ODLOČBE/SKLEPI KOMISIJA ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. septembra (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4319)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ODLOČBE/SKLEPI KOMISIJA ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. septembra (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4319)"

Transkripcija

1 SL Uradni list Evropske unije L 83/1 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI KOMISIJA ODLOČBA KOMISIJE z dne 25. septembra 2007 o državni pomoči, ki jo je Poljska dodelila kot del pogodb o nakupu energije, in državni pomoči, ki jo Poljska namerava dodeliti v zvezi z nadomestilom za prostovoljno prenehanje pogodb o nakupu energije (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4319) (Besedilo v poljskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP) (2009/287/ES) KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe, ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma, po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi ( 1 ), in ob upoštevanju teh pripomb, ob upoštevanju naslednjega: Poljsko zaprosila, naj predloži dodatne informacije o ukrepu. (3) Z dopisom z dne 1. junija 2005, evidentiranim 2. junija 2005, je Poljska predložila del zahtevanih dodatnih informacij; preostale informacije so bile predložene z dopisom z dne 24. junija 2005, evidentiranim 28. junija (4) 28. in 29. junija 2005 je na zahtevo Poljske potekal tehnični sestanek za obravnavo uradnega obvestila. Na sestanku so bili opredeljeni preostali vidiki, ki bi jih morala Poljska pisno pojasniti, da bi Komisiji zagotovila izčrpne informacije za oceno. 1. POSTOPEK (1) Z dopisom z dne 1. marca 2005, ref. WEH/1023/6-54/05, evidentiranim 3. marca 2005 (SG/2005/A/226), je Poljska v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES uradno obvestila Evropsko komisijo o predlogu zakona o pravilih glede kritja stroškov, ki bremenijo podjetja v zvezi s predčasnim prenehanjem pogodb o nakupu energije ( predlog zakona ). (5) Komisija ni prejela izčrpnega odgovora, zato je poljske organe z dopisom z dne 28. julija 2005 (D/55776) opozorila na pojasnila, ki jih je zahtevala na sestanku dne 28. junija 2005, in Poljsko zaprosila, naj ji predloži zahtevane informacije. (2) Komisija je po predhodni oceni ugotovila, da je uradno obvestilo nepopolno, in z dopisom z dne 27. aprila 2005 ( 1 ) UL C 52, , str. 8. (6) Z dopisom z dne 7. septembra 2005, evidentiranim 9. septembra 2005, je Poljska obvestila Komisijo, da je bilo delo v zvezi s predlogom zakona ustavljeno, ker se je končal parlamentarni mandat.

2 L 83/2 SL Uradni list Evropske unije (7) Z dopisom z dne 23. novembra 2005 je Komisija Poljsko obvestila o svoji odločitvi, da v zvezi s predlogom zakona in pogodbami o nakupu energije (pogodbami PNE) v poljskem sektorju električne energije sproži postopek, določen v členu 88(2) Pogodbe ES. prevedena v poljščino in poslana poljskim organom z dopisom z dne 23. februarja Poljski organi so na ta dopis odgovorili z dopisom z dne 12. marca 2007, evidentiranim istega dne, v katerem so Komisijo obvestili, da preostalih pripomb ni več treba prevesti. (8) Odločitev Komisije o sprožitvi postopka je bila objavljena v Uradnem listu Evropske Unije ( 2 ). Komisija je pozvala zainteresirane stranke, naj predložijo svoje pripombe. (15) Poljski organi so nato predložili mnenje o pripombah zainteresiranih strank z dopisom z dne 28. marca 2007, ki ga je Komisija evidentirala istega dne. (9) Z dopisom z dne 16. decembra 2005 so poljski organi zahtevali, naj se nekatere informacije, ki jih je vsebovala odločitev o sprožitvi postopka, ne razkrijejo tretjim osebam. Na to zahtevo se je Komisija odzvala in z dopisom z dne 25. februarja 2006 predstavila svoj predlog za različico odločitve, ki ni zaupne narave; poljski organi so ta predlog sprejeli z e-pošto z dne 16. februarja 2006, evidentirano istega dne. (10) Poljska je Komisiji predložila prvi del svojih pripomb o sprožitvi postopka v zvezi s predlogom zakona o predčasnem prenehanju pogodb o nakupu energije z dopisom z dne 28. decembra 2005, ki ga je Komisija evidentirala 4. januarja 2006 in v katerem so bili opisani sprejeti ukrepi za ublažitev izraženih pomislekov Komisije o predlogu zakona. Po zahtevi za podaljšanje roka, ki jo je Komisija odobrila 12. januarja 2006, so poljski organi predložili svoje pripombe o oceni Komisije v zvezi s pogodbami PNE z dopisom z dne 23. januarja 2006, ki ga je Komisija evidentirala 26. januarja (11) Poljski organi so svoj dopis z dne 23. decembra 2005 dopolnili z dopisom z dne 5. aprila 2006, evidentiranim 6. aprila 2006, v katerem so dodatno opisali načrtovane spremembe predloga zakona o predčasnem prenehanju pogodb o nakupu energije, zato da bi ga uskladili z ustreznimi pravili glede državnih pomoči. Priloge k temu dopisu so bile predložene z dopisom z dne 6. aprila 2006, evidentiranim 10. aprila (12) Komisija je prejela pripombe zainteresiranih strank. Z dopisom z dne 20. junija 2006 je te pripombe poslala Poljski in ji dala možnost odgovora. (13) Ena od zainteresiranih strank je izpodbijala odločitev o sprožitvi postopka pred sodiščem prve stopnje s pritožbo, ki je bila vložena dne 12. maja 2006 in je dobila sklicno številko T-142/06. (14) Po zahtevi poljskih organov z dne 7. julija 2006, evidentirani 12. julija 2006, je bila večina pripomb (16) V odgovor na dopis Komisije z dne 28. aprila 2006 so poljski organi z dopisom z dne 6. junija 2006, evidentiranim 8. junija 2006, predložili dodatne informacije o ukrepu. Z dopisom z dne 13. julija 2006, evidentiranim 17. julija 2006, so poljski organi predložili kopije pogodb PNE z ustreznimi prilogami in dodatki (skupaj 609 dokumentov) v papirni obliki. (17) Z dopisom, evidentiranim 4. maja 2006, so poljski organi zahtevali razlago ene od točk Sporočila Komisije o metodologiji za analizo državne pomoči v zvezi z nasedlimi stroški ( metodologija za nasedle stroške ) ( 3 ). (18) Komisija je z dopisom z dne 27. septembra 2006 poljskim organom poslala seznam točk, ki so bile ključnega pomena za osnutek predloga zakona o predčasnem prenehanju pogodb o nakupu energije. (19) Posamezne različice predloga zakona o predčasnem prenehanju pogodb o nakupu energije na različnih stopnjah zakonodajnega postopka na Poljskem so bile predložene z dopisi, evidentiranimi 17. avgusta 2006, 5. januarja 2007 in 28. maja 2007, ter z elektronsko pošto, evidentirano 29. maja 2007 (angleška različica predloga zakona). (20) Poljska je med postopkom predložila dodatne informacije o ukrepu z dopisoma, evidentiranima 31. januarja 2007 in 4. aprila 2007, z elektronsko pošto z dne 2., 4., 7. in 11. maja 2007 ter z dopisom, evidentiranim 6. junija (21) Komisija je z dopisom z dne 3. aprila 2007 poljske organe zaprosila za informacije o napredku pri zakonodajnem delu v zvezi s predlogom zakona o predčasnem prenehanju pogodb o nakupu energije in o ukrepanju Poljske po preteklih razpravah s Komisijo. (22) Poleg tega so v postopku preiskave potekali sestanki s poljskimi organi 5. aprila 2006, 7. septembra 2006, 26. oktobra 2006, 2. februarja 2007, 22. februarja 2007, 26. aprila 2007, 2. maja 2007 in 14. maja ( 2 ) Glej opombo 1. ( 3 ) Komisija ga je sprejela 26. julija 2001.

3 SL Uradni list Evropske unije L 83/3 (23) Poljska je z dopisom z dne 9. julija 2007 predložila končno različico Zakona o predčasnem prenehanju pogodb o nakupu energije, ki ga je sprejel poljski parlament in je začel veljati 4. avgusta julija 2007 je Poljska predložila angleški prevod zakona in seznam sprememb zakona, ki jih sprejel zgornji dom parlamenta, senat, z obrazložitvenim memorandumom. z družbo Elektrownia Turów ni bila zajeta v odločitvi o sprožitvi postopka ( 4 ) in zato ni vključena v to odločbo. V naslednji preglednici je seznam zadevnih družb. Preglednica 1 Pogodbe PNE na Poljskem Št. Naziv prejemnika 2. OPIS POMOČI 2.1 Pogodbe o nakupu energije (24) Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja se je poljska vlada odločila, da uvede program, namenjen posodobitvi in uskladitvi poljskega sektorja električne energije s tehničnimi in okoljskimi standardi Zahodne Evrope. 1 BOT Górnictwo i Energetyka S. A. 2 Południowy Koncern Energetyczny S. A. 3 Elektrownia Kozienice S. A. 4 Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A. 5 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Pątnów II (25) Da bi Poljska ta program uresničila, je sprožila razpisni postopek za izbor projektov za nove ali posodobljene elektrarne. Tem projektom naj bi se dodelile dolgoročne pogodbe PNE za njihovo proizvodno zmogljivost. Odločitev o sprožitvi razpisnega postopka je sprejelo Ministrstvo za trgovino in industrijo. Postopek je pod pokroviteljstvom ministrstva organiziral upravljavec poljskega energetskega omrežja v državni lasti, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. ( PSE ). 6 Electrabel Połaniec S. A. 7 Elektrociepłownia Kraków S. A. ( 1 ) 8 Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S. A. 9 Elektrociepłownia Rzeszów S. A. 10 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o. o. (26) Tehnični dokumenti in specifikacije za postopek javnega razpisa so bili objavljeni avgusta in septembra V dokumentih so bili navedeni trije cilji, ki jih morajo projekti izpolnjevati: nabava poceni električne energije, ohranjanje zadovoljive ravni zanesljivosti oskrbe in izboljšanje okoljskih standardov/preprečevanje propadanja okolja, ob upoštevanju zahtev po povezovanju Poljske in Zahodne Evrope. 11 Elektrociepłownia Lublin Wrotków Sp. z o. o. 12 Elektrociepłownia Chorzów ELCHO S. A. 13 Żarnowiecka Elektrownia Gazowa Sp. z o. o. 14 Elektrociepłownia Zielona Góra S. A. (27) Pri ocenjevanju ponudb je bilo uporabljenih več pravil, vključno z učinkovitostjo projekta, obsegom naložb v osnovna sredstva, ukrepi v korist okolju in uporabo preverjenih tehnologij ter stabilnih in zanesljivih virov goriva. (28) Rok za predložitev ponudb je bil 5. januar Prejetih je bilo je 44 ponudb. Najmanj zanimive ponudbe so bile izločene. S preostalimi ponudniki so se začela neposredna pogajanja. Na podlagi teh pogajanj so bile sklenjene pogodbe PNE z več družbami ali skupinami družb. (29) Pogodbe PNE so bile podpisane med letoma 1996 in 1998, razen ene od sedmih pogodb PNE s skupino Południowy Koncern Energetyczny S. A. ( PKE ), ki je bila podpisana 12. aprila 1995 in pogodbe PNE z družbo Elektrownia Turów, ki je bila podpisana 26. avgusta Pogodba PNE ( 1 ) Ta PNE ni bila podpisana na podlagi postopka javnega razpisa. Vir: Odločitev o sprožitvi postopka. (30) Trajanje pogodb PNE je od 7 do 20 let in se računa od datuma začetka delovanja elektrarn; večina teh pogodb je bila sklenjena za obdobje, daljše od 15 let. Zadnja pogodba PNE se izteče leta ( 4 ) Glede na Prilogo IV k Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in spremembah pogodb, na katerih temelji Evropska unija ( Pristopni akt ), ki je sestavni del Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ( Pristopna pogodba ) (UL L 236, ), pomoč, dodeljena pred 10. decembrom 1994, šteje za obstoječo pomoč.

4 L 83/4 SL Uradni list Evropske unije (31) Vse pogodbe PNE temeljijo na istih osnovnih načelih: (a) proizvajalci energije se zavežejo, da bodo ustvarili nove zmogljivosti, posodobili opremo in PSE dobavljali dogovorjeno minimalno količino električne energije iz zadevne elektrarne; (b) PSE se zaveže, da bo odkupila vsaj to minimalno količino električne energije; (c) nakupna cena električne energije temelji na prenosu stroškov na odjemalca; proizvajalci energije zaračunajo PSE znesek, enakovreden vsem njihovim stalnim in spremenljivim stroškom plus profitna marža. Vendar pa je končna vsebina pogodb PNE odvisna od posameznih nizov pogajanj za vsak projekt, zato niso popolnoma enake in se lahko razlikujejo v podrobnosti. (32) Nekatere pogodbe PNE so bile od podpisa večkrat spremenjene. Zaradi teh sprememb so se spremenili nekateri vidiki pogodbe, vendar pa so se pri tem upoštevala zgoraj navedena glavna načela. potrebnega časa, da se zberejo in združijo vsi podatki, se prilagoditve dejansko izračunajo dve koledarski leti po letu, na katerega se nanašajo ekonomski podatki. (38) Leta 2016 bo pripravljena nova napoved gibanja cen in tržnih deležev za obdobje med letoma 2015 in 2025 ali do leta, ko naj bi se zadevna pogodba PNE prvotno iztekla, odvisno od tega, kaj se bo zgodilo prej ( preostalo obdobje ). Znesek nadomestljive razlike v preostalem obdobju, določen na podlagi te napovedi, se bo primerjal z vrednostjo, izračunano na podlagi prvotne napovedi. Če se ta zneska razlikujeta, bo opravljena končna prilagoditev, ki bo zajela celotno preostalo obdobje. Kot predhodne prilagoditve je lahko tudi končna prilagoditev pozitivna ali negativna, na podlagi česar je prejemniku izplačan dodaten znesek oziroma je prejemniku določen znesek povrnjen. (39) Celotno izplačano nadomestilo, vključno s prilagoditvami, ne sme presegati naslednjega najvišjega zneska. Ta najvišji znesek je določen za posamezne družbe ali skupino, če so družbe del posamezne skupine: ( 5 ) 2.2 Predlog zakona o predčasnem prenehanju pogodb PNE, v zvezi s katerim je bila sprejeta odločitev o sprožitvi postopka (33) Predlog zakona, glede katerega je bila sprejeta odločitev o sprožitvi postopka, je v zvezi s proizvajalci energije iz preglednice 1 predvideval prostovoljno prekinitev pogodb PNE, sklenjenih s PSE. Proizvajalci energije, ki se odločijo za ta sistem, so upravičeni do nadomestila v skladu s pogoji, določenimi v predlogu zakona. (34) Nadomestilo lahko krije razliko med stroški, ki bremenijo družbo zaradi prenehanja pogodbe PNE, in deležem prihodka od prodaje električne energije, ki ga družba lahko uporabi za kritje teh stroškov. Ta razlika se v nadaljnjem besedilu imenuje nadomestljiva razlika. Ti stroški lahko vključujejo tudi stroške, ki so neposredno povezani s prenehanjem pogodbe PNE, na primer stroške, povezane s predčasnim odplačilom posojil. (35) Nadomestilo se izplača kot začetni znesek, temu sledijo letne prilagoditve do leta 2016, v tem letu pa končna prilagoditev. (36) Začetno plačilo je enakovredno nadomestljivi razliki med letoma 2006 in 2025 ali do leta, v katerem naj bi se zadevna pogodba PNE prvotno iztekla, odvisno od tega, kaj se bo zgodilo prej, vse to pa na podlagi napovedanega gibanja cen in tržnih deležev v tem obdobju. (37) V obdobju od začetka veljavnosti predloga zakona do leta 2014 se bo znesek nadomestljive razlike vsako letno ponovno izračunal na podlagi dejanskih ekonomskih podatkov in primerjal z zneskom, prvotno izračunanim na podlagi napovedi. Če se dejanska vrednost razlikuje od napovedane, bo opravljena prilagoditev, ki je lahko pozitivna ali negativna in na podlagi katere se prejemniku izplača dodaten znesek oziroma prejemnik določen znesek povrne. Zaradi praktičnih razlogov, predvsem zaradi Preglednica 2 Najvišje nadomestilo, predvideno v različici predloga zakona, ki je bila analizirana v odločitvi o sprožitvi postopka Naziv prejemnika (v PLN) Najvišje nadomestilo 1 BOT Górnictwo i Energetyka S. A Południowy Koncern Energetyczny S. A Elektrownia Kozienice S. A Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Pątnów II Electrabel Połaniec S. A Elektrociepłownia Kraków S. A Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S. A ( 5 ) Opomba: Ta preglednica temelji na dokumentaciji, ki so jo poljski organi predložili v Dodatku 1 k dopisu z dne 2. junija 2005, in vsebuje več informacij kot prvotna priglasitev osnutka zakona.

5 SL Uradni list Evropske unije L 83/5 Naziv prejemnika (v PLN) Najvišje nadomestilo 9 Elektrociepłownia Rzeszów S. A Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o. o Pogodbe o nakupu energije (44) Komisija je pri predhodni analizi sprejela stališče, da pogodbe PNE verjetno omogočajo konkurenčno prednost proizvajalcem električne energije, ki so jih sklenili, kar lahko izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med državami članicami. 11 Elektrociepłownia Lublin Wrotków Sp. z o. o. 12 Elektrociepłownia Chorzów ELCHO S. A. 13 Żarnowiecka Elektrownia Gazowa Sp. z o. o (45) Komisija je menila, da pogodbe PNE niso obstoječa pomoč, saj na podlagi Pristopne pogodbe nobena pogodba PNE ni izpolnjevala pogojev za eno od treh kategoriji pomoči, ki so ob pristopu veljale za obstoječo pomoč v smislu člena 88(1) Pogodbe ES ( 6 ). 14 Elektrociepłownia Zielona Góra S. A. Vir: Odločitev o sprožitvi postopka Skupaj (46) Predvsem, prvič, nobena od pogodb PNE (razen tiste, ki je bila podpisana z družbo Elektrociepłownia Turów) ni začela veljati pred 10. decembrom Drugič, Komisija ni bila obveščena o pogodbah PNE v skladu s tako imenovanim začasnim postopkom in, tretjič, nobena pogodba PNE ni bila navedena na seznamu obstoječih pomoči, priloženem Pristopni pogodbi. (40) Ta najvišji znesek je enakovreden nadomestljivi razliki, izračunani za obdobje med letoma 2006 in 2025 na podlagi domneve, da se bodo cene na trgu električne energije enakomerno, a počasi dvigovale z ravni, ki je še nižja od sedanje, do ravni, zapisanih v Zahodni Evropi. Po takem scenariju se povprečne cene električne energije leta 2006 začnejo pri približno 22 EUR/MWh, se počasi zvišajo na 30 EUR/MWh v letu 2015, nato se bolj strmo dvignejo na približno 40 EUR/MWh v letu 2018 in se ustalijo približno na tem znesku z nekaj nihanja navzgor in navzdol do konca referenčnega obdobja leta (41) Nadomestilo bo izplačal PSE ali odvisna družba v popolni državni lasti, financiralo pa se bo z uvedbo dajatve za odjemalce, ki bo sorazmerna z njihovo naročnino za elektroenergetsko omrežje. Za financiranje obsežnega začetnega plačila bosta PSE in/ali odvisna družba prihodke od dajatve zamenjali za vrednostne papirje. 3. RAZLOGI ZA SPROŽITEV POSTOPKA (42) Komisija je v odločitvi o sprožitvi postopka za oceno priglašenega predloga zakona proučila element državne pomoči v samih pogodbah PNE in element državne pomoči v nadomestilu, ki se izplača ob prenehanju pogodb PNE. Kot je pojasnjeno v točki 3 odločitve o sprožitvi postopka, sta ta dva ukrepa tesno povezana. (43) Pomisleki, izraženi v odločitvi o sprožitvi postopka, so povzeti v točkah 3.1 in 3.2 v nadaljevanju. Za podrobnejšo oceno se Komisija sklicuje na točko 3 odločitve o sprožitvi postopka. (47) Komisija je navedla, da pogodbe PNE, glede na to, da niso bile priglašene v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES, pomenijo nezakonito pomoč v smislu člena 1(f) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES ( 7 ). (48) Komisija je menila, da so proizvajalci energije, ki so sklenili pogodbe PNE, zaradi pogojev teh pogodb v ugodnejšem gospodarskem položaju kot drugi proizvajalci energije, ki jih niso sklenili, in družbe v drugih, primerljivih sektorjih, v katerih udeležencem na trgu take dolgoročne pogodbe niso bile ponujene. Pri predhodni oceni je bilo torej ugotovljeno, da daje ukrep tem proizvajalcem energije selektivno prednost. (49) Komisija je tudi navedla, da so bili trgi električne energije odprti za konkurenco in da trgovina z električno energijo med državami članicami poteka vsaj od začetka veljavnosti Direktive 96/92/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo ( 8 ). Ukrepi, ki dajejo prednost družbam v energetskem sektorju v eni državi članici, se torej obravnavajo kot možna ovira za družbe iz drugih držav članic pri izvozu električne energije v to državo članico ali kot da dajejo prednost izvozu električne energije v drugo skupino držav članic. (50) Komisija je tudi menila, da je ta prednost povzročila uporabo državnih sredstev, ker je bila odločitev o podpisu ( 6 ) Točka 3(1)(i) odločitve o sprožitvi postopka. ( 7 ) UL L 83, , str. 1. ( 8 ) UL L 27, , str. 20.

6 L 83/6 SL Uradni list Evropske unije pogodb PNE posledica državne politike, ki se je izvajala prek upravljavca omrežja PSE v popolni državni lasti. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti ( Sodišče ) velja, da je treba sredstva družbe v državni lasti, ki jih ta uporabi tako, da lahko to šteje za državni ukrep, obravnavati kot državna sredstva v smislu člena 87(1) Pogodbe ES ( 9 ). (51) Komisija je zato sklenila, da pogodbe PNE verjetno pomenijo državno pomoč proizvajalcem energije v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. (52) Komisija je nato navedla, da je treba za analizo državne pomoči, ki so jo prejeli proizvajalci energije, uporabiti metodologijo za nasedle stroške. Komisija je imela na podlagi dokumentov, ki so ji bili takrat na voljo, pomisleke o združljivosti pogodb PNE z merili, določenimi v metodologiji za nasedle stroške. (53) Prvič, Komisija je imela pomisleke o tem, da bi lahko sama pravila, ki urejajo pogodbe PNE in izključujejo precejšen del trga, štela za skladna z osnovnimi cilji metodologije za nasedle stroške, in sicer s pospeševanjem liberalizacije sektorja, tako da se dodeli ustrezno nadomestilo prvotnim družbam, ki se spopadajo z nepošteno konkurenco. (54) Drugič, Komisija je podvomila, da je element pomoči, vključen v pogodbe PNE, skladen s podrobnimi merili metodologije za nasedle stroške, kar zadeva izračun upravičenih nasedlih stroškov in dodelitev ustreznega nadomestila. izračun upravičenih nasedlih stroškov in dodelitev ustreznega nadomestila. 4. PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANK (58) Po objavi odločitve o sprožitvi postopka in v ustreznem roku ali v nekaterih primerih po podaljšanju roka, ki so ga zahtevale zainteresirane strani, je Komisija prejela pripombe: (a) naslednjih proizvajalcev električne energije: Elektrociepłownia Rzeszów S. A. ( Elektrociepłownia Rzeszów ), Electrabel SA in Electrabel Połaniec S. A. (v nadaljnjem besedilu skupaj Electrabel ), Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S. A. in Elektrownia Pątnów II Sp. z o. o. (v nadaljnjem besedilu skupaj PAK ), BOT Górnictwo i Energetyka S. A., BOT Elektrownia Opole S. A. in BOT Elektrownia Turów (v nadaljnjem besedilu skupaj BOT ), Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o. o. Elektrociepłownia Kraków S. A. ( ECK )., Elektrociepłownia Zielona Góra S. A. ( ECZG ) in Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o. o. ( ENS ); (b) naslednjih bančnih ustanov, ki so zagotovile financiranje proizvajalcem električne energije: Dresdner Bank AG London Branch, Bank Pekao S. A., West LB AG London Branch ( 11 ) in WestLB AG (v nadaljnjem besedilu skupaj banke ); (c) PSE. (59) Pripombe, ki so jih stranke predložile Komisiji, so si zelo podobne, včasih celo popolnoma enake. Zaradi tega je Komisija namesto ločenih opisov pripomb posameznih zainteresiranih strank pripombe razvrstila v splošne kategorije (glej spodaj). 3.2 Nadomestilo ob predčasnem prenehanju pogodb PNE (55) Komisija je v odločitvi o sprožitvi postopka uporabila enake argumente, kot so navedeni zgoraj, da bi ugotovila, ali pogodbe PNE vsebujejo elemente pomoči. Nato je sprejela začasno ugotovitev, da gre za elemente pomoči tudi pri primerih nadomestila za predčasno prenehanje pogodb PNE ( 10 ). (56) Komisija je potem analizirala združljivost elementa pomoči v nadomestilu z merili, določenimi v metodologiji za nasedle stroške. (57) Komisija je podvomila, da je nadomestilo skladno s podrobnimi merili metodologije za nasedle stroške, kar zadeva ( 9 ) Zadeva C-482/99, Francija proti Komisiji, Recueil 2002, str. I ( 10 ) Glej točko 3(1)(ii) odločitve o sprožitvi postopka. 4.1 Pripombe o pogodbah PNE Veljavnost po pristopu ( 12 ) (60) Zainteresirane stranke trdijo, da pogodb PNE ni mogoče obravnavati kot še vedno veljavnih po pristopu v smislu pododstavka 1(c) odstavka 3 Priloge IV k Pristopnemu aktu ( 13 ). (61) Po trditvah zainteresiranih strank Komisija ukrepov, uvedenih v skladu z zakonodajo pred pristopom, ne bi smela presojati po pristopu. To je v skladu s splošnim ( 11 ) Banka West LB AG London Branch je v okviru svoje prošnje za sestanek s Komisijo predložila tudi nekaj dodatnih pripomb z dopisom z dne 27. decembra 2006 (glej opombo 38) o predlogu zakona o predčasnem prenehanju PNE, ki ga je poljska vlada sprejela decembra Sestanek s predstavniki banke West LB AG London Branch in poljskim stalnim predstavništvom pri EU je potekal 14. marca ( 12 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ECZG, ECK, ELCHO in PAK. ( 13 ) Glej opombo 3.

7 SL Uradni list Evropske unije L 83/7 načelom neveljavnosti za nazaj. Pravila Skupnosti o državni pomoči naj se ne bi uporabljala do pristopa. (68) Zainteresirane stranke še trdijo, da se zadnji stavek člena 1(b)(v) Uredbe (ES) št. 659/1999 za pogodbe PNE ne uporablja zaradi treh razlogov. (62) Zainteresirane stranke se sklicujejo na predhodne odločitve ( 14 ) Komisije, v katerih je Komisija navedla, da sistemi pomoči, ki so po njihovem mnenju podobni pogodbam PNE, po pristopu niso veljavni. (63) Po njihovem mnenju naj bi bile vse pomoči v okviru pogodb PNE dodeljene pred pristopom. Letne zneske bo treba še izplačati, vendar pa se ne bi smeli obravnavati kot nova pomoč. (64) V pogodbah PNE sta določeni količina električne energije, ki jo bo odkupil PSE, in odkupna cena električne energije za zadevno obdobje. Vsaj za nekatere postavke so bile cene izračunane tako, da ne bi mogle preseči predhodno dogovorjene ravni med strankama ali pa bi bila nihanja omejena na primeren znesek v primerjavi z opredeljenimi tržnimi cenami, torej najbolj objektivnim standardom. Dejanske cene so bile včasih celo nižje, predvsem ker jih je posredno nadzoroval poljski regulativni organ. Tako je bila največja izpostavljenost države tudi jasno določena v pogodbah PNE pred pristopom. Obstoječa pomoč ( 15 ) (65) Po trditvah zainteresiranih strank bi bilo treba, tudi če bi priznali, da so pogodbe PNE državna pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES, to državno pomoč obravnavati kot obstoječo pomoč v smislu člena 1(b) Uredbe (ES) št. 659/ (69) Prvič, Sodišče je v sodbi Alzetta Mauro ( 16 ) odločilo, da je treba pomoč, ki je obstajala na nekem trgu, najprej zaprtem za konkurenco, pred njegovo liberalizacijo, obravnavati kot obstoječo pomoč od liberalizacije. Zainteresirane stranke trdijo, da ta sodba temelji neposredno na razlagi člena 88(1) Pogodbe ES in ima torej prednost pred Uredbo (ES) št. 659/ (70) Drugič, ker Uredba (ES) št. 659/1999 še ni začela veljati, ko je bil trg električne energije liberaliziran v skladu z Direktivo 96/92/ES ali ko so bile podpisane pogodbe PNE, se v vsakem primeru uporabljajo pravila, določena v sodbi Alzetta Mauro, in ne Uredba (ES) št. 659/1999. (71) Tretjič, iz primerjave besedila o različnih kategorijah v členu 1(b) Uredbe (ES) št. 659/1999 je mogoče sklepati, da se člen 1(b)(v) uporablja samo za programe državne pomoči, ker individualna pomoč ni izrecno navedena. (72) V podporo tej trditvi zainteresirane stranke opozarjajo tudi na dejstvo, da so pogodbe PNE pogodbe zasebnega prava v nasprotju z državnimi ukrepi. Po mnenju zainteresiranih strank bi bilo sprevrženo, če bi pogodba, ki je bila zakonito in veljavno sklenjena pred pristopom Poljske k EU in liberalizacijo, postala po pristopu nezakonita. Zainteresirane stranke so menile, da bi šlo pri tem za široko in retroaktivno razlago pravil Pogodbe ES glede državne pomoči, ki ni skladna z mednarodno priznanimi načeli pravne gotovosti in upravičenih pričakovanj. (66) Zainteresirane stranke menijo, da odločitev o obravnavanju pomoči, ki je dodeljena pred pristopom in se nadaljuje po pristopu, kot nove pomoči ali obstoječe pomoči, ne bi smela temeljiti izključno na Prilogi IV k Pristopnemu aktu. Po mnenju zainteresiranih strank bi bilo treba to pomoč, če ne šteje za obstoječo pomoč v skladu s Prilogo IV k Pristopnemu aktu, vseeno obravnavati ob upoštevanju člena 1(b)(ii) do (v) Uredbe (ES) št. 659/1999. (67) Zainteresirane stranke trdijo, da se člen 1(b)(v) Uredbe (ES) št. 659/1999 uporablja za pogodbe PNE in da so torej pogodbe PNE obstoječa pomoč. ( 14 ) Odločitve Komisije CZ 52/03 (Universal Banka), CZ 58/03 (Evrobanka), CZ 46/03 (Investicni a postowni banka). ( 15 ) Pripombe, ki so jih predložili ECZG, ECK in banke. Pripisovanje ukrepov državi (73) Banke so predložile naslednje pripombe. (74) Banke trdijo, da ukrepov ni mogoče pripisati državi, ampak PSE. Glede na stanje poljskega sektorja električne energije ob podpisu pogodb PNE je bila edina možnost, ki jo je imel PSE, sklenitev dolgoročnih pogodb. Tako bi bilo tudi, če bi bil PSE udeleženec na trgu v zasebni lasti. Zato je bila sklenitev PPE v interesu države in pogodbenih strank, ne pa odločitev v zvezi s politiko, ki bi jo država naložila PSE. ( 16 ) Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2000 v združenih zadevah T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 do T-607/97, T-1/98, T-3/98 do T-6/98 in T-23/98.

8 L 83/8 SL Uradni list Evropske unije Gospodarska prednost ( 17 ) (75) Večina zainteresiranih strank trdi, da pogodbe PNE ne prinašajo nikakršne gospodarske prednosti. (76) Zainteresirane stranke kritizirajo predhodno ugotovitev Komisije, da so cene, določene v okviru pogodb PNE, višje od cen na trgu na debelo. Po mnenju zainteresiranih strank Komisija v odločitvi v sprožitvi postopka ni jasno navedla, na kateri trg in katere cene se nanaša ta odločitev. Predvsem se je poljska borza električne energije odprla šele decembra 1999, ko so bile številne pogodbe PNE že sklenjene. Zainteresirane stranke menijo, da so bili povezovalni daljnovodi med Poljsko in drugimi državami v tistem obdobju prezasedeni. Komisija se je napačno sklicevala na ceno, zapisano za Grčijo leta 2003, torej v popolnoma drugačnem geografskem in časovnem okviru. (77) Energije, prodane v okviru pogodb PNE, ni mogoče primerjati z energijo, prodano zunaj pogodb PNE, niti na Poljskem. Pri prvi se upoštevajo sodobni okoljski standardi, medtem ko drugo proizvajajo okolju manj prijazni proizvajalci, ki dampinško prodajajo ( 18 ) svoje presežne zmogljivosti po mejnih stroških v okviru različnih mehanizmov, od katerih nobeden ne zagotavlja cen, ki bi krile stalne in spremenljive stroške. Proizvajalci energije, ki delujejo zunaj pogodb PNE, so bili tudi subvencionirani in ni jim bilo treba posodobiti opreme za razliko od proizvajalcev energije v okviru pogodb PNE. Vsekakor niso bili sposobni proizvesti dovolj električne energije, da bi zadovoljili celotno povpraševanje na Poljskem, predvsem v obdobju (78) Po mnenju zainteresiranih strank bi bilo treba pogodbe PNE analizirati glede na prevladujoče okoliščine, takrat ko so bile sklenjene, torej centraliziran, reguliran elektroenergetski sistem z enim odjemalcem in ne liberaliziran sistem s trgom na debelo. (79) Pogodbe PNE so bile edini način za zavarovanje naložb, ki je izpolnjeval zahteve za sektor električne energije na Poljskem (in sicer posodobitev celotnega sistema, varstvo okolja in zanesljivost oskrbe). Banke so zahtevale pogodbe PNE kot zavarovanje za svoja posojila. Uporaba načela zasebnega vlagatelja je pomenila, da je treba upoštevati te zahteve, in edini način za njihovo izpolnitev so bile pogodbe PNE. Zainteresirane stranke opozarjajo, da pogodbe PNE nalagajo proizvajalcem energije obveznosti glede vlaganja in razpoložljivosti. ( 17 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ECZG, ECK, ELCHO, Rzeszów, banke, PAK, Electrabel in PSE. ( 18 ) Izraz, ki so ga uporabile zainteresirane stranke. (80) Zainteresirane stranke trdijo, da ravnanja PSE ob podpisu pogodb PNE ne bi smeli analizirati glede na to, ali je s tem dosegel kratkoročni dobiček, ampak glede na to, ali je zagotovil donosnost dolgoročnih naložb ter s stališča upravljavca omrežja ali je zagotovil stabilno zanesljivost oskrbe in izpolnil svoje naloge glede opravljanja javnih storitev. Zainteresirane stranke navajajo, da so bile pogodbe PNE sklenjene na podlagi preglednega in javnega razpisnega postopka, ki je bil opravljen nediskriminacijsko in je omogočil najnižjo možno ceno. Po mnenju zainteresiranih strank iz sodne prakse Sodišča sledi, da to že samo po sebi zadošča, da se ovrže dodelitev gospodarske prednosti ( 19 ). Pred začetkom razpisnega postopka za pogodbe PNE je bila opravljena analiza najnižjih stroškov za določitev seznama prednostnih nalog pri naložbah v tem sektorju. (81) Zainteresirane stranke trdijo tudi, da je PSE deloval v reguliranem elektroenergetskem sistemu, zato njegovega ravnanja ni mogoče primerjati z ravnanjem družb, ki delujejo v običajnih tržnih razmerah. V skladu s tem bi bilo treba ravnanje PSE ocenjevati glede na objektivne in preverljive elemente, ki po mnenju zainteresiranih strank temeljijo na stroških, ki bremenijo proizvajalce energije ( 20 ). Ravnanje PSE je skladno z načelom zasebnega vlagatelja, ker pogodbe PNE krijejo samo stalne in spremenljive stroške ter ustrezno stopnjo dobička. (82) Sklepanje dolgoročnih pogodb, kot so pogodbe PNE, velja za splošno sprejeto prakso izvajalcev dejavnosti v tem sektorju. Šlo naj bi za običajno obliko delitve tveganja med proizvajalcem energije in kupcem. Dolgoročnost pogodbe se sama po sebi ne bi smela razlagati kot prednost. Zainteresirane stranke navajajo več primerov: pogodbo, ki sta jo sklenila Electricité de France in Péchiney v Franciji, dve pogodbi, ki so ju sklenili Redes Energéticas Nacionais in Turbogás ter Electricidade De Portugal in Pego na Portugalskem, in pogodbe, ki jih je sklenil Northern Ireland Electricity v Združenem kraljestvu. Zainteresirane stranke se sklicujejo tudi na pogodbo IASB, vendar predloženo sklicevanje ni bilo pravilno, zato Komisija ni mogla najti dokumenta ( 21 ). Zainteresirane stranke trdijo, da Komisija ni izrazila pridržkov glede trajanja teh pogodb, čeprav znaša vsaj 15 let. Zainteresirane stranke navajajo, da so dolgoročne pogodbe splošno sprejeta praksa tudi v ZDA, vendar pa ne navedejo konkretnih primerov. ( 19 ) Sklicevanje na sodbo Sodišča prve stopnje v združenih zadevah P&O European Ferries (Vizcaya), SA (T-116/01) in Diputación Foral de Vizcaya (T-118/01) proti Komisiji, Recueil 2003, str. II-02957, točka 118. ( 20 ) Sklicevanje na sodbe Sodišča v zadevah C-83/1 P, C-93/1 P in C-64/ 01 P, Chronopost in drugi proti Ufex in drugim, Recueil 2003, str. I-06993, odstavka 38 in 39. ( 21 ) Poljski organi v pripombah niso zagovarjali tega argumenta.

9 SL Uradni list Evropske unije L 83/9 (83) Zainteresirane stranke trdijo tudi, da pogodbe PNE ne zagotavljajo donosa naložbe. PSE in regulativni organi so si pridržali pravna sredstva za omejitev donosa naložbe. Regulativni organi lahko zlasti pregledajo cene in zavrnejo previsoke ali neupravičene stroške. PSE ni vedno uporabil polne zmogljivosti elektrarn in je vračunal dobiček, ki izhaja iz izboljšane učinkovitosti, pri izračunavanju cen v pogodbah. Proizvajalci energije nosijo tudi številna tveganja, povezana na primer s financiranjem, gradnjo, delovanjem in vzdrževanjem. (84) Ker pogodbe PNE ne zagotavljajo nikakršne gospodarske prednosti, po njihovem mnenju ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. (85) Zainteresirane stranke, ki so v zasebni lasti, trdijo tudi, da bi se gospodarska prednost, če bi jo pogodbe PNE že prinašale, izrazila v prodajni ceni, dogovorjeni ob privatizaciji elektrarne. Pogodbe PNE so bile potrebne, da bi se opravila privatizacija, saj so bile eden temeljnih predpogojev privatizacijskih pogodb za te elektrarne. Zainteresirane stranke trdijo, da po sodbah Sodišča Banks ( 22 ) in Falck zgoraj navedene okoliščine izključujejo kakršen koli element gospodarske prednosti pri pogodbah PNE. Storitve splošnega gospodarskega pomena ( 23 ) Države članice imajo široko diskrecijsko pravico pri določanju, katere storitve so storitve SSGP. Natančneje, Direktiva 96/92/ES omogoča, da se zanesljivost oskrbe obravnava kot storitev SSGP, kar potrjuje praksa odločanja Komisije. Tudi varstvo okolja, vključno z energetsko učinkovitostjo in varstvom podnebja, je bilo priznano kot storitev SSGP v Direktivi 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES ( 25 ). Pogodbe PNE tako veljajo za pravni instrument, ki ga država uporabi, da pooblasti proizvajalce energije za navedene storitve SSGP, kot to potrjujejo merila za ocenjevanje ponudb. (89) Drugič, pogodbe PNE, vključno s prilogami, določajo natančna pravila o nadomestilu za stroške storitev SSGP že od samega začetka. To je del pogajanj za pogodbe PNE. Nekatere PNE so bile večkrat spremenjene, tudi po pristopu Poljske k Evropski uniji, vendar pa niso močneje vplivale na pravila o nadomestilu ali zadevne zneske. (90) Tretjič, nadomestilo, izplačano na podlagi pogodb PNE, ne presega stroškov zagotovljenih storitev SSGP. Pogodbe PNE krijejo samo stroške proizvajanja kupljene električne energije (npr. gradbene stroške, stroške kapitala, stalne in spremenljive stroške obratovanja in vzdrževanja, režijske stroške) in ustrezno stopnjo dobička. (86) Zainteresirane stranke trdijo, da proizvajalci energije, ki so stranke pogodb PNE, zagotavljajo storitve splošnega gospodarskega pomena ( storitve SSGP ). (91) Četrtič, za storitve SSGP so bile pooblaščene družbe, izbrane z odprtim in nediskriminacijskim razpisnim postopkom za sklenitev pogodb PNE. (87) Državna pomoč v skladu s pogodbami PNE vsekakor izpolnjuje štiri kumulativna merila, ki jih je Sodišče določilo v sodbi v zadevi C-280/00 ( sodba Altmark ) ( 24 ). (88) Prvič, proizvajalci energije, ki so stranke pogodb PNE, bodo pristojni za zagotavljanje storitev SSGP. To sledi iz člena 1(2) poljskega energetskega zakona iz leta 1997, v katerem je navedeno, da mora država zagotoviti stalno in neprekinjeno oskrbo z energijo končnim uporabnikom tako, da je to tehnično in ekonomsko upravičeno, ob ustreznem upoštevanju zahtev po varstvu okolja. Zainteresirane stranke štejejo za storitve SSGP, ki so jih dolžne zagotavljati, tudi razširitev preskrbe z gorivom in zmanjšanje emisij dušikovega oksida v bližini mestnih območij. (92) Glede na navedbe zainteresirane stranke ugotavljajo, da pogodbe PNE izpolnjujejo štiri kumulativna merila, navedena v sodbi Altmark, in jih je treba obravnavati, kot da niso pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. (93) Zainteresirane stranke poleg tega trdijo, da bi bile lahko pogodbe PNE, tudi če bi veljalo, da ne izpolnjujejo štirih kumulativnim meril iz sodbe Altmark, še vedno razglašene za združljive s skupnim trgom v skladu s členom 86(2) Pogodbe ES. ( 22 ) Zadeva C-390/98, H. J. Banks & Co. Ltd proti The Coal Authority and Secretary of State for Trade and Industry, Recueil 2001, str. I-06117, ter (94) Kot je navedeno v uvodni izjavi 88, so bili proizvajalci združeni zadevi C-74/00 P in C-75/00 P, Falck SpA and Acciaierie di energije v skladu s pogodbami PNE pooblaščeni za storitve Bolzano SpA proti Komisiji, Recueil 2002, str. I SSGP, katerih lastnosti so opredeljene v poljski zakonodaji. ( 23 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ACZG, ECK, ELCHO, PAK Pogodbe PNE veljajo za sredstva, ki so potrebna, da se in PSE. zagotovi opravljanje storitev SSGP; drugače ne bi bilo ( 24 ) Zadeva C-280/00, Altmark Trans GmbH in Regierungspräsidium mogoče poiskati ustreznih virov financiranja za razvoj Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ob udeležbi Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Recueil 2003, str. I ( 25 ) UL L 176, , str. 37.

10 L 83/10 SL Uradni list Evropske unije elektrarn. Pomoč v skladu s pogodbami PNE je sorazmerna s ciljem pridobivanja storitev SSGP, saj krije samo celotne stroške proizvodnje električne energije in ustrezno stopnjo dobička. Skratka, glede na zelo omejeno število povezav med poljskim elektroenergetskim omrežjem in drugimi elektroenergetskimi omrežji v Evropski uniji, pomoč ne bi mogla vplivati na razvoj trgovine med državami članicami v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi. Direktiva 96/92/ES se v tistem obdobju na Poljskem ni uporabljala. Poljska je bila na začetni stopnji pogajanj o članstvu v EU ni bilo niti še natančnega časovnega načrta za pristop. Cene so bile takrat v celoti nadzorovane, vključno s cenami za proizvajalce električne energije, ki niso bili stranke pogodb PNE. Zato pogodb PNE ni mogoče obravnavati, kot da so v tistem obdobju izkrivljale konkurenco. Selektivnost ( 26 ) (95) Zainteresirane stranke menijo, da sistem pogodb PNE ne vsebuje elementov selektivnosti. (96) Po mnenju zainteresiranih strank ni mogoče samodejno domnevati, da je ukrep, ki koristi samo enemu gospodarskemu sektorju, selektiven. Zainteresirane stranke trdijo, da bi morala Komisija vedno opredeliti ustrezen geografski in proizvodni trg. Komisija bi morala nato opredeliti tekmece prejemnikov ukrepa pomoči na tem trgu, da bi ugotovila, ali je ukrep selektiven. V tem primeru je bil razpisni postopek za izbiro strank pogodb PNE odprt, pregleden in nediskriminacijski, kar pomeni, da ni vključeval nikakršne selektivnosti. (97) Zainteresirane stranke trdijo tudi, da so sektorski ukrepi lahko neselektivni, če so izključno rezultat tržnih sil. Ukrepi, ki jih je Sodišče proučilo v sodbi Van der Kooy ( 27 ), so značilen primer neselektivnih ukrepov te vrste. (98) Zainteresirane stranke poudarjajo tudi, da je odločitev o sklenitvi pogodb PNE sprejel PSE in ne država. Merilo selektivnosti bi bilo treba nadomestiti z načelom zasebnega vlagatelja. Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami ( 28 ) (101) Zainteresirane stranke opozarjajo tudi, da Poljska ob podpisu pogodb PNE ni bila članica Evropske unije. Poleg tega je bila zmogljivost povezav med Poljsko in njenimi sosedami omejena, električna energija, proizvedena v skladu s pogodbami PNE, pa je bila dražja od električne energije, proizvedene zunaj PNE. Zato ni mogoče trditi, da so pogodbe PNE vplivale na trgovino med državami članicami v obdobju, ko so bile sklenjene. Združljivost v smislu člena 87(3) (a) Pogodbe ES ( 29 ) (102) Zainteresirane stranke trdijo, da bi bile lahko pogodbe PNE, če bi bile državna pomoč, razglašene za združljive s skupnim trgom v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES. (103) Zainteresirane stranke trdijo, da pogodb PNE ni mogoče obravnavati kot pomoč za tekoče poslovanje. Pomoč za tekoče poslovanje (v nasprotju s pomočjo za naložbe) je pomoč, namenjena zmanjšanju stroškov podjetja, ki bi jih to po navadi moralo nositi v okviru tekočega poslovanja ali običajnih dejavnosti. Plačil v skladu s pogodbami PNE ni mogoče obravnavati kot tako pomoč. Pomenijo ceno, ki jo je treba plačati za blago ali storitve, dobavljene po poslovni pogodbi. Poleg tega je namen pogodb PNE omogočiti uresničitev naložbenega projekta, iz česar je razvidno, da so to ukrepi za naložbe (v nasprotju z ukrepi za tekoče poslovanje). (99) Zainteresirane stranke trdijo, da bi Komisija morala proučiti, ali so pogodbe PNE v obdobju, ko so bile sklenjene, izkrivljale konkurenco ali vplivale na trgovino med državami članicami. (100) Pogodbe PNE so bile podpisane v obdobju, ko na poljskem trgu električne energije ni bilo nobene konkurence. (104) Zainteresirane stranke menijo tudi, da bi morala Komisija priznati izredne okoliščine, na podlagi katerih bi bila lahko pomoč za tekoče poslovanje v tem primeru dovoljena. Treba bi bilo ustrezno upoštevati stanje poljskega sektorja električne energije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Očitno bi se lahko Poljska obravnavala kot ena od regij iz člena 87(3)(a) Pogodbe ES. Nekateri zadevni proizvajalci energije so bili na območjih, na katerih bi njihovo zaprtje zelo pomembno vplivalo na celotno skupnost. Pogodbe PNE so tudi spodbudile razvoj sektorja električne energije na Poljskem in celotnega gospodarstva glede na pomen tega sektorja. ( 26 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ECZG, ELCHO in banke. ( 27 ) Sodba Sodišča z dne 2. februarja 1988, združene zadeve 67, 68 in 70/85, Van der Kooy BV in drugi proti Komisiji, Recueil 1988, str ( 28 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ECK, ELCHO, banke in PAK. ( 29 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ELCHO in PAK.

11 SL Uradni list Evropske unije L 83/11 Združljivost v smislu člena 87(3) (b) Pogodbe ES ( 30 ) (105) Zainteresirane stranke trdijo, da bi bile lahko pogodbe PNE, če bi bile državna pomoč, razglašene za združljive s skupnim trgom v skladu s členom 87(3)(b) Pogodbe ES. na Poljskem uskladili z zahtevami Direktive 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav ( 34 ). (106) Po mnenju zainteresiranih strank je stanje poljskega sektorja električne energije ob podpisu pogodb PNE povzročalo resne motnje v poljskem gospodarstvu. Trdijo, da so bile pogodbe PNE način za odpravljanje teh resnih motenj. Pogodbe PNE bi bilo treba proučiti v skladu z začasnim mehanizmom iz Pristopne pogodbe ( 35 ) Združljivost v smislu člena 87(3) (c) Pogodbe ES ( 31 ) (107) Zainteresirane stranke trdijo, da bi bile lahko PNE, če bi bile državna pomoč, razglašene za združljive s skupnim trgom v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES. (108) V tem smislu zainteresirane stranke menijo, da pogodb PNE ne bi smeli analizirati v skladu z metodologijo za nasedle stroške, saj niso bile zasnovane za nadomeščanje teh stroškov. Namesto tega bi bilo treba pogodbe PNE analizirati neposredno v skladu s členom 87(3)(c). (109) Zainteresirane stranke trdijo, da so bile pogodbe PNE zasnovane tako, da bi omogočile razvoj poljskega energetskega sektorja s privabljanjem tujih naložb v sodobne, okolju prijazne elektrarne. Pogodbe PNE so bile tako namenjene pospeševanju razvoja določenih gospodarskih dejavnosti. (110) Zainteresirane stranke trdijo tudi, da pogodbe PNE niso dosti vplivale na trgovino z električno energijo med državami članicami. Povezave med Poljsko in drugimi državami so bile omejene zaradi tehničnih razlogov. Uvoz so omejevale tehnične ovire, obseg izvoza pa je že bil v celoti izkoriščen, zato ni mogoče trditi, da so pogodbe PNE povzročile omejitve na tem področju. Po trditvah zainteresiranih strank Komisija v začetnem poročilu o energetskem trgu ( 32 ) pogodb PNE ni opredelila kot oviro za povezovanje evropskih energetskih trgov. Zainteresirane stranke ugotavljajo, da pogodbe PNE niso spreminjale trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi. (111) Zainteresirane stranke trdijo tudi, da bi bilo treba pogodbe PNE analizirati v skladu s smernicami Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja ( 33 ) glede na to, da bile pogodbe PNE zasnovane predvsem zato, da bi se proizvajalci energije ( 30 ) Pripombe, ki so jih predložili ELCHO, PAK in PSE. ( 31 ) Pripombe, ki so jih predložili BOT, ENS, ELCHO, PAK in PSE. ( 32 ) ( 33 ) UL C 37, , str. 3. (112) Zainteresirane stranke trdijo, da bi bilo treba pogodbe PNE proučiti v skladu s postopkom državne pomoči št. PL 1/ 03 ( 36 ), ki ga je Komisija sprožila z uporabo začasnega mehanizma, predvidenega v Pristopni pogodbi. (113) V zadevi št. PL 1/03 je bila obravnavana priglasitev Poljske v zvezi z začetno različico predloga zakona za odpravo pogodb PNE. Zainteresirane stranke menijo, da je Komisija pri proučitvi priglasitve najbrž prišla do enake ugotovitve o povezavi med pogodbami PNE in začetno različico predloga zakona kot o povezavi med pogodbami PNE in predlogom zakona, in sicer da so pogodbe PNE in predlog zakona tesno povezani. (114) Po mnenju zainteresiranih strank je logičen sklep, da bi morala Komisija analizirati pogodbe PNE v skladu z istim postopkom, ki ga je uporabila pri analizi začetne različice predloga zakona, torej postopkom št. PL 1/03, tako kot je to storila v tej zadevi. (115) Zainteresirane stranke opozarjajo, da se z odločitvijo o sprožitvi postopka razveljavi odločitev Komisije v zvezi z zadevo PL 1/03. Komisija je odločitev o razveljavitvi utemeljila na podlagi tega, da Poljska ni uresničila začetnega predloga zakona pred pristopom, zato se zanj ne uporabljajo postopki, določeni v Pristopni pogodbi. Zainteresirane stranke trdijo, da pri tem ni upoštevana bistvena povezava med začetnim predlogom zakona in pogodbami PNE. V nasprotju z začetnim predlogom zakona bi pogodbe PNE ostale znotraj področja uporabe postopkov, določenih v Pristopni pogodbi. Komisija bi morala nadaljevati analizo pogodb PNE v skladu s postopkom št. PL 1/03, torej v skladu s postopki Pristopne pogodbe, in ne bi smela sprožiti novega postopka v skladu s Pogodbo ES. ( 34 ) UL L 309, , str. 1. ( 35 ) Pripombe, ki so jih predložili ELCHO, banke in PAK. ( 36 ) Odločitev Komisije z dne 3. februarja 2004 v primeru državne pomoči PL 1/03 Poljska Nadomestila za nasedle stroške na Poljskem. Dopis C(2004) 167 konč. z dne 3. februarja 2004.

12 L 83/12 SL Uradni list Evropske unije Odvzem pravic ( 37 ) (116) Zainteresirane stranke trdijo, da prenehanje pogodb PNE pomeni, da so jim odvzete pravice ( 38 ) (brez ustreznega nadomestila) ( 39 ). 4.2 Pripombe o predlogu zakona (117) Pripombe o predlogu zakona so predložili samo ELCHO, banke in PAK. (118) Zainteresirane stranke ponavljajo svoje stališče, da pogodbe PNE ne pomenijo gospodarske prednosti (glej zgoraj). Trdijo, da posledično tudi plačilo primernega nadomestila za prenehanje ne more pomeniti prednosti. Zainteresirane stranke se sklicujejo na sodbo Asteris ( 40 ). Trdijo, da je nadomestilo, izplačano v skladu s predlogom zakona, sorodno nadomestilu škode ter je poleg tega zajamčeno v skladu z mednarodnim zasebnim pravom in členom 10 Pogodbe o energetski listini. (119) Zainteresirane stranke trdijo tudi, da predlog zakona ne vključuje državnih sredstev, če davkom podobna dajatev, s katero se bo financiral, ne gre prek PSE, ampak prek enega ali več zasebnih izvajalcev dejavnosti ali družb. zainteresirane stranke sklicujejo na iste argumente kot pri obravnavi združljivosti pogodb PNE z določbami Pogodbe. (121) Banke v zvezi z združljivostjo predloga zakona z metodologijo za nasedle stroške trdijo, da je bila ta metoda zasnovana in sprejeta v popolnoma drugačnem okviru. Cilj metodologije za nasedle stroške je bil razrešiti težave v zvezi s stalnimi stroški, ki so se pojavile po liberalizaciji. Predlog zakona je v nasprotju s tem upošteval okoliščine, ki so prevladovale na Poljskem ob podpisu pogodb PNE. Banke kritizirajo dejstvo, da je Komisija v odločitvi o sprožitvi postopka nekatere elektrarne na Poljskem označila za neučinkovite in poskušala analizirati, ali bi imel osnutek zakona za posledico zagotovljeno raven dobička pred začetkom liberalizacije. Po mnenju bank bi na podlagi te logike vse elektrarne, zgrajene pred pristopom novih držav članic k Evropski uniji, veljale za neučinkovite, posledično pa bi se vse pogodbe, sklenjene s temi elektrarnami, samodejno obravnavale, kot da vključujejo državno pomoč. To pa bi pripeljalo do daljnosežnega sklepa, da bi bilo treba na dan pristopa prekiniti vse pogodbe in se o njih ponovno pogajati. To ne bi imelo nikakršnega pravnega ali ekonomskega smisla. Banke dodajajo, da Komisija ni zagotovila nobenih prepričljivih ali oprijemljivih dokazov, da so elektrarne neučinkovite. (122) Skratka, po mnenju bank je Komisija nepravilno razlikovala med elektrarnami, ki so bile ob pristopu zgrajene ali skoraj zgrajene, in drugimi. Pri tem je Komisija spregledala dejstvo, da je treba nadomestilo izračunati ob sklicevanju na veljavna pravila notranjega ali mednarodnega prava. Po mnenju bank je cena, ki jo so jo novi udeleženci pripravljeni plačati za vstop na trg, za te izračune nepomembna. (120) Zainteresirane stranke poleg tega trdijo, da lahko predlog zakona velja za združljivega s Pogodbo ES v skladu s členom 87(3)(a) (c) in členom 86(2). V zvezi s tem se ( 37 ) Pripombe, ki sta jih predložili družba Rzeszów in banka West LB AG London Branch. ( 38 ) Družba Rzeszów ni podrobneje utemeljila tega argumenta. Vendar pa banka West LB AG London Branch v dodatnih pripombah (prim. opombo 11) navaja, da bo Zakon določal obvezno prenehanje PNE, čeprav predlog zakona o predčasnem prenehanju PNE predvideva prostovoljno prekinitev PNE. Poleg tega PSE zaradi odprave elementa prilagoditve sistemskih stroškov ne bo več prejemal sredstev za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s PNE po začetku veljavnosti Zakona zaradi česar bo imel PSE verjetno precejšnje težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti v skladu s PNE. Če torej proizvajalci energije pogodbe ne prekinejo prostovoljno, se precej poveča tveganje, da ne prejmejo celotnega zneska sredstev za izvajanje pogodbe. ( 39 ) Po trditvah banke West LB AG London Branch ostanejo finančne ustanove zaradi načina izračunavanja in izplačevanja nadomestila za nasedle stroške v praksi brez vira za vračilo posojil, dogovorjenih na podlagi PNE. Finančnim ustanovam bi bile brez nadomestila odvzete njihove pravice. Banka West LB trdi, da bi moral predloga zakona zato najmanj predvideti zadostno nadomestilo, da se tako zagotovi, da lahko finančne ustanove prejmejo takojšnje povračilo vseh sredstev, dodeljenih proizvajalcem energije. ( 40 ) Sodba Sodišča z dne 27. septembra 1988 v združenih zadevah C-106 to 120/87, Asteris AE in drugi proti Grčiji in Evropski gospodarski skupnosti, Recueil 1988, str , odstavka 23 in PRIPOMBE POLJSKE V ZVEZI Z ODLOČITVIJO O SPROŽITVI POSTOPKA 5.1 Pripombe o pogodbah PNE (123) Poljska meni, da je država dolžna zagotoviti energetsko varnost, ki vključuje zagotavljanje oskrbe z energijo ob ustreznem upoštevanju okoljskih zahtev. (124) Poljska trdi, da so bile pogodbe PNE edina možnost za izpolnitev te dolžnosti na Poljskem v obdobju, ko so bile podpisane pogodbe. Za posodobitev poljskega trga električne energije so bile potrebne precejšnje naložbe, same energetske družbe pa so imele zelo omejena sredstva. Banka je za odobritev posojil postavila pogoj, da mora biti za določeno obdobje zagotovljena določena raven dobička. Pogodbe PNE so štele za zavarovanje za ta posojila.