2. ponudbe izvlalca it. 1l2O2O z dne in. 3. v skladu z narodnikovimi navodili za izvedbo del.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "2. ponudbe izvlalca it. 1l2O2O z dne in. 3. v skladu z narodnikovimi navodili za izvedbo del."

Transkripcija

1 NAROENIK: Zakoniti zastopnik: Maticna Stevilka: Davcna Stevilka: TRR: MEDOBEINSKA UPRAVA OBEIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOEI, Trg svobode 2,5222 Kobarid Suzana Konec (navedeni TRR je TRR Obdine Kobarid; narocnik je neposredni uporabnik obcinskega proraduna Obcine Kobarid) (v nadaljnjem besedilu: narocnik) tn IZVAJALEC Zakoniti zastopnik: Maticna Stevilka: ld Stevilka za DDV. Stevilka TRR: GOSPODARSKO I NTERESNO ZDRUZENJE RAFTARJ EV DOLI NA SOCE, Mala vas 106,5230 Bovec Adis Hrovat A00 st (Nova KBM d.d.) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) skleneta POGODBO 5t t I. PREDMET POGODBE 1. dlen lzvajalec je bil izbran kot najugodnej5i ponudnik v skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, 5t. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), Odloka o doloditvi rezima na reki Soci in na reki Koritnici (Uradni list RS, it , , in 52/2018) - v nadaljnjem besedilu: Odlok) in Pravilnika o nadinu in pogojih vzdzevanja obmocja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Sodi in na reki Koritnici (Uradni list RS, 5t ) - v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) na javnem razpisu, objavljenem na Portalu javnih narodil. Postopek javnega narodila je vodil narocnik. Narocnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo IZVAJANJE TEHNIINIH NALOG V ZVEZI Z VZDRZEVANJEM PLOVBNEGA OBMoEJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOEI IN NA REKI KORITNICI. lzvedba javnega narocila se financira iz postavke proraduna Obdine Kobarid 1355 Vstopno izstopna mesta Soda. Sredstva se v skladu s 17. dlenom Odloka in 22. clenom Pravilnika zagotavljajo iz naslova pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest na reki Sodi in na reki Koritnici. 2. dlen Dela iz 1. elena te pogodbe se bodo izvalala na podlagi: 1. razpisne dokumentacije narocnika z vsemi prilogami, 2. ponudbe izvlalca it. 1l2O2O z dne in 3. v skladu z narodnikovimi navodili za izvedbo del.

2 Celotna razpisna dokumentacija z vsemi prilogami in ponudba izvajalca i;1. 1l2o2ez dne sta sestavni delte pogodbe. II. POGODBENA VREDNOST DEL Pogodbena vrednost znaia: 3. dlen Pogodbena vrednost brez DDV 13g.949,00 EUR DDV ,56 EUR pogodbena vrednost z vkljucenim DDV ,56 EUR III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 4.6len lzvajalec se obvezuje na podlagite pogodbe izvesti naslednja dela: f izvajati redne preglede obmocja in odstranjevati ovire, ki onemogocajo plovbo, pri cemer je dolzan: izvlati preglede obmodja najmanj enkrat tedensko v dasu od do 31' 10. vsakega leta (plovbna sezona), enkrat pred zadetkom plovbne sezone in enkrat po koncani plovbni sezoni, ne glede na prej5njo alinejo izvajati preglede obmocja tudi po vsakem naravnem ali drugem dogodku, ki lahko vpliva na plovbno oomodle (obilno dezevje, kamniti podori ipd.), odstranjevati manj5e ovire na plovbnem obmocju (za potrebe te pogodbe se za manj5e ovire Stejejo ovire, ki lahko vplivajo na plovbo na plovbnem obmodju in jih je mogoce odstraniti brez uporabe orodja ali z ustreznimi delovnimi orod-ji ali ustrezno mehanizacijo, brez uporabe tezke gradbene mehanizacije); v primeru. vecjih ovir (za potrebe te pogodbe se za vedje ovire Stejejo ovire, ki lahko vplivajo na plovbo na plovbnem obmocju in ne izpolnjujejo kriterija za manj5e ovire v skladu s prelsnjo alinejo), o takih ovirah nemudoma obvestiti narocnika; 2' obve5cati uporabnike obmodja o stanju na plovbnem obmocju in vstopno izstopnih mestih, z objavo informacij o stanju na plovbnem obmocju in vstopno izstopnih mestih na spletnem portalu soca-plovba.si. v primeru, ko sb na plovbnem obmocju in vstopno izstopnih mestih pojavi ovira, mora izvajalec informacijo o oviri na spletnem portalu objaviti najkisnele v roku ene ure od trenutka, ko je izvedel za oviro, po odstranitvi ovire pa mora informacije o stanju azurirati tako, da obvestilo o oviri na spletnem portalu ne bo vec vidno. plovbno obmocje ie za potrebe obve56anja o stanju razdeljeno na naslednje odseke: 1. odsek od vstopnega mesta KluZe dolvodno do sotocja Koritnice in Soce; 2' odsek od vstopnega mesta Velika korita dolvodno do vstopno izstopnega mesta Bunkerji; 3. odsek od vstopno izstopnega mesta Bunkerji dolvodno do vstopno izstopnega mesta Kriovec;

3 4. odsek od vstopno izstopnega mesta Kr5ovec dolvodno do vstopno izstopnega mesta Zmuklica; 5. odsek od vstopno izstopnega mesta Zmuklica dolvodno do sotocja Soee in Koritnice; 6. odsek od sotodja Soce in Koritnice dolvodno do vstopno izstopnega mesta Cezsoda; 7. odsek od vstopno izstopnega mesta eezsoda dolvodno do vstopno izstopnega mesta Boka; 8. odsek od vstopno izstopnega mesta Boka dolvodno do vstopno izstopnega mesta Srpenica 1; 9. odsek od vstopno izstopnega mesta izstopnega mesta Srpenica 2; 10. odsek od vstopno izstopnega mesta izstopnega mesta Trnovo 1; Srpenica 1 dolvodno do vstopno Srpenica 2 dolvodno do vstopno 11. odsek od vstopno izstopnega mesta Trnovo 1 dolvodno do izstopnega mesta Trnovo 2: 12. odsek od vstopnega mesta Otona dolvodno do vstopno izstopnega mesta Napoleonov most; 13. odsek od vstopno izstopnega mesta Napoleonov most dolvodno do vstopno izstopnega mesta Kamno; 14. odsek od vstopno izstopnega mesta Kamno dolvodno do vstopno izstopnega mesta Volarje; 15. odsek od vstopno izstopnega mesta Volarje dolvodno do vstopno izstopnega mesta Gabrje, in 16. odsek od vstopno izstopnega mesta Gabrye dolvodno do izstopnega mesta Volcanski most. Obve5canje o stanju na posameznem odseku obmoeja zaiema obve5canje o stanju na vstopno izstopnem mestu neposredno pred zacetkom odseka obmocja, ter o stanju na odseku obmocja do naslednjega vstopno-izstopnega mesta (razen pri 11. in 16. odseku, kjer je vkljuceno tudi obve5danje o stanju na izstopnem mestu). 3. redno vzdrzevati naslednja vstopno izstopna mesta: - v Obcini Bovec Velika korita, Bunkerji, Kr5ovec, Zmuklica, Klu2e, Sotocje - Vodenca, eezsoda, Boka, Srpenica 1, - v Obdini Kobarid Srpenica 2, Trnovo 1, Trnovo 2, Otona, Napoleonov most in - v ObdiniTolmin Kamno, Volarje, Gabrje in Volcanski most, tako da je omogoceno varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb, pri 6emer je izvajalec dol2an: ugotavljati stanje na vstopno izstopnih mestih najmanj enkrat tedensko v casu plovbne sezone (od do vsakega leta), enkrat pred zadetkom plovbne sezone in enkrat po koncani plovbni sezoni, redno vzddevati priobalna zemlji5ca na vstopno izstopnih mestih, kar vkljueuje rocno in strojno ko5njo priobalnih zemlji5d ter obrezovanje dreves in grmovnic na nadin, da se v najvecji mozni meriohranja obstojeca zarast in najmanj Stirikrat v plovbni sezoni. Za potrebe javnega razpisa oz. te pogodbe se za priobalna zemlji5da Stejejo zemljisca, ki jih kot priobalna zemlji5da doloca 14. clen Zakona o vodah (Uradni list RS, il.67102, ZZdrlA, ZVO-1, 57toj, 57t12, , 4Ot14 in 56/15) lzvajalec se obvezuje izvesti dela iz prejinjega odstavka v skladu s ponudbo St. 1l2O2O z dne , dolodbami Odloka in Pravilnika ter v skladu s podrobnejiimi navodili narodnika.

4 Rok za izvedbo del iz 4. clena te pogodbe je: od podpisa pogodbe do , od A21 do , od do len Rok izvedbe delje dolocen na podlagi 8. clena Odloka ter ob upo5tevanju nalog, ki so predmet javnega narocila. V skladu s prvim odstavkom 6. clena in 1. tocko drugega odstavka 9. clena Pravilnika je potrebno pregledati plovbno obmocje in ugotoviti stanje nl vstopno izstopnih mestih tudi enkrat pred zadetkom plovbne sezone in enkrat po koncani plovbni sezoni. lzvajalec mora izvesti pregled in ugotovitev stanja pred plovbno sezono najkasneje v roku 3 delovnih dni od podpisa pogodbe za plovbno sezono v letu 2020, do za plovbno sezono v letu 2021 in do za plovbno sezono v letu V primeru spremembe dasa, v katerem je dovoljena plovba (s spremembo dolocb Odloka) se ustrezno spremeni tudi rok izvedbe del iz prvega odstavka tega dlena. V tem primeru sprememba pogodbe o izvedbijavnega narodila ni potrebna. lzvajalec mora o opravljenih pregledih plovbne poti in vstopno izstopnih mest voditi ustrezno evidenco ter do 15. dne v mesecu narocniku pisno posredovati podatke o pregledih za pretekli mesec na nacin, da je razvidno, kdaj (datum in cas) je bil opravljen posamezen pregleo, katero vstopno-izstopno mesto je bilo pregledano oz. na katerem odseku plovbne poti sb je opravil preglgg.ter kdo je opravil pregled in kakine so bile ugotovitve ob pregtedu'1v naditjevanju: porocilo). Steje se, da je porocilo pravocasno posredovano, ce je najkasneje 15. dan v meseiu, ki sledi mesecu, za katerega izvajalec posreduje podatke, poslano naro8niku priporoceno ali po elektronski posti. V primeru zamude pri posredovanju porocila iz prel5njega odstavka ali v primeru zamude pri izvedbi pregleda pred plovbno sezono skladno s tretjim odstavkom tega dlena, lahko narocnik izvajalcu zaraduna pogodbeno kazen v vi5ini O,1 o/o (enega promila; skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar najved do visine 10% (deset od'stotkovi skupne pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se ne zaradunava v dasu veljavnostigl. clena Zakonao interventnih ukrepih za zalezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za drlavljane in gospodarsivo (Uradni list RS, i;t. 49/20; ZIUZEO?). IV. PODIZVAJALCI 6. dlen lzvajalec lahko to pogodbo izvala samo s podizvajalci, kijih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je narocnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvalalce dolo6eni v razpisni dokumentaciji. Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvalalca dela izvlali 5e naslednji podizvajalci:

5 NAZIV PODIZVAJALCA BAR SLATENIK, ANDREJ KOMAC S.P. DAVCNA STEVILKA I ld za DDV VRSTA IN VREDNOST DEL brez DDV onemogocajo plovbo na obve5canje uporabnikov obvesdanje uporabnikov o plovbno obmoeje. DATTIS, druzba za aktivni turizem, trgovino in storitve, d.o.o. GALAKSIJA SPORTA, turistidna agencija, Sport in trgovina, d.o.o. st sl Vrednost: 1.500,00 EUR onemogo6ajo plovbo na obve5danje uporabnikov obve5canje uporabnikov o plovbno obmocje; redno onemogocajo plovbo na obvescanje uporabnikov obve5canje uporabnikov o plovbno obmocje; redno mest,

6 SPORTNE DEJAVNOSTI, JERNEJ SKOK S.P ALPE SPONT VANEAR Dru2ba zaturizem in trgovino d.o.o. Bovec st st onemogodajo plovbo na obveicanje uporabnikov obvescanje uporabnikov o plovbno obmocje; redno vrednosl 1.500,00 EUR lzv a1arye rednih preg ledov onemogodajo plovbo na obve5canje uporabnikov plovbnem obmoeju; obve5canje uporabnikov o plovbno obmodje; redno vzdr2ev anje vstopno izstopn ih SPORT MIKS, turizem d.o.o. st onemogocajo plovbo na obveidanje uporabnikov obmoeja o stanju na plovbnem obmocju, obve5danje uporabnikov o plovbno obmocje; redno sl BOVEC RAFTING TEAM Sport, turizem, trgovina d.o.o. Redno vzdr2evanje vstopno izstopnih

7 TOP RAFTI NG, organizacija in izvedba Sportnih in turisticnih aktivnosti, d.o.o. SOCA RAFTTNG Sport, turizem, trgovina d.o.o. AKTIVNI PLANET, agencija za Sport in turizem d.o.o. sl sl st onemogoeajo plovbo na obveicanje uporabnikov obve5eanje uporabnikov o plovbno obmocje; redno vzdrzev arye vstopno izstopn ih onemogoeajo plovbo na obve5eanje uporabnikov obmodja o stanju na obve5canje uporabnikov o plovbno obmoeje; redno onemogo6ajo plovbo na obve5canje uporabnikov obmodja o stanju na obve5canje uporabnikov o plovbno obmocje; redno

8 CANYON 4 Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o. BK SPORI, Sportne dejavnosti, d.o.o. X POINT Trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. sl st st onemogocajo plovbo na obve5canje uporabnikov obvescanje uporabnikov o plovbno obmocje in izstopnem mestu iz redno obmodja; onemogocajo plovbo na plovbnem obmocju, obve5canje uporabnikov obveddanje uporabnikov o plovbno obmodje; redno vrednost 1.500,00 EUR onemogodajo plovbo na plovbnem obmodju obve5canje uporabnikov obveicanje uporabnikov o plovbno obmodje; redno vzdr2ev anje vstopno izstopnih

9 A2SPORT TURIZEM, ATOS MEDVES S.P. MAYA TEAM lzobrazevanja, poslovni in Sportni turizem d.o.o. st sl onemogocajo plovbo na obve5canje uporabnikov obveidanje uporabnikov o plovbno obmocje; redno onemogoeajo plovbo na obveidanje uporabnikov obmodja o stanju na obve5canje uporabnikov o plovbno obmocje in izstopnem mestu iz redno vzdr2evanje vstopno izstopnih Za nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne zahtevajo, bo izvajalec narocniku najpozneje v 60 dneh od placila kondnega raduna poslal svojo pisno ilavo in pisno i4avo podizvajalca, da je podizvajalec pre.lel pladilo za izvedena dela. ee izvajalec ne ravna skladno s tem dolocilom, bo narocnik Dr2avni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekr5ku iz2. beke prvega odstavka 112. Elena ZJN-3. lzbrani ponudnik v razmerju do narocnika v celotiodgovarja zaizvedbo narocila. V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po anga2iranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju narodnika, pri cemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji. Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, de zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali cetrtega odstavka 75. ZJN-3 tazen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, de zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega

10 odstavka 75. ZJN-3. Narodnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, de bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokondanje del in ce novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvaialca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga. V. OBRAEUN IN PLAEILO IZVEDENIH DEL 7.6len Placilo opravljenih del se izvede v skladu s ponudbo izvairalca it. 112OZO z dne v znesku ,56 EUR z vkljudenim DDV. Placilo iz prej5njega odstavka se izvede v 6 (Sestih) enakih delih, pri demer se v posameznem koledarskem letu izvrii placilo 2 (dveh) delov, in sicer se: najpozneje do 15. junrja vsakega leta izvede pladilo 1/6 (ene Sestine) celotne pogodbene vrednosti in najpozneje do 15. novembra vsakega leta izvede placilo 1/6 (ene Sestine) celotne pogodbene vrednosti. lzvajalec izdla narodniku radune za opravljeno delo v skladu s prejinjim odstavkom. Za pladilo veljajo zakonsko doloeeni roki. Racuni za opravljeno delo se v skladu s 6.a clenom Odloka o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave,,medobdinska uprava obcin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Sodi" (uradni list RS, 5t. 1og/2oog, , 1a42010, 106/2010 in ) in v skladu s 4. dlenom Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne obcinske uprave >Medobcinska uprava obcin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soii< (Uradni list RS 5t. 50/2017) glasryo na Obdino Kobarid, Trg svobode 2,5222 Kobarid. VII. POOBLASEENI ZASTOPNIKI 8. dlen Pogodbeni stranki imenujeta naslednje poobla5cene zastopnike: o41 Pri tem sta pogodbeni stranki soglasni, da je poobla5ceni zastopnik izvlalc,a odgovoren za izvajanje del po tej pogodbi na terenu. PooblaSceni zastopniki pogodbenih strank sproti resujejo odprta vpraianja v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tako omogocajo nemoten potek del po tej pogodbi. lzvajalec se zavezuie, da bo v primeru ugotovitve ovire, ki onemogoda plovbo, poskrbelza opravo pregleda reke in poskrbel za odstranitev ovire skladno s to pogodbo, de je to mogode, v najkrajiemtasu od obvestila oziroma najkasneje v roku 48 ur od obvestila (po telefonu ali e-posii). - V primeru zamude pri izpolnjevanju obveznosti iz prejsnjega odstavka, lahko narocnik izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v visini Q,1 o/o (enega promiia)skupne pogodbene vrednostiz DDV 10

11 za vsak dan zamude, vendar najved do vi5ine 10olo (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se ne obradunava v casu veljavnosti 91. elena Zakona o interventnih ukrepih za zqezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za dr2avljane in gospodarstvo (Zl UZEOP). V primeru odsotnosti pooblaidenih oseb se za obdobje odsotnosti imenuje druge kontaktne osebe ter o tem ustrezno pisno obvesti nasprotno stranko. Za primerno obvestilo se Steje tudi avtomatieni odgovor (auto-reply) poslan po elektronski po5ti v dasu odsotnosti pooblascene osebe, v katerem so navedeni kontaktni podatki osebe, ki to osebo nadome5ca v casu odsotnosti. Obvestila, ki se bodo poiiljala po tej pogodbi, pricnejo ucinkovati: (1) na dan dostave, de so dostavljena osebno, stranka prejemnica pa je prejem obvestila potrdila; (2) na dan prejema, de so poslana s priporodeno po5to ali preko kurirja; (3) v trenutku prenosa, de so poslana po elektronski po5ti, ob pogoju, da je bilo obvestilo poslano na delovni dan v casu od 8.00 do ali (4) na dan domnevnega prejema, v kolikor prejemnik zavme dostavo obvestila, kije bilo poslano s priporodeno po5to. VIII. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 9. dlen lzvajalec je narocniku kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izrocil bianko menico ter menidno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje menice v znesku 10 odstotkov pogodbene vrednosti (z DDV), to je '16.951,66 EUR. Zavarovanje je veljavno najmanj 5e en mesec po poteku veljavnosti pogodbe o izvedbijavnega naroeila. Narocnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovdi. - de se bo izkazalo, da izvajalec del iz 4. clena te pogodbe ne opravlja v skladu s to pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali drugimi specifikacijami; - ce bo narocnik razdrl pogodbo o izvedbi javnega naro6ila zaradi kr5itev na strani izvai,ala, ali - ee izvajalec ne predlozi dokazila o zavarovanju (sploine) civilne odgovornosti v skladu z 10. elenom te pogodbe. rx. ZAVAROVANJE (SPLOSNE) C V LNE ODGOVORNOSTI 10. 6len lzvajalec je dolzan v 6asu izvajarya te pogodbe, in sicer za plovbno sezono v letu 2020 v roku 8 dni od podpisa pogodbe, za plovbno sezono v letu 2021 nlpozneje do O2O, za plovbno sezono v letu 2022 pa najpozneje do , naroiniku predloziti kopijo police zavarovanja (splo5ne) civilne odgovomosti v vi5ini vsaj ,00 EUR, ki bo zajemala tudi predmet javnega narocila in bo veljavna vsaj do O2O za plovbno sezono v letu 2020, vsaj do za plovbno sezono v letu 2021 in vsaj do za plovbno sezono v letu Zavarovarye mora kriti Skodo zaradi civilno pravnih od5kodninskih zahtevkov, ki 1.1

12 jih tretje osebe uveljavljajo zoper naroenika ali izbraneg a izvajalca v zvezi z izvalanjem del iz 4. clena te pogodbe. V kolikor izvajalec ne ravna v skladu s prej5njim odstavkom, lahko narodnik odstopi od te pogodbe in unovci zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. X. ODSTOP NAROCNIKA OD POGODBE 11. 6len ee izvajalec narocniku v dasu izvajanja te pogodbe ne predlozi kopije police zavarovanja (splo5ne) civilne odgovornosti v vi5ini vsaj ,00 EUR skladno s prejsnjim dlenom, lahko naroenik odstopi od te pogodbe in unovii zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti len Ne glede na doloebe pre.lsnjega dlena lahko narocnik odstopi od te pogodbe po preteku enega leta od njene sklenitve brez navedbe razloga. V primeru iz prej5njega odstavka je izvajalec upravicen le do placila za storitve, ki jih je opravil na podlagi te pogodbe do prejema narodnikove izjave o odstopu od pogodbe, in sicer v sorazmernem delu od celotne pogodbene vrednosti. Razen zahtevka iz prej5njega odstavka izbrani ponudnik zoper narocnika v primeru iz prvega odstavka tega elena ne more uveljavljati nobenih drugih zahtevkov (npr. od5kodnina iz naslova izgubljenega dobicka ipd.). 13. dlen Ne glede na dolocbe 11. in 12. dlena te pogodbe je narodnik upravicen odstopiti od te pogodbe tudi v drugih zakonsko dolocenih primerih. ee je vzrok za narodnikov odstop od pogodbe v sferi izvajalca, je narocnik upravicen unovciti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. lzvajalec je upravicen odstopiti od te pogodbe v primerih, ki jih doloca zakon. XI. RESEVANJE SPOROV 14. dlen Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, poskusali re5iti sporazumno. ee spora na ta naein ne bosta uspeli re5iti, je za odloclnje o sporu pristojno stvarno pristojno sodi5ce po sedezu narocnika. XII. KONENE DOLOEBE 15. dlen 1.2

13 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak5no nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnej5imi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji povzrocena Skoda alije omogoeena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacrle iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ni6na. 16. dlen Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od okolisdin iz drugega odstavka 67.a dlena ZJN-3. Razvezni pogoj se uresnidi pod pogojem, da je od seznanitve s kr5itvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 5e najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, de zaradi ugotovljene kr5itve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kriitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila, narocnik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zacetinemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kr5itvijo. Ce narodnik v tem roku ne zadne novega postopka javnega narodila, se 5teje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kr5itvijo. 17. dlen Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpi5ejo vse pogodbene stranke, v kolikor so izpolnjeni pogoji iz podrodne zakonodaje. Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta v primeru, ce pride do spremembe Odloka na nadin, da novi ali spremenjeni Odlok o dolocitvi rezima na reki Soci in na reki Koritnici za skrbnika obmodja in oziroma ali za upravljavca vstopno izstopnih mest po tem Odloku dolocidrug subjekt, skupaj z njim kot narocnikom sklenilianeks k tej pogodbi, s katerim bo na mesto narodnika v pogodbo vstopil nov narodnik. Nov narodnik bo prevzel vse pravice in obveznosti iz te pogodbe, pravice in obveznosti izvajalca po tej pogodbi pa bodo ostale nespremenjene. V primeru spremembe narocnika bo moral izvajalec novemu narodniku v treh delovnih dneh po sklenitvi aneksa predlo2iti novo bianko menico ter menieno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje menice za zavatovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 9. clenom te pogodbe, v kateri bo za upravicenca zavarcvanja dolodil novega narocnika. 18. dlen Pogodba pricne veljati, ko jo podpi5eta obe pogodbeni stranki. Pogodba je sklenjena v 5tirih enakih izvodih, od katerih pre1me vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. 13

14 Datum: Stevi I ka : 430-OOO3/2 O2O-23 NAROENIK: MEDOBEINSKA UPRAVA OBEI N BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOEI. ki ga zaslopa Suzana Konec Datum: Z9-oQ Zct Lo Stevilka: IZVAJALEC GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE RAFTARJEV DOLINA SOEE, ki ga zastopa Adis Hrovat raft,a <- 'e6olina Soce D.5.: