Mitko Pop Spiroski. Le{ok-Skopje-Makedonija. Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 1. Tab. br. 29

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mitko Pop Spiroski. Le{ok-Skopje-Makedonija. Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 1. Tab. br. 29"

Transkripcija

1 S P I S O K na lica so Visoko obrazovanie, profesii i zanimawa od rodot LALO[OI Tab. br. 29 R.BR. IME I PREZIME obrazovanie profesija 1 ANETA Ne{ovska (879) Arh. Grade`en fakultet Rade Kon~ar 2 EMIL Min~ev(921) Arhit. Grad. Fakultet PP TREM DIZAJN Skopje 3 ROSICA Min~eva Traj~evska(922) Arhit. Grad. Fakultet PP DSC-za Grade`ni{tvo i Dizajn,Skopje 4 BRANKA Popovska -Urdarevi}(419) Arhit. Grad. Fakultet Makedonija Pat, Skopje 5 DONKA Spiroska- Radoe{ki(424) Arhit. Grad. Fakultet Proekt. Biro-Beton,Skopje 6 BOBAN Mitevski ( 912) Bogoslovski fakultet i magisterium,moskva Bogoslovski fakultet,skopje-asistent 7 ALEKSANDAR Buraliev (821) DIF-fakultet za fiskultura profesor 8 `IVKO Stojanovski (404) DIF-fakultet za fiskultura profesor 9 QUP^O Bogdanovski (1317) DIF-fakultet za fiskultura DIF-profesor 10 ACE Acovski (589) DIF-fakultet za fiskultura F-ka Mebel Acevski, Skopje 11 RATKO Jastrevski(449) Ekonomski fakultet 12 ANICA Damjanovska-Sinadinovska(344) Ekonomski Fakultet Australian Taxation Office, Kambera 13 ANTINA Josifovska-`ivkovi}(352) Ekonomski Fakultet Komerc banka, Skopje 14 MITKO Spiroski(433) Ekonomski Fakultet TIM Konsalting, Skopje 15 STOJAN Spiroski(442) Ekonomski Fakultet Trgotekstil Skopje 16 BORKA Spiroska(973) Ekonomski Fakultet PKB- Skopje 17 JULIJA Markovska(465) Ekonomski Fakultet Ek. prav. Biro BS, Skopje 18 PETKO Nedelkovski (473) Ekonomski Fakultet `ito Luks, Skopje 19 VLADO On~evski(509) Ekonomski Fakultet Tehno Gas, Skopje 20 KRSTO Nestorov(520) Ekonomski Fakultet revizor, Ernest i Jang, Skopje 21 CVETA Spasenovska (549) Ekonomski Fakultet Med. Plastika, Tetovo 22 IVANKA Jovanovska(584) Ekonomski Fakultet `ito Polog Tetovo 23 GORAN Ristovski (1201) Ekonomski Fakultet 24 VAN^O Petru{evski (609) Ekonomski Fakultet STD Du}an Kolonijal 25 RASKO Bogdanovski(1316) Ekonomski Fakultet Med. Plastika Tetovo-direktor 26 DANIJELA Manojlovi} (487) Ekonomski Fakultet, Belgrad Osiguritelna organizacija, Belgrad 27 STEFAN Sotirovski(393) Ekonomski Fakultet, Detroit F-ka FORD, Detroit 28 IRENA Jastrevska (981) Ekonomski Fakultet, Rieka 29 ROZI Markovska (397) Ekonomski fakultet,detroit i doktorat Detroit,Biznismen 30 MIRKO Koceski(382) El. Ma{. Fakultet MK ELEKTRIKA, Skopje 31 MARJAN Stojkovski( 918) EL. Ma{inski fakultet MAK SISTEMI ^ikago 32 GORAN Stojkovski(919) EL. Ma{inski fakultet Pivara Skopje 33 ZORAN Todorovski(959) EL. Ma{inski fakultet SVISLAJON, Skopje 34 FILIP Gerovski(1071) El. Ma{inski fakultet PP [tamparija, Porta Vlae, Skopje 35 ALEKSANDAR Gerovski(1072) El. Ma{inski fakultet PP [tamparija, Porta Vlae, Skopje 36 ZORAN Josifovski(631) El. Ma{inski fakultet Mak Tabak Tetovo 37 TAMI Sotiroski(392) EL. Ma{inski fakultet, Detroit F-ka FORD, Detroit 38 DEJAN Matovski(399) EL. Ma{inski fakultet, Detroit F-ka FORD, Detroit 39 OLIVER Petrovski(825) El. Tehn. Fakultet, Berlin pogramer, Berlin 40 SRE]KO Kopevski + (347) El. Tehn. Fakultet, Skopje EMO Ohrid Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 1

2 41 FILIP To{ev(997) Fak. za Biznis, Wu Jork AON- Osiguritelna organizacija, Sofija 42 ISKRA Spiroska(955) Fak. za biznis menaxment, Solun TIM Konsalting, Skopje 43 OGNEN Spiroski (954) Fak. za kompjut. Nauki, Solun na Magisterium, Edinburg, [kotska 44 ALEKSANDAR Ristovski ( 607) fakultet za Informatika, Vindzor Kanada 45 MIHAJLO Bo`inovski (336) Fakultet za bezbednost MVR, Tetovo 46 QIQJANA Blagojevi}(496) Fakultet za dizajn, Belgrad Dizajner na sliki, freski i dr. 47 MAJKL Ristovski ( 608) Fakultet za bezbednost, Vindzor Kanada 48 SUZANA RUES(1112) Fakultet za Biolo{ki nauki, [vajcarija Doktorat za molekularna biologija 49 VIKICA Zajec(528) Fakultet za dizajn i kreatorstvo Sopstvena firma, Zagreb-kreator 50 IVANA Kocevska(877) Fakultet za scenska umetnost Makedonska Opera, Skopje- Balerina 51 OLGA Popovska-Min~eva (418) Fil. Fakultet - kni`evnost Sred. Ek. u~. Mo{a Pijade-Arsenij Jovkov 52 LUBICA Kocevska - Jovanovska(383) Filolo{ki Fakultet Sred. fisk. u~. Metodi Met.-Brico, Skopje 53 MAJA Todorovska(960) Filolo{ki Fakultet Zemjod. U~. M.Pijade, Tetovo 54 NADJA Petrunova(1007) Filolo{ki Fakultet- angliski, Sofija 55 JOVANKA Markovi}(1033) Filolo{ki fakultet -engl. jazik, Belgrad 56 DIJAN ZafirovskaA(807) filolo{ki fakultet Sredno ug. u~. Gabrovo, Bugarija 57 OLIVERA Jovi~evi}(677) filolo{ki fakultet Zavod za deca bez roditeli 58 ANGA Joanidis +(206) filolo{ki fakultet- franc. jazik 59 MIKI-MIHAJLO Joanidis(519) filolo{ki fakultet- slikarstvo slikar ^akovec, Hrvatska 60 JULIJANA Jovanovska -Malinova(362) Filoz. Fakultet Osn. U~. s. Angelci, profesor 61 IVICA Poposki(469) Filozfski fakultet- istorija 62 PETRANKA Petrova(513) Filozovski fakultet- pedagogija Detska gradinka, Vlae, Skopje 63 OLGICA Doj~inovska (514) Grad fak -proektant Zavod za unapreduvawe doma}insta, Skopje 64 DRAK^E Doj~inovski (515) Grad fakultet-magister,raboti na Doktorat IZIS, Skopje 65 VLATKO Mi{evski(354) Ma{. Fakultet MTV Skopje- muzi~aar 66 LUP^O Jastrevski(448) Ma{. Fakultet Rieka 67 ALEKSANDAR Spasovski(832) Ma{inski fakultet Vesnik VREME Skopje 68 SR\AN Jastrevski(447) Ma{inski fakultet 69 VALENTINA Simonovska(407) Med. fakultet DISI MEDIKAL -klinika, Skopje 70 NAUM Trpenovski(952) Med. fakultet Zdrav. Dom Struga 71 RISTO Antororov(524) Med. Fakultet Voena Bolnica-hirurg, Skopje 72 VESNA \orkovska (1119) Med. fakultet 73 ANDREA Atanasovski +(242) Med. Fakultet Med. centar Tetovo 74 IGOR Spiroski(956) Med. Fakultet Klinika za kardiologija, Skopje 75 MIRKO Spiroski(434) Med. Fakultet i doktorat Institut za imunologija, Skopje 76 SNE`ANA Trpevski (547) Med. Fakultet-defektolog 77 MENKA Velinovska(592) Med. Fakultet-genikolog Med. centar Tetovo 78 STOJKO Bojovski(1305) Medicinski fakultet Med. Centar Tetovo-interno 79 MIRKO Ristovski(243) Padago{ki fakultet Industr. U~il. Gostivar 80 TEODORA Mir~evska(679) Pedago{ki fakultet-likovno OTE, Tetovo 81 NIKOLINA Petru{evska(809) PMF Fakultet-geografija NUB, Skopje 82 ALEKSANDAR Bre{kovski(387) PMF Fakultet-geografija PP LINK MAK, Skopje 83 DELKO Gligorovski +(417) PMF Fakultet-matematika OU Mir~e Acev Skopje 84 IQO Petru{evski(330) PMF Fakultet-etnologija NUB, Skopje 85 RENATA Avramovska- Matevska(813) Praven fakultet -`urnalistika TV MTM, Skopje 86 NATA[A Pejkova(819) Praven fakultet Notar, Skopje Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 2

3 87 DANIELA Jakovski(351) Praven fakultet 88 DAFINKA An~evska (365) Praven fakultet Ekonomsko u~. 8 Septemvri, Tetovo 89 MARINA Gligorovska -Stamatovska (920) Praven fakultet Min.za fin.- Imotno pravni raboti, Sk. 90 VIDA Caki} Popovska (420) Praven fakultet Javno obvinitelsto,leskovac, Srbija 91 RATKO Gligorovski(425) Praven fakultet ZIK Polog-Tetovo 92 DAN^O Nikolovski (947) Praven fakultet advokat, Skopje 93 GORAN Trpenovski(953) Praven fakultet VEST-Skopje-novinar 94 PAVLINA Spiroska(972) Praven fakultet Sport Lajf Skopje 95 IRENA Spiroska(974) Praven fakultet TV MRTV Skopje i TV ALFA Skopje 96 JOVAN -JOANIDIS(518) Praven fakultet Advokat, Skopje 97 ALEKSANDAR Joanidis(1079) Praven fakultet Advokat, Skopje 98 TRPKO Ristovski(597) Praven fakultet Advokat 99 SNE`ANA Bubevska(1197) Praven fakultet Notar 100 NIKOLA Ristovski(602) Praven fakultet Op{tinski Sud Tetovo-sudija 101 LEN^E Ristovska(1206) Praven fakultet 102 MIHAELA Ristovska(606) Praven fakultet 103 VIOLETA Janeva(1237) Praven fakultet Min za finan. -Pravna Slu`ba - Ko~ani 104 SVETLANA Josifovska(1240) Praven fakultet 105 ZLATKO Stan~evski(671) Praven fakultet 106 MIODRAG Mir~evski(278) Praven fakultet Pazarna inspekcija, Tetovo-inspektor 107 DOBRE(1311) Praven fakultet Srem~ica do Belgrad - advokat 108 VASKA Bogdanovska-Prdleva(778) Praven fakultet Tutun, Bogdanci- pravnik 109 ANITA Petrovska(969) Praven fakultet-`urnalistika TV Kanal 5 i MRTV Skopje 110 MILENA Atanasovska(1117) Praven fakultet-novinarstvo DNEVIK, Skopje-novinar 111 BOJANA Vulovska (1014) student - Farmacevski fakultet 112 VESNA Vulovska(1015) student - Filol. Fakultet- Psihologija 113 IGOR Ristovski(605) student - Med. fakultet 114 ZORAN Stolevski(1159) student [um. Fakultet -Drvna ind. Mebel Acevski, Skopje 115 DRAGI[A Raj~evi}(468) student- Arh. Grad. Fakultet 116 DEJAN Jovanovski(876) student- Arh. Grad. fakultet 117 BILJANA Petru{evska(810) student- Biznis menaxment [TUL Univerzitet, Tetovo 118 KOSTADIN Malinov(910) student- Bogoslovski fakultet 119 IVANA Bojovska(1569) student- Ek. Fakultet 120 NINO Stamevski(1023) student- Ekonomski Fakultet 121 LANA Stamevska(1024) student- Ekonomski Fakultet 122 DU[KO Petru{evski (1210) student- Ekonomski Fakultet 123 KOSTADIN(1212) sin od Vesna i Vlatko student- Ekonomski Fakultet 124 MILENA Evrosimovska(1263) student- Ekonomski Fakultet 125 IRENA Spasenovska(1128) student- Ekonomski Fakultet 126 MARKO Spiroski(961) student- El. Ma{. Fakultet 127 BOJAN Jovanovski (875) student- El. Ma{. fakultet 128 DIMITAR Jakovski(350) student- El. Tehn. Fakultet PP UNIG In`inering Skopje 129 KIRIL On~evski (1065) student- El. Tenh. fakultet 130 JANA Ivanova(995) student- Fak. za Biznis, Wu Jork 131 ALEKSANDRA To{eva (996) student- Fak. za Biznis, Wu Jork 132 ELENA Malinova(909) student- Fakultet za kretori, Sofija Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 3

4 133 IL^O Srbinovski(1127) student- Fakultet za biznis, Solun 134 HRISTINA Srbinovska(1126) student- Fakultet za biznis, Wu Jork 135 VELE Trpevski(1125) student- Fakultet za kompjut. in`ewerstvo. 136 DAMJAN Mir~evski(680) student Filozofski fakultet, Skopje 137 MIRJANA Jovanovska(1179) student- Medicinski fakultet 138 QUBICA Josifovska(1241) student- Medicinski fakultet 139 ALEKSANDRA Lazarova (1471) student- Pedago{ki fakultet 140 ANDRIJANA Panova(989) student- Pedago{ki Fakultet 141 ZORICA Jo{evska (1020) student- Pedago{ki Fakultet 142 ANDRIJANA Nikolovska(1208) student PMF-informatika 143 KATERINA Bre{kovska(881) student -Praven fakultet 144 ANETA \or evska (1137) student- Praven fak. -Novinarstvo 145 QUP^O Ristovski(1205) student- Praven fakultet 146 MAJA(902) student- SAD 147 MILAN Stojanovski(900) student- Zemj. [umarski fakultet 148 DALIBOR Dimovski (1572) student- zemjod. Fakultet 149 TONI Stevovski (1153) student- Zemjodelski fakultet 150 KRISTIJANA Stoj~evska(1103) student, Keln, Germanija 151 LUBICA Stolevska (1160) student. Filolo{ki fak.- Angl. i franc. jazik 152 ANA Antarorova(1090) student-ekonomski Fakultet 153 ALEKSANDAR Koceski(873) * student-el.ma{inski fakultet 154 ALEKSANDRA Kocevska(874) * student-el.ma{inski fakultet 155 MAJA \or evska(1217) student-fakultet za soc. raboti 156 ILIJA Josofovski(1248) student-fakultet za menaxment, [TUL 157 BLAGOJA Vojnovski (1120) student-farmac. Fakultet 158 ELENA On~evska(1066) student-filolo{ki fakultet -engl. jazik 159 ANGELINA Damjanovska(356) student-filolo{ki fak. PROKSIMA, Tetovo 160 DANILO On~evski(530) student-filolo{ki fak.- Filozofija 161 OGNEN On~evski(529) student-filolo{ki fak.-psihologija 162 IVANA Poposka(470) student-filozfski fakultet-ang. 163 BIQANA On~evslka(1068) student-filozovski fak.- Sociologija 164 KRISTINA Bre{kovska(880) student-med. fakultet 165 MIRJANA(1179) student-med. Fakultet 166 ALEKSANDAR Radoe{ki(935) student-med. Fakultet 167 NATA[A Gavrovska(1301) student-med. Fakultet 168 ELI Spiroski (958) * student-med. Fakultet 169 VESNA Krstevska (658) student-pm fakultet- psihologija 170 ALEKSANDRA Petrovska (1082) student-praven fakultet 171 JELENA Josifovska(1249) student-praven fakultet 172 DEJAN Ne{ovski (1446) student-praven fakultet 173 KRSTE Buraliev (822) student-vi{a medicina 174 JANA Kocevska(878) stuednt- Fil. fakultet- Arheologija 175 JOVAN-Srbinovski (548) Tehnolo{ki fakultet HEK Jugohrom Jegunovce 176 BLAGOJA Mir~evski(275) Tehnolo{ki fakultet `ito Polog Tetovo 177 TRPO Damjanovski (118) Tekst. Fakultet- In`ewer Zemjod. u~. Mo{a Pijade,Tetovo 178 BOR^E Spiroski(436) Vi{a ekon. {kola PP BODUMINA, Skopje Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 4

5 179 RUMENA Aleksandrova -Ivanova (457) Vi{a ekon. {kola, Sofija Bugarska ambasada, Keptaun, JAR 180 MILENA Aleksandrova To{eva(458) Vi{a ekon. {kola, Sofija Slatkarnica, Sofija 181 JORDAN Momirovski(562) Vi{a padago{ka {kola OU K. Pej~inovi~ Tearce 182 NATA[A Naumovska(683) Vi{a padago{ka {kola Imperijal-Tekstil-proizvodstvo, Tetovo 183 BOGDAN Paunovski(292) Vi{a padago{ka {kola penzija 184 ILO Jastrevski(168) Vi{a artileriska. {kola JNA-Karlovac- polkovnik 185 `IVKO Spiroski (159) Vi{a bankarska {kola SOK-Filijala, Skopje 186 ZORAN Gligorovski (938) Vi{a geod. {kola Geodetska upava, tetovo 187 MILICA Trpenovska(432) Vi{a med. {kola Zdrav. Dom Struga 188 RISTE Gerovski(512) Vi{a nadvore{no trg. {kola GP Mavrovo, Skopje 189 PETRE Spiroski(443) Vi{a pedag. {kola OU Vera Ciriviri, Skopje 190 `IVKO Kirovski(945) Vi{a soc. {kola PP DEN-DAR, Skopje 191 SVETLANA Simonovska(408) * Vi{a. ek. {kola 192 NATA[A Gavriloska- Cvetkoska(368) Vi{a.med. {kola Zdrav. dom Jegunovce 193 ROMEO Micevska(455) Voena akademija Kasrana, Ohrid- major 194 ZLATE Isajloski (1295) + Zabo-tehni~ki fakultet Med. centar Jegunovce 195 JADRANKA Stefanovska(353) Zemj. Fak-Sto~arstvo JP Makedonski {umi Skopje 196 IVO Spiroski (957) * Zemjod. Fakultet 197 PETKO Momirovski(563) Zemjod. Fakultet- Agronom ZIK Polog-Tetovo 198 BIQANA Petrova(1073) Zemjod. Fakultet -Ovo{tarstvo 199 VESELA Zdravkovska(1220) zemjodelski Fakultet Zemjod. U~il. M. Pijade,Tetovo- profesor 200 JOVAN-JONKO Vojnovski(544) Zemjodelski Fak.- Agronom JP Parkovi i Zelenilo Skopje 201 LEN^E Petrovska(678) Zemjodelsko [umarski fakultet Zavod za statistika, Skopje 202 MARTIN Radoe{ki(936) student-arhitektonski fakultet 203 BOJAN Spiroski(933) Filololo{ki fakultet- angl. I ital jazek Fer{ed- Transporeten centar, Skopje 204 BO`IDAR Spiroski(932) El ma{inski fakultet- programirawe Tutunska Banka- Skopje 205 GORAN Spiroski(934) ek. Fak Germanos, Skopje 206 MIRKO B. Spiroski(423) el. Ma{ fak. Makedonski `eleznici, Skopje Rodot LALO[OI - VKUPNO: 1645 so Visoko Obrazpovanie-VKUPNO: 206 so Visoko obrazovanie-procent: 12,50% Tabela br SPISOK na lica od rodot LALO[OI so Visoko obrazovanie 5