MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR"

Transkripcija

1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR E N E R G E T S K A B I L A N C A R E P U B L I K E S L O V E N I J E za leto 2012 julij 2012

2 Izdelava: Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Langusova ulica Ljubljana Izvajalec: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za energijo Sektor za energetiko in rudarstvo Kopitarjeva Maribor Odgovorni nosilec in izvajalec: Jožef Nerad Izdelano: Maribor, julij 2012 Julijan Fortunat generalni direktor Direktorata za energijo

3 VSEBINA POVZETEK UVOD METODOLOŠKE OSNOVE ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO Bruto domača poraba Poraba končne energije PROIZVODNJA, NAKUP IN RABA POSAMEZNIH VIROV ENERGIJE Trdna goriva Lignit Rjavi premog Črni premog in antracit Koks Naftni proizvodi Količina in deleži biogoriv Utekočinjen naftni plin (UNP) Motorni bencin neosvinčen Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (JET) Dizelsko gorivo Kurilno olje ekstra lahko (ELKO) Kurilno olje (vsebnost žvepla pod 1 %) Zemeljski plin Električna energija Proizvodnja električne energije Končna poraba električne energije, izgube in lastna raba elektrarn Daljinska toplota Obnovljivi viri energije in odpadki Delež OVE v končni porabi energije po metodologiji EU EMISIJE ŠKODLJIVIH SNOVI Onesnaževala zunanjega zraka Žveplov dioksid (SO 2 ) Dušikov oksid (NO X ) Trdni delci (prah) Toplogredni plin CO REZERVNE ZALOGE GORIV ZA ZANESLJIVO OSKRBO PRILOGE Bilančne tabele Struktura bruto domače porabe in porabe končne energije po virih energije Poraba virov energije in stopnje rasti v obdobju Povprečne petletne stopnje rasti in trend porabe osnovnih virov energije v obdobjih: , , in ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

4 OZNAKE UPORABLJENIH MERSKIH ENOT IN DEFINICIJE Merske enote in merila, ki se smejo uporabljati v Republiki Sloveniji v javnem prometu, so določena z Zakonom o uporabi merskih enot in meril (Uradni list RS 14/95). Oznake in ime predpon (za decimalne merske enote) P peta T tera G giga 10 9 M mega 10 6 k kilo 10 3 Oznake in ime osnovnih in izpeljanih merskih enot 1 kg kilogram 10 3 g enota mase 1 t tona 10 3 kg 1 J joule Nm, Ws enota dela, energije, količine toplote 1 Wh watna ura 3600 J, 860 cal 1 W watt J/s enota moči, energijski pretok Definicije izpeljanih merskih enot 1 Nm 3 = normalni kubični meter plina (pri temperaturi 0 o C in fizikalni atmosferi 101,325 kpa) 1 Sm 3 = standardni kubični meter plina (pri temperaturi 15 o C in fizikalni atmosferi 101,325 kpa) 1 kg ekv. pr. (kgpe) = 1 kg ekvivalentnega premoga s kurilnostjo 29307,6 kj/7.000 kcal 1 kg ekv. naf. (kgoe) = 1 kg ekvivalentne nafte (kilogram of oil equivalent) s kurilnostjo kj/ kcal kj/kg = toplotna vrednost 1 kg premoga ali tekočih goriv kj/sm 3 kj/kwh kg/kwh = toplotna vrednost 1 Sm 3 plina = toplotna vrednost 1 kwh pri porabi ali potrebna toplota za proizvodnjo 1 kwh električne energije = specifična poraba premoga ali tekočih goriv za proizvodnjo 1 kwh električne energije Energijski pretvorniki 1 GWh = 3,6 TJ = 85,98 toe (ton ekvivalentne nafte) ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

5 I. Pomen znamenj v tabelah SPLOŠNA POJASNILA.. Podatek ni izračunljiv (npr. pri indeksih) Brez oznake ni pojava 0 Nič podatek je manjši od polovice enote II. Pomen kratic in okrajšav ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje DE Direktorat za energetiko ELKO Kurilno olje ekstra lahko energent Energetski vir, vir energije EZ Energetski zakon gen. Generator HE Hidroelektrarna HEP Hrvaško elektrogospodarstvo IEA Mednarodna agencija za energijo (angl. International Energy Agency) JET Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje KO Kotlarna MZIPDE Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za energijo mio Milijon MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje NACE Mednarodna klasifikacija dejavnosti, uradna nomenklatura držav članic EU NE, energija NIO Industrijski odpadki neobnovljivi OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic Cooperation and Development) OVE Obnovljivi viri energije ReNPVO Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja SE Sončna (fotonapetostna) elektrarna SKD Standardna klasifikacija dejavnosti, ki se uporablja v Sloveniji. SLEG Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije SURS Statistični urad Republike Slovenije. TE Termoelektrarna TETO Termoelektrarnatoplarna UN Združeni narodi III. Pomen pojmov Osnovna bilanca Transformacija Združena bilanca Bilančni tok vsakega vira energije posebej, od oskrbe, preko transformacije, do končne rabe. Pretvorbeni proces. Bilančni tok, po fizikalnih značilnostih združenih sorodnih virov energije, v skupine: trdna goriva, naftni proizvodi, itd. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

6 POVZETEK ENERGETSKE BILANCE ZA LETO 2012 Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 je narejena po metodologiji EUROSTAT. Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo, bo znašala 313,4 PJ in bo večja 1,2 % v primerjavi s predhodnim letom. Pridobljena bo iz: 4126,4 kt lignita (+0,4% v primerjavi s predhodnim letom), 845,5 kt rjavega premoga (2,5 %), 17,3 kt črnega premoga in antracita (3,0 %), 36,2 kt koksa (+4,5 %), 907,4 milijonov Sm 3 zemeljskega plina (+0,2 %), 2475,7 kt naftnih proizvodov (+1,6 %), 68,6 PJ jedrske toplote (+1,2 %), 34,6 PJ obnovljivih virov energije z odpadki (+5,3 %), 12918,0 TJ hidro energije (3,2 %) ter 1795,4 GWh električne energije kot razlike med uvozom in izvozom. Republiki Hrvaški bo oddano 3036,3 GWh (polovica proizvodnje NEK). Končna poraba bo znašala 217,6 PJ in bo večja za +1,5 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 216,3 PJ (+1,5%) v neenergetske namene pa 1,3 PJ (+0,0 %). V predelovalnih dejavnostih, rudarstvu in gradbeništvu (industrija) bo porabljeno 54,1 PJ (rast +0,7 % in delež 25,0 %), v prometu 85,9 PJ (+3,2 %, 39,7 %) in v ostali porabi 76,4 PJ (+0,1 %, 35,3 %). V strukturi porabe končne energije izstopa delež naftnih proizvodov s 48,5 %, sledijo: električna energija (19,8_%), zemeljski plin (12,5 %), obnovljivi viri energije (OVE) (13,8 %), toplota (3,9 %), trdna goriva (1,0 %) in industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) (0,5 %). Končna poraba električne energije bo znašala 11927,3 GWh in bo manjša za 0,5 % v primerjavi s predhodnim letom. V industriji bo porabljeno 5629,4 GWh (+1,5 % v primerjavi s predhodnim letom), v prometu 164,7 GWh (2,3 %), v gospodinjstvih 3073,2 GWh (2,3 %) in v ostali porabi 3060,0 GWh (2,3 %). Končna poraba zemeljskega plina bo znašala 720,1 milijonov Sm 3 in bo večja za +0,2 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 713,1 milijonov Sm 3 (+0,2 %) v neenergetske namene pa 7,0 milijonov Sm 3 (+0,2 %). Končna poraba utekočinjenega naftnega plina bo znašala 82,9 kt in bo večja za +3,6 % v primerjavi s predhodnim letom. V prometu (avtoplin) bo porabljeno 6,2 kt (+2,8 %). Končna poraba naftnih derivatov in biogoriv v prometu vključuje 1346,3 kt dizelskega goriva (+4,6 % rast v primerjavi s predhodnim letom), 570,4 kt motornega bencina neosvinčenega ( +0,2 %), 22,8 kt petrolejskega goriva za reaktivne motorje (1,3 %) in 45,3 kt biogoriv (+7,9 %). Končna poraba daljinske toplote bo znašala 8513,5 TJ in bo večja za +0,9 % v primerjavi s predhodnim letom. Bruto domača poraba obnovljivih virov energije (brez hidro energije) bo v letu 2012 znašala 33548,4 TJ, industrijskih odpadkov neobnovljivih (NIO) pa 1089,3 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo količina energije iz OVE večja za +5,7 %, iz NIO pa za +3,6 %. V strukturi prevladuje 75,4 % delež biomase (+2,9% rast v primerjavi s predhodnim letom). Sledijo: fotonapetostna sončna energija (SE) 7,4 % (+42,8 %), geotermalna energija 4,9 % (7,0 %), biodizel 4,0 % (rast +7,1 %), industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) 3,1 % (+3,6 %), deponijski plin 0,9 % (2,0 %) in plin iz čistilnih naprav 0,3 % (2,0_%). Delež OVE z NIO in hidro energijo skupaj v končni porabi energije, izračunan po metodologiji EU, bo v letu 2012 dosegel 20,3 %. Emisije v letu 2012 bodo v primerjavi s predhodnim letom večje, SO2 za 3,2% in NOx za 2,2%. Emisije CO2 bodo večje za 1,5%. Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2012 bo 47,7 % odstotna. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

7 1. UVOD Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2012 (krajše EBRS 2012), ki prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Republike Slovenije za leto 2012 (skladno s 15. členom EZ), je pripravilo resorno ministrstvo za energijo (MIPDE) na podlagi posredovanih podatkov SURS za leti 2010 in delno 2011 in podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji v letu Ker je EBRS2012 narejena po mednarodno primerljivi metodologiji EUROSTAT, so navedeni podatki tudi primerljivi z državami EU. Vsebina EBRS 2012 sledi zakonsko predpisani sestavi, prilagojeni nivoju in uporabljeni metodologiji izdelave letnih energetskih bilanc za katere je značilno, da jih v največji možni meri oblikujejo neposredni izvajalci energetskih dejavnosti, za pogoje normalne oskrbe. Pri načrtovanju so izvajalci energetske dejavnosti v Sloveniji namreč dolžni upoštevati vso veljavno zakonodajo s svojega področja delovanja, skladno z nacionalnim energetskim programom in drugimi sprejetimi akti, med katere sodijo tudi ukrepi spodbujanja učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE). Ker je resorno ministrstvo za energijo povzelo s strani izvajalcev energetskih dejavnosti narejene energetske napovedi, se izpolnitev navedenih vsebin in aktivnosti odraža tudi v podatkih, ki jih prinaša EBRS Za letno energetsko načrtovanje je značilno, da se večina doseženih parametrov iz tekočega leta (struktura oskrbe z viri energije, struktura elektrarn, itd) le podaljša v naslednje leto. Ta značilnost daje vsem virom energije enakomeren poudarek. Za večje, nepričakovane motnje v oskrbi z energijo, so predvidene zakonsko določene minimalne potrebne mesečne rezerve goriv. Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, bo Slovenija tudi v letu 2012 več kot polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. V celoti bo Slovenija uvozila črni premog, antracit, koks in naftne proizvode ter več kot 99 odstotkov vsega potrebnega zemeljskega plina. Zaradi uspešne ekološke sanacije velikih kurišč in izvajanja programa postopnega zapiranja domačih rudnikov premoga, se z leti povečuje delež uvoženih, ekološko ustreznejših goriv, z manjšo vsebnostjo žvepla. Raba premoga v transformaciji praktično poteka le še v velikih termo energetskih objektih za pridobivanje električne energije in toplote, opremljenih z ustreznimi čistilnimi napravami. Oskrba z domačimi viri energije bo tudi v letu 2012 slonela na lignitu, rjavem premogu, hidro energiji, lesni biomasi ter električni energiji iz NEK. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

8 2. METODOLOŠKE OSNOVE Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 (v nadaljevanju EBRS 2012) prikazuje podatke o preskrbi, energetski pretvorbi (transformaciji) in porabi vseh virov energije v Republiki Sloveniji v letih 2010, 2011 in 2012 po mednarodno primerljivi metodologiji Evropskega statističnega urada (EUROSTAT). Glavni namen bilance je indikativen prikaz oskrbe in porabe vseh virov energije v naravnih količinah (tone, kubični metri, ipd) v letih 2010, 2011 in 2011 in v ekvivalentni energijski vrednosti (Joule), ki se koristijo v energetske in neenergetske namene. Za vsak vir energije posebej (v naravnih količinah in ekvivalentni energiji) je narejena njegova osnovna energetska bilanca iz katere je razviden celoten tok vira od sektorja oskrbe, preko procesa transformacije, do končne rabe na nivoju končnega uporabnika. Fizikalno sorodni viri energije (trdna goriva, naftni derivati, itd) so zbrani v združeni bilanci. Bilance sestavljajo sledeči sklopi: 1. Sektor oskrbe Proizvodnja na primarni ravni, uvoz, sprememba zalog, izvoz, prekomorska skladišča, bruto domača poraba. 2. Sektor transformacije Vhod v transformacijo, izhod iz transformacije; reklasifikacije, prenosi in povratki. 3. Energetski sektor brez elektrogospodarstva 4. Izgube distribucije 5. Sektor končne rabe Energetska in neenergetska končna raba. 6. Statistične razlike Energetsko končno rabo sestavljajo sledeči sklopi (po standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008, ki je usklajena z mednarodno klasifikacijo dejavnosti po EU NACE Rev 2): 1. Industrija Predelovalne dejavnosti (področje C brez oddelka C19), pridobivanje rudnin in kamnin (oddelek B08) in storitve za rudarstvo (oddelek B09) in gradbeništvo (področje F). 2. Promet 3. Ostala poraba Gospodinjstva, storitve in ostala poraba. Fizikalno sorodni viri energije iz osnovne bilance so združeni v sledeče skupine: 1. Trdna goriva Črni premog in antracit, rjavi premog domači, rjavi premog uvoženi, lignit, koks. 2. Surova nafta in surovine Surova nafta, rafinerijske surovine in plinski kondenzat. 3. Naftni proizvodi Utekočinjen naftni plin (UNP), primarni bencin, osvinčen motorni bencin, neosvinčen motorni bencin, letalski bencin za batne motorje, petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (JET), ostali petroleji, dizelsko gorivo, kurilna olja, white spirit, petrolejski koks in ostala tekoča goriva. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

9 4. Zemeljski plin 5. Jedrska toplota Jedrska toplota se sprošča pri cepitvi uranovih jeder. Obravnava se kot primarni vir energije. 6. Obnovljivi viri energije z odpadki Geotermalna in sončna energija, energija vetra, biomasa (les in lesni odpadki, črni lug, kostna moka in maščobe, papirni mulj), deponijski plini, plin iz čistilnih naprav, drugi bioplin, biodizel, bioetanol ter industrijski odpadki neobnovljivi. 7. Hidro energija 8. Toplota Toplota je lahko primarni ali sekundarni vir energije. V primarni obliki (geotermalna energija, toplota pridobljena pri cepitvi atomskih jeder) vstopa v pretvorbeni proces pridobivanja druge oblike energije (npr. električne energije). V sekundarni obliki (npr. topla voda in para iz toplarn) pa se pojavlja kot izhod iz procesa transformacije iz drugih primarnih virov (premog, zemeljski plin, ipd) energije. 9. Električna energija Električna energija je sekundarni vir energije, pridobljena v elektrarnah v pretvorbenem procesu preoblikovanja primarnih virov energije (voda, sonce, veter, premog, jedrsko gorivo, itd). Glede na vhodni»primarni«vir energije ločimo: hidroelektrarne, termoelektrarne, jedrske elektrarne, vetrne elektrarne, itd. EBRS 2012 je za pretekli leti (2010 in tri četrtine 2011) podatkovno usklajena s statističnimi podatki SURS. Manjkajoči mesečni podatki za leto 2011 so bili ocenjeni s strani resornega ministrstva. Večina podatkov za leto 2012 je bila pridobljena od izvajalcev energetskih dejavnosti, ki so zadolženi za oskrbo Slovenije z viri energije. Zbiranje podatkov je bilo zaključeno Letni deleži OVE (vključno s hidro energijo z normalizirano proizvodnjo hidroelektrarn in NIO) v končni porabi energije (vključno s porabo energetskega sektorja in izgubami distribucije električne energije in toplote) za obdobje , so bili izračunani po metodologiji EU, na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, z dne o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov. V skladu s 16. členom Uredbe o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št.103/07) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) vsako leto pripravi poročilo o rabi biogoriv v transportnem sektorju v Republiki Sloveniji za preteklo leto, ki ga sprejme Vlada RS, in je nato poročano Evropski komisiji. V poročilu so navedeni tudi sprejeti ukrepi spodbujanja rabe biogoriv (povezava do poročil je navedena v podpoglavju 4.2.1). ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

10 3. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2012 Tabela 1: Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 EBRS 2012 (TJ) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Proizvodnja na primarni ravni ,9 101,5 Uvoz ,7 100,8 Spremembe zalog ,7 156,3 Izvoz (vključena oddaja 50 % NEK za HEP) ,0 99,8 Medn. pomorska skladišča ,1 107,3 Bruto dom ača poraba ,0 101,2 Transformacije vhod ,8 100, ,3 99, ,5 102, ,9 101,2 Toplarne ,1 100,7 Poraba energetskega sektorja ,8 98,6 Lastna raba, izgube distribucije in prenosa ,5 91,8 Razpoložljivo za končno porabo ,4 101,5 Neenergetska poraba ,5 100,0 Končna poraba energetska ,1 101,5 Industrija ,8 100,7 B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih ,9 99,9 B09 Stor.za rudarstvo ,8 99,0 C10 Proizvodnja živil ,8 99,9 C11 Proizvodnja pijač ,7 100,6 C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij ,6 101,0 C14 Proizvodnja oblačil ,2 100,4 C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ,3 100,8 C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva ,2 102,2 C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja ,8 100,1 C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa ,8 100,9 C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd ,2 101,0 C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov ,0 100,8 C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas ,6 100,6 C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd ,5 101,0 C24 Proizvodnja kovin ,1 101,2 C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav ,9 100,4 C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd ,0 105,5 C27 Proizvodnja električnih naprav ,2 101,0 C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav ,4 100,7 C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic ,7 100,7 C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil ,8 101,1 C31 Proizvodnja pohištva ,3 102,0 C32 Druge raznovrstne predelovalne dej ,6 101,3 C33 Popravila in montaža strojev in naprav ,3 100,4 F gradbeništvo ,5 94,5 Prom et ,9 103,2 Železniški promet ,5 97,7 Cestni promet ,5 103,2 Letalski promet ,3 98,7 Ostala poraba ,6 100,1 Gospodinjstva ,7 101,1 Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba ,7 97,7 Statistične razlike Neto uvoz (TJ) ,7 101,1 Uvozna energetska odvisnost (%) 49,3% 47,7% 47,7% 96,8 99,9 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) in MZIPDE (2011, 2012) V tabeli1 je prikazana energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 v TJ. Bruto domača poraba energije bo znašala 313,4 PJ in bo večja za +1,2 % v primerjavi s predhodnim letom. Končna poraba energije bo znašala 217,6 PJ. V energetski rabi bo porabljeno 216,1 PJ, za neenergetske namene pa je predvideno 1,3 PJ. Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije bo 47,7 odstotna. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

11 3.1 Bruto domača poraba Tabela 2: Bruto domača poraba po virih energije in strukturi BRUTO DOMAČA PORABA (TJ) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 SKUPAJ ,0 101,2 Trdna goriva ,5 99,6 Naftni proizvodi ,4 101,6 Zemeljski plin ,5 100,2 Jedrska toplota ,9 101,2 Obnovljivi viri energije ,2 105,7 Industrijski odpadki neobnovljivi ,8 103,6 Hidro energija ,9 96,9 Električna energija (uvoz izvoz) ,0 97,7 DOMAČA PROIZVODNJA ,9 101,5 Trdna goriva ,6 100,5 Naftni proizvodi ,9 91,1 Zemeljski plin ,0 100,2 Jedrska toplota ,9 101,2 Obnovljivi viri energije ,7 105,6 Industrijski odpadki neobnovljivi ,8 103,6 Hidro energija ,9 96,9 UVOZ ,7 100,8 Trdna goriva ,3 96,0 Naftni proizvodi ,2 101,8 Zemeljski plin ,9 100,2 Obnovljivi viri energije ,4 107,8 Električna energija ,7 97,7 IZVOZ ,0 99,8 Trdna goriva ,6 99,4 Naftni proizvodi ,8 102,0 Obnovljivi viri energije ,9 107,1 Električna energija ,4 97,7 SPREMEMBE ZALOG ,7 156,3 Trdna goriva ,4 108,4 Naftni proizvodi Obnovljivi viri energije ,1 107,1 MEDNARODNA POMORSKA SKLADIŠČA ,1 107,3 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) in MZIPDE (2011, 2012) V tabeli2 so prikazani vsi načrtovani viri energije (v TJ) na nivoju primarne oskrbe z energijo, po posameznih postavkah bruto domače porabe (domača proizvodnja, uvoz, izvoz, spremembe zalog in mednarodna pomorska skladišča). Podatki so povzeti iz priloženih tabel 31, 30 in 29. Letni prispevek posameznih virov energije (v PJ) v bruto domači porabi je prikazan na sliki_1, strukturni deleži v letu 2012 pa na sliki 2. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

12 350 Električna en. (neto uvoz) 300 Hidro energija PJ NIO OVE Jedrska toplota 50 Zemeljski plin 0 Naftni proizvodi Trdna goriva Slika 1: Bruto domača poraba energije po virih, (PJ) VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energ. dejavnosti (2012) Iz slike 2 je razvidno, da bodo tudi v letu 2012 na nivoju primarne oskrbe z energijo prevladovali naftni proizvodi s 33,8% deležem. Sledijo: jedrska toplota (21,9 %), trdna goriva (19,6%), zemeljski plin (11,0 %), obnovljivi viri energije (OVE) (10,7 %), hidro energija skupaj z neto uvozom električne energije (2,7%) in industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) (0,3 %). Jedrska toplota 21,9% OVE 10,7% NIO 0,3% Hidro energija in elektrika 2,7% Trdna goriva 19,6% V letu 2012 bo na nivoju primarne oskrbe z energijo dosegel delež domačih trdnih goriv (lignit, rjavi premog) 83,4_% vseh načrtovanih potreb po trdnih gorivih. Delež domačega zemeljskega plina bo znašal zanemarljivih 0,22_% vseh potrebnih količin zemeljskega plina, naftne proizvode v celoti pa bo Slovenija uvozila. Zemeljski plin 11,0% Slika 2: Struktura bruto domače porabe energije po virih v letu 2012 (%) VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti Naftni proizvodi 33,8% Posamezni viri energije, z deleži v svoji skupini in v bruto domači porabi energije, so zbrani v priloženi tabeli35, povprečne petletne stopnje rasti bruto domače porabe energije v obdobjih: , , in so v tabeli 37, pripadajoči graf pa je prikazan na priloženi sliki 29. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

13 3.2 Poraba končne energije Tabela 3: Poraba končne energije po virih in sektorjih rabe PORABA KONČNE ENERGIJE (TJ) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Skupaj ,1 101,5 Industrija ,8 100,7 Trdna goriva ,4 101,2 Naftni proizvodi ,6 97,9 Zemeljski plin ,2 100,2 Toplota ,6 100,9 Obnovljivi viri energije ,1 102,9 Industrijski odpadki neobnovljivi ,8 103,6 Električna energija ,1 101,5 Promet ,9 103,2 Naftni proizvodi ,6 103,2 Obnovljivi viri energije (biogoriva) ,3 107,9 Električna energija ,7 97,7 Ostala poraba ,4 100,1 Naftni proizvodi ,6 95,3 Zemeljski plin ,0 100,2 Toplota ,6 100,9 Obnovljivi viri energije ,2 105,7 Električna energija ,7 97,7 Struktura porabe končne energije (%) Industrija 26,3% 25,2% 25,0% Promet 36,9% 39,0% 39,7% Ostala poraba 36,8% 35,8% 35,3% VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) in MZIPDE (2011, 2012) Iz tabele 3 je razvidno, da bo na nivoju končne rabe energije v energetske namene Slovenija v letu 2012 porabila 216,3 PJ (+1,5 % v primerjavi s predhodnim letom). Industrija bo porabila 54,1 PJ (+0,7 %), njen delež v končni rabi bo znašal 25,0 %. V prometu bo porabljeno 85,9 PJ (+3,2 %, delež 39,7 %), v ostali porabi (skupaj z gospodinjstvi) pa 76,4 PJ (+0,1 %, delež 35,3%). Iz slike 3 je razvidno, da bodo v strukturi porabe končne energije tudi v letu 2012 prevladovali naftni proizvodi s 48,5_% deležem. Sledijo: električna energija (19,8_%), obnovljivi viri energije (OVE) (13,8 %), zemeljski plin (12,5 %), toplota (3,9 %), trdna goriva (1,0 %) in industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) (0,5 %). Toplota 3,9% NIO 0,5% OVE 13,8% Zemeljski plin 12,5% Električna energija 19,8% Trdna goriva 1,0% Naftni proizvodi 48,5% Slika 3: Struktura porabe končne energije po virih v letu 2012 Skupaj (%) VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

14 V strukturi porabe končne energije v industriji (Slika_4), bo v letu 2012 prevladoval delež zemeljskega plina s 38,0%. Sledijo: električna energija (37,5 %), naftni proizvodi (8,5 %), obnovljivi viri energije (OVE) (5,7 %), toplota (4,3 %), trdna goriva (4,0 %) in neobnovljivi industrijski odpadki (NIO) (2,0 %). Električna energija 37,5% NIO 2,0% Trdna goriva 4,0% Naftni proizvodi 8,5% Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje 1,2% Električna energija 0,7% Motorni bencin neosv. 29,1% Biogorivo 1,9% Avtoplin (UNP) 0,3% Dizelsko gorivo 66,8% Slika 5: Struktura porabe končne energije po virih v letu 2012 Promet (%) VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti V strukturi porabe končne energije v ostali porabi (Slika 6) v letu 2012 si sledijo obnovljivi viri energije (OVE) z deležem 32,8 %, električna energija (28,9_%), naftni proizvodi (21,8 %), zemeljski plin (8,5 %) in toplota (8,1 %). Posamezni viri energije, deleži v svoji skupini in v porabi končne energije, so zbrani v priloženi tabeli_36, povprečne petletne stopnje rasti porabe končne energije v obdobjih: , , in so v tabeli 37, pripadajoči graf pa na priloženi sliki 28. OVE 5,7% Toplota 4,3% Slika 4: Struktura porabe končne energije po virih v letu 2012 Industrija (%) VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti V strukturi porabe končne energije v prometu (Slika 5) bodo v letu 2012 prevladovali naftni proizvodi s 97,4_% deležem (dizelsko gorivo 66,8 %, motorni bencin neosvinčen 29,1 %, petrolejsko gorivo za reaktivne motorje 1,2_% in avtoplinunp 0,3_%). Delež letalskega bencina za batne motorje bo zanemarljiv (letna poraba pod 500 ton). Delež biogoriv (biodizla in biobencina) bo dosegel 1,9 %, delež električne energija pa 0,7 %. OVE 32,8% Električna energija 28,9% Zemeljski plin 38,0% Naftni proizvodi 21,8% Toplota 8,1% Slika 6: Struktura porabe končne energije po virih v letu 2012 Ostala poraba (%) VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin 8,5% ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

15 4. PROIZVODNJA, NAKUP IN RABA POSAMEZNIH VIROV ENERGIJE 4.1 Trdna goriva Lignit Tabela 4: LIGNIT (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Pridobljeno iz domačih virov 4010,9 4066,0 4079,8 101,4 100,3 Uvoz 74,7 85,0 87,6 113,7 103,0 Poraba v transformaciji 4051,3 4080,0 4096,5 100,7 100,4 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) V letu 2012 bo poraba lignita v Sloveniji za proizvodnjo električne energije in toplote znašala 4096,5 kt (+0,4 % v primerjavi s predhodnim letom). Iz domačih virov (Premogovnik Velenje) bo pridobljeno 4079,8 kt lignita (+0,3 %) iz uvoza pa zanemarljiva količina. Letno dinamiko porabe lignita v Sloveniji v časovnem obdobju kaže graf na priloženi sliki 16. Povprečne petletne stopnje rasti v obdobjih: , , in so zbrane v priloženi tabeli 37 in pripadajoči graf na priloženi sliki Rjavi premog Tabela 5: RJAVI PREMOG (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Pridobljeno iz domačih virov 419,5 435,0 442,8 103,7 101,8 Uvoz 472,9 418,0 390,5 88,4 93,4 Poraba v transformaciji 787,0 831,0 811,0 105,6 97,6 Končna poraba 39,1 36,0 34,5 92,2 95,8 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Po planu RTH bo v letu 2012 znašala proizvodnja rjavega premoga 442,8 kt za potrebe TET ( 1,8 % v primerjavi s predhodnim letom). Uvoženo bo 390,5 kt rjavega premoga (6,6 %). Poraba rjavega premoga v transformaciji bo znašala skupaj 811,0 kt in bo manjša za 2,4 % v primerjavi s predhodnim letom. Končni uporabniki (industrija) bodo porabili 34,5 kt rjavega premoga (4,2 %). Letno dinamiko porabe rjavega premoga v Sloveniji, v časovnem obdobju , kaže graf na priloženi sliki 17. Povprečne petletne stopnje rasti v obdobjih: , , in so zbrane v priloženi tabeli 37 in pripadajoči graf na priloženi sliki 24. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

16 4.1.3 Črni premog in antracit Tabela 6: Črni premog in antracit ČRNI PREMOG IN ANTRACIT (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Uvoz 27,5 17,4 16,9 63,4 97,1 Končna poraba (TJ) 16,0 14,3 13,9 89,6 97,1 Neenergetska raba 0,0 0,0 0,0 Industrija 16,0 14,3 13,9 89,6 97,1 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) V letu 2012 bo Slovenija uvozila 16,9 kt črnega premoga in antracita (2,9 % v primerjavi s predhodnim letom) in bo v celoti porabljen v končni rabi za energetske namene (industrija) Koks Tabela 7: Koks KOKS (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Uvoz 28,6 35,3 36,9 123,5 104,7 Spremembe zalog 4,2 0,6 0,6 104,7 Neenergetska raba 6,9 7,3 7,7 105,9 104,7 Industrija 25,7 27,2 28,5 105,9 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) 104,7 V letu 2012 bo Slovenija uvozila 36,9 kt koksa. V energetske namene (industrija) bo porabljeno 28,5 kt (+4,7 % v primerjavi s predhodnim letom) v neenergetske namene pa 7,7 kt (+4,7 %). 4.2 Naftni proizvodi Slovenija bo tudi v letu 2012 celotno količino naftnih proizvodov uvozila. Zaradi vpliva gospodarske krize (nadaljnje upadanje investicijskih, proizvodnih in drugih aktivnosti) bo v letu 2012 tudi poraba fosilnih goriv za pogon motornih vozil v prometu manjša v primerjavi s predhodnim letom. V strukturi porabe končne energije v letu 2012 bo znašal delež naftnih proizvodov 48,6_%. Z nadaljnjim izvajanjem ukrepov varovanja okolja (raba zemeljskega plina, sončne energije, biogoriv in drugih alternativnih virov energije) se bo v prihodnjih letih navedeni delež zmanjševal. Letno dinamiko porabe naftnih proizvodov v Sloveniji v obdobju kaže graf na priloženi sliki_18, povprečne petletne stopnje rasti v obdobjih: , , in so navedene v priloženi tabeli 37 in pripadajoči graf na priloženi sliki 26. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

17 4.2.1 Količina in deleži biogoriv Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil v Sloveniji (Uradni list 103/2007) skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza določa, da morajo distributerji goriv v Sloveniji za pogon motornih vozil v prometu zagotoviti, da bo letna energijska vsebnost vseh na trg danih biogoriv v fosilnih gorivih za pogon motornih vozil najmanj: 3 % leta 2008, 4 % leta 2009 in 5 % leta Navedeni deleži so lahko nižji, vendar pod pogoji, ki so navedeni v 3. točki 5. člena Uredbe. Izračunani delež biogoriv v fosilnih gorivih za pogon vozil v motornem prometu v letih 2010, 2011 in 2012 upošteva uporabo biodizla in biobencina. Podatki so navedeni v tabeli 8. Tabela 8: Količine in deleži biogoriv KOLIČINE IN DELEŽI BIOGORIV V PROMETU 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 1. Dizelsko gorivo (TJ) 49183, , ,2 111,5 104,6 2. Motorni bencin (TJ) 24818, , ,3 100,5 100,2 3. Skupaj (1+2) (TJ) 74001, , ,6 107,8 103,2 4 Biogorivo (TJ) 1914,5 1518,7 1638,6 79,3 107,9 5. Energijski delež biogoriva (4 3) (%) 2,6% 1,9% 2,0% 73,6 104,5 6. Biogorivo (t) ,8 107,9 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energ. dejavnosti (2012) Iz tabele 8 je razvidno, da je bila v letu 2010 realizirana energijska vsebnost biogoriv v prodanem gorivu za pogon motornih vozil v cestnem prometu 2,6 %. V letu 2011 so distributerji goriv v Sloveniji dali na tržišče ton biogoriva. Delež umešanega biogoriva je znašal 1,9 %. V letu 2012 bo količina umešanega biogoriva v prodanem gorivu za pogon motornih vozil v cestnem prometu znašala ton, delež biogoriv pa bo 2,0%. V skladu s 16. členom Uredbe o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št.103/07) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vsako leto pripravi poročilo o rabi biogoriv v transportnem sektorju v Republiki Sloveniji za preteklo leto, ki ga sprejme Vlada RS, in je nato poročano Evropski komisiji. Poročilo je pripravljeno v skladu s prvim odstavkom 4. člena Direktive 2003/30/ES, ki določa, da mora država članica vsako leto pred 1. julijem poročati Evropski komisiji o: sprejetih ukrepih spodbujanja rabe biogoriv ali drugih obnovljivih goriv namesto dizelskega goriva ali motornega bencina za pogon motornih vozil, nacionalnih virih, namenjenih proizvodnji biomase za energetsko rabo, ki ni raba energije v prometu, celotni prodaji goriva za rabo v prometu in deležih biogoriv, čistih in zmešanih z gorivi, in drugih obnovljivih goriv, ki so bili dani na trg v preteklem letu. Kjer je primerno, države članice poročajo o izjemnih pogojih pri oskrbi trga s surovo nafto ali naftnimi derivati, ki so vplivali na trženje biogoriv in drugih obnovljivih goriv. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

18 Poročila za posamezna leta so objavljena na spletnem mestu Evropske okoljske agencije in na spletni strani Evropske komisije Utekočinjen naftni plin (UNP) Tabela 9: UNP UNP (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Uvoz 95,3 101,0 103,9 106,0 102,8 Končna poraba energetska 83,2 80,0 82,9 96,2 103,6 Industrija 19,7 22,0 23,3 111,5 105,7 Promet (Avtoplin) 5,2 6,0 6,2 115,8 102,8 Ostala poraba 58,3 52,0 53,5 89,3 102,8 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba utekočinjenega naftnega plina (UNP) v Sloveniji bo v letu 2012 znašala 82,9 kt in bo večja za +3,6 % v primerjavi s predhodnim letom. Poraba avtoplina v prometu bo znašala 6,2 kt in bo večja za +2,8 % v primerjavi s predhodnim letom Motorni bencin neosvinčen Tabela 10: Motorni bencin neosvinčen MOTORNI BENCIN NEOSVINČEN (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Uvoz 723,7 708,0 709,7 97,8 100,2 Končna poraba v prometu 566,0 569,0 570,4 100,5 100,2 (Dodana količina biobencina) 4,5 6,0 6,7 133,2 112,5 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba neosvinčenega motornega bencina v prometu bo v letu 2012 znašala 570,4 kt in bo večja za +0,2 % v primerjavi s predhodnim letom, količina dodanega biobencina bo v letu 6,7 kt (+12,5%) Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (JET) Tabela 11: Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje PETROLEJSKO GORIVO ZA REAKTIVNE MOTORJE (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Poraba v prometu 24,5 23,1 22,8 94,3 98,7 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba petrolejskega goriva za reaktivne motorje bo v letu 2012 znašala 22,8 kt in bo manjša za 1,3 % v primerjavi s predhodnim letom. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

19 4.2.5 Dizelsko gorivo Tabela 12: Dizelsko gorivo DIZELSKO GORIVO (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Poraba v prometu 1154,5 1287,0 1346,3 111,5 104,6 (Dodana količina biodizla) 47,5 36,0 38,6 75,8 107,1 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba dizelskega goriva v prometu bo v letu 2012 znašala 1346,3 kt in bo večja za +4,6 % v primerjavi s predhodnim letom. Referenčna količina umešanega biodizla bo znašala 38,6 kt (+7,1 %) Kurilno olje ekstra lahko (ELKO) Tabela 13: Kurilno olje ekstra lahko KURILNO OLJE EKSTRA LAHKO (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Končna poraba 474,7 385,0 362,4 81,1 94,1 Industrija 41,6 32,0 30,1 76,8 94,1 Ostala poraba 432,5 353,0 332,3 81,6 94,1 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) bo v letu 2012 znašala 362,4 kt in bo za 5,9 % manjša v primerjavi s predhodnim letom. V sektorju industrije bo porabljeno 30,1 kt (5,9 %) v ostali porabi pa 332,3 kt (5,9 %) Kurilno olje (vsebnost žvepla pod 1 %) Tabela 14: Kurilno olje KURILNO OLJE (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Poraba v transformaciji 0,8 1,0 1,1 127,4 107,3 Končna poraba (Industrija) 8,5 7,0 7,5 82,8 107,3 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Poraba kurilnega olja z vsebnostjo žvepla pod 1,0 % bo v letu 2012 v transformaciji znašala 1,1 kt in bo večja za +7,3 % v primerjavi s predhodnim letom. V končni rabi bo porabljeno 7,5 kt kurilnega olja (+7,3 %). ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

20 4.3 Zemeljski plin Tabela 15: Bilanca zemeljskega plina ZEMELJSKI PLIN (Mio Sm3) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Pridobljeno iz domačih virov 6,7 2,0 2,0 30,0 100,2 Uvoz 1052,8 904,0 905,4 85,9 100,2 Poraba v Sloveniji 1059,4 906,0 907,4 85,5 100,2 Poraba v transformaciji 192,7 187,0 187,3 97,0 100,2 Poraba energetskega sektorja 7,5 3,0 3,0 39,9 100,2 Končna poraba 866,7 719,0 720,1 83,0 100,2 Neenergetska poraba 97,0 7,0 7,0 7,2 100,2 Energetska poraba 769,7 712,0 713,1 92,5 100,2 Industrija 593,5 541,0 541,9 91,2 100,2 Ostala poraba 168,7 168,0 168,3 99,6 100,2 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Letna količina pridobljenega domačega zemeljskega plina je zanemarljivo majhna (0,26 % v primerjavi s celotno porabo v letu 2012) zato bo Slovenija tudi v letu 2012 večino svojih potreb po zemeljskem plinu pokrila iz uvoza (Ruska federacija, Alžirija). V letu 2012 bo Slovenija porabila skupaj 907,4 milijonov Sm 3 zemeljskega; 2,0 milijonov Sm 3 iz domačih virov in 905,4 milijonov Sm 3 iz uvoza (+0,2 % v primerjavi s predhodnim letom). Največji delež zemeljskega plina (slika_7) bo porabljen v sektorju industrije (59,7 %), sledita transformacija (20,6 %) in ostala poraba (18,5 %). V neenergetske namene bo porabljeno 7,0 milijonov Sm 3 (0,8% vse porabe v Sloveniji). Ostala poraba 18,5% Energet. sektor 0,3% Industrija 59,7% Slika 7: Struktura porabe zemeljskega plina v letu 2012 (%) Transf. 20,6% Neenerg. raba 0,8% VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti Za zemeljski plin je značilno, da dejanska letna poraba pogosto odstopa od načrtovanih količin. Nekateri večji industrijski uporabniki (cementarne, steklarne) lahko namreč hitro preidejo na cenovno ugodnejši alternativni energetski vir pa tudi porabe zemeljskega plina za ogrevanje objektov pri stanovanjskih in komercialnih uporabnikih ne moremo točno določiti, ker je odvisna od vremenskih razmer (temperature zunanjega zraka). Končna poraba zemeljskega plina v letu 2012 bo znašala 720,1 milijona Sm 3 in bo večja za +0,2 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 710,1 milijonov Sm 3 (+0,2 %) v neenergetske namene pa 7,0 milijonov Sm 3 (+0,2 %). V industriji bo poraba zemeljskega plina večja za +0,2 %, v ostali porabi pa za +0,2 %, v primerjavi s predhodnim letom. Gibanje porabe zemeljskega plina v Sloveniji v obdobju je prikazano na priloženi sliki 19. Povprečne petletne stopnje rasti v obdobjih: , , in so v tabeli 37, trend rasti pa je prikazan na priloženi sliki 25. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

21 4.4 Električna energija Tabela 16: Bilanca električne energije Bilanca električne energije (GWh) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Uvoz 8600,4 7029,0 6867,9 81,7 97,7 Izvoz (oddaja) 50 % NEK za HEP 2828,5 3107,5 3036,3 109,9 97,7 Izvoz ostali 7890,2 5191,5 5072,5 65,8 97,7 Transformacije (TE+TETO+NE) 11724, , ,4 104,8 97,7 Elektrarne proizvajalci po glavni dejavnosti 5781,7 5793,3 5660,5 100,2 97,7 Elektrarne samoproizvajalci 285,3 278,7 272,3 97,7 97,7 5657,0 6215,0 6072,6 109,9 97,7 Hidroelektrarne in fotonapetostne sončne elektrarne 4708,6 3769,0 3682,6 80,0 97,7 Poraba energetskega sektorja 117,7 115,0 112,3 97,7 97,7 Lastna raba, izgube distribucije in prenosa 2229,8 2792,8 2519,8 125,2 90,2 Končna poraba 12084, , ,3 99,2 99,5 Industrija 5487,2 5547,6 5629,4 101,1 101,5 B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih 96,8 97,9 99,3 101,1 101,5 C10 Proizvodnja živil 213,4 215,8 218,9 101,1 101,5 C11 Proizvodnja pijač 59,3 59,9 60,8 101,1 101,5 C13 Proizvodnja tekstilij 110,7 111,9 113,5 101,1 101,5 C14 Proizvodnja oblačil 16,8 17,0 17,2 101,1 101,5 C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 20,7 21,0 21,3 101,1 101,5 C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva 166,0 167,8 170,3 101,1 101,5 C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja 591,8 598,3 607,1 101,1 101,5 C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa 46,4 46,9 47,6 101,1 101,5 C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. 429,8 434,5 440,9 101,1 101,5 C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov 224,3 226,7 230,1 101,1 101,5 C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas 306,3 309,6 314,2 101,1 101,5 C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. 404,1 408,5 414,6 101,1 101,5 C24 Proizvodnja kovin 1427,6 1443,3 1464,6 101,1 101,5 C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav 318,1 321,6 326,4 101,1 101,5 C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. 42,5 43,0 43,6 101,1 101,5 C27 Proizvodnja električnih naprav 371,5 375,6 381,1 101,1 101,5 C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 187,7 189,8 192,6 101,1 101,5 C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic 206,5 208,8 211,8 101,1 101,5 C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 3,0 3,0 3,0 101,1 101,5 C31 Proizvodnja pohištva 80,0 80,9 82,1 101,1 101,5 C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. 25,7 26,0 26,4 101,1 101,5 C33 Popravila in montaža strojev in naprav 15,8 16,0 16,2 101,1 101,5 F gradbeništvo 55,3 55,9 56,8 101,1 101,5 Promet 172,6 168,6 164,7 97,7 97,7 Gospodinjstva 3219,0 3145,3 3073,2 97,7 97,7 Ostala poraba 3087,5 3016,8 2947,6 97,7 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) 97, Proizvodnja električne energije Proizvodnja električne energije na generatorju vseh elektrarn na teritoriju Republike Slovenije (Tabela 17), bo v letu 2012 znašala 15688,3 GWh in bo manjša za 2,3 % v primerjavi s predhodnim letom. Po oddaji polovice proizvodnje NEK Republiki Hrvaški, bo Sloveniji na razpolago 12651,7 GWh. TE in TETO bodo prispevale 5932,9 GWh (2,3 % manj v primerjavi s predhodnim letom), HE 3588,3 GWh (3,1%), NEK 3036,3 GWh (2,3 %) in fotonapetostne sončne elektrarne (SE) 94,3 GWh (+42,8 %). Bruto poraba električne energije v Sloveniji bo znašala 14447,1 GWh in bo manjša za 2,7 % v primerjavi s predhodnim letom. Letni bilančni primanjkljaj bo znašal 1795,4 GWh (12,4 % bruto porabe) in ga bo Slovenija preko leta pokrila iz razlike med uvozom in izvozom. Strukturo elektrarn po vrsti primarnega vira energije in pripadajoči deleži proizvedene električne energije v Sloveniji, z upoštevanjem polovične (samo slovenski delež NEK) in celotne proizvodnje NEK, so prikazani na sliki 8. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

22 50 % NEK 24,2% 100 % NE Krško 39% TE in TETO 47,5% SE (fotonap.) 0,00% SE (fotonap.) 0,00% HE 28,6% TE in TE TO 38% HE 23,0% Slovenija s 50 % NEK VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti Slovenija s 100 % NEK VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti Slika 8: Struktura bruto proizvodnje pri 50 % in 100 % deležu NEK v letu 2012 (%) Končna poraba električne energije, izgube in lastna raba elektrarn Tabela 17: Končna poraba električne energije, izgube in lastna raba elektrarn ELEKTRIČNA ENERGIJA (GWh) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 1. Proizvodnja elektrarn na generatorju 16433, , ,0 97,7 97,7 HE 4696,2 3703,0 3588,3 78,9 96,9 TE in TETO 6067,0 6072,0 5932,9 100,1 97,7 NEK (100 %) 5657,0 6215,0 6072,6 109,9 97,7 SE (fotovoltaika) 12,9 66,0 94,3 513,2 142,8 2. Izvoz (oddaja) 50 % NEK (prag) za HEP 2828,5 3107,5 3036,3 109,9 97,7 3. Razpoložljivo na generatorju (12) 13604, , ,7 95,2 97,7 4. Izvoz ostali 7890,2 5191,5 5072,5 65,8 97,7 5. Uvoz 8600,4 7029,0 6867,9 81,7 97,7 6. Bruto poraba (34+5) 14314, , ,1 103,3 97,7 Izvoz skupaj (2+4) 10718,7 8299,0 8108,8 77,4 97,7 7. Lastna raba energetskega sektorja 1274,8 1859,7 1608,1 145,9 86,5 8. Izgube prenosa in distribucije 955,0 933,1 911,7 97,7 97,7 9. Končna poraba energetska (678) 12084, , ,3 99,2 99,5 Industrija 5487,2 5547,6 5629,4 101,1 101,5 Promet 172,6 168,6 164,7 97,7 97,7 Gospodinjstva 3219,0 3145,3 3073,2 97,7 97,7 Ostala poraba 3205,2 3131,7 3060,0 97,7 97,7 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba električne energije v Sloveniji bo v letu 2012 znašala 11927,3 GWh in bo manjša za 0,5 % v primerjavi s predhodnim letom. Izgube prenosa distribucije bodo znašale 911,7 GWh, lastna raba energetskega sektorja pa 1608,1 GWh. Struktura končne porabe električne energije po sektorjih rabe (industrija, promet, gospodinjstva, ostala poraba) je prikazana na sliki 9. Sektor industrije bo dosegel 46,6 % delež, sledijo sektor gospodinjstva (26,7 %), ostala poraba (25,3 %) in promet (1,4) %. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

23 Ostala poraba 25,3% Promet 1,4% Ostalo 52,4% C17 12,9% Gospodinjs tva 26,7% Slika 9: Struktura končne porabe električne energije v letu 2012 po sektorjih rabe (%) Industrija 46,6% C24 19,1% C23 15,7% Slika 10: Struktura končne porabe električne energije v industriji v letu 2012 (%) VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti Na sliki_10 je prikazana struktura porabe električne energije v industriji. Prevladuje poraba oddelka C24 (proizvodnja kovin) z 19,1 % deležem, sledita oddelek C23 (proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov) z 15,7 % deležem in oddelek C17 (proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja) z 12,9 % deležem. Razvoj končne porabe električne energije v Sloveniji v obdobju je prikazan na priloženi sliki21, povprečne petletne stopnje rasti v obdobjih: , , in so v priloženi tabeli 37 in v grafični obliki na priloženi sliki Daljinska toplota Tabela 18: Daljinska toplota DALJINSKA TOPLOTA (TJ) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Proizvodnja toplote bruto 9805, , ,1 103,6 100,9 Končna poraba toplote 8143,4 8439,4 8513,5 103,6 100,9 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Končna poraba daljinske toplote v Sloveniji bo v letu 2012 znašala 8513,5 TJ in bo večja za +0,9 % v primerjavi s predhodnim letom. Bruto proizvodnja toplote bo znašala 10252,1 TJ (+0,9 %). Letna dinamika končne porabe daljinske toplote v Sloveniji v obdobju je prikazana na priloženi sliki 20, povprečne petletne stopnje rasti v obdobjih: , , in so v priloženi tabeli 37 in v grafični obliki na priloženi sliki 27. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

24 4.6 Obnovljivi viri energije in odpadki Bruto domača poraba obnovljivih virov energije (brez hidro energije) bo v letu 2012 znašala 33548,2 TJ, industrijskih odpadkov neobnovljivih (NIO) pa 1089,3 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo količina energije iz OVE večja za +5,6 %, iz NIO pa za +3,6 %. Bruto domača poraba energije iz OVE in NIO skupaj (v TJ) po virih energije je prikazana v tabeli 19. Tabela 19: Bruto domača poraba energije iz OVE (brez hidro energije) in NIO po virih energije BRUTO DOMAČA PORABA OVE IN NIO (TJ) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Geotermalna energija 1137,0 1576,0 1685,8 138,6 107,0 Sončna energija 258,3 1799,4 2570,0 696,6 142,8 Les in druga trdna biomasa 23945, , ,7 106,1 102,9 Deponijski plini 323,6 310,9 304,6 96,1 98,0 Plin iz čistilnih naprav 117,2 112,7 110,4 96,2 98,0 Drugi bioplin 831,6 1016,1 1108,4 122,2 109,1 Biodizel 1751,6 1301,8 1394,6 74,3 107,1 Biobencin 162,9 217,0 244,0 133,2 112,5 Obnovljivi viri energije 28527, , ,4 111,2 105,7 Industrijski odpadki neobnovljivi 974,8 1051,1 1089,3 107,8 103,6 Obnovljivi viri energije in odpadki skupaj 29502, , ,7 111,1 105,6 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), izvajalci energetskih dejavnosti (2012) Biodizel 4,0% Drugi bioplin 3,2% NIO 3,1% Bioetanol 0,7% Biomasa 75,4% Drugo 1,9% SE (fotonapetost) 7,4% Geotermalna 4,9% Deponijski plin 0,9% Slika 11: Struktura bruto domače porabe OVE z NIO skupaj (brez hidro energije) po virih v letu 2012 (%) Plin iz čistil. naprav 0,3% VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Slika11 kaže strukturo OVE (brez hidro energije) z NIO skupaj po virih energije v letu 2012, na nivoju primarne oskrbe z energijo. Prevladuje delež biomase (les in druga trdna biomasa, kostna moka in maščobe, papirni mulj) z 75,4% deležem. Sledijo: fotonapetostna sončna energija (SE) (7,4 %), biodizel (4,0%), geotermalna energija (4,9 %), drugi bioplin (3,2%), NIO (3,1%), deponijski plin (0,9%) in plin iz čistilnih naprav (0,3%). V strukturi porabe končne energije znaša delež OVE (brez hidro energije) 13,8 %, delež NIO 0,5 %, delež OVE in NIO skupaj pa 14,3 % (tabela 36, slika 3). ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

25 4.6.1 Delež OVE v končni porabi energije po metodologiji EU V tabeli 20 so izračunani letni deleži vseh OVE (vključno s hidro energijo z normalizirano proizvodnjo hidroelektrarn in NIO) v končni porabi energije za obdobje , na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, z dne o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov. Končna poraba energije vključuje porabo energetskega sektorja in izgube distribucije električne energije in toplote. Tabela 20: Deleži OVE v končni porabi energije po metodologiji EU Delež OVE v končni porabi energije 2007 Realiz Realiz Realiz Realizacij a 2011 Ocena 2012 Napoved Končna poraba skupaj (PJ) 217,3 231,0 209,7 215,7 214,4 217,6 99,4 101,5 Delež OVE (%) 15,7% 15,2% 19,0% 19,9% 20,1% 20,3% 100,8 101,2 VIR:MZIPDE; Podatki: SURS ( ), izvajalec energetske dejavnosti (2012). 11:10 12:11 Po metodologiji EU izračunani deleži OVE v končni porabi energije v Sloveniji, so v letih doseženi naslednji deleži v končni porabi energije: 15,7% (2007), 15,2 % (2008), 19,0 % (2009) in 19,9 % (2010). Zaradi predvidenega zmanjševanja rabe končne energije in naraščanja rabe OVE bodo tudi deleži OVE v končni porabi energije v letih 2011 in 2012 večji. V letu 2011 bo delež OVE 20,1 %, v letu 2012 pa bo delež OVE dosegel 20,3 %. V Direktivi EU je navedeno, da bo Slovenija do leta 2020 povečala delež OVE na 25 %. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

26 5. EMISIJE ŠKODLJIVIH SNOVI Glede na povečano porabo goriv se bo povečala tudi emisij toplogrednega plina CO 2 ter delno tudi nekaterih onesnaževal zunanjega zraka vendar ostaja prekomerno onesnaževanje zraka zelo resen problem, zlasti prekomerno onesnaževanje z delci PM10, dušikovimi oksidi NOx ter ponekod tudi s škodljivimi hlapnimi organskimi snovmi (VOC). K emisijam delcev PM10 pomembno prispeva izgorevanje lesne biomase v domačih kuriščih, izgorevanje dizelskega goriva v prometu in viri v industriji. Slovenija ima težave tudi pri doseganju mejnih vrednosti za prizemni ozon iz Direktive 2008/50/ES in nacionalne letne zgornje meje emisij NOx iz Direktive 2001/81/ES. K emisijam dušikovih oksidov NOx največ prispeva izgorevanje goriv v prometu in izgorevanje goriv v energetiki. 5.1 Onesnaževala zunanjega zraka Obširnejši opis emisij onesnaževal zunanjega zraka po posameznih sektorjih je v dokumentu Informative Inventory Report 2010 for Slovenia, ki je objavljen na spletnem naslovu Evropske okoljske agencije: ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

27 Najnovejše projekcije za nekatera onesnaževala (SO 2, NO X in trdni delci) pa so: Žveplov dioksid (SO 2 ) Tabela 21: Emisije žveplovega dioksida SO2 (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Transformacije 6,17 6,31 6,45 102,2 102,2 Industrija 1,97 2,04 2,11 103,6 103,4 Cestni promet 0,03 0,03 0,03 106,7 106,3 Izvencestni promet 0,02 0,02 0,02 100,0 100,0 Ostala poraba 0,87 0,90 0,92 103,0 102,9 Tehnološki procesi 0,72 0,80 0,89 111,7 110,4 Ostali viri 0,01 0,01 0,01 100,0 100,0 SKUPAJ 9,78 10,10 10,42 103,3 103,2 VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO V letu 2012 bo skupna emisija SO 2 v Sloveniji znašala ton in bo večja za +3,2% v primerjavi s predhodnim letom. V ostali porabi bo večja za +2,9%, v cestnem prometu večja za +6,3%, v transformacijah večja za +2,2%, v industriji večja za 3,4% in v tehnoloških procesih večja za 10,4%. Industrija 20,2% Cestni promet 0,3% Izvencest. promet 0,2% Ostala poraba 8,8% Tehnol. procesi 8,5% Ostali viri 0,1% Slika_12 kaže, da bo v letu 2012 prispeval največji delež emisije SO 2 sektor transformacije (61,8%), sledijo: industrija (20,2%), ostala poraba (8,8%), tehnološki procesi (8,5%), cestni promet (0,3%) in izvencestni promet (0,2%) (Slika 12). Transf. 61,8% Slika 12: Sruktura emisije SO 2 v letu 2012 VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

28 5.1.2 Dušikov oksid (NO X ) Tabela 22: Emisije dušikovih oksidov NOX (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Transformacije 11,00 10,76 10,53 97,9 97,8 Industrija 3,04 3,77 4,50 124,1 119,4 Cestni promet 23,32 23,32 23,32 100,0 100,0 Izvencestni promet 3,87 3,87 3,87 100,0 100,0 Ostala poraba 3,49 4,00 4,52 114,8 112,9 Tehnološki procesi 0,01 0,01 0,01 100,0 100,0 Ostali viri (odpadki) 0,01 0,01 0,01 100,0 100,0 SKUPAJ 44,70 45,72 46,73 102,3 102,2 VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO V letu 2012 bo emisija NO X v Sloveniji znašala skupaj ton in bo večja za +2,2% v primerjavi s predhodnim letom. Manjša bo v transformacijah za 2,2 %, v ostali porabi bo večja za +12,9% in v industriji za +19,4%. Transf. 22,5% Ostali viri 0,0% Industrija 9,6% Slika 14 kaže, da bo prispeval največji delež emisije NO X v letu 2012 cestni promet (49,9%), sledijo: transformacija (22,5%), izvencestni promet (8,3_%), industrija (9,6_%) in ostala poraba (9,7%). Tehnološki procesi 0,0% Ostala poraba 9,7% Cestni promet 49,9% Trdni delci (prah) Trdni delci so bili izračunani povsem na novo. Glavna razlika je v tem, da so sedaj emisije iz ostale rabe bistveno večje, medtem, ko so emisije iz obrabe cestišča bistveno nižje. Tabela 23: Trdni delci (prah) Trdni delci (ton) 2010 Realizacija Transformacije 330 Industrija 926 Cestni promet 2027 Izvencestni promet 189 Ostala poraba Tehnološki procesi 557 Ostali viri (kmetijstvo, odpadki, itd) 6039 SKUPAJ VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO Izvencest. promet 8,3% Tehnol. procesi 2,3% Slika 14: Struktura emisije NO x v letu 2012 VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO Ostali viri 24,7% Ostala poraba 58,9% Transf. 1,3% Industrija 3,8% Slika 15: Struktura emisije trdnih delcev letu 2012 VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO Cestni promet 8,3% Izvencest. Promet 0,8% v ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

29 V letu 2010 je znašala skupna emisija trdnih delcev v Sloveniji ton. V cestnem prometu so upoštevani tudi delci, ki nastanejo zaradi obrabe cestišč, gum in zavor. Slika 15 kaže strukturo emisij trdnih delcev v Sloveniji v letu Več kot polovico emisij prispeva sektor ostale porabe (58,90 %), sledijo: ostali viri (kmetijstvo, odpadki, itd) (24,7 %), cestni promet (8,3%), industrija (3,8%), tehnološki procesi (2,3%), transformacije (1,3 %) in izvencestni promet (0,8 %). 5.2 Toplogredni plin CO 2 Podrobnejši opis emisij toplogrednih plinov po posameznih sektorjih je v dokumentu Slovenia s national inventory report, ki je objavljen na spletnem naslovu Evropske okoljske agencije. Ukrepi za zmanjšanje emisij so navedeni v Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP1), ki ga je Vlada RS sprejela dne Tabela 24: Emisije ogljikovega dioksida CO2 (1000 ton) 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11:10 12:11 Transformacije ,6 100,3 Industrija ,3 99,6 Cestni promet ,3 104,1 Ostala poraba ,8 99,9 Razžvepljevanje ,8 100,4 Tehnološki procesi ,5 99,7 Ostali viri (ostali promet, ubežne emisije, kurjenje odpadkov, itd) ,6 100,3 SKUPAJ ,9 101,5 VIR:MZIPDE; Podatki: ARSO V letu 2012 bo skupna emisija CO 2 v Sloveniji znašala kt in bo večja za +1,5 % v primerjavi s predhodnim letom. Manjša bo v ostali porabi (0,1 %), v industriji (0,4_%), in v tehnoloških procesih (0,1%), večja pa v transformacijah (+0,3%), v cestnem prometu (+4,1%), razžvepljevanju (+0,4%) in ostalih virih (+0,3%). Slika_13 kaže strukturo emisije CO 2 v letu Največji delež prispeva sektor transformacije (37,2%), sledijo: cestni promet (34,5%), ostala poraba (12,2%), industrija (11,0%), tehnološki procesi (+3,8), ostali viri (+0,8%) in razžvepljevanje (0,5%). Ostali viri 0,8% Tehnološki procesi 3,8% Razžveplj. 0,5% Ostala poraba 12,2% Transf. 37,2% Slika 13: Struktura emisije CO 2 v letu 2012 VIR:MZIPDE Podatki: ARSO Industrija 11,0% Cestni promet 34,5% ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

30 6. REZERVNE ZALOGE GORIV ZA ZANESLJIVO OSKRBO Na podlagi 4. člena in četrtega odstavka 21.a člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 uradno prečiščeno besedilo) se obvezne rezerve nafte in njenih derivatov oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih, vrstah in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi Vlada RS na predlog ministrstva pristojnega za preskrbo. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se v letu 2012 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki predstavlja 90 dni povprečne porabe v letu 2011: ton neosvinčenega motornega bencina super 95 (I. skupina), ton dizelskega goriva, kurilnega olja ekstra lahko in JET A1(II. skupina), 1956 ton kurilnega olja srednjega (III. skupina). Drugi odstavek navedenega sklepa določa, da morajo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov doseči minimalno stanje zalog, določenih v prejšnjem odstavku, najkasneje do Na letni ravni mora praviloma biti minimalno stanje rezervnih zalog goriv takšno kot konec julija 2012 in je navedeno v tabeli 25. Tabela 25: Rezervne zaloge goriv za leto 2012 po skupinah Skupina naftnih derivatov Količine na dan (v tonah) I. skupina (neosvinčen motorni bencin super 95) II. skupina (dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, JET A1) III. skupina (kurilno olje srednje) 1956 SKUPAJ VIR in podatki: MGRT Glede na povprečno porabo v letu 2011 in dejanske zaloge dne je potrebno v I. skupini naftnih derivatov količine zmanjšati za ton, v II. skupini povečati za ton in v III. skupini zmanjšati za 283 ton. Skupne količine je potrebno povečati za ton. Zanesljivost proizvodnje električne energije v termoelektrarnah, je z vidika preskrbe s premogom, določena z obvezno rezervo premoga za različne termoelektrarne, ki jo oblikujejo proizvajalci električne energije na deponijah termoelektrarn na podlagi povprečne mesečne porabe za nekaj preteklih let. Za leto 2012 so rezervne količine premoga termoelektrarn sledeče: minimalno 300 tisoč ton/mesec TE Šoštanj letna sezona (februaroktober), maksimalno 400 tisoč ton/mesec TE Šoštanj zimska sezona (novemberjanuar), minimalno 50 tisoč ton/mesec TE Trbovlje letna sezona (februaroktober), maksimalno 60 tisoč ton/mesec TE Trbovlje zimska sezona (novemberjanuar), minimalno 40 tisoč ton/mesec TETO Ljubljana letna sezona (majseptember), maksimalno 100 tisoč ton TETO Ljubljana zimska sezona (oktoberapril). Zanesljivost proizvodnje električne energije v TE Brestanica je zagotovljena s kombinacijo rabe zemeljskega plina in/ali tekočega goriva. ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

31 7. PRILOGE 7.1 Bilančne tabele Tabela 26: Osnovna bilanca za leto 2012 naravne količine Tabela 27: Osnovna bilanca za leto 2011 naravne količine Tabela 28: Osnovna bilanca za leto 2010 naravne količine Tabela 29: Osnovna bilanca za leto 2012 energija (TJ) Tabela 30: Osnovna bilanca za leto 2011 energija (TJ) Tabela 31: Osnovna bilanca za leto 2010 energija (TJ) Tabela 32: Združena bilanca za leto 2012 energija (TJ) Tabela 33: Združena bilanca za leto 2011 energija (TJ) Tabela 34: Združena bilanca za leto 2010 energija (TJ) ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

32 Tabela 26: Naravne količine v letu 2012 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Črni premog in antracit Rjavi premog domači * Rjavi premog uvoz Lignit domači Lignit uvoz Koks SKUPAJ TRDNA GORIVA 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

33 Tabela 26: Naravne količine v letu 2012 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Surova nafta Rafinerijsk e surovine Plinski kondenzat SUROVA NAFTA IN SUROVINE UNP Primar ni bencin Motorni bencin osvinče ni 1000 ton 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

34 Tabela 26: Naravne količine v letu 2012 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Motorni bencin neosvinčeni Letalski bencin za batne motorje Petrolejsk o gorivo za reaktivne motorje Ostali petroleji Dizel Kurilno olje ekstra lahko 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

35 Tabela 26: Naravne količine v letu 2012 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Kurilno olje White spirit Petrolejski koks Ostala tekoča goriva NAFTNI DERIVATI ZEMELJSKI PLIN JEDRSKA TOPLOTA 1000 ton mio Sm 3 TJ ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

36 Tabela 26: Naravne količine v letu 2012 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Sončna energija Biomasa Industrijski Plin iz Deponijski odpadki čistilnih plini neobnovljivi naprav Drugi bioplin TJ Geoterm alna energija TJ ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

37 Tabela 26: Naravne količine v letu 2012 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Biodizel Biobencin OBNOVLJIVI VIRI IN ODPADKI Hidro energija TOPLOTA ELEKTRIKA TJ TJ TJ GWh ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

38 Tabela 27: Naravne količine v letu 2011 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Črni premog in antracit Rjavi premog domači Rjavi premog uvoz Lignit domači Lignit uvoz Koks SKUPAJ TRDNA GORIVA 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

39 Tabela 27: Naravne količine v letu 2011 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Surova nafta Rafinerijske surovine Plinski kondenzat SUROVA NAFTA IN SUROVINE UNP Primarn Motorni bencin i bencin osvinčeni 1000 ton 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

40 Tabela 27: Naravne količine v letu 2011 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Motorni bencin neosvinčen i Letalski bencin za batne motorje Petrolejsk o gorivo za reaktivne motorje Ostali petroleji Dizel Kurilno olje ekstra lahko 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

41 Tabela 27: Naravne količine v letu 2011 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Kurilno olje White spirit Petrolejsk i koks Ostala tekoča goriva NAFTNI ZEMELJSKI DERIVATI PLIN JEDRSKA TOPLOTA 1000 ton mio Sm3 TJ ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

42 Tabela 27: Naravne količine v letu 2011 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Sončna energija Biomasa Industrijski odpadki neobnovljivi Deponijski plini Plin iz čistilnih naprav Drugi bioplin TJ Geoterm alna energija TJ ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

43 Tabela 27: Naravne količine v letu 2011 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Biodizel Biobencin OBNOVLJIVI VIRI IN ODPADKI Hidro energija TOPLOTA ELEKTRIKA TJ TJ TJ GWh ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

44 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Črni premog in antracit Rjavi premog domači Rjavi premog uvoz Lignit domači Lignit uvoz Koks SKUPAJ TRDNA GORIVA 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

45 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Surova nafta Rafinerijske surovine Plinski kondenzat SUROVA NAFTA IN SUROVINE UNP Primarn Motorni bencin i bencin osvinčeni 1000 ton 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

46 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Motorni bencin neosvinčen i Letalski bencin za batne motorje Petrolejsk o gorivo za reaktivne motorje Ostali petroleji Dizel Kurilno olje ekstra lahko 1000 ton ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

47 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Kurilno olje White spirit Petrolejsk i koks Ostala tekoča goriva NAFTNI ZEMELJSKI DERIVATI PLIN JEDRSKA TOPLOTA 1000 ton mio Sm3 TJ ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

48 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Sončna energija Biomasa Industrijski odpadki neobnovljivi Deponijski plini Plin iz čistilnih naprav Drugi bioplin TJ Geoterm alna energija TJ ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

49 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Biodizel Biobencin OBNOVLJIVI VIRI IN ODPADKI Hidro energija TOPLOTA ELEKTRIKA TJ TJ TJ GWh ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

50 Tabela 28: Naravne količine v letu 2010 OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS Črni premog in antracit Rjavi premog domači Rjavi premog uvoz Lignit domači Lignit uvoz Koks SKUPAJ TRDNA GORIVA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

51 Tabela 29: Energija v letu 2012 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Surova nafta Rafinerijsk e surovine Plinski kondenzat SUROVA NAFTA IN SUROVINE UNP Primarni bencin Motorni bencin osvinčeni ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

52 Tabela 29: Energija v letu 2012 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Motorni bencin neosvinčeni Letalski bencin za batne motorje Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje Ostali petroleji Dizel Kurilno olje ekstra lahko ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

53 Tabela 29: Energija v letu 2012 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Kurilno olje White spirit Petrolejski koks Ostala tekoča goriva NAFTNI ZEMELJSKI DERIVATI PLIN JEDRSKA TOPLOTA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

54 Tabela 29: Energija v letu 2012 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Industrijski Sončna energija Biomasa Deponijski odpadki plini neobnovljivi Plin iz čistilnih naprav Drugi bioplin Geoterm alna energija ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

55 Tabela 29: Energija v letu 2012 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Biodizel Biobencin OBNOVLJIVI VIRI IN ODPADKI Hidro energija TOPLOTA ELEKTRIKA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

56 Tabela 30: Energija v letu 2011 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Črni premog in antracit Rjavi premog domači Rjavi premog uvoz Lignit domači Lignit uvoz Koks SKUPAJ TRDNA GORIVA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

57 Tabela 30: Energija v letu 2011 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Surova nafta Rafinerijsk e surovine Plinski kondenzat SUROVA NAFTA IN SUROVINE UNP Primarni bencin Motorni bencin osvinčeni ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

58 Tabela 30: Energija v letu 2011 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Motorni bencin neosvinčeni Letalski bencin za batne motorje Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje Ostali petroleji Dizel Kurilno olje ekstra lahko ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

59 Tabela 30: Energija v letu 2011 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Kurilno olje White spirit Petrolejski koks Ostala tekoča goriva NAFTNI ZEMELJSKI DERIVATI PLIN JEDRSKA TOPLOTA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

60 Tabela 30: Energija v letu 2011 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Industrijski Sončna energija Biomasa Deponijski odpadki plini neobnovljivi Plin iz čistilnih naprav Drugi bioplin Geoterm alna energija ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

61 Tabela 30: Energija v letu 2011 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE Biodizel Biobencin OBNOVLJIVI VIRI IN ODPADKI Hidro energija TOPLOTA ELEKTRIKA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

62 Tabela 31: Energija v letu 2010 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Črni premog in antracit Rjavi premog domači Rjavi premog uvoz Lignit domači Lignit uvoz Koks SKUPAJ TRDNA GORIVA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

63 Tabela 31: Energija v letu 2010 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Surova nafta Rafinerijske surovine Plinski kondenzat SUROVA NAFTA IN SUROVINE UNP Primarni bencin Motorni bencin osvinčeni ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

64 Tabela 31: Energija v letu 2010 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Motorni bencin neosvinčeni Letalski bencin za batne motorje Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje Ostali petroleji Dizel Kurilno olje ekstra lahko ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

65 Tabela 31: Energija v letu 2010 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Kurilno olje White spirit Petrolejski koks Ostala tekoča goriva NAFTNI ZEMELJSKI DERIVATI PLIN JEDRSKA TOPLOTA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

66 Tabela 31: Energija v letu 2010 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Industrijski Sončna energija Biomasa Deponijski odpadki plini neobnovljivi Plin iz čistilnih naprav Drugi bioplin Geoterm alna energija ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

67 Tabela 31: Energija v letu 2010 (TJ) OSNOVNA BILANCA Metodologija EUROSTAT Domači primarni viri SEKTOR Uvoz OSKRBE Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod SEKTOR Toplarne TRANSF. Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Pridobivanje energetskih surovin Pridobivanje koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb. B08 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proizvodnja živil C11 Proizvodnja pijač C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov C13 Proizvodnja tekstilij C14 Proizvodnja oblačil SEKTOR C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov KONČNE C16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.razen pohištva RABE C17 Proizvodnja papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razm. posnetih nosilcev zapisa C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd. C21 Proizvodnja farmac. surovin in preparatov C22 Proizvodnja izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izd. C24 Proizvodnja kovin C25 Proizvodnja kovinskih izd., razen strojev in naprav C26 Proizvodnja rač., elektronskih, optičnih izd. C27 Proizvodnja električnih naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil C31 Proizvodnja pohištva C32 Druge raznovrstne predelovalne dej. C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE Biodizel Biobencin OBNOVLJIVI VIRI IN ODPADKI Hidro energija TOPLOTA ELEKTRIKA ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

68 Tabela 32: Energija v letu 2012 (TJ) ZDRUŽENA BILANCA Metodologija EUROSTAT SKUPAJ Trdna goriva Industrijski Naftni Zemeljski Jedrska Obnovljivi odpadki proizvodi plin toplota viri neobnovljivi Hidro energija Toplota Elektrika Domači primarni viri Uvoz Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod Toplarne Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb B08 Prid. rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proiz. živil C11 Proiz. pijač C12 Proiz. tobačnih izdelkov C13 Proiz. tekstilij C14 Proiz. oblačil C15 Proiz. usnja, usnj. in sorodnih izd C16 Obd.,predel. lesa; izd.iz lesa ipd.,razen poh C17 Proiz. papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razmnož. posnetih nosilcev zapisa C20 Proiz. kemikalij, kemičnih izd C21 Proiz. farmac. surovin in preparatov C22 Proiz. izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proiz. nekovinskih mineralnih izd C24 Proiz. kovin C25 Proiz. Kovin. izd., razen strojev in naprav C26 Proiz. rač., elektronskih, optičnih izd C27 Proiz. električnih naprav C28 Proiz. drugih strojev in naprav C29 Proiz. mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proiz. drugih vozil in plovil C31 Proiz. pohištva C32 Druge raznovr. predel. dej C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: Izvajalci energetskih dejavnosti in MZIPDE ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

69 Tabela 33: Energija v letu 2011 (TJ) ZDRUŽENA BILANCA Metodologija EUROSTAT SKUPAJ Trdna goriva Industrijski Naftni Zemeljski Jedrska Obnovljivi odpadki proizvodi plin toplota viri neobnovljivi Hidro energija Toplota Elektrika Domači primarni viri Uvoz Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod Toplarne Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb B08 Prid. rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proiz. živil C11 Proiz. pijač C12 Proiz. tobačnih izdelkov C13 Proiz. tekstilij C14 Proiz. oblačil C15 Proiz. usnja, usnj. in sorodnih izd C16 Obd.,predel. lesa; izd.iz lesa ipd.,razen poh C17 Proiz. papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razmnož. posnetih nosilcev zapisa C20 Proiz. kemikalij, kemičnih izd C21 Proiz. farmac. surovin in preparatov C22 Proiz. izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proiz. nekovinskih mineralnih izd C24 Proiz. kovin C25 Proiz. Kovin. izd., razen strojev in naprav C26 Proiz. rač., elektronskih, optičnih izd C27 Proiz. električnih naprav C28 Proiz. drugih strojev in naprav C29 Proiz. mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proiz. drugih vozil in plovil C31 Proiz. pohištva C32 Druge raznovr. predel. dej C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS in MZIPDE ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

70 Tabela 34: Energija v letu 2010 (TJ) ZDRUŽENA BILANCA Metodologija EUROSTAT SKUPAJ Trdna goriva Naftni Zemeljski proizvodi plin Jedrska toplota Industrijski Obnovljivi odpadki viri neobnovljivi Hidro energija Toplota Elektrika Domači primarni viri Uvoz Sprememba zalog Izvoz Prekomorska skladišča Bruto domača poraba Transformacije vhod Toplarne Transformacije izhod Toplarne Reklasifikacije, prenosi in povratki Reklasifikacije Prenosi proizvodov Povratki iz petrokemične industrije Poraba energetskega sektorja Lastna raba, izgube distribucije in prenosa Razpoložljivo za končno porabo Neenergetska poraba Končna poraba energetska Predelovalne dej. (razen C19), prid. rud in kamn. in gradb B08 Prid. rud in kamnin, razen energetskih B09 Stor.za rudarstvo C10 Proiz. živil C11 Proiz. pijač C12 Proiz. tobačnih izdelkov C13 Proiz. tekstilij C14 Proiz. oblačil C15 Proiz. usnja, usnj. in sorodnih izd C16 Obd.,predel. lesa; izd.iz lesa ipd.,razen poh C17 Proiz. papirja in izd. iz papirja C18 Tisk. in razmnož. posnetih nosilcev zapisa C20 Proiz. kemikalij, kemičnih izd C21 Proiz. farmac. surovin in preparatov C22 Proiz. izd. iz gume in plastičnih mas C23 Proiz. nekovinskih mineralnih izd C24 Proiz. kovin C25 Proiz. Kovin. izd., razen strojev in naprav C26 Proiz. rač., elektronskih, optičnih izd C27 Proiz. električnih naprav C28 Proiz. drugih strojev in naprav C29 Proiz. mot. vozil, prikolic in polprikolic C30 Proiz. drugih vozil in plovil C31 Proiz. pohištva C32 Druge raznovr. predel. dej C33 Popravila in montaža strojev in naprav F gradbeništvo Promet Železniški promet Cestni promet Letalski promet Ostala poraba Gospodinjstva Storitve, komercialne dejavnosti in ostala poraba Statistične razlike VIR:MZIPDE; Podatki: SURS ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

71 7.2 Struktura bruto domače porabe in porabe končne energije po virih energije Tabela 35: Bruto domača poraba Tabela 36: Poraba končne energije ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

72 Tabela 35: Bruto domača poraba VIRI ENERGIJE 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved TJ Deleži v skupini Deleži v porabi skupaj S K U P A J ,0 101,2 100,0% 100,0% 100,0% Črni premog in antracit ,6 97,1 0,9% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,1% Rjavi premog uvoz ,6 93,0 14,3% 13,0% 12,2% 2,8% 2,6% 2,4% Rjavi premog domači ,3 101,8 7,3% 9,2% 9,4% 1,4% 1,8% 1,8% Lignit domači ,2 100,3 73,1% 72,2% 72,7% 14,5% 14,3% 14,2% Lignit uvoz ,8 103,0 2,8% 3,2% 3,3% 0,6% 0,6% 0,6% Koks ,9 104,7 1,6% 1,7% 1,8% 0,3% 0,3% 0,3% TRDNA GORIVA ,5 99,6 100,0% 100,0% 100,0% 19,8% 19,9% 19,6% UNP ,1 103,6 3,8% 3,6% 3,6% 1,3% 1,2% 1,2% Motorni bencin neosvinčeni ,5 100,2 24,1% 23,9% 23,6% 8,2% 8,1% 8,0% Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje ,3 98,7 1,0% 1,0% 0,9% 0,4% 0,3% 0,3% Dizel ,7 104,3 49,0% 53,5% 55,0% 16,6% 18,0% 18,6% Kurilno olje ekstra lahko ,4 94,1 19,9% 16,0% 14,8% 6,8% 5,4% 5,0% Kurilno olje ,6 107,3 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% White spirit ,5 88,2 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Petrolejski koks ,9 100,5 1,6% 1,6% 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% NAFTNI PROIZVODI ,4 101,6 100,0% 100,0% 100,0% 33,9% 33,7% 33,8% ZEMELJSKI PLIN ,5 100,2 13,2% 11,1% 11,0% JEDRSKA TOPLOTA ,9 101,2 20,3% 21,9% 21,9% Geotermalna energija ,6 107,0 4,0% 5,0% 5,0% 0,4% 0,5% 0,5% Sončna energija ,6 142,8 0,9% 5,7% 7,7% 0,1% 0,6% 0,8% Biomasa ,1 102,9 83,9% 80,0% 77,9% 7,9% 8,2% 8,3% Deponijski plini ,1 98,0 1,1% 1,0% 0,9% 0,1% 0,1% 0,1% Plin iz čistilnih naprav ,2 98,0 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Drugi bioplin ,2 109,1 2,9% 3,2% 3,3% 0,3% 0,3% 0,4% Biodizel ,3 107,1 6,1% 4,1% 4,2% 0,6% 0,4% 0,4% Bioetanol ,2 112,5 0,6% 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ,2 105,7 96,0% 95,0% 95,0% 9,4% 10,3% 10,7% INDUSTRIJSKI ODPADKI NEOBNOVLJIVI ,8 103,6 0,3% 0,3% 0,3% HIDRO ENERGIJA ,9 96,9 5,6% 4,3% 4,1% ELEKTRIČNA ENERGIJA (Uvoz Izvoz) ,0 97,7 2,5% 1,5% 1,4% Opomba: Zaradi zaokroževanja lahko nekateri podatki za leto 2010 za malenkost odstopajo od uradne statistike SURS. VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), Izvajalci energ. dejavnosti (2012) 11:10 12:11 ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

73 Tabela 36: Poraba končne energije VIRI ENERGIJE 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 11: Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved 2010 Realizacija 2011 Ocena 2012 Napoved TJ Deleži v skupini Deleži v porabi skupaj S K U P A J ,1 101,5 100,0% 100,0% 100,0% Črni premog in antracit ,6 97,1 20,6% 16,9% 16,2% 0,2% 0,2% 0,2% Rjavi premog uvoz ,9 95,8 32,4% 32,0% 30,3% 0,3% 0,3% 0,3% Koks ,0 104,7 38,4% 37,9% 39,3% 0,4% 0,4% 0,4% TRDNA GORIVA ,4 101,2 100,0% 100,0% 100,0% 0,9% 1,0% 1,0% UNP ,2 103,6 3,8% 3,6% 3,6% 1,8% 1,7% 1,8% Motorni bencin neosvinčeni ,5 100,2 24,4% 24,2% 23,9% 11,8% 11,7% 11,6% Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje ,3 98,7 1,0% 1,0% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% Dizel ,7 104,3 49,6% 54,1% 55,6% 23,9% 26,2% 26,9% Kurilno olje ekstra lahko ,2 94,1 19,9% 15,9% 14,7% 9,6% 7,7% 7,1% Kurilno olje ,8 107,3 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% Petrolejski koks ,9 100,5 0,9% 1,0% 1,0% 0,4% 0,5% 0,5% NAFTNI PROIZVODI ,5 101,6 100,0% 100,0% 100,0% 48,2% 48,4% 48,5% ZEMELJSKI PLIN ,5 100,2 13,8% 12,7% 12,5% Geotermalna energija ,6 107,0 4,3% 5,4% 5,4% 0,5% 0,7% 0,7% Sončna energija ,7 142,8 0,8% 5,5% 7,5% 0,1% 0,7% 1,0% Biomasa ,1 102,9 87,0% 83,3% 81,2% 10,5% 11,0% 11,2% Deponijski plini ,1 98,0 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% Plin iz čistilnih naprav ,2 98,0 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Drugi bioplin ,2 109,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Biodizel ,3 107,1 6,9% 4,6% 4,7% 0,8% 0,6% 0,6% Bioetanol ,2 112,5 0,6% 0,8% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1% OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ,7 105,6 95,7% 94,6% 94,6% 12,1% 13,2% 13,8% INDUSTRIJSKI ODPADKI NEOBNOVLJIVI ,8 103,6 0,5% 0,5% 0,5% TOPLOTA ,6 100,9 3,9% 4,0% 3,9% ELEKTRIČNA ENERGIJA (Uvoz Izvoz) ,2 99,5 20,6% 20,3% 19,8% Opomba: Zaradi zaokroževanja lahko nekateri podatki za leto 2010 za malenkost odstopajo od uradne statistike SURS. VIR:MZIPDE; Podatki: SURS (2010, delno 2011), Izvajalci energ. dejavnosti (2012) 12:11 ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

74 7.3 Poraba virov energije in stopnje rasti v obdobju Tabela 37: Poraba virov energije in stopnja rasti v Republiki Sloveniji, Slika 16: Gibanje porabe lignita v Republiki Sloveniji, (1000 ton) Slika 17: Gibanje porabe rjavega premoga v Republiki Sloveniji, (1000 ton) Slika 18: Gibanje porabe naftnih proizvodov v Republiki Sloveniji, (1000 ton) Slika 19: Gibanje porabe zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, (10 6 Sm 3 ) Slika 20: Gibanje porabe daljinske toplote v Republiki Sloveniji, (TJ) Slika 21: Gibanje porabe električne energije v Republiki Sloveniji, (GWh) ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

75 Tabela 37: Poraba virov energije in stopnje rasti v Republiki Sloveniji, Leto Električna energija Lignit Rjavi premog Koks Črni premog+ Antracit Drva in lesni ostanki Zemeljski plin Naftni proizvodi Daljinska toplota Obnovljivi viri energije GWh 1000 ton 10 6 Sm ton TJ Letna rast (%) /80 4,9 12,7 15,1 22,1 8, /81 0,2 2,0 5,2 11,2 9, /82 2,4 0,8 26,7 11,5 4, /83 4,3 4,2 16,3 5,8 2, /84 1,8 2,4 14,1 4,7 8,4 16,4 0, /85 2,8 0,7 3,2 4,7 10,4 3,8 7,6 3, /86 3,7 16,5 6,5 2,3 3,9 7,3 0,2 1, /87 5,8 3,9 20,0 11,0 2,6 2,3 2,5 2, /88 1,4 4,9 12,2 3,4 6,5 0,6 1,0 2, /89 3,3 2,8 16,8 3,4 10,9 1,7 1,3 11, /90 6,6 10,2 1,2 5,2 7,2 15,8 5,6 0, /91 4,1 4,6 7,1 17,3 6,2 6,8 2,2 10, /92 0,2 0,7 14,1 1,6 8,2 1,3 4,5 2, /93 5,9 10,1 1,8 2,9 7,3 7,8 4,4 5, /94 1,1 1,4 2,7 15,7 8,5 6,0 5,7 4, /95 1,2 2,3 14,7 1,9 13,8 7,1 9,4 3, /96 3,5 10,3 3,2 9,1 2,4 4,3 0,4 3, /97 2,5 0,8 12,0 2,8 7,4 1,1 4,1 1, /98 2,4 9,6 8,8 4,2 1,1 1,4 0,2 4, /99 2,4 0,3 0,2 1,7 1,9 10,2 0,8 1, /00 3,3 6,8 1,0 3,0 0,5 10,3 1,5 4, /01 5,0 9,0 0,1 4,1 1,9 3,8 0,1 0, /02 4,5 0,9 3,0 13,9 0,6 5,5 2,7 2, /03 3,4 3,6 1,6 3,1 4,5 0,1 7,7 11, /04 1,6 3,8 2,2 3,4 2,9 0,4 2,1 2, /05 3,3 0,0 2,2 3,2 2,2 3,2 1,1 0, /06 0,7 2,6 6,0 1,7 1,7 10,9 1,1 0, /07 3,4 1,1 10,1 4,0 16,2 9,3 7,7 5, /08 14,9 4,3 9,7 9,1 0,8 6,5 4,2 4, /09 7,0 3,3 15,6 3,8 2,1 8,3 6,0 3, /10 0,8 1,0 5,0 14,5 1,4 3,6 1,1 2, /11 0,5 0,4 2,5 0,2 1,6 0,9 1,5 1,2 OPOMBA: Obdobje je po metodologiji Eurostat. Povprečna 5letna rast (%) Zaradi zaokroževanja lahko nekateri podatki za leto 2010 za malenkost odstopajo od uradne statistike SURS. 1997/92 2,4 0,5 5,6 6,1 7,0 0,3 4,8 3,9 VIR:MZIPDE; Podatki: SLEG ( ); SURS ( , delno 2011), Izvajalci energetskih dejavnosti (2012) 2002/97 3,1 0,8 0,7 1,5 2,4 1,0 0,6 0,1 2007/02 2,7 1,2 2,2 2,3 1,6 1,8 2,5 3,2 2012/07 2,1 0,1 4,8 4,2 0,3 3,8 0,8 0,4 Končna energija Bruto domača poraba Obdobje Električna energija Lignit Rjavi premog Zemeljski plin Naftni proizvodi Daljinska toplota Končna energija Bruto domača poraba ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

76 Diagram DI Gibanje porabe lignita v Republiki Sloveniji (1000 ton) Slika Gibanje porabe rjavega premoga v Republiki Sloveniji (1000 ton) Slika 17 VIR:MZIPDE; Podatki: SLEG ( ); SURS ( , delno 2011), Izvajalci energ. dejavnosti (2012) ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

77 Diagram DI01 Gibanje porabe naftnih proizvodov v Republiki Sloveniji, (1000 ton) Slika 18 Diagram DI02 Gibanje porabe zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, (10 6 Sm 3 ) Slika 19 VIR:MZIPDE; Podatki: SLEG ( ); SURS ( , delno 2011), Izvajalci energ. dejavnosti (2012) ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE

78 Diagram DI Gibanje končne porabe daljinske toplote v Republiki Sloveniji, (TJ) Slika 20 Diagram DI Gibanje končne porabe električne energije v Republiki Sloveniji, (GWh) Slika 21 VIR:MZIPDE; Podatki: SLEG ( ); SURS ( , delno 2011), Izvajalci energ. dejavnosti (2012) ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE