom na simbol "i". Po izpolnitvi vseh razdelkov je treba vprašalnik poslati preko strani Povzetek in Pošiljanje. Ko je vprašalnik odposlan, ga ne bo več mogoče spreminjati.

3 Cosa si intende per famiglia? Kaj je mišljeno z družino? Una famiglia è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte all'anagrafe della popolazione del comune). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. Continuano a far parte della famiglia le persone temporaneamente assenti 1, sia che si trovino presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune, sia che si trovino in un altro comune o all'estero. Per le famiglie coabitanti leggere la nota 2. Družina je skupina oseb, ki jih med seboj povezuje zakonska zveza, sorodstvo, pripadnost, posvojitev, skrbništvo ali čustvene vezi, živijo v skupnem gospodinjstvu in imajo naslov običajnega prebivališča je v isti občini (tudi če še niso zabeleženi v registrih prebivalstva te občine). Družino lahko sestavlja tudi ena sama oseba. Del družine so tudi osebe, ki so začasno odsotne 1, bodisi da prebivajo (ali sobivajo) na drugem naslovu v isti občini kot tudi v drugih občinah ali v tujini. Za družine v skupnem gospodinjstvu preberite opombo 2. 1 L assenza temporanea o occasionale dalla famiglia di appartenenza è generalmente determinata da uno dei seguenti motivi: emigrazione in altro comune o all estero, nel caso si tratti di emigrazione per l esercizio di occupazioni stagionali o comunque temporanee. In particolare ci si riferisce alle persone che, per raggiungere il comune dove svolgono la loro attività professionale, si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l abitazione, la famiglia, l iscrizione anagrafica, facendovi ritorno la sera o anche settimanalmente; istruzione: chi studia lontano da casa, indipendentemente dalla frequenza con cui vi fa ritorno; ricovero in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; detenzione in attesa di giudizio; affari, turismo, breve cura e simili; servizio statale all estero; imbarco su navi della marina militare e mercantile. 2 In caso di famiglie coabitanti, deve compilare il Questionario solo la famiglia a cui è stata racapitata la lettera del Presidente dell Istat. Se il personale di servizio (lavoratori domestici di sostegno, collaboratori familiari, badanti, eccetera) e la famiglia presso la quale lavora costituiscono famiglie a sé stanti che vivono insieme, deve compilare il Questionario solo la famiglia che ha ricevuto la lettera del Presidente dell Istat. Se il personale di servizio è considerato parte della famiglia presso cui lavora e questa famiglia ha ricevuto la lettera del Presidente dell Istat, è possibile inserire il personale di servizio nella Lista (qualora non fosse già inserito). La Lista dei componenti della famiglia, precompilata sulla base dei dati amministrativi riferiti al 1 gennaio 2018, deve comprendere tutte le persone che appartengono alla famiglia e cioè: cittadini italiani dimoranti abitualmente in questo alloggio 3, anche se assenti alla data della rilevazione; cittadini stranieri dimoranti abitualmente in questo alloggio 3 e iscritti in Anagrafe o in possesso di regolare titolo a soggiornare in Italia, anche se assenti alla data della rilevazione. 1 Do začasne ali priložnostne odsotnosti od primarne družine običajno prihaja zaradi katerega od naslednjih razlogov: selitev v drugo občino ali v tujino, če gre za selitev zaradi opravljanja sezonskih ali začasnih del. Konkretno se nanaša na osebe, ki so zaradi poti v občino, kjer opravljajo svojo poklicno dejavnost, odsotne z naslova običajnega prebivališča, na katerem imajo bivališče ali družino oziroma kjer so vpisane v register prebivalstva, in se nanj vračajo zvečer ali tudi tedensko; izobrazba; kdor študira daleč od doma, ne glede na pogostost vračanja domov; sprejem v kakršnokoli zdravstveno ustanovo, pod pogojem, da bivanje v občini ne presega dveh let; pripor v čakanju na razsodbo; posli, turizem, kratka terapevtska nastanitev in podobno; državne službe v tujini; vkrcanje na ladje vojaške in trgovske mornarice. 2 V primeru družin v skupnem gospodinjstvu mora izpolniti vprašalnik samo družina, ki je prejela dopis predsednika Istat-a. Če službeno osebje (gospodinjski pomočniki, družinski delavci, negovalci itd.) in družina, pri kateri je slednje zaposleno, predstavljajo ločene družine, ki živijo skupaj, mora izpolniti vprašalnik samo družina, ki je prejela dopis predsednika Istat-a. Če šteje službeno osebje za del družine, pri kateri je zaposleno, in je ta družina prejela dopis predsednika Istat-a, lahko to osebje vključite na seznam (če še ni vpisano vanj). Seznam družinskih članov, predhodno izpolnjen na podlagi upravnih podatkov, veljavnih na dan 1. januarja 2018, mora vsebovati vse osebe, ki pripadajo družini, torej: italijanski državljani, ki običajno prebivajo v tem stanovanju 3, četudi so odsotni na dan raziskave; tuji državljani, ki običajno prebivajo v tem stanovanju 3 in so vpisani v register prebivalstva ali imajo izdano dovoljenje za bivanje v Italiji, četudi so odsotni na dan raziskave. La persona di riferimento è quella cui è stata inviata la lettera dell'istat, in genere l'intestatario del foglio di famiglia. Le informazioni sul nome, cognome e codice fiscale devono essere riportate in maniera precisa. In particolare, per nomi e cognomi stranieri, si suggerisce di chiedere all intervistato di riportarli su Referenčna oseba je tista, ki je prejela dopis Istat-a, običajno gre za osebo, na katere ime je izdan družinski list. Podatki o imenu, priimku in enotni matični številki morajo biti natančno navedeni. Zlasti v primeru tujih imen in priimkov je priporočljivo, da anketiranca zaprosite, da jih zapiše na list papirja in jih

4 un foglio di carta e poi acquisirli. 3 L alloggio a cui è stata recapitata la lettera a firma del Presidente dell Istat. Per maggiori informazioni su come compilare la lista dei componenti: Per ciascun componente: se le informazioni sono corrette, selezionare il tasto Conferma. Dopo aver confermato le informazioni sarà compilabile la Scheda individuale del componente. Se le informazioni non sono corrette, è possibile modificarle selezionando il tasto Modifica. Se un componente è uscito dalla famiglia per decesso o trasferimento (prima del 7 ottobre), indicare il motivo della variazione. In caso di trasferimento indicare se la persona si è trasferita all interno dello stesso comune, in un altro comune o all estero. Se la prima persona della Lista (persona di riferimento) è deceduta o si è trasferita, è necessario indicare come persona di riferimento un altro componente della lista selezionando l apposita casella sulla riga corrispondente. Se un componente si è aggiunto alla famiglia (prima del 7 ottobre), è possibile aggiungerlo selezionando il tasto Aggiungi componente. nato prepišete. 3 Stanovanje, na naslov katerega kamor je prispel dopis s podpisom predsednika Istat-a. Za podrobnejše informacije o načinu izpolnjevanja seznama družinskih članov: Za vsakega družinskega člana: če so podatki pravilni, izberite gumb Potrdi. Ko potrdite podatke, lahko nadaljujete z izpolnjevanjem Individualnega obrazca družinskega člana. Če podatki niso pravilni, jih lahko spremenite s pomočjo gumba Spremeni. Če družinski član ni več del družine zaradi smrti ali ker se je odselil (pred 7. oktobrom), navedite razlog spremembe. V primeru odselitve navedite, ali se je oseba odselila na drug naslov znotraj iste občine, v drugo občino ali v tujino. Če je prva oseba na seznamu (referenčna oseba) umrla ali se je odselila, je treba kot referenčno osebo navesti drugega družinskega člana s seznama z izbiro okenca v ustrezni vrstici. Če se je družini pridružil nov družinski član (pred 7. oktobrom), ga lahko dodate z izbiro tipke Dodaj družinskega člana. FAMIGLIA LISTA DEI COMPONENTI Persona di riferimento della famiglia Nome Non è più in famiglia perché trasferito nello stesso comune Cognome deceduto in altro comune Codice Fiscale all estero Nome trasferito non so nello stesso comune Cognome deceduto in altro comune Codice Fiscale all estero Nome trasferito non so nello stesso comune Cognome deceduto in altro comune Codice Fiscale all estero non so SCHEDA INDIVI- DUALE SCHEDA INDIVI- DUALE SCHEDA INDIVI- DUALE DRUŽINA - SEZNAM DRUŽINSKIH ČLANOV Ime Referenčna oseba v družini Ni več v družini, ker odseljen/a v isto občino Priimek umrl v drugo občino Enotna matična v tujino številka Ime odseljen/a ne vem v isto občino Priimek umrl v drugo občino Enotna matična v tujino številka Ime odseljen/a ne vem v isto občino Priimek umrl v drugo občino Enotna matična v tujino številka ne vem INDIVIDUAL NI OBRAZEC INDIVIDUAL NI OBRAZEC INDIVIDUAL NI OBRAZEC

5 1. TIPO DI ALLOGGIO 1. VRSTA STANOVANJA Per le famiglie residenti nei comuni terremotati di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania: Nei comuni di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania colpiti da eventi sismici negli anni , le famiglie che, a seguito del sisma, alla data del 7 ottobre 2018 hanno dimora temporanea in un luogo diverso da quello di iscrizione anagrafica, devono rispondere alla sezione Alloggio facendo riferimento all alloggio dove dimorano temporaneamente. Per ulteriori informazioni contattare il Numero Verde. 1.1 Indicare il tipo di alloggio 1 Abitazione 1.2 Indicare il tipo di abitazione 1 Abitazione, villa/villetta monofamiliare 2 Abitazione, villa/villetta bifamiliare/plurifamiliare 3 Appartamento (ad esempio, in un condominio) 2 Altro tipo di alloggio (container, baracca, roulotte, camper, ecc.) 3 Struttura residenziale collettiva (hotel, casa di riposo, ecc.) andare a dom. 1.5 Za družine, ki prebivajo v občinah na območju dežel Umbrija, Marke, Lacij, Abruci in Kampanja, ki jih je prizadel potres: V občinah dežel Umbrija, Marke, Lacij, Abruci in Kampanja, ki jih je v letih prizadel potres, družine, ki imajo zaradi posledic potresa na dan 7. oktobra 2018 začasno bivališče v kraju, ki ni tisti, v katerem so vpisane v register prebivalstva, morajo pri odgovorih v razdelku Stanovanje upoštevati bivališče, v katerem začasno prebivajo. Za dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko. 1.1 Navedite vrsto stanovanja 1 Stanovanje 1.2 Navedite vrsto stanovanjskega objekta 1 Stavba, hiša/enodružinska hiša 2 Stavba, hiša/dvo-/večdružinska hiša 3 Stanovanje (na primer v bloku) 2 Druga vrsta nastanitve (bivalni kontejner, baraka, prikolica, avtodom itd.) 3 Skupna bivalna struktura (hotel, dom starostnikov itd.) pojdite na vpr L alloggio è occupato da 1 Una sola famiglia andare a dom Più famiglie che coabitano specificare il numero _ _ 1.4 Indicare il numero complessivo dei componenti delle famiglie abitualmente dimoranti nell alloggio numero di componenti _ _ 1.5 A che titolo la Sua famiglia occupa l alloggio? 1 Proprietà (totale o parziale), usufrutto o riscatto per chi ha risposto Abitazione alla domanda 1.1 andare a dom. 2.1, per chi ha risposto Altro tipo di alloggio alla domanda 1.1 andare a dom. 5.1, per chi ha risposto Struttura residenziale collettiva alla domanda 1.1 andare a dom Affitto per chi ha risposto Struttura residenziale collettiva alla domanda 1.1 andare a dom Altro titolo (gratuito, prestazioni di servizio, ecc.) per chi ha risposto Abitazione alla domanda 1.1 andare a dom. 2.1, per chi ha risposto Altro tipo di alloggio alla domanda 1.1 andare a dom. 5.1, per chi ha risposto 1.3 V stanovanju prebiva/jo 1 Ena sama družina pojdite na vpr Več družin v skupnem gospodinjstvu navedite število _ _ 1.4 Navedite skupno število članov družin, ki trenutno prebivajo v stanovanju število družinskih članov _ _ 1.5. Na kakšen način družina prebiva v stanovanju? 1 Lastništvo (v celoti ali delno), preužitek ali odkup kdor je odgovoril Stanovanje na vprašanje 1.1, gre na vpr. 2.1, kdor je odgovoril Druga vrsta stanovanja na vprašanje 1.1, gre na vpr. 5.1, kdor je odgovoril Skupna bivalna struktura na vprašanje 1.1, gre na vpr Najem kdor je odgovoril Skupna bivalna struktura na vprašanje 1.1, gre na vpr Drug način (brezplačno, opravljanje storitev itd.) kdor je odgovoril Stanovanje na vprašanje 1.1, gre na vpr. 2.1, kdor je odgovoril Druga vrsta stanovanja na vprašanje 1.1, gre na vpr. 5.1, kdor je odgovoril Skupna bivalna struktura na vprašanje 1.1, gre na vpr. 5.1

6 Struttura residenziale collettiva alla domanda 1.1 andare a dom L alloggio è stato preso in affitto già arredato? 1 Sì per chi ha risposto Abitazione alla domanda 1.1 andare a dom. 2.1, per chi ha risposto Altro tipo di alloggio alla domanda 1.1 andare a dom. 5.1 per chi ha risposto Abitazione alla domanda 1.1 andare a dom. 2.1, per chi ha risposto Altro tipo di alloggio alla domanda 1.1 andare a dom Ali ste vzeli v najem že opremljeno stanovanje? 1 Da kdor je odgovoril Stanovanje na vprašanje 1.1, gre na vpr. 2.1, kdor je odgovoril Druga vrsta stanovanja na vprašanje 1.1, gre na vpr. 5.1 kdor je odgovoril Stanovanje na vprašanje 1.1, gre na vpr. 2.1, kdor je odgovoril Druga vrsta stanovanja na vprašanje 1.1, gre na vpr CARATTERISTICHE DELL ABITAZIONE 2. ZNAČILNOSTI STANOVANJA 2.1 Chi è il proprietario dell abitazione? 2.1 Kdo je lastnik stanovanja? 1 Persona fisica (o più persone in comproprietà) 2 Impresa o società (assicuratrice, bancaria, immobiliare, di costruzione, commerciale, ecc.) 3 Cooperativa edilizia di abitazione 4 Stato, Regione, Provincia 5 Comune 6 Ente previdenziale (INPS, INARCASSA, ecc.) 7 Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) o Azienda per il Territorio (ATER) e simili 8 Altro 2.2 Qual è la superficie dell abitazione? Considerare la superficie interna e calpestabile dell abitazione, escludendo balconi, terrazze e pertinenze quali cantine, soffitte, garage, box auto ecc. metri quadrati (arrotondati senza decimali) _ _ _ 2.3 Di quante stanze è composta l abitazione? Esclusi i bagni, i vani accessori e le pertinenze quali cantine, soffitte, garage, box auto, ecc. Una stanza è un locale che riceve aria e luce diretta dall esterno e che ha dimensioni tali da consentire la collocazione di un letto lasciando lo spazio sufficiente per muoversi. La cucina con caratteristiche di stanza va inclusa nel conteggio. numero di stanze _ _ 1 Fizična oseba (ali več oseb v solastništvu) 2 Podjetje ali družba (zavarovalniška, bančna, nepremičninska, gradbeno, poslovno podjetje itd.) 3 Stanovanjska zadruga 4 Država, regija, pokrajina 5 Občina 6 Pokojninski zavod (INPS, INARCASSA, itd.) 7 Avtonomni institut za neprofitna stanovanja (IACP) ali teritorialna agencija (ATER) in podobno 8 Drugo 2.2 Kako veliko je stanovanje? Upoštevajte notranjo pohodno kvadraturo stanovanja brez balkonov, teras in pripadajočih prostorov kot so kleti, podstrešja, garaže, garažni boksi itd. kvadratni metri (zaokroženo brez decimalk) _ _ _ 2.3 Koliko sob ima vaše stanovanje? Brez kopalnic, pomožnih in pripadajočih prostorov kot so kleti, podstrešja, garaže, garažni boksi itd. Soba je prostor, ki dobiva zrak in svetlobo od zunaj in katerega mere so takšne, da lahko vanj postavite posteljo in ostane dovolj prostora za gibanje. Kuhinja z značilnostmi sobe mora biti všteta v izračun. število sob _ _ 3. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (riscaldamento, aria condizionata) 3. KLIMATSKI SISTEMI (ogrevanje, hlajenje) 3.1 Indicare l impianto di riscaldamento dell abitazione 3.1 Navedite vrsto ogrevalnega sistema v stanovanju 1 Impianto centralizzato ad uso di più abitazioni 1 Centralni ogrevalni sistem, ki ga uporablja več stanovanj

7 2 Impianto autonomo ad uso esclusivo dell abitazione 3 Apparecchi singoli fissi (camino, stufa, radiatore, pompe di calore, ecc.) 4 Nessun tipo di impianto andare a dom. 3.3 Se l'abitazione dispone di due o più impianti, selezionare il pulsante Aggiungi impianto 2 Samostojni ogrevalni sistem v izključni uporabi stanovanja 3 Posamezne stalno vgrajene naprave (kamin, kaminska peč, radiator, toplotna črpalka itd.) 4 Nobena vrsta ogrev. sistema pojdite na vpr. 3.3 Če sta v stanovanju prisotna dva ali več sistemov, izberite gumb Dodaj sistem 3.2 Indicare quale combustibile o energia alimenta l impianto (sono possibili più risposte) 1 Metano, gas naturale 2 Gasolio 3 GPL (Gas Petrolio Liquefatto) 4 Carbone 5 Olio combustibile 6 Energia elettrica 7 Legna, pellets, cippato o altre biomasse 8 Energia solare 9 Altro combustibile o energia 3.3 L abitazione ha un impianto fisso di aria condizionata? 1 Sì 3.2 Navedite, s katerim gorivom ali energijo se napaja ogrevalni sistem (možnih je več odgovorov) 1 Metan, naravni plin 2 Nafta 3 LPG (utekočinjeni naftni plin) 4 Premog 5 Kurilno olje 6 Električna energija 7 Les, lesni peleti, lesni sekanci ali druge biomase 8 Sončna energija 9 Drugo gorivo ali energija 3.3 Ali ima stanovanje vgrajeno klimatsko napravo? 1 Da 4. CARATTERISTICHE DELL EDIFICIO 4. ZNAČILNOSTI STAVBE 4.1 In che tipo di edificio si trova la sua abitazione? 4.1 V kakšni vrsti stavbe se nahaja vaše stanovanje? 1 Residenziale (edificio per uso abitativo o prevalentemente per uso abitativo) n residenziale (edificio per uso NON abitativo o prevalentemente per uso NON abitativo) 4.2 In che periodo è stato costruito l edificio? 1 Prima del Dal 1919 al Dal 1946 al Dal 1961 al Dal 1971 al Dal 1981 al Dal 1991 al Stanovanjska (stavba, ki je v celoti ali pretežno namenjena za stanovanjsko rabo) stanovanjska (stavba, ki NI namenjena za stanovanjsko rabo ali ki se NE uporablja pretežno za stanovanjsko rabo) 4.2 V katerem obdobju je bila zgrajena stavba? 1 Pred letom Med letom 1919 in letom Med letom 1946 in letom Med letom 1961 in letom Med letom 1971 in letom Med letom 1981 in letom Med letom 1991 in letom 2000

8 8 Dal 2001 al Dal 2006 al Dal 2011 al Dal 2016 in poi 4.3 Quanti interni ci sono nell edificio? Considerare l insieme delle unità immobiliari (abitazioni, studi professionali, agenzie di servizi e simili) presenti nell edificio 8 Med letom 2001 in letom Med letom 2006 in letom Med letom 2011 in letom Po letu Koliko internih enot je v stavbi? Upoštevajte vse nepremičninske enote (stanovanja, pisarne, prostore za storitvene dejavnosti in podobno), prisotne v stavbi numero di interni _ _ _ število internih enot _ _ _ 4.4 A quale piano dell edificio si trova la Sua abitazione? Indicare il piano riferendosi al lato dell ingresso principale dell edificio. Per abitazioni su più livelli, indicare il piano dell ingresso principale dell abitazione. 1 Piano 1 o inferiore (seminterrato o interrato) 2 Piano 0 (piano terra o piano rialzato) 3 1 piano 4 2 piano 5 3 piano 6 4 piano 7 5 piano 8 6 piano 9 7 piano 10 8 piano 11 9 piano piano o superiore specificare il piano _ _ 4.5 Indicare il numero di piani fuori terra dell edificio Includere nel conteggio il piano terra. Escludere dal conteggio un eventuale ultimo piano con lavatoio condominiale o soffitte ad uso non abitativo. Per edifici con affacci su strade a livello diverso, indicare il numero di piani fuori terra facendo riferimento al lato dell ingresso principale dell edificio. numero di piani fuori terra _ _ 4.6 Nell edificio è presente l ascensore? 1 Sì 4.4 V katerem nadstropju stavbe se nahaja vaše stanovanje? Pri navedbi nadstropja upoštevate tisto stran, na kateri se nahaja glavni vhod v stavbo. Za stanovanja na več nivojih navedite nadstropje, v katerem je glavni vhod v stanovanje. 1 Nadstropje 1 ali manj (polklet ali klet) 2 Nadstropje 0 (pritličje ali visoko pritličje) 3 1. nadstropje 4 2. nadstropje 5 3. nadstropje 6 4. nadstropje 7 5. nadstropje 8 6. nadstropje 9 7. nadstropje nadstropje nadstropje ali višje nadstropje navedite nadstropje _ _ 4.5 Navedite število nadstropij v stavbi nad nivojem tal V seštevek vključite pritličje. Iz seštevka izločite morebitno zadnje nadstropje s skupno sušilnico ali podstrešja, ki niso namenjena prebivanju. Za stavbe, ki stojijo ob cestah z različno višino, označite število nadstropij nad nivojem tal na tisti strani stavbe, na kateri se nahaja glavni vhod vanjo. število nadstropij nad nivojem tal _ _ 4.6 Ali je v stavbi dvigalo? 1 Da

9 5. AUTOMOBILI E POSTI AUTO 5. AVTOMOBILI IN PARKIRNA MESTA 5.1 La Sua famiglia dispone di automobili? 5.1 Ali vaša družina razpolaga z avtomobili? 1 Sì specificare il numero _ _ 1 Da navedite število _ _ 5.2 La Sua famiglia dispone di uno o più posti auto privati? Considerare la disponibilità di almeno un posto auto, personale e garantito (come ad esempio box, posto auto in garage, posto auto in cortile ad uso riservato, ecc.), all interno dell edificio in cui dimora la famiglia o in prossimità di esso 5.2 Ali vaša družina razpolaga z enim ali več zasebnimi parkirnimi mesti? Upoštevajte razpoložljivost vsaj enega parkirnega mesta, rezerviranega za osebno uporabo (kot na primer garažni boks, parkirno mesto v garaži, rezervirano parkirno mesto na dvorišču itd.), znotraj stavbe, v kateri prebiva družina, ali v njeni neposredni bližini 1 Sì Se ha risposto Sì alla dom Si tratta di: (sono possibili più risposte) 1 Box auto 2 Posto auto al chiuso (in autorimessa collettiva, garage e simili) 3 Posto auto all aperto riservato (condominiali, cortili e simili) Se ha risposto Box auto alla dom Il box auto è: 1 In affitto 2 Di proprietà (o ad altro titolo) 1 Da Če ste odgovorili Da na vpr Gre za: (možnih je več odgovorov) 1 Garažni boks 2 Pokrito parkirno mesto (v skupni garažni hiši, garaži in podobno) 3 Rezervirano parkirno mesto na prostem (pred blokom, na dvorišču in podobno) Če ste odgovorili Garažni boks na vpr Garažni boks je: 1 V najemu 2 Lastniški (ali z drugimi pravicami)

10 SCHEDA INDIVIDUALE INDIVIDUALNI OBRAZEC Le domande che seguono riguardano [Nome Cognome del componente x] Naslednja vprašanja se nanašajo na [Ime in priimek družinskega člana x] 1. NOTIZIE ANAGRAFICHE, STATO CIVILE E MATRIMONIO 1. OSEBNI PODATKI, ZAKONSKI STAN IN ZAKONSKA ZVEZA 1.1 Relazione di parentela o di convivenza [NOME COGNOME] con la persona di riferimento della famiglia 2 Coniuge della persona di riferimento 3 Unito/a civilmente con la persona di riferimento 4 Convivente della persona di riferimento (unione consensuale) 1.2 La convivenza è stata registrata in Comune ai sensi della Legge n.76 del 20 maggio 2016? 1 Sì 5 Figlio/a della persona di riferimento e del coniuge/unito civilmente/convivente 6 Figlio/a della sola persona di riferimento 7 Figlio/a del solo coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento 8 Coniuge del figlio della persona di riferimento o del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento (genero/nuora) 9 Unito/a civilmente con il figlio della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento (genero/nuora) 10 Convivente del figlio della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento (genero/nuora) 11 Genitore della persona di riferimento 12 Coniuge/unito civilmente/convivente del genitore della persona di riferimento (genitore acquisito) 13 Genitore (o coniuge/unito civilmente/convivente del genitore) del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento (suocero/a) 14 Nonno/a della persona di riferimento o del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento 1.1 Sorodstveno razmerje ali sobivanje [IME in PRIIMEK] z referenčno osebo družine 2 Zakonec referenčne osebe 3 Partner v civilni zakonski zvezi z referenčno osebo 4 Partner referenčne osebe (partnerska skupnost) 1.2 Ali je partnerska skupnost registrirana na občini v skladu z Zakonom št. 76 z dne 20. maja 2016? 1 Da 5 Skupni/a sin/hči referenčne osebe in zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti 6 Sin/hči referenčne osebe 7 Sin/hči zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo 8 Zakonec sina/hčere referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo (zet/snaha) 9 Partner v partnerski zvezi s sinom/hčerjo referenčne osebe in/ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo (zet/snaha) 10 Partner v partnerski skupnosti s sinom/hčerjo referenčne osebe in/ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo (zet/snaha) 11 Roditelj referenčne osebe 12 Zakonec/partner v civlni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z roditeljem referenčne osebe (očim/mačeha) 13 Roditelj (ali zakonec/partner v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti roditelja) zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti referenčne osebe (tast/tašča) 14 Stari starš referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo 15 Fratello/sorella della persona di riferimento 16 Fratello/sorella del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento (cognato/a) 15 Brat/sestra referenčne osebe 17 Coniuge del fratello/sorella della persona di riferimento o del coniuge/unito 16 Brat/sestra zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo civilmente/convivente della persona di riferimento (cognato/a) (svak/svakinja) 18 Unito civilmente con il fratello/sorella della persona di riferimento o del coniuge/unito 17 Zakonec brata/sestre referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski civilmente/convivente della persona di riferimento (cognato/a) skupnosti z referenčno osebo (svak/svakinja) 19 Convivente del fratello/sorella della persona di riferimento o del coniuge/unito 18 Partner v civilni zakonski zvezi z bratom/sestro referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni civilmente/convivente della persona di riferimento (cognato/a) zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo (svak/svakinja) 20 Nipote (figlio/a del fratello/sorella) della persona di riferimento e/o del coniuge/unito 19 Partner v partnerski skupnosti z bratom/sestro referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni civilmente/convivente della persona di riferimento zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo (svak/svakinja) 21 Nipote (figlio/a del figlio/a) della persona di riferimento e/o del coniuge/unito 20 Nečak (bratov/sestrin otrok) referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni zakonski

11 civilmente/convivente della persona di riferimento 22 Altro parente della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente con la persona di riferimento 23 Altra persona coabitante senza legami di coppia, parentela o affinità 1.3 Sesso 1 Maschio 2 Femmina 1.4 Data di nascita giorno _ _ mese _ _ anno _ _ _ _ 1.5 Luogo di nascita 1 In questo comune 2 In un altro comune italiano specificare il comune 3 All estero specificare lo stato estero PER CHI HA 12 ANNI O PIÙ 1.6 Stato civile 1 Celibe/nubile andare a dom Coniugato/a 3 Separato/a di fatto 4 Separato/a legalmente 5 Divorziato/a 6 Vedovo/a 7 Unito/a civilmente 8 Già in unione civile per interruzione dell unione (equiparato alla separazione di fatto) 9 Già in unione civile per scioglimento dell unione (equiparato al divorzio) 10 Già in unione civile per decesso del partner 1.7 Anno del matrimonio o dell unione civile anno _ _ _ _ zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo 21 Vnuk (sinov/hčerin otrok) referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo 22 Drug sorodnik referenčne osebe ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z referenčno osebo 23 Druga sobivajoča oseba, ki ni v partnerskem, sorodstvenem ali pripadnostnem razmerju 1.3 Spol 1 Moški 2 Ženski 1.4 Datum rojstva dan _ _ mesec _ _ leto _ _ _ _ 1.5 Kraj rojstva 1 V tej občini 2 V drugi italijanski občini navedite občino 3 V tujini navedite tujo državo ZA OSEBE STAROSTI 12 LET IN VEČ 1.6 Zakonski stan 1 Samski/samska pojdite na vpr Poročen/a 3 Živi ločeno 4 Sodno ločen/a 5 Razvezan/a 6 Vdovec/a 7 V civilni zakonski zvezi 8 Prej v civilni zakonski zvezi zaradi, prekinitve zveze (primerljivo z ločenim življenjem) 9 Prej v civilni zakonski zvezi, zaradi razveze (primerljivo s sodno razvezo) 10 Prej v civilni zakonski zvezi, zaradi smrti partnerja 1.7 Leto poroke ali sklenitve civilne zakonske zveze leto _ _ _ _ 1.8 Stato civile prima dell'ultimo matrimonio o dell ultima unione 1.8 Zakonski stan pred zadnjo poroko ali zadnjo sklenitvijo civilne zakonske

12 1 Celibe/nubile 2 Divorziato/a 3 Vedovo/a 4 Già in unione civile per scioglimento unione (equiparato al divorzio) 5 Già in unione civile per decesso del partner zveze 1 Samski/samska 2 Razvezan/a 3 Vdovec/a 4 Prej v civilni zakonski zvezi, zaradi razveze (primerljivo s sodno razvezo) 5 Prej v civilni zakonski zvezi, zaradi smrti partnerja 2. CITTADINANZA 2. DRŽAVLJANSTVO 2.1 Qual è la Sua cittadinanza? Chi ha un altra cittadinanza oltre a quella italiana, deve selezionare solo Italiana 2.1 Katero je Vaše državljanstvo? Kdor ima poleg italijanskega še drugo državljanstvo, izbere samo "italijansko" 1 Italiana 2 Straniera specificare lo stato estero di cittadinanza e andare a dom Apolide (nessuna cittadinanza) andare a dom Ha la cittadinanza italiana dalla nascita? 1 Sì andare a dom In che modo ha ottenuto la cittadinanza italiana? 1 Italijansko 2 Tuje navedite tujo državo, katere državljan ste, in pojdite na vpr Oseba brez državljanstva pojdite na vpr Imate italijansko državljanstvo od rojstva? 1 Da pojdite na vpr Na kakšen način ste pridobili italijansko državljanstvo? 1 Per matrimonio 1 S poroko 2 Per nascita e residenza prolungata in Italia fino all età di 18 anni 3 Residenza prolungata in Italia 4 Altro specificare lo stato estero di cittadinanza precedente 2 Z rojstvom in daljšim bivanjem v Italiji do 18. leta 3 Daljše bivanje v Italiji 4 Drugo navedite tujo državo, katere državljan ste bili pred tem 2.4 Dove è nata Sua madre? Indichi il luogo di nascita di Sua madre anche se dimorante abitualmente in un altro alloggio o deceduta 1 In Italia specificare la provincia di nascita 2 All estero specificare lo stato estero di nascita 2.5 Dove è nato Suo padre? Indichi il luogo di nascita di Suo padre anche se dimorante abitualmente in un altro alloggio o deceduto 1 In Italia specificare la provincia di nascita 2.4 Kje je rojena vaša mati? Navedite kraj rojstva vaše matere, čeprav običajno prebiva na drugem naslovu ali je umrla 1 V Italiji navedite pokrajino rojstva 2 V tujini navedite državo rojstva 2.5 Kje je rojen vaš oče? Navedite kraj rojstva vašega očeta, čeprav običajno prebiva na drugem naslovu ali je umrl 1 V Italiji navedite pokrajino rojstva 2 V tujini navedite državo rojstva

13 2 All estero specificare lo stato estero di nascita 3. DIMORA 3. PREBIVALIŠČE 3.1 Ha mai avuto dimora abituale all estero? 3.1 Ali ste kdaj imeli običajno prebivališče v tujini? 1 Sì andare a dom Indichi il mese e l anno più recente di trasferimento in Italia 1 Da pojdite na vpr Navedite mesec in leto vaše zadnje priselitve v Italijo mese _ _ anno _ _ _ _ mesec _ _ leto _ _ _ _ PER CHI HA 1 ANNO O PIÙ 3.3 Dove dimorava abitualmente un anno fa (7 ottobre 2017)? 1 In questo alloggio 2 In questo comune ma in un altro alloggio o convivenza 3 In un altro comune italiano specificare il comune 4 All estero specificare lo stato estero PER CHI HA 15 ANNI O PIÙ - Se ha risposto 1 alla dom Da quanto tempo vive stabilmente in questo alloggio? 1 Da meno di 18 mesi specificare il numero di mesi _ _ 2 Da 18 mesi o più - Se ha risposto 2, 3 o 4 alla dom Da quanti mesi vive stabilmente in questo alloggio? specificare il numero di mesi _ _ 3.5 Per quanto tempo ha intenzione di rimanere in questo alloggio? 1 Per meno di 3 mesi 2 Per 3 mesi o più di 3 mesi ma non oltre 1 anno 3 Per 1 anno o più ZA OSEBE STAROSTI 1 LETA IN VEČ 3.3 Kje ste stalno prebivali pred enim letom (7. oktobra 2017)? 1 V tem stanovanju 2 V tej občini, vendar v drugem stanovanju ali gospodinjstvu 3 V drugi italijanski občini navedite občino 4 V tujini navedite tujo državo ZA OSEBE STAROSTI 15 LET IN VEČ - Če ste odgovorili z 1 na vpr Kako dolgo stalno prebivate v tem stanovanju? 1 Manj kot 18 mesecev navedite število mesecev _ _ 2 18 mesev ali več - Če ste odgovorili z 2, 3 ali 4 na vpr Koliko mesecev stalno prebivate v tem stanovanju? navedite število mesecev _ _ 3.5 Koliko časa nameravate ostati v tem stanovanju? 1 Manj kot 3 mesece 2 3 mesece ali več kot 3 mesece, vendar manj kot 1 leto 3 Za 1 leto ali dlje

14 4. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 4. IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE CHI HA 9 ANNI O PIÙ RISPONDE DALLA DOM. 4.2 OSEBE STAROSTI 9 LET IN VEČ ODGOVORIJO OD VPR. 4.2 PER CHI HA MENO DI 9 ANNI 4.1 Il bambino frequenta 1 Asilo nido, microasilo, baby parking, ecc. (3-36 mesi) 2 Scuola dell infanzia 3 Scuola primaria andare a dom Né asilo nido, né scuola dell infanzia, né scuola primaria la scheda individuale termina qui OSEBE STAROSTI MANJ KOT 9 LET 4.1 Otrok obiskuje 1 Otroške jasli, mikro-vrtec, baby parking, itd. (3-36 mesecev) 2 Vrtec 3 Osnovna šola pojdite na vpr Niti otroških jasli, niti vrtca, niti osnovne šole individualni obrazec se tu zaključi PER CHI HA 9 ANNI O PIÙ 4.2 Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito tra quelli elencati? 1 Nessun titolo di studio e non so leggere o scrivere andare a dom. 4.7 ssun titolo di studio, ma so leggere e scrivere 3 Licenza elementare / Attestato di valutazione finale andare a dom. 4.3 e poi a dom Licenza media (dal 2007 denominata Diploma di Istruzione secondaria di I grado ) o avviamento professionale (conseguito non oltre il 1965) andare a dom. 4.3 e poi a Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado) di 2-3 anni che non permette l iscrizione all Università 6 Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore) / Diploma professionale IFP di tecnico (quarto anno) (dal 2005) 7 Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado) di 4-5 anni che permette l iscrizione all Università 8 Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (dal 2000) 9 Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali) (dal 2013) 10 Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio (vecchio ordinamento) 11 Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette ai fini speciali o parauniversitarie) 12 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello 13 Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 14 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello 15 Laurea biennale specialistica/magistrale (di II livello) del nuovo ordinamento 16 Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento 17 Dottorato di ricerca / Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM ZA OSEBE STAROSTI 9 LET IN VEČ 4.2 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo dosegli med naštetimi? 1 Brez formalne izobrazbe in ne znam brati ali pisati pojdite na vpr Brez formalne izobrazbe, vendar znam brati ali pisati 3 Nižja osnovna šola / Zaključno spričevalo pojdite na vpr. 4.3, nato na vpr Nižja srednja šola (od leta 2007 imenovana "Diploma srednješolske izobrazbe I. stopnje") ali poklicno usposabljanje (pridobljeno pred letom 1965) pojdite na vpr. 4.3, nato na vpr Spričevalo 2-3-letnega srednješolskega poklicnega usposabljanja (2. stopnje), ki ne omogoča vpisa na univerzo 6 Spričevalo triletnega poklicnega usposabljanja (operater) / Diploma strokovne tehnične izobrazbe IFP (četrti letnik) (od leta 2005) 7 Maturitetna diploma/diploma 4- ali 5-letne srednješolske izobrazbe (2. stopnje), ki omogoča vpis na univerzo 8 Potrdilo o višji tehnični specializaciji IFTS (od leta 2000) 9 Diploma višjega tehničnega instituta ITS (dveletni program) (od leta 2013) 10 Diploma Likovne akademije, Akademije za ples, gledališče, ISIA itd., konzervatorija (pred bolonjsko reformo) 11 Dodiplomski študij (2- ali 3-letni program) pred bolonjsko reformo (vključno s šolami usmerjenega izobraževanja ali visokimi šolami) 12 Akademska diploma visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) 1. stopnje 13 Univerzitetna diploma 1. stopnje triletnega bolonjskega študija 14 Akademska diploma visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) 2. stopnje 15 Dvoletna specializacija/magisterij (2. bolonjska stopnja) 16 Dodiplomski študij (4-6-letni program) pred bolonjsko reformo, enotna podiplomska specializacija/magisterij po bolonjski reformi 17 Doktorat znanosti / Akademska diploma znanstvenoraziskovalne smeri (AFAM)

15 4.3 Il titolo di studio è stato conseguito all estero? 1 Sì Solo se alla dom. 4.2 ha scelto la risposta 5 o le successive 4.4 Ha concluso un corso di formazione professionale regionale/provinciale della durata pari o superiore a 6 mesi, cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore? (corsi di II livello) 4.3 Ali ste doseženo stopnjo izobrazbe pridobili v tujini? 1 Da Samo če ste na vpr. 4.2 izbrali odgovor 5 ali kasnejše 4.4. Ali ste zaključili regijski/pokrajinski program poklicnega usposabljanja s časom trajanja 6 ali več mesecev, ki ga lahko obiskujete z dokončano srednjo šolo? (tečaji II. stopnje) 1 Sì andare a dom Da pojdite na vpr. 4.7 Solo se alla dom. 4.2 ha scelto la risposta Ha concluso un corso di formazione professionale regionale/provinciale della durata pari o superiore a 24 mesi, cui si accede con la licenza media? 1 Sì 4.6 Specificare la durata 1 Tre anni o più 2 Meno di tre anni, concluso prima del Meno di tre anni, concluso nel 2014 o più di recente 4.7 È attualmente iscritto/a a un corso regolare di studi? Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado, università o corso AFAM 1 Sì andare a dom A quale corso è iscritto? 1 Scuola primaria (Scuola elementare) 2 Scuola secondaria di I grado (Scuola media) 3 Percorso triennale o IV anno di istruzione e formazione professionale IFP 4 Scuola secondaria di II grado 5 Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS 6 Corso di tecnico superiore ITS 7 Corso di Laurea di I livello o Master di I livello 8 Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello; Corso Samo če ste na vpr. 4.2 izbrali odgovor Ali ste zaključili regijski/pokrajinski program poklicnega usposabljanja s časom trajanja 24 ali več mesecev, ki ga lahko obiskujete z dokončano nižjo srednjo šolo? 1 Da 4.6 Navedite dolžino izobraževalnega programa 1 Tri leta ali več 2 Manj kot tri leta, zaključen pred letom Manj kot tri leta, zaključen v letu 2014 ali kasneje 4.7 Ali ste trenutno vpisani v redni študijski program? Osnovna šola, srednja šola I. in II. stopnje, univerza ali program AFAM 1 Da pojdite na vpr V kateri izobraževalni program se vpisani? 1 Osnovna šola (petletka) 2 Srednja šola I. stopnje (zadnja triada osnovne šole) 3 Triletni program ali četrti letnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja IFP 4 Srednja šola II. stopnje 5 Program višje stopnje tehničnega izobraževanja in usposabljanja IFTS 6 Višji tehnični institut ITS 7 Dodiplomski program I. stopnje ali master I. stopnje 8 Akademski študij visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) I. stopnje; Podiplomski

16 di specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di I livello) 9 Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello; Corso di specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di II livello) 10 Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale 11 Corso di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico o di 4-6 anni; Master di II livello; Corso di specializzazione universitario post-laurea 12 Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca 4.9 Nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2018 ha frequentato un corso di formazione/aggiornamento professionale (gratuito o a pagamento)? Ad esempio, corsi di formazione organizzati dall impresa/azienda in cui lavora, dalla Regione, Provincia, corsi privati di lingua straniera, ecc. 1 Sì študij ali po-akademski študij (vključno z masterji I. stopnje) 9 Akademski študij visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) II. stopnje; Podiplomski študij ali po-akademski študij (vključno z masterji II. stopnje) 10 Dvoletna podiplomska specializacija/magisterij 11 Podiplomska specializacija/magisterij z enotnim ciklom ali s 4-6-letnim programom; Master II. stopnje; Univerzitetni podiplomski specialistični študij 12 Doktorat znanosti / Akademski študij znanstvenoraziskovalne smeri 4.9 Ali ste v tednu od 30. septembra do 6. oktobra 2018 obiskovali program poklicnega usposabljanja/izpopolnjevanja (brezplačen ali plačljiv)? Na primer, usposabljalni tečaj, ki ga organizira podjetje, v katerem ste zaposleni, regija, pokrajina, zasebni jezikovni tečaji itd. 1 Da LE PERSONE DI 15 ANNI O PIÙ RISPONDONO DALLA DOMANDA 5.1 CHI HA MENO DI 15 ANNI RISPONDE DALLA DOMANDA CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE 5. ZAPOSLITVENI STATUS 5.1 Nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2018 ha svolto almeno un ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato, quest ultimo solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare OSEBE STAROSTI 15 LET IN VEČ ODGOVORIJO OD VPRAŠANJA 5.1 KDOR JE MLAJŠI OD 15 LET, ODGOVORI OD VPRAŠANJA Ste v tednu od 30. septembra do 6. oktobra 2018 opravili vsaj eno delovno uro? Upoštevajte delo, s katerim ste prejeli ali boste prejeli prihodek ali neplačano delo, vendar le, če ga običajno opravljate v družinskem podjetju. 1 Sì andare a dom lla settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2018 aveva comunque un lavoro dal quale era assente? Ad esempio per ferie, aspettativa, maternità/paternità, malattia, Cassa Integrazione Guadagni (CIG), ridotta attività dell impresa, ecc. 1 Sì andare a dom Dal 9 settembre al 6 ottobre 2018 ha cercato attivamente un lavoro alle dipendenze o ha predisposto i mezzi per avviare un attività in proprio? 1 Sì rispondere alla domanda 5.4 e poi andare a dom Da pojdite na vpr Ali ste imeli v tednu od 30. septembra do 6. oktobra 2018 v vsakem primeru zaposlitev, od katere ste bili odsotni? Na primer zaradi dopusta, čakanja, porodniškega/starševskega dopusta, bolezni, dopolnilnega sklada (CIG), zmanjšanja poslovanja itd. 1 Da pojdite na vpr Ali ste v obdobju od 9. septembra do 6. oktobra 2018 aktivno iskali zaposlitev oziroma zagotovili sredstva za zagon lastne dejavnosti? 1 Da odgovorite na vprašanje 5.4, nato pojdite na vpr Se avesse trovato lavoro nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 5.4 Če bi v tednu od 30. septembra do 6. oktobra 2018 našli zaposlitev, ali bi lahko