PREDSEDNISTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA. Popis prebivalstva, poljedelskih gospodarstev in demače živine dne 31. marca

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDSEDNISTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA. Popis prebivalstva, poljedelskih gospodarstev in demače živine dne 31. marca"

Transkripcija

1 PREDSEDNISTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA Pops prebvalstva, poljedelskh gospodarstev n demače žvne dne. marca 9.. DRUŽINSKI LIST St. Popsnega kroga: Pf Redna št. Družnskega lsta: Z Obrazec: l! Hanovna:.. Srez: Mestn okraj: *P -0 Prmek me n ppktc poglavarja družne: Občna: Kraj Ulca X'MJ?!*0UAAZ) f, hšna št, JdtlUMtO j [Pr zavodskh družnah tud vrsta n naslov zavoda (bolnce, hotela, vojašnce. t. d.) ) Popsnc Temu Družnskemu lstu prpada zpolnjenh { ) Lstov za poljedelska gospodarstva I... ) Lstov o domač žvn ^- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIE (obrazec.) Poglavar družne al njegov namestnk zpoln, ako je dobro psmen, sam popsnce za sebe n za vsakega člana svoje družne. Samo v slučaju, ako nsta družnsk poglavar al njegov namestnk dovolj psmena, zpoln popsnco popsovalce. Po ena popsnca se mora zpolnt za svako trajno al začasno prsotno osebo (moško al žensko, staro al mlado, domačo al tujo, vojaško al cvlno osebo), katera se nahaja v kraju popsa pr tej družn o polnoč med. marcem n. aprlom 9, bods da je ona podank naše al katere tuje države. Popše naj se le on, k je bl žv ob tej polnoč a ne na pr, dele, k se je rodlo po tej polnoč, nt on, k je bl še žv na dan. marca, a je umrl pred to polnočjo. Tako se bo v slučaju predhodnega razdajauja n zpolnjevanja popsnh obrazcev razveljavla ona popsnca katera je bla zpolnjena za nekoga, k je umrl pred to polnočjo al k se je rodl po njej; nasprotno je treba naknadno zpolnt popsnco za dete, k se tedaj še n rodlo, a se je rodlo pred polnočjo do. marca n. aprla. One osebe, katere b v noč od. marca do. aprla 9 potovale al b se nahajale v tujem stanovanju, a vrnle b se do. aprla 9 al sledečh dn v svoje stalno stanovanje, treba popsat v njhovem rednem stalnem stanovanju, ako že nso ble popsane tam, kjer so se fak'čno nahajale. Vsak odgovor na vprašanja v popsnc mora bl jasen n čtljvo napsan ter v državnem jezku Na mnoga vprašanja ne bo tud brez posebnh navodl težko odgovort, zato se bodo tu navodla omejla le na sledeča vprašanja: Na. vprašanje se vpše: mošk odnosno žensk. Na. vprašanje se vpše: neoženjen al neomožena, oženjen al omožena, vdovec al vdova, zakonsko razporočeu (ločen) al razporocena (ločena). Na. vprašanje se vpše: za družnskega poglavarja beseda poglavar", za vse ostale osebe v družn razmerje teh oseb- napram družnskemu poglavarju na pr.: žena, sn, hč vnuk brat, zet, sluga, sobarca, šofer, podnajemnk (samec). t. d Na. vprašanje (kedaj je bla popsana oseba rojena) se vpše dan, mesec n leto po novem koledarju. Na. vprašanje treba odgovort samo takrat, kadar prsotna oseba, das je stalno nastanjena v kraju popsa, ne žv tu od svojega rojstva, temveč se je kasneje od nekod dosella. Pod ) treba navest leto, v katerem se je dosella v kraj popsa, a pod ) od kod se je dosella v kraj popsa. Ako se je oseba dosella z Jugoslavje, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako pa z nozemstva, se navede samo država. Ako je neka oseba rojena v kraju popsa prebla gotov čas v drugem kraju v zucenju obrt, šolanju, vojašk služb, sezonskh delh, bolncah, poboljšcvalrucah al zaporh, pa se je vrnla v svoj rojstn kraj, se ne smatra, da se je dosella, temveč da žv stalno od svojega rojstva v kraju popsa. Na 8. vprašanje treba za vsako prsotno osebo odgovort, al je v kraju popsa trajno al začasno prlo.na. Za vsako osebo, k je v kraju popsa samo začasno prsotna n ne namerava tu trajno ostat, treba dalje odgovort, kje je v tem slučaju njeno stalno (redno) bvalšče n to, ako je njeno stalno bvalšče v Jugoslavj, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako je pa v nozemstvu, se navede samo država.

2 j ' PREGLED VSEH ČLANOV DRUŽINE 0) -a 06 Prmek n me poglavarja n vseh članov družne. O Spol O) T Zakonsk (bračn) stan Kaj je kdo napram poglavarju Kdaj je rojen dan mesec leto Mesto rojstva: občna n srez; za v nozemstvu rojene samo država Domovnska občna n srez; pr tujh državljanh samo država ll s ^ I. Trajno prsotne osebe YUt Ay JffflUs tfttmjuo' f\frqkwv k tft J^h ^^- 'h l fhmwff ^hj^uam) ' ftm.t^lflmmllfr. WKU% 'dm. pwfctrčvjyj> JVMISAO' D. fys> Htflft&Jt!, ~ (rukj v ~ - lf.- -t Vnrftfrtu <jks 9 A - ~.fmsf-uć? ff' fa \!k(u<s urmffo? cfb' -f- -L <wmtru>- fffa - (%f^v %HZUL {f -v- ff. T, fof«kjut&dujo $J tu0l) -,f «r> ^ - tf * Verozpovedanje Narodnost Maternsk jezk Poklc Opomba t J* MMM.. b Vsega trajno prsotnh oseb J ' l II. Začasno prsotne osebe Vsega začasno prsotnh oseb I. + II. Ukupno prsotnh oseb III. Začasno odsotne osebe l Vsega začasno odsotnh oseb

3 PREDSEDNIŠTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA Pops prebvalstva, poljedelskh gospodarstev n domače žvne dne. marca 9.. DRUŽINSKI LIST St. Popsnega kroga. M Redna št. Družnskega lsta. k Obrazec: Banovna: Srez: Mestn okraj; Prmek me n poklc poglavarja družne- Občna: Kraj: L Ulca, hšna št ata) IJMauffltL' d> - ftd fthtjaumo {Pr zavodskhvdružuj tud vrsta n naslov aavoda (bolnce, hotela, vojašnce. t. d.) Temu Družnskemu lstu prpada zpolnjenh ) Popsnc \ ) Lstov za poljedelska gospodarstva; ) Lstov o domač žvn.... T j NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIE (obrazec.) Poglavar družne al njegov namestnk zpoln, ako je dobro psmen, sam popsnce za sebe n za vsakega člana svoje družne. Samo v slučaju, ako nsta družnsk poglavar al njegov namestnk dovolj psmena, zpoln popsnco popsovalec. Po ena popsnca se mora zpolnt za svako trajno al začasno prsotno osebo (moško al žensko, staro al mlado, domačo al tujo, vojaško al cvlno osebo), katera se nahaja v kraju popsa pr tej družn o polnoč med. marcem n. aprlom 9, bods da je ona podank naše al kaere tuje države. Popše naj se le on, k je bl žv ob tej polnoč a ne ua pr. dete, k se je rodlo po tej polnoč, nt on, k je bl še žv na dan. marca, a je umrl pred to polnočjo. Tako se bo v slučaju predhodnega razdajanja n zpolnjevanja popsnh obrazcev razveljavla ona popsnca, katera je bla zpolnjena za nekoga, k je umrl pred to polnočjo al k se je rodl po njej; nasprotno je treba naknadno zpolnt popsnco za dete, k se tedaj še n rodlo, a se je rodlo pred polnočjo do. marca n. aprla. One osebe, katere b v noč od. marca do. aprla 9 potovale al b se nahajale v tujem stanovanju, a vrnle b se do. aprla 9 al sledečh dn v svoje stalno stanovanje, treba popsat v njhovem rednem stalnem stanovanju, ako že nso ble popsane tam, kjer so se faktčno nahajale. Vsak odgovor na vprašanja v poptsnc mora bt jasen n čtljvo napsan ter v državnem jezku Na mnoga vprašanja ne bo tud brez posebnh navodl težko odgovort, zato se bodo tu navodla omejla le na sledeča vprašanja: Na. vprašanje se vpše: mošk odnosno žensk. Na. vprašanje se vpše: neoženjen al neomožena, oženjen al omožena, vdovec al vdova, zakonsko razporočen (ločen) al razporocena (ločena). Na. vprašanje se vpše: za družnskega poglavarja beseda poglavar", za vse ostale osebe v družn razmerje teh oseb napram družnskemu poglavarju na pr.: žena, sn, hč vnuk, brat, zet, sluga, sobarca, šofer, podnajemnk (samec). t. d Na. vprašanje (kedaj je bla popsana oseba rojena) se vpše dan, mesec n leto po novem koledarju. Na. vprašanje treba odgovort samo takrat, kadar prsotna oseba, das je stalno nastanjena v kraju popsa, ne žv tu od svojega rojstva, temveč se je kasneje od nekod dosella. Pod ) treba navest leto, v katerem se je dosella v kraj popsa, a pod ) od kod se je dosella v kraj popsa. Ako se je oseba dosella z Jugoslavje, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako pa z nozemstva, se navede samo država. Ako je neka oseba rojena v kraju popsa prebla gotov čas v drugem kraju v zucenju obrt, šolanju, vojašk služb, sezonskh delh, bolncah, poboljševalncah al zaporh, pa se Je vrnla v svoj rojstn kraj, se ne smatra, da se je dosella, temveč da žv stalno od svojega rojstva v kraju popsa. Na 8. vprašanje treba za vsako prsotno osebo odgovort, al je v kraju popsa trajno al začasno prsotna. Za vsako osebo, k je v kraju popsa samo začasno prsotna n ne namerava tu trajno ostat, treba dalje odgovort, kje je v tem slučaju njeno stalno (redno) bvalšče n lo, ako je njeno stalno bvalšče v Jugoslavj, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako je pa v nozemstvu, se navede samo država.

4 . PREGLED VSEH ČLANOV DRUŽINE O) w -n O) Prmek n me poglavarja n vseh članov družne Kl O E Spol žensk Zakonsk (bračn) stan Kaj je kdo napram poglavarju Kdaj je rojen dan mesec leto Mesto rojstva: občna n srez; za v nozemstvu rojene samo država Domovnska občna n srez; pr tujh državljanh samo država Verozpovedanje Narodnost Maternsk jezk Poklc Opomba 6 I 0fak -*#- Jmcc j T,frmn~ f nw* j MV M. Ml(S$MsjX$f, Mluzo s tr 0 I. Trajno prsotne osebe 0 f}u>%<hrm< ~IMMUU> IS ~t -t~ f- -f~ <ot. A. Y j. Vsega trajno prsotnh oseb (,j II, Začasno prsotne osebe Vsega začasno prsotnh oseb I* " II. Ukupno prsotnh oseb d III. Začasno odsotne osebe Vsega začasno odsotnh oseb

5 PREDSEDNIŠTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA Pops prebvalstva, poljedelskh gospodarstev n domače žvne dne. marca 9.. SI. Popsnega kroga. & DRUŽINSKI LIST Redna št. Družnskega lsta: Obrazec: Banovna: Z.^^l".'.^.^. Občna: Sre*: 'fju^tjoum Kraj; J. Mestn okraj: "r.: Uca, hšna š t>: tđtumstnhz& Prmek me n poklc poglavarja družne: {Pr zavodskh družnah tud vrsta n naslov zavoda (bolnce, hotela, vojašnce. t. d.) f V- T= O Popsnc Temu Družnskemu lstu prpada zpolnjenh \) TI ) Lstov ;< za poljedelska gospodarstva ) Lstov o domač žvn... f X..} NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIE (obrazec.) Poglavar družne al njegov namestnk zpoln, ako je dobro psmen, sam popsnce za sebe n za vsakega člana svoje družne. Samo v slučaju ako nsta družnsk poglavar al njegov namestnk dovolj psmena, zpoln popsnco popsovalec Po ena popsnca se mora zpolnt za svako trajno al začasno prsotno osebo (moško al žensko, staro al mlado, domačo al tujo, vojaško al cvlno osebo), katera se nahaja v kraju popsa pr tej družn o polnoč med. marcem n. aprlom 9, bods da je ona podank naše al katere tuje države. Popše naj se le on, k je bl žv ob tej polnoč a ne na pr. dete, k se je rodlo po tej polnoč, nt on, k je bl še žv na dan. marca, a je umrl pred to polnočjo. Tako se bo v slučaju predhodnega razdajanja n zpolnjevanja popsnh obrazcev razveljavla ona popsnca, katera je bla zpolnjena za nekoga, k je umrl pred to polnočjo al k se je rodl po njej; nasprotno je treba naknadno zpolnt popsnco za dete, k se tedaj še n rodlo, a se je rodlo pred polnočjo do. marca n. aprla. One osebe, katere b v noč od. marca do. aprla 9 potovale al b se nahajale v tujem stanovanju, a vrnle b se do. aprla 9 al sledečh dn v svoje stalno stanovanje, treba popsat v njhovem rednem stalnem stanovanju, ako že nso ble popsane tam, kjer so se fak čno nahajale. Vsak odgovor na vprašanja v popsnc mora bt jasen n čtljvo napsan ter v državnem jezku Na mnoga vprašanja ne bo tud brez posebnh navodl težko odgovort, zato se bodo tu navodla omejla le na sledeča vprašanja: Na. vprašanje se vpse: mošk odnosne žensk. Na. vprašanje se vpše: neoženjen al neomožena, oženjen al omožena, vdovec al vdova, zakonsko razporočen (ločen) al razporocena (ločena). Na. vprašanje se vpše: za družnskega poglavarja beseda poglavar", za vse ostale osebe v družn razmerje teh oseb napram družnskemu poglavarju na pr.: žena, sn, hč vnuk, brat, zet, sluga, sobarca, šofer, podnajemnk (samec). t. d Na. vprašanje (kedaj je bla popsana oseba rojena) se vpše dan, mesec n leto po novem koledarju. Na. vprašanje treba odgovort samo takrat, kadar prsotna oseba, das Je stalno nastanjena v kraju popsa, ne žv tu od svojega rojstva, temveč se je kasneje od nekod dosella. Pod ) treba navest leto. v katerem se je dosella v kraj popsa, a pod ) od kod se je dosella v kraj popsa. Ako se je oseba dosella z Jugoslavje, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako pa z nozemstva, se navede samo država. Ako je neka oseba rojena v kraju popsa prebla gotov čas v drugem kraju v zucenju obrt, šolanju, vojašk služb, sezonskh delh, bolncah, poboljševalncah al zaporh, pa se je vrnla v svoj rojstn kraj, se ne smatra, da se je dosella, temveč da žv stalno od svojega rojstva v kraju popsa. Na 8. vpraranje treba za vsako prsotno osebo odgovort, al je v kraju popsa trajno al začasno prsotna. Za vsako osebo, k je v kraju popsa samo začasno prsotna n ne namerava tu trajno ostat, treba dalje odgovort, kje je v tem slučaju njeno stalno (redno) bvalšče n to, ako je njeno stalno bvalšče v Jugoslavj, se navede kraj, občna, srez n banovna ako je pa v nozemstvu, se navede samo država.

6 :. PREGLED VSEH ČLANOV DRUŽINE j > 0) Krt a T <L> OS Prmek n me poglavarja n vseh članov družne mošk Spol V) O) Zakonsk (bračn) stan Kaj je kdo napram poglavarju Kdaj je rojen dan mesec leto Mesto rojstva: občna n srez; za v nozemstvu rojene samo država Domovnska občna n srez; pr tujh državljanh samo država H -M Jfrfaalj 'pmp.-%utyv,fla^&u) A P?N V 6 (frfuttf ' fl^uasos y MW$'d& rnaaja) ^ J I. Trajno prsotne osebe ~- - % MJJfZbOU*) Verozpovedanje Narodnost Maternsk jezk Poklc - Opomba t t H *. 9. _ # Vsega trajno prsotnh oseb II. Začasno prsotne osebe l Vsega začasno prsotnh oseb I. -f- II. Ukupno prsotnh oseb f III. Začasno odsotne osebe Vsega začasno odsotnh oseb

7 PREDSEDNISTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA,_- I ' L Pops prebvalstva, poljedelskhgospodarstev n domače žvne dne. marca 9. I DRUŽINSKI LIST St. Popsnega kroga:. SV-: Redna št. Družnskega lsta: y Obrazec: Banovna: Srez: Mestn okraj: T. Občna Kraj: Ulca, hšna št.:.ms^mf. jđr & Prmek me n poklc poglavarja družne: - f č { lujkf' f WAJW(> ^^ry^aruw ^OO^PL v < {Pr zavodskh družnah tud vrsta n naslov zavoda (bolnce, hotela, vojašnce. t. d.) ) Popsnc Temu Družnskemu lstu prpada zpolnjenh ] ) Lstov za poljedelska gospodarstva. ) Lstov o domač žvn NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIE (obrazec.) Poglavar družne al njegov namestnk zpoln, ako je dobro psmen, sam popsnce za sebe n za vsakega člana svoje družne. Samo v slučaju ako nsta družnsk poglavar al njegov namestnk dovolj psmena, zpoln popsnco popsovalec. Po ena popsnca se mora zpolnt za svako trajno al začasno prsotno osebo (moško al žensko staro al mlado, domačo al tujo vo,aško al cvlno osebo) katera se nahaja v kraju popsa pr tej družn o polnoč med. marcem n. aprlom 9, bods da je ona podank naše al katere tuje države. Popše naj se le on, k je bl žv ob tej polnoč a ne na pr dele, k se je rodlo po tej polnoč, nt on, k je bl še žv na dan, marca, a je umrl pred to polnočjo. Tako se bo v slučaju predhodnega razdajanja n zpolnjevanja popsnh obrazcev razveljavla ona popsnca katera je bla zpolnjena sfehekoga, k je umrl pred to polnočjo al k se je rodl po njej; nasprotno e treba naknadno zpolnt popsnco za dete, k se tedaj še n rodlo a se je rodlo pred polnočjo do. marca In. aprla. One osebe, katere b v noč od. marca do. aprla 9 potovale al b se nahajale v tujem stanovanju, a vrnle b se do, aprla 9 al sledečh dn v svoje stalno stanovanje, treba popsat v njhovem rednem stalnem stanovanju, ako že nso ble popsane tam kjer so se faktčno nahajale. Vsak odgovor na vprašanja v popsnc mora bt jasen n čtljvo napsan ter v državnem jezku Na mnoga vprašanja ne bo tud brez posebnh navodl težko odgovort, zato se bodo tu navodla omejla le na sledeča vprašanja: Na. vprašanje se vpše: mošk odnosno žensk. Na. vprašanje se vpše: neoženjen al ueomožena oženjen al omožena, vdovec al vdova, zakonsko razporocen (ločen) al razporocena (ločena). Na. vprašanje se vpše: za družnskega poglavarja beseda poglavar" za vse ostale osebe v družn razmerje leh oseb napram družnskemu poglavarju na pr.: žena, sn, lc vnuk. brat. zet, sluga, sobarca šofer, podnajemnk (samec). t. d Na. vprašanje (kedaj je bla popsana oseba rojena) se vpše dan, mesec n leto po novem koledarju. Na. vprašanje treba odgovort samo takrat, kada prsotna oseba, das je stalno nastanjena v kraju popsa ne žv tu od svojega rojstva, temveč se ;e kasneje od nekod dosella. Pod ) treba navest leto, v katerem se je dosella v kraj popsa a pod ) od kod se je dosella V kraj popsa. Ako se je oseba dosellff z Jugoslavje, se navede kraj, občna srez n banovna ako pa z nozemstva, se navede samo država. Ako je neka oseba rojena v kraju popsa preba go'ov čas v drugem kraju v zucenju obrt, šolanju, vojašk služb, sezonskh delh, bolncah, poboljševalnca'. al zaporh, pa se je vrnla v svoj rojstn kraj, se ne smatra da se je dosella temveč da žv stalno od svojega rojstva v kraju popsa. Na 8. vpra"an'e treba za vsako prsotno osebo odgovort, al je v kraju popsa trajno al začasno prsolna. Za vsako osebo, k je v kraju popsa samo začasno prsotna n ne namerava tu trajno ostat, treba dalje odgovort, kje je v tem slučaju njeno stalno (redno) bvalšče n to, ako je njeno stalno bvalšče v Jugoslavj, se navede kraj, občna, src, n banovna, ako je pa v nozemstvu, se navede samo država.

8 PREGLED VS SH ČLANOV DRUŽINE rt -a 0) -* Prmek n me poglavarja n vseh članov družne O E Spol J Zakonsk (bračn) stan Kaj je kdo napram poglavarju Kdaj je rojen dan mesce leto Mesto rojstva: občna n srez; za v nozemstvu rojene samo država Domovnska občna \uoz srez; pr tujh Narodnost državljanh samo država P ovedan - ;e S 6 s 9 0 H. IS A - I. Trajno prsotne osebe *\ W(puju< &uu-m' ' ternsk jezk POMK Opomba K W6 J ty*&ocuu U-faf. VcMffa fa-^nef&j&a JqtA * *- -A- HO, jkfctc tttfrteutov <- tj-.m\^ " ~ t t v _ <pčhuz<fa- fot jjtyfo r <y«{ fahutlu> -- <N. L Mp ftftd *J(jMA&-J6tum \ > - *V : v-. 9 * - # Vso^a Iraj IO prsotnh oseb J II. Začasno prsotne osebe I Vsega začasno prsolnh oseb I. + II. Ukupno prsotnh oseb III. Začasno odsotne osebe * -. \ Vsega začasno odsotnh oseb

9 PREDSEDNIŠTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA Pops prebvalstva, poljedelskh gospodarstev n domače žvne dne. marca 9. I. Obrazce: DRUŽINSKI LIST St. Popsnega kroga: SV Redna št. Družnskega lsta: Banovna Au^-^t Občna: Srez: Mostn okraj: Kraj: Ulca, hšna št.: aujnhzs & Prmek me n poklc poglavarja družne: -^h "fd'', ^Š^^Ž ^^0 Pr zavodskh družnah tud vrsta n naslov zavoda (bolnce, hotela, vojašnce. t. d.) *Vf- $0 ) Popsnc Temu Družnskemu lstu prpada zpolnjenh \ ) Lstov za poljedelska gospodarstva ) Lstov o domač žvn... NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIE (obrazec.) Poglavar družne al njegov namestnk zpoln ako je dobro psmen, sam popsnce za sebe n za vsakega člana svoje družne. Samo v slučaju, ako nsta družnsk poglavar al njegov namestnk dovolj psmena, zpoln popsnco popsovalec. Po ena popsnca se mora zpolnt za svako (rajno al začasno prsotno osebo (moško al žensko, staro al mlado, domačo al tujo, vo.aško al cvlno osebo), katera se nahaja V kraju popsa pr tej družn o polnoč med. marcem n. aprlom.9, bods :a 'e ona podank naše al katere tuje države. Popše naj su.e on, k je bl žv ob tej polnoč a ne na pr, dete, k se je rodlo po tej polnoč, nt on, k je bl še žv na dan. marca, a je umrl pred to polnočjo. Tako se bo v slučaju predhodnega razdajanja n zpolnjevanja popsnh obrazcev razveljavla ona popsnca, Katera je bla zpolnjena za nekoga, k je umrl pred to polnoco al k se Je rodl po njej; nasprotno je treba naknadno zpolnt popsnco za dete, k se tedaj še n rodlo, a se je rodlo pred polnočjo do. marca n. apla. One osebe, katere b v noč od. marca do. aprla 9 potovale al b se nahajale v tujem stanovanju, a vrnle b se do. aprla 9 al sledečh dn v svoje stalno stanovanje, treba popsat v njhovem rednem stalnem stanovanju, ako že nso ble popsane tam kjer so se fak'čno nahajale. Vsak odgovor na vprašanja v popsnc mora bt jasen n čtljvo napsan ter v državnem jezku Na mnoga vprašanja ne bo tud brez posebnh navodl težko odgovort, zato se bodo tu navodla omejla le na sledeča vprašanja: Na. vprašanje se vpse: mošk odnosno žens"k. Na. vprašanje se vpše: neoženjen al neonožeua; oženjen al omožena, vdovec al vdova, zakonsko razporočen (ločen' al razporocena (ločena). Na. vprašanje se vpše: za družnskega poglavarja beseda poglavar", za vse ostale osebe v družn razmerje teh oseb napram družnskemu poglavarju na pr.: žena, sn, hč vnuk, brat, zet, sluga, sobarca, šofer, podnajemnk (samec). t. d Na. vprašanje (kedaj je bla popsana oseba rojena) se vpše dan, mesec n leto po novem koledarju. Na. vprašanje treba odgovort samo takrat, kadar prsotna oseba, das je stalno nastanjena v kraju popsa, ne žv tu od svojega rojstva, temveč se je kasneje od nekod dosella. Pod ) treba navest leto, v katerem se je dosella v kraj popsa, a pod ) od kod se je dosella v kraj popsa. Ako se je oseba dosella z Jugoslavje, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako pa z nozemstva, se navede samo država. Ako je neka oseba rojena v kraju popsa prebla gotov čas v drugem kraju v zuccnj obrt, šolanju, vojašk služb, sezonskh dell, bolncah, pololjševalncah al zaporh, pa se je vrnla v svoj rojstn kraj, se ne smatra, da se je dosella temveč da žv stalno od svojega rojstva v kraju popsa. Na 8. vprašanje treba za vsako prsotno osebo odgovort, al je v kraju popsa trajno al začasno prsotna. Za vsako osebo, k je v kraju popsa samo začasno prsotna n ne namerava tu trajno ostat, treba dalje odgovort, kje je v tem slučaju njeno stalno (redno) bvalšče n to, ako je njeno stalno bvalšče v Jugoslavj, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako je pa v nozemstvu, se navede samo država.

10 ' PREGLED VSEH ČLANOV DRUŽINE. Redna štev. Prmek n me poglavarja n vseh članov družne! Kl O E Spol 0) >N Zakonsk (bračn) stan Kaj je kdo napram poglavarju Kdaj je rojen dan mesec leto Mesto rojstva: _.., - * Domovnska občna M občna n srez; za v.-... n srez; pr tujh nozemstvu rojene J,..., _, a državljanh samo država samo država ll s -ft I. Trajno prsotne osebe. twk h^ $&UJ$M<' thq{<z&- \M Mh Mfb mtmfuxjx) ^MfOM'l } A- K> Yur*(tt. Mfrtfu&, (rftm p-j utfujzfo ^nurf. nttatfpu U Z qoy ' - f d foak ^ćvudu Jtlusk fm. > ^ ^f~ ~t -v - - f -** Verozpovedanje Narodnost Maternsk jezk Poklc. -t ~f - «- _ fylyphhlua Opomba A t, Vsega trajno prsotnh oseb ') ' H. Začasno prsotne osebe Vsega začasno prsotnh oseb I. + II. Ukupno prsotnh oseb l aoasno odsotne osphe l * Vsega začasno odsotnh oseb

11 PREDSEDNIŠTVO MINISTRSKEGA SVETA - SPLOŠNA DRŽAVNA STATISTIKA Pops prebvalstva, poljedelskh gospodarstev n domače žvne dne. marca 9.. Obrazec: St. Popsnega kroga. to DRUŽINSKI LIST Redna št. Družnskega lsta: J Aao^&s Prmek me n poklc poglavarja družne: Ulca, hšna št. *<b&ul*vzo ( (HfZftfo ^fwxm& Vtttpo f-mc. t&ft. $< J&?uu& {Pr zavodskh družnah tud vrsta n naslov zavoda (bolnce, hotela, vojašnce. t. d.)..." ) Popsnc T Temu Družnskemu lstu prpada zpolnjenh \ ) Lstov za poljedelska gospodarstva ) Lstov o domač žvn... ^ NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIE (obrazec.) Poglavar družne al njegov namestnk zpoln, ako je dobro psmen, sam popsnce za sebe n za vsakega člana svoje družne. Samo v slučaju, ako nsta družnsk poglavar al ncgov namestnk dovolj psmena, zpoln popsnco popsovalec. Po ena popsnca se mora zpolnt za svako (rajno al začasno prsotno osebo (moško al žensko, staro al mlado, domačo al tujo, vojaško al cvlno osebo), katera se nahaja V kraju popsa pr tej družn o polnoč med. marcem n. aprlom 9, bods da je ona podank naše al katere tuje države, ['opše na] se le on, k Je b! zv ob tej polnoč a ue na pr. dete, k se je rodlo po tej polnoč, nt on, k je bl še žv na dan. marca, a je umrl pred to polnočjo. Tako se bo v slučaju predhodnega razdajanja n zpolnjevanja popsnh obrazcev razveljavla ona popsnca, katera je bla zpolnjena za nekoga, k je umrl pred to polnočjo al k se je rodl po njej; nasprotno je treba naknadno zpolnt popsnco za dete, k se tedaj še n rodlo, a se je rodlo pred polnočjo do. marca n. aprla. One osebe, katere b v noč od. marca do. aprla 9 potovale al b se nahajale v tujem stanovanju, a vrnle b se do. aprla 9 al sledečh dn v svoje stalno stanovanje, treba pop.->at v njhovem rednem stalnem stanovanju, ako že nso ble popsane tam. kjer so se Faktčno nahajale. Vsak odgovor na vprašanja v popsnc! mora bt jasen n čtljvo napsan ter v državnem jezku Na mnoga vprašanja ne bo tud brez posebnh navodl težko odgovorl, zato se bodo tu navodla omejla '.c na jledeca vprašanja: Na. vprašanje se vpše: mošk ounosno žensk. Na. vprašanje se vpše: neoženjen al comožena. oženjen al omožena, vdovec al vdova, zakonsko nporočen (ločen) al razporocena (ločena). Na. vprašanje se vpše: za družnskega poglavarja beseda poglavar", za vse ostale osebe v družn razmerje teh oseb napram družnskemu poglavarju na pr.: žena, sn, hč vnuk, brat, zet, sluga, sobarca, šofer, podnajemnk (samec). t. d Na. vprašanje (kedaj je bla popsana oseba rojena) se vpše dan. mesec n leto po novem koledarju. Na '. vprašanje treba odgovort samo takrat, kadar prsotna oseba, das je stalno nastanjena v kraju popsa, ne žv tu od svojega rojstva, temveč se je kasneje od nekod dosella. Pod ) treba navest leto, v katerem se je dosella v kraj popsa, a pod ) od kod se je dosella v kraj popsa. Ako se je oseba dosella z Jugoslavje, se navede kraj, občna, srez n '. no. na, ako pa z nozemstva, se navede samo država. Ako je neka oseba rojena v kraju popsa prebla gotov čas v drugem kraju v zucenju obrt, šolanju, vojašk služb, sezonskh delh, bolncah, poboljšcvalncah al zaporh, pa se je vrnla v svoj rojstn kraj, se ne smatra, da se je dosella lemvcc da žv stalno od svojega rojstva v kraju popsa. Na 8. vpra'anje treba za vsako prsotno osebo odgovort, al je v kraju popsa trajno al začasno prsotna. Za vsako osebo, k je v kraju popsa samo začasno prsotna n ne namerava tu trajno ostat, treba dalje odgovort, kje je v tem slučaju njeno stalno (redno) bvalšče n to, ako je njeno staln<> bvalšče v Jugoslavj, se navede kraj, občna, srez n banovna, ako je pa v nozemstvu, se navede samo država.

12 PREGLED VSEH ČLANOV DRUŽINE > OJ K n T <U Qt Prmek n me poglavarja n vseh članov družne 'J o E Spol (A O) >N Zakonsk (bračn) stan Kaj je kdo = napram poglavarju Kdaj je rojen dan mesec leto Mesto rojstva: občna n srez; za v nozemstvu rojene samo država Domovnska občna n srez; pr tujh državljanh samo država Verozpovedanje Narodnost Maternsk jezk ll s I. Trajno prsotne osebe Poklc Opomba. ^ M { fmw JMAO ^M?^ A IT, m c^fett^j^l ŽMMMM&J ^ Ž', ltcufoth)\ fmu^ ' tft?k<%l am HA S r $am TfmAs Mnt :&MJ J* F, *r, wjfcm- omm f V - - 9~f\. - llh(fyj jjyjj A yvjl!> A j '%a%tz waumfav sltužu&jl "fmfao F' <jl0. Jdttfuu& ^Z _y_ tf ^- tćufrfca < ^ # WajftE &MduuA> - _-. A A w\ j u ~f- _- f _^_ dwfj Jft{lMć<fjšf? r %tbc fyfof -e~~ m č Vr. ry - - ^T -?- - sdlu M" UJm ~-fl-?ma T V 'K -ft- - <-?.-.. A. dem. *w ^ \ r v Vsega trajno prsotnh oseb J II. Začasno prsotne osebe l { Vsega začasno prsotnh oseb I. " II* Ukupno prsotnh oseb. Začasno odsotne osebe l Vsega začasno odsotnh oseb