SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2 IN PROTOKOLI ZA IZVAJANJE POUKA V ČASU COVID-19

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2 IN PROTOKOLI ZA IZVAJANJE POUKA V ČASU COVID-19"

Transkripcija

1 OŠ Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru Mariborska cesta Orehova vas tel.: Štev.: Datum: SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2 IN PROTOKOLI ZA IZVAJANJE POUKA V ČASU COVID-19 Model C-OŠ (Priloga hišnega reda) Aktiviranje modela določi Vlada RS oziroma ministrica pristojna za izobraževanje. V okviru tega modela poteka pouk v šoli od 26. januarja 2021, za učence od 1. do vključno 3. razreda. Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo. V primeru izboljšanja epidemiološke slike se bodo postopoma v šolo vrnili učenci ostalih razredov. Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno skupaj, oziroma preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih morajo dobro poznati in udejanjati v praksi vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu: Potrebno je: upoštevati splošne higienske ukrepe, upoštevati zdravstvene omejitve, spremljati zdravstveno stanje, zmanjševati stike med osebami, uporabljati osebno varovalno opremo. 1. Splošnih higienski in preventivni ukrepi: Upoštevati priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, priporočena medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra. Sede 1,5 metra, v gibanju, čakanju v vrsti, kjer je težje vzdrževati stalno razdaljo, 2 metra. Pravilna uporaba mask. Upoštevanje pravilne higiene kašlja. Seznanitev učencev s higieno rok, kašlja in kihanja poteka večkrat dnevno. V ta namen šola objavi plakate in drugo gradivo. Redno in temeljito umivanje rok z milom, se izvaja vsaj enkrat na šolsko uro in obvezno po vsaki uporabi toaletnega prostora, ob dotiku kljuke, pipe, ograje ali dotikanju drugih površin. V razredih, kjer ni tople vode, se poleg umivanja izvaja tudi razkuževanje rok z namenskim razkužilom za roke. Za razkuževanje je odgovoren učitelj, ki ima razkužilo na varnem mestu. Razkužilo se pri obeh vhodih namesti na varno višino. 1

2 Učenci uporabljajo le tisti toaletni prostor, ki je v istem nadstropju kot matična učilnica. Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito zračimo, na sredini in na koncu vsake učne ure. (na stežaj odprta okna le v navzočnosti odrasle osebe). V objektu šole vsi zaposleni in vsi učenci nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa skladno s priporočili za uporabo mask. Maska je obvezna tudi za vse zunanje obiskovalce šole. V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in z upoštevanjem vseh potrebnih zaščitnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja ). Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti na št in evidentirati pri informatorju oziroma v tajništvu šole. Govorilne ure in druge oblike pridobivanja informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave. Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. Izjeme so nujni roditeljski sestanki, ki se organizirajo z upoštevanjem vseh splošnih ukrepov in le za enega od staršev. Organiziranje javnih ali skupinskih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. predstave, proslave, razstave, koncerti, tekmovanja, treningi, vadbe ) je odsvetovana. Dopustni so le dogodki, kjer so udeleženci le učenci iz istega oddelka/učne skupine brez zunanjih udeležencev. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani: 2. Zdravstvene omejitve: Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo, dostopno na: eja_ _0_pdf. Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa je opredelil zdravstvene omejitve za zaposlene v šoli za vrnitev na delovno mesto, dostopno na: _sporta_ _0.pdf. 3. Spremljanje zdravstvenega stanja V šolo naj vstopajo le zdrave osebe - učenci, zaposleni in obiskovalci po predhodnem dogovoru, (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic). 2

3 Če otrok zboli za zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila starši pokličejo otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. Zaposleni v šoli prav tako spremlja svoje zdravstveno stanje in v primeru, da zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila kontaktira izbranega ali dežurnega zdravnika. 4. Zmanjševanje števila stikov med osebami Preprečevanje širjenja okužbe dosegamo z zmanjševanjem števila stikov med osebami in z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov. Manjša kot je skupina učencev, večja kot je razdalja med učenci, manjša je možnost prenosa virusa. 5. Osebna varovalna oprema Vsi zaposleni in učenci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa nosijo zaščitne maske le v skupnih prostorih izven matične učilnice; skladno s priporočili za uporabo mask: Vsi zaposleni in učenci bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo in razkužijo roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado. 6. Protokol vstopanja in izstopanja iz šole: Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo. Vsi ostali obiskovalci v šolo ne vstopajo, razen, kadar je to nujno potrebno, najavljeno in evidentirano v tajništvu šole. Ob vstopu v šolo si vstopajoči roke razkužijo z razkužilom, ki je na voljo pri vhodu. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. Razkužila so tudi v učilnicah. Učenci različnih učnih skupin/oddelkov v šolski objekt vstopajo tako, da ohranjajo vsaj 2- metrsko medosebno razdaljo. Po šoli se gibajo kot v prometu desna stran, oziroma po označenih koridorjih. Zunanji obiskovalci prihajajo v šolo pri glavnem vhodu, kjer jih informator usmeri. Za vse obiskovalce se vodi evidenca. Zgornja vhoda sta v času pouka zaklenjena in sta odklenjena odhodu učencev. Učenci od 1. do 5. razreda vstopajo v šolo pri obeh glavnih vhodih, učenci od 6. do 9. razreda pa pri obeh vhodih pri telovadnici. Zadrževanje na hodniku in v garderobi ni dovoljeno. Za nadzor skrbijo dežurni delavci šole. Seznam dežurstev je objavljen na oglasni deski. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom, minibusom ali kombijem, glede na pričetek svojega urnika, prav tako odhajajo s prvim možnim avtobusom, minibusom ali kombijem glede na zaključek svojega urnika. Učenci vozači ves čas trajanja prevoza nosijo 3

4 masko. Ob vstopu v vozilo si razkužijo roke. V kolikor je v veljavi model C šolskega pouka, velja naslednje: en prost sedež in diagonalni zamik ''cik-cak razporeditev''. Učenci razreda na pričetek pouka počakajo v svoji matični učilnici. Učenci razreda v lepem vremenu počakajo zunaj, v slabem vremenu v garderobi oziroma jih dežurni učitelj pospremi v matične učilnice. Po zaključku pouka učenci vozači počakajo v učilnici, namenjeni varstvu vozačev, oziroma zunaj na postajališču. Za varstvo vozačev je določen dežurni učitelj. Obvezna je dnevna higiena oblačil redno preoblačenje v čista in oprana oblačila. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku. Starši otrok, ki so vključeni v OPB, naj najavijo svoj prihod učitelju OPB in počakajo na otroka pred šolo. V času med in uro je pred vhodom v šolo dežurni delavec, ki pomaga usmerjati učence iz šole in pomaga pri oddaji otrok iz OPB. 7. Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa: Strokovni delavci vodijo seznam (easistent) prisotnih pri obveznem in razširjenem programu. Oddelek ima pouk le v eni matični učilnici, kjer pouk poteka za vse predmete, JV in OPB. Vsakemu razredu so določeni tudi sanitarni prostori. Pred začetkom in po pouku se učilnice temeljito prezračijo. Vrata učilnic so do začetka pouka odprta, tako da je čim manj dotikov kljuke. Sedežni red v učilnicah se ne spreminja. Če je mogoče, se zagotovi razdalja med učenci, ki naj znaša vsaj 1,5 oz. 2 metra. Učitelj poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave učnih pripomočkov, gradiv in učil. V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. Nadzor nad hodniki izvajajo dežurni delavci šole. Za učence od razreda učitelji večkrat dnevno v različnih časovnih zamikih organizirajo aktiven odmor, sprehode ali druge oblike sprostitve. Za učence razreda organizirajo učitelji rekreativni odmor v dveh terminih. Gibanje po šoli določajo talne oznake pravilo gibanja po desni strani. Priporoča se uporaba učilnice na prostem. Uporaba se vodi preko Google dokumenta. Pri uporabi zunanjih igrišč in igral se uporabljajo le igrala, ki so namenjena zgolj uporabi šole. Vodja aktiva 1. VIO in učitelji OPB pripravijo urnik/razpored uporabe igral, tako da posamezen oddelek na določen dan uporablja eno ali več igral, ki se jih na koncu dneva razkuži in naslednji dan lahko ta igrala uporablja drug oddelek. 4

5 Pouk športa v telovadnici poteka za vsak oddelek ločeno. Garderobe in površine v telovadnici, ki se jih učenci pogosto dotikajo z rokami, za vsako skupino očisti in razkuži čistilka, prostor pa prezrači. Do 5. razreda se učenci v športna oblačila preoblačijo v razredu. Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo garderobe, ki se po menjavi skupin razkužijo, za kar poskrbi čistilka. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. (Ne velja za model C). Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj lahko mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega oddelka skupaj v istem delu prostora in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in ne prehajajo med učilnicami razen v izjemnih primerih. Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upošteva vse higienske ukrepe za preprečevanje virusa. Izposoja poteka po razporedu in na varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v»karanteno«. Računalniška učilnica se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Skupine učencev so ločene. Dežurstvo delavcev šole poteka po razporedu. 8. Odmori, šolska prehrana Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. V odmoru po vsaki uri naj se prostor intenzivno prezrači, učenci pa opravijo nekaj telesnih vaj. Malico učenci zaužijejo v razredu. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom. Hrano razdeli učitelj, od klopi do klopi. Pred razdeljevanjem si umije roke. 9. Delitev in pobiranje gradiv Učno gradivo učencem deli in pobira učitelj s poprej razkuženimi rokami. Vrnjene/oddane pisne izdelke pred popravljanjem vsaj 1 dan hrani na varnem mestu. 10. Zračenje prostorov Načrt prezračevanja zajema vse prostore v ustanovi. V načrtu je za vsak posamezni prostor predviden način prezračevanja, čas pogostost, trajanje, odgovorna oseba. Naravno prezračevanje: vsi prostori/učilnice, kabineti, telovadnica, se vsak dan pred pričetkom pouka temeljito prezračijo. Za jutranje prezračevanje prostorov je odgovoren hišnik in učiteljica, ki je v jutranjem varstvu prva v učilnici. Okna so odprta na stežaj, pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta za minut, med odmori pa ves čas. V odmoru in na koncu vsake ure za prezračevanje poskrbi učitelj. 5

6 Tudi po koncu pouka, pred čiščenjem se prostore temeljito prezrači (vsa okna so odprta na stežaj). Za prezračevanje poskrbi čistilka, ki pred čiščenjem razreda prostor temeljito prezrači. Pisarne: zjutraj vsak prezrači svojo pisarno, (okna odpre na stežaj). Med delovnim časom prezrači vsak svoj prostor vsako uro 3-5 minut. (okna odpre na stežaj). Zbornica: zjutraj prezrači hišnik, v dopoldanskem času skrbi za prezračevanje čistilka. Kabineti: zjutraj odpre okna in prezrači hišnik, v času bivanja v kabinetu za zračenje poskrbijo učitelji. Toaletni prostori: toaletni prostori se prezračujejo z odvodnim prezračevalnim sistemom za toaletne prostore, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu. Pomembno opozorilo za uporabnike toaletnih prostorov straniščno školjko se naj izplakuje s pokritim pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak. Kuhinja: kuharica, ki prva pride zjutraj temeljito prezrači kuhinjo in odpre okna na stežaj. Med pripravo obrokov je vklopljena kuhinjska napa. Pred razdeljevanjem obrokov se kuhinja ponovno temeljito prezrači z odpiranjem oken. Jedilnica: pred kosilom se prezrači z odpiranjem oken, poskrbi kuharica. Za vsako skupino učencev se jedilnica ponovno prezrači. 11. Čiščenje prostorov Organizirano je dopoldansko dežurstvo čistilk. Dežurna čistilka v dopoldanskem času od 7.00 do konca pouka čisti in razkužuje učilnice, mize, stikala, kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije telovadnico, garderobe in druge površine, ko so ti prosti. Po potrebi izprazni koše tudi v dopoldanskem času. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži (mize, pripomočke). Za razkuževanje tal uporabljamo 5% natrijev hipoklorit, za delovne površine in učne pripomočke pa pršilo z razkužilom za roke in krpo. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, razredov, jedilnice in garderob. Po zaključku pouka se očistijo tudi okolica šole, učilnica na prostem in šolske poti. Če ni nujno potrebno, se tla ne čistijo z mokro krpo. Dežurna čistilka nadaljuje z rednim čiščenjem do 15. ure. Čistilka skrbi za pravilno zračenje prostorov. Po koncu dela poskrbi, da so okna zaprta. Razpored ostalih čistilk se po potrebi prerazporedi. 12. Protokol dela v kuhinji in jedilnici: Ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje, zračenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin, pultov in spremljevalnih prostorov kuhinje. 6

7 Kuhinjsko osebje se razporedi glede na potrebe in se lahko spreminja. Jedi/živila naj bodo pred morebitno kontaminacijo zaščitena s folijo. V jedilnici se postreže zgolj kosilo. V jedilnici je hkrati en oddelek. Učenci sedijo tako, da med seboj vzdržujejo priporočeno medosebno razdaljo. Jedilnico se za vsako skupino razkuži in prezrači. Kosilo se omogoči za vse odjemalce, tudi za zunanje abonente. Zunanji abonenti hrano prevzamejo pred stranskih vhodov (kuhinja pozvonijo). Malice v razred dostavijo zaposleni v kuhinji. Malica poteka po vseh standardih, ki so že določeni v šolskih pravilih. Šola pripravi razpored uporabe jedilnice glede na število učencev in oddelkov, ki kosijo v šoli. Učenci upoštevajo talne označbe za varno medsebojno razdaljo pri čakanju v vrsti na kosilo in oddaji pladnjev. Uporabniki jedilnice se držijo vseh higienskih ukrepov. Za nadzor reda v jedilnici skrbijo dežurne odrasle osebe. 13. Protokol v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19: Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa, učenca odpelje v poseben prostor izolirno sobo stranski vhod v telovadnico ali ločen vhod v stari del šole in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Učitelj o tem obvesti tajništvo oz. ravnatelja. Ravnatelj šole o potrjenem primeru covid-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu ali in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor tel Če je izražen sum na covid-19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu, se ga takoj napoti domov. Prostori, kjer se je gibal učenec/zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, razkužijo in prezračijo. 14. Ukrepi v skladu z modelom C Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.) starši, zaposleni, učenci 7

8 Samo zdrave osebe + Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih + Umivanje/razkuževanje rok + Higiena kihanja in kašlja + Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi + rokami Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja Uporaba mask (zaposleni, učenci) + Čiščenje in razkuževanje površin + Zračenje prostorov + + težko Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine) NI MEŠANJA Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnice) URNIK, dezinfekcija Določene poti gibanja (koridor) Promet desna stran Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure, sestanki + učiteljev) Odsvetovanje prireditev e-prireditve Ekskurzije, šole v naravi SE NE IZVAJAJO Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) dezinfekcija Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču + Spodbujanje pouka na prostem + Poseben režim v jedilnici dezinfekcija Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce tajništvo Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega učilnica gospodinjstva Ravnatelj seznani zaposlene o ukrepih za preprečevanje okužb: seznanitev za tehniško osebje in administracijo; seznanitev za strokovne delavce. Franc Gosak, ravnatelj 8