Občina Dobrova - Polhov Gradec P O V A B I L O. K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JN MALE VREDNOSTI št: 33/06

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Občina Dobrova - Polhov Gradec P O V A B I L O. K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JN MALE VREDNOSTI št: 33/06"

Transkripcija

1 Datum: OBR-B P O V A B I L O K ODJI PONUDBE ZA IZVEDBO JN MALE VREDNOSTI št: 33/06 Ponudnik: Predmet javnega naročila: Priprava elaborata, izdelava in postavitev usmerjevalnih znakov v občini. Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo storitve. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven najmanj 30 dni po odpiranju ponudb. Rok plačila je 30 dni po opravljeni storitvi oziroma prejemu računa. Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, ob izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 in merili, ki so priloga dokumentacije. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E) izpolnite tako, da alineje obkrožite z ali. Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe, ki ga podpišete in vrnete. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do do 14. ure. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti na naslov:, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova; s pripisom» ODPIRAJ PONUDBA«JNMV 33/06 ; Turistična signalizacija«. Pripravila: Helena Čuk Priloge: 1. Povabilo (OBR-B), 2. Ponudba (OBR-C), 3. Predračun (OBR-D), 4. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E), 5. Vzorec pogodbe Lovro Mrak Župan

2 OBR-C P O N U D B A ZA IZVEDBO JN MALE VREDNOSTI št: 33/06 Opis predmeta javnega naročila male vrednosti: Ponudbena cena: Predviden čas trajanja izvedbe: Podatki o ponudniku: Naziv podjetja oziroma ime: Zakonit zastopnik: Davčna številka (ID št.) Matična številka: Naslov: Številka telefona, telefaxa in Kontaktna oseba: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Datum:

3 OBR-D PONUDNIK: P R E D R A Č U N za pripravo elaborata, izdelava in postavitev usmerjevalnih znakov občini. Zap. Št. Opis Enota mere 1. Elaborat 2. Lamela dim.: 700*250 mm 3. Lamela dim.: 1350*250 mm Cena brez DDV DDV Popust Skupaj Palični nosilec, enojni za lamele 700*250 mm Palični nosilec dvojni za lamele 1350*250 Kazalni nosilec, za lamele dimenzije 1350*250 Predvidevamo, da bo v občini postavljenih 30 usmerjevalnih znakov s 7 lamelami. Označitev bo, v prvem delu, zajemala kulturne spomenike, naravne vrednote, športne objekte, rekreacijske poti, gostinske objekte, turistične kmetije, kulturne dvorane, zdravstvene storitve in drugo. Zasnova in postavitev usmerjevalnih tabel mora ustrezati Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (ULRS 46/2000). Pod 1: Stroški priprave elaborata vključujejo postavitev 30 usmerjevalnih tabel s 7 lamelami, s pridobljenimi soglasji. Pod 2-6: Izdelovalec usmerjevalnih tabel mora biti usposobljen dobavitelj prometne signalizacije za državne ceste. Usmerjevalne znake postavi vzdrževalec cest na območju občine. Datum:

4 PONUDNIK: OBR-E I Z J A V A O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ 41. ČLENA ZJN-1 PREDMET JAVGA NAROČILA: Priprava elaborata, izdelava in postavitev usmerjevalnih znakov občini. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti: 2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku: 3. V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljanje dejavnosti: 4. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve: 5. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila: 6. Smo finančno in poslovno sposobni: 7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi: Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. (Opomba: konkretne pogoje pod točkama 6 in 7 določi naročnik, odvisno od predmeta naročila). Opozorilo! Pogoji iz 41. člena ZJN-1 so izpolnjeni, če so vsi odgovori na vprašanja odgovorjeni z. Datum:

5 Merila za izbor najugodnejše ponudnika Pred podrobnejšim ocenjevanjem bo naročnik ocenjeval in primerjal le ponudbe, ki izpolnjujejo kriterije za uvrstitev in so formalno in materialno ustrezne ter preveril možne računske napake, ki bodo popravljene skladno z določili Zakona o javnih naročilih. 1. Ponudbena cena največ 80 točk Ponudbena cena bo primerjana na podlagi priložene ponudbe in popisov ter odnosa cena / kvaliteta. 2. Reference največ 20 točk Število postavljenih primerljivih usmerjevalnih tabel.