Zakon o voznikih (ZVoz)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zakon o voznikih (ZVoz)"

Transkripcija

1 Zakon o voznikih (ZVoz) 1

2 Uradni list Republike Slovenije, Vse pravice pridržane. Brez pi sne ga do vo lje nja za lož ni ka je pre po ve da no re pro du ci ra nje, di stri bui ra nje, jav na priobči tev, pre de la va ali dru ga upo ra ba te ga av tor ske ga de la ali nje go vih de lov v ka kr šnem ko li obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Ta ko rav na nje je, ra zen v pri me rih iz 46. do 57. čle na Za ko na o av tor ski in so rod nih pra vi cah, kr ši tev av tor ske pra vi ce. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (497.4)(094.5) SLOVENIJA. Zakoni itd. Zakon o voznikih (ZVoz) natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije) ISBN

3 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE ZAKON O VOZNIKIH (ZVoz) LJUBLJANA

4 4

5 VSEBINA ZAKON O VOZNIKIH (ZVoz) (Uradni list RS, št /10 ZVoz) I. SPLOŠNE DOLOČBE (1. in 2. člen) vvsebina zakona (1. člen) ppomen izrazov (2. člen) II. PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU (3. 7. člen) nnacionalni program za varnost cestnega prometa (3. člen) jjavna agencija za varnost prometa (4. člen) vvzgoja, usposabljanje in izobraževanje za varno udeležbo v cestnem prometu (5. člen) ssveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih (6. člen) ddelovanje v javnem interesu (7. člen) III. JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA ( člen) sstatus javne agencije (8. člen) nnaloge javne agencije (9. člen) oorgani javne agencije (10. člen) ffinanciranje javne agencije (11. člen) IV. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA ( člen) ppristojnost za odločanje v upravnih zadevah (12. člen)

6 ppooblastila vlade (13. člen) ppooblastila ministra, pristojnega za promet (14. člen) ppooblastila ministra, pristojnega za zdravje (15. člen) ppooblastila ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo (16. člen) ppooblastila direktorja javne agencije (17. člen) ppooblastila ministra, pristojnega za obrambo (18. člen) 23 ppooblastilo za izvajanje ukrepov po tem zakonu (19. člen) V. POOBLASTILA INŠPEKCIJSKIH IN DRUGIH NAD- ZORNIH ORGANOV ( člen) sstrokovni nadzor (20. člen) ppolicijska pooblastila (21. člen) ppristojnosti Prometnega inšpektorata Republike Slovenije (22. člen) ppooblastila inšpektorja (23. člen) ppooblastila inšpektorja v cestnem prometu (24. člen) uukrepi inšpektorja (25. člen) pposredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov (26. člen) VI. USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL ( člen) oopravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (27. člen) rregister šol vožnje in register kandidatov (28. člen) ppogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov (29. člen) oopremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje (30. člen) zzdravstveni pogoji za usposabljanje (31. člen) uusposabljanje za vožnjo (32. člen) ppogoji, ki jih morajo izpolnjevati učitelji vožnje za praktični del usposabljanja (33. člen)

7 ppogoji za izdajo dovoljenja za delo učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje (34. člen) iizdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj (35. člen) oodvzem dovoljenja za učitelja vožnje (36. člen) VII. IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV, VOZNIKOV TER IZOBRAŽEVANJE IZVAJALCEV IZOBRAŽEVANJA ( člen) pprogram usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (37. člen) ppogoji za usposabljanje kandidatov (38. člen) ddodatno usposabljanje voznikov začetnikov (39. člen) iizvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov (40. člen) kkadrovski pogoji za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov (41. člen) pprogram usposabljanja in preizkus znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov (42. člen) pprogram dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske in psihosocialne delavnice (43. člen) uudeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (44. člen) uudeležba v rehabilitacijskih programih (45. člen) iizobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje (46. člen) uusposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov (47. člen) VIII. POGOJI ZA VOŽNJO VOZIL ( člen) oodgovornost za varno vožnjo (48. člen) ppogoji za vožnjo koles in koles s pomožnim motorjem (49. člen) ssplošni pogoji za udeležbo voznikov motornih vozil v cestnem prometu (50. člen)

8 8 vvožnja s spremljevalcem (51. člen) vvožnja vojaških vozil (52. člen) IX. VOZNIŠKO DOVOLJENJE ( člen) iizdaja, veljavnost in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (53. člen) ppogoji za izdajo vozniškega dovoljenja (54. člen) ppredpisana starost za vožnjo motornih vozil (55. člen).. 60 kkategorije vozil (56. člen) oodvzem in omejitev vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov (57. člen) pponovna pridobitev vozniškega dovoljenja (58. člen) zzamenjava vozniškega dovoljenja in izdaja dvojnika (59. člen) vvožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini (60. člen) zzamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini (61. člen) zzamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji (62. člen) mmednarodno vozniško dovoljenje (63. člen) eevidenca o vozniških dovoljenjih (64. člen) ppersonalizacija, prenos vozniških dovoljenj in vročanje (65. člen) X. VOZNIŠKI IZPITI ( člen) ppogoji za opravljanje vozniškega izpita (66. člen) pprva pomoč (67. člen) oopravljanje vozniškega izpita (68. člen) iizpitna komisija (69. člen) eevidenca o opravljanju vozniških izpitov (70. člen) sstroški izpita (71. člen) XI. ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZNIKOV ( člen) 80 vvrste zdravstvenih pregledov (72. člen)... 80

9 sstroški pregleda (73. člen) zzdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznikov (74. člen) nnačin opravljanja zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov (75. člen) zzdravstveni pregled s svetovanjem (76. člen) oopravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov (77. člen) nnapotitev na kontrolni zdravstveni pregled (78. člen) kkontrolni zdravstveni pregled (79. člen) nneopravljeni kontrolni zdravstveni pregled (80. člen) ddvom o telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo (81. člen) XII. ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA ( člen) zzdravniško spričevalo po opravljenem zdravstvenem pregledu (82. člen) zzdravniško spričevalo po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu (83. člen) uugovor zoper zdravniško spričevalo (84. člen) oodgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov (85. člen) ddolžnost upoštevanja pravil (86. člen) XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ( člen) 88 rrok za zamenjavo vozniškega dovoljenja (87. člen) uupravni in inšpekcijski postopki ter postopki o prekrških (88. člen) ppravica vožnje vozil posameznih kategorij (89. člen) vvožnja vozil kategorije AM (90. člen) nnadaljevanje dela predsednika ali člana izpitne komisije za ocenjevanje na vozniškem izpitu (91. člen) nnadaljevanje dela javne agencije (92. člen) uuporaba Nacionalnega programa za varnost cestnega prometa (93. člen) pprenos pristojnosti (94. člen)

10 10 vveljavnost pooblastil in dovoljenj (95. člen) pprehodno obdobje (96. člen) rrok za izdajo predpisov (97. člen) rrazveljavitev in uporaba predpisov (98. člen) rrazveljavitev (99. člen) uuveljavitev in uporaba zakona (100. člen)... 96