Odbor za promet in turizem. ZAPISNIK seje z dne 6. septembra 2012 od 9.00 do in od do V BRUSLJU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Odbor za promet in turizem. ZAPISNIK seje z dne 6. septembra 2012 od 9.00 do in od do V BRUSLJU"

Transkripcija

1 EVROPSKI PARLAMENT Odbor za promet in turizem TRAN_PV(2012)0906_1 ZAPISNIK seje z dne 6. septembra 2012 od 9.00 do in od do V BRUJU Seja se je začela v četrtek, 6. septembra 2012, ob Vodil jo je predsednik Brian Simpson. * * * 6. september 2012 od 9.00 do Sprejetje dnevnega reda Dnevni red je bil sprejet. 2. Sprejetje zapisnika seje: julija 2012 PV PE v01-00 Zapisnik je bil sprejet. 3. Javna naročila TRAN/7/08515 ***I 2011/0438(COD) COM(2011)0896 C7-0006/2012 Pripravljavka mnenja: Eva Lichtenberger (Verts/ALE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PV\ doc PE v01-00 Združena v raznolikosti

2 Pristojni odbor: IMCO Marc Tarabella (S&D) PR PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 DT PE v Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev TRAN/7/08504 ***I 2011/0439(COD) COM(2011)0895 C7-0007/2012 Pripravljavka Eva Lichtenberger (Verts/ALE) PA PE v01-00 mnenja: AM PE v01-00 Pristojni odbor: IMCO Marc Tarabella (S&D) PR PE v02-00 AM PE v02-00 AM PE v01-00 AM PE v02-00 Obravnava predlogov sprememb (skupna razprava, točki 3 in 4) Eva Lichtenberger, Werner Kuhn, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Inés Ayala Sender, Mathieu Grosch, Karim Zéribi, Robert Wein (Komisija). 5. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 vsi oddelki TRAN/7/ /2092(BUD) 12749/2012 C7-0233/2012 Pripravljavka Gesine Meissner (ALDE) mnenja: Pristojni BUDG Giovanni La Via (PPE) odbor: Derek Vaughan (S&D) Sprejetje osnutka mnenja PA PE v01-00 AM PE v01-00 Sprejeti predlogi sprememb: 6617, 6612, 6613, 6601, 6600, 6602, 6603, 6604, 6605, 6619, 6611, 6614, 6607, 6615, 6608, 6609, Predlogi sprememb k osnutku mnenja: 1, 4, 2, 5, 7, 8 (prvi del), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 (z ustnim PS), 20, 22, 23. Sklep: Osnutek mnenja je bil sprejet s 34 glasovi za, enim proti in tremi vzdržanimi glasovi. 6. Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) Markkujem Myllyjem Markku Mylly (EMSA), Luis de Grandes Pascual, Knut Fleckenstein, Gesine Meissner, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Petri Sarvamaa, Inés Ayala PE v /8 PV\ doc

3 Sender, Brian Simpson, Keith Taylor, Andreas Boschen (Komisija). Seja se je končala ob Od do sestanek koordinatorjev (brez navzočnosti javnosti) Seja se je nadaljevala ob pod vodstvom predsednika Briana Simpsona. 8. Sporočila predsednika o odločitvah koordinatorjev Glavni Imenovanje poročevalcev Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES + Priloga k predlogu - COM(2012)0380 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES + Priloga k predlogu - COM(2012)0382 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil - COM(2012)0381 Pristojni odbor: TRAN Sklep: preložitev sklepa o teh treh dokumentih na sejo 17. septembra. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov - COM(2012)0385 Pristojni odbor: TRAN Sklep: preložitev sklepa na sejo 17. septembra. Če bo katera od skupin vzela ta dokument za pripravo poročila INI, bo morala plačati 1 točko. Poročilo Komisije Evropskemu Parlamentu in Svetu Letno poročilo 2011 o izvajanju uredbe (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva Pristojni odbor: TRAN Sklep: brez ukrepov. Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Tretje poročilo o spremljanju razvoja trga storitev v železniškem prometu - COM(2012)0459 Pristojni odbor: TRAN Sklep: brez takojšnjih ukrepov. Uporabiti kot ozadje pri obravnavi četrtega železniškega svežnja. PV\ doc 3/8 PE v01-00

4 Dokumenti, prejeti v vednost Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov - COM(2012)0393 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 510/2011 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil COM(2012)0394 Pristojni odbor: ENVI Sklep: pripravljavca mnenja za ti dve mnenji bo zagotovila skupina S&D. Načrt za leto 2013 Sklep: skupine se pozivajo, da do 13. septembra ob pripravijo predloge za drugi dve delegaciji v letu 2013 skupaj s predlogi za predstavitve in pripombami glede osnutka koledarja odbora, ki ga bo posredoval sekretariat. Končna odločitev bo sprejeta na seji 17. septembra. Čezatlantska vprašanja Sklep: člane odbora TRAN se poziva, naj vložijo predloge sprememb k samoiniciativnemu poročilu "Trgovinski odnosi z ZDA" neposredno odboru INTA do 21. septembra ob Poziva se predsednika, naj odgovor odbora TRAN pisno posreduje Vitalu Moreiri. Kopija tega pisma bo posredovana predsedniku delegacije za odnose z ZDA. Predsednik bo pisal tudi komisarjem Kallasu, Almunii in de Guchtu o konkurenci na trgu hitre dostave. Komitologija Sklep: poziva se predsednika, naj Kallasu piše glede tekočin, razpršil in gelov ter pozove k določitvi datuma, do katerega bi lahko Komisija izvedla oceno obsega dodatne sprostitve prepovedi, in k natančnejšim informacijam, ki jih je treba zagotoviti Parlamentu. Razno Sklep: odbor bo pripravil ustno vprašanje (sledila mu bo izjava Komisije) o obdavčitvi prevoznikov v železniškem prometu v Franciji. 9. Razvoj vseevropskega prometnega omrežja TRAN/7/07667 ***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 C7-0375/2011 PE v /8 PV\ doc

5 Soporočevalc Georgios Kumucakos (Georgios a: Koumoutsakos) (PPE) Ismail Ertug (S&D) Pristojni TRAN odbor: Odbori za mnenje: PR PE v01-00 ENVI Elena Oana Antonescu (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 ITRE Sklep: brez mnenja IMCO Sergio Gaetano Cofferati (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 REGI Oldřich Vlasák (ECR) PA PE v01-00 AM PE v02-00 Obravnava osnutka poročila Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Ismail Ertug, Stefan Back (Evropski ekonomsko-socialni odbor), Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle, Dominique Riquet, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Giommaria Uggias, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer, Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Eric Paquet (Komisija). 10. Izmenjava mnenj s poročevalcema Parlamenta za večletni finančni okvir Reimerjem Bögejem in Ivajlom Kalfinom (Ivailo Kalfin) Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Reimer Böge, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Roberts Zīle, Philippe De Backer, Brian Simpson. 11. Večletni finančni okvir za obdobje TRAN/7/06460 Poročevalec: Brian Simpson (S&D) Obravnava predlogov sprememb Brian Simpson. PA PE v01-00 AM PE v Razno Drugih zadev ni bilo. 13. Naslednja seja 17. september 2012 od do in od do september 2012 od 9.00 do 12.30, od do in od do Seja se je končala ob PV\ doc 5/8 PE v01-00

6 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/prezidijs/biuras/elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Brian Simpson, Dominique Riquet, Peter van Dalen, Silvia-Adriana Ţicău, Dieter-Lebrecht Koch Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Keith Taylor, Georgios Tusas (Georgios Toussas), Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/póttagok/sostituti/plaatsvervangers/zastępcy/membros suplentes/supleanţi/náhradníci/namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter Jacek Olgierd Kurski, Anna Rosbach, Nuno Teixeira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi 187 (2) Biljana Borzan, Frano Matušić, Gabriel Mato Adrover 193 (3) 49 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/punt fuq l-aġenda/agendapunt/punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ PE v /8 PV\ doc

7 Su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/fuq stedina tal-president/ Op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Wein, Roberts, Johansson Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/druge institucije/muut toimielimet/andra institutioner/organ EASA Penedo Del Rio Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti oħra/andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFD NI Krietemeyer, Birks, Braescu Barneschi, San Juan Guerrero Marzullo, Desnuelle Berners, Gulbe, O'Broin Rihovsky, Beeckmans Lopriore, Madr Jankevicius PV\ doc 7/8 PE v01-00

8 Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/főtitkári hivatal/kabinett tas- Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/pravna služba/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Troupiotis Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/segreteria della commissione/komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Götz, Bausch, Danklefsen, Ford, Pilar, Ramirez Pineda, Ratcliff, Skreikes, Wojciechowski, Yeraris Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Collaço * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman PE v /8 PV\ doc