Dejavnosti MIZŠ na področju informatizacije izobraževanja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Dejavnosti MIZŠ na področju informatizacije izobraževanja"

Transkripcija

1 Dejavnosti MIZŠ na področj informatizacije izobraževanja mag. Bort Čampelj Mojca Debeljak Kozina Lastovke, 9. marec 2018

2 Strateške smeritve nadaljnjega vajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 (janar 2016) CILJ 1 didaktika in e-gradiva CILJ 2 platforme in sodelovanje CILJ 3 e-kompetence CILJ 4 informatizacija stanov CILJ 5 e-izobraževanje (visoko šolstvo, odrasli) CILJ 6 evalvacija.

3 Okviri kompetenc v Evropi DigComp 2.1: Evropski državljan (2017) prevedeno v slo DigCompEd e-kompetentni čitelj (2016) Digital Competence of Edcators DigCompOrg e-kompetentni VIZ (orodje Selfie 2018) Self-reflection tool for digitally capable schools (SELFIE) EntreComp podjetnost (2016)

4 Novi poročili Evropske komisije o odprtem izobraževanj (objavljeno janarja 2018) 1. Going Open: Policy Recommendations on Open Edcation in Erope (priporočila za odprto izobraževanje v Evropi) prinaša priporočila na regionalni, nacionalni in EU ravni za spodbjanje odprtega izobraževanja v vseh izobraževalnih sektorjih 2. Policy Approaches to Open Edcation Case Stdies from 28 EU Member States analiza aktalnih politik odprtega izobraževanja po vsej Evropi politike kategorizirane in analizirane v desetih razsežnostih odprtega izobraževanja OpenEd okvirja

5 Akcijski načrt digitalnega izobraževanja (Evropska komisija; Digital EDUCATION Action Plan) PRIORITETA 1: Kakovostnejša poraba digitalne tehnologije za počevanje in čenje PRIORITETA 2: Razvijanje streznih digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno transformacijo PRIORITETA 3: Dvig kakovosti izobraževalnih sistemov v EU z činkovitejšo analizo in obdelavo podatkov ter njihovo porabo Dodatek k akcijskem načrt se nahaja na naslov:

6 RAZVOJNI PROJEKTI ( )

7 odprto prožno sodelovalno varno činkovito podprto z Odprto in inovativno čno okolje fizično (arhitektra in oprema), kriklarno, tehnološko, v lokalno in širše okolje prilagojeno potrebam deležencev VI procesa in sodobne držbe, novi/posodobljeni/raznoliki pristopi in pedagoške prakse tdi z vkljčevanjem novih tehnologij, personalizacijačenja distribirano vodenje, timsko delo (med čenci, med strokovnimi delavci, ), medgeneracijsko sožitje, povezovanje/sodelovanje z različnimi znanjimi deležniki fizično, tehnološko, godna in vkljčjoča šolska klima vodenje, fleksibilna organizacija, dvig ravni različnih kompetenc infrastrktro (tehnološko opremljeno in varno okolje - IKT), mrežo (MIZŠ, javni zavodi, platforme, omrežja), didaktičnimi sredstvi in pripomočki Spodbja in razvija: ü sporazmevalno zmožnost in pismenosti: o o o o o o naravoslovna digitalna matematična bralna kltrna ü kritično mišljenje ü reševanje problemov ü večjezičnost ü stvarjalnost ü odgovornost ü sposobnost odločanja ü radovednost ü

8 SOFINANCIRANI PROJEKTI MIZŠ Razvoj splošnih (globalnih) kompetenc 6 projektov ( ), 12,5 mio EUR Celovito podporno okolje za vrtce in šole vsešolski pristop Kombinacija od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor Obvezni vsi 4 tipi kljčnih deležnikov (VIZ, javni zavodi, fakltete in raziskovalni zavodi) Razvoj podjetnosti v OŠ in SŠ (6 mio EUR) enake značilnosti kot zgoraj, le da je obvezno mentorstvo čencem in dijakov iz znanjih institcij (gospodarstvo, kltra, šport ) SIO 2020 (25 mio EUR) 2016 RINOS interdisciplinarna skpina, ki je v zakljčni fazi priprave izhodišč za nadgradnjo obstoječega stanja vkljčevanje temeljnih vsebin RIN v pok in ostale šolske dejavnosti

9 PRIMER PEDAGOGIKA 1:1 Promocijski video

10 MEDNARODNI PROJEKTI MIZŠ partner ERAZMUS + (Akcija 3) eksperimentiranje politik Preverjanje vsepredmetnih veščin (Assessment of transversal skills ATS2020) MENTEP preverjanje pedagoških kompetenc za čitelje (orodje za samopreveranje) YothStart (podjetnost) v letošnjem let nove prijave (digitalno preverjanje; digitalno visoko šolstvo) Obzorje 2020 Projekt X5gon (povezovanje odprtih vsebin na petih ravneh) UNESCO Odprto izobraževanje in prostodostopne izobraževalne vsebine Udejanjanje Ljbljanskega akcijskega načrta (po izvedenem 2. svetovnem kongres v Ljbljani, ) OER global (čeča se interaktivna skpnost) 2. raziskava IKT v izobraževanj MIZŠ promovira sodelovanje na šolah

11 REZULTATI NEKATERIH ZAKLJUČENIH PROJEKTOV ( )

12 E-šolstvo Razvoj in implementacija okvira e-kompetentni čitelj (pedagoške e-kompetence)

13 Število svetovanj (marec 09 april 13) Na skpno svetovanjih je bilo deležb. 13

14 Število deležb na sposabljanjih sodelavcev 14

15 E-kompetentni čitelj

16 E-čbeniki ( ) Uporaba obstoječih e-gradiv 40 interaktivnih e- čbenikov Splošni predmeti v OŠ in SŠ: Mat, Slo, Ang, Fiz, Ke, Geo, Vsi tdi potrjeni na strokovnem svet CC licenca 16

17 Mobilne aplikacije v izobraževanj project/