Agencija za trg vrednostnih papirjev

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Agencija za trg vrednostnih papirjev"

Transkripcija

1 Agencija za trg vrednstnih papirjev 1

2 Prčanje javnih družb v zvezi z letnimi računvdskimi prčili v entni elektrnski bliki (ESEF) PROGRAM DELAVNICE PRIHOD Zakndajni kvir, ključni viri infrmacij, ter vsebinski vidik prehda na prčanje v ESEF bliki predavateljica: Tanja Lvka, mag., Vdja ddelka za primarni trg in prevzeme Praktični vidiki prčanja v ESEF bliki predavatelj: Bgdan Nvak, Oddelek za primarni trg in prevzeme ODMOR ZA KAVO IT vidik prehda na prčanje v ESEF bliki predavatelj: Gregr Nastran, Vdja sektrja za infrmatik Vprašanja in dgvri 2

3 ZAKONODAJNI OKVIR, KLJUČNI VIRI INFORMACIJ TER VSEBINSKI VIDIK PREHODA NA POROČANJE V ESEF OBLIKI predavateljica: Tanja Lvka, mag., Vdja ddelka za primarni trg in prevzeme 3

4 O ČEM BO TOREJ GOVORA? Od 1. januarja 2020 se vsa letna računvdska prčila 1 pripravij v entni elektrnski bliki ESEF (bjave v letu 2021!) 1. in 8. člen Uredbe 2018/815 Izdajatelji s katerih vrednstnimi papirji se trguje na rganiziranem trgu (javne družbe JD) mraj celtna letna računvdska prčila pripraviti v bliki XHTML 3. člen Uredbe 2018/815 Kadar letna računvdska prčila vključujej knslidirane računvdske izkaze p MSRP, izdajatelji te knslidirane računvdske izkaze premij z znakami v jeziku XBRL - 4. člen Uredbe 2018/ Evrpska zakndaja (Transparentna direktiva in ter Uredba 2018/815) uprabljata izraz letn računvdsk prčil (angl. annual financial reprt), pri čemer ZTFI 1 v istem pmenu uprablja izraz letn prčil. 4

5 Označevanje (knslidiranih računvdskih izkazv pripravljenih v skladu z MSRP) z znakami v jeziku XBRL b z namenm mgčiti razumen čas izdajateljem za prehd na prčanje v ESEF frmatu, ptekal pstpma - 4. člen Uredbe 2018/815: pslvna leta d dalje: v skladu z razpredelnic 1, prilge II pslvna leta d dalje: v skladu z razpredelnic 2, prilge II Agencija za trg vrednstnih papirjev 5

6 BO ESEF POSEGEL V VSEBINO LETNIH POROČIL? ESEF zadeva zglj OBLIKO ali FORMAT v katerem bd bjavljena letna prčila JD, ne spreminja pa vsebine letnih prčil bjava celtnih letnih prčil v PDF bliki za namene TD (z. 3. pglavja ZTFI-1) ne b več sprejemljiva/ustrezna. bd pa JD drugim (npr. AJPES) še vedn prčali na predpisane načine (ne psega na pdrčje ZGD-1, pravila glede prčanja se s TD z. Uredb 2018/815 ne bd spremenila) Agencija za trg vrednstnih papirjev 6

7 ALI UREDBA 2018/815 SPREMINJA PRAVILA GLEDE PREDLOŽITVE IN OBJAVE LETNIH POROČIL? NE! JD bd še vedn mrale bjaviti LP na način, ki s si ga zbrale za prčanje (pravilma SEOnet), LP bd mrala biti še vedn predlžena v INFO HRAMBO, bjave LP bd mrale biti izvedene v enakem rku (4 mesece p kncu pslvnega leta). Agencija za trg vrednstnih papirjev 7

8 EN POROČEVALSKI PAKET JD bd mrale letn prčil v frmatu ixbrl in izdajateljeve datteke z razširitven taksnmij XBRL predlžiti v enem samem prčevalskem paketu, v katerem bd datteke s taksnmij XBRL zapakirane v skladu s specifikacij za pakete s taksnmij tretji dstavek prilge III Uredbe 2018/815. Agencija za trg vrednstnih papirjev 8

9 ZAKAJ ELEKTRONSKA OBLIKA POROČANJA? Agencija za trg vrednstnih papirjev 9

10 PREDNOSTI POROČANJA V ESEF FORMATU Letna računvdska prčila zapisana v sintaksi jezika xhtml: lastnišk nezaščiten, prst upraben jezik, ki ga je mgče dpirati brez psebne prgramske preme, v vseh brskalnikih, člveku berljiv zapis Za knslidirana računvdska prčila pripravljena v skladu z MSRP b uprabljen jezik za pslvn prčanje XBRL: pstavke bd strjn berljive, mgčena b analiza velikih kličin računvdskih infrmacij, dpravljene bd vire zaradi različnega jezika v katerem izdajatelj pripravlja prčil, pdatke b enstavn mgče pretvriti v druge frmate (npr. Excel) Agencija za trg vrednstnih papirjev 10

11 KATERE JAVNE DRUŽBE ZADEVAJO SPREMEMBE? ŠTEVILO JD (39) 13% 87% ZAVEZANI H KONSOLIDACIJI (34) NISO ZAVEZANI H KONSOLIDACIJI (5) Agencija za trg vrednstnih papirjev 11

12 KATERI SO KLJUČNI IZZIVI? Agencija za trg vrednstnih papirjev 12

13 AKTIVNOSTI ATVP Infrmiranje javnih družb: glede zakndajnega kvira, glede dkumentv ESMA, usmeritev delvnih skupin zntraj ESMA (ITMG, CRSC), Glede usmeritev Evrpske kmisije Agencija za trg vrednstnih papirjev 13

14 SPLETNA STRAN AGENCIJE 14

15 SPLETNA STRAN AGENCIJE Agencija b v razdelek iz prejšnje prsjnice vključevala pmembna/aktualna vprašanja, ki jih b prejela d JD, ter njihve dgvre Krespndenca v zvezi s prčanjem v ESEF frmatu med JD in Agencij naj pteka prek elektrnskega predala 15

16 SPLETNA STRAN ESMA 16

17 POMEMBNI DOKUMENTI ZAKONODAJA - Direktiva 2013/50/EU spremembi direktive transparentnsti 2004/109/ES, - Delegirana uredba Kmisije (EU) 2018/815 z dne 17. decembra 2018 dplnitvi Direktive 2004/109/ES Evrpskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dlčitev entne elektrnske blike prčanja,!! ESMA DOKUMENTI - ESEF reprting manual - ESMA ESEF TAXONOMY 2017, - ESEF XBRL TAXONOMY DOCUMENTATION DOKUMENTI EK faq-rts-esfs_en.pdf (Q&A n RTS n ESEF), dkument EK idr. TEHNIČNI DOKUMENTI

18 ESEF REPORTING MANUAL Deležniki, ki želij pdati infrmacij ali zastaviti vprašanje glede predmetnega dkumenta ali v zvezi s katerim drugim gradivm, ki ga je na tem ESEF bjavila ESMA, lahk zadevn naslvij na naslv V klikr b ESMA cenila, da bi bil na primern psamezn vprašanje razjasniti javnsti z. nadgraditi ESEF Reprting Manual, b t tudi izvedla. 18

19 Vir: ESMA 19

20 Prces prehda na prčanje v jeziku XBRL (priprčljivi kraki pvzet p ESMA dkumentu) Seznanitev z zahtevami glede prčanja v ESEF bliki Seznanitev z ESEF taksnmij Priprava krelacijske tabele (mapping) Ocena ptrebnih prilagditev (extensin) Upraba snvnih znak taksnmije Ddajanje znak taksnmije Pregled in cena prčila (validacija) Objava prčila v jeziku XBRL Agencija za trg vrednstnih papirjev 20

21 ŠE NEKAJ NASVETOV AGENCIJE GLEDE PRIPRAVE NA POROČANJE V ESEF FORMATU 1. Ustrezn se izbrazite. 2. Razmislite, ali b prces vden zntraj družbe ali bste za prčanje v ESEF frmatu najeli zunanje sdelavce. 3. Dlčite ptek prcesa priprave na prčanje v ESEF frmatu in jasn dlčite zadlžitve (čim preje sestavite ekip!). 4. V prcesu si dlčite kntrlne tčke. 5. Za izvajanje prčanja v ESEF frmatu angažirajte več kt enega zapslenega v družbi (prčanje b redna letna bveznst). 6. Ne zanašajte se zglj na validacijsk rdje. 7. S kraki pričnite pravčasn in si dlčite primern bdbje za testiranje. Agencija za trg vrednstnih papirjev 21

22 ODPRTA VPRAŠANJA Vlga revizrjev pri preverbi ustreznsti prčanja v ESEF frmatu Dstpnst validacijskega rdja Agencija za trg vrednstnih papirjev 22

23 Vlga revizrjev pri izvedbi revizije letnega računvdskega prčila Revizr b mral skladn s stališčem EK v pmenu člena 28(2)(ii) Direktive revidiranju preveriti ustreznst prčanja v frmatu ESEF (t. j. ustreznst značevanja psameznih pstavk v XBRL jeziku). Revizr b s tem v zvezi mral pdati svje mnenje. EK še pručuje, v kakšni bliki b revizr pdal svje mnenje glede ustreznsti prčanja v ESEF frmatu. EK tudi preverja, ali bi bil s slednjim pvezan ptrebn prilagditi pravila glede transparentnsti. 23

24 VALIDACIJSKO ORODJE ESMA: Ptrebn b upštevati izkušnje EIOPA in EBA z XBRL validacijskim rdjem. 24

25 POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE (AJPES) vs. INFO HRAMBA V izgib temu, da bi mrale družbe svja letna prčila, ki jih prčaj npr. v slvenski AJPES in INFO HRAMBO, prčati v različnih prčevalskih blikah dkumentv, EK spdbuja k temu, da bi imenvani registri mgčali sprejemanje menjenih prčil tudi v ESEF bliki. INFO HRAMBA b seveda mrala mgčati sprejem letnih prčil javnih družb v ESEF bliki. Za t b pskrbela Agencija v sdelvanju z LB, ki p pblastilu zanj upravlja INFO HRAMBO. 25

26 NAČRTI EU V PRIHODNOSTI Vzpstaviti Eurpean Electrnic Access Pint (EEAP), ki b združeval vse Officially Appinted Mechanisms (OAMs) - nacinalne mehanizme za prčanje (v Slveniji je t INFO HRAMBA) v en EU sistem (za enkrat je na ESMA spletni strani dstpen zglj seznam vseh OAM) EEAP in ESEF kt kmplementarna sistema v kviru digitalizacije krprativnega upravljanja! 26

27 PRAKTIČNI VIDIKI POROČANJA V ESEF OBLIKI predavatelj: Bgdan Nvak, Oddelek za primarni trg in prevzeme 27

28 ESEF Reprting Manual ESEF Reprting Manual 1 pdaja usmeritve, pjasnila, primere in tehnične usmeritve in je razdeljen v tri sklpe: usmeritve za izdajatelje (strani 12-17) usmeritve za pnudnike prgramske preme za zagtvitev tehnične veljavnsti (strani 18-27) tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij (strani 28-38) Dkument se redn psdablja z nvimi usmeritvami, pjasnili, primeri in tehničnimi usmeritvami zadnja psdbitev je bila Dkument ni izčrpen zirma ppln in ne predstavlja nve plitike 1 ESEF Reprting Manual: Preparatin f Annual Financial Reprts in Inline XBRL (ESMA rev; 12 July 2019) 28

29 ESEF 1. Vsa letna računvdska prčila mraj biti pripravljena v xhtml jeziku, ki je del širše družine XML značevalnih jezikv 2. Kadar MSRP računvdski izkazi vključujej knslidirane MSRP računvdske izkaze, je ptrebn knslidirane računvdske izkaze značevati z uprab XBRL 2 znak 3. XBRL znake mraj biti vgrajene v xhtml dkumentu z uprab Inline XBRL tehnlgije ESEF zahteva detajln značevanje zglj za primarne računvdske izkaze, medtem k je za razkritja k računvdskim izkazm zahtevan zglj zagtviti blk znake 3 za relevantni tekst 2 XBRL is 1. internatinal standard fr the electrnic representatin f business reprts and is 2. XML based mark-up language 3 blck tags 29

30 ESEF Primer xhtml dkumenta z vgrajenimi XBRL znakami Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 30

31 Usmeritve za izdajatelje Upraba elementv MSRP taksnmije, ki nis del ESEF taksnmije ESEF taksnmija vključuje vse elemente iz MSRP taksnmije, ne glede na status sprejetja MSRP s strani Evrpske unije Za značevanje knslidiranih računvdskih izkazv se ne sme uprabljati elementv taksnmije, ki se nanašaj na MSRP, ki še nis bili sprejeti s strani Evrpske unije Če MSRP taksnmija vključuje element (IFRS Fundatin redn psdablja MSRP taksnmij), ki ustreza dlčenemu razkritju v računvdskih izkazih in ta element še ni vključen v ESEF taksnmiji, ptem je ptrebn kreirati element razširitvene taksnmije (ime in znaka mraj ustrezati imenu in znaki MSRP taksnmije) 31

32 Usmeritve za izdajatelje Označevanje (tagging) Označevanje (tagging) pmeni pripisvanje najblj ustreznih elementv iz ESEF taksnmije, ki je pravzaprav slvar računvdskih pjmv, finančnim pdatkm ali razkritjem v računvdskih izkazih Priprava krelacijske tabele pmeni pvezvanje (mapping) MSRP računvdskih izkazv z ESEF taksnmij Izdajatelji mraj za vsak številk v primarnem računvdskem izkazu izbrati ustrezen element iz ESEF taksnmije (zahtevan d 2020 naprej) Pleg zgrnjega, mraj izdajatelji (d 2020 naprej) zagtviti še ddatne znake, ki s zahtevane v Razpredelnici 1 Prilge II RTS (Regulatry Tehnical Standards) Izdajatelji mraj ustrezn značiti tudi vsak pisn razkritje 4, ki ustreza elementm navedenim v Razpredelnici 2 Prilge II RTS (zahtevan d 2022 naprej) RTS dvljuje (ni bvezn) tudi značevanje na blj pdrbnem nivju d predpisanega, na primer značevanje številčnih pdatkv v tekstu ali v slikah, pdatkv v grafiki, v razkritjih in v pmbah itd. 4 blck tagging 32

33 Usmeritve za izdajatelje Označevanje (tagging) 33

34 Usmeritve za izdajatelje ESEF taksnmija ESEF taksnmija temelji na MSRP taksnmiji, ki navaja in predeljuje specifične elemente, ki jih izdajatelji lahk uprabij za značevanje infrmacij razkritih v MSRP računvdskih izkazih, in vsebuje ddatne tehnične rešitve s strani ESMA Sestavljena je iz dveh delv: 1. snvne taksnmije, ki je seznam vseh člveku berljivih blik zapisa znak vsebvanih v Prilgi VI RTS in 2. dkumentv ESEF XBRL taksnmije, ki s bjavljeni na spletnih straneh ESMA Elementi MSRP taksnmije izhajaj iz dveh virv: 1. MSRP standardv in 2. elementv iz splšne prakse prčanja 5 5 elementi iz splšne prakse prčanja s kncepti zirma elementi, ki nis specifičn menjeni ali bravnavani v MSRP vendar s v skladju z njimi. Taki elementi s bili pgst prčani s strani pdjetij v različnih državah 34

35 Usmeritve za izdajatelje Upraba pravih elementv za značitev razkritij (1) Standardna znaka elementv taksnmije je lahk daljša in blj pdrbna ali pa je drugače izražena d znake, ki j izdajatelj uprablja v računvdskih izkazih => kar pa ne mre biti razlg za neuprab tega elementa Presjati je ptrebn vsebin psameznega elementa taksnmije Primer: izdajatelj v izkazu denarnih tkv med denarnimi pritki predstavlja vrstičn pstavk, ki j značuje issue f share capital. V tem primeru lahk izdajatelj uprabi vrstičn pstavk taksnmije s standardn znak Prceeds frm issuing shares Pri značevanju razkritij izdajatelji uprabij element snvne taksnmije z računvdskim pmenm, ki je najbližje razkritju, ki se značuje Kjer je videti, da bi se lahk izbiral med več elementi snvne taksnmije, izdajatelji izberej element z najžjim računvdskim pmenm in/ali pdrčjem uprabe 35

36 Usmeritve za izdajatelje Upraba pravih elementv za značitev razkritij (2) Za značitev je mgče uprabiti tudi element iz ESEF taksnmije, ki je p pmenu ali pdrčju širši, kt pa značena infrmacija, če računvdsk prčil ne vsebuje drugih razkritij, ki delma ali v celti ustrezaj temu elementu Primer: izdajatelj lahk za značitev vrstice denarnega dliva v izkazu denarnega tka, ki j imenuje purchase f PPE and intangibles ther than gdwill uprabi element taksnmije Purchase f PPE, intangible assets ther than gdwill, investment prperty and ther nn-current assets, čeprav se denarni dlivi ne nanašaj na nalžbene nepremičnine ali druga dlgrčna sredstva V klikr pa izdajatelj v drugi (-h) vrstici (-ah) izkaza denarnih tkv prikazuje denarne dlive iz naslva nalžbenih nepremičnin ali drugih dlgrčnih sredstev, ptem taka značba ni ustrezna 36

37 Usmeritve za izdajatelje Upraba pravih elementv za značitev razkritij (2.1) - primer Pstavki Gdwill iz računvdskih izkazv na levi brez težav lahk pripišem element iz taksnmije z nazivm Gdwill Pstavki Investments in equity assciates mram pripisati element iz taksnmije z nazivm Investments accunted fr using equity methd, saj je zahtevan vsebinsk presjanje ustreznsti navedenega elementa v tem primeru bi bil napačn, da bi kreirali razširitveni element taksnmije zglj zat, ker ne bstaja element z natančn enakim nazivm V primeru pstavk iz računvdskih izkazv, ki s specifične za takšn pdjetje, kt je na primer Flight equipment, pa ne mrem najti ustrezne pstavke v taksnmiji, saj ne bstaja, zat je ptrebn v tem primeru kreirati razširitveni element taksnmije Leva stran slike prikazuje izsek iz računvdskega prčila izdajatelja Desna stran prikazuje izsek seznama elementv iz ESEF taksnmije, kt s strukturirani v standardu in kt s razvidni iz katere kli standardne aplikacije 37

38 Usmeritve za izdajatelje Upraba pravih elementv za značitev razkritij (3) Izdajatelji mraj značiti vsa razkritja, ki ustrezaj elementm v Razpredelnici 2 6 Prilge II (Prilge II k Delegirani uredbi Kmisije (EU) 2018/815), če s ta razkritja vsebvana v računvdskih izkazih izdajatelja V klikr razkritja v prilgi k računvdskim izkazm ne ustrezaj nbenemu elementu v Razpredelnici 2 Prilge II, ni zahtevan ddatn kreiranje razširitve V klikr s na več mestih v prilgi k računvdskim izkazm vsebvana razkritja, ki se nanašaj na en sam»blk«, ptem je ptrebn takšna razkritja značiti z en znak blka z uprab Inline XBRL knstrukcije, ki mgča spajanje razkritij zntraj dkumenta 6 Obvezni elementi snvne taksnmije, ki mraj biti premljeni z znakami, za pslvna leta, ki se začnej 1. januarja 2022 ali pzneje 38

39 Usmeritve za izdajatelje Upraba pravih elementv za značitev razkritij (4) Primeri text blck elementv iz Razpredelnice 2 Prilge II: Razkritje računvdskih presj in cen (10.(e) člen MRS 1) Razkritje plačil revizrjem (10.(e) člen MRS 1) Razkritje pdlage za priprav računvdskih izkazv (10.(e) člen MRS 1) Razkritje pslvnih združitev (razkritja MSRP 3) Razkritje čistega dbička na delnic (razkritja MRS 33) Razkritje pslvnih dsekv pdjetja (razkritje MSRP 8) Razkritje dgdkv p prčevalskem bdbju (razkritje MRS 10) Razkritje pvezanih strank (razkritja MRS 24) Razkritje dvisnih pdjetij (17.(b) člen MRS 27, B4.(a) člen MSRP 12, 16.(b) člen MRS 27) Razkritje pmembnih računvdskih usmeritev (117. člen MRS 1). 39

40 Usmeritve za izdajatelje Razkritje plačil revizrjem text blck (4.1) Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 40

41 Usmeritve za izdajatelje Razkritje dgdkv p prčevalskem bdbju text blck (4.2) Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 41

42 Usmeritve za izdajatelje Elementi razširitvene taksnmije Če bi najbližji element snvne taksnmije napačn predstavljal računvdski pmen razkritja, izdajatelji ustvarij element razširitvene taksnmije in z njim značij zadevn razkritje Za vse ustvarjene elemente razširitvene taksnmije velja naslednje: ne smej pdvjiti pmena ali pdrčja uprabe nbenega elementa snvne taksnmije identificirati mraj seb, ki je ustvarila element pripisan jim mra biti ustrezen atribut stanja imeti mraj standardne značbe v jeziku, ki ustreza jeziku letnega računvdskega prčila. Priprčljiv je, da se ddaj značbe v ddatnih jezikih. Vse značbe ustrezaj računvdskemu pmenu in pdrčju uprabe pisanih pslvnih pjmv, na katerih temeljij 42

43 Usmeritve za izdajatelje Primer atributv 1 XBRL element Ime atributa Stanje atributa Primer Name (Label) Label hw it will appear when viewed Revenue ID Ifrs-full:xxxx; cp:xxxx; esef_cr:xxxx ifrs-full_revenue Type mnetary, string, share, percentage, textblck xbrli:mnetaryitemtype Substitutin grup item xbrli:item Perid instant / duratin duratin Balance debit / credit credit Abstract true / false false Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 43

44 Usmeritve za izdajatelje Primer atributv 2 XBRL element Ime atributa Stanje atributa Primer Name (Label) Label hw it will appear when viewed Gdwill ID Ifrs-full:xxxx; cp:xxxx; esef_cr:xxxx ifrs-full_gdwill T ype mnetary, string, share, percentage, textblck xbrli:mnetaryitemtype Substitutin grup item xbrli:item Perid instant / duratin instant Balance debit / credit debit Abstract true / false false Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 44

45 Usmeritve za izdajatelje Elementi razširitvene taksnmije - primer Primer je nadaljevanje primera iz slida št. 37 V primeru pstavk iz računvdskih izkazv, ki s specifične za takšn pdjetje, kt je na primer Flight equipment, ne mrem najti ustrezne pstavke v ESEF taksnmiji, saj ne bstaja, zat je ptrebn v tem primeru kreirati razširitveni element taksnmije RTS zahteva, da je element razširitvene taksnmije vezan na element snvne taksnmije s širšim računvdskim pmenm in/ali pdrčjem uprabe, ki je najbližje temu elementu razširitvene taksnmije izdajatelja V tem primeru je t Prperty, Plant and Equipment 45

46 Usmeritve za izdajatelje Umeščanje (anchring 7 ) (1) Vsak element razširitvene taksnmije, ki se uprablja za značevanje razkritja v letnem računvdskem prčilu mra biti vključen vsaj v en hierarhij baze pvezav za predstavljanje in baze pvezav za predelitve v razširitveni taksnmiji 8 Primer: izdajatelja pveča snvni kapital na način, da del pvišanja vplača z denarjem in del z stvarnim vlžkm. V izkazu gibanja kapitala izdajatelj be kmpnenti prikazuje lčen. ESEF taksnmija vključuje element»izdaja lastniškega kapitala«, ne vključuje pa lčenih elementv za izdaj lastniškega kapitala v denarju in izdaj lastniškega kapitala s stvarnim vlžkm. Zat izdajatelj kreira elementa razširitvene taksnmije na primer kt»izdaja lastniškega kapitala v denarju«in»izdaja lastniškega kapitala s stvarnim vlžkm«. Oba elementa predstavljata žje pdrčje kt element»izdaja lastniškega kapitala«iz ESEF taksnmije in predstavljata njegv razčlenitev. Zat mrata biti ba elementa razširitvene taksnmije umeščena/vezana na element snvne taksnmije 7 umeščanje pmeni ustvarjanje pvezav z uprab XBRL relacij 8 Ne glede na t, pa izdajateljem na drug element snvne taksnmije ni treba navezati element razširitvene taksnmije, ki se uprablja za značevanje razkritja v izkazu finančnega plžaja, izkazu pslvnega izida in drugega vsebsegajčega dnsa, izkazu sprememb lastniškega kapitala ali izkazu denarnih tkv, ki je vmesni seštevek drugih razkritij v istem izkazu 46

47 Usmeritve za izdajatelje Umeščanje (anchring) (2) 47

48 Usmeritve za izdajatelje Umeščanje (anchring) (3) Kadar element razširitvene taksnmije združuje več elementv snvne taksnmije, izdajatelj naveže ta element razširitvene taksnmije na vsakega d teh elementv snvne taksnmije, razen na tisti element ali elemente snvne taksnmije, za katere se lahk razumn šteje, da s nepmembni. Primer: izdajatelj v izkazu finančnega plžaja izkazuje skupni element»izdani kapital in vplačani presežek kapitala«. ESEF taksnmija ne vključuje takšnega elementa. Taksnmija vključuje dva lčena elementa, in sicer 1.»izdani kapital«in 2.»vplačani presežek kapitala«. Element razširitvene taksnmije zat predstavlja kmbinacij dveh elementv, ki sta na vlj v ESEF taksnmiji. Zat mra biti element razširitvene taksnmije»izdani kapital in vplačani presežek kapitala«zasidran na ta dva elementa ter značen, da predstavlja širše pdrčje kt ba elementa iz ESEF taksnmije. Pleg tega mra biti element razširitvene taksnmije zasidran tudi na element snvne taksnmije s širšim računvdskim pmenm in/ali pdrčjem uprabe, ki je najbližje temu elementu razširitvene taksnmije izdajatelja, ki je v tem primeru Kapital 48

49 Usmeritve za izdajatelje Umeščanje (anchring) (4) 49

50 Usmeritve za izdajatelje Umeščanje (anchring) (5) Kar sm na prejšnjih straneh že predstavili pnazrim še s slik Na desni strani je primer decisin tree v zvezi z dlčanjem kdaj je ptrebn umeščanje Vir: 50

51 Usmeritve za izdajatelje Upraba vrstičnih pstavk 9 ali pripadnikv dmen 10 (1) XBRL taksnmije vključujej vrstične pstavke in pripadnike dmene (kategrije) s katerimi se značujej razkritja Vrstične pstavke pnavadi značujej računvdske pjme, ki se prčaj. Vrstične pstavke s lahk samstjne in se lahk uprabij psamičn ali pa v tabeli (v kmbinaciji z sj 11 in pripadniki si 12 ) Osi in pripadniki dmene s elementi, ki se največkrat uprabljaj za razkrivanje raznih infrmacij vrstičnih pstavkah, kt na primer razčlenjevanje psameznih vrstičnih pstavk glede na različne vrste prduktv, kategrij, razredv in db zapadlsti. Os vključuje en ali več kmpnent (ki se imenujej pripadniki), ki imaj skupen računvdski in eknmski pmen, kt je dlčen z sj 9 line items 11 axis 10 dmain members 12 axis members 51

52 Usmeritve za izdajatelje Primer vrstičnih pstavk, si in pripadnikv si (2) Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 52

53 Usmeritve za izdajatelje Upraba vrstičnih pstavk ali pripadnikv dmen (3) Primer: element»prihdki«kt vrstična pstavka, s lahk uprabljeni za značevanje številk, ki se nanašaj na različne pslvne dseke. V tem primeru s dimenzije dseka [si] lahk uprabljene za razlčevanje med prihdki avtmbilskega dseka z uprab elementa»avtmbili [pripadnik]«in prihdki mtrističnega dseka z uprab elementa»mtrji [pripadnik]«pmembn je pudariti, da pri značevanju razkritij pripadniki in si ne mrej biti uprabljeni sami zase, temveč zglj v kmbinaciji z vrstičnimi pstavkami. T trej pmeni, da je dlčena infrmacija lahk značena ali z vrstičn pstavk ali pa v kmbinaciji z vrstičn pstavk in pripadnikm dimenzije 53

54 Upraba vrstičnih pstavk ali pripadnikv dmen - primer (3.1) Primer letnega prčila za let 2018 Inline Viewer stran 65 Glbal Legal Entity Identifier Fundatin - Annual Reprt

55 Usmeritve za izdajatelje Upraba vrstičnih pstavk ali pripadnikv dmen (3.1) Primer: pstavka»zemljišča in stavbe«v izkazu finančnega plžaja, je lahk značena z vrstičn pstavk»zemljišča in stavbe«ali pa z kmbinacij uprabe vrstične pstavke»predmetena snvna sredstva«in pripadnika dimenzije»zemljišča in stavbe [pripadnik]«si»razredi predmetenih snvnih sredstev [si]«55

56 Usmeritve za izdajatelje Upraba vrstičnih pstavk ali pripadnikv dmen (4) Priprčen je, da se elementi razširitvene taksnmije definiraj kt vrstične pstavke, razen če taksnmija v dlčenem izkazu ali razkritju predvideva uprab pripadnika dimenzije Primer: ESEF taksnmija vsebuje dva elementa z imenm»izdani kapital«: en element je vrstična pstavka, drugi element pa je pripadnik dimenzije. ESEF taksnmija namreč predvideva, da se b v izkazu finančnega plžaja uprabljal vrstičn pstavk, medtem k se b v izkazu sprememb lastniškega kapitala uprabljal element, ki značuje pripadnika dimenzije 56

57 Upraba vrstičnih pstavk ali pripadnikv dmen - primer (4.1) Primer letnega prčila za let 2018 Inline Viewer stran 55 Glbal Legal Entity Identifier Fundatin - Annual Reprt

58 Upraba vrstičnih pstavk ali pripadnikv dmen - primer (4.2) Primer letnega prčila za let 2018 Inline Viewer stran 53 Glbal Legal Entity Identifier Fundatin - Annual Reprt viewer/gleif-annual-reprt viewer.signed.signed.signed.signed.xhtml#f-ixv

59 Usmeritve za izdajatelje Upraba pzitivnih in negativnih vrednsti 13 Večina XBRL numeričnih elementv je zasnvanih tak, da s lahk predstavljeni s pzitivn vrednstj (sredstva, kapital, bveznsti, prihdki, strški, dhdki, denarni dtki in pritki v izkazu denarnih tkv) Numerični element je predstavljen z negativn vrednstj sam takrat, kadar je zahtevan razkritje nasprtnega pmena (izguba namest dbička) Primer, elementi, ki predstavljaj: sredstva => mraj biti značeni z debetn znak in prčani s pzitivn vrednstj kapital, bveznsti => mraj biti značeni s kreditn znak in prčani s pzitivn vrednstj prihdki => mraj biti značeni s kreditn znak in prčani s pzitivn vrednstj strški, dhdki => mraj biti značeni z debetn znak in prčani s pzitivn vrednstj denarni prilivi (izkaz denarnih tkv) => mraj biti značeni z debetn znak in prčani s pzitivn vrednstj denarni dlivi (izkaz denarnih tkv) => mraj biti značeni s kreditn znak in prčani s pzitivn vrednstj 13 signage 59

60 Usmeritve za izdajatelje Merske ente V skladu s XBRL 2.1 in Inline XBRL 1.1 zahtevami, mra biti vsaka numerična znaka pvezana z ent mere Izdajatelji mraj preveriti v XBRL specifikacijah (XBRL specificatins) in registru mer ali ptrebna merska enta že bstaja, predn bi sami definirali nv ent mere. Inline XBRL vsebuje tudi že znak faktrja bsega, zat ddatn kreiranje ent mer ni ptrebn (na primer za ent mere»milijn EUR«) 60

61 Tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij ESMA ESMA namerava lajšati izvajanje zahtev ESEF tak, da b zagtvila dkumente XBRL taksnmije, ki bd v skladu z vsemi relevantnimi tehničnimi in pravnimi zahtevami iz RTS Izdajatelji naj bi za izhdišče jemali bjavljen ESEF taksnmij XBRL taksnmije s pdprn dkumentacij in seznamm razplžljivih vstpnih tčk je prst na razplag vsem izdajateljem na ESMA spletni strani pd sekcij ESEF XBRL Taxnmy files ( 61

62 Tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij Prčevalski paket Prilga III RTS dlča, da izdajatelji predlžij dkument v frmatu Inline XBRL in izdajateljeve datteke z XBRL razširitven taksnmij v entnem prčevalskem paketu, v katerem s datteke s XBRL taksnmij zapakirane v skladu s specifikacij za pakete taksnmije. Priprčen je, da se uprabi zadnj verzij specifikacije za pakete s taksnmij značene s statusm»recmmendatin«, ki j bjavi XBRL Internatinal na svji spletni strani ( 62

63 Tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij Razširitvena taksnmija 63

64 Tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij Primer prčevalskega paketa 14 Vsebina paketa med drugim: Taxnmy package Presentatin linkbase 15 Calculatin linkbase 16 Definitin linkabse Label linkbase 14 (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 15 Assciates elements with ther elements s that the resulting relatins can guide the creatin f a user interface, rendering, r visualizatin. Includes parent/child relatinships 16 A hierarchical calculatin linkbase srts all mnetary elements in this way s that lwer level elements sum t r are subtracted frm ne anther s that the upper level cncept is the result f these peratins 64

65 Tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij Elementi razširitvene taksnmije (1) Imena elementv razširitvene taksnmije mraj predstavljati standardne znake takega elementa iz Label CamelCase Cncatenatin (LC3) knvencije, razen če ne bi šl za kršitev pravil imenvanja XML elementv. Če bstaja več standardnih znak za element razširitvene taksnmije (npr. v različnih jezikih), je lahk katerakli izmed teh uprabljena kt snva za priprav imena elementa razširitvene taksnmije Opredelitev vrste pdatka elementa razširitvene taksnmije mra izražati vrst infrmacije kt je predeljena v Inline XBRL dkumentu Sheme razširitvene taksnmije za elemente ne smej predeljevati in uprabljati pljubne vrste pdatka, če je primerna vrsta pdatka že predeljena v XBRL specifikaciji ali v registru XBRL vrst pdatkv Priprča se, da se ne definira standardnih dimenzij 17 v razširitveni taksnmiji, temveč da se kreira knkreten element za značevanje infrmacij v računvdskih izkazih 17 XBRL tehnični izraz za s 65

66 Tehnične usmeritve za izdajatelje in pnudnike prgramske preme v zvezi z razširitven taksnmij Elementi razširitvene taksnmije (2) Identifikacija elementa razširitvene taksnmije: vsak element je dlčen tudi s imenskim prstrm 18, ki jih predeljuje sklic URI (Universal Resurce Identifier), ki identificira rganizacij, ki vzdržuje predelitve elementa Primer: elementi, ki s vključeni v taksnmij pripravljen s strani ESMA, vključujej ESMA imenski prstr za specifične elemente razširitve in MSRP imenski prstr za tiste elemente, ki s bili uvženi iz MSRP taksnmije Abstract cncepts 19 : abstract cncepts, ki s vključeni v taksnmiji, bi mrali zadstvati za priprav strukture prezentacije ali relacijskih tabel 20. V klikr pa bi bil ptreben nek drug element za združevanje, da bi lahk blje predstavili struktur elementv za značevanje, ptem lahk izdajatelji definiraj nv element za združevanje v razširitveni taksnmiji 18 namespace 19 abstract značuje element za združevanje ali glav 20 linkbase je XBRL tehnična znaka za relacijske tabele 66

67 Kak pgsti s elementi razširitvene taksnmije Ena d analiz 21,22 ameriškega SEC 23 kaže, da pdjetja v pvprečju kreiraj 17% elementv razširitvene taksnmije v zvezi z primarnimi računvdskimi izkazi in kar 41% v zvezi z primarnimi računvdskimi izkazi in pjasnili zirma razkritji k njim Prve cene za ESEF s kazale, da se b v EU v pvprečju pjavljal 30% elementv razširitvene taksnmije, vendar s zadnje cene precej nižje, predvsem zaradi dejstva, da b pudarek, predvsem na začetku, na primarnih računvdskih izkazih Pnvn pudarjam, da se element razširitvene taksnmije ustvari in z njim znači zadevn razkritje takrat, kadar bi najbližji element snvne taksnmije napačn predstavljal računvdski pmen razkritja analiza zajema pdjetja, ki prčaj v skladu z MSRP (kt s izdani s strani IASB). Analiza vključuje znake, ki s vrstične pstavke, ne vključuje pa znak, ki s elementi za združevanje ali glav, tekstv, pripadnikv dmen in si, znak dkumenta in pdjetja 23 U.S. Securities and Exchange Cmmissin 67

68 Prčanje v elektrnski bliki Ugtvitve, pgstejše napake Neustrezn pvezvanje (mapping) na XBRL dkument, tj. izbira neustreznih elementv iz taksnmije Neknsistentn značevanje istih pstavk v različnih delih dkumenta Neknsistentni pdatki med XBRL dkumentm in snvnimi računvdskimi izkazi (napake pri vnsu pdatkv, napačn bdbje, napačni predznaki, zakrževanje ) Neppln značevanje (npr. številke, dsttki, pdatki v klepajih) Kreiranje elementv razširitvene taksnmije, čeprav ustrezen element bstaja v snvni taksnmiji Upraba elementv iz taksnmije, ki s p pmenu ali pdrčju preveč širki ali preveč zki, kt pa značena infrmacija 68

69 Prčanje v elektrnski bliki Neppln značevanje primer: pdatki v klepajih, dsttki 69

70 WALK-THROUGH LIVE CASE Glbal Legal Entity Identifier Fundatin Annual Reprt 2018 Inline Viewer -viewer/gleif-annual-reprt viewer.signed.signed.signed.signed.xhtml#fixv

71 IT VIDIK PREHODA NA POROČANJE V ESEF OBLIKI predavatelj: Gregr Nastran, Vdja Sektrja za infrmatik 71

72 Osnve prčanja Danes Prilagjena XML blika (SONI2) PDF/Excel (nenumerična prčila, ODNI) Objava letnih prčil v sistemu INFOHRAMBA Talinska deklaracija egvernement iz leta 2017 je dlčila prčanje bičajnih pslvnih prčil v ESEF frmatu d leta Frmati Nadbesedilni značevalni jezik (HTML), zapisan v sintaksi jezika XML (extensible HyperText Markup Language, XHTML) lastnišk nezaščiten ter prilagjen za dpiranje/pregled v vseh brskalnikih Uprabljen b razširljiv jezik za pslvn prčanje (extensible Business Reprting Language, XBRL), ki mgča strjn berljivst pstavk, razkritih v izrazih 72

73 Osnve prčanja / 2 Pdatke iz izkazv premiti s psebnimi znakami v jeziku XBRL, in sicer v skladu s taksnmij in specifikacijami, dlčenimi v prilgah delegirane uredbe (tim. Tagging + Mapping Exercise) Jezik XBRL je dbr uveljavljen, uprablja se v številnih jurisdikcijah (ZDA, Avstralija, Japnska, Danska, Nizzemska, celtni EU bančni sektr) in je trenutn edini ustrezen značevalni jezik za uprab znak v računvdskih izkazih Oznake XBRL b ptrebn vključiti v jezik XHTML z uprab specifikacij medvrstičnih elementv XBRL (Inline XBRL) 73

74 KORAKI POROČANJA LETNO POROČILO VALIDACIJA IXBRL INFO HRAMBA MMF, ESEF 74

75 Priprava letnega prčila v IXBRL 1. Elementi v IXBRL tehnlgiji (tagging) 2. Tekstvni blki 3. Atributi 4. Elementi razširitvene taksnmije 75

76 Priprava letnega prčila v IXBRL / 2 5. Umeščanje (anchring) 6. Vrstične pstavke (line items) in pripadniki dmen (dman members) 7. Prčevalski paket 76

77 Elementi v IXBRL tehnlgiji / 1 Pstavki Gdwill iz računvdskih izkazv na levi brez težav lahk pripišem element iz taksnmije z nazivm Gdwill Pstavki Investments in equity assciates mram pripisati element iz taksnmije z nazivm Investments accunted fr using equity methd, saj je zahtevan vsebinsk presjanje ustreznsti navedenega elementa v tem primeru bi bil napačn, da bi kreirali razširitveni element taksnmije zglj zat, ker ne bstaja element z natančn enakim nazivm V primeru pstavk iz računvdskih izkazv, ki s specifične za takšn pdjetje, kt je na primer Flight equipment, pa ne mrem najti ustrezne pstavke v taksnmiji, saj ne bstaja, zat je ptrebn v tem primeru kreirati razširitveni element taksnmije 77

78 Elementi v IXBRL tehnlgiji / 2 Označevanje elementv v IXBRL tehnlgiji (tagging) Osnvn ( Gdwill ) : afklm xbrl Pvezan ( Investments in equity asssciates ): afklm xbrl 78

79 Elementi v IXBRL tehnlgiji / 3 Označevanje elementv v IXBRL tehnlgiji (tagging) Nv element taksnmije ( Flight equipment ) Prčanje elementa Flight Equipment (afklm xbrl) Pvezan element IFRS: Prperty, plant and equipment (afklm xbrl) 79

80 Tekstvni blki / 1 Razkritje plačil revizrjem text blck (4.1) Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 80

81 Tekstvni blki / 2 Označevanje tekstvnih blkv Razkritje plačil revizrjem text blck (4.1) (afklm xbrl) 81

82 Tesktvni blki / 3 Razkritje dgdkv p prčevalskem bdbju text blck (4.2) Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 82

83 Tekstvni blki / 4 Označevanje tekstvnih blkv Razkritje dgdkv p prčevalskem bdbju text blck (4.2) (afklm xbrl) 83

84 Atributi Primer atributv 1 XBRL element Ime atributa Stanje atributa Primer Name (Label) Label hw it will appear when viewed Revenue ID Ifrs-full:xxxx; cp:xxxx; esef_cr:xxxx ifrs-full_revenue Type mnetary, string, share, percentage, textblck xbrli:mnetaryitemtype Substitutin grup item xbrli:item Perid instant / duratin duratin Balance debit / credit credit Abstract true / false false Vir slika: (Inline XBRL reprt, Air France KLM) 84

85 Atributi / 2 Prčanje atributv Primer atributa Revenue Definicija (afklm _def.xml) Prčana vrednst (afklm xbrl) 85

86 Atributi / 3 Prčanje atributv Primer atributa Intangible Assets Definicija (afklm _def.xml) Prčana vrednst (afklm xbrl) 86

87 Elementi razširitvene taksnmije / 1 Elementi razširitvene taksnmije - primer Primer je nadaljevanje primera iz slida št. 77 V primeru pstavk iz računvdskih izkazv, ki s specifične za takšn pdjetje, kt je na primer Flight equipment, ne mrem najti ustrezne pstavke v ESEF taksnmiji, saj ne bstaja, zat je ptrebn v tem primeru kreirati razširitveni element taksnmije RTS zahteva, da je element razširitvene taksnmije vezan na element snvne taksnmije s širšim računvdskim pmenm in/ali pdrčjem uprabe, ki je najbližje temu elementu razširitvene taksnmije izdajatelja V tem primeru je t Prperty, Plant and Equipment 87

88 Elementi razširitvene taksnmije / 2 Elementi razširitvene taksnmije Primer: Flight equipment Definicija (afklm _def.xml) Prčanje (afklm xbrl) 88

89 Umeščanje (anchring) Primer - izdaja lastniškega kapitala 89

90 Umeščanje (anchring) / 2 Izvedba - izdaja lastniškega kapitala Definicija (afklm _def.xml) Prčanje (afklm xbrl) 90

91 Umeščanje (anchring) / 3 Izvedba - izdaja lastniškega kapitala Pvezava na Equity (afklm _def.xml) 91

92 Vrstične pstavke in pripadniki dmen Primer uprabe vrstičnih pstavk (line items) in pripadnikv dmen (dman members) 92

93 Vrstične pstavke in pripadniki dmen / 2 Vrstične pstavke (line items) in pripadnikv dmen (dman members) Primer uprabe : Cnslidated statement f changes in stckhlders equity Definicija (afklm _def.xml) 93

94 Vrstične pstavke in pripadniki dmen / 3 Primer uprabe : Cnslidated statement f changes in stckhlders equity Definicija vrstičnih pstavk (afklm _def.xml) 94

95 Vrstične pstavke in pripadniki dmen / 4 Primer uprabe : Cnslidated statement f changes in stckhlders equity Prčanje vrstičnih pstavk (afklm xbrl) 95

96 Vrstične pstavke in pripadniki dmen / 5 Primer uprabe : Cnslidated statement f changes in stckhlders equity Definicija pripadnikv dmen (afklm _def.xml) 96

97 Vrstične pstavke in pripadniki dmen / 6 Primer uprabe : Cnslidated statement f changes in stckhlders equity Prčanje pripadnikv dmen (afklm xbrl) 97

98 Prčevalski paket Prčevalski paket vsebuje Splšni pdatki prčanju (META-INF) Definicije pdatkv ( Primer: XBRL dattek Primer: afklm xbrl XHTML dattek Primer: afklm xhtml IXBRL VIEWER dattek Primer: afklm _ixbrlviewer.html Prčevalski paket stisnem v en.zip dattek ter j ddam na INFO HRAMBO Pimenvanje: AFR_MaticnaPdjetja_ZapSt_Let.zip Primer: AFR_ _0001_20.zip 98

99 Validacija IXBRL ATVP b pripravila IXBRL validatr, kateri b na vlj za uprab javnim družbam. Validatr b na vlj prek spletne strani ali v bliki spletnega servisa. IXBRL validatr rezultati OK prčil je skladn z ESEF shem Seznam napak Enak validacij b izvedla tudi INFO HRAMBA b prejetju IXBRL prčila 99

100 Predlžitev prčila v INFO Priprava IXBRL paketa HRAMBO Oddaja IXBRL paketa v INFO HRAMBO INFO HRAMBA p prejetju IXBRL paketa izvede naslednje krake Validacija IXBRL paketa Urednik preveri IXBRL paket Objava IXBRL paketa na INFO HRAMBI 100

101 Spremembe ESEF prčanja Obvladvanje sprememb Taksnmija MSRP se razvija in spreminja na letnem nivju, enak je pričakvati tudi za zahteve p ESEF taksnmiji Primer: priprava ESEF taksnmije za leti 2019 in 2020 Če se finančn let začne p , ptem se uprablja 2020 ESEF taksnmija, sicer se uprablja 2019 ESEF taksnmija Vsak let prčate p tisti taksnmiji, ki b tedaj veljavna let 2020 ESEF taksnmija 2019 ali 2020 let 2021 ESEF taksnmija 2020 ali 2021 let 2022 ESEF taksnmija 2021 ali

102 Način izvedbe prčanja Priprava prčil Zavezanci sami Najem zunanjega izvajalca ESEF field testa se je udeležil 25 pdjetij. Seznam pnudnikv ESEF prčanja najdete na spletni strani Validacija prčil Priprčam, da se pravi pred bjav prčila in predlžitvij prčila v INFO HRAMBO. 102

103 Rki ESEF prčanja IXBRL validatr Testna verzija Prdukcijska verzija INFO HRAMBA Testna verzija Prdukcijska verzija ODDAJA POROČIL ESEF:

104 VPRAŠANJA IN ODGOVORI 104

105 Ali bd letna prčila bjavljena v bliki ESEF, ali se ta blika pšlje le regulatrju? Celtn letn prčil b mral biti bjavljen (npr. na SEOnetu) v XHTML bliki, kadar bd letna računvdska prčila vključevala knslidirane računvdske izkaze v skladu z MSRP, bd izdajatelji te knslidirane računvdske izkaze mrali premiti z znakami v jeziku XBRL Kaj t pmeni za LP v PDF frmatu? JD ga bd lahk bjavile (prstvljn) tudi v PDF bliki 105

106 Imate izkušnje s pnudniki rdij ixbrl? Pnudniki rdij ixbrl Seznam pnudnikv ixbrl rdij Pregledali sm 6 pnudnikv IXBRL rdij, ki s vsi tuja pdjetja. Pnudniki IXBRL rdij se razlikujej p tem kaj pnujaj Kreiranje letnega prčila (DCM Disclsure Cntent Management) Kreiranje IXBRL prčila (enstavnst mapiranja plj, kreiranja IXBRL paketa ter ddaje prčila) Validacija IXBRL sam v aplikaciji ali kt spletni servis Vpgled v IXBRL prčil. Pmembn pri izbiri pnudnika IXBRL rdja Slvenski partner, ki pmaga pri uvedbi/uprabi IXBRL rdja Imeti mra izkušnje s pdrčja značevanja XBRL (zahtevati referenčn list) Prv in drug let bste ptrebvali precej svetvanja na tem kak značevanje v IXBRL frmatu praviln izvesti. 106