Uradni list Evropske unije

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list Evropske unije"

Transkripcija

1 L 358/3 UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1565 z dne 27. oktobra 2020 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1,4-diaminobutan, 1-metilciklopropen, amonijev acetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, ciprodinil, apnenec, mandipropamid, poper, piridaben, repelente: krvno moko, izvlečke morskih alg in trimetilamin hidroklorid v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS ( 1 ) ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za 1-metilciklopropen, bifenazat, ciprodinil, mandipropamid in piridaben so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za klorantraniliprol in klormekvat so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. 1,4 diaminobutan, amonijev acetat, apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg in trimetilamin hidroklorid so vključeni v Prilogo IV k navedeni uredbi. (2) V okviru postopka za registracijo uporabe fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov 1-metilciklopropen, na jabolkih in bananah je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL. (3) Za bifenazat je bila taka vloga vložena za bezgove jagode. Za klormekvat je bila taka vloga vložena za ječmen. Za ciprodinil je bila taka vloga vložena za rabarbaro. Za mandipropamid je bila taka vloga vložena za kolerabice ter zelišča in užitne cvetove. Za piridaben je bila taka vloga vložena za papriko. (4) V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 so bile vložene vloge za uvozne tolerance za klorantraniliprol, ki se v Maleziji uporablja na koščicah oljne palme in plodovih oljne palme, ter piridaben, ki se v Združenih državah Amerike uporablja na lupinarjih. Vložniki trdijo, da ob odobrenih uporabah navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v navedenih državah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL. (5) V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji poslale ocenjevalna poročila. (6) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je proučila vloge in ocenjevalna poročila, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL ( 2 ). Navedena mnenja je poslala vložnikom, Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila. ( 1 ) UL L 70, , str. 1. ( 2 ) Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1 methylcyclopropene (Obrazloženo mnenje o oceni potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 za 1-metilciklopropen). EFSA Journal (2020);18 (1):5963. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za bifenazat v bezgovih jagodah). EFSA Journal (2019);17(11):5878. Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels (Obrazloženo mnenje o določitvi uvoznih toleranc za klorantraniliprol na koščicah oljne palme in plodovih oljne palme). EFSA Journal (2019);17 (11):5877. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v ječmenu in živalskih proizvodih). EFSA Journal (2020);18(1):5982. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za ciprodinil v rabarbari). EFSA Journal (2019);17(9):5813. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za mandipropamid v kolerabicah ter zeliščih in užitnih cvetovih). EFSA Journal (2020);18(1):5958. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za piridaben v papriki in določitvi uvozne tolerance v lupinarjih). EFSA Journal (2020);18(2):6035.

2 L 358/4 SL (7) Glede 1-metilciklopropena je vložnik predložil informacije, ki med pregledom, izvedenim v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005, niso bile na voljo. Navedene informacije zadevajo poskuse za ugotavljanje ostankov in študije metabolizma. (8) Kar zadeva klormekvat, je Agencija priporočila zvišanje MRL za nekatere proizvode živalskega izvora po uporabi snovi na ječmenu. (9) Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže. (10) 1,4-diaminobutan, amonijev acetat, apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg in trimetilamin hidroklorid ( 3 ) so bili začasno vključeni v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 do dokončanja njihove ocene v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS ( 4 ) ali Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ). Agencija je navedene snovi ponovno ocenila in ugotovila, da je primerno, da apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg in trimetilamin hidroklorid trajno ostanejo v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 ( 6 ) ( 7 ). Za 1,4- diaminobutan in amonijev acetat je ugotovila, da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Z vidika obvladovanja tveganj je primerno, da te snovi trajno ostanejo v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 glede na njihovo naravno prisotnost v okolju. (11) Iz obrazloženih mnenj, izjave in sklepa Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da zadevne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005. (12) Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. (13) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. ( 3 ) Uredba Komisije (ES) št. 839/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede prilog II, III in IV o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na nekaterih proizvodih (UL L 234, , str. 1). ( 4 ) Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, , str. 1). ( 5 ) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, , str. 1). ( 6 ) Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Izjava o pesticidnih aktivnih snoveh, za katere ni potreben pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal (2019);17(12):5954. ( 7 ) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo krvna moka). EFSA Journal (2020);18(2): 6006.

3 L 358/5 Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 27. oktobra 2020 Za Komisijo Predsednica Ursula VON DER LEYEN

4 L 358/6 SL Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo: PRILOGA (1) v Prilogi II se stolpci za 1-metilciklopropen, bifenazat, ciprodinil, mandipropamid in piridaben nadomestijo z naslednjim: [PRILOGA II] Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg) Številčna oznaka Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL ( a ) 1-metilciklopropen Bifenazat (vsota bifenazata in bifenazat-diazena, izražena kot bifenazat) (F) Ciprodinil (F) (R) Mandipropamid (vsa razmerja sestavnih izomerov) Piridaben (F) SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI Citrusi 0.01 (*) (*) 0.01 (*) Grenivke Pomaranče Limone Limete Mandarine Drugo (2) Lupinarji 0.02 (*) (*) Mandeljni 0.02 (*) (+) Brazilski oreški Indijski orehi Kostanj Kokosovi orehi Lešniki Oreški makadamije Pekani Pinjole Pistacije 0.02 (*) Orehi Drugo (2) Pečkato sadje 0.01 (*) 0.7 (+) (*) Jabolka (+) Hruške (+) Kutine (+)

5 L 358/ Nešplje (+) Japonske nešplje (+) Drugo (2) Koščičasto sadje 0.01 (*) (*) Marelice 0.3 (+) Češnje 0.01 (*) Breskve 0.3 (+) Slive 0.01 (*) Drugo (2) 0.01 (*) Jagodičje in drobno sadje 0.01 (*) (a) Grozdje (*) Namizno grozdje Vinsko grozdje (b) Jagode (*) (c) Rozgasto sadje (*) 0.01 (*) Robide Ostrožnice 0.02 (*) Maline (rdeče in rumene) Drugo (2) 0.02 (*) (d) Drugo drobno sadje in jagodičje (*) 0.01 (*) Borovnice Ameriške brusnice Ribez (črni, rdeči in beli) Kosmulje (zelene, rdeče in rumene) Šipek 0.02 (*) Murve (črne in bele) 0.02 (*) Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje Bezgove jagode Drugo (2) 0.02 (*) Mešano sadje 0.01 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) (a) Užitna lupina Dateljni 0.02 (*) Fige 0.02 (*) Namizne oljke 0.02 (*) Kumkvati 0.02 (*) Karambole 0.02 (*) Kakiji Jamun 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.7

6 L 358/8 SL (b) Neužitna lupina, drobni plodovi 0.02 (*) Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni) Liči Pasijonke/marakuje Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži Zvezdasta jabolka Persimon/virginijski kaki Drugo (2) (c) Neužitna lupina, veliki plodovi Avokado Banane 0.02 (*) Mango 0.02 (*) Papaje 0.02 (*) Granatna jabolka Čirimoje 0.02 (*) Gvave Ananasi 0.02 (*) Sadeži kruhovca 0.02 (*) Durian 0.02 (*) Plodovi trnaste anone 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA Zelenjava korenovke in gomoljnice 0.01 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) (a) Krompir 0.02 (*) (b) Tropske korenovke in gomoljnice 0.02 (*) 0.01 (*) Gomolji kasave/manioka Sladki krompir Jam Maranta Drugo (2) (c) Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese Rdeča pesa Korenje (*) Gomoljna zelena (*) Hren (*) Topinambur/laška repa 0.02 (*) 0.01 (*) Pastinak (*)

7 L 358/ Koren peteršilja (*) Redkev Beli koren/porovolistna kozja brada (*) Podzemna koleraba 0.02 (*) 0.01 (*) Repa 0.02 (*) 0.01 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.01 (*) Zelenjava čebulnice 0.01 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) Česen (*) Čebula (+) Šalotka (*) Spomladanska čebula in zimski luk (+) Drugo (2) 0.02 (*) 0.01 (*) Zelenjava plodovke 0.01 (*) (a) Razhudnikovke in slezenovke Paradižnik (+) Paprika Jajčevci Okra/jedilni oslez 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) (b) Bučnice z užitno lupino Kumare Kumarice za vlaganje 0.01 (*) Bučke 0.2 (+) Drugo (2) 0.01 (*) (c) Bučnice z neužitno lupino (*) Melone Orjaške buče Lubenice Drugo (2) (d) Sladka koruza 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) (e) Druge plodovke 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi) 0.01 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) (a) Cvetoče kapusnice Brokoli Cvetača Drugo (2) 0.01 (*)

8 L 358/10 SL (b) Glavnate kapusnice Brstični ohrovt 0.02 (*) Glavnato zelje Drugo (2) 0.02 (*) 0.01 (*) (c) Listnate kapusnice 0.02 (*) Kitajski kapus Ohrovt Drugo (2) (d) Kolerabice 0.02 (*) Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi (a) Solata in solatnice 0.01 (*) 0.02 (*) (*) Motovilec Solata Endivija/eskarijolka Kreša ter drugi kalčki in poganjki Rana barbica Rukvica/rukola Ogrščica Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic) Drugo (2) (b) Špinača in podobni listi 0.01 (*) 0.02 (*) (*) Špinača Tolščakovke Listi blitve Drugo (2) (c) Trtni listi in podobne vrste 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) (*) (d) Vodna kreša 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) (*) (e) Vitlof 0.01 (*) 0.02 (*) (*) (f) Zelišča in užitni cvetovi 0.02 (*) (*) Prava krebuljica 0.05 (*) Drobnjak 0.05 (*) Listi zelene 0.05 (*) Peteršilj 0.05 (*) Žajbelj 0.05 (*) Rožmarin 0.05 (*) Materina dušica 0.05 (*) Bazilika in užitni cvetovi 40

9 L 358/ Lovorovi listi 0.05 (*) Pehtran 0.05 (*) Drugo (2) 0.05 (*) Stročnice 0.01 (*) Fižol (s stroki) (+) Fižol v zrnju (brez strokov) (*) 0.01 (*) Grah (s stroki) (*) 0.01 (*) Grah (brez strokov) (*) Leča (*) 0.01 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Stebelna zelenjava 0.01 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) Šparglji/beluši 0.02 (*) 0.01 (*) Kardij 0.02 (*) 0.01 (*) Belušna zelena Sladki komarček (*) Artičoke Por 0.02 (*) 0.01 (*) Rabarbara (*) Bambusovi vršički 0.02 (*) 0.01 (*) Palmovi srčki 0.02 (*) 0.01 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.01 (*) Gobe, mahovi in lišaji 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Gojene gobe Gozdne gobe Mahovi in lišaji Alge in prokaritski organizmi 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) STROČNICE 0.01 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Fižol Leča 0.02 (*) 0.02 (*) Grah 0.02 (*) Bel volčji bob 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) OLJNICE SEME IN PLODOVI OLJNIC 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Semena oljnic Lanena semena 0.05 (*) 0.02 (*) Zemeljski oreški/arašidi 0.05 (*) 0.02 (*) Mak 0.05 (*) 0.02 (*) Sezamova semena 0.05 (*) 0.02 (*)

10 L 358/12 SL Sončnična semena 0.05 (*) 0.02 (*) Semena oljne ogrščice 0.05 (*) Soja 0.05 (*) 0.02 (*) Gorčična semena 0.05 (*) 0.02 (*) Bombaževo seme (*) Bučna semena 0.05 (*) 0.02 (*) Semena navadnega rumenika 0.05 (*) 0.02 (*) Semena borage 0.05 (*) 0.02 (*) Seme navadnega rička 0.05 (*) 0.02 (*) Konopljina semena 0.05 (*) 0.02 (*) Semena kloščevca 0.05 (*) 0.02 (*) Drugo (2) 0.05 (*) 0.02 (*) Plodovi oljnic 0.05 (*) 0.02 (*) Oljke za proizvodnjo olja Koščice oljne palme Plodovi oljne palme Kapokovec Drugo (2) ŽITA 0.01 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Ječmen Ajda in druga neprava žita 0.02 (*) Koruza 0.02 (*) Proso 0.02 (*) Oves Riž 0.02 (*) Rž Sirek 0.02 (*) Pšenica Drugo (2) 0.02 (*) ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI 0.05 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) Čaj 0.1 (*) 0.05 (*) Kavna zrna 0.1 (*) 0.05 (*) Zeliščni čaji 0.05 (*) (a) Cvetovi 0.1 (*) Kamilica Hibiskus/oslez Vrtnica Jasmin

11 L 358/ Lipa Drugo (2) (b) Listi in zelišča 0.1 (*) Jagoda Rooibos Mate Drugo (2) (c) Korenine 1.5 (+) Zdravilna špajka, baldrijan Ginseng Drugo (2) (d) Kateri koli drugi deli rastline 0.1 (*) Kakavova zrna 0.1 (*) Rožiči 0.1 (*) 0.05 (*) HMELJ 0.05 (*) (*) (*) ZAČIMBE Semena 0.05 (*) 0.1 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Janež Črnika/črna kumina Zelena Koriander Kumin/orientalska kumina/rimska kumina Koper Koromač/komarček Božja rutica/sabljasti triplat Muškatni orešček Drugo (2) Plodovi 0.05 (*) 0.1 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Piment Sečuanski poper Kumina Kardamom Brinove jagode Poper (črni, zeleni in beli) Vanilija Tamarinda Drugo (2)

12 L 358/14 SL Skorja 0.05 (*) 0.1 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Cimet Drugo (2) Korenine ali korenike Sladki koren (likviricija) 0.05 (*) 0.1 (*) 1.5 (+) 0.05 (*) 0.05 (*) Ingver (10) Kurkuma 0.05 (*) 0.1 (*) 1.5 (+) 0.05 (*) 0.05 (*) Hren (11) Drugo (2) 0.05 (*) 0.1 (*) 1.5 (+) 0.05 (*) 0.05 (*) Brsti 0.05 (*) 0.1 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Nageljnove žbice/klinčki Kapre Drugo (2) Cvetni pestiči 0.05 (*) 0.1 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Žafran Drugo (2) Semenski ovoj 0.05 (*) 0.1 (*) 0.1 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Muškatni cvet Drugo (2) SLADKORNE RASTLINE 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Koren sladkorne pese Sladkorni trs Koren cikorije Drugo (2) PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA KOPENSKIH ŽIVALI (+) Proizvodi iz naslednjih živali 0.01 (*) 0.01 (*) 0.05 (*) (a) Prašiči 0.02 (*) Mišičevje 0.02 (*) Maščevje Jetra 0.02 (*) Ledvice 0.02 (*) Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) (b) Govedo Mišičevje 0.02 (*) 0.02 (*) (+) Maščevje (*) (+)

13 L 358/ Jetra 0.02 (*) 0.05 (+) Ledvice 0.02 (*) 0.05 (+) Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0.02 (*) 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) (c) Ovce Mišičevje 0.02 (*) 0.02 (*) (+) Maščevje (*) (+) Jetra 0.02 (*) 0.05 (+) Ledvice 0.02 (*) 0.05 (+) Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0.02 (*) 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) d) Koze Mišičevje 0.02 (*) 0.02 (*) (+) Maščevje (*) (+) Jetra 0.02 (*) 0.05 (+) Ledvice 0.02 (*) 0.05 (+) Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0.02 (*) 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) (e) Enoprski kopitarji Mišičevje 0.02 (*) 0.02 (*) (+) Maščevje (*) (+) Jetra 0.02 (*) 0.05 (+) Ledvice 0.02 (*) 0.05 (+) Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0.02 (*) 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) (f) Perutnina 0.02 (*) 0.02 (*) Mišičevje Maščevje Jetra Ledvice Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) Drugo (2) (g) Druge gojene kopenske živali Mišičevje 0.02 (*) 0.02 (*)

14 L 358/16 SL Maščevje (*) Jetra 0.02 (*) Ledvice 0.02 (*) Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0.02 (*) 0.02 (*) Drugo (2) 0.02 (*) 0.02 (*) Mleko 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Govedo (+) Ovce (+) Koze (+) Konji (+) Drugo (2) Ptičja jajca 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.01 (*) Kokoši Race Gosi Prepelice Drugo (2) Med in drugi čebelarski proizvodi (7) 0.05 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) 0.05 (*) Dvoživke in plazilci 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.05 (*) Kopenski nevretenčarji 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.05 (*) Divji kopenski vretenčarji 0.01 (*) 0.02 (*) 0.02 (*) 0.01 (*) 0.05 (*) PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8) PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8) PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9) (*) Meja analitskega določanja ( a ) Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I. (F) = topen v maščobi Bifenazat (vsota bifenazata in bifenazat-diazena, izražena kot bifenazat) (F) (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o hidrolizi navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 30. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni Pečkato sadje Ciprodinil (F) (R) (R) = opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid številčna oznaka:

15 L 358/17 ciprodinil oznaka razen , : ciprodinil (vsota ciprodinila in CGA (prostega), izražena kot ciprodinil) ciprodinil : ciprodinil (vsota ciprodinila in CGA (prostega in konjugiranega), izražena kot ciprodinil) (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in/ali potrditvenih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. marca 2017, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni Mandeljni (c) Korenine Sladki koren (likviricija) Kurkuma Drugo (2) PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA KOPENSKIH ŽIVALI Mandipropamid (vsa razmerja sestavnih izomerov) (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o toksičnosti metabolitov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 11. julija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni Čebula Spomladanska čebula in zimski luk (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 11. julija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni Paradižnik Bučke Piridaben (F) (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 24. januarja 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni Jabolka Hruške Kutine Nešplje Japonske nešplje Marelice Breskve Fižol (s stroki) (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju, študijah krmljenja in analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 24. januarja 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni Mišičevje Maščevje Jetra

16 L 358/18 SL Ledvice Mišičevje Maščevje Jetra Ledvice Mišičevje Maščevje Jetra Ledvice Mišičevje Maščevje Jetra Ledvice Govedo Ovce Koze Konji

17 L 358/19 (2) v delu A Priloge III se stolpca za klorantraniliprol in klormekvat nadomestita z naslednjim: [PRILOGA IIIA] Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg) Številčna oznaka Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL ( a ) Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) Klormekvat (vsota klormekvata in njegovih soli, izražena kot klormekvat-klorid) SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI Citrusi 0,7 0,01 (*) Grenivke Pomaranče Limone Limete Mandarine Drugo (2) Lupinarji 0,05 0,01 (*) Mandeljni Brazilski oreški Indijski orehi Kostanj Kokosovi orehi Lešniki Oreški makadamije Pekani Pinjole Pistacije Orehi Drugo (2) Pečkato sadje 0, Jabolka 0,01 (*) Hruške 0,07 (+) Kutine 0,01 (*) Nešplje 0,01 (*) Japonske nešplje 0,01 (*) Drugo (2) 0,01 (*)

18 L 358/20 SL Koščičasto sadje 1 0,01 (*) Marelice Češnje Breskve Slive Drugo (2) Jagodičje in drobno sadje (a) Grozdje 1 0, Namizno grozdje Vinsko grozdje (b) Jagode 1 0,01 (*) (c) Rozgasto sadje 1 0,01 (*) Robide Ostrožnice Maline (rdeče in rumene) Drugo (2) (d) Drugo drobno sadje in jagodičje 0,01 (*) Borovnice 1, Ameriške brusnice Ribez (črni, rdeči in beli) Kosmulje (zelene, rdeče in rumene) Šipek Murve (črne in bele) Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje 0,01 (*) Bezgove jagode Drugo (2) Mešano sadje 0,01 (*) (a) Užitna lupina 0,01 (*) Dateljni Fige Namizne oljke Kumkvati Karambole Kakiji Jamun Drugo (2) (b) Neužitna lupina, drobni plodovi 0,01 (*) Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni) Liči

19 L 358/ Pasijonke/marakuje Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži Zvezdasta jabolka Persimon/virginijski kaki Drugo (2) (c) Neužitna lupina, veliki plodovi Avokado 0,01 (*) Banane 0,01 (*) Mango 0,01 (*) Papaje 0,01 (*) Granatna jabolka 0, Čirimoje 0,01 (*) Gvave 0,01 (*) Ananasi 0,01 (*) Sadeži kruhovca 0,01 (*) Durian 0,01 (*) Plodovi trnaste anone 0,01 (*) Drugo (2) 0,01 (*) SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA Zelenjava korenovke in gomoljnice 0,01 (*) (a) Krompir 0, (b) Tropske korenovke in gomoljnice 0, Gomolji kasave/manioka Sladki krompir Jam Maranta Drugo (2) (c) Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese Rdeča pesa 0, Korenje 0, Gomoljna zelena 0, Hren 0, Topinambur/laška repa 0, Pastinak 0, Koren peteršilja 0, Redkev 0, Beli koren/porovolistna kozja brada 0, Podzemna koleraba 0, Repa 0, Drugo (2) 0,06

20 L 358/22 SL Zelenjava čebulnice 0,01 (*) 0,01 (*) Česen Čebula Šalotka Spomladanska čebula in zimski luk Drugo (2) Zelenjava plodovke 0,01 (*) (a) Razhudnikovke in slezenovke Paradižnik 0, Paprika Jajčevci 0, Okra/jedilni oslez 0, Drugo (2) 0, (b) Bučnice z užitno lupino 0, Kumare Kumarice za vlaganje Bučke Drugo (2) (c) Bučnice z neužitno lupino 0, Melone Orjaške buče Lubenice Drugo (2) (d) Sladka koruza 0, (e) Druge plodovke 0, Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi) 0,01 (*) (a) Cvetoče kapusnice Brokoli Cvetača 0, Drugo (2) 0, (b) Glavnate kapusnice Brstični ohrovt 0,01 (*) Glavnato zelje Drugo (2) 0,01 (*) (c) Listnate kapusnice Kitajski kapus Ohrovt Drugo (2)

21 L 358/ (d) Kolerabice 0,01 (*) Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi 20 0,01 (*) (a) Solata in solatnice Motovilec Solata Endivija/eskarijolka Kreša ter drugi kalčki in poganjki Rana barbica Rukvica/rukola Ogrščica Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic) Drugo (2) (b) Špinača in podobni listi Špinača Tolščakovke Listi blitve Drugo (2) (c) Trtni listi in podobne vrste (d) Vodna kreša (e) Vitlof (f) Zelišča in užitni cvetovi Prava krebuljica Drobnjak Listi zelene Peteršilj Žajbelj Rožmarin Materina dušica Bazilika in užitni cvetovi Lovorovi listi Pehtran Drugo (2) Stročnice 0,01 (*) Fižol (s stroki) 0, Fižol v zrnju (brez strokov) 0,01 (*) Grah (s stroki) Grah (brez strokov) 0,01 (*) Leča 0,01 (*) Drugo (2) 0,01 (*)

22 L 358/24 SL Stebelna zelenjava 0,01 (*) Šparglji/beluši 0,01 (*) Kardij 0,01 (*) Belušna zelena Sladki komarček 0,01 (*) Artičoke Por 0,01 (*) Rabarbara 0,01 (*) Bambusovi vršički 0,01 (*) Palmovi srčki 0,01 (*) Drugo (2) 0,01 (*) Gobe, mahovi in lišaji 0,01 (*) Gojene gobe 0,9 (+) Gozdne gobe 0,01 (*) Mahovi in lišaji 0,01 (*) Alge in prokaritski organizmi 0,01 (*) 0,01 (*) STROČNICE 0,01 (*) 0,01 (*) Fižol Leča Grah Bel volčji bob Drugo (2) OLJNICE SEME IN PLODOVI OLJNIC Semena oljnic Lanena semena 0,01 (*) 0,01 (*) Zemeljski oreški/arašidi 0,06 0,01 (*) Mak 0,01 (*) 0,01 (*) Sezamova semena 0,01 (*) 0,01 (*) Sončnična semena 2 0,01 (*) Semena oljne ogrščice 2 7 (+) Soja 0,05 0,01 (*) Gorčična semena 0,01 (*) 0,01 (*) Bombaževo seme 0,3 0, Bučna semena 0,01 (*) 0,01 (*) Semena navadnega rumenika 0,01 (*) 0,01 (*) Semena borage 0,01 (*) 0,01 (*) Seme navadnega rička 0,01 (*) 0,01 (*)

23 L 358/ Konopljina semena 0,01 (*) 0,01 (*) Semena kloščevca 0,01 (*) 0,01 (*) Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) Plodovi oljnic 0,01 (*) Oljke za proizvodnjo olja 0,01 (*) Koščice oljne palme 0,01 (*) Plodovi oljne palme 0, Kapokovec 0,01 (*) Drugo (2) 0,01 (*) ŽITA Ječmen 0, Ajda in druga neprava žita 0,02 0,01 (*) Koruza 0,02 0,01 (*) Proso 0,02 0,01 (*) Oves 0, Riž 0,4 0,01 (*) Rž 0, Sirek 0,02 0,01 (*) Pšenica 0, Drugo (2) 0,02 0,01 (*) ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI 0,02 (*) 0,05 (*) Čaj Kavna zrna Zeliščni čaji (a) Cvetovi Kamilica Hibiskus/oslez Vrtnica Jasmin Lipa Drugo (2) (b) Listi in zelišča Jagoda Rooibos Mate Drugo (2) (c) Korenine Zdravilna špajka, baldrijan Ginseng Drugo (2)

24 L 358/26 SL (d) Kateri koli drugi deli rastline Kakavova zrna Rožiči HMELJ 40 0,05 (*) ZAČIMBE Semena 0,02 (*) 0,05 (*) Janež Črnika/črna kumina Zelena Koriander Kumin/orientalska kumina/rimska kumina Koper Koromač/komarček Božja rutica/sabljasti triplat Muškatni orešček Drugo (2) Plodovi 0,02 (*) 0,05 (*) Piment Sečuanski poper Kumina Kardamom Brinove jagode Poper (črni, zeleni in beli) Vanilija Tamarinda Drugo (2) Skorja 0,02 (*) 0,05 (*) Cimet Drugo (2) Korenine ali korenike Sladki koren (likviricija) 0,02 (*) 0,05 (*) Ingver (10) Kurkuma 0,02 (*) 0,05 (*) Hren (11) Drugo (2) 0,02 (*) 0,05 (*) Brsti 0,02 (*) 0,05 (*) Nageljnove žbice/klinčki Kapre Drugo (2)

25 L 358/ Cvetni pestiči 0,02 (*) 0,05 (*) Žafran Drugo (2) Semenski ovoj 0,02 (*) 0,05 (*) Muškatni cvet Drugo (2) SLADKORNE RASTLINE 0,01 (*) Koren sladkorne pese 0, Sladkorni trs 0, Koren cikorije 0, Drugo (2) 0,01 (*) PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA KOPENSKIH ŽIVALI Proizvodi iz naslednjih živali (a) Prašiči Mišičevje 0,2 0, Maščevje 0,2 0, Jetra 0,2 1, Ledvice 0,2 1, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,2 1, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) (b) Govedo Mišičevje 0,2 0, Maščevje 0,2 0, Jetra 0,2 1, Ledvice 0,2 1, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,2 1, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) (c) Ovce Mišičevje 0,2 0, Maščevje 0,2 0, Jetra 0,2 1, Ledvice 0, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,2 1, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) d) Koze Mišičevje 0,2 0, Maščevje 0,2 0, Jetra 0,2 1,5

26 L 358/28 SL Ledvice 0,2 1, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,2 1, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) (e) Enoprski kopitarji Mišičevje 0,2 0, Maščevje 0,2 0, Jetra 0,2 1, Ledvice 0,2 1, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,2 1, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) (f) Perutnina Mišičevje 0,01 (*) 0, Maščevje 0,08 0, Jetra 0,07 0, Ledvice 0,07 0, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,07 0, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) (g) Druge gojene kopenske živali Mišičevje 0,2 0, Maščevje 0,2 0, Jetra 0,2 1, Ledvice 0,2 1, Užitna drobovina (razen jeter in ledvic) 0,2 1, Drugo (2) 0,01 (*) 0,01 (*) Mleko 0,05 0, Govedo Ovce Koze Konji Drugo (2) Ptičja jajca 0,2 0, Kokoši Race Gosi Prepelice Drugo (2) Med in drugi čebelarski proizvodi (7) 0,05 (*) 0,05 (*) Dvoživke in plazilci 0,01 (*) 0,01 (*)

27 L 358/ Kopenski nevretenčarji 0,01 (*) 0,01 (*) Divji kopenski vretenčarji 0,01 (*) 0, PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8) PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8) PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9) (*) Meja analitskega določanja ( a ) Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I. (F) = topen v maščobi Klormekvat (vsota klormekvata in njegovih soli, izražena kot klormekvat-klorid) (+) Nedavni podatki o spremljanju kažejo, da vrednosti klormekvata v hruškah upadajo, vendar se zaradi prejšnjih uporab še vedno pojavljajo v vrednostih nad mejo določljivosti. Zato je primerno določiti začasno MRL v višini 0,07 mg/kg, dokler ne bodo predloženi dodatni podatki, pridobljeni pri spremljanju. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije, če bodo predložene do 13. aprila 2021, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni Hruške (+) Pri gojenju bukovega ostrigarja se uporablja naslednja MRL: 6 mg/kg. Podatki o spremljanju kažejo, da lahko pride do navzkrižne kontaminacije netretiranih gojenih gob s slamo, zakonito tretirano s klormekvatom. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije, če bodo predložene do 13. aprila 2021, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni Gojene gobe (+) Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. aprila 2019, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni Semena oljne ogrščice (3) v Prilogi IV se vnosi za 1,4-diaminobutan (putrescin) ( 1 ), amonijev acetat ( 1 ), apnenec ( 1 ), poper ( 1 ), repelente: krvna moka ( 1 ), izvlečke morskih alg ( 1 ) in trimetilamin hidroklorid ( 1 ) nadomestijo z 1,4 diaminobutan (putrescin), amonijev acetat, apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg oz. trimetilamin hidroklorid.