VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB"

Transkripcija

1 ADRIA AIRWAYS d.o.o. - v stečaju Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom, Slovenija MŠ: Upravitelj mag. Janez Pustatičnik Opr. št. St 2704/2019 Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne objavlja VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB 1. Opis premoženja, ki se prodaja: Upravna stavba s pripadajočimi zemljišči, kot pojasnjeno v nadaljevanju. Premoženje, ki se prodaja je sestavljeno iz: STAVBNA PRAVICA: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ) Stavbna pravica je bila ustanovljena na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice št z dne za dobo 30 let in sicer za izgradnjo poslovne stavbe z zunanjo ureditvijo, vse v korist stečajnega dolžnika na takratni parceli 1344/39, iz katere sta leta 2009 z odločbo z dne nastali dve novi parceli in sicer 1344/109 in 1344/110 in nato z odločbo z dne iz parcele 1344/109 tri nove parcele in sicer 1344/100, 1344/101 in 1344/112 in nato z odločbo z dne iz parc. 1344/112 dve novi parceli in sicer 1344/114 in 1344/115. Stavbna pravica je vpisana v ZK pri naslednjih nepremičninah, ki so vse v lasti Republike Slovenije do 1/1: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/100 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/101 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/110 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/114 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/115 (ID ) V naravi gre za poslovno stavbo (sedež stečajnega dolžnika) na naslovu ADRIA AIRWAYS d.o.o. - V STEČAJU, Zgornji Brnik 130H, 4210 Brnik Aerodrom. Poslovna stavba je bila zgrajena 2009, ima štiri etaže in 4.395m2 neto površin. V njej so pisarne, učilnice, skladišče, parkirna mesta. Preostalo predstavljajo zemljišča okoli stavbe in pa zagrajeno parkirišče. Po pregledu zemljiškoknjižnega stanja in razpoložljive dokumentacije je bilo ugotovljeno, da dejansko in pravno stanje izhaja iz različne dokumentacije, ki je v celoti objavljeno v prilogi oglasa, in sicer: Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št , z dne Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice, z dne Aneks št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice, z dne Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti št , za izgradnjo komunalne infrastrukture za novo poslovno stavbo, z dne Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi služnosti št , z dne Pogodba o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne

2 Aneks št. 1 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 2 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 3 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 4 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 5 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št , z dne Izhodiščna cena za premoženje iz 1. točke: Izhodiščna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1 znaša: ,00 EUR (cena je neto brez davščin*) *na ponujeno ceno se obračuna še pripadajoči DDV! ** stroški prenosa lastništva (strošek sestave kupoprodajne pogodbe obračunane skladno z veljavno odvetniško tarifo), morebitnih soglasij in vsi morebitni drugi stroški bremenijo kupca) 3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati: Ponudniki morajo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb: 1) vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI , odprt pri Delavski Hranilnici d.d., Ljubljana, z navedbo "plačilo varščine uprava" v naslednji višini: ALI ,00 EUR 2) ponudnik namesto plačila varščine iz točke 1.) v roku iz drugega odstavka tega člena izroči nepreklicno bančno garancijo, ki mora veljati do , v korist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine v točki 1) oz ,00 EUR, za zavarovanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo iz osmega odstavka 334. člena ali šestega odstavka 335. člena tega zakona. Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki je v roku plačal varščino iz točke 1.) ali predložil bančno garancijo iz točke 2.). Vplačana varščina ponudniku, ki uspe in sklene pogodbo skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim ponudnikom se znesek plačane varščine vrne najkasneje v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika. 4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP: i. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti naslednje podatke (priporočljiva uporaba predloge za ponudbo se nahaja v prilogi): svoje ime oziroma naziv, naslov in davčno številko, predmet oziroma sklop za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno brez davščin (navedeno s številko, v EUR) in rok plačila kupnine ter potrdilo o plačilu varščine in številko TRR za morebitno vračilo varščine oz. predložiti bančno garancijo, skladno s pogoji razpisa. Prav tako morajo v ponudbi navesti kontaktne podatke (telefon oz. elektronski naslov). ii. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene iz 2. točke, v postopku ne bodo upoštevane.

3 iii. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni možno skleniti pogodbe. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe. iv. V primeru, da več ponudnikov ponudi isto ponujeno ceno, bo izbran tisti, ki ponudi krajši plačilni rok. v. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo, velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe. vi. Upravitelj bo ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, poslal besedilo pogodbe s pozivom, da ga v 3 delovnih dneh po prejemu podpisanega vrne. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb v navedenem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. vii. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe. viii. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi stavbne pravice kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo kupca kot imetnika stavbne pravice (342. čl. ZFPPIPP). Stečajni dolžnik bo predmet prodaje kupcu izročil v posest po pravnomočnosti sklepa o izročitvi stavbne pravice kupcu. ix. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od TREH mesecev od sklenitve pogodbe. x. Prodaja premoženja poteka po načelu»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak ni možno. Potencialni kupci si lahko celotno dokumentacijo v zvezi s predmetom prodaje ogledajo na sedežu stečajnega dolžnika, po predhodnem dogovoru s kontaktom navedenim v točki 6. predmetnega oglasa. Isti kontakt je namenjen tudi za fizični ogled premoženja. xi. Stečajni dolžnik ne jamči, da bo po preteku obdobja za katero je ustanovljena stavbna pravica le-to mogoče podaljšati. Prodajalec ne jamči za morebitne pravne napake iz že sklenjenih pogodb. xii. Kupec je izrecno seznanjen, da ne sme brez soglasja ustanovitelja spremeniti namembnosti objekta oz. nepremičnin. xiii. Kupec je izrecno opozorjen, da je z izvrševanjem stavbne pravice povezana tudi Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti št , za izgradnjo komunalne infrastrukture za novo poslovno stavbo, z dne in Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi služnosti št , z dne , s katero so bile ustanovljene služnosti, ki skladno z določilom čl. 226 SPZ niso avtomatsko prenosljive. Služnosti so bile ustanovljene v korist služnostnega upravičenca ( prodajalca ), pri čemer se je služnostni upravičenec zavezal, da bo dobljena pravica ves čas njenega trajanja služila samo za namene letališča-poslovni objekt letalskega prevoznika. Kupec stavbne pravice se bo moral za izvrševanje služnosti po sklenjeni Pogodbi sam dogovoriti z lastnikom nepremičnin RS ( skleniti aneks z lastnikom gospodujoče nepremičnine RS). xiv. Z oddajo ponudbe se šteje, da je kupec seznanjen s predmetom prodaje, delovanjem le tega, z morebitnimi napakami/poškodbami, omejitvami ter ostalimi relevantnimi podatki. Pritožbe zoper zgoraj navedeno ne bodo upoštevane. Potencialni kupci si lahko predmete javne prodaje ogledajo pred prodajo, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmetov ali odstopanjem ne bodo upoštevane. xv. Kupec bo stečajnemu dolžniku omogočil brezplačno uporabo prostorov do konca leta 2022 in sicer v pritličju pisarne št. 15 do 21 (z opremo, popis možen pridobiti pri kontaktu v točki 6. oglasa), klet server soba št. K01, mali arhiv K.04, soba K.05, IT pisarna K.09, sindikalna soba K.10, Soba K.15, 6 parkirnih mest v garaži št. 17 do 22 ter 8 parkirnih zunanjih mest. Stečajni dolžnik bo za uporabo navedenih prostorov kril zgolj tekoče obratovalne stroške v višini 3 EUR/m2. xvi. Kupec je dolžan poravnati sorazmerni del nadomestila (letno nadomestilo znaša okrog ,55 EUR za stavbne pravice ter 5.727,57 EUR za služnostne pravice) za uporabo stavbne pravice in služnosti stečajnemu dolžniku in sicer od dneva izdaje sklepa o izročitvi do konca tekočega obračunskega obdobja, obračunano sorazmerno glede na število dni. xvii. Kupec je dolžan sam in na svoje stroške urediti vse spremembe pri pristojnih organih.

4 xviii. Cena je neto in ne vsebuje davščin 22% DDV ter stroškov sestave pogodbe, ki bo obračunana po veljavni odvetniški tarifi. 5. Rok za oddajo ponudb: Rok za oddajo ponudb je (datum odpošiljanja pošte), ponudbe se pošljejo s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z oznako»adria AIRWAYS d.o.o. v stečaju- PONUDBA STAVBNA PRAVICA NE ODPIRAJ«na naslov stečajnega dolžnika: ADRIA AIRWAYS d.o.o. - v stečaju, Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom, Slovenija 6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled: V primeru izrednih razmer v državi, ki bi bile posledica zaradi širjenja Koronavirusa (SARS-CoV-2) vse zainteresirane obveščam, da fizični ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v takšnem primeru NE BO MOGOČ. V tem primeru se bo nato tudi rok za oddajo ponudb po potrebi podaljšal. Ogled premoženja, pogodbo o prodaji in drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika ter pridobitev vseh ostalih informacij glede postopka prodaje je možen po dogovoru z ga. Ano Miler na elektronskem naslovu in naslovu upravitelja 7. Rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb: Upravitelj bo vse ponudnike obvestil o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb (datum pošiljanja pošte). S spoštovanjem, Upravitelj mag. Janez Pustatičnik Priloge: Informativne fotografije Predloga ponudbe za nakup premoženja ZK izpisek stavbne pravice Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št , z dne Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice, z dne Aneks št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice, z dne Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti št , za izgradnjo komunalne infrastrukture za novo poslovno stavbo, z dne Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi služnosti št , z dne Pogodba o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 1 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 2 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 3 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 4 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Aneks št. 5 k Pogodbi o medsebojnih odnosih glede rabe zemljišč, z dne Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št , z dne

5 Informativne fotografije

6

7 PONUDBA ZA NAKUP PREMOŽENJA Stečajni postopek St 2704/2019 ADRIA AIRWAYS d.o.o. - v stečaju Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom 1. PONUDNIK Družba oz. ime in priimek: Naslov: Matična številka oz EMŠO: Davčna številka: Zavezanec za DDV: DA NE Številka TRR: Zakoniti zastopnik: Kontaktna oseba: Elektronski naslov: Telefonska številka: 2. PREDMET PONUDBE (kot izhaja iz 2. točke vabila k dajanju ponudb) Predmet ponudbe je naslednje premoženje stečajnega dolžnika: STAVBNA PRAVICA: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ). Ponujena kupnina (v EUR brez DDV) Rok plačila, v dnevih po podpisu pogodbe 3. PONUDNIK S PODPISOM IZJAVLJAM, DA: sem podrobno proučil vabilo in da se v celoti strinjam s pogoji iz vabila; so vsi podatki v tej ponudbi resnični; ponudba velja najmanj še petnajst (15) dni po poteku roka za oddajo ponudb; se odpovedujem uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov ali škode, če pogodba ne bo sklenjena s ponudnikom; ni ovir za sklenitev pogodbe s stečajnim dolžnikom, določenih v 1. odstavku 337. člena ZFPPIPP 1 Kraj in datum: Podpis ponudnika: 1 1. odstavek 337. člena ZFPPIPP: Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z: (1.) osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, (2.) stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek, (3.) družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov, (4.) osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe, (5.) pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

8 :22 Informacijski sistem ezk Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: :22:27 Nepremičnina tip nepremičnine: 4 - stavbna pravica vir ID znaka: 3 - določi VS ID znak: stavbna pravica /39 katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ) Plombe: Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Osnovni pravni položaj nepremičnine: ID osnovnega položaja: vrsta osnovnega položaja: vknjižena stavbna pravica delež: 1/1 imetnik: 1. matična številka: firma / naziv: ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o. - V STEČAJU naslov: Zgornji Brnik 130H, 4210 Brnik - Aerodrom omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta :07: vknjižena hipoteka :38: vknjižena hipoteka :14: vknjižena hipoteka Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah: ID pravice / zaznambe čas začetka učinkovanja :07:34 vrsta pravice / zaznambe vknjižena hipoteka glavna nepremičnina: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ) podatki o vsebini pravice / zaznambe terjatev: ,00 EUR obresti seštevek EURIBOR-ja za 3 mesečne depozite v EUR in nespremenljive marže 3,50% letno tip dospelosti 1 - določen dan datum dospelosti dodatni opis: - obresti tečejo od prvega črpanja kredita dalje imetnik: 1. matična številka: firma / naziv: BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY stran 1 od 3

9 :22 naslov: Hatch Street, Dublin 2 IRSKA, Irska zveza - ID osnovnega položaja: pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi: ID čas začetka učinkovanja vrsta :07: zaznamba neposredne izvršljivosti Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi: ID pravice / zaznambe čas začetka učinkovanja :07:34 vrsta pravice / zaznambe zaznamba neposredne izvršljivosti podatki o vsebini pravice / zaznambe dodatni opis: Zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja opr. št. SV 1129/11 z dne ID pravice / zaznambe čas začetka učinkovanja :38:21 vrsta pravice / zaznambe vknjižena hipoteka glavna nepremičnina: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ) podatki o vsebini pravice / zaznambe terjatev: ,21 USD obresti 4% letno tip dospelosti 1 - določen dan datum dospelosti dodatni opis: Na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na stavbni pravici z dne se vknjiži hipoteka za zavarovanje terjatev v višini ,21 USD s pripadki, to je s pogodbenimi obrestmi 4% letno, ki tečejo od 20. junija 2019 dalje, kot tudi z morebitnimi zamudnimi obrestmi, z zapadlostjo glavnice v 24 enakih obrokih, od katerih zadnji zapade v plačilo 20. maja 2021 ter z morebitnimi stroški, ki bi jih zastavni upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve. imetnik: 1. matična številka: firma / naziv: Canada Ltd naslov: 1067 Sherwin Road, R3H 0T8, Winnipeg Winnipeg, KANADA, Kanada zveza - ID osnovnega položaja: pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi: Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo ID pravice / zaznambe čas začetka učinkovanja :14:27 vrsta pravice / zaznambe vknjižena hipoteka glavna nepremičnina: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ) podatki o vsebini pravice / zaznambe terjatev: ,75 EUR obresti / tip dospelosti 1 - določen dan datum dospelosti dodatni opis: Na podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij z dne se vknjiži hipoteka za zavarovanje terjatve v višini ,75 EUR, ki zapade v plačilo v 20 obrokih, skladno z amortizacijskim načrtom opredeljenim v Pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij z dne , brezobrestno, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi stran 2 od 3

10 :22 obrestmi, ter vsemi ostalimi stroški in pripadki, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem poplačila terjatve. imetnik: 1. matična številka: firma / naziv: ADRIA TEHNIKA, vzdrževanje letal, d.o.o. naslov: Zgornji Brnik 130D, 4210 Brnik - Aerodrom zveza - ID osnovnega položaja: pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi: Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo Stavbna pravica je vknjižena pri nepremičnini: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/115 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/114 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/101 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/100 (ID ) katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/110 (ID ) z naslednjo vsebino: Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice št z dne se vknjiži stavbna pravica 1344/39.SP na parc. št. 1344/39 k.o. Zg. Brnik za izgradnjo objekta - poslovna stavba z zunanjo ureditvijo, za dobo 30 let v korist družbe Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana, matična številka Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 5480/2009 se prenese vpis. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7276/2009 se prenese vpis. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 4524/2010 se prenese vpis. Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah: ID pravice / zaznambe čas začetka učinkovanja :00:00 vrsta pravice / zaznambe vknjižena stavbna pravica glavna nepremičnina: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 1344/115 (ID ) podatki o vsebini pravice / zaznambe dodatni opis: Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice št z dne se vknjiži stavbna pravica 1344/39.SP na parc. št. 1344/39 k.o. Zg. Brnik za izgradnjo objekta - poslovna stavba z zunanjo ureditvijo, za dobo 30 let v korist družbe Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana, matična številka Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 5480/2009 se prenese vpis. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7276/2009 se prenese vpis. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 4524/2010 se prenese vpis. imetnik: 1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK stavbna pravica 1344/39 (ID ) pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi: Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo stran 3 od 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57