Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka. Koda Proizvoda PB Ime izdelka MagniSort PosBeadsB

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka. Koda Proizvoda PB Ime izdelka MagniSort PosBeadsB"

Transkripcija

1 Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Koda Proizvoda Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH PB MagniSort PosBeadsB Tasnov/tesnovivtejzmesinima/-joregistrskeštevilke,kerjeletnauvozna kolicinamanjkotenatonažaalipaprehodnoobdobjezaregistracijovskladus23. clenom uredbereachšenipoteklo. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevant identified uses Koda za opis uporabe Uporabe, ki se jih odsvetuje Samo za raziskave SU22-Javnisektor(uprava,izobraževanje,zabava,storitve,rokodelci),PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa, PC21 (Laboratorijske kemikalije), SU24 Znanstveneraziskaveinrazvoj Nizapotrošniškouporabo. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Manufacturer/Supplier LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0) Affymetrix 3420, Central Expressway Santa Clara CA hour Emergency Response for Hazardous Materials Within the USA + Canada: and +1 [or Dangerous Goods] Incident. Spill, Leak, Fire, Exposure, or Accident. Call CHEMTREC Outside the USA + Canada: Country specific Emergency Number (if available): CHEMTREC Slovenia (Ljubljana) +(386) (Pozdravjezik:slovenšcina) Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 1 / 8

2 ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti Klasifikacijasnovialimešanice RazvrstitevvskladuzUredbo(ES)št.1272/2008[CLP] Fizicne Nevarnosti Ni nevarna Nevarnosti za zdravje Ni nevarna Nevarnosti za okolje Ni nevarna Additional information Elementi oznake OznacevanjevskladuzUredbo(ES)št.1272/2008[CLP] Piktogrami za nevarnosti Brez opozorilna beseda Brez izjave o nevarnosti Stavki o nevarnosti, specificni za EU varnostne izjave Preprecevanje Response Storage Odstranjevanje Druge nevarnosti ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve, da so pri navedenih koncentracijah nevarne za zdravje. Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 2 / 8

3 ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc Opis ukrepov prve pomoci Stikskožo Stik z ocmi ZAUŽITJE VDIHAVANJE Napotki za zdravnika Izperitezobilovode.Takojšnjazdravniškapomocnipotrebna. Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce tolahkostoritebreztežav. Podpricakovanimipogojiobicajneuporabenivecjenevarnostivprimeruzaužitja. Cesepocutiteslabo,poišcitezdravniškopomoc. Pod pricakovanimi pogoji obicajne uporabe ni nevarnosti v primeru vdihovanja te snovi. Ce je potrebno, se posvetujte z zdravnikom. Zdraviti simptomatiko. Najbolj pomembni simptomi in ucinki, tako akutni kot kasni Navedbakakršnekolitakojšnjemedicinskeoskrbeinposebnegazdravljenja sredstvazagašenje ODDELEK 5:Protipožarniukrepi Ustreznasredstvazagašenje Neustreznasredstvazagašenje Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nasvet za gasilce Vodniprš.Ogljikovdioksid(CO2).Pena.Suhakemikalija. Podatkov ni na voljo. Ni znano. Standardnipostopekzakemicnepožare. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih Osebnivarnostniukrepi,zašcitnaopremainpostopkivsili Zagotoviteprimernoprezracevanje.Vednonositepriporocenoosebnozašcitnoopremo.Uporabljajteosebno varovalno opremo. Glejte 8. poglavje za vec informacij. Okoljevarstveni ukrepi Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. Metodeinmaterializazadrževanjeincišcenje Vpijte z inertnim absorpcijskim materialom. Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Uporabitipredpisanoosebnozašcitnoopremo.. ODDELEK 7:Ravnanjeinskladišcenje Pogojizavarnoskladišcenje,vkljucnoznezdružljivostjo Vsebnike hraniti na suhem, hladnem in dobro zracenem mestu. Hranite v pravilno oznacenih vsebnikih. Posebne koncne uporabe Samo za raziskave. Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 3 / 8

4 ODDELEK 8:Nadzorizpostavljenosti/osebnazašcita Kontrolni parametri Meje izpostavljenosti Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Tehnicni ukrepi Poskrbeti za ustrezno prezracevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Nadzor izpostavljenosti Osebnazašcitnaoprema Zašcitadihal Zašcitazaroke Zašcitazaoci Zašcitakožeintelesa Higienski ukrepi Obnezadostnem prezracevanjunositerespiratorjeinopremo,kijepreizkušenain odobrena v skladu z ustreznimi vladnimi standardi. NositiprimernezašcitnerokaviceMaterialrokavic:kompatibilnekemicnoodporne rokavice. Tesnosedecazašcitnaocala. Nositiprimernozašcitnoobleko. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tice. Kontrole izpostavljenosti okolja Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 4 / 8

5 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti zunanji videz tekocina Vonj Tališce/obmocjetaljenja: C Mešanicanibilatestirana F Mešanicanibilatestirana Tockavrelišca/obmocje C Mešanicanibilatestirana F Mešanicanibilatestirana vrelišca Plamenišce C Mešanicanibilatestirana F Mešanicanibilatestirana temperaturasamovžiga C Mešanicanibilatestirana F Mešanicanibilatestirana temperatura razpada C Mešanicanibilatestirana F Mešanicanibilatestirana hitrost izparevanja vnetljivost (trdna snov, plin) Zgornja meja za eksplozijo Mešanicanibilatestirana prahu Spodnja meja eksplozivnosti Mešanicanibilatestirana parni tlak Mešanicanibilatestirana Relativna gostota Mešanicanibilatestirana Specificna masa topnost Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Eksplozivne lastnosti Mešanicanibilatestirana DRUGI PODATKI ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost reaktivnost Kemicna stabilnost Ni znano. Snov je pod obicajnimi pogoji obstojna. MožnostpotekanevarnihreakcijNevarnareakcijanibilazabeležena. Pogoji, ki se jim je treba izogniti Podatkov ni na voljo. Nezdružljivimateriali Nevarni razpadni produkti Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.. Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 5 / 8

6 ODDELEK 11:Toksikološkipodatki Podatkiotoksikološkihucinkih Na voljo ni dokazov, ki bi nakazovali na akutno strupenost. Glavni nacini izpostavljenosti, Draženje Korozivnost Senzitizacija STOT enkratna izpostavljenost STOT ponavljajocase izpostavljenost Rakotvornost Mutagenost Toksicnostzarazmnoževanje Nevarnost vdiha ODDELEK 12:Ekološkipodatki Toksicnost Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode. Obstojnost in razgradljivost Zmožnostkopicenjav organizmih Podatkov ni na voljo. Podatkov ni na voljo. Rezultati ocene PBT in vpvb. Drugiškodljivivplivi Podatkov ni na voljo. ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Izogibajtealizmanjšajteproizvodnjoodpadkov,kjerjetomogoce.Praznaembalažaalioblogelahkoševedno vsebujejo ostanke proizvoda. Snov in embala?o morate odlo?iti v smeti v skladu z odobrenimi metodami odlaganja. Odlaganje izdelka, njegovih raztopin ali katerih koli stranskih proizvodov, mora biti v skladu z zahtevami vseh ustreznih lokalnih, regionalni ali nacionalnih/zveznih predpisov. Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 6 / 8

7 IATA / ADR / DOT-US / IMDG Not regulated in the meaning of transport regulations. ODDELEK 14: Podatki o prevozu UNštevilka Pravilno odpremno ime ZN Transport hazard class(es) SkupinaEmbalaže Nevarnosti za okolje Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Transport v rinfuzi po Prilogi II MARPOL 73/78 in IBC kodi. ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes Zelo nevarne snovi OmejenesnoviizPrilogeXVI,Uredbe(ES)št.1907/2006 Snovi,naštetevPrilogiIUredbe(ES)št.689/2008 OmejenesnoviizPrilogeVUredbe(ES)št.689/2008 SnovinavedenevUredbi(ES)št.850/2004EvropskegaparlamentainSvetazdne29.aprila2004oobstojnih organskihonesnaževalcihinspremembidirektive79/117/egs Nemškirazredinevarnostizavodo(Wassergefährdungsklassen) Nirazvršceno. Druge mednarodne zaloge Podatkov ni na voljo Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 7 / 8

8 ODDELEK 16: Drugi podatki Razlog za spremembo PosodobitivskladuzUredboKomisije(EU)št.453/2010. Številkaspremembe 2 Datum izdaje 29-Nov-2016 References ECHA:htp:/echa.europa.eu/ TOXNET:htp:/toxnet.nlm.nih.gov/ echemportal:htp:/ LOLIdatabase:htps:/ Klasifikacijainpostopek,kiseuporabljajtazaizpeljavoklasifikacijezamešanicevskladuzUredbo(ES) 1272/2008 [CLP]: Nirazvršceno Zgoraj navedena informacija so plod skrbnega iskanja oz. raziskovanja, priporocila pa so osnovana na preudarni uporabistrokovnepresoje.informacijesenesmejojematikotvseobsežne,ampaksemorajouporabljatilekot vodilo.vse snovi in raztopine lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je potrebno uporabljati s previdnostjo. Ker podjetjenemorekontroliratidejanskihmetod,kolicinalipogojevuporabe,podjetjenemorebitiodgovornozakakršno koliškodoaliizgubo,kijeposledicaravnanjaalistikazizdelkom,kotjenavedenotukaj.informacijevtem SDS-UNEPREDSTAVLJAJO JAMSTVA,IZRAŽENEGAALIIMPLICITNEGA,VKLJUCNO SKAKRŠNIM KOLI IMPLICIRANIM JAMSTVOM TR?NE UPORABNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA KATERI KOLI NAMEN Datum izdaje 29-Nov-2016 Stran 8 / 8